Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1619. Její identifikační číslo je 45279314

Výpis z obchodního rejstříku Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

Datum zápisu: 1. 6. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1619

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nqkd2ia

Adresa společnosti

Sídlo: Vodičkova 701/34, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 11121
od 25. 08. 2003
Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 11000
od 29. 10. 2001 od 25. 08. 2003
Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 11000
od 16. 02. 1998 od 29. 10. 2001
Praha 7, Janovského 2, PSČ 17032
od 13. 09. 1996 od 16. 02. 1998
Praha 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, PSČ 17000
od 01. 06. 1992 od 13. 09. 1996

Skutečnosti

  Dne 10.12.2015 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí. I. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti podle předloženého návrhu. II. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky ve výši 1 300 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta milionů korun českých) o částku ve výši 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 4 075 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu o částku 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude upsáno 2775 (dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Nové akcie budou vydány na majetkové účty výše uvedených ministerstev, prostřednictvím kterých Upisovatel vykonává svá akcionářská práva ve společnosti následovně:a) Ministerstvo financí České republiky, číslo majetkového účtu 100200542147 v počtu 1110 (slovy: jeden tisíc jedno sto deset) akcií ve jmenovité hodnotě 1 110 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto deset milionů korun českých)b) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, číslo majetkového účtu 873/808001331482 v počtu 999 (slovy: devět set devadesát devět) akcií ve jmenovité hodnotě 999 000 000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět milionů korun českých)c) Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, číslo majetkového účtu 940/100201477381 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých)d) Ministerstvo zemědělství České republiky, číslo majetkového účtu 876/100200658102 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých)3. Všechny nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. stát Česká republika, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím organizačních složek státu, kterými jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., tato ministerstva: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, Ministerstvo zemědělství České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy všech 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů shora uvedených akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).4. Lhůta pro úpis všech shora uvedených akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. činí dva týdny ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionář. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy adresa Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 110 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů činí 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých). 6. Lhůta pro splacení emisního kursu jediným akcionářem činí dva týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 268310106/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku celkem 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude podán rejstříkovému soudu s návrhem na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
od 04. 01. 2016 od 04. 01. 2016

  Jediný akcionář:Česká republika
od 04. 04. 2006

  Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 27245322, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9958, část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP"), v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č. 363/1999 S., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komečního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistného kmene, s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas.
od 21. 10. 2005

  změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci,schválené řádnou valnou hromadou dne 23.5.1997
od 08. 04. 1998 od 27. 10. 1999

  změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakcischválené mimořádnou valnou hromadou dne 17. prosince 1997
od 16. 02. 1998 od 27. 10. 1999

  Názvy společnosti v cizích jazycích:anglicky:Export Guarantee and Insurace Corporationněmecky:Export Garantie - und Versicherungsgessellschaft, AGfrancouzskyLa société de Garantie et Assurance des Exportation, S.A.španělskyCompaňia de Garantia y de Seguros a la Exportacion, S.A.
od 02. 11. 1997 od 04. 04. 2006

  Změna Stanov, § 8, bodu 2 provedena Dodatkem ke Stanovám,schváleným Mimořádnou valnou hromadou dne 19.12.1996
od 07. 03. 1997 od 27. 10. 1999

  úplné znění stanov společnosti ze dne 24.5.1996
od 13. 09. 1996 od 27. 10. 1999

  úplné znění stanov společnosti ze dne 10.11.1995
od 05. 02. 1996 od 13. 09. 1996

  Změna Stanov schválena na 4. valné hromadě a osvědčenanotářským zápisem ze dne 11.1.1993, zápis z 5. valnéhromady ze dne 26.3.1993, rozhodnutí ministerstva financíČeské republiky, orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvímpro území České republiky ze dne 22.1.1993,č.j. 323/3946/1993 a rozhodnutí ministerstva financí Českérepubliky dozorčího orgánu nad pojišťovnictvím pro územíČeské republiky ze dne 6.5.1992 č.j. 103/35186/1992.
od 06. 12. 1993

  Způsob jednání za společnost:za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazujepředseda a místopředseda představenstva,podpisování za obchodní společnost se děje, tak že k natiš-těnému nebo napsanému názvu obchodní společnosti připojísvůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
od 06. 12. 1993 od 08. 02. 1995

  Údaje o založení akciové společnosti:Zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992 se zakladatelé -federální ministerstvo financí, federální ministerstvohospodářství, federální ministerstvo zahraničního obchodu,ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financíSlovenské republiky - v souladu s bodem I/5 přílohy usnesenívlády ČSFR č. 721/1991 o programu na podporu exportu za podmínekstanovených zákonem č.513/1991 Sb., 185/1991 Sb. a 24/1991 sb. veznění zák. č.25/1992 Sb. o založení společnosti.
od 01. 06. 1992

  Názvy společnosti v cizích jazycích:anglicky:Export Guarantee and Insurace Corporationněmecky:Export-Garantie-und Versicherungsgessellschaft,AGfrancouzskyLa société de Grantie et Assurance des Exportation, S.A.španělskyCompaňia exportadora de garantia y aseguradora, S.A.
od 01. 06. 1992 od 02. 11. 1997

  Dozorčí rada:ing. Miroslav Havel, Praha 6, Evropská 675ing. Hana Dočkalová, Praha 9, Českolipská 897ing. Ľubomír Klimo, Bratislava, Haanova 37
od 01. 06. 1992 od 20. 12. 1993

  Způsob jednání společnosti:za společnost jedná a společnost zavazuje předseda amístopředseda představenstva a generální ředitel společnosti,který je volený z členů představenstva společnosti; podepisováníse děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnostipřipojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstvanebo generální ředitel.
od 01. 06. 1992 od 06. 12. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RŮŽIČKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 2016


Název/Jméno: KUDLA JÚLIUS

IČO: 4972139

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2016


Název/Jméno: DLOUHÝ MAREK

IČO: 60927224

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 2013 od 23. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2010 od 10. 06. 2013


Název/Jméno: TLAPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 03. 2008 od 28. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 06. 03. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 01. 2005 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: UNGERMAN JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2015 od 10. 10. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2014 od 25. 06. 2015


Název/Jméno: NEKULA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2015


Název/Jméno: POSPÍŠIL MARTIN

IČO: 40679489

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2014


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAN

IČO: 66467543

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 02. 2013


Název/Jméno: KOPLÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2014 od 25. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2010 od 20. 06. 2014


Název/Jméno: MARTÁSEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2014 od 25. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2010 od 20. 06. 2014


Název/Jméno: ŠULC JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2014 od 30. 10. 2014


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 46921630

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2014 od 23. 04. 2016


Název/Jméno: WAGENKNECHT LUKÁŠ

IČO: 5255767

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2014 od 30. 10. 2014


Název/Jméno: ŠIMÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 02. 2013 od 07. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2009 od 28. 02. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2009 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: HAVLÍČEK DAVID

IČO: 71804561

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2012 od 08. 03. 2014


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2011 od 25. 06. 2015


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 03. 2011 od 20. 06. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2011 od 02. 03. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 10. 2010 od 12. 01. 2011


Název/Jméno: JIRKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 2013 od 08. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2013 od 10. 06. 2013


Název/Jméno: DUBEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 2013


Název/Jméno: SOMOL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2013 od 28. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2007 od 28. 02. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 08. 2003 od 15. 01. 2005


Název/Jméno: VALIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 10. 2012 od 08. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2011 od 17. 10. 2012


Název/Jméno: ŘEZÁČ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2012 od 11. 04. 2015


Název/Jméno: URBAN RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2012 od 20. 06. 2014


Název/Jméno: ZÍDEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2011 od 09. 10. 2012


Název/Jméno: HOVORKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 03. 2011 od 17. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2010 od 02. 03. 2011


Název/Jméno: DUB TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2010 od 09. 10. 2012


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 04. 2010 od 02. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2009 od 27. 04. 2010


Název/Jméno: BAMBASOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2010 od 14. 10. 2010


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2009 od 09. 10. 2012


Název/Jméno: SKUHRA JIŘÍ

IČO: 66445698

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2009 od 17. 10. 2012


Název/Jméno: HORČICOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 18. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1999 od 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 29. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 1996 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: ADAMCOVÁ JANA

IČO: 65373499

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2009 od 13. 12. 2010


Název/Jméno: PLEVA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 03. 2009 od 17. 10. 2012


Název/Jméno: BOK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2009 od 25. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2009 od 06. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2006 od 05. 02. 2009


Název/Jméno: PETŘÍČEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2008 od 06. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 06. 03. 2008
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 25. 08. 2003 od 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 29. 08. 2000 od 25. 08. 2003


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 03. 2008 od 14. 10. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 02. 2007 od 06. 03. 2008


Název/Jméno: SEDLÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2008 od 21. 01. 2010


Název/Jméno: HLAVÁČ IVO

IČO: 65865162

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 02. 2007 od 21. 10. 2009


Název/Jméno: DOUCHA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 12. 2006 od 28. 02. 2007


Název/Jméno: PARÍZEK PAVOL

IČO: 87357232

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 2006 od 05. 02. 2009
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 25. 08. 2003 od 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 07. 03. 1997 od 25. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 08. 02. 1995 od 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1994 od 08. 02. 1995


Název/Jméno: AMMERLAAN JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2006 od 06. 03. 2009


Název/Jméno: PAŘÍZEK PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2006 od 14. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 03. 01. 1994


Název/Jméno: ŠIMSA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 05. 2006 od 19. 07. 2007
Prokura - prokurista
od 07. 11. 2003 od 10. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: VAINER DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2006 od 18. 07. 2011


Název/Jméno: ROVNÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 06. 05. 2010


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 28. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 2006 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: HRDÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 06. 03. 2008


Název/Jméno: KLABAN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 od 06. 05. 2010
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2003 od 14. 04. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2003 od 07. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 25. 08. 2003


Název/Jméno: BARTOŠ MARTIN

IČO: 86635107

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 od 06. 05. 2010


Název/Jméno: LAŠTOVKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: HEIDLEROVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 od 27. 12. 2006


Název/Jméno: ŠIMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 od 05. 02. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 01. 2005 od 14. 04. 2006
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2003 od 15. 01. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1999 od 07. 11. 2003


Název/Jméno: KOŠŤÁLOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2006 od 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 od 14. 07. 1995


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 08. 2000 od 21. 02. 2006


Název/Jméno: KNÍŽKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2003 od 14. 04. 2006
Dozorčí rada - člen
od 17. 03. 1999 od 26. 07. 2002


Název/Jméno: TRAUŠKE PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2005 od 21. 02. 2006


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2003 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: KREJČÍ PETR

IČO: 75785471

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2003 od 14. 04. 2006


Název/Jméno: SOUKUPOVÁ LADISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2000 od 14. 04. 2006


Název/Jméno: RÉVÉSZ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 07. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 1996 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: GEJDOŠ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 12. 07. 2005


Název/Jméno: HUSÁK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2003 od 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1998 od 29. 04. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 10. 01. 1996 od 08. 04. 1998


Název/Jméno: VENERA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2003 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: KALINA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 2000 od 25. 08. 2003


Název/Jméno: ŠATÁNEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2002 od 25. 08. 2003


Název/Jméno: SKOLIL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 2001 od 25. 08. 2003


Název/Jméno: PROCHÁZKA JINDŘICH

IČO: 18386911

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2000 od 25. 04. 2000
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 04. 04. 2000


Název/Jméno: ŽEBRAKOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2000 od 25. 05. 2001


Název/Jméno: MACH FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2000 od 07. 11. 2003


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 1999 od 25. 08. 2003
Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 1999 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: MLÁDEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 10. 1999 od 29. 08. 2000


Název/Jméno: CIHELNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 od 04. 04. 2000


Název/Jméno: FRÖHLICH JULIUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: BRAUN PETR

IČO: 18701370

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1999 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: VACEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1999 od 04. 04. 2000


Název/Jméno: ZLATOHLÁVKOVÁ IRMA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1999 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: FIEDLER MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 1999 od 29. 04. 1999


Název/Jméno: DVOŘÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 04. 1998 od 18. 03. 1999


Název/Jméno: FRANKL MICHAL

IČO: 62157981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 1998 od 18. 03. 1999


Název/Jméno: FOJTÍK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 17. 03. 1999


Název/Jméno: ŠIMEK MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 04. 04. 2000


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 18. 03. 1999
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: PETŘÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 08. 02. 1995 od 29. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 08. 02. 1995


Název/Jméno: KŘENEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 08. 04. 1998


Název/Jméno: SLAVÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 18. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: Rudlovčák Vladimír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1997 od 16. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 02. 1995 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: BOHM ARNOŠT

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 01. 1996 od 17. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 od 10. 01. 1996


Název/Jméno: LUDVA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1995 od 13. 09. 1996


Název/Jméno: ZIMOLA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 1995 od 13. 09. 1996


Název/Jméno: ČIHÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 1995 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: NOVÁK IVO

IČO: 70457476

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 12. 1993 od 10. 01. 1996


Název/Jméno: KUPKA VÁCLAV

IČO: 76068234

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 od 08. 02. 1995


Název/Jméno: ŘEHÁKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1993 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: BRABEC JIŘÍ

IČO: 71319344

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 06. 12. 1993


Název/Jméno: KAFTAN OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 08. 02. 1995


Název/Jméno: SPURNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 06. 12. 1993


Název/Jméno: BOSÁK BELO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 06. 12. 1993


Název/Jméno: KOČÁRNÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 06. 12. 1993


Název/Jméno: RUDLOVČÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 od 08. 02. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45279314

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
204211" A B H " spol. s r. o.46578692Zašovská 132, 75701 Valašské Meziříčí
118046ADG SPED s.r.o. "v likvidaci"25831241Horní Město, 79344, , , 239
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
31292AESPB Konsult s.r.o.29310091Prostřední 2240, 76001 Zlín
177719AGROSTROM, a.s.26229439Slavkov u Brna, 68401, Slavkov u Brna, Topolová, 1418
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
319523Amazing Golf, a.s.25146394Fričova 1662/4, 12000 Praha
56595Antonín Šlesinger,spol. s r.o.42193249Kaprova 42/14, 11000 Praha
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
222886B.M.I. PRAHA, s.r.o.27151492V jámě 699/1, 11000 Praha
275179BOHEMIA FOODS, s.r.o.60839350Bakaláře 147/3, 39701 Písek
94973BOMEX CZ, s.r.o. v likvidaci25566776Beethovenova 25/4, 60200 Brno
406787BORDURA s.r.o.27602648Jihlavská 405/32, 14000 Praha
354907BRESIA TRADE CZ spol. s.r.o. - v likvidaci17046475Brno, 60200, Trnitá (Brno-střed), Křenová, 19
301408Bytové družstvo Pražského povstání 65925977962Pražského povstání 659, 56151 Letohrad
57814Bytové družstvo Švermova, Žďár nad Sázavou60697156Švermova 2101/18, 59101 Žďár nad Sázavou
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
261658CERTA s.r.o. v likvidaci62503154Hlavní 153, 33026 Tlučná
315199CITY OIL spol. s r.o.64049493Praha 8, Novákových 30, PSČ 180 00
151729COACH AND PARTNERS s.r.o.3485994Stiessova 710/10, 15500 Praha
379209CONSTRUCT HOLDING, a.s.25304950Bezručova 81/17A, 60200 Brno
64066CORA MANAGEMENT s.r.o.63483351Podbabská 2582/30, 16000 Praha
244551Crewdrivers s. r. o.4579518Sekaninova 275/52, 12800 Praha
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
87929ADAMEC VÁCLAV15056198306, 50782 Pecka
172313ALTANGEREL OCHGEREL5127190Čiklova 629/9, 12800 Praha
181715AMBROŽ PETR415891491, 67505 Oslavička
271909AMBROŽOVÁ IVETA60669225Malá stránka 318/1, 59401 Velké Meziříčí
4595ANDĚL JOSEF65587201Čechova 2325/27, 30100 Plzeň
270739AUGUSTIN ERIK76457575Na Vyhlídce 651, 67902 Rájec-Jestřebí
235539BALCAROVÁ HELENA73076660Televizní 256/11, 72528 Ostrava
53858BALUŠKOVÁ DENISA62267558Lyskova 521, 73924 Krmelín
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
94071BARTÁK MICHAL75600463Václavská 368, 68352 Křenovice
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
49130BARTOŠ MARTIN86635107Výhledová 549/5, 15200 Praha
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
107068BAŠOVÁ LENKA46090941Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice
73483BAŠTA JAN63942283Ovčí hájek 2159/16, 15800 Praha
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
199610BERAN MIROSLAV64278751Sovinec 461/20, 63900 Brno
199499BERÁNEK ALEŠ60876948náměstí Čs. legií 851, 53002 Pardubice
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
559697"Mladý Senior"22817239Vodičkova 791/41, 11000 Praha
26132951. Soukenická s.r.o.26440971Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1228313A D U T spol. s r.o.49703226Vodičkova 704/36, 11000 Praha
1861606A S T R A F I L M, s.r.o.,v likvidaci48036340Vodičkova 699/30, 11000 Praha
1146985A.S.V. Struktura s.r.o.28395697Vodičkova 710/31, 11000 Praha
9544ABACUS ECONOMY s.r.o.25675541Vodičkova 699/28, 11000 Praha
2902400ABC Schule,s.r.o.64577767Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
1871208Abyrent, s.r.o.24165565Vodičkova 710/31, 11000 Praha
1770212ActionPlanner CZ s.r.o.4955218Vodičkova 710/31, 11000 Praha
12151ActiveComp s.r.o., v likvidaci27893910Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vodičkova, 710/31
1614903ADVANCED ENERGY SOLUTIONS, SE24294616Vodičkova 791/41, 11000 Praha
779577AESCULAP Praha s.r.o.47535202Vodičkova 791/41, 11000 Praha
666710Affirmed Networks Czech s.r.o.1519506Vodičkova 710/31, 11000 Praha
2996841AGAS s.r.o.26086069Vodičkova 704/36, 11000 Praha
1263523Agentura Praha, s.r.o. v likvidaci25654047Vodičkova 699/28, 11000 Praha
128023AGRO INVEST COMPANY a.s.1509918Vodičkova 791/41, 11000 Praha
3102254AJP Tax & Accounting s.r.o.28933931Vodičkova 699/28, 11000 Praha
2546220ALIGANUM, SE24304905Vodičkova 791/41, 11000 Praha
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
1397673ALLTEC spol. s r.o.44564741Vodičkova 700/32, 11000 Praha
3043535Alternative Energy Investment s.r.o.28928725Vodičkova 791/41, 11000 Praha
842316ALTIA Plus International a.s.28219350Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2403882AMCOR s.r.o. v likvidaci24827541Vodičkova 710/31, 11000 Praha
653282Analytická a Konzultační s.r.o.26077914Vodičkova 791/41, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2537298AMEUR BEN MOHAMED SEOUD - CONSULTING26712962Vodičkova 700/32, 11000 Praha
384763Franz - Josef Engbarth88875008Vodičkova 710/31, 11000 Praha
1890830Marcela Marešová JUDr. Ph.D., MBA66231795Vodičkova 700/32, 11000 Praha
275376Petr Podlaha JUDr. et PhDr Ph.D.71333975Vodičkova 792/40, 11000 Praha
3442554A.s. Grosten29033942Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2180062Allgaier Martin71329595Vodičkova 699/28, 11000 Praha
1962880Bartálová Jana71463704Vodičkova 699/30, 11000 Praha
3336309Bartošková Vlasta67128866Vodičkova 699/30, 11000 Praha
319620Bejček Jiří44879300Vodičkova 791/41, 11000 Praha
386994Beneš Jiří18899617Vodičkova 699/30, 11000 Praha
281297Bradley Jeremy C4275641Vodičkova 707/37, 11000 Praha
565464Breznická Romana66248850Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
3187455Břínek Rudolf13827821Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1315376Bříza Vlastislav65057767Vodičkova 710/31, 11000 Praha
202558BURDA Petr70375704Vodičkova 699/30, 11000 Praha
1831234Cao Thi Hang5627672Vodičkova 700/32, 11000 Praha
931694Cihelková Monika66254108Vodičkova 707/37, 11000 Praha
3115221Curryová Emilie5749701Vodičkova 699/30, 11000 Praha
568751Čarková Lenka5181917Vodičkova 791/39, 11000 Praha
3232352Čarková Vladislava61864188Vodičkova 791/39, 11000 Praha
1500780Čarňanský Vladimír66222257Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1830787Čáslavská Blanka66248400Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
1540307Čepek Robert66239800Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
2440159Elger Martin66253560Vodičkova 699/30, 11000 Praha
1760554Eppinger Aleš71332294Vodičkova 710/31, 11000 Praha