IP Projekt a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem IP Projekt a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1848. Její identifikační číslo je 25391747

Výpis z obchodního rejstříku IP Projekt a.s.

Datum zápisu: 19. 2. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1848

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8k7ekv2

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství
Příprava a vypracování technických návrhů
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Konstrukce, projektování a montáž strojního zařízení (mimo...
Posuzování vlivů na životní prostředí
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Poradenství a konzultace v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 12. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 6.8.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.200.000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých) o částku ve výši 4.400.000,- Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých) na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 220 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč; všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; akcie budou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých);d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před konáním této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to panu Ing. Pavlu Volfovi, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Liboru Novákovi, r.č. 67-05-26/1178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Radimu Ondříškovi, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií a panu Ing. Michaelu Ševčíkovi, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií (dále též jen "předem určení zájemci");f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti IP Projekt a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 702 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 20.000,- Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; upisovatel je povinen splatit: 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií,g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: akcionář pan Ing. Pavel Volf, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Libor Novák, r.č. 67-05-26/1178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 je oprávněn započíst své peněžité pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007 pro částku ve výši 1.020.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvacettisíc korun českých) a ze Smlouvy o půjčce ze dne 11.7.2005 pro částku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých); akcionář pan Ing. Radim Ondříšek, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Michael Ševčík, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007;ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :* smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,* ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;* peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Pavla Volfa bude započtena ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;* peněžité pohledávky akcionáře Ing. Libora Nováka budou započteny ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;* peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Radima Ondříška bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;* peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Michaela Ševčíka bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;
od 13. 09. 2007 od 14. 11. 2007

  Omezení převoditelnosti akcií:Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady.
od 16. 10. 2003 od 16. 04. 2009

Akcie

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 640000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014 od 09. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014 od 09. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 640000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014 od 09. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 04. 2009 od 30. 12. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 640000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 04. 2009 od 30. 12. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 04. 2009 od 30. 12. 2014

Počet: 330 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 11. 2007 od 16. 04. 2009

Počet: 110 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 08. 2007 od 14. 11. 2007

Počet: 110 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 16. 10. 2003 od 11. 08. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: DH TRADE PARTNER s.r.o.

IČO: 25871617

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 2003 od 24. 02. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠEVČÍK MICHAEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 11. 2015
Správní rada - člen správní rady
od 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2003 od 30. 12. 2014


Název/Jméno: ONDŘÍŠEK RADIM

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2009 od 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2003 od 10. 12. 2009


Název/Jméno: VLADAŘ JIŘÍ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2009 od 30. 12. 2014


Název/Jméno: NOVÁK LIBOR

IČO: 49730801

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 2008 od 10. 12. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 11. 2007 od 20. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 06. 2003 od 14. 11. 2007


Název/Jméno: ŠEVČÍKOVÁ LENKA

IČO: 73315826

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2008 od 30. 12. 2014


Název/Jméno: TÁBOR VÁCLAV

IČO: 69214760

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2008 od 30. 12. 2014


Název/Jméno: LYČKOVÁ NAĎA

IČO: 87900530

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2008 od 30. 12. 2014


Název/Jméno: ADÁMEK JIŘÍ

IČO: 4972694

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2007 od 20. 05. 2008


Název/Jméno: HEŘMAN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2007 od 20. 05. 2008


Název/Jméno: VOLF PAVEL

IČO: 1529684

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2007 od 20. 05. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 04. 06. 2003 od 14. 11. 2007


Název/Jméno: JANČOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 06. 2003 od 14. 11. 2007


Název/Jméno: KONIECZNÁ ELIŠKA

IČO: 87089173

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 06. 2003 od 14. 11. 2007


Název/Jméno: DADÁKOVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2003 od 04. 06. 2003


Název/Jméno: ŠAJAROVÁ ALEXANDRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 2003 od 04. 06. 2003


Název/Jméno: CHAMRÁD IVO

IČO: 5047145

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2002 od 25. 02. 2003


Název/Jméno: KOTRLE JIŘÍ

IČO: 65497040

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2002 od 04. 06. 2003


Název/Jméno: MOLIN JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 2002 od 25. 02. 2003


Název/Jméno: POLOCH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 od 04. 06. 2003


Název/Jméno: KAČMAŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 od 04. 06. 2003


Název/Jméno: BOŽOŇ TOMÁŠ

IČO: 60762039

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 1999 od 27. 02. 2002


Název/Jméno: ŠTÍHEL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 1999 od 27. 02. 2002


Název/Jméno: PECINA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 1999 od 27. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 19. 02. 1998 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: PUSTKA DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1998 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 02. 1998 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: CINCIBUCH JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1998 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: IVÁNEK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 02. 1998 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: ŠAJAR ROSTISLAV

IČO: 62338218

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 02. 1998 od 04. 06. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 02. 2010

Odpovědní zástupci:


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 06. 2007

Obory činnosti: - technická pomoc
od 05. 06. 2007 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 05. 06. 2007 od 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 05. 06. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 500664

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 06. 2007

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 24. 08. 2015 od 31. 12. 2099
od 24. 04. 2008 od 23. 04. 2010


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 2003

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 04. 09. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 500664

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2003

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 21. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 21. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 21. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 138153

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konstrukce, projektování a montáž strojního zařízení (mimo zdvihovacích mechanismů a tlakových nádob)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 95751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a reklamy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 95751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 95751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství a konzultace v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1998

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 03. 08. 2015
Projektování elektrických zařízení
od 03. 02. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 03. 02. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 03. 02. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 03. 02. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 03. 02. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 02. 2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 04. 06. 2007 od 03. 02. 2010
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství
od 04. 09. 2003 od 03. 02. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů
od 04. 09. 2003 od 03. 02. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 21. 08. 2003 od 03. 02. 2010
Konstrukce, projektování a montáž strojního zařízení (mimo zdvihovacích mechanismů a tlakových nádob)
od 18. 08. 1999 od 03. 02. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 11. 08. 1999
Poradenství a konzultace v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě
od 19. 02. 1998 od 03. 02. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 02. 1998 od 03. 02. 2010
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 19. 02. 1998 od 03. 02. 2010
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a reklamy
od 19. 02. 1998 od 03. 02. 2010

Odpovědní zástupci: 95751


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 415955


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25391747

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 11. 1998

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1755571"AULA  MEDICA  s.r.o."25009583Bečov u Mostu 166
510560"Spolek za účelné využití lokality Růženec v Soběšicích"22682554Palírenská 441/31, 62100 Brno
18474649.květen, bytové družstvo25530950Blansko, 9.května 7, PSČ 678 01
2173671A - TUBES PRODUCT, s.r.o.27846113Ostrava, 72400, Stará Bělá, Junácká, 1077
1671831A.J.J. ENERGO, a.s.26901749Brno, Vránova 2b, PSČ 621 00
844526A.J.J., spol. s r.o.60742071Brno, Vránova 2b
1571068ADAD REAL, s.r.o.25331949Příkop 843/4, 60200 Brno
2084591ADAD TRADE, s.r.o. " v likvidaci "25513257Československé armády 412/56, 71500 Ostrava
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
945622AREA MEDICA spol. s r. o.47666617Husova 403/5, 75701 Valašské Meziříčí
981519AUTEL, a.s.25354566790, 73961 Třinec
1298399AUTO WEBER Králíky, s.r.o., "v likvidaci"25921452Nádražní 479, 56169 Králíky
1439862AX s.r.o.28160029Jana Zábrany 554, 39601 Humpolec
1282809Báňské projekty Ostrava, a.s.60792841Vítkovická 3108/11, 70200 Ostrava
1886546Báňské projekty Ostrava, spol. s r.o.61973203Ostrava, 70800, , Plk.R.Prchaly, 4307
412941BOHEMIA SPORT, spol. s r.o.49679244Václavské náměstí 785/28, 11000 Praha
572505Bosch Rexroth, spol. s r.o.547425Těžební 1238/2, 62700 Brno
1963557BT projekt s.r.o.26827883Sokolská třída 244/27, 70200 Ostrava
498203Bytové družstvo E.Rošického 1078/14 "v likvidaci"25886932Evžena Rošického 1078/14, 72100 Ostrava
700983Bytové družstvo Okrouhlá 1926973448Okrouhlá 418/19, 62500 Brno
1420765CALVELOS, s.r.o.18620658. pěšího pluku 2380, 73801 Frýdek-Místek
1938619CEPTA, a.s., v likvidaci25017373Hlavní 75, 74764 Horní Lhota
1723522CONTICA s.r.o.260373279. května 678/20, 39002 Tábor
809923Czech Trading a.s.60717165Náchodská 614/136, 19300 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
33569Auto Alper, s.r.o. "v likvidaci"65142241Ostrava, 70300, Vítkovice, Ruská, 2877
3076371AUTO KELNER s.r.o.62360345Vrázova 1241/6, 70300 Ostrava
1479457Auto RH plus s.r.o.64086364Ostrava, 70300, Vítkovice, Ruská, 2877
1743272CASA PRAGA, s.r.o.24749176Vrázova 1241/6, 70300 Ostrava
3295191CGB laboratoř a.s.25386735Kořenského 1210/10, 70300 Ostrava
3439D-KLUB Ostrava, o.s.26609444Vrázova 1253/9, 70300 Ostrava
2359409FORNET OSTRAVA s.r.o.25371886Ostrava - Vítkovice, Vrázova 13
154520FORPRO, spol. s r.o.25838237Vrázova 1227/13, 70300 Ostrava
255023Genetika Ostrava s.r.o.1832751Kořenského 1317/12, 70300 Ostrava
1927907GEOoffice, s.r.o.28567978Vrázova 1253/9, 70300 Ostrava
800655IP Projekt a.s.25391747Vrázova 1344/8, 70300 Ostrava
1376600MEKELEN s.r.o.5401879Kořenského 1226/18, 70300 Ostrava
329288Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska - nadační fond pro rozvoj občanské společnosti29444845Vrázova 1282/5, 70300 Ostrava
1121448Obec unitářů v Ostravě5177448Vrázova 1282/5, 70300 Ostrava
916787PADRE solution s.r.o.4589475Kořenského 1226/18, 70300 Ostrava
3104187PADRE world s.r.o.5401861Kořenského 1226/18, 70300 Ostrava
3334320Prostřední dvůr s.r.o.28580826Ruská 2877/82, 70300 Ostrava
840711SFINGA Invest spol. s r.o. "v likvidaci"64608611Ostrava - Vítkovice, Vrázova 12
211401Společnost Hanse Christiana Kofoeda pro společenskou podporu, rehabilitaci a resocialozaci68916981Vrázova 1282/5, 70300 Ostrava
2099180VARIOS TRADING s.r.o. " v likvidaci"60775114Ostrava-Vítkovice, Vrázova 9, PSČ 703 00
1730157ViaMed DEFERO s.r.o.28608721Na Nivách 3144/23A, 70030 Ostrava

Fyzické osoby v okolí