FK DUKLA Praha a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem FK DUKLA Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12228. Její identifikační číslo je 27796388

Výpis z obchodního rejstříku FK DUKLA Praha a.s.

Datum zápisu: 24. 4. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12228

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4qed5mr

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Reklamní činnost a marketing
Organizování sportovních soutěží
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 88.400.000,- Kč (slovy osmdesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 87 (slovy osmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 14 (slovy čtrnácti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.0000,- Kč, jejichž převoditelnost není omezena. b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, ve lhůtě 3 týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zaslat toto oznámení akcionářům do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části Ostatní skutečnosti toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; c) určuje, že při výkonu přednostního práva akcionáři bude možné upsat nejvýše 2 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nejvýše 1 novou akcii na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a nejvýše 0,4 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) v souladu se stanovami nemají stávající akcionáři přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů v prvním kole; e) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou níže uvedení akcionáři - Ing. Michal Šrámek, dat. nar. 30.09.1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, - Fotbalový klub DUKLA Praha, IČO: 679 84 142, se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, - obchodní společnost CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČO: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, - obchodní společnost SIGUR, a.s., IČO: 251 31 940, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, Brno, 617 00,přičemž počet akcií nabízených jednotlivým z takto určených zájemců bude stanoven představenstvem společnosti, takto:- tyto akcie budou upsány v sídle společnosti adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, - tyto akcie budou upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva,- počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude shora uvedeným určitým zájemcům sdělen písemným oznámením zaslaným na jejich shora uvedené adresy; f) určuje, že emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.000.000,- Kč, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 100.000,- Kč, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet č. 107-5787310207/0100 vedený u Komerční banky a.s., a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií, vyjma případu, kdy emisní kurs akcií upsaných určeným zájemcem bude splacen započtením pohledávky určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných určeným zájemcem (blíže specifikováno pod písm. i) a j); h) rozhoduje, že nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a peněžité vklady splaceny ve lhůtách určených pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a peněžitými vklady splacených akcií. i) připouští možnost započtení pohledávek níže uvedených určených zájemců, kteří jsou akcionáři společnosti, proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu:- pohledávky akcionáře Ing. Michala Šrámka, nar. 30. 9. 1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, ve výši 800.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 11. 2010 znějící na částku 544.900,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 1. 7. 2015 znějící na částku 400.000,- Kč; - pohledávky akcionáře Fotbalový klub DUKLA Praha, IČ: 679 84 142., se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, ve výši 1.200.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29. 10. 2014 a Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2015 společně znějící na částku 1.213.534,- Kč; - pohledávky akcionáře CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČ: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, ve výši 40.000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 10. 12. 2015 znějící na částku 15.000.000,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 8. 2. 2016 znějící na částku 25.000.000,- Kč; j) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností a určeným zájemcem uvedeným shora pod písm. e) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení.Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností a určeným zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce vůči společnosti uvedené shora pod písm. i). V důsledku započtení zanikne pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. příslušná část této pohledávky společnosti, a pohledávka určeného zájemce vyplývající z příslušné smlouvy uvedené shora pod písm. i), resp. příslušná část této pohledávky určeného zájemce.
od 17. 03. 2016 od 26. 04. 2016

  Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s. konaná dne 22.06.2015: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 250 (slovy: dvě stě padesáti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), b) určuje, že všechny nové akcie budou upsány dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích; c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích činí devadesát dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); e) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-5787310207/0100, a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií.
od 23. 06. 2015 od 03. 07. 2015

  Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 160 (slovy sto šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, upsáním 40 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 100 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, a to takto: a.místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti,b.lhůta pro vykonání přednostního práva jsou tři týdny od doručení oznámení pro vykonání přednostního práva c.způsob oznámení bude realizován formou doporučeného dopisu na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů d.počet nových akcií, které lze upsat na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě, a to na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů.e.s využitím přednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, budou to kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Připouští se upisování nových akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a neupsané akcie již nebudou s využitím přednostního práva upisovány; v takovém případě bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o akcie, které nebyly upsány akcionáři s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti pouze o částku skutečně upsaných akcií. Emisní kurz nových akcií bude splacen na účet č. 35-9001860257/0100 vedený u Komerční banky. Při upisování nových akcií se připouští možnost započtení následujících pohledávek akcionářů proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Pohledávka akcionáře pana Ing. Michala Šrámka, nar. dne 30.9.1965, bydliště Lukášova 5, 130 00 Praha 3, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26.3.2014 na částku 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií.Pohledávka akcionáře pana Michala Prokeše, nar. dne 29.8.1972, bydliště U Brány 2, 789 85 Mohelnice, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 1.1.2014 na částku 2.000.000,- Kč (slovy dva milióny korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.400.000,- Kč (slovy jeden milión čtyři sta korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií.Pohledávka akcionáře pana Martina Lafka, nar. dne 4.3.1973, bydliště Sámova 1182/21, Vršovice, 101 00 Praha 10, vzniklá na základě Dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.6.2014 na postupovanou částku 1.800.000,- Kč (slovy jeden milion osm set tisíc korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.600.000,- Kč (slovy jeden milión šest set tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií.
od 11. 09. 2014 od 23. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 08. 2014

Akcie

Počet: 66 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 04. 2016

Počet: 416 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 04. 2016

Počet: 406 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 07. 2015 od 26. 04. 2016

Počet: 156 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 09. 2014 od 03. 07. 2015

Počet: 44 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 09. 2014

Počet: 70 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 09. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2012 od 11. 09. 2014

Počet: 16 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2012 od 11. 09. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 09. 2008 od 11. 09. 2014

Počet: 18 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 09. 2008 od 17. 02. 2012

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 04. 2007 od 10. 09. 2008

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HLINKA PETER

IČO: 5312388

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2016


Název/Jméno: KRÁL PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2016


Název/Jméno: BLAŽEK JIŘÍ

IČO: 11496789

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 04. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013 od 26. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2007 od 10. 09. 2008


Název/Jméno: BÍLKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 26. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2014 od 26. 04. 2016


Název/Jméno: DVOŘÁK JAN

IČO: 73566420

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2015


Název/Jméno: PAUKNER BOHUMIL

IČO: 42536685

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2013 od 03. 07. 2015


Název/Jméno: BITTENGEL GŰNTER

IČO: 70773483

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2015


Název/Jméno: PROKEŠ MICHAL

IČO: 64967956

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2015 od 05. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 2012 od 03. 07. 2015


Název/Jméno: ŠRÁMEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 2013 od 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 03. 2011 od 19. 12. 2013


Název/Jméno: ALBRECHTOVÁ SVATAVA

IČO: 63949857

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2014 od 03. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2008 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: PAVLÁTKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013 od 26. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2013 od 19. 12. 2013


Název/Jméno: CHRASTIL RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2008 od 03. 07. 2015


Název/Jméno: RAJCHL JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2008 od 19. 12. 2013


Název/Jméno: TETZELI KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2012 od 03. 09. 2013


Název/Jméno: MAŇÁK PETR

IČO: 71646817

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2012 od 03. 09. 2013


Název/Jméno: TOMŠŮ PATRIK

IČO: 69788405

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2011 od 17. 02. 2012


Název/Jméno: CHLÁDEK MARCEL

IČO: 64846971

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2009 od 17. 02. 2012


Název/Jméno: LAFEK MARTIN

IČO: 61008729

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 09. 2008 od 14. 09. 2012


Název/Jméno: VOŽENÍLEK PETR

IČO: 66316880

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2008 od 14. 09. 2012


Název/Jméno: JÍCHA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2008 od 21. 03. 2011


Název/Jméno: ZAVŘEL RADEK

IČO: 74981030

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2007 od 10. 09. 2008


Název/Jméno: NEČÁSEK PAVEL

IČO: 64926427

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 04. 2007 od 10. 09. 2008


Název/Jméno: LUKÁŠ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2007 od 10. 09. 2008


Název/Jméno: BRZÁK PAVEL

IČO: 16085922

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 2007 od 10. 09. 2008


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

IČO: 45756007

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 2007 od 10. 09. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 11. 2015


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2014

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 10. 2015


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 04. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 04. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 04. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 04. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27796388

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:08. 08. 2007

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2364862FK DUKLA FANS s.r.o.2504707Helénská 1799/4, 12000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
111578" M O B Y T ", spol. s r.o. v likvidaci47311002Lom, okr.Most, nám.Republiky 385
322841AEROMEDIA a.s.25133322Baranova 113/38, 13000 Praha
135049Agro Chroustovice a.s.28185838226, 53863 Chroustovice
537356Agro MONET, a.s.25308203200, 66455 Moutnice
179062AGRO-KŘENICE s.r.o.28389115Paprsková 333/16, 14000 Praha
581707Agrodružstvo Brázdim4635391736, 25063 Brázdim
325687AGROGALAS Frýdlant, a.s.49900749Jizerská 4048, 46401 Frýdlant
632404AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.25158104České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Plynárenská, č.p.8
470554ALARIS, a.s.27666905Chrudimská 1418/2, 13000 Praha
550973Alsami s.r.o.28443462Václavské náměstí 806/62, 11000 Praha
327112ALU ATYP MONT s.r.o. v likvidaci28328922Hodonínská 294/6, 69601 Rohatec
539683ANGREN, a.s.27675017Dornych 129/57, 61700 Brno
534013APORT CZ s.r.o.28325346Kosmákova 1316/12, 67401 Třebíč
14401ART & STYLE ARTIMEX akciová společnost (a.s.) "v likvidaci"18628265náměstí I. P. Pavlova 1787/1, 12000 Praha
194815Artom CZ s.r.o.2881663317. listopadu 237, 53002 Pardubice
659156ASSASSINO, s.r.o.26429331Vinohradská 1698/194, 13000 Praha
663422ATOLL DEVELOPMENT, a.s.27214915Ovčí hájek 2171/40, 15800 Praha
653539AUTOBENEX, spol. s r.o.61456667Na staré 37, 15900 Praha
238051Avery Dennison Praha spol. s r.o.45312541Mezi úvozy 2431/2, 19300 Praha
95447AZ CONTRACT s.r.o.62909258Vrchlického 23/62, 15000 Praha
416276AZOS, s.r.o.49975749119, 66484 Zakřany
423569BANDENIA REAL, a.s.28211201Chrudimská 1418/2, 13000 Praha
573428Blažek & Blažek Sped s.r.o. "v likvidaci"2841870111. května 1, 26231 Milín
428481Bohemia Quality s.r.o. v likvidaci48582964Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), V Jámě, 1
30359BRAVO CYCLING s.r.o.26480000Choceradská 3216/42, 14100 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
371758ALBRECHTOVÁ SVATAVA63949857V Uličce 1476, 25301 Hostivice
323459ANSORGE JAN2980681náměstí Míru 149, 43601 Litvínov
227162BAČE JIŘÍ14743469Skřivánčí 293/1, 35101 Františkovy Lázně
173063BAČKOVSKÝ MARTIN72471557Horňátecká 786/9, 18200 Praha
64978BALEK JAN49186370Nová louka 296/21, 36001 Karlovy Vary
46605BARNÁŠ VÁCLAV12404667189, 36225 Nová Role
90728BARTOŠEK ZDENĚK64137007596, 75656 Prostřední Bečva
1402BÁRTOVÁ EVA6323872166, 50003 Divec
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
181642BECCHERLE ADRIANA70798494Kojetická 1026, 27711 Neratovice
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
3654BENDA LUKÁŠ74735454Kunínova 1723/9, 14900 Praha
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
616BENEŠ JAROSLAV7220457586, 33023 Nýřany
106164BENEŠOVÁ LUDMILA10233784Táborská 372/39, 29301 Mladá Boleslav
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou
136298BÍLEK JAROSLAV13495534103, 37341 Hosín
5237BLÁHA PETR48063533Jungmannova 25/13, 11000 Praha
55988BLAŽEK JAN45998183Moravanská 164, 40301 Dolní Zálezly
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně
49549BLAŽEK PETR67475621Fortenská 137, 53701 Chrudim
117737BLAŽKOVÁ MARIE47553332Sládkova 1516/14a, 26801 Hořovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí