Hořanská a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Hořanská a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5010. Její identifikační číslo je 25619667

Výpis z obchodního rejstříku Hořanská a.s.

Datum zápisu: 29. 10. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5010

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v4qefgt

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 06. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Hořanská a. s., přijala dne 4. 2. 2013 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Hořanská a.s., se sídlem Hořany 23, okres Nymburk, PSČ 289 14, IČ: 25 61 96 67 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je Ing. Petr Martin, datum narození 13. srpna 1980, bytem Poříčany čp. 464, PSČ 289 14, (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 20. 172 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1. 000,-- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,55% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. X. odst. "Způsob rozhodování valné hromady" bod 4. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,55%.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře.Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3, obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1, obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1, obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 543,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1, obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2095-185/12 ze dne 30. 11. 2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44 11 90 97, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5, obchodního zákoníku společnosti tak, že dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že listinné akcie předá vlastník listinné akcie administrátorovi procesu společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ: 28401, tel. 327 588 311 (dále jen "administrátor"). V době prodlení nemohou akcionáři požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění bance Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54 a potvrzením vystaveném bankou Komerční banka, a. s. tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje administrátor po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2, obchodního zákoníku, tj. po předání listinných akcií administrátorovi.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že administrátor protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3, obchodního zákoníku, bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 13. 03. 2013 od 24. 06. 2014

  Představenstvo společnosti Hořanská a.s. na základě usnesení valné hromady ze dne 27.6.2003, kterým bylo představenstvo společnosti pověřeno k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu rozhodlo na svém zasedání dne 19.8.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti Hořanská a.s., se sídlem Hořany 23, PSČ 289 14, IČ 25619667 upsáním nových akcií za těchto podmínek:Důvodem zvýšení základního kapitálu je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál pro rozšíření výroby, vzhledem k tomu, že nemovitosti, kterými má být základní kapitál navýšen jsou hospodářskými budovami na farmě Skrňov, které má společnost pronajaty od Zemědělského družstva se sídlem v Hořanech a tyto objekty slouží k uskladnění zemědělských produktů, zajištění živočišné výroby a zajištění chodu hospodaření společnosti. Bez těchto nemovitostí by společnost nemohla zajistit efektivní hospodaření v rostlinné výrobě a živočišnou výrobu by musela ukončit.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5,092.000,- Kč (slovy: pět milionů devadesát dva tisíce korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, s tím že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upisováno bude:- 5092 kusy (slovy: pět tisíc devadesát dva kusy) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas.- Všechny upisované akcie budou v zaknihované podobě, neregistrované, převodiltelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.- Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.- Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech, sídlo Hořany čp. 23, IČ 14799260.- Místem pro uplatnění práva předem určenému zájemci k upsání nově vydaných akcií bude sídlo společnosti Hořanská a.s., v Hořanech čp. 23, PSČ 289 14, okres Nymburk, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.\ n- Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou.Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce jsou nemovitosti ve vlastnictví Zemědělského družstva se sídlem v Hořanech, IČ 14799260, a to zemědělská stavba na stavební parcele číslo 129 (budova kravína s přípravnou a manipulací píce a steliva) s venkovními úpravami a vedlejšími stavbami (ocelovým přístřeškem), zemědělská stavba na stp.č. 141 (hala pro úpravu zemědělských produktů - máku ) s venkovními úpravami, zemědělská stavba na stp. 136 (montovaná hala), zemědělská staba na stp. č. 124 (ocelový sklad včetně dřevěného přístavku a čerpací stanice včetně spodní nádrže), občanská vybavenost na stp. č. 125 (mostní váha, vážní domek, kancelář, sklad), zemědělská stavba na stp. č. 131 (hnojiště), zemědělská stavba na stp. č. 132 (hnojiště) vše v kat. území Skvrňov, zapsané, mimo jiné, na listu vlastnictví č. 531 pro obec a k.ú. Skvrňov u Katastrálního úřadu Kolín.- Uvedené nemovitosti byly oceněny posudkem znalce z oboru ekononmika, odvětví ceny a odhady nemovitostí jmenovaným dle ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 26.6.2003, sp. zn. Nc 4042/2003, a to Deanou Mikyskovou, bytem Nymburk, Sídliště 1916, ze dne 28.7.2003, číslo 1991-105/2003, částkou 5,092.404,- Kč (slovy: pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta čtyři koruny české).- Ocenění nepeněžitého vkladu na základě shora uvedeného posudku znalce jmenovaného podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. rozhodne na základě určení valné hromady, konané dne 27.6.2003, dozorčí rada.- Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předáním nemovitostí společnosti, a to v sídle společnosti v Hořanech čp. 23, před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 09. 2003 od 15. 11. 2003

  Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schválenyzakladateli společnosti dne 26.3.1997.
od 29. 10. 1997

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 29. 10. 1997

Akcie

Počet: 22 276 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 08. 2011

Počet: 22 276 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2003 od 02. 08. 2011

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENEŠOVÁ JAROSLAVA

IČO: 40012549

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 08. 2008


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2011 od 15. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 2011 od 15. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2008 od 02. 08. 2011


Název/Jméno: MARTINOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013


Název/Jméno: MARTIN FRANTIŠEK

IČO: 46381775

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2012


Název/Jméno: HRONEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2011 od 13. 03. 2013


Název/Jméno: MARTINOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2008


Název/Jméno: MARTIN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2008


Název/Jméno: JOUZA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 08. 2008 od 02. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 1997 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: KLAIN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2008 od 02. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2002 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: PROCHÁZKA LUBOMÍR

IČO: 12015466

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 10. 1997 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: ŠMEJKAL OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: VOTRUBA JAN

IČO: 48234184

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008


Název/Jméno: HODAČ JOSEF

IČO: 47040351

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 10. 1997 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: PAVLÍČEK VLADIMÍR

IČO: 63174481

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 1997 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: ZEDNÍK VLADIMÍR

IČO: 40087697

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 2004 od 21. 08. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 1997 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ BLAŽENA

IČO: 67772331

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2002 od 04. 05. 2004


Název/Jméno: JANDLOVÁ BOŽENA

IČO: 1787071

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 od 08. 02. 2002


Název/Jméno: POLÁK JOSEF

IČO: 66661773

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 od 08. 02. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2013

Odpovědní zástupci: 344237


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 04. 2001

Odpovědní zástupci: 523903


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 03. 2001

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 03. 2001

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25619667

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 02. 1998

Související firmy

#NázevICOAdresa
736337"ACHÁT, veřejná obchodní společnost pro zlatnické a hodinářské práce - v likvidaci"556572Liberec, 46001, , Jablonecká Ul., 7
483443"Společenství pro dům č.p. 2 v Krchlebech"27852491Krchleby 2, PSČ 789 01
352765"Společenství vlastníků jednotek Družstevní 708 a 709, Karlovy Vary"71000976Družstevní 708/6, 36017 Karlovy Vary
1764547"Společenství vlastníků jednotek Norská 570/7, Praha 10"2752301Norská 570/7, 10100 Praha
862293"Spotřební a výrobní družstvo PATRIOT" v likvidaci14504405Tábor, 39001, , TOMKOVA, 1240
374431A Q A S v.o.s. v likvidaci18382487Potoční 34, 43513 Meziboří
794013AC Sole Písek z.s.27012271Mírové nám. 1623/13, 39701 Písek
1803833AGETE, s.r.o.26160242Lazna 839/18B, 37372 Lišov
494088AGRIMA DRAŽENOV a.s.11543678, 34401 Draženov
1043384Agrodružstvo LIPOLTICE v likvidaci127451104, 53364 Lipoltice
757922AGROJIS s. r. o.25643983Dvořeckého 628/8, 16900 Praha
965170Agropodnik Domažlice, společný podnik397032Domažlice, 34489, , Masarykova, 523
1089771ALFA - TEL spol. s r.o.46967371Pražákova 506/39, 61900 Brno
1663718AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.49617109V Chotejně 700/7, 10200 Praha
1465461AQAMAT s.r.o., v likvidaci25002201Chomutovská 301, 43111 Jirkov
1248632AUTO-PONY,  v.o.s.47985054Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 16
349752AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.25562649U Padělku 3527/27, 69003 Břeclav
92973AUTOREAL HB s.r.o.24140163Údolní 314/49, 14700 Praha
1432103Autoškola Jan Votruba s.r.o.281065715. května 225, 37311 Ledenice
1514190BARCELÓ PRAHA, s.r.o.43874029Mařatkova 918/2, 14200 Praha
1162273BN LEASING, a. s.61672726Tyršova 2070, 25601 Benešov
328103Brainwaves a.s.49241711Podbabská 1014/20, 16000 Praha
826409Bytové družstvo Hadovka540901Evropská 1691/35, 16000 Praha
627466Bytové družstvo majitelů bytů Domažlice25221175Mánesova 528, 34401 Domažlice
1057856BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁJEMCŮ KRAKOVANY v likvidaci26496160Krakovany, 28127, Krakovany, , čp. 15

Související osoby

#NázevICOAdresa
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
200836ADAMCOVÁ EVA13621441Horní Bludovice, 73937, Prostřední Bludovice, , 546
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
174770ALBRECHT JIŘÍ44434812Jiřího Potůčka 253, 53009 Pardubice
925012ALTMAN STANISLAV14560062Slévárenská 608, 54101 Trutnov
238711ALTMAN VÁCLAV47692499Nezvalova 1946/6, 35002 Cheb
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
255341BAREŠOVÁ VLASTA45323321Česká 1108/11, 15800 Praha
103853BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
479996BARTEK VILIAM69711411Družstevní 328, 67921 Bořitov
140839BARTÍK JOSEF70850747Jiráskova 290/13, 29001 Poděbrady
271044BARTOŠ JAROMÍR867785449, 46331 Chrastava
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
570638BARTOŠ SVATOPLUK7293959113, 46345 Lažany
885537BÁRTOVÁ KAMILA71672729Janovského 985/15, 17000 Praha
188809BÁRTOVÁ MARCELA45694656Přístavní 1186/47, 17000 Praha
240885BÁRTOVÁ OLGA70674051Za Nádražím 218, 38101 Český Krumlov
140098BAUMRT LADISLAV12522821V Zahrádkách 1314, 29001 Poděbrady
188803BAZIKOVÁ EVA45723371Sadová 490, 25243 Průhonice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí