Fosfa a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Fosfa a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 224. Její identifikační číslo je 152901

Výpis z obchodního rejstříku Fosfa a.s.

Datum zápisu: 31. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 224

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g9hd6ja

Předmět podnikání: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba kosmetických prostředků
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba krmiv a krmných směsí
Výroba potravinářských výrobků
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Vedení účetnictví
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění služeb v oblasti měření teplot
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Hostinská činnost
Poskytování software
Automatizované zpracování dat
Přípravné práce pro stavby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Pronájem nebytových prostor s poskytováním služeb
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Prodej jedů a žíravin v maloobchodě
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Revize elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Výroba plastů
Vodoinstalatérství
Kovoobráběčství
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací ...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Zámečnictví, nástrojářství
Praní a žehlení prádla
Ubytovací služby v podnikové ubytovně
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Poradenské a technické služby v ekologii
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zahradnické služby
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Sídlo: Hraniční 268/120, 69141 Břeclav

Adresy: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav
od 28. 12. 2012
Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 69141
od 24. 02. 2012 od 28. 12. 2012
Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 69141
od 26. 08. 1997 od 24. 02. 2012
Břeclav - Poštorná
od 31. 12. 1990 od 26. 08. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 05. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 06. 2014

  Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých) na celkovou částku 1.600.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 817 283 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 817 283 kusů upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a další hospodářský rozvoj společnosti.Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny upisované akcie upíše on sám na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Jediný akcionář prohlašuje, že má vůči společnosti pohledávku v celkové výši 819.066.430,- Kč (slovy: osm set devatenáct milionů šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) (dále jen "pohledávka jediného akcionáře společnosti"). Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře společnosti je ručitelský závazek společnosti za závazky společnosti Fosfa Trading, a.s., se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, IČ: 494 49 842 plynoucí ze smlouvy o úvěru č. 4503-64250-658 uzavřené dne 14.3.1995 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 710/005/1997 uzavřené dne 7.7.1997 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 700/017/1998 uzavřené dne 3.3.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku, a smlouvy o kontokorentním úvěru č. 658-045-98 uzavřené dne 19.5.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše.Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvěstě osmdesát tři tisíc korun českých) bude splacen výhradně započtením s částí pohledávky jediného akcionáře společnosti. Část pohledávky jediného akcionáře společnosti bude tedy započtena s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií v rozsahu 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých).Místem upisování bude sídlo společnosti, tj. Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být jedinému akcionáři doručen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 817 283 kusů upsaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 08. 08. 2008 od 22. 09. 2008

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. dne 09.07.2007.
od 13. 07. 2007

  "Mimořádná valná hromada společnosti Fosfa akciová společnost se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41, IČ: 00152901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 224 (dále jen "společnost"), konaná dne 8.srpna 2005 od 11.00 h v sídle společnosti schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 33.164 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na osobu hlavního akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144 a to za protiplnění ve výši 56,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 050722, který vypracoval znalec BOHEMIA EXPERTS, s. r. o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ: 186 00, identifikační číslo 25640585. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář HEL-GA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144, vlastníci 749.553 kusů listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění."
od 17. 08. 2005 od 28. 03. 2006

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 17.6.2004.
od 07. 04. 2005

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 14.3.2003.
od 25. 06. 2003

  Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 14.3.2003 ozměně podoby všech zaknihovaných akcií, které společnost vydala,na podobu listinnou.
od 25. 06. 2003

  Soud nařizuje exekuci a pověřuje exekutora JUDr. Josefa Černého,Exekutorský úřad Zlín, tř. T. Bati 1547, aby provedl exekucipodle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu vBřeclavi z 11.3.2002 č.j. 1Ro 215/2002-19 pro 14.536,80 Kč s12% úrokem od 24.12.1999 do zaplacení, 7.440,- Kč nákladůpředcházejícího řízení, včetně nákladů exekuce.
od 22. 11. 2002 od 25. 06. 2003

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 19.4.2002.
od 03. 09. 2002

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 15.6.2001.
od 11. 08. 2001

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 29.9.2000.
od 08. 11. 2000

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 30.7.1999.
od 20. 01. 2000

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 12.11.1999.
od 20. 01. 2000

  Zapisuje se změna stanov ve znění schválené náhradní valnouhromadou dne 8.10.1998.
od 16. 12. 1998

  Zapisuje se usnesení náhradní valné hromady ze dne 8.10.1998 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti z dosavadních782 717 000,-Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu15 000 000,-Kč až 31 000 000,-Kč. Bude se jednat o akciekmenové, veřejně obchodovatelné, zaknihované, na majitele, vpočtu 15 000,-ks až 31 000,-ks. Při zvyšování základního jměnímají stávající akcionáři přednostní právo upsat část novýchakcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, v jakém sejejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Totopřednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejnění výzvy kúpisu. Místem upisování je sídlo společnosti. Akcionáři spřednostním právem úpisu mohou tohoto využít do třiceti dnů odzveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat ve lhůtětřicet jeden až šedesát dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemžplatí pořadí upisování. Upsání nad rozsah navrhované částky budeodmítnuto. Splatnost upsaných akcií: 30% jmenovité hodnoty do 40dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání, to vše buď vhotovosti v sídle společnosti, nebo na účet společnostič.65050-658/0800.
od 16. 12. 1998 od 20. 01. 2000

  Základní jmění společnosti podruhé zvýšeno upsáním 15.000 ksnových kmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem16.10.1997, splacených ve dnech 24.11.1997 až 17.12.1997.
od 23. 02. 1998

  Zapisuje se změna stanov čl.II odst.2, čl.V.odst.1,2 čl.VIII.písm.B, odst.3 valnou hromadou 26.6.1997.
od 26. 08. 1997

  Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 26.6.1997 ozáměru zvýšit základní jmění z dosavadních 767 717 000,-Kčupsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 15.000.000,-Kčaž 31.000.000,-Kč. Bude se jednat o akcie kmenové, veřejněobchodovatelné, zaknihované, na majitele, v počtu 15.000 ks až31.000 ks. Jmenovitá hodnota akcie 1.000,-Kč/ks. Při zvyšovánízákladního jmění mají stávající akcionáři přednostní právo upsatčást nových akcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, vjakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění.Toto přednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejněnívýzvy k úpisu. Místem upisování je sídlo společnosti.Akcionáři s přednostním právem úpisu mohou tohoto využít do 30dnů od zveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat velhůtě 31 až 60 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemž platípořadí zapisování. Upisování nad rozsah upisované částky budeodmítnuto. Splatnost upsaných akcií:30% jmenovité hodnoty do 40dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání.
od 26. 08. 1997 od 23. 02. 1998

  Základní jmění společnosti zvýšeno upsáním 15.000 ks novýchkmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem 23.12.1996,splacených dnem 27.12.1996.
od 23. 04. 1997

  Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl.V. odst. 5, 6, čl. VIII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV,VI odst. 2, čl. VIII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 valnouhromadou 19.8.1996.
od 29. 11. 1996

  Základní jmění: 752,717.000,- Kč, splaceno.
od 29. 11. 1996 od 23. 04. 1997

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19.8.1996 ozáměru zvýšit základní jmění z dosavadních 752,717.000,- Kčo 15,000.000,- Kč, maximálně o 29,412.000,- Kč. Základníjmění se zvýší upsáním nových akcií. Zvýšení základního jměníse mohou účastnit pouze dosavadní akcionáři s předkupním právemv poměru v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění.Výzva k úpisu bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Akcionářimohou využít svého práva k upisování akcií nejpozději do 15tidnů ode dne zveřejnění výzvy k upisování. Jednat se bude okmenové (veřejně obchodovatelné) zaknihované akcie na majitelev počtu 15.000 ks až 29.412 ks o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/l akcie. Splatnost upsaných akcií minimálně 30 % jmenovitéhodnoty upsaných akcií do 40 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu,zbývající část nejpozději do 31.12.1996, v hotovosti v sídlespolečnosti nebo převodem na bankovní účet č. 65050-658/0800 upobočky České spořitelny a.s. Břeclav.
od 29. 11. 1996 od 23. 04. 1997

  Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl.V. odst. 5, 6, čl. VII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV,VI odst. 2, čl. VII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 valnouhromadou 19.8.1996.
od 29. 11. 1996 od 29. 11. 1996

  Ke dni 14.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl.V,VII,VIII,IX,XII.
od 27. 01. 1995

  Akcie:- 741.957 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele, s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů,- 10.760 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na jméno.Akcie budou emitovány v zaknihované podobě.
od 30. 03. 1994 od 23. 04. 1997

  Základní jmění: 652,651.254,72 Kčsa jeho rozdělení na: 6 520 akcií v nominální hodnotě po100.000,-- Kčs na jméno.
od 26. 03. 1992 od 30. 03. 1994

  Způsob zřízení: Rozhodnutí Ministra průmyslu České republikyč. 540/90 ze dne 27.12.1990 s účinností od 31.12.1990.
od 31. 12. 1990

  Základní kapitál: 602 680 tis. KčsBude vydáno 6 027 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie je100.000,-- Kčs.Akcie zní na jméno.
od 31. 12. 1990 od 26. 03. 1992

Akcie

Počet: 1 600 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 08. 2014

Počet: 1 600 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 06. 2014 od 18. 08. 2014

Počet: 782 717 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 23. 02. 1998 od 25. 06. 2003

Počet: 767 717 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 26. 08. 1997 od 23. 02. 1998

Vlastníci

Název/Jméno: FOSFA INDUSTRIES LTD.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 06. 2014


Název/Jméno: Establishment Vakha

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 08. 2008 od 07. 09. 2011


Název/Jméno: HEL - GA, spol. s.r.o.

IČO: 49618881

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 03. 2006 od 08. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 2002


Název/Jméno: BEDRNA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2002 od 07. 04. 2005


Název/Jméno: BEDRNA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 08. 2007 od 13. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 09. 2002 od 01. 08. 2007


Název/Jméno: BABOR ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2014


Název/Jméno: KOSTRBA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 12. 2010 od 29. 12. 2014


Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 03. 09. 2002 od 01. 08. 2007


Název/Jméno: HORÁK BRONISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2011 od 05. 06. 2014


Název/Jméno: UHER MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2008 od 25. 05. 2011
Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 od 14. 11. 2002


Název/Jméno: CZÉKUS RÓBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2005 od 19. 05. 2010


Název/Jméno: HÁJEK DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 2003 od 16. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 od 10. 05. 1999


Název/Jméno: SMEJKAL JIŘÍ

IČO: 68433581

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2002 od 25. 06. 2003


Název/Jméno: NĚMETZ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 2002 od 07. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 11. 2000 od 03. 09. 2002
Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 01. 2000 od 08. 11. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 16. 12. 1998 od 20. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 1991 od 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 od 13. 02. 1991


Název/Jméno: CHMELÍK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 11. 2000 od 03. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 od 08. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 1991 od 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 od 13. 02. 1991


Název/Jméno: NĚMETZOVÁ ZLATUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 11. 2000 od 03. 09. 2002


Název/Jméno: ŽUREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 11. 2000 od 03. 09. 2002


Název/Jméno: VYDRŽAL LEOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2000 od 08. 11. 2000


Název/Jméno: HOŠTICKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 2000 od 08. 11. 2000


Název/Jméno: KAMENSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2000 od 08. 11. 2000


Název/Jméno: PROKS ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 2000 od 08. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1999 od 20. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 1998 od 10. 05. 1999


Název/Jméno: PETERKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 01. 2000 od 08. 11. 2000


Název/Jméno: ŠEDIVÝ PETR

IČO: 70287961

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 2000 od 08. 11. 2000


Název/Jméno: NEPRAŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1999 od 20. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1998 od 10. 05. 1999


Název/Jméno: TŮMA ZDENĚK

IČO: 62491652

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 1999 od 08. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 od 10. 05. 1999


Název/Jméno: BEDNAŘÍK ZDENĚK

IČO: 62809610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 1999 od 20. 01. 2000


Název/Jméno: MAXA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 od 03. 09. 2002


Název/Jméno: VÁVRA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: SLEZÁK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: HROMASOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 07. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: RŮŽIČKA JAROSLAV

IČO: 48745782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 07. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: DUCHTÍK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998


Název/Jméno: VONDÁL STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: JUDr. Libor D u ch t í k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 07. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: SMOLKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 02. 1994 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: MOURAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: KSANDROVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1993 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: VOPÁLENSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: MRÁČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 od 22. 10. 1993


Název/Jméno: HEGNER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 od 31. 07. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 04. 2011

Odpovědní zástupci: 570008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 07. 2007

Odpovědní zástupci: 1338749

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 570008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 570007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 1338750

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 570007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 1338750

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 40993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1999

Zánik oprávnění:28. 03. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 570007


Provádění služeb v oblasti měření teplot

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 40993

Zánik oprávnění:31. 08. 2004


Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 05. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 05. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 03. 1995

Zánik oprávnění:09. 06. 2000


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 02. 1995

Zánik oprávnění:28. 09. 1999


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 02. 1995

Odpovědní zástupci: 659806

Zánik oprávnění:28. 09. 1999


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nebytových prostor s poskytováním služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Zánik oprávnění:16. 05. 2004


Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 1338755

Zánik oprávnění:17. 05. 1994


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 02. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 478990


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 01. 1993

Přerušení: od 26. 10. 2004 od 27. 04. 2005


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Zánik oprávnění:09. 05. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Odpovědní zástupci:


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 609467

Zánik oprávnění:31. 08. 2004


Výroba plastů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 746827

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1338755

Zánik oprávnění:31. 08. 2004


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1338750

Zánik oprávnění:31. 08. 2004


Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 02. 1999


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1072936


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992


Praní a žehlení prádla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 08. 2004


Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 609467

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 08. 2004


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 10. 1992

Zánik oprávnění:13. 09. 1997


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 10. 1992


Poradenské a technické služby v ekologii

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 746827

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 746827


Zahradnické služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 1992

Zánik oprávnění:28. 09. 1999


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 570016

Zánik oprávnění:02. 07. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 570008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00152901

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
25282ABM GROUP, a. s.25054678Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Perucká, 18
87050ACO Industries k.s.48119458Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav
171284ADRIA WORLD HOLDING, s.r.o. v likvidaci64581501Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Americká, 5
38202ALFABETON s.r.o.25162331Šmilovského 1268/9, 12000 Praha
56072Alter CZ s.r.o.27933369Na chobotě 109/1, 16300 Praha
358223Amsterdam, spol. s r.o.26158345Slezská 169/10, 12000 Praha
279541Apartmány Kvilda a.s. v likvidaci27245292Praha, 15000, Jinonice (Praha 5), Na Vidouli, 1/1
327884AQUATICO SPA s.r.o.3498816Primátorská 296/38, 18000 Praha
132073ARGESTINA a.s. v likvidaci29364591Příkop 838/6, 60200 Brno
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
324826B-A-N letecké zabezpečovací systémy s.r.o.25109251Polská 1505/40, 12000 Praha
131788Base Praha s.r.o.25060856Huberova 346/11, 16100 Praha
226643BASIC společnost s ručením omezeným v likvidaci45240345Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Černokostelecká, 15
19723Becker Reality s.r.o.29362326Příkop 838/6, 60200 Brno
197780BENELA, s. r. o. v likvidaci49682971Borského 664/6, 15200 Praha
363130BEST CRYPT s.r.o. v likvidaci26744058Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Pod Karlovem, 2/1262
45232BINGO ROZMARÝN, a.s.49452886Žerotínovo náměstí 514/1, 60200 Brno
242946BOHEMIANS REAL a.s.25110543Vršovická 1489/31, 10100 Praha
67859Bytové družstvo Mechová25445049Mechová 3648/8, 46604 Jablonec nad Nisou
306808CAAC s.r.o.48909084Brno, 61600, Žabovřesky, Marie Steyskalové, 315/14
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
188858COLORLAK-PRAHA s.r.o.64576671Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Mladoboleslavská, 159
1939COLORlak, státní podnik150321Staré Město, 68602, , Tovární, 1076
318357CONTACT PARTNERS s.r.o. v likvidaci25167863Pelhřimov, 39301, Pelhřimov, Friedova, 1015
102274Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s.25140591Praha, 11000, , Opletalova, 36

Související osoby

#NázevICOAdresa
219842ABRAMYUK VASYL8807031083, 50343 Černilov
143981BALÁŠ JAROSLAV42599237Čs. armády 1153/145, 69141 Břeclav
166376BALHÁREK MICHAL87407752Poštovní 416, 75654 Zubří
111067BALICKI ZDENĚK13622285Žákovská 1041/12, 73601 Havířov
84268BARON VLADIMÍR12093068685, 73912 Čeladná
80793BAROŇOVÁ VĚRA46959696Michalská 1801, 68603 Staré Město
46184BARTOŇ MILAN4703563321, 29442 Smilovice
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
33723BAŤKOVÁ RENÁTA61586552Na Obci 344, 25162 Svojetice
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
18122BECKEROVÁ JANA76489060Černovická 209/10, 61700 Brno
245962BEDEY VASYL8804600170, 29476 Kostelní Hlavno
54226BEDNAŘÍK JAROMÍR45109796Jaromírova 213, 25090 Jirny
40993BEDNAŘÍK ZDENĚK62809610Jaroslava Staňka 865, 68605 Uherské Hradiště
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
89542BIDLO KAREL73832774Sladkovského 755, 53701 Chrudim
15400BÍLEK KAREL73476021Táborská 1884, 39301 Pelhřimov
13642BLÁHA JIŘÍ2220610Kohoutových 697/6, 15800 Praha
19553BLAHA PAVEL47374268Vítězná 825, 69602 Ratíškovice
128935BLAŽEK BOHUMIL6112803185, 34801 Tisová
47623BLAŽEK FRANTIŠEK10207503Palackého 230, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
55988BLAŽEK JAN45998183Moravanská 164, 40301 Dolní Zálezly
192561BLAŽEK STANISLAV69670226Ptylova 30, 68801 Uherský Brod

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí