Inven Capital, investiční fond, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Inven Capital, investiční fond, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19323. Jeho identifikační číslo je 2059533

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Inven Capital, investiční fond, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 2013

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19323

Identifikační číslo:2059533

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5inyxy4

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4
od 18. 04. 2014
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014
Pod křížkem 1773/2, 14700 Praha

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti dne 12. září 2016 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) ze současné výše 94.000.000,- Kč (slovy: devadesáti čtyř milionů korun českých) na částku ve výši 1.008.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm milionů korun českých) za následujících podmínek:a) Upisování nad nebo pod částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) se nepřipouští; b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 914 (slovy: devíti sto čtrnácti) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti (dále společně jen Akcie);d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce);f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydanou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti;g) Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti.h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta);i) Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti dopisem nebo osobně předaným oznámením současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu;j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin;k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání Akcií;1) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl částečně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 838.000.000,- Kč (osm set třicet osm milionů korun českých), kterou má za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 01. 07. 2015 (prvního července roku dva tisíce patnáct), ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 11. 2015 (devátého listopadu roku dva tisíce patnáct), dodatku č. 2 ze dne 24. 02. 2016 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce šestnáct) a dodatku č. 3 ze dne 08. 03. 2016, (osmého března roku dva tisíce šestnáct) proti pohledávce Společnosti ve výši 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu. Pohledávka Předem určeného zájemce za Společností činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí 31 236 109,93 EUR,- (slovy: třicet jedna milionů dvě stě třicet šest tisíc jedno sto devět euro devadesát tři centů). Pro účely přepočtu pohledávky Předem určeného zájemce z EUR na CZK bude použit výměnný kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření dohody o započtení. Zbývající část emisního kursu upsaných Akcií, tj. částku 76.000.000,- (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých), je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 107-0162630267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene 1) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny;n) Valná hromada ve smyslu ustanovení 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek (příloha Č. 1)
od 30. 09. 2016

  Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) ze současné výše 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) na částku ve výši 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři miliony korun českých) za následujících podmínek: a)Upisování nad nebo pod částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) se nepřipouští; b)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 31 (slovy: třiceti jednoho) kusu nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti, (dále společně jen Akcie); d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce); f)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydanou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; g)Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti. h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta); i)Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, příp. sídlo Předem určeného zájemce, na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií; k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií; l) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých), kterou má za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2015, dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 8. 3. 2016, proti pohledávce Společnosti ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu; m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene i) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny; n) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek.
od 02. 05. 2016

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. dubna 2015 schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto:1)Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 55.000.000,-- Kč (padesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55 (padesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, a v případě, že by jejich převodem mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, bude podmínkou jejich převodu souhlas valné hromady společnosti, (dále společně též jen Akcie). 3)Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4)Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581, (dále též jen Zájemce). 5)Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6)Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. 7)Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8)Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-0162630267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
od 20. 04. 2015 do 20. 04. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 06. 2014 do 02. 05. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 06. 2014 do 02. 05. 2016

Akcie

Počet: 1 008 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 09. 2016

Počet: 94 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 05. 2016 do 02. 05. 2016

Počet: 63 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 04. 2015 do 20. 04. 2015

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 09. 2013 do 01. 09. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 10. 09. 2013 do 02. 05. 2016
Praha 4, Duhová, PSČ 14053
od 01. 09. 2013 do 10. 09. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2013 do 02. 05. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2016 do 11. 08. 2016

Adresa: Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 30. 03. 2016


Název/Jméno: PACOVSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2015

Adresa: Polská 1396/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 30. 09. 2015


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 04. 2015 do 30. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2014 do 20. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 04. 2014 do 30. 12. 2014
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014

Adresa: Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
od 01. 09. 2013 do 30. 03. 2016


Název/Jméno: KOPP VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2014
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2013 do 30. 12. 2014

Adresa: Ve Střešovičkách 2289/58, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 25. 05. 2014
V stráni 387/7, Košíře, 150 00 Praha 5
od 01. 09. 2013 do 25. 05. 2014


Název/Jméno: NĚMEJC IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 04. 2015 do 30. 09. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2014 do 20. 04. 2015

Adresa: č.p. 212, 267 12 Chrustenice
od 30. 12. 2014 do 30. 09. 2015
Pod Nouzovem 1033/36, Kbely, 197 00 Praha 9
od 28. 08. 2014 do 30. 12. 2014


Název/Jméno: MIKOVEC PETR

IČO: 49661019

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 04. 2014 do 20. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014

Adresa: Na Královce 508/3, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 01. 09. 2013


Název/Jméno: BROŽÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 2015

Adresa: Vrbická 914, Kbely, 197 00 Praha 9
od 20. 04. 2015


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2014 do 20. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 04. 2014 do 30. 12. 2014
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014

Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 01. 09. 2013


Název/Jméno: ČALKOVSKÝ MOJMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2014 do 28. 08. 2014

Adresa: Pod Nouzovem 1033/36, Kbely, 197 00 Praha 9
od 18. 04. 2014 do 28. 08. 2014


Název/Jméno: JASEK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 04. 2014 do 20. 04. 2015

Adresa: Nymburská 1706, 252 28 Černošice
od 18. 04. 2014 do 20. 04. 2015


Název/Jméno: ROIK DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014

Adresa: Martinelliho 396/16, Koloděje, 190 16 Praha 9
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014


Název/Jméno: JANDA JAROSLAV

IČO: 49094785

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014

Adresa: Na květnici 1096/13, Nusle, 140 00 Praha 4
od 01. 09. 2013 do 18. 04. 2014


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2013

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 08. 2013
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 30. 08. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 30. 08. 2013
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 30. 08. 2013
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 30. 08. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 08. 2013
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 30. 08. 2013
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 30. 08. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 08. 2013
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 30. 08. 2013


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ02059533

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 8. 2015

Související firmy

#NázevICOAdresa
2648474AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 332 03 Šťáhlavy
1824675AUTOrun s.r.o.3006573Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
509661Bioplyn Třeština s.r.o.27928225Klopina 33, PSČ 78973
2252999Bohumil Urban s.r.o.26095980Sudoměřice u Tábora 149, PSČ 39136
2779024Bytové družstvo Moravan, družstvo29252806Moravský Krumlov, Sídliště 351, PSČ 67201

Související osoby