Hořanská a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Hořanská a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5010. Jeho identifikační číslo je 25619667

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Hořanská a.s.

Datum zápisu: 29. 10. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5010

Identifikační číslo:25619667

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v4qefgt

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Adresa společnosti

Sídlo: Hořany 23, okres Nymburk, PSČ 28914
od 29. 10. 1997
23, 28914 Hořany

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 06. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Hořanská a. s., přijala dne 4. 2. 2013 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Hořanská a.s., se sídlem Hořany 23, okres Nymburk, PSČ 289 14, IČ: 25 61 96 67 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je Ing. Petr Martin, datum narození 13. srpna 1980, bytem Poříčany čp. 464, PSČ 289 14, (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 20. 172 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1. 000,-- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,55% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. X. odst. "Způsob rozhodování valné hromady" bod 4. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,55%.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře.Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3, obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1, obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1, obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 543,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1, obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2095-185/12 ze dne 30. 11. 2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44 11 90 97, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5, obchodního zákoníku společnosti tak, že dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že listinné akcie předá vlastník listinné akcie administrátorovi procesu společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ: 28401, tel. 327 588 311 (dále jen "administrátor"). V době prodlení nemohou akcionáři požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění bance Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54 a potvrzením vystaveném bankou Komerční banka, a. s. tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje administrátor po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2, obchodního zákoníku, tj. po předání listinných akcií administrátorovi.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že administrátor protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3, obchodního zákoníku, bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 13. 03. 2013 do 24. 06. 2014

  Představenstvo společnosti Hořanská a.s. na základě usnesení valné hromady ze dne 27.6.2003, kterým bylo představenstvo společnosti pověřeno k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu rozhodlo na svém zasedání dne 19.8.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti Hořanská a.s., se sídlem Hořany 23, PSČ 289 14, IČ 25619667 upsáním nových akcií za těchto podmínek:Důvodem zvýšení základního kapitálu je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál pro rozšíření výroby, vzhledem k tomu, že nemovitosti, kterými má být základní kapitál navýšen jsou hospodářskými budovami na farmě Skrňov, které má společnost pronajaty od Zemědělského družstva se sídlem v Hořanech a tyto objekty slouží k uskladnění zemědělských produktů, zajištění živočišné výroby a zajištění chodu hospodaření společnosti. Bez těchto nemovitostí by společnost nemohla zajistit efektivní hospodaření v rostlinné výrobě a živočišnou výrobu by musela ukončit.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5,092.000,- Kč (slovy: pět milionů devadesát dva tisíce korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, s tím že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upisováno bude:- 5092 kusy (slovy: pět tisíc devadesát dva kusy) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas.- Všechny upisované akcie budou v zaknihované podobě, neregistrované, převodiltelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.- Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.- Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech, sídlo Hořany čp. 23, IČ 14799260.- Místem pro uplatnění práva předem určenému zájemci k upsání nově vydaných akcií bude sídlo společnosti Hořanská a.s., v Hořanech čp. 23, PSČ 289 14, okres Nymburk, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.\ n- Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou.Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce jsou nemovitosti ve vlastnictví Zemědělského družstva se sídlem v Hořanech, IČ 14799260, a to zemědělská stavba na stavební parcele číslo 129 (budova kravína s přípravnou a manipulací píce a steliva) s venkovními úpravami a vedlejšími stavbami (ocelovým přístřeškem), zemědělská stavba na stp.č. 141 (hala pro úpravu zemědělských produktů - máku ) s venkovními úpravami, zemědělská stavba na stp. 136 (montovaná hala), zemědělská staba na stp. č. 124 (ocelový sklad včetně dřevěného přístavku a čerpací stanice včetně spodní nádrže), občanská vybavenost na stp. č. 125 (mostní váha, vážní domek, kancelář, sklad), zemědělská stavba na stp. č. 131 (hnojiště), zemědělská stavba na stp. č. 132 (hnojiště) vše v kat. území Skvrňov, zapsané, mimo jiné, na listu vlastnictví č. 531 pro obec a k.ú. Skvrňov u Katastrálního úřadu Kolín.- Uvedené nemovitosti byly oceněny posudkem znalce z oboru ekononmika, odvětví ceny a odhady nemovitostí jmenovaným dle ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 26.6.2003, sp. zn. Nc 4042/2003, a to Deanou Mikyskovou, bytem Nymburk, Sídliště 1916, ze dne 28.7.2003, číslo 1991-105/2003, částkou 5,092.404,- Kč (slovy: pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta čtyři koruny české).- Ocenění nepeněžitého vkladu na základě shora uvedeného posudku znalce jmenovaného podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. rozhodne na základě určení valné hromady, konané dne 27.6.2003, dozorčí rada.- Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předáním nemovitostí společnosti, a to v sídle společnosti v Hořanech čp. 23, před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 09. 2003 do 15. 11. 2003

  Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schválenyzakladateli společnosti dne 26.3.1997.
od 29. 10. 1997

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 29. 10. 1997

Akcie

Počet: 22 276 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 08. 2011

Počet: 22 276 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2003 do 15. 11. 2003

Počet: 17 184 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 08. 02. 2002 do 08. 02. 2002

Počet: 17 184 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 29. 10. 1997 do 29. 10. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENEŠOVÁ JAROSLAVA

IČO: 48216941

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 08. 2008

Adresa: Kouřimská 186, 289 11 Tatce
od 31. 07. 2016
Tatce 186, PSČ 28911
od 21. 08. 2008 do 31. 07. 2016


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2011 do 15. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 2011 do 15. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011

Adresa: Ke Kersku 508, 289 14 Poříčany
od 24. 06. 2014
Kolín - Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 28002
od 02. 08. 2011 do 24. 06. 2014
Kolín - Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 28002
od 02. 08. 2011 do 15. 02. 2012
Kolín - Kolín IV, Vávrova 84, PSČ 28002
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011


Název/Jméno: MARTINOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013

Adresa: č.p. 464, 289 14 Poříčany
od 13. 03. 2013


Název/Jméno: MARTIN FRANTIŠEK

IČO: 46381775

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2012

Adresa: Klučov 24, okres Kolín, PSČ 28201
od 15. 02. 2012


Název/Jméno: HRONEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2011 do 13. 03. 2013

Adresa: Vápensko 19, PSČ 28921
od 02. 08. 2011 do 13. 03. 2013


Název/Jméno: MARTINOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2008

Adresa: Kolín - Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 28002
od 02. 08. 2011
Kolín - Kolín IV, Vávrova 84, PSČ 28002
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011


Název/Jméno: MARTIN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2008

Adresa: Poříčany 464, PSČ 28914
od 02. 08. 2011
Kolín - Kolín IV, Jateční 701, PSČ 28002
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011


Název/Jméno: JOUZA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004

Adresa: Hořany 8, PSČ 28914
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011
Hořany 8, okres Nymburk
od 29. 10. 1997 do 21. 08. 2008


Název/Jméno: KLAIN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2002 do 04. 05. 2004

Adresa: Tatce 107, PSČ 28911
od 21. 08. 2008 do 02. 08. 2011
Tatce 107, okres Nymburk
od 08. 02. 2002 do 21. 08. 2008


Název/Jméno: PROCHÁZKA LUBOMÍR

IČO: 61096032

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004

Adresa: Horní Krůty - Újezdec 15, okres Kolín
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Horní Krůty 60
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004


Název/Jméno: ŠMEJKAL OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004

Adresa: Hořany 9, okres Nymburk
od 29. 10. 1997 do 21. 08. 2008


Název/Jméno: VOTRUBA JAN

IČO: 48234184

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008

Adresa: Církvice 76, okres Kolín
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008


Název/Jméno: HODAČ JOSEF

IČO: 47040351

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004

Adresa: Praha 4, Bohúňova 1346
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Praha 4, Bohuňova 1346
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004


Název/Jméno: PAVLÍČEK VLADIMÍR

IČO: 63174481

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004

Adresa: Zásmuky 310, okres Kolín
od 29. 10. 1997 do 21. 08. 2008


Název/Jméno: ZEDNÍK VLADIMÍR

IČO: 40087697

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 2004 do 21. 08. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 1997 do 04. 05. 2004

Adresa: Hořany 64, okres Nymburk
od 29. 10. 1997 do 21. 08. 2008


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ BLAŽENA

IČO: 67772331

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2002 do 04. 05. 2004

Adresa: Praha 5 - Smíchov, Štorkánova 2808/12
od 08. 02. 2002 do 04. 05. 2004


Název/Jméno: POLÁK JOSEF

IČO: 45370583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 08. 02. 2002

Adresa: Církvice 64
od 29. 10. 1997 do 08. 02. 2002


Název/Jméno: JANDLOVÁ BOŽENA

IČO: 1787071

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 08. 02. 2002

Adresa: Semice 59, okres Nymburk
od 29. 10. 1997 do 08. 02. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2013

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 27. 03. 2013
Výroba strojů a zařízení
od 27. 03. 2013
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 27. 03. 2013
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 27. 03. 2013

Odpovědní zástupci: Jaromír Zubík


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 4. 2001

Odpovědní zástupci: František Jouza


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Jaroslava Benešová


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 3. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25619667

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 2. 1998

Související firmy

#NázevICOAdresa
1216245"Společenství pro dům č.p. 2 v Krchlebech"27852491Krchleby 2, PSČ 78901
2356714"Společenství vlastníků jednotek Družstevní 708 a 709, Karlovy Vary"71000976Karlovy Vary, Družstevní 708/6, PSČ 36017
1495102"Společenství vlastníků jednotek Norská 570/7, Praha 10"2752301Norská 570/7, Vršovice, 101 00 Praha 10
609236A Q A S v.o.s. v likvidaci18382487Meziboří, Potoční 34, okres Most
2630179AC Sole Písek z.s.27012271Mírové nám. 1623, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Související osoby

#NázevICOAdresa
84593JANOVEC ADAMDomažlice, Mánesova 528
255411ŠULCOVÁ ADÉLAKoryta 28
1159126BLAŽEK ADOLFTurnov, Jeronýmova 1353
1209222GRILL ADOLFChrášťany 51
1159125MUŽÍČEK ADOLFPaceřice - Kosice čp. 55