IP Exit, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem IP Exit, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1351. Její identifikační číslo je 45316619

Výpis z obchodního rejstříku IP Exit, a.s.

Datum zápisu: 27. 2. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1351

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7zya87f

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Nucená správa pro společnost IP banka, a.s. (dříve INVESTIČNÍ APOŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost), se sídlem senovážné náměstí32, Prahja 1, identifikační číslo 4531 6619, dle rozhodnutíČeské národní banky ze dne 16.6.2000, č.j. 365/5-00.
od 20. 12. 2000 od 17. 07. 2002

  pověřený výkonem nucené správy:ing. Petr Staněk r.č. 670725/0847Ostrava - jih, Hrabůvka, U lesa 1056/72okres Ostrava - město
od 20. 12. 2000 od 17. 07. 2002

  správce vykonávající nucenou správu:ing. Petr Staněk r.č. 670725/0847Ostrava - jih, Hrabůvka, U lesa 1056/72okres Ostrava - město
od 13. 10. 2000 od 20. 12. 2000

  Prodej podniku INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, akciovéspolečnosti, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČO :45316619 Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1- Nové Město, Na Příkopě 14, IČO: 00001350 s účinností od19.6.2000.
od 26. 06. 2000

  V bance se dnem 16.6.2000 zavádí nucená správa.
od 26. 06. 2000 od 20. 12. 2000

  S účinností od 1.8.1998 byla na základě smlouvy uzavřené meziInvestiční a Poštovní bankou, a.s. a PVT, a.s. se sídlem Praha9, Kovanecká 3O prodána organizačně samostatná část Investiční aPoštovní banky, a.s., označená "Účelová organizační jednotkaAutomatizované systémy a metodika produktů".
od 14. 10. 1998

  Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů seupisovatel fyzicka osoba prokazuje platným průkazem totožnosti aupisovatel - právnická osoba se prokáže platným výpisem zobchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce (u zahraniční osobyobdobným dokladem o existenci právnické osoby a způsobu jednáníjejím jménem). Členové statutárních orgánů upisovatele seprokazují platným průkazem totožnosti.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciálníplné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzickéososby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby.Plná moc musí být vystavena v českém jazyce /nebo s úředněověřeným překladem/ a určena výhradně k zastupování upisovatelepři úpisu 15.série akcií Investiční a Poštovní banky, a.s., amusí obsahovat úplné a nezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce arodné číslo upisovatele - fyzické osoby nebo IČO upisovatele -právnické osoby.V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele a/neborozsahu jeho předkupního práva je rozhodnou evidence IPB dlevýpisu z účtu emitenta ze Střediska cenných papírů ke dnipozastavení obchodování před rozhodným dnem, který je vzhledem kpozastavení obchodování ve Středisku cenných papírů totožný svýpisem k rozhodnému dni.Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předložívýpis z tohoto účtu.V případě, že upisovatel je zahraniční osobou, je při úpisupovinen předložit kopii souhlasu České národní banky ke vznikumajetkového podílu zahraniční osoby na bance.V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu budeupisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné ipočet upsaných akicí a číslo bankovního účtu, na nějž má býtsplacena emisní cena.V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí, je emitentoprávněn upisovateli úpis odmítnout.Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit cenu upsaných akciítakovým způsobem, aby úhrada byla připsána na emisní účet IPBč.362407/5100,resp.účet uvedený v potvrzení o upsání akcií)s účetním datem nejpozději posledního dne upisovacího kola.Komise pro upisování předá představenstvu zprávu o výsledcíchupisování nejpozději do 14-ti dnů ode dne ukončení upisování.Vydání akcií: Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodníhorejstříku a získání povolení k veřejnému obchodování budou akcievydány formou jejich připsání na účet majitele ve Střediskucenných papírů. Podmínkou vydání akcií je existence účtumajitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů.
od 22. 07. 1998 od 07. 12. 1999

  Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění:A. zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akciív objemu 1.000.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování aždo výše 35.044.489.800,-Kč. Charakteristika nových akcií jeuvedena v příloze A tohoto rozhodnutí.B. způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném vpříloze B tohoto rozhodnutí.C. podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s uvedenýmiakciemi.D. ustavení komise pro upisování akcií jako orgánu pro řízení adohled nad procesem ve složení:Prof.RCDr.Ing. V. Hoffmann,CSc., člen dozorčí rady - předsedakomiseIng.J.Tesař, CSc., předseda dozorčí radyIng. P. Vajda, CSc., člen dozorčí radyIng.A.Blaas, člen představenstvaIng. J.Horák, člen představenstva 2. p o v ě ř u j eA. komisi pro upisování akcií výkonem pravomocí uvedených vpodmínkách upisování akcií, řešením sporných případů a výkladempodmínek upisování akcií v souladu s právními předpisy,stanovami společnosti a tímto rozhodnutím.B. představenstvo Investiční a Poštovní banky, a.s.:l. výkonem pravomocí uvedených v podmínkách k upisování akcií,jakož i rozhodnutím o konečné částce zvýšení základního jmění2. činit způsobem uvedeným ve stanovách veškeré právní a jinéúkony nezbytné k zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, zápisu zvýšenéhozákladního jmění v obchodním rejstříku, získání povolení kveřejnému obchodování s novými akciemi, registraci nové emiseakcií ve Středisku cenných papírů a přijetí nových akcií kobchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s.3. zveřejnit v obchodním věstníku usnesení o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vsouladu s ustanovením obchodního zákoníku Příloha A Základní charakteristika emisedruh cenného papíru: kmenová akcie ve smyslu § 155 a násl. obchod. zákoníkuemitent : Investiční a Poštovní banka, a.s.forma cenného papíru: na majitele (doručitele)jmenovitá hodnota akcie: 100,-Kčpodoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papírdůvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálové přiměřenostibanky tak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivitbanky a její ziskovostipočet: 10.000.000 Ks až 350.444.898 ksobchodovatelnost: veřejně obchodovatelné bez omezenípřevoditelnostiISIN: bude požádáno o převzetí CZ0008002854rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi Investiční a Poštovní banky, a.s. ve smyslustanov Investiční a Poštovní banky, a.s. a právního řádu Českérepublikyforma splacení: peněžní Příloha B Způsob upisování akciíÚpis akcií bude probíhat v jednom kole podle přednostního právastávajících akcionářů vypočteného z maximálního objemu zvýšenízákladního jmění společnosti.Lhůta k upsání: Lhůta k upsání akcií je stanovena na 14 dnů apočíná běžet 15. den ode dne zveřejnění výzvy představenstvaInvestiční a Poštovní banky, a.s. k upisování akcií.Představenstvo Investiční a Poštovní banky zveřejní výzvu kupisování akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíusnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s.Praha l, Náměstí Republiky 7, Praha l, Perlová 5, ČeskéBudějovice, Hroznová l, Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12,Karlovy Vary,Bělehradská 14, Ústí nad Labem, Mírové nám. 20, Liberec, tř. l.máje 26, Hradec Králové, Ulrichovo nám. 734, Pardubice, tř. Míru63, Jihlava, Masarykovo nám. 14, Brno, Joštova ul. 5, Olomouc,Horní nám. 6, Ostrava, Nádražní 10, Zlín, Dlouhá 136.Akcionáři- právnické osoby mohou upisovat i na pracovištiústředí IPB, odbor 5-3, II. patro, Perlová 5, Praha l.Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech vkterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod.Upisovatelé a rozhodný den: Upisování se mohou zúčastnitvýhradně osoby, které v rozhodný den, tj. v první den upisovacílhůty budou akcionáři Investiční a Poštovní banky, a.s. dleevidence Střediska cenných papírů. Investiční a Poštovní banka,a.s. za účelem technického zabezpečení úpisu pozastaví převodyakcií IPS šest dnů přede dnem zahájení úpisování do dne zahájeníupisování včetně.Maximální upisovací nárok: Akcionář vlastnící stávající akcie vejmenovité hodnotě 100,-Kč má nárok na upsání maximálně tří (3)nových ackií ve jmenovité hodnotě 100,-Kč na každou jednustávající ackii ve jmenovité hodnotě 100,- Kč.Emisní kurs: 100,-Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty scílem zvýhodnit stávající akcionáře.
od 22. 07. 1998 od 19. 04. 1999

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 9.3.1998o zvýšení základního jmění:Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jměníspolečnosti o 6 000 000 000,- Kč upsáním 60 000 000 ks novýchkmenových akcií na majitele se jmenovitou hodnotou jedné akcie100 Kč. Upisování akcií nad částku 6 000 000 000,- Kč senepřipouští. Akcie budou splaceny v peněžité formě a vydány vzaknihované podobě. Emisní kurs jedné akcie činí 100,- Kč. Budepožádáno o povolení k veřejné obchodovatelnosti všech nověvydávaných akcií a následně po udělení povolení k veřejnéobchodovatelnosti a vydání akcií i o přijetí nově vydaných akciík obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s.Ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučujepřednostní právno akcionářů společnosti. Všechny nově vydávanéakcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci - společnostiNomura Europe plc., se sídlem Nomura House, 1 St. Martin'-le-Grand, London EC1A 4NP, Velká Británie (dále jen "určenýzájemce") v jednom upisovacím kole, které bude zahájeno dne24. března 1998 a potrvá 3 pracovní dny.Důvodem vyloučení přednostního práva je vstup zahraničníhopartnera - určeného zájemce do společnosti v souladu susneseními vlády České republiky č. 468 z 23. červnece 1997a č. 162 z 4. března 1998 o privatizaci majetkového podílu státuv Investiční a Poštovní bance, a.s.Určený zájemce je zavázán vložit do společnosti formou upsáníakcií 6 mld. Kč a v případě potřeby se vynasnažit, abyspolečnost získala dalších 6 mld. Kč formou podřízeného dluhu.Určený zájemce se dále zavázal, že nejpozději do třiceti dnů odvydání nových akcií požádá o svolání další mimořádné valnéhromady společnosti a bude všemi svými hlasy podporovat dalšízvýšení základního jmění společnosti s tím, že umožní všemakcionářům společnosti v rámci jejich přednostních práv upsattři nové akcie na jednu jejich stávající akcii při emisním kursu100,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, a sám seupisování nezúčastní. V důsledku těchto závazků dojde kvýraznému posílení kapitálové přiměřenosti a mezinárodníprestiže Investiční a Poštovní banky, a.s.Představenstvo společnosti písemně vyzve určeného zájemcenejpozději v pracovní den bezprostředně předcházející prvnímudni upisovací lhůty k uplatnění práva na upsání akcií. Úpis seuskuteční zápisem do listiny upisovatelů, která bude k dispozicina adrese IPB, a.s. odbor 5-3, Perlová 5, Praha 1, II. patro.Určený zájemce je při úpisu povinen předložit kopii souhlasuČeské národní banky ve smyslu § 16 odst.1 zákona č. 21/1992 Sb.,o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. souhlas ke vznikumajetkového podílu zahraniční osoby na bance již vzniklé asouhlas s nabytím podílové účasti v rozsahu větším než 15 %základního jmění banky.Určený zájemce je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu všechupsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Investičnía Poštovní banky, a.s., č. 10495-362407/5100 s účetním datemnejpozději poslední den upisovací lhůty.Představenstvo společnosti zabezpečí veškeré kroky a úkonyvyžadované právními předpisy a stanovami společnosti k realizacivýše uvedeného rozhodnutí.
od 13. 03. 1998 od 30. 03. 1998

  Akciová společnost je právním nástupcem Investičníhofondu rychlého výnosu,a.s. se sídlem Praha 1,Senovážné nám. 32,IČO 43875165 ,jenž byl zrušen bez likvidace sloučenímke dni 31.října 1995.
od 31. 10. 1995

  1 akcie na jméno v hodnotě 1000,-Kč je akcií se zvláštnímiprávy ve smyslu zák.č. 92/91 Sb. v platném znění a stanovspolečnosti, s vyloučením převodu akcií na třetí osobu.
od 30. 06. 1994 od 22. 07. 1998

  Název společnosti - celé znění:INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost neboInvestiční a Poštovní banka, a. s. ve zkratce IPB, a. s.
od 15. 04. 1994

  Název společnosti - celé znění:INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost neboInvestiční a poštovní banka, a. s. ve zkratce IPB, a. s.
od 31. 12. 1993 od 15. 04. 1994

  Údaje o založení akciové společnosti:společnost je založena zakladatelskou listinou ze dne 21.2.1992,jednorázově Fondem národního majetku ČR jako jedinýmzakladatelem. Součástí zakladatelské listiny jsou stanovyspolečnosti.
od 27. 02. 1992

  Základní jmění je splaceno ze 100 %.
od 27. 02. 1992

  Obchodní jméno: ve zkratce Investiční banka, a. s.
od 27. 02. 1992 od 31. 12. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUKAČKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: LANDA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: LUČAN JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: DYMÁČEK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: HODOUŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: SEDLÁK PETR

IČO: 62344331

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2007


Název/Jméno: VOŠICKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: KREJČIŘÍK VÍT

IČO: 49155555

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008


Název/Jméno: MALÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: ŘEPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: HLÍNKA PETR

IČO: 75367467

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: SŮSOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: PEŠTA ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: KOZÁK MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2007 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: NETUŠIL MILOSLAV

IČO: 67796397

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2007


Název/Jméno: KOPŘIVA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 2004 od 19. 03. 2007


Název/Jméno: GELLOVÁ MARTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 02. 2004 od 26. 05. 2005


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - první místopředseda (výkonný)
od 04. 04. 2003 od 24. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1998 od 15. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 1997 od 13. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 1993 od 21. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 10. 1992 od 22. 03. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 od 14. 10. 1992


Název/Jméno: DILLARD RANDALL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 04. 2003 od 24. 07. 2008
Dozorčí rada - první místopředseda
od 26. 03. 1998 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: VALDER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2002 od 24. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2000 od 17. 07. 2002


Název/Jméno: ŠTĚDRA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2002 od 24. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2001 od 17. 07. 2002


Název/Jméno: PŘÍLEPKOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2000 od 24. 02. 2004


Název/Jméno: JETELINA RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2000 od 06. 03. 2001


Název/Jméno: STANĚK PETR

IČO: 12147508

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - správce vykonávající nucenou správu
od 26. 06. 2000 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: Karl Martin Miersw

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1999 od 27. 09. 2000


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 1998 od 13. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 od 13. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: JENŠOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: Daniel Patrick Jackson

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 04. 1999 od 24. 07. 2008


Název/Jméno: BENEŠ PETR

IČO: 5393906

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: Marc Christopher Basten

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 1998 od 13. 09. 1999


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

IČO: 10549650

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1998 od 19. 04. 1999


Název/Jméno: JUREČKA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda
od 26. 03. 1998 od 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 1997 od 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 06. 1993 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: VAJDA PETER

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1998 od 24. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1995 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: FABIÁN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1998 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: HOFFMANN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 02. 1997 od 24. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 15. 06. 1993 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: KLACEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 1998 od 13. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1998 od 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 27. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: ONDERKA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1998 od 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 1997 od 13. 03. 1998


Název/Jméno: ŠEBEK ALFRÉD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 od 30. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 od 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 15. 04. 1994


Název/Jméno: HRUŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 1997 od 13. 03. 1998


Název/Jméno: JEŽDÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 02. 1997 od 06. 03. 2001
Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: PŘIBYL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 09. 10. 2002
Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 od 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1993 od 27. 09. 1996


Název/Jméno: TUČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 02. 1997 od 27. 09. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: WEIGL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 14. 10. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: HRUBÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 14. 10. 1998
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: SUCHÁNEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 26. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 od 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 27. 09. 1996


Název/Jméno: BLAAS ALADÁR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 od 13. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: KRULIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 02. 1997 od 13. 03. 1998
Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 09. 1995 od 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 13. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: FÁREK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 od 30. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: LOBKOWICZ JIŘÍ

IČO: 45895694

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 21. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1995 od 21. 02. 1997
Dozorčí rada - místopředseda
od 29. 10. 1992 od 22. 03. 1995
Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 od 29. 10. 1992


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1994 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: Hojdysz Gustav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1995 od 21. 02. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: BERNÁTH MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 od 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: KOSTKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 od 06. 03. 2001


Název/Jméno: BENEŠOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 od 26. 03. 1998


Název/Jméno: KAPOUN JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 04. 1994 od 13. 09. 1995
Dozorčí rada - předseda
od 15. 06. 1993 od 15. 04. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: ŠEBEK ALFRÉD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1994 od 09. 03. 1995


Název/Jméno: HOJDYSZ GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1993 od 22. 03. 1995


Název/Jméno: TÉRA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1993 od 27. 09. 1996


Název/Jméno: VAJDA PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 22. 03. 1995


Název/Jméno: HOFFMAN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 10. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: MULLER ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: SCHWARTZ IRWIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: BARTOŠ BOHDAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: FOFFMANN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 od 14. 10. 1992


Název/Jméno: UZEL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 11. 06. 1992


Název/Jméno: JUREČKA OTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 od 09. 03. 1995


Název/Jméno: BARTUŠKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: JANČÁRY JULIUS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: HOLMAN ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: OPATRNÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: VILÍM JIŘÍ

IČO: 15119505

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 11. 2002

Odpovědní zástupci: 199385

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 11. 2002

Odpovědní zástupci: 199385

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 2002

Odpovědní zástupci: 196583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 2002

Odpovědní zástupci: 196583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 199385

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 199385


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45316619

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
213937"DA", s.r.o. - v likvidaci46978577Lazaretní 1/7, 61500 Brno
405531"KAM-PRAHA", spol. s r.o., v likvidaci60486210Praha, 15800, Košíře, Holečkova, 123
1405031. moravskoslezská elektromontážní společnost s.r.o. - v likvidaci60704403Šámalova 743/101, 61500 Brno
433732ADARKON a.s.27418782Italská 1583/24, 12000 Praha
459367ADASTRA, spol. s r.o.49615131Lupáčova 224/17, 13000 Praha
448352ADLERBERG, a.s.26157446Chodská 1366/9, 12000 Praha
258319Americké vědecké informační středisko,o.p.s. , ve zkrácené formě : AMVIS, o.p.s.26737256Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
469692APZ TRADING a.s.25830821Brno, 61200, Medlánky, Hudcova, 78
145935AQUASTAV - s.r.o.6206219118, 53002 Pardubice
467598AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.2751572918, 53002 Pardubice
290472ART AGENCY HÉSEK s.r.o. v likvidaci26169461Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
80585AURI, s.r.o. v likvidaci62417436Praha, 11000, Staré Město, Křižovnické náměstí, 2
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
457266Bankovní informační technologie, s.r.o.63987686Radlická 333/150, 15000 Praha
413286BEC208, s.r.o.4681592Jasanová 2083/8, 67801 Blansko
201993Beca Vita spol. s r.o. v likvidaci27360563Praha, 16000, Bubeneč (Praha 6), Čs. armády, 371/11
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
412058BRISKOJ, spol. s r.o. - v likvidaci16736877Plzeň, Vyhlasova 14, okres Plzeň-město
463172Bytové družstvo Hněvkovského čp. 1375 a 1376 v likvidaci25667432Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1375, PSČ 149 00
106965C. I. S. spol. s r. o.18188257Kroměříž, 76701, Kroměříž, Riegrovo nám., 138
316973CELIOINVEST a.s. v likvidaci48289931Most, 43401, Most, tř.Budovatelů, 2830
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
40051CORAL BOHEMIA s.r.o. v likvidaci49678094Praha, 16000, Dejvice, Na Kodymce, 15
437528CZ LOKO, a.s.61672131Semanínská 580, 56002 Česká Třebová

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
981593"Český spotřebitel, občanské sdružení"27046150Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1812830"MCS" spol. s r.o.45794626Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
736686"Středočeská rada pro děti a mládež"26527855Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
24104711. VOX a.s.27204987Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
22132422MTJ s.r.o.24756563Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
818436P, spol. s r.o. v likvidaci43874339Senovážné náměstí 993/3, 11000 Praha
2667156A.EPSTEIN & SONS (EUROPE) s.r.o. likvidaci27154220Senovážné náměstí 993/3, 11000 Praha
1080430A.G.A.POR. s.r.o.24124711Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2684873A&D Rallye Team22831631Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1196594Aarnio a.s.24723932Senovážné náměstí 1465/7, 11000 Praha
1773357ACANTHA,s.r.o.27230201Jeruzalémská 962/3, 11000 Praha
2612907AD4You s.r.o. v likvidaci27163661Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
91098ADAPO projekt s.r.o.24126543Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1480889Advance International s.r.o.2889447Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1183377Advertas Investments a.s.27403513Senovážné náměstí 1463/5, 11000 Praha
1599228AEROTONE s.r.o.28251202Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
448045AEROTONE-MZ s.r.o.24733954Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
269912AFA s.r.o.27099865Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
3301363AFUS spol. s.r.o.27407748Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
2570050AGENTURA A+I spol. s r.o.26147688Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
2869242Agentura Pražské kulturní služby - hospodářské zařízení43005969Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
530579Agrární mládež18627463Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
1567727AIDA Export-Import s.r.o.27453821Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
96662ALK TRADE,s.r.o.25729268Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Senovážné nám., 6/1464
2085298ALMAKON s.r.o.27158667Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1410414Jan Horešovský - APLIS41448731Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2799072MUDr. Milada KLIMEŠOVÁ - praktický lékař pro dospělé61379841Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1305262MUDR.MAGDALÉNA KIŠŠOVÁ, ZUBNÍ LÉKAŘKA47611821Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2308453SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE-MUDR.DANA VÍTOVÁ60445921Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1575476Beran Pavel62459660Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2534792BODY Petr Bodnár-12633089Senovážné náměstí 993/3, 11000 Praha
851941Bouček Karel74869761Senovážné náměstí 994/2, 11000 Praha
2089128Bowker Iva1126041Senovážné náměstí 1465/7, 11000 Praha
65804BUCHEL Jan73749788Jeruzalémská 961/5, 11000 Praha
65028Černá Marta41182111Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1079731Doležalová Lucie3473899Senovážné náměstí 994/2, 11000 Praha
2289875Donátová Božena41822676Jeruzalémská 961/5, 11000 Praha
702725EXNEROVÁ Julie70949808Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
3329137Fedoš Emil47573066Senovážné náměstí 1465/7, 11000 Praha
174985Frydrychová Barbora71457330Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1709262Havlík Samuel66245222Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
895333Holeyšovská Olga41201752Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
881169Hosnedl Josef71401318Senovážné náměstí 994/2, 11000 Praha
665971HRUBÝ Jaroslav62385933Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
1411876Iliev Vladimír46626832Senovážné náměstí 994/2, 11000 Praha
3396483Jakubů Jiří71662154Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
2821592JUDr. Kratochvíl Luboš18386539Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
2450251JUDr. Nemeth Věslav11202858Senovážné náměstí 1463/5, 11000 Praha
2935421Kaucká Ivana41732707Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
210036Kejdová Regina68708335Jeruzalémská 961/5, 11000 Praha