Hanácká kapitálová a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Hanácká kapitálová a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2165. Její identifikační číslo je 25841131

Výpis z obchodního rejstříku Hanácká kapitálová a.s.

Datum zápisu: 2. 8. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2165

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: entqazi

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s...
Zprostředkovatelská činnost
Školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3...
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 08. 2014

  9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad - budovu č.p. 1181, jak je specifikována v odstavci 3. tohoto rozhodnutí a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, formou předání písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem dle ust. § 60 obch. zák. a současně předáním nepeněžitého vkladu společnosti. O předání vkladu bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem takto splacen nejpozději do 60ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  6. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Hanácká kapitálová, a.s., t.j. Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  4. Mimořádná valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu - budovy č.p.1181 jak je specifikována pod bodem 3. tohoto rozhodnutí výše a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 v částce 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) a tato částka se pak započítává na emisní kurz upsaných akcií. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na majitele.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  3. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je společnost PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČ 607 75 793, který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitost - budova č.p. 1181, postavená na parcelách p.č. 4926/9 a p.č. 403/10 - stavba občanského vybavení, v části obce Přerov I - Město, obec Přerov tak, jak je tato budova zapsána na LV č.5517 pro Katastrální území Přerov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov tak, jak je tato nemovitost popsána, definována a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, který byl zpracován znalcem Stanislavem Sedláčkem, bytem Sušice č. 34, PSČ 751 11, okr. Přerov. Tímto znaleckým posudkem byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitosti částkou 6,500.000,- Kč. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti vybraného zájemce jmenován usnesením KS v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 3.9.2010 sp.zn. 30Nc 8081/2010, které nabylo právní moci dne 8.9.2010.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  2. Zvýšení základního kapitálu o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na majitele v listinné podobě, a to 6 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  1. Základní kapitál společnosti Hanácká kapitálová a.s. se zvyšuje ze stávající výše 1,950.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých) o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na částku 8,450.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 02. 03. 2011 od 17. 03. 2011

  11. Určuje se, že ve lhůtách stanovených v bodě 9) a 10) tohotousnesení musí být upsáno všech 80 ks akcií, o které má býtnavýšeno základní jmění a oba upisovatelé musí splatit svénepeněžité vklady uvedené v bodě 4) a 5) tohoto usnesení, jinakje upsání neúčinné.
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  10. Určuje se, že upisovatelé jsou povinni emisní kurs upsanýchakcií včetně emisního ážia splatit v místě sídla společnosti,t.j. Přerov I-Město, Čechova 2, a to v plné výši ve lhůtě 30tidnů ode dne upsání akcií. Ke splacení akcií dochází předánímpísemného prohlášení upisovatele dle ust. § 204 odst. 3 obch.zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) a jejich fyzickým předánímspolečnosti.
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j.Přerov I-Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to vkaždý pracovní den v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod..Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počínáběžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohotousnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  8. Předmět nepeněžitého vkladu pana Jaroslava Uhírka, kterým jejeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných naLV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkem ze dne18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce Jiřího Pazderyna částku 1,125.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacetpět-tisíckorunčeských), a dodatekem ze dne 18.9.2000 ke znaleckémuposudku č. 1691-39/99 znalce Ing. Bohuslava Štencla na částku1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladu panaJaroslava Uhírka, tedy jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl nanemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově načástku 1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorun-českých).
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  7.Předmět nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o.kterým je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkemze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce JiříhoPazdery na částku 3,375.000,-Kč (slovy:třimilionytřistasedmdesátpěttisíckorunčeských), a dodatkem zedne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 1691-39/99 znalce Ing.Bohuslava Štencla na částku 3,330.000,-Kč (slovy:třimilionytřistattisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladuspolečnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., tedy id. 3/4 spoluvlastnickýpodíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obecPřerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově načástku 3,300.000,-Kč (slovy: třimilionytřistatisíckorunčeských).
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  6. Celková hodnota nemovitostí uvedených na LV č. 6148 auvedených v bodě 4) a 5) tohoto usnesení byla určena znaleckýmposudkem č. 196/99 ze dne 1.11.1999 vypracovaným znalcem JiřímPazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, na částku4,500.000,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíckorunčeských) adále znaleckým posudkem č. 1691-239/99 ze dne 17.12.1999vypracovaným znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem, se sídlemOlomouc, Rooseveltova 117, na částku 4,400.000,-Kč (slovy:čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila nemovitosti zapsané na LV č.6148 u Katastrálního úřadu v Přerově pro obec a k.ú. Přerovčástkou 4,400.000,-Kč.
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  5. Předem určenému zájemci panu Jaroslavu Uhírkovi, r.č.551227/1853, bytem Lešany 2, okr. Prostějov, se nabízí upsat 20ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to:- objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha,- pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  4. Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. sesídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793 se nabízí upsat 60 ksnových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to:- objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha- pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  3. Předem určenými zájemci jsou společnost PRAMEN 7 pluss.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793, a panJaroslav Uhírek, r.č. 551227/1853, bytem Lešany 2, okr.Prostějov.
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80 kusůkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na 1akcii při emisním kursu 55.000,-Kč na 1 akcii a emisním ážiu45.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vedeny v listinné podobě.Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsánynepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva k upisovánínových akcií, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům z řad stávajících akcionářůspolečnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.9.2000 o tom, že:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění1,150.000,-Kč o 800.000,-Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) na1,950.000,-Kč (slovy:jedenmiliondevětsetpadesáttisíckorunčeských).
od 14. 11. 2000 od 11. 04. 2001

  Určuje se, že upisovatel je povinen emisní kurs upsaných akciísplatit v místě sídla společnosti, tj. Přerov I-Město, Čechova2, a to v plné výši ve lhůtě 30ti dnů ode dne upsání akcií. Kesplacení akcií dochází předáním písemného prohlášení upisovateledle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) ajejich fyzickým předáním společnosti.
od 24. 04. 2000 od 28. 07. 2000

  Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j. Přerov I -Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to v každýpracovní den v pracovní době od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůtapro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počíná běžetprvním dnem následujícím, po dni, kdy nabude právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohotousnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 24. 04. 2000 od 28. 07. 2000

  Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, se nabízí upsat všech 150ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, při emisním kursu1.000,-Kč za jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu vKroměříži na listu vlastnictví číslo 367 pro obec Rusava akatastrální území Rusava, a to:- objekt bydlení ev. č. 302 na pozemku p.č. st. 854,- objekt bydlení ev. č. 423 na pozemku p.č. st. 855,- pozemek p.č. 2555/19 - ost. plocha - staveniště,- pozemek p.č. 2555/19 - pozemek ve zjednodušené evidenci -parcely původ evidence nemovitostí (EN). Hodnota těchtonemovitostí byla určena znaleckým posudkem z 23.12.1999,vypracovanými dvěma soudními znalci, a to: znalcem JiřímPazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, znalcem Ing.Bohuslavem Štenclem, se sídlem Olomouc, Rooseveltova 117, načástku 800.000,-Kč, slovy: osmsettisíckorunčeských. Valnáhromada vzala toto ocenění na vědomí, rozhodla o tom, že natento nepeněžitý vklad se započítává pouze částka: 150.000,-Kč,slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských, a současně dle ust. §163a odst. 3 obch. zák. rozhodla o tom, že rozdíl mezi hodnotoutohoto nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku a jmenovitouhodnotou takto upisovaných akcií nebude považován za emisníážio, a to z důvodu, že na nemovitostech vázne zástavní právo veprospěch zástavního věřitele: České spořitelny, a.s., IČ45244782, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 29, a to podle smlouvy ozřízení zástavního práva k nemovitosti a podmínkách výkonuzástavního práva zástavním věřitelem: č. 97/059-1021353-838/XIIuzavřené dne 14.7.1999 mezi zástavním věřitelem a společnostiPRAMEN 7 plus s.r.o. k zajištění pohledávky zástavního věřitelepodle smlouvy o úvěru č. 97/059-1021353-838 uzavřené mezizástavním věřitelem a dlužníkem, společností: MORAVIA tradinga.s., IČ 25373137, se sídlem Přerov, Čechova 2 ze dne 27.10.1997o poskytnutí úvěru ve výši: 23,000.000,-Kč.
od 24. 04. 2000 od 28. 07. 2000

  Stávajícím akcionářům nepřísluší a je vyloučeno přednostní právok upisování nových akcií, neboť upsání nových akcií budenabídnuto předem určenému zájemci, a to společnosti PRAMEN 7plus s.r.o., IČ 60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, kdyžupsané akcie mají být splaceny nepeněžitým vkladem a dále zdůvodu důležitého zájmu společnosti, který spočívá v zajištěnídalších obchodních vazeb ke zlepšení postavení společnosti natrhu, zvýšení její bonity a získání nemovitosti jako dalšíhozdroje příjmů společnosti.
od 24. 04. 2000 od 28. 07. 2000

  Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 150 ks kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akciipři emisním kursu 1.000,-Kč za jednu akcii. Akcie budou vedeny vlistinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akciebudou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostníhopráva, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty k upsánípředem určenému zájemci společnosti.
od 24. 04. 2000 od 28. 07. 2000

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 24.2.2000 o tom, žezákladní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o 150.000,-Kč(slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) na 1,150.000,-Kč(slovy: jedenmilionstopadesáttisíc korunčeských). Upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 24. 04. 2000 od 28. 07. 2000

Akcie

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 08. 2013 od 25. 08. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 08. 2013 od 25. 08. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 03. 2011 od 16. 08. 2013

Počet: 6 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 03. 2011 od 16. 08. 2013

Počet: 80 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 11. 04. 2001 od 16. 08. 2013

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HLÍNA JAKUB

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 08. 2013


Název/Jméno: HLÍNA KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999


Název/Jméno: HLÍNOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 03. 2004


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 08. 1999


Název/Jméno: PIŇOS PAVEL

IČO: 68672187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2013


Název/Jméno: ZAVADILOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2010


Název/Jméno: HLÍNOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2013


Název/Jméno: VOSMANSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 01. 2003 od 16. 08. 2013


Název/Jméno: FRGAL KVĚTOSLAV

IČO: 75371189

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2000 od 16. 08. 2013


Název/Jméno: FIRLA WIESLAW

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1999 od 12. 03. 2010


Název/Jméno: UHÍREK JAROSLAV

IČO: 10078584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 1999 od 23. 01. 2003


Název/Jméno: FITZ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999 od 14. 11. 2000


Název/Jméno: MACHÁLKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1999 od 26. 09. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Obory činnosti: - poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 07. 02. 2005 od 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 07. 02. 2005 od 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 07. 02. 2005 od 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 07. 02. 2005 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 07. 02. 2005 od 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 07. 02. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 118651

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 583549

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 118651

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 583549

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 118651

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 583549

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 118651

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 08. 1999

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 06. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 06. 2013
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 10. 06. 2013
Ubytovací služby
od 10. 06. 2013
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 10. 06. 2013
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 10. 06. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 10. 06. 2013
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 10. 06. 2013
Školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 02. 2000 od 10. 06. 2013
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
od 28. 02. 2000 od 10. 06. 2013
Zprostředkovatelská činnost
od 28. 02. 2000 od 10. 06. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 28. 02. 2000 od 10. 06. 2013
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 02. 2000 od 10. 06. 2013
Správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické
od 28. 02. 2000 od 10. 06. 2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 01. 09. 1999 od 10. 06. 2013

Odpovědní zástupci: 583549


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25841131

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1051066PRAMEN 7 plus s.r.o.60775793Čechova 1184/2, 75002 Přerov - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
2967053"AZ CENTRUM s.r.o." v likvidaci63493551Čebín, areál TESSO, PSČ 664 23
237917009 AGRA Přerov spol. s r.o.25729799900, 75102 Troubky
5875772M4 STK a.s.27782361Horní náměstí 16/16, 75002 Přerov
11265234Nature, a.s.27368891Křenova 439/15, 16200 Praha
3264905ACKL, a.s.25601482Kotlaska 2414/5a, 18000 Praha
3113626ADVANTA SERVIS, s.r.o.60707216Na Soutoku 135, 78814 Rapotín
1742008ADVANTA, s.r.o. "v likvidaci"46581081524, 78805 Libina
726448Aircraft Industries Defense, a.s.63080516Na strži 241/28, 14000 Praha
1436944ALL-TESS, a.s. - likvidací25339559Čebín, 66423, Čebín, areál TESSO,
1908619ARBITRÁŽNÍ UNIE, a.s.25838385Vodičkova 710/31, 11000 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
1245582ATELIER SAEM, s.r.o.26391376Branická 26/43, 14700 Praha
1265798ATME s.r.o. v likvidaci26043904Pod Stromovkou 205, 37001 Litvínovice
1172962AULA CZ, spol. s r.o. v likvidaci25736507145, 27741 Kly
3044376AUTO BAYER - TESSO, s.r.o. v likvidaci47915331Brno, 61400, Husovice, Dukelská, 38
816115AZ telemarketing, s.r.o.25914154Zeyerova 918/1, 79001 Jeseník
2179305BGS Energy Plus a.s.28089880Zámecká 7, 58291 Světlá nad Sázavou
1637521BRASCO servis group a. s.27844111Průmyslová 566/5, 10800 Praha
1702504Bytové družstvo Dobrovského Prostějov25325884Dobrovského 1453/12, 79601 Prostějov
3383336Bytové družstvo Jeřábová 1301-1302 v likvidaci25103687Jeřábová 1302, 26301 Dobříš
2164421Bytové družstvo Synkova 22, družstvo, v likvidaci26291568Synkova 2102/22, 62800 Brno
3006669C.I.B. TRUST a.s.60193727Lucemburská 2175/22, 13000 Praha
2537087CONTROL ENERGY s.r.o.60723904Jaselská 1967/6, 75002 Přerov
1057385CPS EUROPE, a.s. v likvidaci25834321Přerov I - Město, Kojetínská 71, PSČ 750 53
1385052Cricco, s.r.o.27751759900, 75102 Troubky

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2926641"HP Agency, spol. s r.o."42866561Čechova 970/17, 75002 Přerov
3018787„Čechova ulice a okolí, o.s.”22752706Čechova 1184/2, 75002 Přerov
1154037ADiT.CZ Systems, s.r.o.27769861Kramářova 1112/37, 75002 Přerov
152730Autoškola Jiří Kratochvíl s.r.o.28644999Havlíčkova 1114/45, 75002 Přerov
3151086BIG Fit s.r.o.1478222Kramářova 1239/31, 75002 Přerov
2614835Blues BazAar2164337Nádražní 1188/8, 75002 Přerov
3440974Centrum pro komunitní práci střední Morava69604401Kramářova 1239/31, 75002 Přerov
3206005Daně - mzdy Přerov s.r.o.25832921Přerov - Přerov I - Město, Čechova 2, PSČ 750 02
1029120DIGITUS s.r.o.25844555Přerov - Přerov I, Město, Čechova 656, PSČ 750 02
798334E g a l spol. s r. o. "v likvidaci"47153652Přerov, 75002, Přerov I-Město, Čechova, 21
2994476ECOLOGIC-JK GmbH s.r.o. "v likvidaci"60723696Čechova 970/17, 75002 Přerov
1396412GENET FINANCE s.r.o.64608158Přerov - Přerov I, Město, Čechova 656, PSČ 750 02
204149GIGANT MEDIA s. r. o.26825945Přerov I - Město, Čechova 656, PSČ 752 02
2559845Gigasys s.r.o.26846144Čechova 1184/2, 75002 Přerov
977705Hanácká kapitálová a.s.25841131Čechova 1184/2, 75002 Přerov
1318575HS Logic s.r.o.25882031Čechova 1184/2, 75002 Přerov
3311696HS Repas s.r.o.26793512Čechova 1184/2, 75002 Přerov
1884556HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.29453101Čechova 1184/2, 75002 Přerov
277885KONTEKA CZ s.r.o.48392677Čechova 1184/2, 75002 Přerov
3139187Korkut50 a.s.27827101Přerov - Přerov I, Město, Čechova 656, PSČ 750 02
2429100KOS CONSULT s.r.o.26872765Havlíčkova 1288/26, 75002 Přerov
1759687LIMA REAL DEVELOPMENT, s.r.o.25542117Čechova 1159/13, 75002 Přerov
142087M&B eProjekce s.r.o.29453968Čechova 106/2A, 75002 Přerov
2014342Manisa a.s.27824616Přerov - Přerov I, Město, Čechova 656, PSČ 750 02
2252321MAPAJ o. s.22815236Nádražní 1136/10, 75002 Přerov

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1620731Mgr. BOHDANA JEDLIČKOVÁ, advokátní kancelář1453947Čechova 1184/2, 75002 Přerov
59527Mgr. JAKUB JANČOVIČ, advokátní kancelář2700697Čechova 1184/2, 75002 Přerov
1534685Mgr. MARTINA JEDLIČKOVÁ, advokátní kancelář2968487Čechova 1184/2, 75002 Přerov
2279176Čuda David71330453Čechova 1184/2, 75002 Přerov
562507Dao Duy Lam29071674Nádražní 1188/8, 75002 Přerov
155551Doanh Tran Van45436185Čechova 1160/11, 75002 Přerov
3359508Havlíček Tomáš88789969nám. Fr. Rasche 1683/4, 75002 Přerov
2874541Hlína Květoslav66209137Čechova 1184/2, 75002 Přerov
3027529Chmelař Petr66702241Kramářova 1112/37, 75002 Přerov
969670Chmelařová Blanka15382907Kramářova 1112/37, 75002 Přerov
1001040Chudárek Alois15384926Havlíčkova 1287/28, 75002 Přerov
1337234Jandová Soňa61617873Havlíčkova 1322/20, 75002 Přerov
128190Kohl Ivo42054800Havlíčkova 1284/33, 75002 Přerov
2095222Kosík Petr41385284Čechova 1159/13, 75002 Přerov
1208512Kosová Magda62294172Havlíčkova 1288/26, 75002 Přerov
1685311Koutný Milan66941172Kramářova 1239/31, 75002 Přerov
2783901Kratochvílová Miluše46586491Havlíčkova 1114/45, 75002 Přerov
2511645Lipták Rastislav76470423Nádražní 1188/8, 75002 Přerov
738509Machala František74580272Nádražní 1188/8, 75002 Přerov
1760230Malenda Pavel71826882Čechova 106/2A, 75002 Přerov
2201041Mésl Roman75377349Čechova 1159/13, 75002 Přerov
1838193Méslová Michaela73107786Čechova 1159/13, 75002 Přerov
1322075Mičková Monika67349277Čechova 1162/7, 75002 Přerov
2697137Minh Nguyen Van28333349Čechova 1162/7, 75002 Přerov
1392872Mirga Pavel71784071Čechova 1160/11, 75002 Přerov