FOMEI a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem FOMEI a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6727. Jeho identifikační číslo je 46504869

 
 

Výpis z obchodního rejstříku FOMEI a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6727

Identifikační číslo:46504869

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ds2d54q

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Opravy silničních vozidel
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Výroba sportovních potřeb
Maloobchod použitým zbožím
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a...
Testování, měření a analýzy
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
pronájem a půjčování věcí movitých
Zastupování v celním řízení
Fotografické služby
Výroba obrázkových rámečků
Poskytování technických služeb
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Poradenská činnost v oblasti fotomateriálůa mediciální diagnostické...
Výroba fotografických materiálů zpracovatelských lázní, materiálu...
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000
od 03. 01. 2008
Praha 2, Uruguayská 176, PSČ 12000
od 06. 09. 2003 do 03. 01. 2008
Praha 7, Dělnická 54, PSČ 17004
od 17. 08. 2000 do 06. 09. 2003
Hradec Králové, Machkova 587
od 01. 05. 1992 do 17. 08. 2000
U libeňského pivovaru 2015/10, 18000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace uzavřela se společností MEDIKON, akciová společnost, IČ 60914017, se sídlem Machkova 587/42, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, dne 16.5.2014 Smlouvu o koupi části obchodního závodu, na základě které obchodní korporace ke dni 25.6.2014 převedla na tuto společnost část svého obchodního závodu, a to účetní středisko 9 (fotovoltaická elektrárna na adrese Hradec Králové, Honkova 555).
od 05. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 10. 02. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 02. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 02. 2014

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 5. října 2009 schválil usnesení tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:a) 54 (padesátčtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč. (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva,b) 3 tři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva,c) 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovitosté hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva.Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech nově emitovaných akcií, tj. 54 (padesátčtyři) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, 3 (tří) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovitosté hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, a 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu akcionáři Ing. Josefu Dostálovi, r.č. 480526/059, bytem Slovenská republika, Bratislava, Za kasárňou 315/1, (dále jen "Ing. Josef Dostál" nebo jen "určitý zájemce"), který tím využije i svého přednostního práva akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.4. Akcie je možno upsat v provozovně společnosti FOMEI a.s. v Hradci Králové, Machkova čp. 587, PSČ 500 11, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti FOMEI a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií je určitý zájemce povinen zcela splatit peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti FOMEI a.s. ve výši 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých). za určitým zájemcem Ing. Josefem Dostálem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky Ing. Josefa Dostála za společností FOMEI a.s. ve výši 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých) z titulu dohody o novaci závazku a jeho uznání uzavřené dne 11. srpna 2009 mezi Ing. Josefem Dostálem, na straně jedné jako věřitelem, a společností FOMEI a.s., na straně druhé jako dlužníkem.Existence pohledávky Ing. Josefa Dostála byla osvědčena zprávou auditora - společnosti DTG Audit, s.r.o., osvědčení KA ČR č. 415, ze dne 18. srpna 2009.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti FOMEI a.s. určitému zájemci současně s návhrem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu učiněného při výkonu působnosti valné hromady. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
od 08. 10. 2009 do 05. 11. 2009

  Valná hromada konaná dne 24.června 2009 schválila dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku usnesení tohoto znění:1) Valná hromada určuje, že akcionář - Ing. Josef D o s t á l , r.č. 48 05 26/059, bytem Slovenská republika, Bratislava, Za kasárňou 315/1, (dále též jen "Ing. Josef Dostál" nebo jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti FOMEI a.s., se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 180 00, IČ 465 04 869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 6727, (dále též jen "společnost") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena (osvědčena):a) žádostí Ing. Josefa Dostála o svolání mimořádné valné hromady ze dne 4. května 2009 obsahující prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 6. května 2009, v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo, že hlavní akcionář vlastní akcie společnosti, které představují 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisícetřistašedesát-jednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář Ing. Josef Dostál vlastní k datu konání valné hromady:- 26 (dvacetšest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 1093 (jedentisícdevadesáttři) kusy kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 2186 (dvatisícejednostoosmdesátšest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč (dvatisícepětset korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 1863 (jedentisícosmsetšedesáttři) kusy kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250,-- Kč (dvěstěpadesát korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 240 (dvěstěčtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 35 (třicetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 40 (čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 2816 (dvatisíceosmsetšestnáct) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,tzn. akcie představující 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisíce-třistašedesátjednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti FOMEI a.s.Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisícetřistašedesátjednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 obchodního zákoníku.2) Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Ing. Josefa Dostála, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též jen "den účinnosti") s tím, že:a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto:- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých) protiplnění ve výši 9.099,-- Kč (devěttisícdevadesátdevět korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) protiplnění ve výši 1.820,-- Kč (jedentisícosmsetdvacet korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč (dvatisícepětset korun českých) protiplnění ve výši 910,-- Kč (devětsetdeset korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250,-- Kč (dvěstěpadesát korun českých) protiplnění ve výši 91,-- Kč (devadesátjedna koruna česká),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) protiplnění ve výši 363.952,-- Kč (třistašedesáttřitisícedevětsetpadesátdvě koruny české), --- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) protiplnění ve výši 36.395,-- Kč (třicetšesttisíctřistadevadesátpět korun českých), pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) protiplnění ve výši 3.640,-- Kč (třitisícešestsetčtyřicet korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) protiplnění ve výši 364,-- Kč (třistašedesátčtyři koruny české),přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 223/2009 ze dne 4. května 2009 vypracovaným znalcem z oboru ekonomika Ing. Václavem Prokopem a zdůvodněním výše protiplnění a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za přiměřenou,b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) po předání akcií společnosti v provozovně společnosti FOMEI a.s. na adrese Hradec Králové, Machkova 587, PSČ 500 11; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku,c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v písm. b) tohoto odstavce usnesení prostřednictvím banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1171."
od 16. 07. 2009 do 05. 11. 2009

  Určený zájemce - společnosti FOMEI a.s. upíše akcie dolistiny upisovatelů v sídle společnosti FOMEI RADIODIAGNOSTIKAa.s. a to na základě výzvy společnosti FOMEI RADIODIAGNOSTIKAa.s. ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady ozvýšení zákl. jmění do obch. rejstříku.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Usnesení valné hromady, která vyjadřuje rozhodnutí o zvýšenízákl. jmění společnosti takto:
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku33 000 000,-- vydáním nových listinných akcií na jméno v počtu anominální hodnotě 33 ks akcií á 1.000.000,- Kč upisovanýchspolečností FOMEI a.s. se sídlem v Hradci Králové, Honkova 555.Nepřipouští se úpis akcií nad tuto částku.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Celkové jmění akciové společnosti tak bude činit Kč184 610 000,-- a bude tvořeno 156 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 1 000 000,-- Kč, 14 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 100 000,-- Kč, 40 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 25 000,-- Kč a 2 200 ks akcie na jméno v nominálníhodnotě Kč 5 000,-- Kč, 4 000 ks o nominální hodnotě Kč 2 500,--4 000 ks o nominální hodnotě Kč 1 000,-- a 4 840 ks o nominálníhodnotě Kč 250,--.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitému zájemci- společnosti FOMEI a.s. se sídlem v Hradci Králové, Machkova587, IČ: 25253891. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem - souboremnemovitostí ve vlastnictví společnosti FOMEI a.s., který senachází v Hradci Králové v kat. území Kukleny a který je zapsánu KÚ Hradec Králové, na LV č. 20760 jako pozemková parcela č.parc. 1692/2 o výměře 121 m2, poz. parc. č. 1834/13 o výměře 3m2, poz. parc. č. 1834/14 o výměře 7 m2, st. parc. č. parc.143/1 o výměře 2.266 m2 se stavbou čp. 555, stavební parcela č.parc. 143/3 o výměře 323 m2 se stavbou ostatního stavebníhoobjektu, poz. parc. č. 87/2 o výměře 4.266 m2, poz. parc. č.115/1 o výměře 22 m2 a poz. parc. č. parc. 116/12 o výměře 419m2.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Vkladem splatí nepeněžitý vklad ve lhůtě 60-ti dnů ode dneúpisu akcií a to předáním "prohlášení vkladatele" a faktickýmpředáním nemovitostí společnosti na adrese Hradec Králové,Honkova 555.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Valná hromada bere na vědomí znalecké posudky k oceněnínemovitostí a akceptuje částku 33.627.260,-- Kč jako hodnotunepeněžitého vkladu.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Rozdíl mezi hodnotou vkladu a částkou, o kterou se zvyšujezákladní jmění, je příplatkem k tvorbě rezervního fonduspolečnosti.
od 24. 09. 1999 do 09. 05. 2007

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 28. 2. 1997 o sníženízákladního jmění na částku 71 235 500 Kč.Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií.
od 15. 09. 1997 do 09. 05. 2007

  Stanovy akciové společnosti byly změněny dodatkem č. 2 zedne 19.10.1993.
od 17. 11. 1993 do 09. 05. 2007

  Nové stanovy schváleny na valné hromadě dne 4.8.1993.
od 06. 10. 1993 do 09. 05. 2007

  Založení společnosti:
od 01. 05. 1992 do 09. 05. 2007

  Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státního podniku Terronic.
od 01. 05. 1992 do 09. 05. 2007

  V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu,bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 do 09. 05. 2007

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni-ku Terronic.
od 30. 04. 1992 do 09. 05. 2007

Akcie

Počet: 3 ks v hodnotě: 108000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 09. 2011 do 12. 09. 2011

Počet: 3 ks v hodnotě: 108000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 09. 2011 do 12. 09. 2011

Počet: 43 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 11. 2009 do 05. 11. 2009

Počet: 4 060 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 11. 2009 do 05. 11. 2009

Počet: 294 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 11. 2009 do 05. 11. 2009

Počet: 240 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 40 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 4 044 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 40 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 2500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 4 840 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 43 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 2 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Počet: 4 044 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 do 31. 07. 2000

Počet: 43 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 do 31. 07. 2000

Počet: 40 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 do 31. 07. 2000

Počet: 240 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2000 do 31. 07. 2000

Počet: 156 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 do 14. 03. 2000

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 do 14. 03. 2000

Počet: 14 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 do 14. 03. 2000

Počet: 40 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 do 14. 03. 2000

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 2500 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 do 14. 03. 2000

Počet: 4 840 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 do 14. 03. 2000

Počet: 2 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 03. 2000 do 14. 03. 2000

Počet: 123 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 14. 01. 1999 do 14. 01. 1999

Počet: 40 ks v hodnotě: 25000 - akcie na jméno
od 14. 01. 1999 do 14. 01. 1999

Počet: 2 200 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 14. 01. 1999 do 14. 01. 1999

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 2500 - akcie na jméno
od 14. 01. 1999 do 14. 01. 1999

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 14. 01. 1999 do 14. 01. 1999

Počet: 4 840 ks v hodnotě: 250 - akcie na jméno
od 14. 01. 1999 do 14. 01. 1999

Počet: 14 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 14. 01. 1999 do 14. 01. 1999

Počet: 606 440 ks v hodnotě: 250 - akcie na majitele
od 31. 03. 1998 do 31. 03. 1998

Počet: 142 471 ks v hodnotě: 500 - akcie na majitele
od 05. 02. 1998 do 05. 02. 1998

Počet: 142 471 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 17. 11. 1993 do 17. 11. 1993

Počet: 142 471 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: DOSTÁL JOSEF

Datum narození:26. 5. 1948

Adresa: Honkova 555/36, Kukleny, 500 02 Hradec Králové
od 25. 02. 2016
Bratislava, Za kasárňou 315/1, Slovenská republika
od 05. 11. 2009 do 25. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DOSTÁL JOSEF

IČO: 64322734

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představensva
od 21. 08. 1996

Adresa: Honkova 555/36, Kukleny, 500 02 Hradec Králové
od 25. 02. 2016
Bratislava, Za kasárňou 315/1, Slovenská republika
od 02. 07. 2005 do 25. 02. 2016
Hradec Králové, Kmochova 715, PSČ 50009
od 21. 08. 1996 do 02. 07. 2005


Název/Jméno: NAVARA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2014

Adresa: Kozojídky 18, 507 03 Vinary
od 10. 02. 2014


Název/Jméno: FALTUS JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2008 do 10. 02. 2014
Dozorčí rada - člen
od 24. 09. 1999 do 28. 08. 2008

Adresa: Podzimní 867, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
od 01. 11. 2013
Vysoké Mýto, Českých Bratří 241, PSČ 56501
od 28. 08. 2008 do 01. 11. 2013
Vysoké Mýto, Čes.Bratří 241, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56501
od 06. 11. 2001 do 28. 08. 2008
Vysoké Mýto, Litomyšlovské předměstí, U potoka 751
od 24. 09. 1999 do 06. 11. 2001


Název/Jméno: BIČIŠTĚ JAN

IČO: 68215991

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2009 do 10. 02. 2014

Adresa: Nerudova 939/16, 500 02 Hradec Králové
od 08. 11. 2013 do 10. 02. 2014
Hradec Králové, Nerudova 939/16, PSČ 50002
od 08. 10. 2009 do 08. 11. 2013


Název/Jméno: VEVERKOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 08. 2008
Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 do 28. 08. 2008

Adresa: Úprkova 721/88, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
od 01. 11. 2013
Hradec Králové, Úprkova 721, PSČ 50009
od 21. 08. 1996 do 01. 11. 2013


Název/Jméno: VÍT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1996

Adresa: č.p. 30, 503 03 Sendražice
od 01. 11. 2013
Sendražice 30, PSČ 50303
od 28. 08. 2008 do 01. 11. 2013
Sendražice 30, okres Hradec Králové, PSČ 50303
od 21. 08. 1996 do 28. 08. 2008


Název/Jméno: BIČIŠŤOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 2001 do 10. 02. 2014

Adresa: Husova 202/3, Třebeš, 500 08 Hradec Králové
od 01. 11. 2013 do 10. 02. 2014
Hradec Králové, Husova 202, PSČ 50008
od 28. 08. 2008 do 01. 11. 2013
Hradec Králové, Husova 202
od 06. 11. 2001 do 28. 08. 2008


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ ALENA

IČO: 68458266

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2008

Adresa: Honkova 555/36, Kukleny, 500 02 Hradec Králové
od 01. 11. 2013
Hradec Králové, Honkova 555, PSČ 50002
od 28. 08. 2008 do 01. 11. 2013


Název/Jméno: DOSTÁL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 09. 2003 do 28. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1996 do 06. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996

Adresa: Hradec Králové, Husova 202, PSČ 50008
od 06. 09. 2003 do 28. 08. 2008
Hradec Králové, Kmochova 715, PSČ 50009
od 21. 08. 1996 do 06. 11. 2001
Těchlovice 37
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996


Název/Jméno: BRADNA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 1998 do 24. 09. 1999

Adresa: Hradec Králové, Benešova 1555
od 31. 03. 1998 do 24. 09. 1999


Název/Jméno: ŠKAVOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 do 31. 03. 1998

Adresa: Nechanice, Pražská 123, okres Hradec Králové, PSČ 50315
od 21. 08. 1996 do 31. 03. 1998


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 do 06. 09. 2003

Adresa: Hradec Králové, Kmochova 715, PSČ 50009
od 21. 08. 1996 do 06. 09. 2003


Název/Jméno: ŠKAVA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 1996 do 31. 03. 1998

Adresa: Nechanice, Pražská 123, okres Hradec Králové, PSČ 50315
od 21. 08. 1996 do 31. 03. 1998


Název/Jméno: BÉM MILAN

IČO: 11014717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996

Adresa: Hradec Králové 7, Gruzínská 61
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996


Název/Jméno: TŮMA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996

Adresa: Hradec Králové 9, Vachkova 863
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996


Název/Jméno: HORÁK PETR

IČO: 45650632

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996

Adresa: Pardubice, Dašická 1160
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996


Název/Jméno: HNÍDEK JAROSLAV

IČO: 13206397

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996

Adresa: Hradec Králové 12, E.Beneše 1415
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996


Název/Jméno: DŮRA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996

Adresa: Praha - Hlubočepy, Peškova 965
od 06. 10. 1993 do 21. 08. 1996


Název/Jméno: PATOČKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Hradec Králové 3, Severní 727
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: MANDLÍK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Pardubice, Chemická 124
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: KYRAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Hradec Králové, Pod Zámečkem
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: VRBACKÝ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Hradec Králové, Buzulucká 431
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: POSPÍŠIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Hradec Králové, Nerudova 912
od 01. 05. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: HRNČÍŘ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 21. 08. 1996

Adresa: Hradec Králové 3, Brandlova 427
od 01. 05. 1992 do 21. 08. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Petr Kotland


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Luboš Seidl


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 1. 2014

Odpovědní zástupci: Pavel Kačer


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 2011


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 6. 2009

Odpovědní zástupci: Jaroslav Faltus


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 6. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Zuzana Bičišťová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba sportovních potřeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 6. 2006

Odpovědní zástupci: Luboš Seidl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 6. 2006

Odpovědní zástupci: Petr Kotland

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 6. 2006

Odpovědní zástupci: Luboš Seidl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Horák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků.

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 5. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Luboš Seidl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 7. 2001

Obory činnosti: - výroba zdrojů ionizujícího záření
od 02. 07. 2001 do 01. 07. 2005

Odpovědní zástupci: Luboš Seidl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Pavel Kačer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 8. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba obrázkových rámečků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Jaroslav Faltus

Zánik oprávnění:8. 7. 2005


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 1998

Obory činnosti: - uvádění do provozu, provozování, opravování, udržování, rekonstrukce a vyřazování z provozu rentgenových zařízení a jiných generátorů záření(s
od 02. 07. 2001 do 08. 07. 2005

Odpovědní zástupci: Jan Bičiště

Zánik oprávnění:8. 7. 2005


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Milan Rejnek


Poradenská činnost v oblasti fotomateriálůa mediciální diagnostické techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Miloš Kneifel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba fotografických materiálů zpracovatelských lázní, materiálu pro ingoustový tisk a filmových fólií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Karel Menšl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Milan Rejnek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 9. 1993

Obory činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly
od 02. 08. 2011
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 02. 08. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 08. 2011
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 01. 08. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 08. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 08. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 01. 08. 2011
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 01. 08. 2011
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 01. 08. 2011
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 01. 08. 2011
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky
od 14. 06. 2006 do 02. 08. 2011
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 14. 06. 2006 do 02. 08. 2011
Výroba sportovních potřeb
od 14. 06. 2006 do 02. 08. 2011
Maloobchod použitým zbožím
od 14. 06. 2006 do 02. 08. 2011
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 04. 05. 2006 do 02. 08. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 05. 2005
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 30. 05. 2005
Testování, měření a analýzy
od 02. 07. 2001 do 02. 08. 2011
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 02. 07. 2001 do 02. 08. 2011
pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 05. 2001 do 02. 08. 2011
Fotografické služby
od 15. 08. 2000
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 15. 08. 2000
Výroba fotografických materiálů zpracovatelských lázní, materiálu pro ingoustový tisk a filmových fólií
od 23. 03. 1998 do 02. 08. 2011
Poradenská činnost v oblasti fotomateriálůa mediciální diagnostické techniky
od 23. 03. 1998 do 02. 08. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 04. 1997 do 02. 08. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej
od 10. 09. 1993 do 02. 08. 2011

Odpovědní zástupci: Roman Pechánek


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zuzana Bičišťová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46504869

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
960557"Petrův zdar", spol. s r.o.15789799Nové Hrady, Štiptoň 67, PSČ 37333
1064100Hampel JanPraha 4 - Písnice, Na okruhu 376, PSČ 14000
5477931. Petr B u d i n aJablonec nad Nisou, Zemědělská 8, PSČ 46605
1064101Navara RomanPraha 4, U družstva Ideál 1076/4, PSČ 14000
5477942. Tomáš L o u t h a nLiberec, Jizerská 26, PSČ 46015