IP Exit, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem IP Exit, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1351. Jeho identifikační číslo je 45316619

 
 

Výpis z obchodního rejstříku IP Exit, a.s.

Datum zápisu: 27. 2. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1351

Identifikační číslo:45316619

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7zya87f

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí č.32/čp.976, PSČ 11403
od 15. 05. 2002
Praha 1, Česká republika, Senovážné nám. 32
od 15. 06. 1993 do 15. 05. 2002
Praha 1, ČSFR, Nám. Maxima Gorkého 32
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993
Senovážné náměstí 976/32, 11000 Praha

Skutečnosti

  pověřený výkonem nucené správy:ing. Petr Staněk r.č. 670725/0847Ostrava - jih, Hrabůvka, U lesa 1056/72okres Ostrava - město
od 20. 12. 2000 do 17. 07. 2002

  Nucená správa pro společnost IP banka, a.s. (dříve INVESTIČNÍ APOŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost), se sídlem senovážné náměstí32, Prahja 1, identifikační číslo 4531 6619, dle rozhodnutíČeské národní banky ze dne 16.6.2000, č.j. 365/5-00.
od 20. 12. 2000 do 17. 07. 2002

  správce vykonávající nucenou správu:ing. Petr Staněk r.č. 670725/0847Ostrava - jih, Hrabůvka, U lesa 1056/72okres Ostrava - město
od 13. 10. 2000 do 20. 12. 2000

  Prodej podniku INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, akciovéspolečnosti, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČO :45316619 Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1- Nové Město, Na Příkopě 14, IČO: 00001350 s účinností od19.6.2000.
od 26. 06. 2000

  V bance se dnem 16.6.2000 zavádí nucená správa.
od 26. 06. 2000 do 20. 12. 2000

  S účinností od 1.8.1998 byla na základě smlouvy uzavřené meziInvestiční a Poštovní bankou, a.s. a PVT, a.s. se sídlem Praha9, Kovanecká 3O prodána organizačně samostatná část Investiční aPoštovní banky, a.s., označená "Účelová organizační jednotkaAutomatizované systémy a metodika produktů".
od 14. 10. 1998

  Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů seupisovatel fyzicka osoba prokazuje platným průkazem totožnosti aupisovatel - právnická osoba se prokáže platným výpisem zobchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce (u zahraniční osobyobdobným dokladem o existenci právnické osoby a způsobu jednáníjejím jménem). Členové statutárních orgánů upisovatele seprokazují platným průkazem totožnosti.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciálníplné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzickéososby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby.Plná moc musí být vystavena v českém jazyce /nebo s úředněověřeným překladem/ a určena výhradně k zastupování upisovatelepři úpisu 15.série akcií Investiční a Poštovní banky, a.s., amusí obsahovat úplné a nezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce arodné číslo upisovatele - fyzické osoby nebo IČO upisovatele -právnické osoby.V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele a/neborozsahu jeho předkupního práva je rozhodnou evidence IPB dlevýpisu z účtu emitenta ze Střediska cenných papírů ke dnipozastavení obchodování před rozhodným dnem, který je vzhledem kpozastavení obchodování ve Středisku cenných papírů totožný svýpisem k rozhodnému dni.Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předložívýpis z tohoto účtu.V případě, že upisovatel je zahraniční osobou, je při úpisupovinen předložit kopii souhlasu České národní banky ke vznikumajetkového podílu zahraniční osoby na bance.V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu budeupisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné ipočet upsaných akicí a číslo bankovního účtu, na nějž má býtsplacena emisní cena.V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí, je emitentoprávněn upisovateli úpis odmítnout.Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit cenu upsaných akciítakovým způsobem, aby úhrada byla připsána na emisní účet IPBč.362407/5100,resp.účet uvedený v potvrzení o upsání akcií)s účetním datem nejpozději posledního dne upisovacího kola.Komise pro upisování předá představenstvu zprávu o výsledcíchupisování nejpozději do 14-ti dnů ode dne ukončení upisování.Vydání akcií: Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodníhorejstříku a získání povolení k veřejnému obchodování budou akcievydány formou jejich připsání na účet majitele ve Střediskucenných papírů. Podmínkou vydání akcií je existence účtumajitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů.
od 22. 07. 1998 do 07. 12. 1999

  Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění:A. zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akciív objemu 1.000.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování aždo výše 35.044.489.800,-Kč. Charakteristika nových akcií jeuvedena v příloze A tohoto rozhodnutí.B. způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném vpříloze B tohoto rozhodnutí.C. podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s uvedenýmiakciemi.D. ustavení komise pro upisování akcií jako orgánu pro řízení adohled nad procesem ve složení:Prof.RCDr.Ing. V. Hoffmann,CSc., člen dozorčí rady - předsedakomiseIng.J.Tesař, CSc., předseda dozorčí radyIng. P. Vajda, CSc., člen dozorčí radyIng.A.Blaas, člen představenstvaIng. J.Horák, člen představenstva 2. p o v ě ř u j eA. komisi pro upisování akcií výkonem pravomocí uvedených vpodmínkách upisování akcií, řešením sporných případů a výkladempodmínek upisování akcií v souladu s právními předpisy,stanovami společnosti a tímto rozhodnutím.B. představenstvo Investiční a Poštovní banky, a.s.:l. výkonem pravomocí uvedených v podmínkách k upisování akcií,jakož i rozhodnutím o konečné částce zvýšení základního jmění2. činit způsobem uvedeným ve stanovách veškeré právní a jinéúkony nezbytné k zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, zápisu zvýšenéhozákladního jmění v obchodním rejstříku, získání povolení kveřejnému obchodování s novými akciemi, registraci nové emiseakcií ve Středisku cenných papírů a přijetí nových akcií kobchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s.3. zveřejnit v obchodním věstníku usnesení o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vsouladu s ustanovením obchodního zákoníku Příloha A Základní charakteristika emisedruh cenného papíru: kmenová akcie ve smyslu § 155 a násl. obchod. zákoníkuemitent : Investiční a Poštovní banka, a.s.forma cenného papíru: na majitele (doručitele)jmenovitá hodnota akcie: 100,-Kčpodoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papírdůvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálové přiměřenostibanky tak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivitbanky a její ziskovostipočet: 10.000.000 Ks až 350.444.898 ksobchodovatelnost: veřejně obchodovatelné bez omezenípřevoditelnostiISIN: bude požádáno o převzetí CZ0008002854rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi Investiční a Poštovní banky, a.s. ve smyslustanov Investiční a Poštovní banky, a.s. a právního řádu Českérepublikyforma splacení: peněžní Příloha B Způsob upisování akciíÚpis akcií bude probíhat v jednom kole podle přednostního právastávajících akcionářů vypočteného z maximálního objemu zvýšenízákladního jmění společnosti.Lhůta k upsání: Lhůta k upsání akcií je stanovena na 14 dnů apočíná běžet 15. den ode dne zveřejnění výzvy představenstvaInvestiční a Poštovní banky, a.s. k upisování akcií.Představenstvo Investiční a Poštovní banky zveřejní výzvu kupisování akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíusnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s.Praha l, Náměstí Republiky 7, Praha l, Perlová 5, ČeskéBudějovice, Hroznová l, Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12,Karlovy Vary,Bělehradská 14, Ústí nad Labem, Mírové nám. 20, Liberec, tř. l.máje 26, Hradec Králové, Ulrichovo nám. 734, Pardubice, tř. Míru63, Jihlava, Masarykovo nám. 14, Brno, Joštova ul. 5, Olomouc,Horní nám. 6, Ostrava, Nádražní 10, Zlín, Dlouhá 136.Akcionáři- právnické osoby mohou upisovat i na pracovištiústředí IPB, odbor 5-3, II. patro, Perlová 5, Praha l.Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech vkterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod.Upisovatelé a rozhodný den: Upisování se mohou zúčastnitvýhradně osoby, které v rozhodný den, tj. v první den upisovacílhůty budou akcionáři Investiční a Poštovní banky, a.s. dleevidence Střediska cenných papírů. Investiční a Poštovní banka,a.s. za účelem technického zabezpečení úpisu pozastaví převodyakcií IPS šest dnů přede dnem zahájení úpisování do dne zahájeníupisování včetně.Maximální upisovací nárok: Akcionář vlastnící stávající akcie vejmenovité hodnotě 100,-Kč má nárok na upsání maximálně tří (3)nových ackií ve jmenovité hodnotě 100,-Kč na každou jednustávající ackii ve jmenovité hodnotě 100,- Kč.Emisní kurs: 100,-Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty scílem zvýhodnit stávající akcionáře.
od 22. 07. 1998 do 19. 04. 1999

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 9.3.1998o zvýšení základního jmění:Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jměníspolečnosti o 6 000 000 000,- Kč upsáním 60 000 000 ks novýchkmenových akcií na majitele se jmenovitou hodnotou jedné akcie100 Kč. Upisování akcií nad částku 6 000 000 000,- Kč senepřipouští. Akcie budou splaceny v peněžité formě a vydány vzaknihované podobě. Emisní kurs jedné akcie činí 100,- Kč. Budepožádáno o povolení k veřejné obchodovatelnosti všech nověvydávaných akcií a následně po udělení povolení k veřejnéobchodovatelnosti a vydání akcií i o přijetí nově vydaných akciík obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s.Ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučujepřednostní právno akcionářů společnosti. Všechny nově vydávanéakcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci - společnostiNomura Europe plc., se sídlem Nomura House, 1 St. Martin'-le-Grand, London EC1A 4NP, Velká Británie (dále jen "určenýzájemce") v jednom upisovacím kole, které bude zahájeno dne24. března 1998 a potrvá 3 pracovní dny.Důvodem vyloučení přednostního práva je vstup zahraničníhopartnera - určeného zájemce do společnosti v souladu susneseními vlády České republiky č. 468 z 23. červnece 1997a č. 162 z 4. března 1998 o privatizaci majetkového podílu státuv Investiční a Poštovní bance, a.s.Určený zájemce je zavázán vložit do společnosti formou upsáníakcií 6 mld. Kč a v případě potřeby se vynasnažit, abyspolečnost získala dalších 6 mld. Kč formou podřízeného dluhu.Určený zájemce se dále zavázal, že nejpozději do třiceti dnů odvydání nových akcií požádá o svolání další mimořádné valnéhromady společnosti a bude všemi svými hlasy podporovat dalšízvýšení základního jmění společnosti s tím, že umožní všemakcionářům společnosti v rámci jejich přednostních práv upsattři nové akcie na jednu jejich stávající akcii při emisním kursu100,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, a sám seupisování nezúčastní. V důsledku těchto závazků dojde kvýraznému posílení kapitálové přiměřenosti a mezinárodníprestiže Investiční a Poštovní banky, a.s.Představenstvo společnosti písemně vyzve určeného zájemcenejpozději v pracovní den bezprostředně předcházející prvnímudni upisovací lhůty k uplatnění práva na upsání akcií. Úpis seuskuteční zápisem do listiny upisovatelů, která bude k dispozicina adrese IPB, a.s. odbor 5-3, Perlová 5, Praha 1, II. patro.Určený zájemce je při úpisu povinen předložit kopii souhlasuČeské národní banky ve smyslu § 16 odst.1 zákona č. 21/1992 Sb.,o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. souhlas ke vznikumajetkového podílu zahraniční osoby na bance již vzniklé asouhlas s nabytím podílové účasti v rozsahu větším než 15 %základního jmění banky.Určený zájemce je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu všechupsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Investičnía Poštovní banky, a.s., č. 10495-362407/5100 s účetním datemnejpozději poslední den upisovací lhůty.Představenstvo společnosti zabezpečí veškeré kroky a úkonyvyžadované právními předpisy a stanovami společnosti k realizacivýše uvedeného rozhodnutí.
od 13. 03. 1998 do 30. 03. 1998

  Akciová společnost je právním nástupcem Investičníhofondu rychlého výnosu,a.s. se sídlem Praha 1,Senovážné nám. 32,IČO 43875165 ,jenž byl zrušen bez likvidace sloučenímke dni 31.října 1995.
od 31. 10. 1995

  1 akcie na jméno v hodnotě 1000,-Kč je akcií se zvláštnímiprávy ve smyslu zák.č. 92/91 Sb. v platném znění a stanovspolečnosti, s vyloučením převodu akcií na třetí osobu.
od 30. 06. 1994 do 22. 07. 1998

  Název společnosti - celé znění:INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost neboInvestiční a Poštovní banka, a. s. ve zkratce IPB, a. s.
od 15. 04. 1994

  Název společnosti - celé znění:INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost neboInvestiční a poštovní banka, a. s. ve zkratce IPB, a. s.
od 31. 12. 1993 do 15. 04. 1994

  Základní jmění je splaceno ze 100 %.
od 27. 02. 1992

  Údaje o založení akciové společnosti:společnost je založena zakladatelskou listinou ze dne 21.2.1992,jednorázově Fondem národního majetku ČR jako jedinýmzakladatelem. Součástí zakladatelské listiny jsou stanovyspolečnosti.
od 27. 02. 1992

  Obchodní jméno: ve zkratce Investiční banka, a. s.
od 27. 02. 1992 do 31. 12. 1993

Akcie

Počet: 133 828 664 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 10. 11. 1998

Počet: 116 814 966 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 22. 07. 1998 do 22. 07. 1998

Počet: 116 814 956 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 30. 03. 1998 do 30. 03. 1998

Počet: 56 814 956 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 04. 12. 1996 do 04. 12. 1996

Počet: 45 231 422 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 30. 04. 1996 do 30. 04. 1996

Počet: 40 313 370 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 01. 02. 1996 do 01. 02. 1996

Počet: 37 313 370 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 31. 10. 1995 do 31. 10. 1995

Počet: 33 487 520 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 13. 09. 1995 do 13. 09. 1995

Počet: 3 348 752 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 08. 02. 1995 do 08. 02. 1995

Počet: 3 195 952 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 09. 1994 do 06. 09. 1994

Počet: 3 195 352 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 09. 1994 do 06. 09. 1994

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 30. 06. 1994 do 30. 06. 1994

Počet: 2 668 064 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 06. 1994 do 30. 06. 1994

Počet: 2 068 066 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 31. 12. 1993 do 31. 12. 1993

Počet: 1 500 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 22. 10. 1993 do 22. 10. 1993

Počet: 1 500 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 10. 1993 do 01. 10. 1993

Počet: 1 000 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 27. 02. 1992 do 27. 02. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LANDA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 08. 2010

Adresa: 28. října 836/27, 410 02 Lovosice
od 07. 08. 2016
Lovisice, 28. října 27, PSČ 41002
od 27. 08. 2010 do 07. 08. 2016


Název/Jméno: LUČAN JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008

Adresa: Podvinný mlýn 2347/26, Libeň, 190 00 Praha 9
od 28. 02. 2016
Praha 9, Podvinný mlýn 2347/26, PSČ 19000
od 27. 08. 2010 do 28. 02. 2016
Praha 10, Vinohradská 3216/165, PSČ 10000
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 08. 2010

Adresa: Rápošovská 74, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 06. 01. 2016
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74, PSČ 19016
od 27. 08. 2010 do 06. 01. 2016


Název/Jméno: DYMÁČEK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010

Adresa: Nad Údolím 125, Řež, 250 68 Husinec
od 29. 11. 2015
Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko 33, PSČ 76841
od 27. 08. 2010 do 29. 11. 2015


Název/Jméno: HODOUŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010

Adresa: Točitá 1720/14, Krč, 140 00 Praha 4
od 31. 07. 2015
Praha 4, Točitá 1720, PSČ 14000
od 27. 08. 2010 do 31. 07. 2015


Název/Jméno: SEDLÁK PETR

IČO: 62344331

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2007

Adresa: Lindavská 781/9, Bohnice, 181 00 Praha 8
od 18. 02. 2015
Praha 8, Lindavská 781/9
od 19. 03. 2007 do 18. 02. 2015


Název/Jméno: VOŠICKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 08. 2010

Adresa: č.p. 1, 258 01 Rataje
od 11. 11. 2013
Rataje 1, okres Benešov, PSČ 25801
od 27. 08. 2010 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: ŘEPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010

Adresa: Praha 4, Pastevců 470/17, PSČ 14900
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: MALÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 1713/22, PSČ 18200
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: KREJČIŘÍK VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008

Adresa: Psáry - Dolní Jirčany, Roklinka 591, PSČ 25244
od 27. 08. 2010
Praha 4, Vokáčova 1180/8, PSČ 14000
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: KUKAČKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010

Adresa: Třeboň, Budějovická 952, PSČ 37901
od 24. 07. 2008


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010

Adresa: Praha 8, Nad Rokoskou 9a/2237, PSČ 18200
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: PEŠTA ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010

Adresa: Praha 9, Na pokraji 540/2, PSČ 19000
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: HLÍNKA PETR

IČO: 75367467

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010

Adresa: Praha 10, Záběhlická 90, PSČ 10600
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: SŮSOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Šestidomí 988/6, PSČ 16000
od 24. 07. 2008 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: NETUŠIL MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2007

Adresa: Praha 10, Kružberská 11/1913
od 19. 03. 2007


Název/Jméno: KOZÁK MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2007 do 27. 08. 2010

Adresa: Židovice 112, PSČ 41183
od 19. 03. 2007 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: GELLOVÁ MARTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 02. 2004 do 26. 05. 2005

Adresa: Praha 5, Na sklonku 8/603, PSČ 15000
od 24. 02. 2004 do 26. 05. 2005


Název/Jméno: KOPŘIVA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 2004 do 19. 03. 2007

Adresa: Praha 4, U družstva Práce 1478/80, PSČ 14000
od 24. 02. 2004 do 19. 03. 2007


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - první místopředseda (výkonný)
od 04. 04. 2003 do 24. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1998 do 15. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 10. 1992 do 22. 03. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 do 14. 10. 1992

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, U Šípků č. 4
od 04. 04. 2003 do 24. 07. 2008
Praha 5 - Hlubočepy, U Šípků č.4
od 19. 04. 1999 do 15. 05. 2002
Praha 10, Arbesovo nám. 10
od 13. 03. 1998 do 19. 04. 1999
Praha 5, Arbesovo nám. 10
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Praha 5, Arbesovo nám. 10
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: DILLARD RANDALL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 04. 2003 do 24. 07. 2008
Dozorčí rada - první místopředseda
od 26. 03. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: London, 7 Sovereign Mews, Pearson St., Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 26. 03. 1998 do 24. 07. 2008


Název/Jméno: VALDER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2002 do 24. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2000 do 17. 07. 2002

Adresa: Praha 8, Krosenská 531/4
od 13. 10. 2000 do 24. 02. 2004


Název/Jméno: ŠTĚDRA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2002 do 24. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2001 do 17. 07. 2002

Adresa: Praha 4 - Libuš, Mirotická 770
od 06. 03. 2001 do 24. 02. 2004


Název/Jméno: PŘÍLEPKOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2000 do 24. 02. 2004

Adresa: Praha 4, Vejvanovského 1616/8
od 13. 10. 2000 do 24. 02. 2004


Název/Jméno: JETELINA RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2000 do 06. 03. 2001

Adresa: Uherské Hradiště, Štěpnická 1064
od 13. 10. 2000 do 06. 03. 2001


Název/Jméno: STANĚK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - správce vykonávající nucenou správu
od 26. 06. 2000 do 13. 10. 2000

Adresa: Ostrava - jih - Hrabůvka, K lesu 1056/72, okres Ostrava-město
od 26. 06. 2000 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 1998 do 13. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Elišky Junkové 1343/6
od 13. 09. 1999 do 13. 10. 2000
Praha 10, Hostivařská 33
od 21. 02. 1997 do 13. 09. 1999
Praha 10, Hostivařská 33
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Rudná u Prahy, Máchova 361
od 13. 09. 1999 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: Karl Martin Miersw

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1999 do 27. 09. 2000

Adresa: Praha 5, Diezenhoferovy sady 3
od 13. 09. 1999 do 27. 09. 2000


Název/Jméno: JENŠOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Praha 6 - Nebušice, Na Malé Šárce 800
od 30. 07. 1999 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: DANIEL PATRICK JACKSON

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 04. 1999 do 24. 07. 2008

Adresa: Londýn W11 4 PA, Penzance Place 8,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 19. 04. 1999 do 24. 07. 2008


Název/Jméno: BENEŠ PETR

IČO: 60584319

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Bohuslava Martinů 1051/2
od 19. 04. 1999 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: Marc Christopher Basten

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 1998 do 13. 09. 1999

Adresa: Bardfield, Whitehill Road, Meopham, Kent DA 13 OTJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 14. 10. 1998 do 13. 09. 1999


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1998 do 19. 04. 1999

Adresa: Samopše 19, okres Kutná Hora
od 21. 05. 1998 do 19. 04. 1999


Název/Jméno: JUREČKA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda
od 26. 03. 1998 do 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 1997 do 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 4, Vápencová 548/11
od 26. 03. 1998 do 24. 07. 2008
Praha 4, Vápencová 548/11, PSČ 14000
od 21. 02. 1997 do 02. 03. 1998
Praha 4, Vápencová 548/11, PSČ 14000
od 01. 02. 1996 do 21. 02. 1997
Ostrava 2, Komerční 14, PSČ 70200
od 15. 04. 1994 do 01. 02. 1996
Ostrava 2, Komerční 14
od 15. 06. 1993 do 15. 04. 1994


Název/Jméno: FABIÁN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1998 do 13. 10. 2000

Adresa: Praha 10, Měcholupská 67/11
od 13. 03. 1998 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: VAJDA PETER

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1998 do 24. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1995 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 5, Seydlerova 2146
od 13. 03. 1998 do 24. 07. 2008
Bratislava, Hummelova 6, Slovenská republika
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Bratislava, Hummelova 6
od 22. 03. 1995 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: HOFFMANN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 02. 1997 do 24. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 10, Černokostelecká 91
od 21. 02. 1997 do 24. 07. 2008
Praha 10, Černokostelecká 91
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: KLACEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 1998 do 13. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1998 do 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 do 27. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 1, Karmelitská 25/373
od 02. 03. 1998 do 13. 10. 2000
Praha 1, Karmelitská 25
od 14. 10. 1992 do 27. 09. 1996


Název/Jméno: ONDERKA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1998 do 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 1997 do 13. 03. 1998

Adresa: Praha 6, V.P. Čkalova 798/24
od 13. 03. 1998 do 24. 07. 2008
Praha 6 - Bubeneč, V.P.Čkalova 798/24, okres Praha 6, PSČ 16000
od 20. 08. 1997 do 13. 03. 1998


Název/Jméno: ŠEBEK ALFRÉD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 do 30. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 do 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 do 15. 04. 1994

Adresa: Praha 10, Na Slavíkově 19
od 10. 02. 1998 do 30. 07. 1999
Praha 4, Květnového vítězství 1864/38, PSČ 14000
od 21. 02. 1997 do 10. 02. 1998
Praha 4, Květnového vítězství 1864/38, PSČ 14000
od 15. 04. 1994 do 21. 02. 1997
Praha 4, Květnového povstání 1864
od 31. 12. 1993 do 15. 04. 1994
Praha 4, Květnového vítězství 675
od 15. 06. 1993 do 15. 04. 1994


Název/Jméno: HRUŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 1997 do 13. 03. 1998

Adresa: Praha 4 - Nusle, V Horkách 1432/22, okres Praha 4, PSČ 14000
od 20. 08. 1997 do 13. 03. 1998


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1994 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 3, Pod lipami 2663/3, PSČ 13000
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Praha 3, Pod lipami 2663/3, PSČ 13000
od 15. 04. 1994 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: PŘIBYL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 09. 10. 2002
Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 do 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1993 do 27. 09. 1996

Adresa: Praha 5 - Lužiny, Fantova 20
od 21. 02. 1997 do 09. 10. 2002
Praha 5 - Lužiny, Fantova 20
od 27. 09. 1996 do 21. 02. 1997
Praha 5, Pokrovského 1789
od 01. 10. 1993 do 27. 09. 1996


Název/Jméno: WEIGL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997

Adresa: Brandýs nad Labem, Pražská 255
od 21. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Brandýs nad Labem, Pražská 255
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: HRUBÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 7, Jana Zajíce 2
od 21. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Praha 7, Jana Zajíce 2
od 13. 09. 1995 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: LOBKOWICZ JIŘÍ

IČO: 45895694

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 21. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1995 do 21. 02. 1997
Dozorčí rada - místopředseda
od 29. 10. 1992 do 22. 03. 1995
Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 do 29. 10. 1992

Adresa: Praha 1, Vlašská 17
od 21. 02. 1997 do 21. 08. 1997
Praha 1, Vlašská 17
od 11. 06. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: SUCHÁNEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 26. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 do 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 do 27. 09. 1996

Adresa: Průhonice, Tovární 549, okres Praha-západ
od 21. 02. 1997 do 26. 03. 1998
Průhonice, Tovární 549, okres Praha-západ
od 27. 09. 1996 do 21. 02. 1997
Praha 10, V korytech 21
od 15. 06. 1993 do 27. 09. 1996


Název/Jméno: BERNÁTH MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 6, K Červenému vrchu 33
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Praha 6, K Červenému vrchu 33
od 15. 06. 1993 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: JEŽDÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 02. 1997 do 06. 03. 2001
Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 do 21. 02. 1997

Adresa: Liberec, Sametová 718
od 21. 02. 1997 do 06. 03. 2001
Liberec, Sametová 718
od 11. 06. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: HOJDYSZ GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1995 do 21. 02. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Český Těšín, Slezská 22, okres Karviná
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Český Těšín, Slezská 22
od 22. 03. 1995 do 21. 02. 1997
Český Těšín, Slezská 22
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: BLAAS ALADÁR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 do 13. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 9, Matějkova 3
od 21. 02. 1997 do 13. 10. 2000
Praha 9, Matějkova 3
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: FÁREK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1997 do 30. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 6, Farní 19
od 21. 02. 1997 do 30. 07. 1999
Praha 6, Farní 19
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: KRULIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 09. 1995 do 21. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 do 13. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 4, Pšenčíkova 675
od 21. 02. 1997 do 13. 03. 1998
Praha 4, Pšenčíkova 675
od 14. 10. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: TUČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 02. 1997 do 27. 09. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 1, Vodičkova 32
od 21. 02. 1997 do 27. 09. 2000
Praha 1, Vodičkova 32
od 27. 02. 1992 do 21. 02. 1997


Název/Jméno: KOSTKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 do 06. 03. 2001

Adresa: Praha 8, Modřínová 980, PSČ 18200
od 27. 09. 1996 do 06. 03. 2001


Název/Jméno: BENEŠOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1996 do 26. 03. 1998

Adresa: Lešany 14, okr. Benešov, PSČ 257 44
od 27. 09. 1996 do 26. 03. 1998


Název/Jméno: ŠEBEK ALFRÉD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1994 do 09. 03. 1995

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 1864/38, PSČ 14000
od 15. 04. 1994 do 09. 03. 1995


Název/Jméno: KAPOUN JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 04. 1994 do 13. 09. 1995
Dozorčí rada - předseda
od 15. 06. 1993 do 15. 04. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 4, Mádrova 9
od 27. 02. 1992 do 13. 09. 1995


Název/Jméno: HOJDYSZ GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1993 do 22. 03. 1995

Adresa: Český Těšín, Slezská 22
od 01. 10. 1993 do 22. 03. 1995


Název/Jméno: TÉRA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1993 do 27. 09. 1996

Adresa: Trutnov, Kryblická 366
od 01. 10. 1993 do 27. 09. 1996


Název/Jméno: VAJDA PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 do 22. 03. 1995

Adresa: Bratislava, Hummelova 6
od 15. 06. 1993 do 22. 03. 1995


Název/Jméno: HOFFMAN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 10. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 10, Černokostelecká 91
od 14. 10. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: MULLER ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 5, Renoirova 621
od 11. 06. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: SCHWARTZ IRWIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 06. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 1, Jindřišská 20, adresa AK
od 11. 06. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: JANČÁRY JÚLIUS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Frýdlant, Údolí 810
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: BARTUŠKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 8, Křižíkova 113
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: BARTOŠ BOHDAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Kopřivnice, Komenského 517
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: FOFFMANN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 do 14. 10. 1992

Adresa: Praha 10, Černokostelecká 91
od 27. 02. 1992 do 14. 10. 1992


Název/Jméno: JUREČKA OTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1992 do 09. 03. 1995

Adresa: Ostrava, Komerční 14
od 27. 02. 1992 do 09. 03. 1995


Název/Jméno: OPATRNÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 6, Terronská 10
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: VILÍM JIŘÍ

IČO: 76133796

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 10, Pod strání 2158
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993


Název/Jméno: UZEL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 11. 06. 1992

Adresa: Praha 4, Mezivrší 1447/33
od 27. 02. 1992 do 11. 06. 1992


Název/Jméno: HOLMAN ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993

Adresa: Praha 6, Kamerunská 607
od 27. 02. 1992 do 15. 06. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 11. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Marta Gellová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 11. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kopřiva

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Marta Gellová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kopřiva

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 10. 2002

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 13. 11. 2002
Realitní činnost
od 12. 11. 2002
Zprostředkování služeb
od 04. 11. 2002
Zprostředkování obchodu
od 04. 11. 2002
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 09. 10. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kopřiva


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 10. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Marta Gellová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45316619

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3247925"DA", s.r.o. - v likvidaci46978577Brno, Lazaretní 7, PSČ 61500
3153028"Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského"49369687Praha 1, Malostranské nám. 26, PSČ 11800
2948646"Společenství MÁNESOVA čp. 1675, 1676 SOKOLOV"71010360Sokolov, Mánesova 1675, PSČ 35601
3608188"Společenství vlastníků domu Hurbanova 1179, Praha 4"29046653Praha 4 - Krč, Hurbanova 1179/26, PSČ 14200
774378"STUDIO HOLOGRAFIE, s.r.o."49680081Praha 10, Janderova 33, PSČ 10000

Související osoby