Fosfa a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Fosfa a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 224. Jeho identifikační číslo je 152901

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Fosfa a.s.

Datum zápisu: 31. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 224

Identifikační číslo:152901

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g9hd6ja

Předmět podnikání: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba kosmetických prostředků
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba potravinářských výrobků
Výroba krmiv a krmných směsí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...
Vedení účetnictví
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění služeb v oblasti měření teplot
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Hostinská činnost
Automatizované zpracování dat
Poskytování software
Pronájem nebytových prostor s poskytováním služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Přípravné práce pro stavby
Prodej jedů a žíravin v maloobchodě
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Revize elektrických zařízení
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Výroba plastů
Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací ...
Kovoobráběčství
Vodoinstalatérství
Ubytovací služby v podnikové ubytovně
Praní a žehlení prádla
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poradenské a technické služby v ekologii
Zahradnické služby
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava osobní

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 05. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 06. 2014

  Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých) na celkovou částku 1.600.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 817 283 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 817 283 kusů upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a další hospodářský rozvoj společnosti.Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny upisované akcie upíše on sám na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Jediný akcionář prohlašuje, že má vůči společnosti pohledávku v celkové výši 819.066.430,- Kč (slovy: osm set devatenáct milionů šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) (dále jen "pohledávka jediného akcionáře společnosti"). Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře společnosti je ručitelský závazek společnosti za závazky společnosti Fosfa Trading, a.s., se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, IČ: 494 49 842 plynoucí ze smlouvy o úvěru č. 4503-64250-658 uzavřené dne 14.3.1995 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 710/005/1997 uzavřené dne 7.7.1997 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 700/017/1998 uzavřené dne 3.3.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku, a smlouvy o kontokorentním úvěru č. 658-045-98 uzavřené dne 19.5.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše.Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvěstě osmdesát tři tisíc korun českých) bude splacen výhradně započtením s částí pohledávky jediného akcionáře společnosti. Část pohledávky jediného akcionáře společnosti bude tedy započtena s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií v rozsahu 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých).Místem upisování bude sídlo společnosti, tj. Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být jedinému akcionáři doručen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 817 283 kusů upsaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 08. 08. 2008 do 22. 09. 2008

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. dne 09.07.2007.
od 13. 07. 2007

  "Mimořádná valná hromada společnosti Fosfa akciová společnost se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41, IČ: 00152901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 224 (dále jen "společnost"), konaná dne 8.srpna 2005 od 11.00 h v sídle společnosti schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 33.164 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na osobu hlavního akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144 a to za protiplnění ve výši 56,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 050722, který vypracoval znalec BOHEMIA EXPERTS, s. r. o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ: 186 00, identifikační číslo 25640585. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář HEL-GA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144, vlastníci 749.553 kusů listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění."
od 17. 08. 2005 do 28. 03. 2006

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 17.6.2004.
od 07. 04. 2005

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 14.3.2003.
od 25. 06. 2003

  Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 14.3.2003 ozměně podoby všech zaknihovaných akcií, které společnost vydala,na podobu listinnou.
od 25. 06. 2003

  Soud nařizuje exekuci a pověřuje exekutora JUDr. Josefa Černého,Exekutorský úřad Zlín, tř. T. Bati 1547, aby provedl exekucipodle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu vBřeclavi z 11.3.2002 č.j. 1Ro 215/2002-19 pro 14.536,80 Kč s12% úrokem od 24.12.1999 do zaplacení, 7.440,- Kč nákladůpředcházejícího řízení, včetně nákladů exekuce.
od 22. 11. 2002 do 25. 06. 2003

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 19.4.2002.
od 03. 09. 2002

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 15.6.2001.
od 11. 08. 2001

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 29.9.2000.
od 08. 11. 2000

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 30.7.1999.
od 20. 01. 2000

  Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 12.11.1999.
od 20. 01. 2000

  Zapisuje se změna stanov ve znění schválené náhradní valnouhromadou dne 8.10.1998.
od 16. 12. 1998

  Zapisuje se usnesení náhradní valné hromady ze dne 8.10.1998 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti z dosavadních782 717 000,-Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu15 000 000,-Kč až 31 000 000,-Kč. Bude se jednat o akciekmenové, veřejně obchodovatelné, zaknihované, na majitele, vpočtu 15 000,-ks až 31 000,-ks. Při zvyšování základního jměnímají stávající akcionáři přednostní právo upsat část novýchakcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, v jakém sejejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Totopřednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejnění výzvy kúpisu. Místem upisování je sídlo společnosti. Akcionáři spřednostním právem úpisu mohou tohoto využít do třiceti dnů odzveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat ve lhůtětřicet jeden až šedesát dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemžplatí pořadí upisování. Upsání nad rozsah navrhované částky budeodmítnuto. Splatnost upsaných akcií: 30% jmenovité hodnoty do 40dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání, to vše buď vhotovosti v sídle společnosti, nebo na účet společnostič.65050-658/0800.
od 16. 12. 1998 do 20. 01. 2000

  Základní jmění společnosti podruhé zvýšeno upsáním 15.000 ksnových kmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem16.10.1997, splacených ve dnech 24.11.1997 až 17.12.1997.
od 23. 02. 1998

  Zapisuje se změna stanov čl.II odst.2, čl.V.odst.1,2 čl.VIII.písm.B, odst.3 valnou hromadou 26.6.1997.
od 26. 08. 1997

  Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 26.6.1997 ozáměru zvýšit základní jmění z dosavadních 767 717 000,-Kčupsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 15.000.000,-Kčaž 31.000.000,-Kč. Bude se jednat o akcie kmenové, veřejněobchodovatelné, zaknihované, na majitele, v počtu 15.000 ks až31.000 ks. Jmenovitá hodnota akcie 1.000,-Kč/ks. Při zvyšovánízákladního jmění mají stávající akcionáři přednostní právo upsatčást nových akcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, vjakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění.Toto přednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejněnívýzvy k úpisu. Místem upisování je sídlo společnosti.Akcionáři s přednostním právem úpisu mohou tohoto využít do 30dnů od zveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat velhůtě 31 až 60 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemž platípořadí zapisování. Upisování nad rozsah upisované částky budeodmítnuto. Splatnost upsaných akcií:30% jmenovité hodnoty do 40dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání.
od 26. 08. 1997 do 23. 02. 1998

  Základní jmění společnosti zvýšeno upsáním 15.000 ks novýchkmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem 23.12.1996,splacených dnem 27.12.1996.
od 23. 04. 1997

  Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl.V. odst. 5, 6, čl. VIII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV,VI odst. 2, čl. VIII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 valnouhromadou 19.8.1996.
od 29. 11. 1996

  Základní jmění: 752,717.000,- Kč, splaceno.
od 29. 11. 1996 do 23. 04. 1997

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19.8.1996 ozáměru zvýšit základní jmění z dosavadních 752,717.000,- Kčo 15,000.000,- Kč, maximálně o 29,412.000,- Kč. Základníjmění se zvýší upsáním nových akcií. Zvýšení základního jměníse mohou účastnit pouze dosavadní akcionáři s předkupním právemv poměru v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění.Výzva k úpisu bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Akcionářimohou využít svého práva k upisování akcií nejpozději do 15tidnů ode dne zveřejnění výzvy k upisování. Jednat se bude okmenové (veřejně obchodovatelné) zaknihované akcie na majitelev počtu 15.000 ks až 29.412 ks o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/l akcie. Splatnost upsaných akcií minimálně 30 % jmenovitéhodnoty upsaných akcií do 40 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu,zbývající část nejpozději do 31.12.1996, v hotovosti v sídlespolečnosti nebo převodem na bankovní účet č. 65050-658/0800 upobočky České spořitelny a.s. Břeclav.
od 29. 11. 1996 do 23. 04. 1997

  Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl.V. odst. 5, 6, čl. VII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV,VI odst. 2, čl. VII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 valnouhromadou 19.8.1996.
od 29. 11. 1996 do 29. 11. 1996

  Ke dni 14.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl.V,VII,VIII,IX,XII.
od 27. 01. 1995

  Akcie:- 741.957 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele, s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů,- 10.760 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na jméno.Akcie budou emitovány v zaknihované podobě.
od 30. 03. 1994 do 23. 04. 1997

  Základní jmění: 652,651.254,72 Kčsa jeho rozdělení na: 6 520 akcií v nominální hodnotě po100.000,-- Kčs na jméno.
od 26. 03. 1992 do 30. 03. 1994

  Způsob zřízení: Rozhodnutí Ministra průmyslu České republikyč. 540/90 ze dne 27.12.1990 s účinností od 31.12.1990.
od 31. 12. 1990

  Základní kapitál: 602 680 tis. KčsBude vydáno 6 027 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie je100.000,-- Kčs.Akcie zní na jméno.
od 31. 12. 1990 do 26. 03. 1992

Akcie

Počet: 1 600 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 08. 2014

Počet: 1 600 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 06. 2014 do 05. 06. 2014

Počet: 1 600 000 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 22. 09. 2008 do 22. 09. 2008

Počet: 782 717 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 25. 06. 2003 do 25. 06. 2003

Počet: 782 717 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 23. 02. 1998 do 23. 02. 1998

Počet: 767 717 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 26. 08. 1997 do 26. 08. 1997

Počet: 756 957 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 23. 04. 1997 do 23. 04. 1997

Počet: 10 760 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 30. 03. 1994 do 30. 03. 1994

Počet: 741 957 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 03. 1994 do 30. 03. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: FOSFA INDUSTRIES LTD.

Adresa: London, Dukes Place 40, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 05. 06. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 06. 2014


Název/Jméno: Establishment Vakha

Adresa: Vaduz, Austrasse 15-Postfach 517, EL 9490, Lichtenštejnské knížectví
od 08. 08. 2008 do 07. 09. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 08. 2008 do 07. 09. 2011


Název/Jméno: HEL - GA, spol. s.r.o.

IČO:49618881

Adresa: Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 11000
od 28. 03. 2006 do 08. 08. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 03. 2006 do 08. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 2002

Adresa: Wolkerova 965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 05. 06. 2014
Bílkova 132/4, Josefov, 110 00 Praha 1
od 14. 12. 2013 do 05. 06. 2014
Praha 1, Bílkova 4, PSČ 11000
od 01. 08. 2007 do 14. 12. 2013
Praha 1, Bílkova 4
od 03. 09. 2002 do 01. 08. 2007


Název/Jméno: BEDRNA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2002 do 07. 04. 2005

Adresa: Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 11. 03. 2015
Puškinovo náměstí 634/14, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 06. 10. 2013 do 11. 03. 2015
Praha 6, Puškinovo nám. 14
od 01. 08. 2007 do 06. 10. 2013
Praha 10, Pod Strání 2168/26
od 03. 09. 2002 do 01. 08. 2007


Název/Jméno: BEDRNA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 08. 2007 do 13. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 09. 2002 do 01. 08. 2007

Adresa: Puškinovo náměstí 692/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 24. 02. 2015 do 13. 04. 2015
Pujmanové 1583/52, Nusle, 140 00 Praha 4
od 05. 06. 2014 do 24. 02. 2015
Praha 4, Pujmanové 1583/52, PSČ 14000
od 01. 08. 2007 do 05. 06. 2014
Praha 4, Pujmanové 1583/53
od 03. 09. 2002 do 01. 08. 2007


Název/Jméno: BABOR ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2014

Adresa: Terronská 535/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 29. 12. 2014


Název/Jméno: KOSTRBA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 12. 2010 do 29. 12. 2014

Adresa: Vyškovská 882, 685 01 Bučovice
od 05. 06. 2014 do 29. 12. 2014
Bučovice, Vyškovská 882, PSČ 68501
od 09. 12. 2010 do 05. 06. 2014


Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 03. 09. 2002 do 01. 08. 2007

Adresa: Pařížská 129/24, Josefov, 110 00 Praha 1
od 14. 12. 2013
Praha 1, Pařížská 24/129, PSČ 11000
od 01. 08. 2007 do 14. 12. 2013
Praha 1, Pařížská 129/24
od 03. 09. 2002 do 01. 08. 2007


Název/Jméno: HORÁK BRONISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2011 do 05. 06. 2014

Adresa: Břeclav - Poštorná, Nádražní /97, PSČ 69141
od 25. 05. 2011 do 05. 06. 2014


Název/Jméno: UHER MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2008 do 25. 05. 2011
Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 do 14. 11. 2002

Adresa: Břeclav - Charvátská Nová Ves, Na Valtické 436/16, PSČ 69141
od 16. 07. 2008 do 25. 05. 2011
Břeclav, Na Valtické 16
od 16. 12. 1998 do 14. 11. 2002


Název/Jméno: CZÉKUS RÓBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2005 do 19. 05. 2010

Adresa: Brno - Židenice, Slatinská 3839/1, PSČ 61500
od 17. 01. 2006 do 19. 05. 2010
Brno - Nový Lískovec, Svážná 485/19
od 07. 04. 2005 do 17. 01. 2006


Název/Jméno: HÁJEK DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 2003 do 16. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 do 10. 05. 1999

Adresa: Břeclav - Poštorná, Tovární kolonie 13
od 25. 06. 2003 do 16. 07. 2008
Břeclav-Poštorná, Tovární kolonie 938/13
od 16. 12. 1998 do 10. 05. 1999


Název/Jméno: SMEJKAL JIŘÍ

IČO: 63279037

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2002 do 25. 06. 2003

Adresa: Břeclav, Slovácká 6
od 14. 11. 2002 do 25. 06. 2003


Název/Jméno: NĚMETZ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 2002 do 07. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 11. 2000 do 03. 09. 2002
Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 16. 12. 1998 do 20. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 1991 do 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 do 13. 02. 1991

Adresa: Břeclav - Poštorná, Čs. armády 148
od 03. 09. 2002 do 07. 04. 2005
Břeclav - Poštorná, Čs.armády 148
od 08. 11. 2000 do 03. 09. 2002
Břeclav-Poštorná, ČSA 148
od 16. 12. 1998 do 08. 11. 2000
Břeclav - Poštorná, ČSA 148
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Břeclav - Poštorná, ČSA 148
od 31. 12. 1990 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: CHMELÍK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 11. 2000 do 03. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 do 08. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 1991 do 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 do 13. 02. 1991

Adresa: Břeclav, Jana Palacha 28
od 29. 11. 1996 do 03. 09. 2002
Břeclav, Jana Palacha 28
od 31. 12. 1990 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: NĚMETZOVÁ ZLATUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 11. 2000 do 03. 09. 2002

Adresa: Břeclav-Poštorná, Čs. armády 148
od 08. 11. 2000 do 03. 09. 2002


Název/Jméno: ŽŮREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 11. 2000 do 03. 09. 2002

Adresa: Břeclav-Ladná, Růžová 324/23
od 08. 11. 2000 do 03. 09. 2002


Název/Jméno: VYDRŽAL LEOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2000 do 08. 11. 2000

Adresa: Brno, Oblá 12, okres Brno-město
od 10. 04. 2000 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: HOŠTICKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000

Adresa: Břeclav, Dukelských hrdinů 21
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: KAMENSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000

Adresa: Břeclav, Slovácká 2823/6
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: PROKS ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1999 do 20. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 1998 do 10. 05. 1999

Adresa: Břeclav-Poštorná, Gagarinova 10
od 16. 12. 1998 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: PETERKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000

Adresa: Litoměřice, Novobranská 17
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: ŠEDIVÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000

Adresa: Praha 6, Nad alejí 16/1739
od 20. 01. 2000 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: NEPRAŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1999 do 20. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1998 do 10. 05. 1999

Adresa: Břeclav, Dukelských hrdinů 7
od 16. 12. 1998 do 20. 01. 2000


Název/Jméno: TŮMA ZDENĚK

IČO: 62491652

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 1999 do 08. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 do 10. 05. 1999

Adresa: Staré Město, Kopánky 1728
od 16. 12. 1998 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: BEDNAŘÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 1999 do 20. 01. 2000

Adresa: Brno, Gorazdova 6, okres Brno-město
od 10. 05. 1999 do 20. 01. 2000


Název/Jméno: MAXA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 do 03. 09. 2002

Adresa: Praha 10, Amurská 1220/8
od 16. 12. 1998 do 03. 09. 2002


Název/Jméno: VÁVRA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Buchlovice, Horní Podvinohradí 661, okres Uherské Hradiště
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Buchlovice, Horní Podvinohradí 661
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: SLEZÁK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Břeclav, Na Valtické 17
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Břeclav, Na Valtické 17
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: HROMASOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Praha, Frostova 343
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Praha, Frostova 343
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: RŮŽIČKA JAROSLAV

IČO: 48745782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 329
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 329
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: DUCHTÍK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998

Adresa: Uherské Hradiště, V. Perutky 1309
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998


Název/Jméno: VONDÁL STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 do 29. 11. 1996

Adresa: Břeclav, Čermákova 8
od 29. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Břeclav, Čermákova 8
od 15. 02. 1994 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: JUDr. Libor D u ch t í k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Uherské Hradiště, V. Perutky 1309
od 31. 07. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: SMOLKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 02. 1994 do 31. 07. 1995

Adresa: Hodonín, Bratří Čapků 5
od 15. 02. 1994 do 31. 07. 1995


Název/Jméno: MOURAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 do 31. 07. 1995

Adresa: Praha 7, Heřmanova 24
od 15. 02. 1994 do 31. 07. 1995


Název/Jméno: KSANDROVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1993 do 31. 07. 1995

Adresa: Praha, Kukelská 904
od 22. 10. 1993 do 31. 07. 1995


Název/Jméno: VOPÁLENSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 do 31. 07. 1995

Adresa: Praha 8, Lublinská 572
od 31. 12. 1990 do 31. 07. 1995


Název/Jméno: MRÁČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 do 22. 10. 1993

Adresa: Praha 9, Cihlářská 23
od 31. 12. 1990 do 22. 10. 1993


Název/Jméno: HEGNER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1990 do 31. 07. 1995

Adresa: Ústí nad Labem - Klíše, Resslova 857/18
od 31. 12. 1990 do 31. 07. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 4. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Klusáček


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 7. 2007

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti chemie a detergentů
od 03. 07. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 7. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Novotný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 2004

Obory činnosti: - plastů a syntetického kaučuku
od 21. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- umělých hnojiv
od 21. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- nátěrových hmot
od 21. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely
od 21. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- barviv a pigmentů
od 21. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků
od 21. 07. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Proks

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Obory činnosti: - výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek
od 21. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Obory činnosti: - pro hospodářská zvířata
od 21. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 21. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Bronislav Balga

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1999

Obory činnosti: - se širokým sortimentem zboží
od 01. 10. 1999 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1999

Obory činnosti: - širokým sortimentem zboží
od 01. 10. 1999 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1999

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 17. 05. 1999 do 28. 03. 2000
- organizační a ekonomické poradenství
od 17. 05. 1999 do 28. 03. 2000
- podnikatelské poradenství
od 17. 05. 1999 do 28. 03. 2000

Odpovědní zástupci: Jaroslav Papež

Zánik oprávnění:28. 3. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Jindřich Petráš


Provádění služeb v oblasti měření teplot

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 1999

Obory činnosti: - výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 01. 03. 1999 do 31. 08. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Proks

Zánik oprávnění:31. 8. 2004


Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Giláni

Zánik oprávnění:9. 5. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Marcela Škrobová

Zánik oprávnění:9. 6. 2000


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 2. 1995

Obory činnosti: - zpracování dat
od 07. 02. 1995 do 28. 09. 1999

Odpovědní zástupci: Mgr. Jiřina Kratochvílová

Zánik oprávnění:28. 9. 1999


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 2. 1995

Obory činnosti: - poskytování užití software
od 07. 02. 1995 do 28. 09. 1999
- rozmnožování počítačových programů
od 07. 02. 1995 do 28. 09. 1999

Odpovědní zástupci: Jarmila Kučerová

Zánik oprávnění:28. 9. 1999


Pronájem nebytových prostor s poskytováním služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 1995

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 24. 01. 1995 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 24. 01. 1995 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 24. 01. 1995 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 24. 01. 1995 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Giláni

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 1995

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 24. 01. 1995 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Bronislav Balga

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 1995

Obory činnosti: - zemní práce a terénní úpravy
od 24. 01. 1995 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Zánik oprávnění:17. 5. 1994


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Daniel Hájek

Zánik oprávnění:16. 5. 2004


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Hana Mrláková


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Papež

Přerušení: od 26. 10. 2004 do 27. 04. 2005


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Václav Hájek

Zánik oprávnění:9. 5. 1996


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1992

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 20. 11. 1992 do 31. 08. 2004

Zánik oprávnění:31. 8. 2004


Výroba plastů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1992

Obory činnosti: - plastů a syntetického kaučuku
od 20. 11. 1992 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Kamenský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Proks


Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Marcela Škrobová

Zánik oprávnění:4. 2. 1999


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 8. 2004


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Balíková

Zánik oprávnění:31. 8. 2004


Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1992

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 12. 10. 1992 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 12. 10. 1992 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Daniel Hájek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Praní a žehlení prádla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1992

Obory činnosti: - zajišťování chodu domácnosti
od 12. 10. 1992 do 31. 08. 2004

Odpovědní zástupci: RSDr. Vlasta Vaňková

Zánik oprávnění:31. 8. 2004


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 10. 1992


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 10. 1992

Zánik oprávnění:13. 9. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 8. 2004


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 10. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 12. 04. 2011
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 07. 11. 2008
Výroba hnojiv
od 07. 11. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 07. 11. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 07. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 11. 2008
Poskytování technických služeb
od 07. 11. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 11. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 02. 07. 2007 do 07. 11. 2008
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 26. 07. 2004 do 31. 12. 2014
Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 21. 07. 2004 do 07. 11. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 29. 12. 2003
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 12. 2003
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 21. 11. 2001
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 21. 11. 2001
Výroba potravinářských výrobků
od 21. 11. 2001 do 07. 11. 2008
Výroba krmiv a krmných směsí
od 21. 11. 2001 do 07. 11. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem)
od 01. 10. 1999 do 07. 11. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem)
od 01. 10. 1999 do 07. 11. 2008
Přípravné práce pro stavby
od 23. 01. 1995 do 07. 11. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 01. 1995 do 07. 11. 2008
Pronájem nebytových prostor s poskytováním služeb
od 23. 01. 1995 do 07. 11. 2008
Výroba plastů
od 23. 10. 1992 do 07. 11. 2008
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 23. 10. 1992
Ubytovací služby v podnikové ubytovně
od 12. 10. 1992 do 07. 11. 2008
Ubytovací služby
od 12. 10. 1992
Poradenské a technické služby v ekologii
od 07. 10. 1992 do 07. 11. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 07. 10. 1992

Odpovědní zástupci: RSDr. Vlasta Vaňková


Poradenské a technické služby v ekologii

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 10. 1992

Obory činnosti: - ekologie
od 07. 10. 1992 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zahradnické služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Obory činnosti: - provádění zahradních a parkových úprav
od 17. 09. 1992 do 28. 09. 1999
- vazba věnců a kytic
od 17. 09. 1992 do 28. 09. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:28. 9. 1999


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Proks


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 7. 1992

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00152901

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
894661"Bytové družstvo 265"25006410Most, Budovatelů 265, PSČ 43401
992025"RAVOS spol. s r.o." v likvidaci14499045České Budějovice, nám. bratří Čapků 1129/2
2650432"SYMPAKT spol. s r.o."47715472Plzeň, Slovanská tř. 66, okres Plzeň-město, PSČ 30151
2768960"TÝM PLUS, spol. s r.o." - v likvidaci60725109Brno, Bezručova 3, PSČ 60200
22844313MAR SYSTEMS a.s.29235227Karlovy Vary - Drahovice, Stará Kysibelská 683/57a, PSČ 36001

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí