FK DUKLA Praha a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem FK DUKLA Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12228. Jeho identifikační číslo je 27796388

 
 

Výpis z obchodního rejstříku FK DUKLA Praha a.s.

Datum zápisu: 24. 4. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12228

Identifikační číslo:27796388

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4qed5mr

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Zprostředkování obchodu a služeb
Organizování sportovních soutěží
Reklamní činnost a marketing
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 88.400.000,- Kč (slovy osmdesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 87 (slovy osmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 14 (slovy čtrnácti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.0000,- Kč, jejichž převoditelnost není omezena. b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, ve lhůtě 3 týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zaslat toto oznámení akcionářům do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části Ostatní skutečnosti toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; c) určuje, že při výkonu přednostního práva akcionáři bude možné upsat nejvýše 2 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nejvýše 1 novou akcii na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a nejvýše 0,4 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) v souladu se stanovami nemají stávající akcionáři přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů v prvním kole; e) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou níže uvedení akcionáři - Ing. Michal Šrámek, dat. nar. 30.09.1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, - Fotbalový klub DUKLA Praha, IČO: 679 84 142, se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, - obchodní společnost CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČO: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, - obchodní společnost SIGUR, a.s., IČO: 251 31 940, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, Brno, 617 00,přičemž počet akcií nabízených jednotlivým z takto určených zájemců bude stanoven představenstvem společnosti, takto:- tyto akcie budou upsány v sídle společnosti adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, - tyto akcie budou upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva,- počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude shora uvedeným určitým zájemcům sdělen písemným oznámením zaslaným na jejich shora uvedené adresy; f) určuje, že emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.000.000,- Kč, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 100.000,- Kč, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet č. 107-5787310207/0100 vedený u Komerční banky a.s., a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií, vyjma případu, kdy emisní kurs akcií upsaných určeným zájemcem bude splacen započtením pohledávky určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných určeným zájemcem (blíže specifikováno pod písm. i) a j); h) rozhoduje, že nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a peněžité vklady splaceny ve lhůtách určených pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a peněžitými vklady splacených akcií. i) připouští možnost započtení pohledávek níže uvedených určených zájemců, kteří jsou akcionáři společnosti, proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu:- pohledávky akcionáře Ing. Michala Šrámka, nar. 30. 9. 1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, ve výši 800.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 11. 2010 znějící na částku 544.900,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 1. 7. 2015 znějící na částku 400.000,- Kč; - pohledávky akcionáře Fotbalový klub DUKLA Praha, IČ: 679 84 142., se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, ve výši 1.200.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29. 10. 2014 a Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2015 společně znějící na částku 1.213.534,- Kč; - pohledávky akcionáře CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČ: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, ve výši 40.000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 10. 12. 2015 znějící na částku 15.000.000,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 8. 2. 2016 znějící na částku 25.000.000,- Kč; j) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností a určeným zájemcem uvedeným shora pod písm. e) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení.Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností a určeným zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce vůči společnosti uvedené shora pod písm. i). V důsledku započtení zanikne pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. příslušná část této pohledávky společnosti, a pohledávka určeného zájemce vyplývající z příslušné smlouvy uvedené shora pod písm. i), resp. příslušná část této pohledávky určeného zájemce.
od 17. 03. 2016 do 26. 04. 2016

  Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s. konaná dne 22.06.2015: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 250 (slovy: dvě stě padesáti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), b) určuje, že všechny nové akcie budou upsány dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích; c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích činí devadesát dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); e) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-5787310207/0100, a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií.
od 23. 06. 2015 do 03. 07. 2015

  Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 160 (slovy sto šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, upsáním 40 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 100 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, a to takto: a.místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti,b.lhůta pro vykonání přednostního práva jsou tři týdny od doručení oznámení pro vykonání přednostního práva c.způsob oznámení bude realizován formou doporučeného dopisu na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů d.počet nových akcií, které lze upsat na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě, a to na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů.e.s využitím přednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, budou to kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Připouští se upisování nových akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a neupsané akcie již nebudou s využitím přednostního práva upisovány; v takovém případě bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o akcie, které nebyly upsány akcionáři s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti pouze o částku skutečně upsaných akcií. Emisní kurz nových akcií bude splacen na účet č. 35-9001860257/0100 vedený u Komerční banky. Při upisování nových akcií se připouští možnost započtení následujících pohledávek akcionářů proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Pohledávka akcionáře pana Ing. Michala Šrámka, nar. dne 30.9.1965, bydliště Lukášova 5, 130 00 Praha 3, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26.3.2014 na částku 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií.Pohledávka akcionáře pana Michala Prokeše, nar. dne 29.8.1972, bydliště U Brány 2, 789 85 Mohelnice, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 1.1.2014 na částku 2.000.000,- Kč (slovy dva milióny korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.400.000,- Kč (slovy jeden milión čtyři sta korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií.Pohledávka akcionáře pana Martina Lafka, nar. dne 4.3.1973, bydliště Sámova 1182/21, Vršovice, 101 00 Praha 10, vzniklá na základě Dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.6.2014 na postupovanou částku 1.800.000,- Kč (slovy jeden milion osm set tisíc korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.600.000,- Kč (slovy jeden milión šest set tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií.
od 11. 09. 2014 do 23. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 08. 2014

Akcie

Počet: 66 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 04. 2016

Počet: 416 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 04. 2016

Počet: 406 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 07. 2015 do 03. 07. 2015

Počet: 156 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 09. 2014 do 11. 09. 2014

Počet: 44 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 09. 2014

Počet: 70 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 09. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2012 do 17. 02. 2012

Počet: 16 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2012 do 17. 02. 2012

Počet: 4 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 09. 2008 do 10. 09. 2008

Počet: 18 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 09. 2008 do 10. 09. 2008

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 04. 2007 do 24. 04. 2007

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HLINKA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2016

Adresa: 1010 Vídeň, Stubenbastei 10/13, Rakouská republika
od 05. 09. 2016


Název/Jméno: KRÁL PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2016

Adresa: Jilmová 1396/41, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 26. 04. 2016


Název/Jméno: BLAŽEK JIŘÍ

IČO: 15585603

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 04. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013 do 26. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008

Adresa: Hekrova 851/6, Háje, 149 00 Praha 4
od 19. 12. 2013
Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, PSČ 14900
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008


Název/Jméno: BÍLKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 26. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2014 do 26. 04. 2016

Adresa: Vaníčkova 2211, Kročehlavy, 272 01 Kladno
od 12. 08. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK JAN

IČO: 44879237

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2015

Adresa: Na příkopech 100, 569 92 Bystré
od 03. 07. 2015


Název/Jméno: BITTENGEL GŰNTER

IČO: 70773483

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2015

Adresa: Ke Studánkám 814, 252 66 Libčice nad Vltavou
od 03. 07. 2015


Název/Jméno: PROKEŠ MICHAL

IČO: 74231375

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2015 do 05. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 2012 do 03. 07. 2015

Adresa: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
od 03. 07. 2015 do 05. 09. 2016
Mohelnice, U Brány 916/2, PSČ 78985
od 14. 09. 2012 do 03. 07. 2015


Název/Jméno: PAUKNER BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2013 do 03. 07. 2015

Adresa: Benkova 1690/42, Chodov, 149 00 Praha 4
od 03. 09. 2013


Název/Jméno: ŠRÁMEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 2013 do 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 03. 2011 do 19. 12. 2013

Adresa: Lukášova 311/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 19. 12. 2013
Praha 3 - Žižkov, Lukášova 311/5, PSČ 13000
od 21. 03. 2011 do 19. 12. 2013


Název/Jméno: ALBRECHTOVÁ SVATAVA

IČO: 63949857

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2014 do 03. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2008 do 12. 08. 2014

Adresa: V Uličce 1476, 253 01 Hostivice
od 27. 09. 2013 do 03. 07. 2015
Hostivice, V Uličce 1476, PSČ 25301
od 10. 09. 2008 do 27. 09. 2013


Název/Jméno: PAVLÁTKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013 do 26. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2013 do 19. 12. 2013

Adresa: Husova 459, 373 41 Hluboká nad Vltavou
od 03. 09. 2013 do 26. 04. 2016


Název/Jméno: CHRASTIL RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2008 do 03. 07. 2015

Adresa: Povltavská 158/26, Troja, 182 00 Praha 8
od 19. 12. 2013 do 03. 07. 2015
Praha 8 - Troja, Povltavská 158/26, PSČ 18200
od 10. 09. 2008 do 19. 12. 2013


Název/Jméno: RAJCHL JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2008 do 19. 12. 2013

Adresa: Mužíkova 1252/32, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
od 31. 05. 2013 do 19. 12. 2013
Hradec Králové 8, Mužíkova 1252, PSČ 50008
od 10. 09. 2008 do 31. 05. 2013


Název/Jméno: TETZELI KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2012 do 03. 09. 2013

Adresa: Praha 4, Vápencová 569/13, PSČ 14700
od 14. 09. 2012 do 03. 09. 2013


Název/Jméno: MAŇÁK PETR

IČO: 71646817

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2012 do 03. 09. 2013

Adresa: Praha 3 - Vinohrady, Votická 2244/1
od 17. 02. 2012 do 03. 09. 2013


Název/Jméno: TOMŠŮ PATRIK

IČO: 69788405

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2011 do 17. 02. 2012

Adresa: Hostivice, Sadová 1854, PSČ 25301
od 21. 03. 2011 do 17. 02. 2012


Název/Jméno: CHLÁDEK MARCEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2009 do 17. 02. 2012

Adresa: Rakovník II., nábř. T.G. Masaryka 1516, PSČ 26901
od 02. 11. 2009 do 17. 02. 2012


Název/Jméno: JÍCHA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2008 do 21. 03. 2011

Adresa: Praha 9 - Střížkov, Českolipská 392/4, PSČ 19000
od 10. 09. 2008 do 21. 03. 2011


Název/Jméno: VOŽENÍLEK PETR

IČO: 64772799

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2008 do 14. 09. 2012

Adresa: Praha 2 - Vinohrady, Chodská 1141/23, PSČ 12000
od 10. 09. 2008 do 14. 09. 2012


Název/Jméno: LAFEK MARTIN

IČO: 61008729

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 09. 2008 do 14. 09. 2012

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Sámova 1182/21, PSČ 10100
od 10. 09. 2008 do 14. 09. 2012


Název/Jméno: BRZÁK PAVEL

IČO: 86692852

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Na dlouhém lánu 295/20, PSČ 16000
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008


Název/Jméno: LUKÁŠ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na Dionysce 1758/14, PSČ 16000
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008


Název/Jméno: NEČÁSEK PAVEL

IČO: 64926427

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Arabská 569/8, PSČ 16000
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008


Název/Jméno: ZAVŘEL RADEK

IČO: 74981030

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, Nové Náměstí 1257/9, PSČ 10000
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

IČO: 45756007

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008

Adresa: Opava - Předměstí, Gudrichova 1570/30, PSČ 74601
od 24. 04. 2007 do 10. 09. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 11. 2015


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 4. 2014

Zánik oprávnění:5. 10. 2015


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2007

Obory činnosti: - obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- služeb v dopravě
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2007

Obory činnosti: - činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- organizování a pořádání sportovních soutěží
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- činnost sportovců
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- činnost rozhodčích
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2007

Obory činnosti: - šíření reklamy
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 24. 04. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2007

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 04. 2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 16. 04. 2014
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 16. 04. 2014
Zprostředkování obchodu a služeb
od 24. 04. 2007 do 16. 04. 2014
Organizování sportovních soutěží
od 24. 04. 2007 do 16. 04. 2014
Reklamní činnost a marketing
od 24. 04. 2007 do 16. 04. 2014


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27796388

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:8. 8. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
1007273" M O B Y T ", spol. s r.o. v likvidaci47311002Lom, okr.Most, nám.Republiky 385
702710"RAMIKO", s.r.o.48393002Frýdek-Místek, Hlavní tř. 113
30601"Společenství P. BEZRUČE čp. 1268, 1269 SOKOLOV"70977887nábřeží Petra Bezruče 1268, 356 01 Sokolov
1372846"Společenství Vrchlického čp. 442 Karlovy Vary"70977828Karlovy Vary, Vrchlického 442/11, PSČ 36020
33658792H comp s.r.o.26189747Praha 2, Václavská 1748/13

Související osoby

#NázevICOAdresa
471960" M O B Y T ", spol. s r.o. v likvidaci47311002Lom, okr.Most, nám.Republiky 385
445602"CENEGA" SPÓŁKA AKCYJNA02-255 Varšava, Krakowiaków 50, Polská republika
3453"MEDIKA projekt" Karlovy Vary spol. s r.o.Karlovy Vary
7129013B INVEST a.s.27771261Třanovského 764, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
235108A.H.Praha,a.s.45240574Praha 5, Žitavského 1178

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
862714Čtyroká Helena76448711Na Julisce 1102/5, 16000 Praha