Fiamm Automotive Czech, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Fiamm Automotive Czech, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1679. Její identifikační číslo je 46352562 a sídlo firmy je Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, Nádražní 1436, PSČ 29301.

Výpis z obchodního rejstříku Fiamm Automotive Czech, a.s.

Datum zápisu: 19. 8. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1679

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pgqtzjp

Předmět podnikání: Ubytovací služby
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií
Nakladatelská a vydavatelská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej par. 33 písm. a...
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 22.1.2015 o snížení základního kapitálu. Společnost Fiamm Componenti Accessori F.C.A. S.p.A. rozhodla dne 22.1.2015, jako jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s., takto:Snižuji základní kapitál obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. takto:a) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s.b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného sníženíDosavadní výše základního kapitálu 350,000.000 Kč slovy tři sta padesát milionů korun českých se snižuje o částku ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých na novou výši základního kapitálu 150,000.000 Kč slovy jedno sto padesát milionů korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 35,000.000 Kč, slovy třicet pět milionů korun českých, se snižuje o 20,000.000 Kč, slovy dvacet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 15,000.000 Kč, slovy patnáct milionů korun českých. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva.c) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženíČástka ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu, bude- v rozsahu částky ve výši 2,853.825,20, EUR slovy dva miliony osm set padesát tři tisíce osm set dvacet pět euro a dvacet centů vyplacena jedinému akcionáři na účet jediného akcionáře.- a ve zbývajícím rozsahu bude převedena na účet - Ostatní kapitálové fondy společnosti.d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty činí 30 slovy třicet dnů od uveřejnění oznámení společnosti akcionářům o místě, termínu a způsobu předložení akcií, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení bude uveřejněno způsobem, stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.
od 02. 02. 2015 do 24. 09. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 01. 2015

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2012 o snížení základního kapitálu. Společnost FIAMM S. P. A. rozhodla dne 5. 11. 2012, jako jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. se sídlem Mladá Boleslav – Mladá Boleslav III, Nádražní 1436, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 52 562, takto: a) Schvaluje se snížení základního kapitálu akciové společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. o částku 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých. b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s.. S částkou ve výši 400.000.000,-- Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část této částky ve výši 72.508.822,74 Kč, slovy: sedmdesát dva miliony pět set osm tisíc osm set dvacet dvě koruny české sedmdesát čtyři haléře, bude použita na úhradu kumulované ztráty minulých let, - část této částky ve výši 327.491.177,26 Kč, slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři sta devadesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých dvacet šest haléřů, bude vyplacena jedinému akcionáři. c) Rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení základního kapitálu je určen pevnou částkou, která činí 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých, to znamená, že základní kapitál se snižuje z částky 750.000.000,-Kč, slovy: sedm set padesát milionů korun českých, na částku 350.000.000,-Kč, slovy: tři sta padesát milionů korun českých. d) Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 75.000.000,-- Kč, slovy: sedmdesát pět milionů korun českých, se snižuje o 40.000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 35.000.000,-- Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých. e) Lhůta pro předložení akcií společnosti činí třicet (30) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 12. 2012 do 10. 06. 2013

  Na základě fúze sloučením přešlo na společnost AKUMA, a.s., IČ: 46352562, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, jako na nástupnickou společnost, jmění zanikajících společností AKUMA-průmyslové baterie s.r.o., IČ: 251 25 419, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, a FIAMM Industrial Batteries s.r.o., IČ: 264 63 113, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti AKUMA-průmyslové baterie s.r.o. a FIAMM Industrial Batteries s.r.o. zanikly bez likvidace.
od 20. 12. 2011

  Jediný akcionář rozhodl dne 6. ledna 2004 při výkonu působnosti valné hromady takto:1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním dvaceti pěti tisíc kusů nových akcií. Důvodem je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti. Dosavadní základní kapitál ve výši 500,000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) je zcela splacen a navyšuje se na celkovou výši základního kapitálu 750,000.000,-- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých).2) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to v počtu dvacet pět tisíc kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, které jsou kmenové, znějící na jméno a jsou v zaknihované podobě.Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky:a) Emisní kurz každé nové akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).b) Všechny nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se vzdal tohoto práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, a to v počtu dvaceti pěti tisíc kusů akcií.c) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.d) Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslení den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.e) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci představenstvem společnosti oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62.g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE vůči společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.10.2003 mezi postupitelem společnosti Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.A., se sídlem v Italii, Montecchio Maggiore, I-36075(VI), Viale Europa, 63, a postupníkem společností FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, proti pohledávce společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, na splácení emisního kursu všech nově emitovaných akcií ve výši 250,000.000,-- Kč. Dohodou o započtení bude výše uvedeným upisovatelem - předem určeným zájemcem splacen celý emisní kurz jím upsan ých akcií.h) Upisovatel - předem určený zájemce je povinnen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, a to nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce upisovatele - předem určeného zájemce. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu tak, jak je uved eno v písmenu e).
od 25. 02. 2004 do 29. 09. 2008

  Valná hromada společnosti AKUMA, a. s., konaná ne 27.6.2001rozhodla:a) o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti o částku vevýši 200,000.000,-- Kč slovy dvěstěmilionů korun českýchupsáním nových akcií z dosavadní výše 300,000.000,-- Kč slovytřistamilionů korun českých na základní kapitál ve výši500.000.000,- Kč slovy pětset milionů korun českých, kterýbude splacen peněžitými vkladyUpisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.b) o tom, že společnost vydá 20.000 slovy dvacettisíc kusůnových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, vejmenovité hodnotě 10.000,-- Kč slovy desettisíc korun českýchna jednu akcii;c) o tom, že- každý akcionář má přednostní právo upsat část novýchakcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhokapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitáluspolečnosti.- místem pro vykonání přednostního práva je kancelářsdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1,Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny v době od 9 hodindo 15 hodin- lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 slovydvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uMěstského soudu v Praze, přičemž upisování akcií jevázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku- počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeakcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valnéhromady, a to tak, že jim společnost zašle oznámení opočátku běhu lhůty na adresu sídla nebo bydlištěuvedenou v seznamu akcionářů nejpozději prvnínásledující pracovní den po podání návrhu na zápisusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku u Městského soudu v Praze. Toto oznámení budenavíc zasláno faxem nebo elektronickou poštou.- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českých připadá podíl dvětřetiny na jedné nové akcii s tím, že lze upisovatpouze celé akcie- emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva činí 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českýchna jednu akcii a upisované akcie budou akciemikmenovými, na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kčslovy desettisíc korun českých na jednu akcii. Akciebudou v zaknihované podobě- rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den,kdy lze toto právo poprvé vykonat, tj. první pracovníden po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku u Městskéhosoudu v PrazePřednostní právo je spojené s akciemi je samostatněpřevoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříkuzapsáno usnesení valné hromady podle § 203 odst. 4obchodního zákoníku. Podle stanov společnosti jepřevoditelnost akcií vázána na souhlas valné hromady.Stejné omezení platí i pro převod přednostního práva.Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené projeho vykonání.d) o tom, že zbývající část akcií, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům(nebo tomu akcionáři), kteří skutečně upsali (skutečněupsal) akcie s využitím přednostního práva, a to (pokud budouvíce než jeden)v poměru, ve kterém tito akcionáři skutečněupsali akcie s využitím přednostního právae) o tom že- místem pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva je kancelář sdružení advokátů Clifford ChancePünder, Praha 1, Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny vdobě od 9 hodin do 15 hodin- lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva činí čtrnáct dnů a počne běžet následující denode dne skončení upisování akcií s využitímpřednostního práva, přičemž upisování akcií je vázánona rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využitípřednostního práva bude akcionářům oznámen způsobemurčeným pro svolání valné hromady, a to tak, že jimspolečnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty naadresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamuakcionářů, nejpozději první následující pracovní den pouplynutí lhůty pro upisování akcií s využitímpřednostního práva. Toto oznámení bude navíc zaslánofaxem nebo elektronickou poštou.- emisní kurs takto upisovaných akcií činí 10.000 ,--Kčslovy desettisíc korun českých na jednu akcii aupisované akcie budou akciemi kmenovými na jméno vejmenovité hodnotě 10.000,--Kč slovy desettisíc korunčeských na jednu akcii. Akcie budou v zaknihovanépodobě.f) o tom, že upisovatel, který nebude splácet základní kapitálformou započtení, bude splácet své upsané akcie na zvláštníúčet společnosti pro zvýšení základního kapitálu uČeskoslovenské obchodní banky, a. s. pobočky Mladá Boleslav,č.ú. 305 284/0300; lhůta, v níž je upisovatel povinen splatitemisní kurs upsaných akcií, činí deset dnů ode den upsáníakcií, jinak je upsání neúčinné.g) o tom, že připouští možnost započtení peněžité pohledávkyakcionáře vůči společnosti z důvodu půjčky poskytnutéakcionářem na základě smlouvy o půjčce společnosti a topohledávka akcionáře FIAM INTERNATIONAL, S.A. ve výši200.000.000,--Kč slovy dvěstěmilionů korun českých, a toproti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splaceníemisního kursu.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku apřed podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedyke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacenícelého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu.Má-li akcionář využít možnosti shora uvedených pohledávekmusí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení dopatnácti dnů ode dne upsání akcií.Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikacipohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu aemisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten protipohledávce akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředněověřeny.Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započteníshora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůčispolečnosti takovou pohledávku, nebo započítávaná pohledávkaje nižší než výše emisního kursu, je povinen takovýupisovatel splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadějeho část do panácti dnů od upsání akcií na zvláštní účetspolečnosti pro zvýšení základního kapitálu u Československéobchodní banky, a.s. pobočky Mladá Boleslav, č.ú.305 284/0300.
od 05. 06. 2002 do 27. 02. 2003

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 20.1.1999o záměru zvýšit základní jmění:- Základní jmění společnosti bude zvýšeno ze současných133.670.000 Kč na konečnou výši 300.000.000 Kč, a to upisovánímnových akcií nepeněžitým vkladem, přičemž upisování nad tutočástku se nepřipouší.- Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním 16.633zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě10.000 Kč. Emisní kurs akcií bude stejný jako jmenovitá hodnotaakcií.- Nepeněžitým vkladem bude pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne20.12.1996, kterou má vůči společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A.,se sídlem 19-21 boulevard du Prince Henri, L - 1724 Lucembursko,jejíž výše ke dni 31.12.1998 činí5.437.500 USD s úrokem 8,75%ročně od tohoto data, přepočítaná ke dni účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky podle devizového kursu České národní bankyna české koruny.- Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávkybude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem Českénárodní banky CZK/USD vyšší než částka, o kterou se zvyšujezákladní jmění, bude jako nepeněžitý vklad vložena pouze částtéto pohledávky ve výši odpovídající zvýšení základního jmění,tj. ve výši 166.330.000 Kč.- Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávkybude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem Českénárodní banky CZK/USD nižší než částka zvýšení základního jmění,bude rozdíl doplacen upisovatelem v penězích na účet společnostič. 263 935/4000 vedený u BNP-Dresner Bank (ČR) a.s., Vítězná 1,Praha 5, IČO:44851286, ve lhůtě 5 dnů od uzavření smlouvy opostoupení pohledávky.- Akcie mohou být upsány v kanceláři Cliffird Chance,Křížovnické nám.2, Praha 1, ve lhůtě 20 dnů od zveřejněníusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodnímvěstníku.- Nepeněžitý vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky, která bude uzavřena a nabude účinnosti vden upsání akcií. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřenav kanceláři Clifford Chance, Křížovnické nám. 2, Praha 1.
od 05. 05. 1999 do 21. 07. 1999

  Jedná se o jednorázové založení akciové společnosti notářskýmzápisem ze dne 31.3.1992.
od 19. 08. 1992 do 05. 05. 1999

  Správce vkladu:Správce vkladu je v souladu s ustanovením § 60 O.Z.zakladatel a.s. Caminor Holding S.A. zastoupeny jejímprezidentem p. dr. Milanem Sládkem
od 19. 08. 1992 do 05. 05. 1999

  Zakladatelem akciové společnosti je firma CAMINOR HOLDING, a.s.se sídlem v Rue des Eaux Vives, 1207 Geneve, Švýcarsko.
od 19. 08. 1992 do 05. 05. 1999

  Akciová společnost se zakládá na dobu neurčitou
od 19. 08. 1992 do 05. 05. 1999

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 15000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 09. 2015

Počet: 10 ks v hodnotě: 35000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 06. 2013 do 24. 09. 2015

Počet: 10 ks v hodnotě: 75000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2009 do 10. 06. 2013

Počet: 75 000 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 10. 2005 do 16. 10. 2009

Počet: 75 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 11. 2004 do 27. 10. 2005

Počet: 50 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 02. 2003 do 23. 11. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Fiamm Componenti Accessori - F.C.A. S.p.A.

Adresa: 75CAP36075 Montecchio Maggiore (VI), Viale Europa 63, Italská republika
od 13. 01. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 01. 2015


Název/Jméno: S FIAMM

Adresa: 36075 Montecchio Maggiore, Viale Europa 63, Italská republika
od 07. 11. 2006 do 13. 01. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 11. 2006 do 13. 01. 2015


Název/Jméno: FIAMM INTERNATIONAL S.R.L.

Adresa: Milano (MI) Piazza Ferrari Paolo, 8 CAP 20121, Italská republika
od 14. 02. 2006 do 07. 11. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 02. 2006 do 07. 11. 2006


Název/Jméno: FIAMM INTERNATIONAL S.A.

Adresa: L-2320 Luxembourg, 45-47 boulevard de la Pétrusse, Lucemburské velkovévodství
od 08. 04. 2003 do 14. 02. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 04. 2003 do 14. 02. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VOLNÝ MICHAL

IČO: 1760483

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2011

Adresa: Zahradní 1063, 293 06 Kosmonosy
od 21. 10. 2015
Kosmonosy, Zahradní 1063, PSČ 29306
od 09. 02. 2011 do 21. 10. 2015


Název/Jméno: TONELLI MARCO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 12. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2011 do 28. 12. 2011

Adresa: Breganze VI, Via G. Carducci 15, 36042, Italská republika
od 06. 01. 2011


Název/Jméno: Zola Giovanni

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2011

Adresa: Vicenza, Via Cairoli 30, 36100, Italská republika
od 28. 12. 2011


Název/Jméno: PERNIKL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 2011

Adresa: Jablonec nad Nisou, Údolní 4301, PSČ 46602
od 13. 04. 2011


Název/Jméno: ZANINI MAURIZIO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 04. 2011

Adresa: Vicenza, Via S. Tecchio 41, 36100, Italská republika
od 13. 04. 2011


Název/Jméno: PATRICK D' ARPA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 2011

Adresa: Vicenza, Via A. Boito 51, 36100, Italská republika
od 13. 04. 2011


Název/Jméno: Smiderle Alessio

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 09. 2008 do 28. 12. 2011

Adresa: Sarcedo VI, Via Asiago 20, 36030, Italská republika
od 29. 09. 2008 do 28. 12. 2011


Název/Jméno: Berti Giuseppe

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 09. 2008 do 13. 04. 2011
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2004 do 29. 09. 2008

Adresa: Bassano del Grappa VI, Via Mons. Negrin 22/B, 36061, Italská republika
od 29. 09. 2008 do 13. 04. 2011
Via Mons. Negrin 22/B, Bassano del Grappa (VI), Italská republika
od 09. 10. 2004 do 29. 09. 2008


Název/Jméno: Pinton Matteo

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 09. 2008 do 06. 01. 2011

Adresa: Bassano del Grappa, Contra Gaggion Basso 9, 36061, Italská republika
od 29. 09. 2008 do 06. 01. 2011


Název/Jméno: HAVLÍK MILAN

IČO: 16254414

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2008 do 09. 02. 2011

Adresa: Mladá Boleslav, 17. listopadu 1198, PSČ 29301
od 29. 09. 2008 do 09. 02. 2011


Název/Jméno: Nicola Cosciani Cunico

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 2008 do 13. 04. 2011

Adresa: Brescia, Via G.Oberdan 6/B, 25128, Italská republika
od 29. 09. 2008 do 13. 04. 2011


Název/Jméno: MARCELLAN ANDREA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2007 do 29. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2007 do 22. 11. 2007

Adresa: 35126 Padova, Via Caorle 2, Italská republika
od 15. 02. 2007 do 29. 09. 2008


Název/Jméno: ALBIERO WALTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 11. 2007 do 13. 04. 2011

Adresa: 36100 Vicenza, Via Da Porto 10, Italská republika
od 22. 11. 2007 do 13. 04. 2011


Název/Jméno: CERVATO LUCA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 11. 2007 do 29. 09. 2008

Adresa: 37050 Angiari, Via Solferino 45, Italská republika
od 22. 11. 2007 do 29. 09. 2008


Název/Jméno: GASPARIN NICOLO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2007 do 29. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 11. 2006 do 15. 02. 2007

Adresa: 35126 Padova, Via Vergerio 5, Italská republika
od 07. 11. 2006 do 29. 09. 2008


Název/Jméno: TERESIO GIGI GAUDIO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 11. 2006 do 22. 11. 2007

Adresa: 20121 Miláno, Via F. Turati 7, Italská republika
od 07. 11. 2006 do 22. 11. 2007


Název/Jméno: NARDI ENRICO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 2005 do 07. 11. 2006

Adresa: Via Vincenza 87/B, 36030 Costabissara (VI), Italská republika
od 29. 12. 2005 do 07. 11. 2006


Název/Jméno: SCHINDELARZ HUBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 10. 2004 do 15. 02. 2007

Adresa: Bradlec, Na Výšině 297, PSČ 29306
od 09. 10. 2004 do 15. 02. 2007


Název/Jméno: TOLINO LUIGI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 10. 2004 do 29. 12. 2005
Dozorčí rada - člen
od 04. 02. 2000 do 09. 10. 2004

Adresa: Torino, Via del Christ 11, Italská republika
od 04. 02. 2000 do 29. 12. 2005


Název/Jméno: GONDA PETER

IČO: 44368399

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 1999 do 07. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 13. 12. 1995 do 05. 05. 1999

Adresa: Řevnice, Mařákova 999/155, PSČ 25230
od 09. 10. 2004 do 07. 11. 2006
Mladá Boleslav, Jasmínová 1262, PSČ 29301
od 08. 04. 2003 do 09. 10. 2004
Mladá Boleslav, Nádražní 174, PSČ 29301
od 13. 12. 1995 do 08. 04. 2003


Název/Jméno: MARGUTTI GIORGIO

IČO: 5409128

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 06. 2003 do 09. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2003 do 04. 06. 2003

Adresa: Praha 6, Pod Martinem 1646/2, PSČ 16300
od 08. 04. 2003 do 09. 10. 2004


Název/Jméno: RAZELLI EUGENIO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 06. 2003 do 09. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2003 do 04. 06. 2003

Adresa: P.L. Da Palestina, Monza, Italská republika
od 08. 04. 2003 do 09. 10. 2004


Název/Jméno: KULHÁNEK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 2003 do 29. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2001 do 08. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1999 do 22. 09. 2001

Adresa: České Budějovice, Srubec 346, PSČ 37006
od 08. 04. 2003 do 29. 09. 2008
Srubec 346, České Budějovice
od 05. 05. 1999 do 08. 04. 2003


Název/Jméno: ŠIMÍK VLADISLAV

IČO: 10574972

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 05. 2001 do 08. 04. 2003

Adresa: Zlín, Vršava IV/4896, PSČ 76001
od 23. 05. 2001 do 08. 04. 2003


Název/Jméno: BÍLEK MIROSLAV

IČO: 63963981

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1999 do 29. 09. 2008

Adresa: Mladá Boleslav, Jiráskova 841
od 05. 05. 1999 do 29. 09. 2008


Název/Jméno: NOVOTNÝ VOJTĚCH

IČO: 43710344

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1999 do 05. 05. 1999

Adresa: Praha 6, Makovského 1333
od 05. 03. 1999 do 05. 05. 1999


Název/Jméno: RIEMMA MARIO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1999 do 23. 05. 2001

Adresa: Chiaravalle (Ancona), Corso Matteotti 155, Italská republika
od 05. 03. 1999 do 23. 05. 2001


Název/Jméno: ANGELERI LUIGI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1999 do 04. 02. 2000

Adresa: Vincenza, Via Legione Antonini 1446, Italská republika
od 05. 03. 1999 do 04. 02. 2000


Název/Jméno: KAPOUN JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999

Adresa: Praha 4, Mádrova 3028/8, PSČ 14300
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: SLÁDEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 04. 03. 1998 do 08. 04. 2003

Adresa: Praha 1, Úvoz 16
od 04. 03. 1998 do 08. 04. 2003


Název/Jméno: POPPER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 19. 08. 1992 do 11. 06. 1997

Adresa: Praha 2, Londýnská 28
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999
8135 Langnau a/A, Švýcarsko, Muhletobelstrasse 2
od 19. 08. 1992 do 11. 06. 1997


Název/Jméno: BAYER ZDENĚK

IČO: 73619019

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 1998 do 05. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998

Adresa: Mladá Boleslav, nám. Republiky 1055, PSČ 29301
od 04. 03. 1998 do 05. 05. 1999
Mladá Boleslav, AKUMA
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998


Název/Jméno: ZOELLNER CLAUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998

Adresa: 59929 2 Brilon, Am Hellenteich 63, Spolková republika Německo
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999
SRN, 2 Brilon 5790
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998


Název/Jméno: Michael Jan Sládek dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999

Adresa: 1253 Van De ouvres, Geneve, Chemin des Princes 32, Švýcarská konfederace
od 04. 03. 1998 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: POPPE JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1997 do 04. 03. 1998

Adresa: 8135 Langnau a/A, Muhletobelstr. 2, Švýcarská konfederace
od 11. 06. 1997 do 04. 03. 1998


Název/Jméno: PAUL DAVID

IČO: 5237777

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 06. 1997 do 05. 05. 1999

Adresa: USA, Spojené státy americké
od 11. 06. 1997 do 05. 05. 1999


Název/Jméno: SLADEK MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 13. 12. 1995 do 04. 03. 1998

Adresa: 1253 Vacoueuvres, Geneve, Chemin des Princes 32, Švýcarská konfederace
od 13. 12. 1995 do 04. 03. 1998


Název/Jméno: SLÁDEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - prezident předst.
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998

Adresa: 1253 Vandoeuvres, Geneve,, Chemin des princes 32
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998


Název/Jméno: SVOBODOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 19. 08. 1992 do 13. 12. 1995

Adresa: Praha 5, Bellusova 1814, PSČ 15000
od 19. 08. 1992 do 13. 12. 1995


Název/Jméno: JINDRÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998

Adresa: Praha 4, Vapcarova 3179, PSČ 14000
od 19. 08. 1992 do 04. 03. 1998


Název/Jméno: VANĚK SLAVOJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 1992 do 11. 06. 1997

Adresa: Praha 4, Zelený pruh 22, PSČ 14000
od 19. 08. 1992 do 11. 06. 1997


Název/Jméno: DUTRUIT ANDRE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 19. 08. 1992 do 13. 12. 1995

Adresa: 1262 Eysins, Švýcarsko, HamoII,
od 19. 08. 1992 do 13. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 5. 2003

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 28. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 28. 05. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 3. 2001

Obory činnosti: kabelů,vodičů a lamel- ....................... (jiných výrobků pro další účely)
od 31. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Sommer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1996

Obory činnosti: - galvanických článků a baterií
od 11. 11. 1996 do 30. 06. 2008
- rozvaděčů nízkého napětí
od 11. 11. 1996 do 30. 06. 2008
- kabelů, vodičů a lamel
od 11. 11. 1996 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Frýda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakladatelská a vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1995

Obory činnosti: - vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 31. 10. 1995 do 13. 07. 2006
- korektury a technická redakce
od 31. 10. 1995 do 13. 07. 2006
- vydávání knih
od 31. 10. 1995 do 13. 07. 2006
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 31. 10. 1995 do 13. 07. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Hubert Schindelarz

Zánik oprávnění:13. 7. 2006


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 2. 1994


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1993

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej par. 33 písm. a/ zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 8. 1992

Obory činnosti: - živými zvířaty pro hospodářské účely
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 17. 10. 1994 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Slavík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 1992

Obory činnosti: - uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 01. 01. 1996 do 30. 06. 2008
- součástí pro převod otáčivého pohybu
od 01. 01. 1996 do 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 01. 01. 1996 do 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 01. 01. 1996 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Stanislav

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 1992

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 09. 09. 2014
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 09. 09. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 09. 09. 2014
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 09. 09. 2014
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 20. 06. 2006
Ubytovací služby
od 28. 05. 2003 do 15. 09. 2014
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 31. 03. 2001 do 15. 09. 2014
Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií
od 11. 11. 1996 do 15. 09. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 17. 10. 1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej par. 33 písm. a/ zák. č. 455/91 Sb.
od 19. 08. 1992 do 15. 09. 2014
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 27. 04. 1992 do 15. 09. 2014
Výroba strojů a zařízení
od 27. 04. 1992

Odpovědní zástupci: Martin Kofroň


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 4. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46352562

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1490991"AKUMA SERVIS PLZEŇ, společnost s ručením omezeným"40525376Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ 29362
2819918"BLACK" společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.) "v likvidaci"47153121Čajkovského 1929/20, 787 01 Šumperk 1
988939"Bytové družstvo Jeremiáš"25177320Jeremiášova 1399/37, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
1530425"MIRUPOS" spol. s r. o. "v likvidaci"46579630Ostrava - Hošťálkovice, Aleje 255
33482541. Libeňská kovárna a.s.25665987Praha 9, Českomoravská 205
20243331. stavební a.s.46708758Dlouhá 199/32, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
11035561.Správa aktiv, s.r.o.25609513Praha 3, Koněvova 1686/112, PSČ 13000
65206924PSI servis s.r.o.5335281Šafránová 2239/14, Záběhlice, 106 00 Praha 10
1033878ABD Izospol s.r.o.26927659Polná, Alej svobody 917, PSČ 58813
216426AC 2, a.s.25662856Praha 4, Hudečkova 1091/1
705530Aenean Group,a.s.27207846Vlkova 631/24, Žižkov, 130 00 Praha 3
353471Agentura SF, s.r.o. v likvidaci60731371nám. T. G. Masaryka 195/18, 796 01 Prostějov
1872342AGILE PRAHA, s.r.o.26689201Praha 4 - Háje, Štichova 654/54, PSČ 14900
3273284AgileFunSports s.r.o.2842530Štichova 654/54, Háje, 149 00 Praha 4
468291AGRO Kunčina a.s.25262084č.p. 290, 569 24 Kunčina
92119AGROS Bohemia, a.s. v likvidaci45806438Žatec, Osvoboditelů 1107, PSČ 43801
373147Agrovysočina, a.s.46900721Měřín, Zarybník 516, PSČ 59442
1489417Aktiva Mladá Boleslav,spol. s r.o.,(GmbH), v likvidaci46352317Bradlec čp.38, 293 06 Kosmonosy
1170305AKUCENTRUM, s.r.o.40525490Sokolovská 169/69, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
2627011AKUEXPERT s.r.o. v likvidaci27365387Laurinova 92, 293 01 Mladá Boleslav 1
3150215AKUMA CENTRUM PLZEŇ s.r.o.25203592Plzeň, Jateční 6, okres Plzeň-město, PSČ 30152
3426267AKUMA-PRODEJ s.r.o.25655221Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav
1094387AKUMA-průmyslové baterie s.r.o.25125419Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav
1226739AKUMER, a.s. "v likvidaci"14890402Praha 7, Argentinská 38
1629987AKUPLAST, akciová společnost14800527Mladá Boleslav, Zápotockého 84, PSČ 29300

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí