Humatex, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Humatex, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1454. Jeho identifikační číslo je 25458442

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Humatex, a.s.

Datum zápisu: 16. 12. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1454

Identifikační číslo:25458442

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x3kegis

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. postupem dle § 778 odst. 5 zákona o korporacích.
od 24. 04. 2015

  Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 49 90 19 82, v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2005 o snížení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., se sídlem Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 418 01, IČ: 25 45 84 42, takto:Snížení základního kapitálu je odůvodněno požadavkem jediného akcionáře optimalizovat strukturu kapitálu společnosti a odčerpat nadbytečné finanční zdroje z důvodu jejich efektivnějšího využití, a to za situace, kdy snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů vůči společnosti.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet v termínu do 90 (slovy devadesáti) dnů poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem o zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku.Základní kapitál společnosti SD - Humatex, a.s. bude snížen z částky 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tedy o částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 25 ks (slovy dvacet pět kusů) akcií dle § 213a obchodního zákoníku, kdy se jmenovitá hodnota jedné akcie snižuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na 800.000,- Kč (slovy osm set tisíc korun českých).K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 06. 2005 do 22. 11. 2005

  Jediný akcionář rozhodl dne 25.2.2003 při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SD -Humatex, a.s., a to na základě zprávy představenstva zpracovanédle § 204 odst. 3 obch. zák. ze dne 18.2.2003 takto :Základní kapitál bude zvýšen o částku 23 000 000,-Kč, tj. dvacettři milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku senepřipouští.Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 23 kusůupisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč,tj. jeden milion korun českých.Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva naupisování všech akcií, tj. 23 kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie jeden milionkorun českých.Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předemurčenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské dolya.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ499 01 982.Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitouhodnotou a činí 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dleznaleckého posudku 23 762 000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií,která činí 23 000 000,- Kč, tj. 762 000,- Kč, je určen tímtorozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD - Humatex,a.s. tj. Bílina, Důlní 199 a počátek lhůty pro upisování akciízačíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápisrozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázán vsouladu s ust. § 203 odst. 4) obch. zák. na rozvazovacípodmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhuna zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Konec této lhůty je čtrnáctdnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem,kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel se o počátku běhu této lhůty dozví písemným oznámenímpředstavenstva, které mu bude prokazatelně doručeno. O koncitéto lhůty je povinno ho vyrozumět představenstvo prokazatelněpísemným oznámením ihned, jakmile obdrží pravomocné usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno totorozhodnutí jediného akcionáře.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nepeněžitéhovkladu nejpozději do třiceti dnů od právní moci usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno totorozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro splacenínepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s.tj. Bílina, ul. Důlní čp. 199. Nepeněžitý vklad charakterumovitého majetku bude splacen na základě předávacího protokolufyzickým předáním v sídle společnosti. Nepeněžitý vkladcharakteru nemovitého majetku bude splacen na základě písemnéhoprohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s fyzickým předánímnemovitostí.Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládajíSeveročeské doly a.s.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří:nehmotný majetek - marketingový průzkum trhu humátovýchsorbentů a solí huminových kyselin,movitý majetek - ocelové plošiny, kompresorová stanice,čerpadla, extraktory, soustruhy, vrtačky, rypadlo, stroješicí na uzavírání pytlů, váhy můstkové a laboratorní,dopravníky pásové, Škoda Fabia CVK 63-84, vozík vysokozdvi-žný, odstředivka, dopravníky technologické, jeřáb mostový,technologie výroby tekutých humátů, nádrže sedimentační ausazovací, sušárna skříňová, předvářka, třídič, fotometr,transportér, sušárna Buhlerova, zařízení vzduchotechniky,zařízení balící, pila na kov, kolový mlýn, pec muflová,mikrovlnný mineralizátor, přístroj prosívací, soupravasušících válců, sušič dvouválcový, Caterpillar, strojzametací, manipulační zařízení, kolektor inženýrských sítí,elektronická zabezpečovací signalizace,nemovitý majetek:Pozemky v k.ú. Bílina, LV č. 3079:Část parcely č. 2390/1, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2390/5 o výměře 4294 m2 - zastavěná plocha.Část parcely č. 2372/1, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2372/196 o výměře 4144 m2 - ostatní plocha,manipulační plocha.Část parcely č. 2390/2, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2390/6 o výměře 494 m2 - ostatní plocha, jiná plocha.Parc. č. 2372/36 o výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2372/123 o výměře 162 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2391 o výměře 698 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2390/3 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2390/4 o výměře 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoříParc. č. 2372/34 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Pozemky v k.ú. Duchcov, LV č. 2049:Parc. č. 3283/1 o výměře 68935 m2 - ostatní plocha.Stavby zapsané do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina, LV č. 3079:Objekt bydlení čp. 199 na parc. č. 2391. V účetní evidencivedený jako kanceláře, expedice, dílna - invent č. 10174.Průmyslový objekt na parc. č. 2372/34. V účetní evidenci vedenýjako zastřešená skládka - invent. č. 10219.Průmyslový objekt na parc. č. 2372/36. V účetní evidenci vedenýjako sklad - invent. č. 10310.Jiná stavba na parc. č. 2372/123. V účetní evidenci vedený jakosklad louhu - invent. č. 10895.Výroba na parc. č. 2390/3. V účetní evidenci vedený jako garáž -invent. č. 10208.Výroba na parc. č. 2390/4. V účetní evidenci vedený jako čerpacístanice - invent. č. 20233.Výroba na parc. č. 2390/5 (odděleno z p.č. 2390/1 - stavbarozdělena). V účetní evidenci vedeno jako sklad - invent. č.10123, výrobna humitanů - invent. č. 10169, šatny a koupelny -invent. č. 10216, sklad - invent. č. 10390, vzduchotechnika,ventilátory - invent. č. 31654.Stavby nezapisované do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina:Zpevněná plocha betonová - invent. č. 20248.Přístřešek u čerpací stanice - invent. č. 10917.Vozovka u staré vrátnice - invent. č. 20332.Kanalizace trubní - invent. č. 20236.Ostatní potrubí - invent. č. 20227.Oplocení - invent. č. 20273.Venkovní osvětlení - invent. č. 20251.Elektroinstalace - invent. č. 20242.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem o hospodářskéhodnotě nepeněžitého vkladu vybraného obchodního majetkuspolečnosti Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82, znalce Ing.Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, 337 01 Rokycany, jmenovanéhona základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc1004/2003-19 ze dne 15.1.2003, právní moc 5.2.2003, č. posudku308/2002 ze dne 24.2.2003.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje oceněnínepeněžitého vkladu ve výši 23 762 000,- Kč, tj. dvacet třimilionu sedm set šedesát dva tisíce korun českých.Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 23 kusu kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.
od 07. 05. 2003 do 14. 08. 2003

Akcie

Počet: 50 ks v hodnotě: 400000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 07. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 400000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 01. 2009 do 19. 01. 2009

Počet: 25 ks v hodnotě: 800000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2005 do 22. 11. 2005

Počet: 25 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 14. 08. 2003 do 14. 08. 2003

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 16. 12. 2002 do 16. 12. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: CARBOUNION BOHEMIA, spol. s.r.o.

IČO:25692917

Adresa: Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ 11000
od 18. 11. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 11. 2008


Název/Jméno: Severočeské doly a.s.

IČO:49901982

Adresa: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 43001
od 16. 12. 2002 do 18. 11. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 12. 2002 do 18. 11. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JUDr. VERONIKA PAVLÁTKOVÁ PAUKNEROVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 02. 2014

Adresa: Vostrovská 804/56, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 06. 02. 2014


Název/Jméno: VITÁKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 16. 12. 2002 do 12. 02. 2007

Adresa: Jakoubkova 500/1, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
od 19. 02. 2015
Čapkova 846, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
od 10. 12. 2012 do 19. 02. 2015
Bílina, Čapkova 846, PSČ 41801
od 16. 12. 2002 do 10. 12. 2012


Název/Jméno: DANĚK PAVEL

IČO: 69933448

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2012

Adresa: Čapkova 840, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
od 19. 02. 2015
Bílina, Čapkova 840, PSČ 41801
od 21. 05. 2012 do 19. 02. 2015


Název/Jméno: ŠLÉGLOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2010 do 28. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 02. 2007 do 04. 05. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 16. 12. 2002 do 12. 02. 2007

Adresa: Tibetská 806/2, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 28. 03. 2014
Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 16000
od 12. 02. 2007 do 28. 03. 2014
Praha 6, Tibetská 806/2
od 30. 09. 2004 do 12. 02. 2007
Praha 9 - Satalice, Za Novákovou zahradou 383, PSČ 19015
od 16. 12. 2002 do 30. 09. 2004


Název/Jméno: PAUKNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2009

Adresa: Vostrovská 804/56, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 28. 03. 2014
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 804/56, PSČ 16000
od 19. 01. 2009 do 28. 03. 2014


Název/Jméno: HAVELKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2014

Adresa: Jizerská 246, 250 75 Káraný
od 28. 03. 2014


Název/Jméno: VRZÁK MILAN

IČO: 71953825

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 2008 do 21. 05. 2012

Adresa: Teplice, Arbesova 1582/9, PSČ 41501
od 01. 02. 2008 do 21. 05. 2012


Název/Jméno: PAUKNEROVÁ VERONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 05. 2010 do 06. 02. 2014

Adresa: Praha 6, Vostrovská 56, PSČ 16000
od 04. 05. 2010 do 06. 02. 2014


Název/Jméno: VAŇKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 01. 2009 do 28. 03. 2014

Adresa: Praha 4 - Michle, Ve Vilách 30/2, PSČ 14000
od 19. 01. 2009 do 28. 03. 2014


Název/Jméno: PAŘÍK MIROSLAV

IČO: 66477298

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009 do 04. 05. 2010

Adresa: Praha 4, Pod Krčským lesem 1383/4, PSČ 14200
od 19. 01. 2009 do 04. 05. 2010


Název/Jméno: KUKLÍKOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 14. 04. 2004 do 19. 01. 2009

Adresa: Bílina, Prokopa Holého 425/2, PSČ 41801
od 14. 04. 2004 do 19. 01. 2009


Název/Jméno: ŠETKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 2008 do 19. 01. 2009
Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 14. 04. 2004 do 01. 02. 2008

Adresa: Spořice, Nerudova 216, PSČ 43101
od 12. 02. 2007 do 19. 01. 2009
Chomutov, Blatenská 3986, PSČ 43001
od 14. 04. 2004 do 12. 02. 2007


Název/Jméno: VINCENC ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 2002 do 19. 01. 2009

Adresa: Teplice, Liberecká 2304/11, PSČ 41501
od 16. 12. 2002 do 19. 01. 2009


Název/Jméno: STANĚK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 2002 do 01. 02. 2008

Adresa: Most-Vtelno, Mostecká 92, PSČ 43401
od 16. 12. 2002 do 01. 02. 2008


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 12. 2002 do 14. 04. 2004

Adresa: Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 43201
od 16. 12. 2002 do 14. 04. 2004


Název/Jméno: GRÜNBAUM ERICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2002 do 14. 04. 2004

Adresa: Krupka, Sídliště 565, PSČ 41741
od 16. 12. 2002 do 14. 04. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba hnojiv
od 09. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 09. 03. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 09. 03. 2009
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 09. 03. 2009 do 31. 12. 2014
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 12. 2002 do 09. 03. 2009
Velkoobchod
od 16. 12. 2002 do 09. 03. 2009
Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 16. 12. 2002 do 09. 03. 2009
Specializovaný maloobchod
od 16. 12. 2002 do 09. 03. 2009


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Obory činnosti: - pořádání kursů v oblasti chemie
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Alena Vitáková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Obory činnosti: - plastů a syntetického kaučuku
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- umělých hnojiv
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- nátěrových hmot
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- barviv a pigmentů
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Obory činnosti: - textilními stroji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Alena Vitáková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25458442

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2003

Související firmy

#NázevICOAdresa
3597574ADW AGRO, a.s.28348982Krahulov 76, PSČ 67521
2824253AGROSPOL Výprachtice s.r.o.25297091Výprachtice, Výprachtice 288, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56134
1680160ANECT a.s.25313029Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
1890294ASSO, s.r.o.48115495Praha 1, Biskupská 1141/8, PSČ 11000
3387531Atlantic Studio s.r.o.28311299Třebíč, Nad Zámkem 1072, PSČ 67401

Související osoby

Firmy v okolí