Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1619. Jeho identifikační číslo je 45279314

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

Datum zápisu: 1. 6. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1619

Identifikační číslo:45279314

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nqkd2ia

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 11121
od 25. 08. 2003
Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 11000
od 29. 10. 2001 do 25. 08. 2003
Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 11000
od 16. 02. 1998 do 29. 10. 2001
Praha 7, Janovského 2, PSČ 17032
od 13. 09. 1996 do 16. 02. 1998
Praha 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, PSČ 17000
od 01. 06. 1992 do 13. 09. 1996
Vodičkova 701/34, 11000 Praha

Skutečnosti

  Dne 10.12.2015 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí. I. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti podle předloženého návrhu. II. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky ve výši 1 300 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta milionů korun českých) o částku ve výši 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 4 075 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu o částku 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude upsáno 2775 (dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Nové akcie budou vydány na majetkové účty výše uvedených ministerstev, prostřednictvím kterých Upisovatel vykonává svá akcionářská práva ve společnosti následovně:a) Ministerstvo financí České republiky, číslo majetkového účtu 100200542147 v počtu 1110 (slovy: jeden tisíc jedno sto deset) akcií ve jmenovité hodnotě 1 110 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto deset milionů korun českých)b) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, číslo majetkového účtu 873/808001331482 v počtu 999 (slovy: devět set devadesát devět) akcií ve jmenovité hodnotě 999 000 000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět milionů korun českých)c) Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, číslo majetkového účtu 940/100201477381 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých)d) Ministerstvo zemědělství České republiky, číslo majetkového účtu 876/100200658102 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých)3. Všechny nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. stát Česká republika, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím organizačních složek státu, kterými jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., tato ministerstva: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, Ministerstvo zemědělství České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy všech 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů shora uvedených akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).4. Lhůta pro úpis všech shora uvedených akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. činí dva týdny ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionář. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy adresa Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 110 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů činí 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých). 6. Lhůta pro splacení emisního kursu jediným akcionářem činí dva týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 268310106/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku celkem 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude podán rejstříkovému soudu s návrhem na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
od 04. 01. 2016 do 04. 01. 2016

  Jediný akcionář:Česká republika
od 04. 04. 2006

  Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 27245322, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9958, část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP"), v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č. 363/1999 S., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komečního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistného kmene, s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas.
od 21. 10. 2005

  změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci,schválené řádnou valnou hromadou dne 23.5.1997
od 08. 04. 1998 do 27. 10. 1999

  změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakcischválené mimořádnou valnou hromadou dne 17. prosince 1997
od 16. 02. 1998 do 27. 10. 1999

  Názvy společnosti v cizích jazycích:anglicky:Export Guarantee and Insurace Corporationněmecky:Export Garantie - und Versicherungsgessellschaft, AGfrancouzskyLa société de Garantie et Assurance des Exportation, S.A.španělskyCompaňia de Garantia y de Seguros a la Exportacion, S.A.
od 02. 11. 1997 do 04. 04. 2006

  Změna Stanov, § 8, bodu 2 provedena Dodatkem ke Stanovám,schváleným Mimořádnou valnou hromadou dne 19.12.1996
od 07. 03. 1997 do 27. 10. 1999

  úplné znění stanov společnosti ze dne 24.5.1996
od 13. 09. 1996 do 27. 10. 1999

  úplné znění stanov společnosti ze dne 10.11.1995
od 05. 02. 1996 do 13. 09. 1996

  Změna Stanov schválena na 4. valné hromadě a osvědčenanotářským zápisem ze dne 11.1.1993, zápis z 5. valnéhromady ze dne 26.3.1993, rozhodnutí ministerstva financíČeské republiky, orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvímpro území České republiky ze dne 22.1.1993,č.j. 323/3946/1993 a rozhodnutí ministerstva financí Českérepubliky dozorčího orgánu nad pojišťovnictvím pro územíČeské republiky ze dne 6.5.1992 č.j. 103/35186/1992.
od 06. 12. 1993

  Způsob jednání za společnost:za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazujepředseda a místopředseda představenstva,podpisování za obchodní společnost se děje, tak že k natiš-těnému nebo napsanému názvu obchodní společnosti připojísvůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
od 06. 12. 1993 do 08. 02. 1995

  Údaje o založení akciové společnosti:Zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992 se zakladatelé -federální ministerstvo financí, federální ministerstvohospodářství, federální ministerstvo zahraničního obchodu,ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financíSlovenské republiky - v souladu s bodem I/5 přílohy usnesenívlády ČSFR č. 721/1991 o programu na podporu exportu za podmínekstanovených zákonem č.513/1991 Sb., 185/1991 Sb. a 24/1991 sb. veznění zák. č.25/1992 Sb. o založení společnosti.
od 01. 06. 1992

  Názvy společnosti v cizích jazycích:anglicky:Export Guarantee and Insurace Corporationněmecky:Export-Garantie-und Versicherungsgessellschaft,AGfrancouzskyLa société de Grantie et Assurance des Exportation, S.A.španělskyCompaňia exportadora de garantia y aseguradora, S.A.
od 01. 06. 1992 do 02. 11. 1997

  Dozorčí rada:ing. Miroslav Havel, Praha 6, Evropská 675ing. Hana Dočkalová, Praha 9, Českolipská 897ing. Ľubomír Klimo, Bratislava, Haanova 37
od 01. 06. 1992 do 20. 12. 1993

  Způsob jednání společnosti:za společnost jedná a společnost zavazuje předseda amístopředseda představenstva a generální ředitel společnosti,který je volený z členů představenstva společnosti; podepisováníse děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnostipřipojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstvanebo generální ředitel.
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993

Akcie

Počet: 4 075 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 04. 01. 2016

Počet: 1 300 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 10. 01. 1996 do 10. 01. 1996

Počet: 420 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 01. 06. 1992 do 01. 06. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUDLA JÚLIUS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2016

Adresa: Fragnerova 2491/22, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 23. 04. 2016


Název/Jméno: DLOUHÝ MAREK

IČO: 60927224

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 2013 do 23. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2010 do 10. 06. 2013

Adresa: Ke Strašnické 26/20, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 10. 06. 2013
Praha 10, Ke Strašnické 26, PSČ 10000
od 06. 05. 2010 do 10. 06. 2013


Název/Jméno: TLAPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 03. 2008 do 28. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 06. 03. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 01. 2005 do 26. 05. 2006

Adresa: Mikulova 1572/13, Chodov, 149 00 Praha 4
od 18. 12. 2015
Praha 4, Mikulova 1572/13, PSČ 14900
od 15. 01. 2005 do 28. 04. 2009


Název/Jméno: UNGERMAN JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2015 do 10. 10. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2014 do 25. 06. 2015

Adresa: Kunínova 1720/3, Chodov, 149 00 Praha 4
od 30. 10. 2014


Název/Jméno: NEKULA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2015

Adresa: č.p. 170, 671 61 Těšetice
od 11. 04. 2015


Název/Jméno: POSPÍŠIL MARTIN

IČO: 65167201

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2014

Adresa: Štětínská 361/21, Bohnice, 181 00 Praha 8
od 30. 05. 2015
Lucemburská 1599/31, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 08. 09. 2014 do 30. 05. 2015


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAN

IČO: 73598330

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 02. 2013

Adresa: Štorkánova 3236/16, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 24. 02. 2015
Ostrovského 1213/23, Smíchov, 150 00 Praha
od 28. 02. 2013 do 24. 02. 2015


Název/Jméno: ŠULC JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2014 do 30. 10. 2014

Adresa: Malkovského 598, Letňany, 199 00 Praha 9
od 20. 06. 2014


Název/Jméno: MARTÁSEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2014 do 25. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2010 do 20. 06. 2014

Adresa: Kemrova 522/7, Satalice, 190 15 Praha 9
od 30. 10. 2014 do 25. 06. 2015
Praha 9, Kemrova 522/7, PSČ 19015
od 06. 05. 2010 do 20. 06. 2014


Název/Jméno: KOPLÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2014 do 25. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2010 do 20. 06. 2014

Adresa: č.p. 203, 267 12 Chrustenice
od 30. 10. 2014 do 25. 06. 2015
Chrustenice 203, okres Beroun, PSČ 26712
od 06. 05. 2010 do 20. 06. 2014


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 87512084

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2014 do 23. 04. 2016

Adresa: Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 08. 09. 2014 do 23. 04. 2016


Název/Jméno: WAGENKNECHT LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2014 do 30. 10. 2014

Adresa: U Krematoria 2636, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 20. 06. 2014 do 30. 10. 2014


Název/Jméno: ŠIMÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 02. 2013 do 07. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2009 do 28. 02. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2009 do 25. 06. 2009

Adresa: Chýňská 415/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
od 08. 03. 2014 do 07. 06. 2016
Praha 6, Chýňská 415/6, PSČ 16000
od 05. 02. 2009 do 08. 03. 2014


Název/Jméno: HAVLÍČEK DAVID

IČO: 71804561

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2012 do 08. 03. 2014

Adresa: Berlínská 1491/13, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 05. 02. 2014 do 08. 03. 2014
Újezdní 158/13, Bartovice, 717 00 Ostrava
od 09. 10. 2012 do 05. 02. 2014


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2011 do 25. 06. 2015

Adresa: Geologická 992/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
od 01. 01. 2014 do 25. 06. 2015
Praha 5, Geologická 992/3, PSČ 15200
od 18. 07. 2011 do 01. 01. 2014


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 03. 2011 do 20. 06. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2011 do 02. 03. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 10. 2010 do 12. 01. 2011

Adresa: Stiessova 710/10, Řeporyje, 155 00 Praha 5
od 15. 12. 2013 do 20. 06. 2014
Praha 5, Stiessova 710/10, PSČ 15500
od 14. 10. 2010 do 15. 12. 2013


Název/Jméno: JIRKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 2013 do 08. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2013 do 10. 06. 2013

Adresa: Klostermannova 411/1, Slavonín, 783 01 Olomouc
od 28. 02. 2013 do 08. 03. 2014


Název/Jméno: DUBEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 2013

Adresa: Sládkovičova 1270/1, Krč, 142 00 Praha 4
od 10. 06. 2013


Název/Jméno: SOMOL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2013 do 28. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2007 do 28. 02. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 08. 2003 do 15. 01. 2005

Adresa: Opuková 173/36, Řepy, 163 00 Praha
od 28. 02. 2013 do 28. 02. 2013
Praha 6 - Řepy, Opuková 173/36, PSČ 16300
od 19. 07. 2007 do 28. 02. 2013
Praha 6 - Řepy, Opuková 36, PSČ 16300
od 25. 08. 2003 do 15. 01. 2005


Název/Jméno: VALIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 10. 2012 do 08. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2011 do 17. 10. 2012

Adresa: Pletený Újezd, 9. května 28, PSČ 27351
od 18. 07. 2011 do 08. 09. 2014


Název/Jméno: URBAN RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2012 do 20. 06. 2014

Adresa: Jirčanská 832/18, Libuš, 142 00 Praha 4
od 09. 10. 2012 do 20. 06. 2014


Název/Jméno: ŘEZÁČ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2012 do 11. 04. 2015

Adresa: Komornická 2072/15, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 09. 10. 2012 do 11. 04. 2015


Název/Jméno: ZÍDEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2011 do 09. 10. 2012

Adresa: Praha 10, K Netlukám 957, PSČ 10400
od 18. 07. 2011 do 09. 10. 2012


Název/Jméno: HOVORKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 03. 2011 do 17. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2010 do 02. 03. 2011

Adresa: Praha 2, Uruguayská /11, PSČ 12000
od 13. 12. 2010 do 17. 10. 2012


Název/Jméno: DUB TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2010 do 09. 10. 2012

Adresa: Praha 7, U Akademie 389/9, PSČ 17000
od 15. 11. 2010 do 09. 10. 2012


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 04. 2010 do 02. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2009 do 27. 04. 2010

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, U židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400
od 27. 04. 2010 do 02. 03. 2011
Praha 10 - Uhříněves, U židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10000
od 28. 04. 2009 do 27. 04. 2010


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2009 do 09. 10. 2012

Adresa: Praha 1, Vězeňská 913/8, PSČ 11000
od 21. 10. 2009 do 09. 10. 2012


Název/Jméno: BAMBASOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2010 do 14. 10. 2010

Adresa: Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2527, PSČ 14000
od 21. 01. 2010 do 14. 10. 2010


Název/Jméno: SKUHRA JIŘÍ

IČO: 66445698

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2009 do 17. 10. 2012

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Bubenečská 282/8, PSČ 16000
od 21. 10. 2009 do 17. 10. 2012


Název/Jméno: HORČICOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 18. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1999 do 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 29. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 1996 do 07. 03. 1997

Adresa: Praha 10, U Hranic 14, PSČ 10000
od 25. 06. 2009 do 18. 07. 2011
Praha 10, U Hranic 3221/14, PSČ 10000
od 12. 07. 2005 do 26. 05. 2006
Praha 10, U Hranic 3221/14
od 25. 08. 2003 do 12. 07. 2005
Praha 10, U Hranic 14/3221
od 26. 07. 2002 do 25. 08. 2003
Praha 10, nám. Svatopluka Čecha 10
od 27. 10. 1999 do 26. 07. 2002
Praha 10, Nám. Svatopluka Čecha 10
od 07. 03. 1997 do 29. 04. 1999
Praha 10, Nám. Svatopluka Čecha 10
od 10. 01. 1996 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: ADAMCOVÁ JANA

IČO: 65373499

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2009 do 13. 12. 2010

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 1237/13, PSČ 14000
od 28. 04. 2009 do 13. 12. 2010


Název/Jméno: BOK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2009 do 25. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2009 do 06. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2006 do 05. 02. 2009

Adresa: Sulice - Hlubočinka 910, PSČ 25168
od 06. 03. 2009 do 25. 06. 2009
Praha 4, Láskova 1815/14, PSČ 14800
od 26. 05. 2006 do 06. 03. 2009


Název/Jméno: PLEVA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 03. 2009 do 17. 10. 2012

Adresa: Praha 4, Kloboukova 53, PSČ 14800
od 06. 03. 2009 do 17. 10. 2012


Název/Jméno: SEDLÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2008 do 21. 01. 2010

Adresa: Brno, Chlupova 1, PSČ 60000
od 06. 03. 2008 do 21. 01. 2010


Název/Jméno: PETŘÍČEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2008 do 06. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 06. 03. 2008
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 25. 08. 2003 do 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 29. 08. 2000 do 25. 08. 2003

Adresa: Praha 8 - Březiněves, Na Boleslavce 128, PSČ 18200
od 12. 07. 2005 do 06. 03. 2009
Praha 8 - Březiněves, Na Boleslavce 128
od 25. 08. 2003 do 12. 07. 2005
Praha 8 - Březiněves, Na Boleslavce č. 128
od 29. 08. 2000 do 25. 08. 2003


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 03. 2008 do 14. 10. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 02. 2007 do 06. 03. 2008

Adresa: Příbram II, Hornická 115, PSČ 26101
od 28. 02. 2007 do 14. 10. 2010


Název/Jméno: HLAVÁČ IVO

IČO: 65865162

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 02. 2007 do 21. 10. 2009

Adresa: Praha 3, Čajkovského 1423/13, PSČ 13000
od 28. 02. 2007 do 21. 10. 2009


Název/Jméno: DOUCHA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 12. 2006 do 28. 02. 2007

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Soborská 18/1318, PSČ 16000
od 27. 12. 2006 do 28. 02. 2007


Název/Jméno: PARÍZEK PAVOL

IČO: 87357232

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 2006 do 05. 02. 2009
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 25. 08. 2003 do 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 07. 03. 1997 do 25. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 08. 02. 1995 do 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1994 do 08. 02. 1995

Adresa: Praha 9 - Vysočany, Paříkova 910/9, PSČ 19000
od 14. 06. 2006 do 05. 02. 2009
Praha 9 - Vysočany, Paříkova 910/9, PSČ 19000
od 21. 02. 2006 do 26. 05. 2006
Praha 9, Matějkova 1089/3, PSČ 19000
od 07. 03. 1997 do 21. 02. 2006
Praha 9, Matějkova 1089/3, PSČ 19000
od 08. 02. 1995 do 07. 03. 1997
Praha 9, Matějkova 1089/3, PSČ 19000
od 03. 01. 1994 do 08. 02. 1995


Název/Jméno: HRDÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 06. 03. 2008

Adresa: Praha 6, Zikova 5, PSČ 16000
od 26. 05. 2006 do 06. 03. 2008


Název/Jméno: ROVNÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 06. 05. 2010

Adresa: Praha 10, Za Zahradami 400, PSČ 10900
od 26. 05. 2006 do 06. 05. 2010


Název/Jméno: ŠIMSA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 05. 2006 do 19. 07. 2007
Prokura - prokurista
od 07. 11. 2003 do 10. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 26. 05. 2006

Adresa: Praha 8, Třeboradická 1067/31, PSČ 18200
od 12. 07. 2005 do 19. 07. 2007
Praha 8, Třeboradická 1067/31, PSČ 18000
od 07. 11. 2003 do 10. 06. 2008
Praha 8, Třeboradická 1067/31
od 07. 03. 1997 do 12. 07. 2005


Název/Jméno: AMMERLAAN JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2006 do 06. 03. 2009

Adresa: Tuklaty, Roztoklatská 90, PSČ 25082
od 26. 05. 2006 do 06. 03. 2009


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 28. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 2006 do 26. 05. 2006

Adresa: Vyškov, Tyršova 38, PSČ 68201
od 21. 02. 2006 do 28. 02. 2007


Název/Jméno: VAINER DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2006 do 18. 07. 2011

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Sartoriova 29/15, PSČ 16900
od 26. 05. 2006 do 18. 07. 2011


Název/Jméno: PAŘÍZEK PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2006 do 14. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 03. 01. 1994

Adresa: Praha 9 - Vysočany, Paříkova 910/9, PSČ 19000
od 26. 05. 2006 do 14. 06. 2006
Praha 9, Matějkova 1089/3, PSČ 19000
od 01. 06. 1992 do 03. 01. 1994


Název/Jméno: HEIDLEROVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 do 27. 12. 2006

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 86, PSČ 17000
od 14. 04. 2006 do 27. 12. 2006


Název/Jméno: LAŠTOVKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 do 26. 05. 2006

Adresa: Praha 10, Sasanková 2658, PSČ 10600
od 14. 04. 2006 do 26. 05. 2006


Název/Jméno: KLABAN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 do 06. 05. 2010
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2003 do 14. 04. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2003 do 07. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 25. 08. 2003

Adresa: Praha 9, Chodovická 2281, PSČ 19300
od 14. 04. 2006 do 06. 05. 2010
Praha 9, Chodovická 2281, PSČ 19000
od 07. 11. 2003 do 14. 04. 2006
Praha 9, Chodovická 2281
od 07. 03. 1997 do 07. 11. 2003


Název/Jméno: ŠIMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 do 05. 02. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 01. 2005 do 14. 04. 2006
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2003 do 15. 01. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1999 do 07. 11. 2003

Adresa: Praha 3, Jičínská 226/17, PSČ 13000
od 07. 11. 2003 do 05. 02. 2009
Praha 3, Jičínská 17
od 27. 10. 1999 do 07. 11. 2003


Název/Jméno: BARTOŠ MARTIN

IČO: 86635107

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 do 06. 05. 2010

Adresa: Praha 6, U kapličky 1215/10, PSČ 16500
od 14. 04. 2006 do 06. 05. 2010


Název/Jméno: KOŠŤÁLOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2006 do 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 do 14. 07. 1995

Adresa: Praha 8 - Trója, Mazurská 520, PSČ 18100
od 21. 02. 2006 do 26. 05. 2006
Praha 8, Mazurská 520
od 06. 12. 1993 do 14. 07. 1995


Název/Jméno: KNÍŽKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2003 do 14. 04. 2006
Dozorčí rada - člen
od 17. 03. 1999 do 26. 07. 2002

Adresa: Praha 5, Česká 1108, PSČ 15800
od 12. 07. 2005 do 14. 04. 2006
Praha 5, Česká 1108
od 25. 08. 2003 do 12. 07. 2005
Praha 5, Česká 1108
od 17. 03. 1999 do 26. 07. 2002


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 08. 2000 do 21. 02. 2006

Adresa: Vavřinec - Žíšov 56, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 12. 07. 2005 do 21. 02. 2006
Vavřinec - Žíšov 56, okres Kutná Hora
od 29. 08. 2000 do 12. 07. 2005


Název/Jméno: TRAUŠKE PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2005 do 21. 02. 2006

Adresa: Praha 4, Věkova 1690/10, PSČ 14700
od 12. 07. 2005 do 21. 02. 2006


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2003 do 26. 05. 2006

Adresa: Panenské Břežany 154, PSČ 25070
od 07. 11. 2003 do 26. 05. 2006


Název/Jméno: KREJČÍ PETR

IČO: 75785471

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2003 do 14. 04. 2006

Adresa: Bruntál, K.H.Máchy 1204/3, PSČ 79201
od 07. 11. 2003 do 14. 04. 2006


Název/Jméno: SOUKUPOVÁ LADISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2000 do 14. 04. 2006

Adresa: Praha 8, Třeboradická 1077/16, PSČ 18000
od 07. 11. 2003 do 14. 04. 2006
Praha 8, Třeboradická 1077
od 04. 04. 2000 do 07. 11. 2003


Název/Jméno: HUSÁK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2003 do 26. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1998 do 29. 04. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 10. 01. 1996 do 08. 04. 1998

Adresa: Praha 4, Pod lomem 18, PSČ 14300
od 25. 08. 2003 do 26. 05. 2006
Praha 4, Pod lomem 18
od 08. 04. 1998 do 29. 04. 1999
Praha 4, Pod lomem 18, PSČ 14000
od 10. 01. 1996 do 08. 04. 1998


Název/Jméno: RÉVÉSZ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 07. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 1996 do 07. 03. 1997

Adresa: Praha 5, Zázvorkova 2009
od 07. 03. 1997 do 07. 11. 2003
Praha 5, Zázvorkova 2009
od 10. 01. 1996 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: VENERA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2003 do 26. 05. 2006

Adresa: Křižanovice 222, PSČ 68357
od 25. 08. 2003 do 26. 05. 2006


Název/Jméno: GEJDOŠ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 12. 07. 2005

Adresa: Praha 9 - Kyje, Pelušková 1345
od 26. 07. 2002 do 12. 07. 2005
Praha 7, V háji 14
od 07. 03. 1997 do 26. 07. 2002


Název/Jméno: KALINA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 2000 do 25. 08. 2003

Adresa: Petrov 230, okres Praha-západ
od 26. 07. 2002 do 25. 08. 2003
Praha 6, Španielova 1284
od 25. 04. 2000 do 26. 07. 2002


Název/Jméno: ŠATÁNEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2002 do 25. 08. 2003

Adresa: Praha 10, Pod štěpem 10
od 26. 07. 2002 do 25. 08. 2003


Název/Jméno: SKOLIL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 2001 do 25. 08. 2003

Adresa: Praha 3, Korunní 1369/69
od 25. 05. 2001 do 25. 08. 2003


Název/Jméno: MACH FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2000 do 07. 11. 2003

Adresa: Praha 4, Podolská 102
od 04. 04. 2000 do 07. 11. 2003


Název/Jméno: ŽEBRAKOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2000 do 25. 05. 2001

Adresa: Praha 6, Terronská 2
od 04. 04. 2000 do 25. 05. 2001


Název/Jméno: PROCHÁZKA JINDŘICH

IČO: 18386911

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2000 do 25. 04. 2000
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 04. 04. 2000

Adresa: Praha 7, Jankovcova 43/35
od 07. 03. 1997 do 25. 04. 2000


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 1999 do 25. 08. 2003
Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 1999 do 27. 10. 1999

Adresa: Praha 4, Nad studánkou 7
od 18. 03. 1999 do 25. 08. 2003


Název/Jméno: MLÁDEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 10. 1999 do 29. 08. 2000

Adresa: Praha 8, Batličkova 3
od 27. 10. 1999 do 29. 08. 2000


Název/Jméno: CIHELNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 do 04. 04. 2000

Adresa: Praha 5, Suchý Vršek 2130/17
od 29. 04. 1999 do 04. 04. 2000


Název/Jméno: FRÖHLICH JULIUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 do 27. 10. 1999

Adresa: Černošice, Olbrachtova 1140, okres Praha-západ
od 29. 04. 1999 do 27. 10. 1999


Název/Jméno: BRAUN PETR

IČO: 18701370

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1999 do 27. 10. 1999

Adresa: Praha 5 - Radotín, Sídliště 1087/27
od 29. 04. 1999 do 27. 10. 1999


Název/Jméno: VACEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1999 do 04. 04. 2000

Adresa: Praha 6, Krohova 50
od 19. 03. 1999 do 04. 04. 2000


Název/Jméno: FIEDLER MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 1999 do 29. 04. 1999

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 17
od 18. 03. 1999 do 29. 04. 1999


Název/Jméno: ZLATOHLÁVKOVÁ IRMA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1999 do 27. 10. 1999

Adresa: Praha 10, Nad Vodovodem 47
od 18. 03. 1999 do 27. 10. 1999


Název/Jméno: DVOŘÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 04. 1998 do 18. 03. 1999

Adresa: Praha 4, Hekrova 851
od 08. 04. 1998 do 18. 03. 1999


Název/Jméno: FRANKL MICHAL

IČO: 62157981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 1998 do 18. 03. 1999

Adresa: Brno, Řehořova 36, okres Brno-město, PSČ 60000
od 16. 02. 1998 do 18. 03. 1999


Název/Jméno: ŠIMEK MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 04. 04. 2000

Adresa: Pardubice, Karla IV. 2591
od 07. 03. 1997 do 04. 04. 2000


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 18. 03. 1999
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 07. 03. 1997

Adresa: Praha 6, Evropská 675
od 07. 03. 1997 do 18. 03. 1999
Praha 6, Evropská 675
od 20. 12. 1993 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: FOJTÍK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 17. 03. 1999

Adresa: Praha 6, Součkova 984/9
od 07. 03. 1997 do 17. 03. 1999


Název/Jméno: SLAVÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 18. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 do 07. 03. 1997

Adresa: Kladno II, Italská 2368
od 07. 03. 1997 do 18. 03. 1999
Kladno II, Italská 2368
od 06. 12. 1993 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: KŘENEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 08. 04. 1998

Adresa: Praha 9, Miškovická 22/240
od 07. 03. 1997 do 08. 04. 1998


Název/Jméno: Rudlovčák Vladimír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1997 do 16. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 02. 1995 do 07. 03. 1997

Adresa: Praha 8, Davídkova 95, PSČ 18000
od 07. 03. 1997 do 16. 02. 1998
Praha 8, Davídkova 95, PSČ 18000
od 08. 02. 1995 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: PETŘÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 08. 02. 1995 do 29. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 08. 02. 1995

Adresa: Praha 8, Slancova 14, PSČ 18000
od 08. 02. 1995 do 29. 08. 2000
Praha 8, Slancova 14, PSČ 18000
od 01. 06. 1992 do 08. 02. 1995


Název/Jméno: BOHM ARNOŠT

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 01. 1996 do 17. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 do 10. 01. 1996

Adresa: Praha 6, Anastázova 23
od 10. 01. 1996 do 17. 09. 2003
Praha 6, Osmuchinova 23
od 06. 12. 1993 do 10. 01. 1996


Název/Jméno: LUDVA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1995 do 13. 09. 1996

Adresa: Praha 6, Křenová 251/8
od 14. 07. 1995 do 13. 09. 1996


Název/Jméno: ZIMOLA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 1995 do 13. 09. 1996

Adresa: Říčany, Škroupova 1714, PSČ 25101
od 08. 02. 1995 do 13. 09. 1996


Název/Jméno: ČIHÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 1995 do 07. 03. 1997

Adresa: Úvaly, Husova 29, PSČ 25082
od 08. 02. 1995 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: NOVÁK IVO

IČO: 70457476

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 12. 1993 do 10. 01. 1996

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 19
od 06. 12. 1993 do 10. 01. 1996


Název/Jméno: ŘEHÁKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1993 do 07. 03. 1997

Adresa: Praha 5, Seydlerova 2152
od 06. 12. 1993 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: KUPKA VÁCLAV

IČO: 76068234

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1993 do 08. 02. 1995

Adresa: Praha 5, Lyskova 1591
od 06. 12. 1993 do 08. 02. 1995


Název/Jméno: KOČÁRNÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993

Adresa: Praha 8, ZLončická 11, PSČ 18000
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993


Název/Jméno: RUDLOVČÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 08. 02. 1995

Adresa: Praha 8, Davídkova 95, PSČ 18000
od 01. 06. 1992 do 08. 02. 1995


Název/Jméno: SPURNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 496, PSČ 14000
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993


Název/Jméno: KAFTAN OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 08. 02. 1995

Adresa: Kladno, Litevská 2570, PSČ 27200
od 01. 06. 1992 do 08. 02. 1995


Název/Jméno: BOSÁK BELO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993

Adresa: Praha 6, Radimova 2057, PSČ 16000
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993


Název/Jméno: BRABEC JIŘÍ

IČO: 71319344

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993

Adresa: Praha 4, Ledvinova 2, PSČ 14000
od 01. 06. 1992 do 06. 12. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45279314

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby