Hanácká kapitálová a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Hanácká kapitálová a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2165. Jeho identifikační číslo je 25841131

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Hanácká kapitálová a.s.

Datum zápisu: 2. 8. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2165

Identifikační číslo:25841131

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: entqazi

Předmět podnikání: Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
Školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3...
Zprostředkovatelská činnost
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s...
Správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží...

Adresa společnosti

Sídlo: Přerov - Přerov I - Město, Čechova 1184/2, PSČ 75002
od 09. 03. 2010
Přerov I. - Město, Čechova 2
od 02. 08. 1999 do 09. 03. 2010
Čechova 1184/2, 75002 Přerov

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 08. 2014

  9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad - budovu č.p. 1181, jak je specifikována v odstavci 3. tohoto rozhodnutí a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, formou předání písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem dle ust. § 60 obch. zák. a současně předáním nepeněžitého vkladu společnosti. O předání vkladu bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem takto splacen nejpozději do 60ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  1. Základní kapitál společnosti Hanácká kapitálová a.s. se zvyšuje ze stávající výše 1,950.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých) o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na částku 8,450.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  2. Zvýšení základního kapitálu o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na majitele v listinné podobě, a to 6 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  3. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je společnost PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČ 607 75 793, který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitost - budova č.p. 1181, postavená na parcelách p.č. 4926/9 a p.č. 403/10 - stavba občanského vybavení, v části obce Přerov I - Město, obec Přerov tak, jak je tato budova zapsána na LV č.5517 pro Katastrální území Přerov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov tak, jak je tato nemovitost popsána, definována a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, který byl zpracován znalcem Stanislavem Sedláčkem, bytem Sušice č. 34, PSČ 751 11, okr. Přerov. Tímto znaleckým posudkem byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitosti částkou 6,500.000,- Kč. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti vybraného zájemce jmenován usnesením KS v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 3.9.2010 sp.zn. 30Nc 8081/2010, které nabylo právní moci dne 8.9.2010.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  4. Mimořádná valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu - budovy č.p.1181 jak je specifikována pod bodem 3. tohoto rozhodnutí výše a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 v částce 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) a tato částka se pak započítává na emisní kurz upsaných akcií. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na majitele.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Hanácká kapitálová, a.s., t.j. Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  6. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.
od 02. 03. 2011 do 17. 03. 2011

  9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j.Přerov I-Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to vkaždý pracovní den v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod..Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počínáběžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohotousnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.9.2000 o tom, že:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění1,150.000,-Kč o 800.000,-Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) na1,950.000,-Kč (slovy:jedenmiliondevětsetpadesáttisíckorunčeských).
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80 kusůkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na 1akcii při emisním kursu 55.000,-Kč na 1 akcii a emisním ážiu45.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vedeny v listinné podobě.Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsánynepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva k upisovánínových akcií, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům z řad stávajících akcionářůspolečnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  3. Předem určenými zájemci jsou společnost PRAMEN 7 pluss.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793, a panJaroslav Uhírek, r.č. 551227/1853, bytem Lešany 2, okr.Prostějov.
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  4. Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. sesídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793 se nabízí upsat 60 ksnových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to:- objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha- pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  5. Předem určenému zájemci panu Jaroslavu Uhírkovi, r.č.551227/1853, bytem Lešany 2, okr. Prostějov, se nabízí upsat 20ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to:- objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha,- pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  6. Celková hodnota nemovitostí uvedených na LV č. 6148 auvedených v bodě 4) a 5) tohoto usnesení byla určena znaleckýmposudkem č. 196/99 ze dne 1.11.1999 vypracovaným znalcem JiřímPazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, na částku4,500.000,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíckorunčeských) adále znaleckým posudkem č. 1691-239/99 ze dne 17.12.1999vypracovaným znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem, se sídlemOlomouc, Rooseveltova 117, na částku 4,400.000,-Kč (slovy:čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila nemovitosti zapsané na LV č.6148 u Katastrálního úřadu v Přerově pro obec a k.ú. Přerovčástkou 4,400.000,-Kč.
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  7.Předmět nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o.kterým je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkemze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce JiříhoPazdery na částku 3,375.000,-Kč (slovy:třimilionytřistasedmdesátpěttisíckorunčeských), a dodatkem zedne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 1691-39/99 znalce Ing.Bohuslava Štencla na částku 3,330.000,-Kč (slovy:třimilionytřistattisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladuspolečnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., tedy id. 3/4 spoluvlastnickýpodíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obecPřerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově načástku 3,300.000,-Kč (slovy: třimilionytřistatisíckorunčeských).
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  8. Předmět nepeněžitého vkladu pana Jaroslava Uhírka, kterým jejeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných naLV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkem ze dne18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce Jiřího Pazderyna částku 1,125.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacetpět-tisíckorunčeských), a dodatekem ze dne 18.9.2000 ke znaleckémuposudku č. 1691-39/99 znalce Ing. Bohuslava Štencla na částku1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladu panaJaroslava Uhírka, tedy jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl nanemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově načástku 1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorun-českých).
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  10. Určuje se, že upisovatelé jsou povinni emisní kurs upsanýchakcií včetně emisního ážia splatit v místě sídla společnosti,t.j. Přerov I-Město, Čechova 2, a to v plné výši ve lhůtě 30tidnů ode dne upsání akcií. Ke splacení akcií dochází předánímpísemného prohlášení upisovatele dle ust. § 204 odst. 3 obch.zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) a jejich fyzickým předánímspolečnosti.
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  11. Určuje se, že ve lhůtách stanovených v bodě 9) a 10) tohotousnesení musí být upsáno všech 80 ks akcií, o které má býtnavýšeno základní jmění a oba upisovatelé musí splatit svénepeněžité vklady uvedené v bodě 4) a 5) tohoto usnesení, jinakje upsání neúčinné.
od 14. 11. 2000 do 11. 04. 2001

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 24.2.2000 o tom, žezákladní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o 150.000,-Kč(slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) na 1,150.000,-Kč(slovy: jedenmilionstopadesáttisíc korunčeských). Upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 24. 04. 2000 do 28. 07. 2000

  Určuje se, že upisovatel je povinen emisní kurs upsaných akciísplatit v místě sídla společnosti, tj. Přerov I-Město, Čechova2, a to v plné výši ve lhůtě 30ti dnů ode dne upsání akcií. Kesplacení akcií dochází předáním písemného prohlášení upisovateledle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) ajejich fyzickým předáním společnosti.
od 24. 04. 2000 do 28. 07. 2000

  Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j. Přerov I -Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to v každýpracovní den v pracovní době od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůtapro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počíná běžetprvním dnem následujícím, po dni, kdy nabude právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohotousnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 24. 04. 2000 do 28. 07. 2000

  Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, se nabízí upsat všech 150ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, při emisním kursu1.000,-Kč za jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu vKroměříži na listu vlastnictví číslo 367 pro obec Rusava akatastrální území Rusava, a to:- objekt bydlení ev. č. 302 na pozemku p.č. st. 854,- objekt bydlení ev. č. 423 na pozemku p.č. st. 855,- pozemek p.č. 2555/19 - ost. plocha - staveniště,- pozemek p.č. 2555/19 - pozemek ve zjednodušené evidenci -parcely původ evidence nemovitostí (EN). Hodnota těchtonemovitostí byla určena znaleckým posudkem z 23.12.1999,vypracovanými dvěma soudními znalci, a to: znalcem JiřímPazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, znalcem Ing.Bohuslavem Štenclem, se sídlem Olomouc, Rooseveltova 117, načástku 800.000,-Kč, slovy: osmsettisíckorunčeských. Valnáhromada vzala toto ocenění na vědomí, rozhodla o tom, že natento nepeněžitý vklad se započítává pouze částka: 150.000,-Kč,slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských, a současně dle ust. §163a odst. 3 obch. zák. rozhodla o tom, že rozdíl mezi hodnotoutohoto nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku a jmenovitouhodnotou takto upisovaných akcií nebude považován za emisníážio, a to z důvodu, že na nemovitostech vázne zástavní právo veprospěch zástavního věřitele: České spořitelny, a.s., IČ45244782, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 29, a to podle smlouvy ozřízení zástavního práva k nemovitosti a podmínkách výkonuzástavního práva zástavním věřitelem: č. 97/059-1021353-838/XIIuzavřené dne 14.7.1999 mezi zástavním věřitelem a společnostiPRAMEN 7 plus s.r.o. k zajištění pohledávky zástavního věřitelepodle smlouvy o úvěru č. 97/059-1021353-838 uzavřené mezizástavním věřitelem a dlužníkem, společností: MORAVIA tradinga.s., IČ 25373137, se sídlem Přerov, Čechova 2 ze dne 27.10.1997o poskytnutí úvěru ve výši: 23,000.000,-Kč.
od 24. 04. 2000 do 28. 07. 2000

  Stávajícím akcionářům nepřísluší a je vyloučeno přednostní právok upisování nových akcií, neboť upsání nových akcií budenabídnuto předem určenému zájemci, a to společnosti PRAMEN 7plus s.r.o., IČ 60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, kdyžupsané akcie mají být splaceny nepeněžitým vkladem a dále zdůvodu důležitého zájmu společnosti, který spočívá v zajištěnídalších obchodních vazeb ke zlepšení postavení společnosti natrhu, zvýšení její bonity a získání nemovitosti jako dalšíhozdroje příjmů společnosti.
od 24. 04. 2000 do 28. 07. 2000

  Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 150 ks kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akciipři emisním kursu 1.000,-Kč za jednu akcii. Akcie budou vedeny vlistinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akciebudou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostníhopráva, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty k upsánípředem určenému zájemci společnosti.
od 24. 04. 2000 do 28. 07. 2000

Akcie

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 08. 2013 do 16. 08. 2013

Počet: 9 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 08. 2013 do 16. 08. 2013

Počet: 1 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 03. 2011 do 17. 03. 2011

Počet: 6 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 03. 2011 do 17. 03. 2011

Počet: 80 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 11. 04. 2001 do 11. 04. 2001

Počet: 1 150 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 28. 07. 2000 do 28. 07. 2000

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 02. 08. 1999 do 02. 08. 1999

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HLÍNOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 03. 2004

Adresa: U Stadionu 241/11, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov
od 14. 07. 2016
Přerov II - Předmostí, Teličkova 3/3
od 23. 03. 2004 do 14. 07. 2016


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 08. 1999

Adresa: č.p. 223, 790 51 Supíkovice
od 07. 11. 2015
Supíkovice 223
od 02. 08. 1999 do 07. 11. 2015


Název/Jméno: HLÍNA JAKUB

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 08. 2013

Adresa: Perunova 1109/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3
od 09. 07. 2015
U stadionu 241/11, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov
od 16. 08. 2013 do 09. 07. 2015


Název/Jméno: PIŇOS PAVEL

IČO: 18465862

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2013

Adresa: Kosmákova 2232/38, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 24. 02. 2015
Žerotínovo nám. 1864/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 16. 08. 2013 do 24. 02. 2015


Název/Jméno: ZAVADILOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2010

Adresa: Dvořákova 485, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov
od 04. 05. 2014
Tovačov, Dvořákova 485, PSČ 75101
od 12. 03. 2010 do 04. 05. 2014


Název/Jméno: HLÍNOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2013

Adresa: Nábřežní 414/24, Bukovice, 790 01 Jeseník
od 16. 08. 2013


Název/Jméno: VOSMANSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 01. 2003 do 16. 08. 2013

Adresa: Hranice, Galašova 1783, PSČ 75301
od 23. 01. 2003 do 16. 08. 2013


Název/Jméno: FRGAL KVĚTOSLAV

IČO: 75371189

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2000 do 16. 08. 2013

Adresa: Přerov, U Tenisu 29
od 14. 11. 2000 do 16. 08. 2013


Název/Jméno: HLÍNA KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999

Adresa: Brno, Chodská 191
od 02. 08. 1999


Název/Jméno: FITZ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999 do 14. 11. 2000

Adresa: Přerov, Seifertova 6
od 02. 08. 1999 do 14. 11. 2000


Název/Jméno: FIRLA WIESLAW

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1999 do 12. 03. 2010

Adresa: Havířov, Nár. třída 576/2
od 02. 08. 1999 do 12. 03. 2010


Název/Jméno: UHÍREK JAROSLAV

IČO: 10078584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 1999 do 23. 01. 2003

Adresa: Prostějov, Lešany 2, PSČ 79842
od 02. 08. 1999 do 23. 01. 2003


Název/Jméno: MACHÁLKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1999 do 26. 09. 2003

Adresa: Teplice n/B 6
od 02. 08. 1999 do 26. 09. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Vosmanský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Jaroslav Uhírek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Vosmanský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Jaroslav Uhírek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Vosmanský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 07. 02. 2005 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 07. 02. 2005 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 07. 02. 2005 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 07. 02. 2005 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 07. 02. 2005 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 07. 02. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Uhírek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 8. 1999

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 06. 2013
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 10. 06. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 10. 06. 2013
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 10. 06. 2013
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 10. 06. 2013
Ubytovací služby
od 10. 06. 2013
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 10. 06. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 06. 2013
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 02. 2000 do 10. 06. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 28. 02. 2000 do 10. 06. 2013
Zprostředkovatelská činnost
od 28. 02. 2000 do 10. 06. 2013
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
od 28. 02. 2000 do 10. 06. 2013
Školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 02. 2000 do 10. 06. 2013
Správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické
od 28. 02. 2000 do 10. 06. 2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 01. 09. 1999 do 10. 06. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Vosmanský


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Procházka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25841131

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2000

Související firmy

#NázevICOAdresa
3723162"AZ CENTRUM s.r.o." v likvidaci63493551Čebín, areál TESSO, PSČ 66423
92499409 AGRA Přerov spol. s r.o.25729799Troubky 900, PSČ 75102
13826362M4 STK a.s.27782361Přerov - Přerov I - Město, Horní nám. 16/16, PSČ 75002
28963384Nature, a.s.27368891Praha 6, Křenova 15/439, PSČ 16200
3553772ACKL, a.s.25601482Praha 8 - Libeň, Kotlaska 2414/5a, PSČ 18000

Související osoby

#NázevICOAdresa
1124993"WEBA" Holding Gesellschaft m. b. H.4407 Steyr-Gleink, Weba-Strasse 2, Rakouská republika
216794FARKAŠOVÁ ALENA62134477Strážnice, Plickova 1623, okres Hodonín
111883KUŽMOVÁ ALENANádražní 677, 793 76 Zlaté Hory
231578SKLENÁŘOVÁ ALENA87824647Pod lipami 240, 783 14 Bohuňovice
222067BOLHA ALEŠ65110056Praha 10 - Michle, V Dolině 1515/1c, PSČ 10100

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí