Fox hole a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Fox hole a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15505. Její identifikační číslo je 27828352

Výpis z obchodního rejstříku Fox hole a.s.

Datum zápisu: 21. 12. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15505

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fgjd6qi

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 07. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 10. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 07. 2014

  Dne 27.8.2008 Ing. Ivo Foltýn r.č. 70 06 05/4671, bytem Praha 8, Nová 848/7 učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Fox hole a.s, IČ: 278 28 352, se sídlem Janov na Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1933.Ing. Ivo Foltýn, jako jediný akcionář společnosti Fox hole a.s., prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění výslovně vzdává přednostního práva na upisování akcií upisovaných k níže uvedenému zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. o částku Kč 10,000.000,- (slovy deset milionů korun českých).Ing. Ivo Foltýn, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Fox hole a.s., přijal následující rozhodnutí:a) Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií.b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj.c)Základní kapitál společnoti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány peněžitým i nepeněžitým vkladem.d) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.e) veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše předem určený zájemce Ing. Ivo Foltýn, r.č. 700605/4671, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst. 3) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.f) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností dojde v sídle společnosti.g) Nová akcie bude splacena ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie:1. peněžitým vkladem ve výši Kč 7,3000.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých); a2. nepeněžitým vkladem oceněným na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří následující nemovitosti:- pozemek stavební parc. č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek pozemková parc. č. 730/1 - trvalý travní porost,- pozemek pozemková parc. č. 730/2 - zahrada- budova č.e. 1532 postavená na pozemku parc. č. st. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, část obce Janov nad Nisou, to vše zapsáno na LV č. 905 pro katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou (dále jen "předmětné nemovitosti"). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce pana Miloše Hraby, bytem Letná 511/35, 460 13 Liberec XII, nar. dne 23.1.1943, který byl ve smyslu ust. § 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zapsán do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2582/79 ze dne 19.9.1979, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18.6.2008 č.j. 39 Nc 46/2008-12, jež nabylo právní moci dne 7.7.2008, a to znaleckým posudkem č. 2572-063/2008 ze dne 30.7.2008 na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 2.700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých).h) Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti a peněžitý vklad je splacen složením částky ve výši Kč 7,300.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na účet společnosti č. 000000-0155383309/0800 vedený u České spořitelny, a.s.i) Místo pro úpis a pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií a předání písemného prohlášení upisovatele, je sídlo společnosti Fox hole a.s., Janov nad Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11.
od 22. 09. 2008 od 10. 07. 2014

Akcie

Počet: 12 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 08. 2009

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 11. 2008 od 14. 08. 2009

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 11. 2008 od 14. 08. 2009

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 12. 2007 od 27. 11. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Datum narození:5. 6. 1970

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 08. 2010


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Datum narození:5. 6. 1970

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 03. 2008 od 26. 08. 2010


Název/Jméno: CHAMR Corporation a.s.

IČO: 27610390

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 12. 2007 od 20. 03. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 10. 07. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 10. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 26. 08. 2010 od 10. 07. 2014


Název/Jméno: VRÁNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 03. 2008 od 10. 07. 2014


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

IČO: 49573977

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 14. 08. 2009 od 26. 08. 2010


Název/Jméno: PECINOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2008 od 10. 07. 2014


Název/Jméno: FOLTÝNOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2008 od 14. 08. 2009


Název/Jméno: PECINA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2008 od 10. 07. 2014


Název/Jméno: CHAMR MARTIN

IČO: 65898362

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 12. 2007 od 20. 03. 2008


Název/Jméno: CHAMROVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2007 od 20. 03. 2008


Název/Jméno: SCHWEIGHÖFER LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2007 od 20. 03. 2008


Název/Jméno: JURZYCOVÁ DOROTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2007 od 20. 03. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 01. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27828352

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:02. 09. 2015

Související firmy

#NázevICOAdresa
63529ABL Company s.r.o. - v likvidaci28467701Tovární 836/9B, 79811 Prostějov
668855Abramis enterprise a.s.28443730477, 73997 Hrádek
539366ACER - Radek Moudrý s.r.o.2849736815, 28163 Konojedy
561549AGROFARMÁŘI s.r.o.27879445Na pískách 1266/65, 16000 Praha
790092ACHAMAIM s.r.o. v likvidaci27934209Praha, 18700, Karlín, Sokolovská, 27/93
207829ATS Company a.s.277954621201, 73571 Dětmarovice
819839AUTO NORTH a.s.28968832Karlínská 3062, 40747 Varnsdorf
395366Autoport plus Ostrava spol. s r.o.27822877Lazaretní 1/7, 61500 Brno
70318Avantasia Real Investment a.s.27819078Štúrova 1701/55, 14200 Praha
121867Bertramnum corporation a.s.28197194Koněvova 1728/118, 13000 Praha
692770BONAPARTE TOYS s.r.o.28467779Husinecká 903/10, 13000 Praha
712466BPA international group a.s.27615782Roháčova 188/37, 13000 Praha
849768BUDEXPORT PRAHA, a.s.25350633Dukelská 1240/27, 79001 Jeseník
416433BW - Stavební holding, a.s.27811867Vysokomýtská 718, 53401 Holice
314151Clarexon trading s.r.o.28376536Medkova 556/23, 14900 Praha
125962Clausus Company s.r.o.27617777Tyršova 1834/11, 12000 Praha
416763CLOSE VILLE s.r.o.27861741Kaprova 42/14, 11000 Praha
375200CONVERSE SERVIS s.r.o.28574231315, 66455 Moutnice
361784Correct Solutions s.r.o.27879101Sokolovská 27/93, 18600 Praha
705194Coturnix trading s.r.o.28235398Pobřežní 95/74, 18600 Praha
533720CQK HOLDING a.s.28405579Na Pankráci 1062/58, 14000 Praha
103264CREO77 a.s.27671135Chudenická 1059/30, 10200 Praha
544579Cruas Enterprise a.s.27831256Na Kozačce 1103/5, 12000 Praha
576259Čapek Development s.r.o.27885895U zastávky 1183, 25263 Roztoky
494629ČP INVEST investiční společnost, a.s.43873766Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2167454"Týnský dvůr Associates, spol. s r.o."41192222Týnská 633/12, 11000 Praha
313141923 pm s.r.o.27875181Dlouhá 705/16, 11000 Praha
2214945A Residence Eden III/3 s.r.o.27117022Dlouhá 705/16, 11000 Praha
13851525A Residence Eden IV/4 s.r.o.27117081Dlouhá 705/16, 11000 Praha
19353225A Residence Eden V/5 s.r.o.27117065Dlouhá 705/16, 11000 Praha
4803455A Residence Eden X/10 s.r.o.27116981Dlouhá 705/16, 11000 Praha
34458755B Residence  Eden VII/17 s.r.o.27118720Dlouhá 705/16, 11000 Praha
24804355B Residence Eden V/15 s.r.o.27117103Dlouhá 705/16, 11000 Praha
29388185B Residence Eden VIII/18 s.r.o.27118860Dlouhá 705/16, 11000 Praha
11360195C Residence Eden VI/26 s.r.o.27118754Dlouhá 705/16, 11000 Praha
12128555C Residence Eden VII/27 s.r.o.27118819Dlouhá 705/16, 11000 Praha
23998595D Residence Eden I/31 s.r.o.27121232Dlouhá 705/16, 11000 Praha
34146195F  Residence  Eden  II/52  s.r.o.27122735Dlouhá 705/16, 11000 Praha
34443515F Residence Eden III/53 s.r.o.27122867Dlouhá 705/16, 11000 Praha
1248555F Residence Eden IV /54 s.r.o.27122964Dlouhá 705/16, 11000 Praha
15303085F Residence Eden VI/56 s.r.o.27122956Dlouhá 705/16, 11000 Praha
25396949level s.r.o.27255638Dlouhá 705/16, 11000 Praha
1806151A.R.TOURS, spol. s r.o.25738771Dlouhá 705/16, 11000 Praha
2677100ABRAM,s.r.o. v likvidaci61064629Dlouhá 705/16, 11000 Praha
496748Accard s.r.o.4877683Dlouhá 705/16, 11000 Praha
1254222ACZ,spol. s r.o.63978164Týnská 1053/21, 11000 Praha
1712829ADA TRADE, spol. s r.o. - v jazyce českém, ADA TRADE, Gesellschaft mit beschrankter Haftung - v45809232Týnská 632/10, 11000 Praha
1728437Advarsel reality s.r.o.25473387Týnská 1053/21, 11000 Praha
1342735ADVARSEL s.r.o.28174399Týnská 1053/21, 11000 Praha
103966Advokátní kancelář Holubkov, Uzel a spol., v likvidaci26143844Praha, 11000, Staré Město, Dlouhá, 16

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
325631Evgenij BELOV - PRAHAKONTAKT63931389Týnská 1053/21, 11000 Praha
169033Mgr. Jan Morávek, advokátní kancelář69131546Týn 639/1, 11000 Praha
1533193PAN Solutions International, spol. s r.o.1675664Týn 641/4, 11000 Praha
2672169Audesová Soňa69522588Týn 1049/3, 11000 Praha
2882Barták Jakub1448854Týnská 623/15, 11000 Praha
2728293Barták Matěj3736946Týnská 623/15, 11000 Praha
1602336Bartáková Markéta13110551Týnská 623/15, 11000 Praha
1429466Bouchner Vítězslav45704465Masná 621/10, 11000 Praha
2014459BŘÍNEK Tomáš41823222Masná 621/10, 11000 Praha
2413747ČERMÁK Jaroslav Jakub12627313Týnská 627/7, 11000 Praha
2504171Dobrovolná Ilona71470786Týnská 1053/21, 11000 Praha
1566677Drašarová Martina4178904Masná 621/10, 11000 Praha
2759901Florián Michal71470522Dlouhá 705/16, 11000 Praha
1035723Fričová Hana66228743Praha, 11000, Staré Město, Dlouhá, 16
1506268Haluková Janka71714111Dlouhá 705/16, 11000 Praha
2511799Hlaváček Martin40668177Týnská 626/9, 11000 Praha
841004Holubkov Dan62931253Dlouhá 705/16, 11000 Praha
1950357Hrášek Pavel49343262Týnská 1053/21, 11000 Praha
1148886Hudačová Monika1655787Týn 1049/3, 11000 Praha
744768HUDEČKOVÁ Jaroslava16879996Týnská 622/17, 11000 Praha
2102467Hudečková Zuzana66204691Týnská 1053/21, 11000 Praha
1285906Jelínková Miroslava66218781Týnská 1053/21, 11000 Praha
3229563Kališ Petr71333070Týn 639/1, 11000 Praha
1424013Karásková Klára73735361Týn 1049/3, 11000 Praha
712566Kareš Jan46743804Týnská 626/9, 11000 Praha