Fox hole a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Fox hole a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15505. Jeho identifikační číslo je 27828352

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Fox hole a.s.

Datum zápisu: 21. 12. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15505

Identifikační číslo:27828352

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fgjd6qi

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 11000
od 12. 03. 2012
Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1106/9, PSČ 11000
od 14. 08. 2009 do 12. 03. 2012
Janov nad Nisou - Hrabětice 1532, PSČ 46811
od 20. 03. 2008 do 14. 08. 2009
Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ 70200
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008
Týnská 632/10, 11000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 07. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 10. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 07. 2014

  Dne 27.8.2008 Ing. Ivo Foltýn r.č. 70 06 05/4671, bytem Praha 8, Nová 848/7 učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Fox hole a.s, IČ: 278 28 352, se sídlem Janov na Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1933.Ing. Ivo Foltýn, jako jediný akcionář společnosti Fox hole a.s., prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění výslovně vzdává přednostního práva na upisování akcií upisovaných k níže uvedenému zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. o částku Kč 10,000.000,- (slovy deset milionů korun českých).Ing. Ivo Foltýn, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Fox hole a.s., přijal následující rozhodnutí:a) Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií.b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj.c)Základní kapitál společnoti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány peněžitým i nepeněžitým vkladem.d) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.e) veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše předem určený zájemce Ing. Ivo Foltýn, r.č. 700605/4671, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst. 3) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.f) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností dojde v sídle společnosti.g) Nová akcie bude splacena ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie:1. peněžitým vkladem ve výši Kč 7,3000.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých); a2. nepeněžitým vkladem oceněným na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří následující nemovitosti:- pozemek stavební parc. č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek pozemková parc. č. 730/1 - trvalý travní porost,- pozemek pozemková parc. č. 730/2 - zahrada- budova č.e. 1532 postavená na pozemku parc. č. st. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, část obce Janov nad Nisou, to vše zapsáno na LV č. 905 pro katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou (dále jen "předmětné nemovitosti"). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce pana Miloše Hraby, bytem Letná 511/35, 460 13 Liberec XII, nar. dne 23.1.1943, který byl ve smyslu ust. § 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zapsán do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2582/79 ze dne 19.9.1979, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18.6.2008 č.j. 39 Nc 46/2008-12, jež nabylo právní moci dne 7.7.2008, a to znaleckým posudkem č. 2572-063/2008 ze dne 30.7.2008 na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 2.700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých).h) Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti a peněžitý vklad je splacen složením částky ve výši Kč 7,300.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na účet společnosti č. 000000-0155383309/0800 vedený u České spořitelny, a.s.i) Místo pro úpis a pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií a předání písemného prohlášení upisovatele, je sídlo společnosti Fox hole a.s., Janov nad Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11.
od 22. 09. 2008 do 10. 07. 2014

Akcie

Počet: 12 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 08. 2009

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 11. 2008 do 27. 11. 2008

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 11. 2008 do 27. 11. 2008

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 12. 2007 do 21. 12. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Datum narození:5. 6. 1970

Adresa: Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 10. 07. 2014
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 18400
od 26. 08. 2010 do 10. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 08. 2010


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Datum narození:5. 6. 1970

Adresa: Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 18400
od 20. 03. 2008 do 26. 08. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 03. 2008 do 26. 08. 2010


Název/Jméno: CHAMR Corporation a.s.

IČO:27610390

Adresa: Praha 2 - Nové Město, Tyršova 1834/11, PSČ 12000
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 10. 07. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 10. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 26. 08. 2010 do 10. 07. 2014

Adresa: Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 10. 07. 2014
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 18400
od 26. 08. 2010 do 10. 07. 2014


Název/Jméno: VRÁNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 03. 2008 do 10. 07. 2014

Adresa: č.p. 266, 798 24 Pivín
od 24. 06. 2014 do 10. 07. 2014
Pivín 266, PSČ 79824
od 20. 03. 2008 do 24. 06. 2014


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

IČO: 49573977

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 14. 08. 2009 do 26. 08. 2010

Adresa: Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 18400
od 14. 08. 2009 do 26. 08. 2010


Název/Jméno: PECINOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2008 do 10. 07. 2014

Adresa: Nezamyslice, Nádražní 168, PSČ 79826
od 20. 03. 2008 do 10. 07. 2014


Název/Jméno: FOLTÝNOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2008 do 14. 08. 2009

Adresa: Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 18400
od 20. 03. 2008 do 14. 08. 2009


Název/Jméno: PECINA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2008 do 10. 07. 2014

Adresa: Nezamyslice, Nádražní 168, PSČ 79826
od 20. 03. 2008 do 10. 07. 2014


Název/Jméno: CHAMR MARTIN

IČO: 65898362

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008

Adresa: Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 73514
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008


Název/Jméno: CHAMROVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008

Adresa: Kamenice - Řehořov 80, PSČ 58824
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008


Název/Jméno: SCHWEIGHÖFER LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova 2259/13, PSČ 70200
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008


Název/Jméno: JURZYCOVÁ DOROTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008

Adresa: Třinec - Lyžbice, Jeřabinová 322, PSČ 73961
od 21. 12. 2007 do 20. 03. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 1. 2009

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 01. 2009
Ubytovací služby
od 28. 01. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 28. 01. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 28. 01. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 28. 01. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27828352

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:2. 9. 2015

Související firmy

#NázevICOAdresa
584167"Kasox mont s.r.o."28864042Praha - Střešovice, Na Ořechovce 574/11, PSČ 16200
22420191 Global Digital Distribution Czech s.r.o.1485342Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
26594402FRESH s.r.o.27442195Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000
34568733D FOTO PRODUKCE s.r.o.1648195K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
22403164mworks s.r.o.27617203Praha 4 - Háje, Štichova 586/13, PSČ 14900

Související osoby

#NázevICOAdresa
657681"AMERICAN WAY" SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96-500 Sochaczew, Rozlazłowska 29, Polská republika
303266"Kasox mont s.r.o."28864042Praha - Střešovice, Na Ořechovce 574/11, PSČ 16200
65344324/7 media s.r.o.26420678Nádražní 60/114, Smíchov, 150 00 Praha 5
6925022F Way s.r.o.3082245Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3
27742Abacanta s.r.o.24730556Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3