FINEMO.CZ SE

Hlavní strana

Firma s názvem FINEMO.CZ SE, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: H 1778. Její identifikační číslo je 5253683

Výpis z obchodního rejstříku FINEMO.CZ SE

Datum zápisu: 21. 7. 2016

Právní forma:Evropská společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: H 1778

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Část obchodního závodu obchodní společnosti FINEMO Holding s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03971872, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240576, vymezená jako organizovaný soubor jmění, který společnost FINEMO Holding s.r.o. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování jejího podnikání v oblasti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a který tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu, vyjma 100 (jednoho sta) kusů akcií znějících na jméno, emitovaných společností Bolein Corp SE, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (jeden tisíc dvě stě euro) označených pořadovými čísly 1 až 100, které jsou nahrazeny hromadnou listinou na jméno č. 1, serie A, o jmenovité hodnotě hromadné listiny 120.000 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), vydanou dne 1.9.2016, byla převedena na obchodní společnost Bolein Corp SE, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 05253683, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1778, na základě smlouvy o vkladu části závodu uzavřené dne 28.12.2016, s účinností ke dni 29.12.2016.
od 30. 12. 2016

  Jediný akcionář společnosti Bolein Corp SE přijal dne 28.12.2016 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bolein Corp SE toto rozhodnutí:"Jediný akcionář společnosti Bolein Corp SE rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Bolein Corp SE o částku 1.880.000 EUR (jeden milion osm set osmdesát tisíc euro), což podle přepočítacího koeficientu 27,02 Kč (dvacet sedm korun českých a dva haléře) za 1 EUR (jedno euro), který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti Bolein Corp SE, tj. ke dni 31.5.2016 (třicátého prvního května roku dva tisíce šestnáct) (dále jen "Přepočítací koeficient"), činí 50.797.600 Kč (padesát milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set korun českých), ze současné výše 120.000 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 3.242.400 Kč (tři miliony dvě stě čtyřicet dva tisíce čtyři sta korun českých) na výši 2.000.000 EUR (dva miliony euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 54.040.000 Kč (padesát čtyři miliony čtyřicet tisíc korun českých), za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští a upisování pod tuto částku se nepřipouští;(b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;(c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 (jednoho sta) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 18.800 EUR (osmnáct tisíc osm set euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 507.976 Kč (pět set sedm tisíc devět set sedmdesát šest korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen společně jako "Nové akcie", každá jednotlivě jako "Nová akcie");(d) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se oprávněný jediný akcionář vzdal přednostního práva na úpis a jelikož se emisní kurs nových akcií bude splácen nepeněžitým vkladem, a to vnesením části obchodního závodu obchodní společnosti FINEMO Holding s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03971872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 240576 (dále též jako FINEMO Holding s.r.o. nebo Zájemce nebo Upisovatel), a Nové akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost FINEMO Holding s.r.o.;(e) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu;(f) Emisní kurs každé jedné Nové akcie činí 53.626,5729089563 EUR (padesát tři tisíce šest set dvacet šest euro a padesát sedm celých a dvacet devět milionů osmdesát devět tisíc pět set šedesát tři stomiliontin centů), což podle Přepočítacího koeficientu činí 1.448.990 Kč (jeden milion čtyři sta čtyřicet osm tisíc devět set devadesát korun českých);(g) Emisní kurs upsaných Nových akcí bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je část obchodního závodu obchodní společnosti FINEMO Holding s.r.o., vymezená jako organizovaný soubor jmění, který společnost FINEMO Holding s.r.o. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování jejího podnikání v oblasti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a který tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu, vyjma 100 (jednoho sta) kusů akcií znějících na jméno, emitovaných společností Bolein Corp SE, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (jeden tisíc dvě stě euro) označených pořadovými čísly 1 až 100, které jsou nahrazeny hromadnou listinou na jméno č. 1, serie A, o jmenovité hodnotě hromadné listiny 120.000 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), vydanou dne 1.9.2016 (dále jen "Nepeněžitý vklad");(h) Cena Nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 013/2016 vypracovaným dne 20.12.2016 znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., IČ: 45477639, se sídlem Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 4855, znalcem určeným dle ustanovení § 478 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích představenstvem společnosti (dále jen "Znalecký posudek"), na částku ve výši 144.899.000 Kč (jedno sto čtyřicet čtyři miliony osm set devadesát devět tisíc korun českých); (i) Za Nepeněžitý vklad budou vydány Nové akcie, tedy 100 (jedno sto) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 18.800 EUR (osmnáct tisíc osm set euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 507.976 Kč (pět set sedm tisíc devět set sedmdesát šest korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, a to každá za emisní kurs 53.626,5729089563 EUR (padesát tři tisíce šest set dvacet šest euro a padesát sedm celých a dvacet devět milionů osmdesát devět tisíc pět set šedesát tři stomiliontin centů), což podle Přepočítacího koeficientu činí 1.448.990 Kč (jeden milion čtyři sta čtyřicet osm tisíc devět set devadesát korun českých), přičemž tedy souhrnný emisní kurs všech Nových akcií činí 5.362.657,29089563 EUR (pět milionů tři sta šedesát dva tisíce šest set padesát sedm euro a dvacet devět celých a osmdesát devět tisíc pět set šedesát tři miliontin centu), což podle Přepočítacího koeficientu činí 144.899.000 Kč (jedno sto čtyřicet čtyři miliony osm set devadesát devět tisíc korun českých);(j) Rozdíl mezi emisním kursem jedné Nové akcie a její jmenovitou hodnotou, tedy částka ve výši 34.826,5729089563 EUR (třicet čtyři tisíce osm set dvacet šest euro a padesát sedm celých a dvacet devět milionů osmdesát devět tisíc pět set šedesát tři stomiliontin centů), což podle Přepočítacího koeficientu činí 941.014 Kč (devět set čtyřicet jeden tisíc čtrnáct korun českých), tvoří emisní ážio; (k) Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a souhrnnou jmenovitou hodnotou všech Nových akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tedy částka ve výši 3.482.657,29089563 EUR (tři miliony čtyři sta osmdesát dva tisíce šest set padesát sedm euro a dvacet devět celých a osmdesát devět tisíc pět set šedesát tři miliontin centu), což podle Přepočítacího koeficientu činí 94.101.400 Kč (devadesát čtyři miliony jedno sto jeden tisíc čtyři sta korun českých) se považuje za emisní ážio a určuje se, že tento rozdíl nebo jeho část společnost nevrátí Upisovateli, ani se nepoužije na tvorbu rezervního fondu;(l) Nepeněžitý vklad musí být vnesen v Brně;(m) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;(n) Schvaluje se Předmět Nepeněžitého vkladu, který představuje část obchodního závodu obchodní společnosti FINEMO Holding s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03971872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 240576, vymezená jako organizovaný soubor jmění, který společnost FINEMO Holding s.r.o. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování jejího podnikání v oblasti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a který tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu, vyjma 100 (jednoho sta) kusů akcií znějících na jméno, emitovaných společností Bolein Corp SE, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (jeden tisíc dvě stě euro) označených pořadovými čísly 1 až 100, které jsou nahrazeny hromadnou listinou na jméno č. 1, serie A, o jmenovité hodnotě hromadné listiny 120.000 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), vydanou dne 1.9.2016, a jeho ocenění Znaleckým posudkem na částku ve výši 144.899.000 Kč (jedno sto čtyřicet čtyři miliony osm set devadesát devět tisíc korun českých);(o) Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií."
od 28. 12. 2016

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 1 200,- € 1 200 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 28. 12. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 18 800,- € 18 8 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 12. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: FINEMO Holding s.r.o.

IČO: 3971872

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 12. 2016


Název/Jméno: Profispolečnosti Holding SE

IČO: 1609149

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 07. 2016 od 01. 12. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HLAVNIČKA TOMÁŠ

IČO: 49360825

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2017


Název/Jméno: MALÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2017


Název/Jméno: MARTINA VRÁNKOVÁ STEJSKALOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2017


Název/Jméno: ROKOSKÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2016 od 03. 02. 2017


Název/Jméno: VRÁNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2016


Název/Jméno: KOMAN MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2016 od 01. 12. 2016


Název/Jméno: HLAVÁČKOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2016 od 01. 12. 2016


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 2016

Odpovědní zástupci: 104413


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 07. 2016

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 21. 07. 2016
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 21. 07. 2016
Broušení technického a šperkového kamene
od 21. 07. 2016
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 21. 07. 2016
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 21. 07. 2016
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 21. 07. 2016
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 21. 07. 2016
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 21. 07. 2016
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 21. 07. 2016
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 21. 07. 2016
Výroba strojů a zařízení
od 21. 07. 2016
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 21. 07. 2016
Stavba a výroba plavidel
od 21. 07. 2016
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 21. 07. 2016
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 21. 07. 2016
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 21. 07. 2016
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 21. 07. 2016
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 21. 07. 2016
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 21. 07. 2016
Výroba a zpracování skla
od 21. 07. 2016
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 21. 07. 2016
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 21. 07. 2016
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 21. 07. 2016
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 21. 07. 2016
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 21. 07. 2016
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 21. 07. 2016
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 21. 07. 2016
Pěstitelské pálení
od 21. 07. 2016
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 21. 07. 2016
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 21. 07. 2016
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 21. 07. 2016
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 21. 07. 2016
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 21. 07. 2016
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 21. 07. 2016
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 21. 07. 2016
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 21. 07. 2016
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 21. 07. 2016
Výroba hnojiv
od 21. 07. 2016
Výroba zdravotnických prostředků
od 21. 07. 2016
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 21. 07. 2016
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 21. 07. 2016
Projektování elektrických zařízení
od 21. 07. 2016
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 21. 07. 2016
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 21. 07. 2016
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 21. 07. 2016
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 21. 07. 2016
Fotografické služby
od 21. 07. 2016
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 21. 07. 2016
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 21. 07. 2016
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 21. 07. 2016
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 21. 07. 2016
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 21. 07. 2016
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 21. 07. 2016
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 21. 07. 2016
Poskytování technických služeb
od 21. 07. 2016
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 21. 07. 2016
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 21. 07. 2016
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 21. 07. 2016
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 21. 07. 2016
Projektování pozemkových úprav
od 21. 07. 2016
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 07. 2016
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 21. 07. 2016
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 21. 07. 2016
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 07. 2016
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 21. 07. 2016
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 21. 07. 2016
Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 07. 2016
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 07. 2016
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 21. 07. 2016
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 21. 07. 2016
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 21. 07. 2016
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 21. 07. 2016
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 21. 07. 2016
Ubytovací služby
od 21. 07. 2016
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 21. 07. 2016
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 21. 07. 2016
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 21. 07. 2016
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 21. 07. 2016
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 21. 07. 2016


Související firmy

#NázevICOAdresa
591922A.C.A.B1 Investment s.r.o.3675572Dělnická 213/12, 17000 Praha
276004ADRUZZIB s.r.o.4103769Primátorská 296/38, 18000 Praha
507727ADURAMOST insurance & finance s.r.o.2359707Dělnická 209, 43401 Most
698283Agentura APOLLO jihomoravská s.r.o.3662284Příkop 843/4, 60200 Brno
131217Alepo hoblina s.r.o.2409658Čs. brigády 131, 76861 Bystřice pod Hostýnem
707948Alief Cinco SE3270807Pod Vápenkou 311, 25244 Psáry
717801Altanea Clinic SE2074281Slezská 949/32, 12000 Praha
38222Amargos trade s.r.o.3834093Primátorská 296/38, 18000 Praha
250933Astrebla design s.r.o.3258696Primátorská 296/38, 18000 Praha
398717Att Investments CZ SE3048900Pod altánem 428/34, 10000 Praha
423733AU-STAVBA company s.r.o.4804864Křižovnická 86/6, 11000 Praha
595350Audio Video Show s.r.o.3547345K Červenému vrchu 845/2b, 16000 Praha
575860AXA-BAU s.r.o.3511332110, 78385 Šumvald
115711Bartonside Emporium s.r.o.4806247Křižovnická 86/6, 11000 Praha
557457BAYO.S SE1875744Ocelářská 1354/35, 19000 Praha
107379BCLB Logistic s.r.o.4094905Balbínova 97/28, 46001 Liberec
615756BEDINGAS s.r.o.4100221Křižovnická 86/6, 11000 Praha
631473BEJURY trade s.r.o.4274725Křižovnická 86/6, 11000 Praha
681541Belmonan Finance a.s.5026172Primátorská 296/38, 18000 Praha
139286BK Security Czech s.r.o.3955796Primátorská 296/38, 18000 Praha
234609Blakeney s.r.o.4999827Primátorská 296/38, 18000 Praha
704364Blogers a.s.4196864Křižovnická 86/6, 11000 Praha
459390Blognes a.s.4196856Křižovnická 86/6, 11000 Praha
496616Blue rosmarine s.r.o.4553586Primátorská 296/38, 18000 Praha
49947Bordeaux community s.r.o.4553829Primátorská 296/38, 18000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
388038ANDREJS VÁCLAV49986619Pavlišovská 27, 54701 Náchod
99869BÁDAL PAVEL184018565. května 795/54, 14000 Praha
114398BAJUSZ JOZEF2077167Novorossijská 978/18, 10000 Praha
199256BAŠTÝŘOVÁ STANISLAVA49657674Slovenská 1145/11, 12000 Praha
126920BEZPALEC JAROSLAV10266313Písecká 393, 37501 Týn nad Vltavou
161132BOČEK JAROSLAV74168134Myslbekova 1784, 25228 Černošice
71582BROTHÁNEK LUKÁŠ71281070Nákupní 1127, 25242 Jesenice
74489BŘEZINA DANIEL71344543Rokycanova 984/6, 13000 Praha
14170CAUS CLAUDE62903241Junácká 1466/17, 16900 Praha
192155CIMROVÁ JAROSLAVA61348872Pod Vinicí 1141/20, 41002 Lovosice
46435ČERNÝ ADAM71071245Na okruhu 384/23, 14200 Praha
2004ČERNÝ JIŘÍ73748315Ulička 831/1, 62300 Brno
46267DOLEŽALOVÁ VĚRA6452614366, 58603 Malý Beranov
264790DRÁBEK VLADIMÍR15905128Na pěšinách 73/58, 18200 Praha
161818DUŠEK ZDENĚK16631595Hlavní 1049, 708 00 Ostrava - Poruba
23935DVOŘÁK JOSEF69281947Masarykova 880/197, 40001 Ústí nad Labem
3363DVOŘÁK JOSEF10402195Bardějovská 2570, 47006 Česká Lípa
368486DVOŘÁKOVÁ HANA41805348Opatovická 154/26, 11000 Praha
380937FERRARA MARIO76295826Kaprova 42/14, 11000 Praha
199257FLEISCHER DAVID86621041Řipská 1095/1, 10100 Praha
17200FUKS TOMÁŠ86623842Kodaňská 1459/48, 10100 Praha
382163GOTTWALD MIROSLAV6680933972, 53803 Stolany
125725HAMOUZ JAROSLAV61641103S. K. Neumanna 989, 26901 Rakovník
262209HARASTEY DENYS27571441Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Sokolovská, 535/147
24387HAVRLANT JAKUB73905691Podvihovská 77, 74769 Pustá Polom

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí