FOMEI a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem FOMEI a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6727. Její identifikační číslo je 46504869

Výpis z obchodního rejstříku FOMEI a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6727

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ds2d54q

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Opravy silničních vozidel
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků...
Maloobchod použitým zbožím
Výroba sportovních potřeb
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a...
Testování, měření a analýzy
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
pronájem a půjčování věcí movitých
Fotografické služby
Zastupování v celním řízení
Výroba obrázkových rámečků
Poskytování technických služeb
Výroba fotografických materiálů zpracovatelských lázní, materiálu...
Poradenská činnost v oblasti fotomateriálůa mediciální diagnostické...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zprostředkování obchodu a služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: U libeňského pivovaru 2015/10, 18000 Praha

Adresy: Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000
od 03. 01. 2008
Praha 2, Uruguayská 176, PSČ 12000
od 06. 09. 2003 od 03. 01. 2008
Praha 7, Dělnická 54, PSČ 17004
od 17. 08. 2000 od 06. 09. 2003
Hradec Králové, Machkova 587
od 01. 05. 1992 od 17. 08. 2000

Skutečnosti

  Jediný akcionář:Ing. Josef Dostál, nar. 26.5.1948, bytem Hradec Králové - Kukleny, Honkova 555/36, 50002JUDr. Ervín Perthen, nar. 30.10.1972, bytem Modřínová 1828, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 50008svěřenští správci Josef Dostál, svěřenského fondu
od 29. 12. 2016

  Obchodní korporace uzavřela se společností MEDIKON, akciová společnost, IČ 60914017, se sídlem Machkova 587/42, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, dne 16.5.2014 Smlouvu o koupi části obchodního závodu, na základě které obchodní korporace ke dni 25.6.2014 převedla na tuto společnost část svého obchodního závodu, a to účetní středisko 9 (fotovoltaická elektrárna na adrese Hradec Králové, Honkova 555).
od 05. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 02. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 02. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 10. 02. 2014

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 5. října 2009 schválil usnesení tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:a) 54 (padesátčtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč. (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva,b) 3 tři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva,c) 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovitosté hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva.Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech nově emitovaných akcií, tj. 54 (padesátčtyři) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, 3 (tří) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovitosté hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, a 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu akcionáři Ing. Josefu Dostálovi, r.č. 480526/059, bytem Slovenská republika, Bratislava, Za kasárňou 315/1, (dále jen "Ing. Josef Dostál" nebo jen "určitý zájemce"), který tím využije i svého přednostního práva akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.4. Akcie je možno upsat v provozovně společnosti FOMEI a.s. v Hradci Králové, Machkova čp. 587, PSČ 500 11, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti FOMEI a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií je určitý zájemce povinen zcela splatit peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti FOMEI a.s. ve výši 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých). za určitým zájemcem Ing. Josefem Dostálem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky Ing. Josefa Dostála za společností FOMEI a.s. ve výši 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých) z titulu dohody o novaci závazku a jeho uznání uzavřené dne 11. srpna 2009 mezi Ing. Josefem Dostálem, na straně jedné jako věřitelem, a společností FOMEI a.s., na straně druhé jako dlužníkem.Existence pohledávky Ing. Josefa Dostála byla osvědčena zprávou auditora - společnosti DTG Audit, s.r.o., osvědčení KA ČR č. 415, ze dne 18. srpna 2009.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti FOMEI a.s. určitému zájemci současně s návhrem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu učiněného při výkonu působnosti valné hromady. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
od 08. 10. 2009 od 05. 11. 2009

  Valná hromada konaná dne 24.června 2009 schválila dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku usnesení tohoto znění:1) Valná hromada určuje, že akcionář - Ing. Josef D o s t á l , r.č. 48 05 26/059, bytem Slovenská republika, Bratislava, Za kasárňou 315/1, (dále též jen "Ing. Josef Dostál" nebo jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti FOMEI a.s., se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 180 00, IČ 465 04 869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 6727, (dále též jen "společnost") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena (osvědčena):a) žádostí Ing. Josefa Dostála o svolání mimořádné valné hromady ze dne 4. května 2009 obsahující prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 6. května 2009, v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo, že hlavní akcionář vlastní akcie společnosti, které představují 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisícetřistašedesát-jednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář Ing. Josef Dostál vlastní k datu konání valné hromady:- 26 (dvacetšest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 1093 (jedentisícdevadesáttři) kusy kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 2186 (dvatisícejednostoosmdesátšest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč (dvatisícepětset korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 1863 (jedentisícosmsetšedesáttři) kusy kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250,-- Kč (dvěstěpadesát korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 240 (dvěstěčtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 35 (třicetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 40 (čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 2816 (dvatisíceosmsetšestnáct) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,tzn. akcie představující 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisíce-třistašedesátjednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti FOMEI a.s.Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisícetřistašedesátjednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 obchodního zákoníku.2) Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Ing. Josefa Dostála, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též jen "den účinnosti") s tím, že:a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto:- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých) protiplnění ve výši 9.099,-- Kč (devěttisícdevadesátdevět korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) protiplnění ve výši 1.820,-- Kč (jedentisícosmsetdvacet korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč (dvatisícepětset korun českých) protiplnění ve výši 910,-- Kč (devětsetdeset korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250,-- Kč (dvěstěpadesát korun českých) protiplnění ve výši 91,-- Kč (devadesátjedna koruna česká),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) protiplnění ve výši 363.952,-- Kč (třistašedesáttřitisícedevětsetpadesátdvě koruny české), --- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) protiplnění ve výši 36.395,-- Kč (třicetšesttisíctřistadevadesátpět korun českých), pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) protiplnění ve výši 3.640,-- Kč (třitisícešestsetčtyřicet korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) protiplnění ve výši 364,-- Kč (třistašedesátčtyři koruny české),přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 223/2009 ze dne 4. května 2009 vypracovaným znalcem z oboru ekonomika Ing. Václavem Prokopem a zdůvodněním výše protiplnění a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za přiměřenou,b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) po předání akcií společnosti v provozovně společnosti FOMEI a.s. na adrese Hradec Králové, Machkova 587, PSČ 500 11; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku,c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v písm. b) tohoto odstavce usnesení prostřednictvím banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1171."
od 16. 07. 2009 od 05. 11. 2009

  Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku33 000 000,-- vydáním nových listinných akcií na jméno v počtu anominální hodnotě 33 ks akcií á 1.000.000,- Kč upisovanýchspolečností FOMEI a.s. se sídlem v Hradci Králové, Honkova 555.Nepřipouští se úpis akcií nad tuto částku.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Usnesení valné hromady, která vyjadřuje rozhodnutí o zvýšenízákl. jmění společnosti takto:
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Určený zájemce - společnosti FOMEI a.s. upíše akcie dolistiny upisovatelů v sídle společnosti FOMEI RADIODIAGNOSTIKAa.s. a to na základě výzvy společnosti FOMEI RADIODIAGNOSTIKAa.s. ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady ozvýšení zákl. jmění do obch. rejstříku.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Rozdíl mezi hodnotou vkladu a částkou, o kterou se zvyšujezákladní jmění, je příplatkem k tvorbě rezervního fonduspolečnosti.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Valná hromada bere na vědomí znalecké posudky k oceněnínemovitostí a akceptuje částku 33.627.260,-- Kč jako hodnotunepeněžitého vkladu.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Vkladem splatí nepeněžitý vklad ve lhůtě 60-ti dnů ode dneúpisu akcií a to předáním "prohlášení vkladatele" a faktickýmpředáním nemovitostí společnosti na adrese Hradec Králové,Honkova 555.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem - souboremnemovitostí ve vlastnictví společnosti FOMEI a.s., který senachází v Hradci Králové v kat. území Kukleny a který je zapsánu KÚ Hradec Králové, na LV č. 20760 jako pozemková parcela č.parc. 1692/2 o výměře 121 m2, poz. parc. č. 1834/13 o výměře 3m2, poz. parc. č. 1834/14 o výměře 7 m2, st. parc. č. parc.143/1 o výměře 2.266 m2 se stavbou čp. 555, stavební parcela č.parc. 143/3 o výměře 323 m2 se stavbou ostatního stavebníhoobjektu, poz. parc. č. 87/2 o výměře 4.266 m2, poz. parc. č.115/1 o výměře 22 m2 a poz. parc. č. parc. 116/12 o výměře 419m2.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitému zájemci- společnosti FOMEI a.s. se sídlem v Hradci Králové, Machkova587, IČ: 25253891. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Celkové jmění akciové společnosti tak bude činit Kč184 610 000,-- a bude tvořeno 156 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 1 000 000,-- Kč, 14 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 100 000,-- Kč, 40 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 25 000,-- Kč a 2 200 ks akcie na jméno v nominálníhodnotě Kč 5 000,-- Kč, 4 000 ks o nominální hodnotě Kč 2 500,--4 000 ks o nominální hodnotě Kč 1 000,-- a 4 840 ks o nominálníhodnotě Kč 250,--.
od 24. 09. 1999 od 09. 05. 2007

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 28. 2. 1997 o sníženízákladního jmění na částku 71 235 500 Kč.Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií.
od 15. 09. 1997 od 09. 05. 2007

  Stanovy akciové společnosti byly změněny dodatkem č. 2 zedne 19.10.1993.
od 17. 11. 1993 od 09. 05. 2007

  Nové stanovy schváleny na valné hromadě dne 4.8.1993.
od 06. 10. 1993 od 09. 05. 2007

  Založení společnosti:
od 01. 05. 1992 od 09. 05. 2007

  V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu,bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 09. 05. 2007

  Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státního podniku Terronic.
od 01. 05. 1992 od 09. 05. 2007

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni-ku Terronic.
od 30. 04. 1992 od 09. 05. 2007

Akcie

Počet: 3 ks v hodnotě: 108000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 09. 2011 od 08. 09. 2016

Počet: 3 ks v hodnotě: 108000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 09. 2011 od 08. 09. 2016

Počet: 43 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 11. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 4 060 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 11. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 294 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 11. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 240 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 05. 11. 2009

Počet: 40 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 05. 11. 2009

Počet: 4 044 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 05. 11. 2009

Počet: 40 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 2500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 4 840 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 43 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 2 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 12. 09. 2011

Počet: 4 044 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 43 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 40 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 240 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 2 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 4 840 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 2500 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 40 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 od 19. 03. 2009

Počet: 14 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 od 31. 07. 2000

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 od 31. 07. 2000

Počet: 156 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 od 31. 07. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: DOSTÁL JOSEF

Datum narození:26. 5. 1948

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2009 od 29. 12. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DOSTAL JOSEF

IČO: 48467774

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představensva
od 21. 08. 1996


Název/Jméno: FALTUS JAROSLAV

IČO: 5386306

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2008 od 10. 02. 2014
Dozorčí rada - člen
od 24. 09. 1999 od 28. 08. 2008


Název/Jméno: NAVARA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2014


Název/Jméno: BIČIŠTĚ JAN

IČO: 68215991

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2009 od 10. 02. 2014


Název/Jméno: VÍT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1996


Název/Jméno: VEVERKOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 08. 2008
Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 od 28. 08. 2008


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ ALENA

IČO: 69700613

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2008


Název/Jméno: BIČIŠŤOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 2001 od 10. 02. 2014


Název/Jméno: DOSTÁL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 09. 2003 od 28. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1996 od 06. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: BRADNA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 1998 od 24. 09. 1999


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 od 06. 09. 2003


Název/Jméno: ŠKAVA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 1996 od 31. 03. 1998


Název/Jméno: ŠKAVOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 od 31. 03. 1998


Název/Jméno: HNÍDEK JAROSLAV

IČO: 13206397

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: HORÁK PETR

IČO: 74837699

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: DŮRA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: BÉM MILAN

IČO: 11014717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: TŮMA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: HRNČÍŘ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: PATOČKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 06. 10. 1993


Název/Jméno: POSPÍŠIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 06. 10. 1993


Název/Jméno: KYRAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 06. 10. 1993


Název/Jméno: MANDLÍK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 06. 10. 1993


Název/Jméno: VRBACKÝ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 06. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2014

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 04. 2014

Odpovědní zástupci: 101550


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 01. 2014

Odpovědní zástupci:


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 2011

Odpovědní zástupci: 334623


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 06. 2009

Odpovědní zástupci: 879025


Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 06. 2006

Odpovědní zástupci: 101547

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 06. 2006

Odpovědní zástupci: 101547

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba sportovních potřeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 06. 2006

Odpovědní zástupci: 101547

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 06. 2006

Odpovědní zástupci: 101547

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 101547

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků.

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 05. 2005

Odpovědní zástupci: 378793

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 1049930

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 1049930

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 101550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 101550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 225739

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba obrázkových rámečků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 378793

Zánik oprávnění:08. 07. 2005


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 807537

Zánik oprávnění:08. 07. 2005


Výroba fotografických materiálů zpracovatelských lázní, materiálu pro ingoustový tisk a filmových fólií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 1049930

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti fotomateriálůa mediciální diagnostické techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 879024

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 378792


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 04. 1997

Odpovědní zástupci: 1049930

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 378792

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 879026


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46504869

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
261036" F ", družstvo25327721Filipova 762/9, 63500 Brno
309767AFB Consulting s.r.o.26899213Hodonín, Bří Čapků 3222/9, PSČ 695 03
241410AFORTI IT s.r.o.2558742Pod Rozhlednou 2970/11, 78701 Šumperk
85853APEX-Building CZ, s.r.o.25350935Selské nám. 40/56, 77900 Olomouc
137235AQUATOP CZ, s.r.o.25905431Zahradní 494/27, 74301 Bílovec
262025Asseco Solutions, a.s.64949541Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha
782837AUTO ELZNIC, s.r.o. v likvidaci62241231Jirkov, 43111, Jirkov, Obchodní zóna, 250
823078AXXA Group, s.r.o.27627993Jugoslávských partyzánů 2036/13, 16000 Praha
703774AZ Development, s.r.o.60111437Kavčí plácek 121/1, 50003 Hradec Králové
495987B2 Assets s.r.o.24170801Revoluční 1963/6, 11000 Praha
182389BALTIMORE, s.r.o.25586921Fryštácká 49, 76314 Zlín
761512BMG, spol. s r.o.46994726Rooseveltova 584/9, 60200 Brno
740015Bocage a.s.27149307Revoluční 767/25, 11000 Praha
308506BOJAR, spol. s r.o. v likvidaci46508058Hradec Králové, K. Čapka 1084, PSČ 500 02
327311BonSoft s.r.o.45272301Milíčova 377/23, 13000 Praha
399399BOR spol. s r.o.4928601328, 54964 Bezděkov nad Metují
698635Bytové družstvo N.Frýda 23, České Budějovice26042274N. Frýda 1232/23, 37005 České Budějovice
731209C.D.R.T. a.s.26013932Na Florenci 1686/9, 11000 Praha
323744CENTROPOL CZ, a.s.49100955Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
643138CORD a.s.25735888Žirovnická 3124/1, 10600 Praha
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno
728019ČESKOSLOVENSKÝ MOTORSPORT a.s.25483170Koutníkova 272/39, 50301 Hradec Králové
606071Český Investiční Trust - Správa kapitálu , s.r.o.62581708Praha, 14000, Krč, Sulická, 60/219
456616Dapos s.r.o.62029487Šafaříkova 139, 56601 Vysoké Mýto

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1606533”Naše Libeň”22606408Andrštova 1078/7, 18000 Praha
3162473„Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň”22662316U libeňského pivovaru 1613/14, 18000 Praha
2703465A-Z Mail s.r.o.25143123Andrštova 1337/8, 18000 Praha
741917ABUCO s.r.o.27420051U libeňského pivovaru 1077/13, 18000 Praha
2840484Activity Club, z.s.22723455U libeňského pivovaru 1077/13, 18000 Praha
1233869AMIGO International s.r.o.61061549U libeňského pivovaru 1614/16, 18000 Praha
327155AMP Finance Kappa s.r.o.27220338U libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha
1516542AMPESA Invest s.r.o.24779989U libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha
1447089AMULET s.r.o.63076268Andrštova 1078/7, 18000 Praha
1249894Andrštova, s.r.o.28972708Andrštova 1078/7, 18000 Praha
723432ATTACK TEX spol. s r.o.49356658Andrštova 1079/5, 18000 Praha
1686254AURUM Development s.r.o.25110641U libeňského pivovaru 2015/10, 18000 Praha
3084355BET s.r.o. v likvidaci61853011U libeňského pivovaru 2015/10, 18000 Praha
453535Bezpečné hory z.s.22761586Na Šutce 389/36, 18200 Praha
3248603Biosyst s.r.o.62915410U libeňského pivovaru 2015/10, 18000 Praha
90159BNP - CZ s.r.o.28893581U libeňského pivovaru 2015/10, 18000 Praha
1531804Bytové družstvo Andrštova 61392425Andrštova 1338/6, 18000 Praha
3368695Cambridge Real s.r.o.28473159U libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha
2590286Carforyou holding s.r.o.3991571Andrštova 1078/7, 18000 Praha
3208555CITADELA grafický ateliér, s.r.o.26720175U libeňského pivovaru 2015/10, 18000 Praha
2680109CONFORMO, s.r.o.1884344U libeňského pivovaru 1615/18, 18000 Praha
580676CzeTeZe Consulting s.r.o.24850268U libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha
1996072ČCB České centrum bydlení s.r.o.24226955U libeňského pivovaru 2444/6a, 18000 Praha
2802413Česká federace zaměstnavatelů v outdooru, z.s.3517373U libeňského pivovaru 1140/17, 18000 Praha
1565299Český Air-hockeyový svaz, z. s.3507459Andrštova 1078/7, 18000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
954416Arnaud Gilbert Etienne Isern87289211U libeňského pivovaru 1615/18, 18000 Praha
2108333Szilvia Filák - Göz2960036U libeňského pivovaru 2430/8, 18000 Praha
718634Adámková Michaela73342246U libeňského pivovaru 2444/6a, 18000 Praha
1252759Andrlík Marek43082491U libeňského pivovaru 1335/7, 18000 Praha
3084267Andrušanin Lukáš68394373Pivovarnická 1808/6, 18000 Praha
2300417Baldínská Renáta10163743Andrštova 1079/5, 18000 Praha
1135040Barnáš Dušan76647412Pivovarnická 1808/6, 18000 Praha
71007Barták Martin86900625U libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha
210129Bartoň Miloš61844608Pivovarnická 1104/4, 18000 Praha
3174124Bečan Martin15936058U libeňského pivovaru 1336/9, 18000 Praha
2132148Bednařík Stanislav43757251U libeňského pivovaru 1336/9, 18000 Praha
88966Bednaříková Květoslava73845558U libeňského pivovaru 1336/9, 18000 Praha
2516504Bilych Vadym88190480U libeňského pivovaru 1614/16, 18000 Praha
1031519Bratršovská Zdeňka40676358U libeňského pivovaru 1834/21, 18000 Praha
195688Brkal Miloslav45293759Andrštova 1337/8, 18000 Praha
2916012Bronerský Ján87724545Pivovarnická 1808/6, 18000 Praha
778408Bubníková Lucie88074633U libeňského pivovaru 2444/6a, 18000 Praha
2178200Bucher Tomáš71532391U libeňského pivovaru 2444/6a, 18000 Praha
478130Bukovský Filip1400614Andrštova 1338/6, 18000 Praha
848028Burlacu Larisa3585905U libeňského pivovaru 1335/7, 18000 Praha
2904672Cibur Miloš45776601Na hájku 503/15, 18000 Praha
3262362Coufal Ladislav40686001U libeňského pivovaru 1140/17, 18000 Praha
2981319Coufalová Alžběta88210626Na hájku 503/15, 18000 Praha
449794Cyhlářová Ludmila42155134Andrštova 1079/5, 18000 Praha
2418051Čejková Renata74698087Pivovarnická 1104/4, 18000 Praha