Fosfa Trading a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Fosfa Trading a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1135. Jeho identifikační číslo je 49449842

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Fosfa Trading a.s.

Datum zápisu: 15. 10. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1135

Identifikační číslo:49449842

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tjvp3zi

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Reklamní činnost a marketing
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...
Prodej jedů, žíravin a pesticidů
Odbyt zvlášť nebezpečných jedů
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 26. 08. 2014 do 14. 10. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 26. 08. 2014 do 14. 10. 2014

  1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti tímto pro posílení stability a finanční situace společnosti formou jejího oddlužení, zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 715.000.000,-Kč (slovy: sedm set patnáct milionů korun českých) o částku 59.500.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých), tedy na celkovou částku 774.500.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři miliony pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, obchodní společnosti Fosta akciová společnost, IČ: 001 52 901, se sídlem Břeclav – Poštorná, Hraniční 268, PSČ: 691 41, s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 59.500.000,- Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých), se nepřipouští. 2. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 59.500.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých), bude proveden bez veřejné nabídky, upsáním 119 kusů (slovy:jedno sto devatenáct) nových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,00 Kč. (slovy: pět set tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 119 kusů (slovy: jedno sto devatenáct) upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnosti. Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 59.500.000,- Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií v celkový výši 59.500.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých) takto: a) započtením částky 57.400.000,- Kč (padesát sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), představující část splatné pohledávky jediného akcionáře, jejíž výše vůči společnosti činí k dnešními dni celkem 57.450.577.20 (slovy: padesát sedm milionů čtyři sta padesát tisíc pět set sedmdesát sedm 20/100 korun českých), b) započtením částky 2.100.000,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), z titulu Smlouvy o půjčce peněz ze dne 10. ledna 2011, uzavřené mezi Fosfa akciovou společností jako věřitelem a Fosfa Trading, a.s. jako dlužníkem, která je splatná nejpozději do 31.12.2012 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct). Jediný akcionář, při výkonu působnosti valné hromady, obě výše uvedené pohledávky, specifikované shora sub. a) a b) schvaluje co do jejich existence i výše a s jejím započtením souhlasí. 4. Emisní kurs všech nových kusů 119 kusů (slovy: jedno sto devatenáct) upisovaných akcií ve výši 59.500.000,- Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých) je společnost Fosfa akciová společnosti, IČ 001 52 901, povinna upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Fosfa Trading, a.s., IČ 494 49 842. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obch.z. tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a lhůtu pro jeho splacení, podpisy musí být úředně ověřeny. 5. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti jedinému akcionáři do 30 (slovy:třicet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti, tj. Břeclav – Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41, v pracovní dny, od 8.00 hod do 15,00 hod. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů (slovy: třicet) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 119 (slovy: jedno sto devatenáct) kusů upsaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající o upsání akcií. 7. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů (slovy: čtrnáct) ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy u upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 30. 07. 2012 do 20. 09. 2012

  Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 700.000.000,- Kč (slovy: sedm set milionů korun českých) na celkovou částku 715.000.000,- Kč (slovy: sedm set patnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 700 000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 700 000 kusů upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a další hospodářský rozvoj společnosti.Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny upisované akcie upíše on sám na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Jediný akcionář prohlašuje, že má vůči společnosti pohledávku v celkové výši 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých) (dále jen "pohledávka jediného akcionáře společnosti"). Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře společnosti je, že jediný akcionář jako ručitel splatil na místo společnosti závazky společnosti plynoucí ze smlouvy o úvěru č. 4503-64250-658 uzavřené dne 14.3.1995 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 710/005/1997 uzavřené dne 7.7.1997 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 700/017/1998 uzavřené dne 3.3.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku, a smlouvy o kontokorentním úvěru č. 658-045-98 uzavřené dne 19.5.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše.Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 700.000.000,- Kč (slovy: sedm set milionů korun českých) bude splacen výhradně započtením s částí pohledávky jediného akcionáře společnosti. Část pohledávky jediného akcionáře společnosti bude tedy započtena s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií v rozsahu 700.000.000,- Kč (slovy: sedm set milionů korun českých).Místem upisování bude sídlo společnosti, tj. Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41, každý pracovní den v době od 8,00 do 15,00 hod.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení, podpisy musí být úředně ověřeny.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být jedinému akcionáři doručen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 700 000 kusů upsaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 29. 10. 2008 do 14. 01. 2009

  Akciová společnost se řídí stanovami ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8.11.2004.
od 08. 12. 2004 do 20. 09. 2012

  Akciová společnost se řídí stanovami ve znění přijatémrozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 6.12.2001.
od 06. 03. 2002 do 08. 12. 2004

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím náhradnívalné hromady konané dne 20.7.2000.
od 15. 08. 2000 do 06. 03. 2002

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 14.9.1999.
od 08. 10. 1999 do 06. 03. 2002

  Základní jmění splaceno
od 29. 11. 1996 do 20. 09. 2012

  Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva
od 29. 11. 1996 do 20. 09. 2012

Akcie

Počet: 119 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 09. 2012

Počet: 715 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 01. 2009

Počet: 15 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 07. 02. 1995 do 07. 02. 1995

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 15. 10. 1993 do 15. 10. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: Fosfa a.s.

IČO:152901

Adresa: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav
od 05. 05. 2016
Břeclav-Poštorná, Hraniční 268, PSČ 69141
od 30. 09. 2004 do 05. 05. 2016
Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 69141
od 04. 02. 2004 do 30. 09. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 02. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 08. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 06. 2008 do 26. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 04. 02. 2004 do 10. 06. 2008

Adresa: Wolkerova 965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 07. 06. 2014
Praha 1 - Josefov, Bílkova 132/4, PSČ 11000
od 10. 06. 2008 do 07. 06. 2014
Praha 1, Bílkova 4
od 04. 02. 2004 do 10. 06. 2008


Název/Jméno: VAJBAROVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 2014

Adresa: Zahradní 749, 691 03 Rakvice
od 14. 10. 2014


Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 06. 2008 do 26. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 04. 02. 2004 do 10. 06. 2008

Adresa: Pařížská 129/24, Josefov, 110 00 Praha 1
od 26. 08. 2014
Praha 1 - Josefov, Pařížská 129/24, PSČ 11000
od 10. 06. 2008 do 26. 08. 2014
Praha 1, Pařížská 24
od 04. 02. 2004 do 10. 06. 2008


Název/Jméno: MRLÁKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 08. 2014

Adresa: Nová 550/33, 691 52 Kostice
od 26. 08. 2014


Název/Jméno: KOSTRBA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2010 do 14. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 2008 do 16. 07. 2010

Adresa: Vyškovská 882, 685 01 Bučovice
od 26. 08. 2014 do 14. 10. 2014
Bučovice, Vyškovská 882, PSČ 68501
od 10. 06. 2008 do 26. 08. 2014


Název/Jméno: KADLEC MILAN

IČO: 41765583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2014 do 26. 08. 2014

Adresa: č.p. 5, 592 65 Věstín
od 08. 08. 2014 do 26. 08. 2014


Název/Jméno: BUCHTOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2010 do 26. 08. 2014

Adresa: Velké Pavlovice, Zahradní /21, PSČ 69106
od 16. 07. 2010 do 26. 08. 2014


Název/Jméno: VLK VĚROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2004 do 08. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 02. 2004 do 30. 09. 2004

Adresa: Lužice, Česká 214/25, PSČ 69618
od 10. 06. 2008 do 08. 08. 2014
Lužice, Česká 214/25
od 04. 02. 2004 do 10. 06. 2008


Název/Jméno: JUNKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 02. 2007 do 26. 08. 2014

Adresa: Praha 5, Přímá 1652/11, PSČ 15000
od 20. 02. 2007 do 26. 08. 2014


Název/Jméno: CZÉKUS RÓBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007 do 20. 02. 2007

Adresa: Brno - Židenice, Slatinská 3893/1, PSČ 61500
od 20. 02. 2007 do 07. 05. 2010
Brno - Židenice, Slatinská 3893/1, PSČ 61500
od 20. 02. 2007 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: KUČEROVÁ JARMILA

IČO: 61416754

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 30. 09. 2004 do 20. 02. 2007

Adresa: Břeclav, Lidická 1322/28
od 30. 09. 2004 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: VAŇKOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2004 do 20. 02. 2007

Adresa: Břeclav - Charvátská Nová Ves, Na Valtické 714/81
od 30. 09. 2004 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: NĚMETZ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 02. 2004 do 30. 09. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 01. 02. 1999 do 04. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 1995 do 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 12. 1994 do 16. 02. 1995

Adresa: Břeclav, Čs. Armády 148
od 04. 02. 2004 do 30. 09. 2004
Břeclav, Čs.armády 148
od 01. 02. 1999 do 04. 02. 2004
Břeclav, Čs. armády 148
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Břeclav, Čs. armády 148
od 16. 02. 1995 do 29. 11. 1996
Břeclav, Čs. armády 28
od 13. 12. 1994 do 16. 02. 1995


Název/Jméno: BEDRNA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 02. 2004 do 10. 06. 2008

Adresa: Praha 4, Pujmanové 1583/52
od 04. 02. 2004 do 10. 06. 2008


Název/Jméno: NĚMETZOVÁ ZLATUŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 02. 2004 do 30. 09. 2004
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1999 do 04. 02. 2004
Dozorčí rada - členka
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Dozorčí rada - členka
od 24. 01. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Břeclav, Čs. Armády 148
od 04. 02. 2004 do 30. 09. 2004
Břeclav, Čs.armády 148
od 01. 02. 1999 do 04. 02. 2004
Břeclav, Čs. armády 148
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Břeclav, Čs. armády 148
od 24. 01. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: ŠKODOVÁ JOSEFA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 07. 02. 2002 do 04. 02. 2004

Adresa: Břeclav, Riegrova 49
od 07. 02. 2002 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: NĚMETZ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 11. 2000 do 07. 02. 2002

Adresa: Břeclav, Čs.armády 148
od 08. 11. 2000 do 07. 02. 2002


Název/Jméno: CHMELÍK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 11. 2000 do 04. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 1999 do 08. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 1999 do 04. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 1994 do 29. 11. 1996

Adresa: Břeclav, Jana Palacha 28
od 08. 11. 2000 do 04. 02. 2004
Břeclav, Jana Palacha 28
od 01. 02. 1999 do 08. 10. 1999
Břeclav, Jana Palacha 28
od 29. 11. 1996 do 04. 02. 2004
Břeclav, Jana Palacha 28
od 13. 12. 1994 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: CHMELÍKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 08. 10. 1999 do 04. 02. 2004

Adresa: Břeclav, Jana Palacha 28
od 08. 10. 1999 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: SLEZÁK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 02. 1999 do 08. 11. 2000

Adresa: Břeclav, Fibichova 3156/98
od 01. 02. 1999 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: ADAMUS JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1999 do 04. 02. 2004

Adresa: Břeclav, Šmeralova 810/2
od 01. 02. 1999 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: HORNÍČKOVÁ IVETA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 02. 1999 do 08. 11. 2000

Adresa: Praha 5-Radotín, nám.Osvoboditelů 1365
od 01. 02. 1999 do 08. 11. 2000


Název/Jméno: DUCHTÍK LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Prokura - prokurista
od 24. 01. 1995 do 29. 11. 1996
Dozorčí rada - člen
od 13. 12. 1994 do 24. 01. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 1993 do 13. 12. 1994

Adresa: Uherské Hradiště, Vladislava Perutky 1309
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Uherské Hradiště, Vladislava Perutky 1309
od 16. 02. 1995 do 29. 11. 1996
Uherské Hradiště, Vladislava Peroutky 1309
od 24. 01. 1995 do 16. 02. 1995
Uherské Hradiště, B. Buchlovana 903
od 13. 12. 1994 do 24. 01. 1995
Uherské Hradiště, Východ 903
od 15. 10. 1993 do 13. 12. 1994


Název/Jméno: VÁVRA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 15. 10. 1993 do 29. 11. 1996

Adresa: Buchlovice 661, okres Uherské Hradiště
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Buchlovice 661
od 15. 10. 1993 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: SEVEROVÁ PAVLA

IČO: 62166506

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Dozorčí rada - členka
od 13. 12. 1994 do 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 31. 03. 1994 do 13. 12. 1994

Adresa: Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222, okres Uherské Hradiště
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222
od 13. 12. 1994 do 29. 11. 1996
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 22
od 31. 03. 1994 do 13. 12. 1994


Název/Jméno: RŮŽIČKA JAROSLAV

IČO: 48745782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 1993 do 29. 11. 1996

Adresa: Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 329
od 29. 11. 1996 do 01. 02. 1999
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 329
od 15. 10. 1993 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: SALAQUARDOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 31. 03. 1994 do 13. 12. 1994

Adresa: Uherský Brod, Nivnická ul. 1532
od 31. 03. 1994 do 13. 12. 1994


Název/Jméno: FOLTÝNKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 31. 03. 1994 do 13. 12. 1994

Adresa: Staré Město, Finská čtvrť 1583
od 31. 03. 1994 do 13. 12. 1994


Název/Jméno: KOŠÍK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1993 do 31. 03. 1994

Adresa: Staré Město u Uh. Hradiště, Tyršovo nábřeží 926
od 15. 10. 1993 do 31. 03. 1994


Název/Jméno: STRÁSKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1993 do 31. 03. 1994

Adresa: Zlín, Slovenská 3657
od 15. 10. 1993 do 31. 03. 1994


Název/Jméno: PJEVIČ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 1993 do 31. 03. 1994

Adresa: Babice 401
od 15. 10. 1993 do 31. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: Specializovaný maloobchod
od 24. 04. 2003
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 24. 04. 2003
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 24. 04. 2003
Reklamní činnost a marketing
od 24. 04. 2003
Realitní činnost
od 24. 04. 2003
Zprostředkování obchodu
od 24. 04. 2003
Velkoobchod
od 24. 04. 2003
Zprostředkování služeb
od 24. 04. 2003
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 24. 04. 2003
Správa a údržba nemovitostí
od 24. 04. 2003

Odpovědní zástupci: Mgr. Věroslav Vlk


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Věroslav Vlk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - s převahou potravin a nápojů
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - v dopravě
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Věroslav Vlk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Věroslav Vlk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Věroslav Vlk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2003

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 28. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Věroslav Vlk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 4. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Chmelík

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Chmelík

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 5. 1999

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:1. 1. 2000


Odbyt zvlášť nebezpečných jedů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Němetz

Zánik oprávnění:22. 8. 1996


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Giláni

Přerušení: od 01. 10. 2002 do 01. 05. 2003

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Giláni

Pozastavení:
od 21. 03. 2003 do 14. 05. 2003

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Giláni

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49449842

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1995

Související firmy

#NázevICOAdresa
32753105M s.r.o.46969250Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
2918207A Enterprise Group, a.s.61859087Praha 10 - Vršovice, Košická 63/30, PSČ 10100
111520ADLERBERG, a.s.26157446Praha 2, Chodská 1366/9, PSČ 12000
2240881AEROTECHNIK CZ, s.r.o.60734710Letecká 1384, 686 04 Kunovice
273444Agrocentrum Ohrada a.s.26917645č.p. 100, 679 33 Vísky

Související osoby

#NázevICOAdresa
607648BERNARD STANISLAVHumpolec, Na rybníčku 1313, PSČ 39601
607649VÁVRA JOSEFHumpolec, 5. května č. 1
1129630M 4Uherské Hradiště, Revoluční 495
10344514CA s.r.o.63675609Praha, Orebitská 630/4, okres Hlavní město Praha, PSČ 13000
120767Baťka IvanPraha 1, Bílkova 4

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí