ESB Elektrické stroje, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ESB Elektrické stroje, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5004. Jeho identifikační číslo je 27742598

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ESB Elektrické stroje, a.s.

Datum zápisu: 13. 8. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5004

Identifikační číslo:27742598

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3dydxvj

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Obráběčství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických...
Projektování elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Velkoobchod
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Výroba a zpracování paliv a maziv
Zámečnictví
Nástrojářství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost notářským zápisem NZ 443/2016 ze dne 12.9. změnila článek stanova) v čl. 5 odts. 5.1 tak, že článek 5 odst. 5.1 nově zní : Základní kapitál společnosti činí 66.000.000, -Kč ( šedesát šest milionů korun českých) a je rozvržen na 66.000 ( šedesát šest tisíc) kmenových akciií, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ( jeden tisíc korun českých).b)v článku 9 odst. 9.4 se věta " Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada", nahrazuje větou " Představenstvo má čtyři ( 4) členy, které volí a odvolává valná hromada.
od 16. 09. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Převoditelnost akcií: Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo; zjištěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemného nabídky převodce představenstvu. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení dne, dokdy se musí akcionář k nabídce vyjádřit, má-li o odkup akcií zájem. Porušení jakýchkoliv povinností představenstva, vymezených v tomto článku stanov, nejde k tíži převodce. Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, po splnění dalších podmínek vymezených stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem akcií. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Jestliže valné hromada nerozhodne do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. O udělení souhlasu s převodem akcií musí akcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje.
od 25. 06. 2014

  Se společností ESB Elekrické stroje, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 42 598 byla sloučena odštěpovaná část jmění společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 01 395, která byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou společnost ESB Elektrické stroje, a.s přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
od 12. 02. 2008

Akcie

Počet: 66 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 16. 09. 2016

Počet: 66 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 08. 2007 do 13. 08. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: TRANSFORMÁTORY BEZ

Adresa: 83554 Bratislava, Rybničná 40, Slovenská republika
od 10. 07. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: Energetické strojírny Brno, a.s.

IČO:46347020

Adresa: Brno, Vídeňská čp.297 č.or.99, PSČ 65644
od 13. 08. 2007 do 12. 02. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 08. 2007 do 12. 02. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MOHELSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008

Adresa: K lesu 330/13, Kníničky, 635 00 Brno
od 29. 07. 2016
K lesu 210/11, Kníničky, 635 00 Brno
od 18. 07. 2013 do 29. 07. 2016
Brno, K Lesu 210/11, PSČ 63500
od 06. 10. 2010 do 18. 07. 2013
Brno, K Lesu 210/11, PSČ 63500
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008


Název/Jméno: NOVÁČEK PETR

IČO: 14851792

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2008

Adresa: Svážná 395/7, Nový Lískovec, 634 00 Brno
od 18. 07. 2013
Brno, Svážná 395/7, PSČ 63400
od 10. 07. 2008 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: LIŠKA JAN

IČO: 47561254

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008

Adresa: Jircháře 191/11, Staré Brno, 602 00 Brno
od 18. 07. 2013
Brno, Jircháře 191/11, PSČ 60200
od 13. 08. 2007 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: ŠMATLÍK JURAJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 2008

Adresa: 85101 Bratislava, Ševčenkova 29, Slovenská republika
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: POCHABA MARIÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 07. 2008

Adresa: 83110 Bratislava, Brusnicová 24, Slovenská republika
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: HAJNALA TIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2008

Adresa: 85106 Bratislava, Lietavská 5, Slovenská republika
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: KOPÁČIK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2008

Adresa: 81106 Bratislava, Novosvetská 4231/24, Slovenská republika
od 25. 06. 2014
Bratislava, Novosvetská 4231/24, PSČ 811 06, Slovenská republika
od 18. 07. 2013 do 25. 06. 2014
84105 Bratislava, Hany Meličkovej 3165/14, Slovenská republika
od 10. 07. 2008 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: MICHALÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2008 do 16. 09. 2016

Adresa: 92553 Pata, Agátová 990, Slovenská republika
od 14. 01. 2008 do 16. 09. 2016


Název/Jméno: ŘÍŠSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2008 do 06. 10. 2010

Adresa: Plzeň, Mandlova 440/11, PSČ 30100
od 10. 07. 2008 do 06. 10. 2010


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 do 14. 01. 2008

Adresa: Brno - Komín, Chaloupky 266/48, PSČ 62400
od 13. 08. 2007 do 14. 01. 2008


Název/Jméno: KLIMEŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008

Adresa: Moutnice 111, PSČ 66435
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008


Název/Jméno: ČERMÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008

Adresa: Brno, Podskalská 423/26, PSČ 62400
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008


Název/Jméno: HOFMANN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008

Adresa: Velká Bíteš - Jáchymov 36, PSČ 59453
od 13. 08. 2007 do 10. 07. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 9. 2007


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 9. 2007


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 9. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 11. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 03. 11. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 03. 11. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 03. 11. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 03. 11. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 03. 11. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 19. 09. 2007
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Realitní činnost
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Správa a údržba nemovitostí
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 13. 08. 2007
Velkoobchod
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 08. 2007 do 03. 11. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeňka Táborská


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Odpovědní zástupci: Pavel Mohelský


Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- elektrického vybavení
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- elektrických strojů a přístrojů pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- součástí pro převod otáčivého pohybu
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeňka Táborská

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - zpracování dat
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - součástkami a příslušenstvím vozidel
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Mohelský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - čištění oken
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - spotřebního zboží a oděvů
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Obory činnosti: - skladování zboží
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 13. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Zánik oprávnění:1. 10. 2013


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27742598

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 8. 2007

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
899667„Aeroklub Beroun, občanské sdružení”474045Bubovická 4, 267 18 Bubovice
841618A.V.D. reality, s.r.o., v likvidaci27654460Polepy 231, okres Kolín, PSČ 28002
1141558ABB ALSTOM POWER N.V.Amsterdam, Burgemeester Haspelslaan 45 5/F 1181 NB Amstelveen, Nizozemské království
1141561Beteiligungs-und ABBVerwaltungsgesellschaft mbH, D-6800 Mannheim 31, SRN
1141559ABB Beteiligungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH,Kallsstadter str.1, D-6800 Mannheim 31, SRN

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
150237Cibulka Miloš15188230Vídeňská 297/99, 63900 Brno