Inven Capital, investiční fond, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Inven Capital, investiční fond, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19323. Její identifikační číslo je 2059533

Výpis z obchodního rejstříku Inven Capital, investiční fond, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 2013

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19323

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5inyxy4

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada obchodní společnosti Inven Capital, investiční fond, a.s., (Společnost) přijala dne 12. 09. 2016 následující rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu, v jakém mohou věřitelé podle pravidel obsažených v rozhodnutí valné hromady a v úvěrové nebo v jiné obdobné smlouvě uplatnit svá výměnná nebo přednostní práva z takové smlouvy uzavřené se Společností;Valná hromada Společnosti rozhoduje o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu 507 zákona o obchodních korporacích o částku až 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých) za následujících podmínek:- Důvody zvýšení základního kapitálu: V souladu se statutem Společnosti jako investičního fondu probíhá financování všech investic Společnosti výlučně z vlastních zdrojů Společnosti, které Společnost získá vkladem do základního kapitálu ze strany svého majoritního akcionáře ČEZ, a. s., a to až do celkové výše 5 mld. Kč (pět miliard korun českých). Za tímto účelem ČEZ, a. s., uzavřela dne 12. 09. 2016 (dvanáctého září roku dva tisíce šestnáct) se Společností Smlouvu O úvěru, na základě které může Společnost čerpat úvěr od ČEZ, a. s., až do výše 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých), a to po jednotlivých tranších ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedné miliardy korun českých). Ve Smlouvě o úvěru si strany sjednaly právo ČEZ, a. s., na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) emitované Společností, které všechny budou vydány v jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti (dále jen Výměnné právo);- Podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání Výměnného práva. Výměnné právo může uplatnit pouze společnosti ČEZ, a. s., IČO: 45274649, na základě Smlouvy o úvěru. Přednostní právo akcionářů dle 484 zákona o obchodních korporacích je omezeno;- Základní kapitál bude zvýšen o částku až 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých) a celkem může být na zvýšení základního kapitálu vydáno 4.000 (čtyři tisíce) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti;- ČEZ, a. s., uplatní Výměnné právo doručením žádosti Společnosti o výměnu pohledávky na splacení úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru za akcie Společnosti. ČEZ, a. s., uplatní Výměnné právo vždy nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne připsání úvěru na účet Společnosti, a to vždy ve výši příslušné tranše, která byla v souladu se Smlouvou o úvěru čerpána. Na každou jednotlivou tranši tedy bude vydáno celkem 1.000 (jeden tisíc) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti;- Emisní kurs každé nové akcie bude stanoven představenstvem ve výši součtu jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a emisního ážia ve výši úroku přirostlého dle Smlouvy o úvěru. Nejnižší emisní kurs jedné akcie může být určen ve výši jmenovité hodnoty akcie, tj. ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Valná hromada tímto pověřuje představenstvo, aby vždy, určilo emisní kurz nových akcií v případě uplatnění Výměnného práva ze strany ČEZ, a. s., a to ve výši součtu jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a emisního ážia ve výši úroku přirostlého dle Smlouvy o úvěru ode dne čerpání úvěru do dne uplatnění Výměnného práva.
od 18. 10. 2016

  Valná hromada společnosti dne 12. září 2016 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) ze současné výše 94.000.000,- Kč (slovy: devadesáti čtyř milionů korun českých) na částku ve výši 1.008.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm milionů korun českých) za následujících podmínek:a) Upisování nad nebo pod částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) se nepřipouští; b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 914 (slovy: devíti sto čtrnácti) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti (dále společně jen Akcie);d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce);f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydanou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti;g) Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti.h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta);i) Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti dopisem nebo osobně předaným oznámením současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu;j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin;k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání Akcií;1) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl částečně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 838.000.000,- Kč (osm set třicet osm milionů korun českých), kterou má za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 01. 07. 2015 (prvního července roku dva tisíce patnáct), ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 11. 2015 (devátého listopadu roku dva tisíce patnáct), dodatku č. 2 ze dne 24. 02. 2016 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce šestnáct) a dodatku č. 3 ze dne 08. 03. 2016, (osmého března roku dva tisíce šestnáct) proti pohledávce Společnosti ve výši 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu. Pohledávka Předem určeného zájemce za Společností činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí 31 236 109,93 EUR,- (slovy: třicet jedna milionů dvě stě třicet šest tisíc jedno sto devět euro devadesát tři centů). Pro účely přepočtu pohledávky Předem určeného zájemce z EUR na CZK bude použit výměnný kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření dohody o započtení. Zbývající část emisního kursu upsaných Akcií, tj. částku 76.000.000,- (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých), je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 107-0162630267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene 1) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny;n) Valná hromada ve smyslu ustanovení 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek (příloha Č. 1)
od 30. 09. 2016

  Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) ze současné výše 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) na částku ve výši 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři miliony korun českých) za následujících podmínek: a)Upisování nad nebo pod částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) se nepřipouští; b)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 31 (slovy: třiceti jednoho) kusu nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti, (dále společně jen Akcie); d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce); f)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydanou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; g)Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti. h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta); i)Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, příp. sídlo Předem určeného zájemce, na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií; k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií; l) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých), kterou má za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2015, dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 8. 3. 2016, proti pohledávce Společnosti ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu; m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene i) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny; n) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek.
od 02. 05. 2016

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. dubna 2015 schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto:1)Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 55.000.000,-- Kč (padesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55 (padesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, a v případě, že by jejich převodem mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, bude podmínkou jejich převodu souhlas valné hromady společnosti, (dále společně též jen Akcie). 3)Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4)Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581, (dále též jen Zájemce). 5)Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6)Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. 7)Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8)Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-0162630267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
od 20. 04. 2015 od 20. 04. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 06. 2014 od 02. 05. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 06. 2014 od 02. 05. 2016

Akcie

Počet: 2 008 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 10. 2016

Počet: 1 008 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 09. 2016 od 18. 10. 2016

Počet: 94 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 05. 2016 od 30. 09. 2016

Počet: 63 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 04. 2015 od 02. 05. 2016

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 09. 2013 od 20. 04. 2015

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO: 45274649

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2013 od 02. 05. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2016 od 11. 08. 2016


Název/Jméno: PACOVSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2015


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 04. 2015 od 30. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2014 od 20. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 04. 2014 od 30. 12. 2014
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2013 od 18. 04. 2014


Název/Jméno: KOPP VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2014
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2013 od 30. 12. 2014


Název/Jméno: NĚMEJC IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 04. 2015 od 30. 09. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2014 od 20. 04. 2015


Název/Jméno: MIKOVEC PETR

IČO: 49661019

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 04. 2014 od 20. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2013 od 18. 04. 2014


Název/Jméno: BROŽÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 2015


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2014 od 20. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 04. 2014 od 30. 12. 2014
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2013 od 18. 04. 2014


Název/Jméno: ČALKOVSKÝ MOJMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2014 od 28. 08. 2014


Název/Jméno: JASEK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 04. 2014 od 20. 04. 2015


Název/Jméno: ROIK DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2013 od 18. 04. 2014


Název/Jméno: JANDA JAROSLAV

IČO: 44486367

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2013 od 18. 04. 2014


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2013


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ02059533

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 08. 2015

Související firmy

#NázevICOAdresa
1138906"JAKOST, veřejná obchodní společnost, účetní, ekonomické a obchodní služby" v likvidaci46683470Nádražní 158/23, 37001 České Budějovice
20175503 DTs, a.s.25037200Varnsdorf, 40747, Varnsdorf, Šafaříkova, 1216
119910AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 33203 Šťáhlavy
757979Agropodnik Dětřichov, s.r.o.2858628033, 78973 Klopina
86406AUTOrun s.r.o.3006573Příkop 843/4, 60200 Brno
1532608Bioplyn Třeština s.r.o.2792822533, 78973 Klopina
3038430Bohumil Urban s.r.o.26095980149, 39136 Sudoměřice u Tábora
736408Bouzovská zemědělská společnost, a.s.60793341Bouzov, 78325, Bouzov, Bouzov č.p. 60, 60
1035100Bytové družstvo Moravan, družstvo29252806Sídliště 351, 67201 Moravský Krumlov
2894855Candy Plus, a.s.25418921Vinohradská 343/6, 12000 Praha
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
3025795CONOL s.r.o. v likvidaci25032577Přístavní 483/27, 40007 Ústí nad Labem
1230868CZECH HEAT a.s.27587991Trutnov, 54103, Poříčí, Kladská, 466
2119653CZECHTA Institute o.p.s.29151139Kateřinská 1660/32, 12000 Praha
518013Československá automobilová doprava Rosice, státní podnik13690647Rosice, 66501, , Zastávecká, 1030
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Duhová 1444/2, 14000 Praha
1991055ČEZ Distribuce, a. s.27232425Děčín, 40502, Děčín IV-Podmokly, Teplická, 874/8
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
2293226ČEZ Distribuční zařízení, a.s.28922727Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 2/1444
1764890ČEZ Energetické produkty, s.r.o.28255933Komenského 534, 25301 Hostivice
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava
2603737ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.60698101Bráfova tř. 1371/16, 67401 Třebíč
1428591ČEZ ESCO, a.s.3592880Duhová 1444/2, 14000 Praha
2898521ČEZ ICT Services, a. s.26470411Duhová 1531/3, 14000 Praha
3008678ČEZ Inženýring, s.r.o.2735385Duhová 1444/2, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
234283AUGUSTIN VÁCLAV45058083Varšavská 2746/14, 39005 Tábor
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
3211BARTOŠ PETR70271364Vinohrady 714, 76001 Zlín
911055BARTOUŠEK ZDENĚK44606249Gerstnerova 4128, 43003 Chomutov
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
100017BAUMRUK PAVEL75179598Macháčkova 806/37, 31800 Plzeň
55899BAXA PAVEL11252553Vojtěšská 248/5, 11000 Praha
231321BAYER FRANTIŠEK17030889Haštalská 760/27, 11000 Praha
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
100019BENDA KAREL16622383Nádražní 355/29, 74101 Nový Jičín
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
156920BENDA OTAKAR15658031Řeznická 31, 40747 Varnsdorf
100005BENDA VÁCLAV49877453614, 43151 Klášterec nad Ohří
251280BENEŠ DANIEL76584119U Trati 636, 46001 Liberec
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
25482BENEŠ MILAN44584334Šumná 50, 46312 Liberec

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Body Dynamic, spol. s r.o. v likvidaci49615491Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Blanka Švadlenková45969990Přípotoční 830/3, 10100 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
547596ASTRA Soběslav, s.r.o. v likvidaci60837284Pod křížkem 1268/1a, 14700 Praha
1154719BITBYTE spol. s r.o. v likvidaci60473479Vlnitá 404/31, 14700 Praha
801562BOR PARKETY, spol. s r.o. v likvidaci26931923Pod křížkem 428/4, 14700 Praha
2796506Bytové družstvo Pod křížkem Praha 425139479Pod křížkem 1268/1a, 14700 Praha
1955467Consch s.r.o.4884001Pod křížkem 428/4, 14700 Praha
3025074DATAPHONE s.r.o.26710609Pod křížkem 1345/12, 14700 Praha
1892245Dětské centrum Na veselém kopečku22755560Vlnitá 404/31, 14700 Praha
1420501Europa-Sobotáles cz. s.r.o.26703734Pod křížkem 428/4, 14700 Praha
2190116FLUITEN - VIKOV s.r.o.26121832Pod křížkem 1345/12, 14700 Praha
2183083Helicam Film s.r.o.4191811Vlnitá 404/31, 14700 Praha
1782837Inmen s.r.o.27563502Pod křížkem 1773/2, 14700 Praha
1514722Inven Capital, investiční fond, a.s.2059533Pod křížkem 1773/2, 14700 Praha
666846JUMED s.r.o.24743372Pod vinohradem 12/8, 14700 Praha
900863KTS Schmidt, s.r.o. v likvidaci29133297Pod křížkem 1773/2, 14700 Praha
1691358NAVYO spol. s r.o.45280584Nad vinohradem 1561/18, 14700 Praha
1810248Občanské sdružení Braník27003094Pod křížkem 1757/2A, 14700 Praha
2149192Občanské sdružení Naše Ctyřka26565901Pod křížkem 1757/2A, 14700 Praha
399706PANIS s.r.o.24179591Nad vinohradem 228/7, 14700 Praha
1874109Plavky s.r.o.3272397Pod křížkem 428/4, 14700 Praha
299368RT Solution s.r.o.5730287Pod křížkem 428/4, 14700 Praha
2831461RYANT, s.r.o.26249871Pod křížkem 1757/2A, 14700 Praha
1026033Společenství Nad Vinohradem 1812/14, Praha24206105Nad vinohradem 1812/14, 14000 Praha
2559324Společenství vlastníků Pod Vinohradem 12/82272172Pod vinohradem 12/8, 14700 Praha
3344571Společenství vlastníků Pod Vinohradem 23624772135Pod vinohradem 236/4, 14700 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1863307Emmanuel AHENE-AFFOH - ATOPI48320005Nad vinohradem 242/3, 14700 Praha
1814964Felix Thomas Addo-Djan - ORISON MULTIPURPOSE49648411Praha, 14700, Braník, Nad vinohradem, 242/3
659971Vladimír LAUBE - stavební práce40779203Pod vinohradem 12/8, 14700 Praha
2952892Atzenbeck Andreas72014946Pod křížkem 428/4, 14700 Praha
3411836Babyka Radek1635298Pod křížkem 719/7, 14700 Praha
178023Crha Václav74245392Pod křížkem 862/11, 14700 Praha
1726717Crha Václav47579251Pod křížkem 862/11, 14700 Praha
1241256Čujanová Jana41130791Pod křížkem 857/13, 14700 Praha
2837539Jančařík Tomáš16196147Pod křížkem 1757/2A, 14700 Praha
3432413Jančaříková Zuzana45731187Pod křížkem 1757/2A, 14700 Praha
1571240Jandus František45298602Nad vinohradem 249/9, 14700 Praha
90445Jungwiertová Lucie70795843Praha, 14700, Braník, Pod Křížkem, 9
814050Kříž Martin62440756Nad vinohradem 242/3, 14700 Praha
1452198Laube Lukáš5728029Pod vinohradem 12/8, 14700 Praha
755994Laube Tomáš5468752Pod vinohradem 12/8, 14700 Praha
1206945Laubová Jiřina40779211Pod vinohradem 12/8, 14700 Praha
1314903Malyk Alexandr45737924Pod vinohradem 424/10, 14700 Praha
589343Matěna Štěpán71615466Vlnitá 404/31, 14700 Praha
2650229Matěnová Julie76475905Vlnitá 404/31, 14700 Praha
865144Myška Milan13097202Nad vinohradem 1561/18, 14700 Praha
2879278Myška Milan16899326Nad vinohradem 1561/18, 14700 Praha
3296336Pavelka David88854761Pod vinohradem 424/10, 14700 Praha
1962046Pavelka Miroslav13806840Pod vinohradem 424/10, 14700 Praha
3152428Pavelková Daniela67401082Pod vinohradem 424/10, 14700 Praha
615738Randa Igor4063937Pod křížkem 857/13, 14700 Praha