Humatex, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Humatex, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1454. Její identifikační číslo je 25458442

Výpis z obchodního rejstříku Humatex, a.s.

Datum zápisu: 16. 12. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1454

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x3kegis

Předmět podnikání: Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. postupem dle § 778 odst. 5 zákona o korporacích.
od 24. 04. 2015

  Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 49 90 19 82, v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2005 o snížení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., se sídlem Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 418 01, IČ: 25 45 84 42, takto:Snížení základního kapitálu je odůvodněno požadavkem jediného akcionáře optimalizovat strukturu kapitálu společnosti a odčerpat nadbytečné finanční zdroje z důvodu jejich efektivnějšího využití, a to za situace, kdy snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů vůči společnosti.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet v termínu do 90 (slovy devadesáti) dnů poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem o zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku.Základní kapitál společnosti SD - Humatex, a.s. bude snížen z částky 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tedy o částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 25 ks (slovy dvacet pět kusů) akcií dle § 213a obchodního zákoníku, kdy se jmenovitá hodnota jedné akcie snižuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na 800.000,- Kč (slovy osm set tisíc korun českých).K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 06. 2005 od 22. 11. 2005

  Jediný akcionář rozhodl dne 25.2.2003 při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SD -Humatex, a.s., a to na základě zprávy představenstva zpracovanédle § 204 odst. 3 obch. zák. ze dne 18.2.2003 takto :Základní kapitál bude zvýšen o částku 23 000 000,-Kč, tj. dvacettři milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku senepřipouští.Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 23 kusůupisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč,tj. jeden milion korun českých.Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva naupisování všech akcií, tj. 23 kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie jeden milionkorun českých.Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předemurčenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské dolya.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ499 01 982.Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitouhodnotou a činí 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dleznaleckého posudku 23 762 000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií,která činí 23 000 000,- Kč, tj. 762 000,- Kč, je určen tímtorozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD - Humatex,a.s. tj. Bílina, Důlní 199 a počátek lhůty pro upisování akciízačíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápisrozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázán vsouladu s ust. § 203 odst. 4) obch. zák. na rozvazovacípodmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhuna zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Konec této lhůty je čtrnáctdnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem,kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel se o počátku běhu této lhůty dozví písemným oznámenímpředstavenstva, které mu bude prokazatelně doručeno. O koncitéto lhůty je povinno ho vyrozumět představenstvo prokazatelněpísemným oznámením ihned, jakmile obdrží pravomocné usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno totorozhodnutí jediného akcionáře.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nepeněžitéhovkladu nejpozději do třiceti dnů od právní moci usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno totorozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro splacenínepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s.tj. Bílina, ul. Důlní čp. 199. Nepeněžitý vklad charakterumovitého majetku bude splacen na základě předávacího protokolufyzickým předáním v sídle společnosti. Nepeněžitý vkladcharakteru nemovitého majetku bude splacen na základě písemnéhoprohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s fyzickým předánímnemovitostí.Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládajíSeveročeské doly a.s.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří:nehmotný majetek - marketingový průzkum trhu humátovýchsorbentů a solí huminových kyselin,movitý majetek - ocelové plošiny, kompresorová stanice,čerpadla, extraktory, soustruhy, vrtačky, rypadlo, stroješicí na uzavírání pytlů, váhy můstkové a laboratorní,dopravníky pásové, Škoda Fabia CVK 63-84, vozík vysokozdvi-žný, odstředivka, dopravníky technologické, jeřáb mostový,technologie výroby tekutých humátů, nádrže sedimentační ausazovací, sušárna skříňová, předvářka, třídič, fotometr,transportér, sušárna Buhlerova, zařízení vzduchotechniky,zařízení balící, pila na kov, kolový mlýn, pec muflová,mikrovlnný mineralizátor, přístroj prosívací, soupravasušících válců, sušič dvouválcový, Caterpillar, strojzametací, manipulační zařízení, kolektor inženýrských sítí,elektronická zabezpečovací signalizace,nemovitý majetek:Pozemky v k.ú. Bílina, LV č. 3079:Část parcely č. 2390/1, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2390/5 o výměře 4294 m2 - zastavěná plocha.Část parcely č. 2372/1, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2372/196 o výměře 4144 m2 - ostatní plocha,manipulační plocha.Část parcely č. 2390/2, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2390/6 o výměře 494 m2 - ostatní plocha, jiná plocha.Parc. č. 2372/36 o výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2372/123 o výměře 162 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2391 o výměře 698 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2390/3 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2390/4 o výměře 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoříParc. č. 2372/34 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Pozemky v k.ú. Duchcov, LV č. 2049:Parc. č. 3283/1 o výměře 68935 m2 - ostatní plocha.Stavby zapsané do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina, LV č. 3079:Objekt bydlení čp. 199 na parc. č. 2391. V účetní evidencivedený jako kanceláře, expedice, dílna - invent č. 10174.Průmyslový objekt na parc. č. 2372/34. V účetní evidenci vedenýjako zastřešená skládka - invent. č. 10219.Průmyslový objekt na parc. č. 2372/36. V účetní evidenci vedenýjako sklad - invent. č. 10310.Jiná stavba na parc. č. 2372/123. V účetní evidenci vedený jakosklad louhu - invent. č. 10895.Výroba na parc. č. 2390/3. V účetní evidenci vedený jako garáž -invent. č. 10208.Výroba na parc. č. 2390/4. V účetní evidenci vedený jako čerpacístanice - invent. č. 20233.Výroba na parc. č. 2390/5 (odděleno z p.č. 2390/1 - stavbarozdělena). V účetní evidenci vedeno jako sklad - invent. č.10123, výrobna humitanů - invent. č. 10169, šatny a koupelny -invent. č. 10216, sklad - invent. č. 10390, vzduchotechnika,ventilátory - invent. č. 31654.Stavby nezapisované do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina:Zpevněná plocha betonová - invent. č. 20248.Přístřešek u čerpací stanice - invent. č. 10917.Vozovka u staré vrátnice - invent. č. 20332.Kanalizace trubní - invent. č. 20236.Ostatní potrubí - invent. č. 20227.Oplocení - invent. č. 20273.Venkovní osvětlení - invent. č. 20251.Elektroinstalace - invent. č. 20242.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem o hospodářskéhodnotě nepeněžitého vkladu vybraného obchodního majetkuspolečnosti Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82, znalce Ing.Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, 337 01 Rokycany, jmenovanéhona základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc1004/2003-19 ze dne 15.1.2003, právní moc 5.2.2003, č. posudku308/2002 ze dne 24.2.2003.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje oceněnínepeněžitého vkladu ve výši 23 762 000,- Kč, tj. dvacet třimilionu sedm set šedesát dva tisíce korun českých.Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 23 kusu kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.
od 07. 05. 2003 od 14. 08. 2003

Akcie

Počet: 50 ks v hodnotě: 400000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 07. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 400000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 01. 2009 od 08. 07. 2014

Počet: 25 ks v hodnotě: 800000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2005 od 19. 01. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: CARBOUNION HOLDING, a.s.

IČO: 4668995

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 10. 2016


Název/Jméno: CARBOUNION BOHEMIA, spol. s.r.o.

IČO: 25692917

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 11. 2008 od 26. 10. 2016


Název/Jméno: Severočeské doly a.s.

IČO: 49901982

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 12. 2002 od 18. 11. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VITÁKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 16. 12. 2002 od 12. 02. 2007


Název/Jméno: DANĚK PAVEL

IČO: 69933448

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2012


Název/Jméno: JUDr. VERONIKA PAVLÁTKOVÁ PAUKNEROVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 02. 2014


Název/Jméno: ŠLÉGLOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2010 od 28. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 02. 2007 od 04. 05. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 16. 12. 2002 od 12. 02. 2007


Název/Jméno: HAVELKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2014


Název/Jméno: PAUKNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2009


Název/Jméno: VRZÁK MILAN

IČO: 71953825

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 2008 od 21. 05. 2012


Název/Jméno: PAUKNEROVÁ VERONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 05. 2010 od 06. 02. 2014


Název/Jméno: PAŘÍK MIROSLAV

IČO: 66477298

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009 od 04. 05. 2010


Název/Jméno: VAŇKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 01. 2009 od 28. 03. 2014


Název/Jméno: ŠETKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 2008 od 19. 01. 2009
Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 14. 04. 2004 od 01. 02. 2008


Název/Jméno: KUKLÍKOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 14. 04. 2004 od 19. 01. 2009


Název/Jméno: VINCENC ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 2002 od 19. 01. 2009


Název/Jméno: STANĚK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 2002 od 01. 02. 2008


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 12. 2002 od 14. 04. 2004


Název/Jméno: GRÜNBAUM ERICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2002 od 14. 04. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25458442

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2003

Související firmy

#NázevICOAdresa
1167701ADW AGRO, a.s.2834898276, 67521 Krahulov
2888887AGRO Dětenice a.s. v likvidaci25286579Dětenice, 50724, Dětenice, ,
2472449AGROSPOL Výprachtice s.r.o.25297091288, 56134 Výprachtice
2893597ANECT a.s.25313029Vídeňská 204/125, 61900 Brno
3311951ASSO, s.r.o.48115495Biskupská 1141/8, 11000 Praha
2445701Atlantic Studio s.r.o.28311299Nad Zámkem 1072, 67401 Třebíč
2667356AVAM PLUS s.r.o.26421984Štěpánská 704/61, 11000 Praha
3334503BASIC BUSINESS a.s.27754685Lidická 718/77, 60200 Brno
195880Bau-Const s.r.o.49241869Pobřežní 249/46, 18600 Praha
496929Bonneko a.s.27681661Na Viktorce 2179/20, 13000 Praha
510618BYDLENÍ SMÍCHOV, s.r.o.4167295Tyršova 405, 58813 Polná
1296497BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.2388065Tyršova 405, 58813 Polná
2886523Bytové družstvo Augustinova 205761464147Augustinova 2057/28, 14800 Praha
2041608Bytové družstvo Račetice25467255Račetice 11, Obecní úřad, PSČ 438 01
1867673Bytové družstvo Trocnovská 704 - 70525258133Trocnovská 704, 58001 Havlíčkův Brod
808826Bytové družstvo Zálesí 1123/9462416570Zálesí 1123/94, 14200 Praha
928134CARBOSPED, spol. s r.o.28976096Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
2496020CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.25692917Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
3174141CARBOUNION HOLDING, a.s.4668995U Vorlíků 353/17, 16000 Praha
2433645CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.2513536Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
2912585CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.28989481Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00
1664006CARBOUNION PV, a.s.28975707Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
1832261CASTIGA, a.s.26498731Brno, 60200, Trnitá (Brno-střed), Mlýnská, 326/13
1070066CLV ČR, s.r.o.25785371Rohanské nábřeží 678/25, 18600 Praha
2359787Coal Energy, a.s. v likvidaci26485079Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské náměstí, 846/1

Související osoby

#NázevICOAdresa
85771ABSOLON ZDENĚK64275213Družstevní 1626/80, 59401 Velké Meziříčí
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
94483BAAR PAVEL69699402Šafaříkova 3079/5, 79601 Prostějov
250538BABÍNEK JIŘÍ63799740Hailova 117, 26101 Příbram
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
224499BÁRTA JOSEF18342795Bílinská 48/6, 41703 Dubí
961124BARTÁK RENÉ1303261Třebízského 2734/3, 41501 Teplice
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
116087BARTOŠ PAVEL71908382Kostelní vrch 662, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
417139BARTOŠ ZBYNĚK71676961Na Borovém 340/6, 14200 Praha
68475BARTOŠ ZDENĚK455261761. máje 1166, 51101 Turnov
911055BARTOUŠEK ZDENĚK44606249Gerstnerova 4128, 43003 Chomutov
55899BAXA PAVEL11252553Vojtěšská 248/5, 11000 Praha
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
264825BĚLEHRÁDEK IVO40998479Kosmonautů 1713/30, 68001 Boskovice
286807BENEDIKT ŠTĚPÁN62988263Hlavní 155, 25281 Petrov
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
1228565BERGERHOF VLADIMÍR86759663Masarykova třída 202, 41510 Teplice
154395BERKMAN VLASTIMIL76161871Bojasova 1251/19, 18200 Praha
66262BERNARD PAVEL158686566, 25282 Kamenný Přívoz
886098BERNARDOVÁ MILADA43097642V Lázních 525, 25401 Jílové u Prahy
979987BETKA VÁCLAV68980485Přítkovská 606, 41712 Proboštov

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Ludovít Horváth6643252971, 25241 Libeř
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601
Fyzická osoba: Jan Tolasz10030107264, 73572 Petrovice u Karviné
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Adresa: Radovesnice II 259, 281 28 Radovesnice II
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13

Firmy v okolí