Jihočeská plynárenská , a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Jihočeská plynárenská , a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 633. Její identifikační číslo je 60827807 a sídlo firmy je Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice.

Výpis z obchodního rejstříku Jihočeská plynárenská , a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 633

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dmsensc

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Plnění nádob plyny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkovatelská činnost
Ubytování v ubytovacích zařízeních
Pronájem motorových vozidel
Poradenství v oblasti plynárenství
Poradenství v oblasti měření a regulace
Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě
Pronájem průmyslového zboží
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Opravy silničních vozidel
Provádění průmyslových staveb
Provádění inženýrských staveb
Revize elektrických zařízení
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a...
Silniční motorová doprava
Automatizované zpracování dat
Montáž měřidel
Projektová činnost v investiční výstavbě
Stavitel

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 06. 2014

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) o částku 19.000.000,- Kč (devatenáctmilionů korun českých) na částku 21.000.000,-Kč (dvacetjednamilionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva;- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 19.000 ks (devatenáctitisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) každá;- všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, se sídlem Mnichov, Denisstrasse 2, 80335, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Mnichově pod HRB 150004. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., České Budějovice, Vrbenská 2. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 2 (dvou) měsíců od dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě;- předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, číslo účtu 117497153/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.
od 15. 07. 2013 do 14. 08. 2013

  Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11. 6. 2007 došlo k rozdělení společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 a § 220zb zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"). Odštěpované části jmění společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. specifikované ve smlouvě o rozdělení přešly na nástupnické společnosti - E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, - E.ON Energie, a.s., IČ 260 78 201, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49 a - E.ON Distribuce, a.s., IČ 260 78 198, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49. Jediný akcionář rozhodl dne 11. 6. 2007 při výkonu působnosti valné hromady o tom, že základní kapitál společnosti se v souvislosti s rozdělením a odštěpením vyčleněných částí jmění společnosti snižuje z dosavadní výše 485,523.000,- Kč (čtyři sta osmdesát pět milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých) o částku 483,523.000,- Kč (čtyři sta osmdesát tři milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých), na novou výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) z následujícího důvodu a za následujících podmínek: - Důvodem je požadavek stanovený v § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, aby v případě, že bude vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než její základní kapitál, bylo současně rozhodnuto také o snížení základního kapitálu společnosti. - Celá částka ve výši 483,523.000,- Kč (čtyři sta osmdesát tři milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty vykázané v zahajovací rozvaze. - Základní kapitál bude snížen na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.
od 01. 07. 2007

  Na základě o vkladu části podniku uzavřené dne 4.12.2006 mezi společností Jihočeská plynárenská, a.s., jakožto vkladatelem, a společností JČP Distribuce, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47, IČ: 261 05 624, jakožto nabyvatelem, byla část podniku společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. nazvaná ,, Provoz distribuce zemního plynu " převedena formou vkladu na základní kapitál společnosti JČP Distribuce, s.r.o., a to s účinností ke dni 1.1.2007.
od 13. 02. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 08.12.2006 v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") o následném přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost") na společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstrasse 2, 80335 Mnichov, Spolková republika Německo, společnost založená a existující podle německého práva, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu (Amtsgericht) Mnichov v oddíle B, pod značkou HRB 141788 (dále jen "Hlavní akcionář"): 1. Veškeré akcie emitované Společností ISIN CZ0005078857, ISIN 770950001816 a ISIN 770950001840, které nevlastní Hlavní akcionář, přecházejí do vlastnictví Hlavního akcionáře. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na Hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen "menšinoví akcionáři"). 2. Oprávnění Hlavního akcionáře uplatnit právo výkupu bylo na mimořádné valné hromadě Společnosti doloženo předložením: (i) stavového výpisu z účtu majitele vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ze dne 31.10.2006, (ii) stavového výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě (iii) čestným prohlášením Hlavního akcionáře. Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 480 845 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ve výši 480 845 000 Kč (čtyři sta osmdesát miliónů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) činí 99,04 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,04 %, čímž je splněna podmínka daná ust. § 183i odst. 2 ObchZ. 3. Hlavní akcionář poskytne menšinovým akcionářům, popř. jiným oprávněným osobám (dále jen "oprávněné osoby"), za akcie Společnosti ISIN CZ0005078857, ISIN 770950001816 a ISIN 770950001840 protiplnění ve výši 4 450 Kč (čtyři tisíce čtyři sta padesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 071399 ze dne 1. listopadu 2006, vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ 44847068, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost dne 24. 5. 1993 pod zn. č. 769/92-OOD (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení hodnoty akcií Společnosti dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že cena akcie uvedená v jeho posudku a předpokládaná pro výkup účastnických cenných papírů Společnosti ve výši 4 450 Kč za jednu akcii o nominální hodnotě 1.000 Kč je přiměřená k hodnotě účastnických cenných papírů. 4. Česká národní banka rozhodnutím čj. 45/N/135/2006/3 ze dne 3.11.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 4 450 Kč za každou jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. 5. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. částku ve výši 20.817.100 Kč (dvacet miliónů osm set sedmnáct tisíc sto korun českých), předal Hlavní akcionář společnosti WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ: 64832341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004 (dále jen "WEST BROKERS"), která na základě povolení Komise pro cenné papíry poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry a vykonává další činnosti povolené zákonem o cenných papírech. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na mimořádné valné hromadě Společnosti osvědčeno potvrzením společnosti WEST BROKERS ze dne 5.12.2006. 6. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, obsahujícího i identifikaci případných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti, a předá jej, spolu s identifikací případných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři a společnosti WEST BROKERS za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 7. Společnost WEST BROKERS poskytne každé oprávněné osobě příslušnou částku protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva na účtu majitele vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů k akciím nabytým na základě tohoto usnesení mimořádné valné hromady (dále jen "den zápisu vlastnického práva"). Pokud společnosti WEST BROKERS nebude do 10 pracovních dnů od dne zápisu vlastnického práva doručena žádost oprávněné osoby stanovící určitý způsob vyplacení protiplnění, bude příslušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, zpracovaného ke dni účinnosti. Žádosti oprávněné osoby stanovící určitý způsob vyplacení protiplnění je možné zasílat korespondenčně (s úředně ověřeným podpisem) nebo sdělit osobně v pracovních dnech mezi 9.00 až 16.00 hodinou na adrese WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, případně v jiné předem na tel. čísle 377 237 810, 377 237 510 dohodnuté době. V žádosti oprávněné osoby mimo jiné uvedou způsob, jak jim má být částka protiplnění vyplacena (formou bezhotovostního převodu na sdělený bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu bydliště, resp. sídla oprávněné osoby). S případnými dotazy se oprávněné osoby mohou obracet na klientské centrum WEST BROKERS, telefonní čísla 377 237 810, 377 237 510, email: wbplzen@wb.cz.
od 14. 12. 2006

  Kmenové akcie znějící na jméno jsou převoditelné a zastavitelnépouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezenémspolečnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebomezi obcemi na území vymezeném společnosti v autorizaciMinisterstva průmyslu a obchodu ČR a místně příslušnýmregionálnm energetickým sdružením obcí.
od 27. 05. 2004 do 23. 03. 2006

  Kmenové akcie znějící na jméno jsou převoditelné a zastavitelnépouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezenémspolečnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebomezi obcemi na území vymezeném společnosti v autorizaciMinisterstva průmyslu a obchodu ČR a místně příslušnýmregionálnm energetickým sdružením obcí.Akcie se zvláštnými právy je vydána na jméno Fondu národníhomajetku ČR a má zaknihovanou podobu. Zvláštní práva spojená svýkonem hlasovacího práva lze uplatňovat pouze za předpokladu,že majitelem této akcie je osoba, kterou obecně platné právnípředpisy České republiky označují za osobu oprávněnou tato právavykonávat.K jedné akcii se zvláštními právy, znějící na Fond národníhomajetku ČR, se váží tato práva:Bez souhlasu majitele akcie nelze:a) zrušit společnostb) zvýšit nebo snížit základní kapitál společnostic) změnit stanovy společnosti.
od 07. 02. 2002 do 27. 05. 2004

  Valná hromada konaná dne 7.6.1997 přijala změnu článků 1-50stanov, které byly zrušeny a nahrazeny novými články 1-47. Úplnéznění stanov je uvedeno v notářském zápisu pořízeném o průběhuvalné hromady.
od 05. 09. 1997

  Usnesením valné hromady společnosti ze dne 22.7.1996 bylaschválena změna stanov a to čl. 7,12 a 25 stanov společnosti.
od 19. 12. 1996

  Valná hromada konaná dne 3.10.1995 přijala nové stanovy a.s. -jejich znění tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného oprůběhu valné hromady.
od 31. 10. 1995

  Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozdělenona 313 885 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč,na 165 077 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč,na 6 560 akcií zaměstnaneckých o jmenovité hodnotě 1 000,-Kča na jednu akcii na jméno se zvláštními právy státu sejmenovitou hodnotou 1 000,-Kč.
od 21. 10. 1994 do 19. 12. 1996

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č.92/1991 S., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, veznění zákona č. 210/1993 Sb.
od 01. 01. 1994

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Český plynárenský podnik, se sídlem Praha 2, Belgická 26.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 21 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 08. 2013

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2007 do 14. 08. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: E.ON Czech Holding AG

Adresa: 80634 Mnichov, Arnulfstr. 203, Spolková republika Německo
od 20. 10. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 10. 2014


Název/Jméno: E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH

Adresa: 80634 Mnichov, Arnulfstr. 203, Spolková republika Německo
od 15. 07. 2013 do 20. 10. 2014
80335 Mnichov, Denisstrasse 2, Spolková republika Německo
od 26. 08. 2011 do 15. 07. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 08. 2011 do 20. 10. 2014


Název/Jméno: E.ON Czech Holding AG,

Adresa: 80335 Mnichov, Denisstrasse 2, Spolková republika Německo
od 15. 02. 2007 do 26. 08. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 02. 2007 do 26. 08. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KROUPA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 11. 2006 do 02. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 2006 do 20. 11. 2006

Adresa: Větrná 1011/4, 693 01 Hustopeče
od 01. 08. 2015
Hustopeče u Brna, Větrná 4, PSČ 69301
od 25. 09. 2006 do 01. 08. 2015


Název/Jméno: MARSOVÁ VLADIMÍRA

IČO: 67186076

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 2011

Adresa: Čéčova 649/46, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
od 05. 10. 2012
České Budějovice, Zachariášova 1, PSČ 37004
od 26. 08. 2011 do 05. 10. 2012


Název/Jméno: VAŠEK MILAN

IČO: 60986697

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2006 do 02. 09. 2008

Adresa: Komenského 2135/7, 390 02 Tábor
od 09. 06. 2016
Tábor, Komenského 2135/7, PSČ 39002
od 10. 10. 2006 do 09. 06. 2016


Název/Jméno: ŠIMEK JIŘÍ

IČO: 48857483

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2008 do 21. 10. 2016

Adresa: Radkovská 1193/13, Radotín, 153 00 Praha 5
od 16. 09. 2013 do 21. 10. 2016
Praha 5 - Radotín, Radkovská 1193/13, PSČ 15300
od 27. 08. 2009 do 16. 09. 2013
České Budějovice, Čechova 45, PSČ 37001
od 02. 09. 2008 do 27. 08. 2009


Název/Jméno: RIEK MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 06. 2014

Adresa: 81243 Mnichov, Friedrichshafener str. 10, Spolková republika Německo
od 03. 06. 2014


Název/Jméno: Magnus Alexandr Brandau

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 11. 2007

Adresa: München, Belfortstrasse 2, Spolková republika Německo
od 12. 11. 2007


Název/Jméno: RUSKO MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 11. 2007 do 03. 06. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2000 do 09. 01. 2004

Adresa: 82041 Diesenhofen, Hochäckerstrasse 2a, Spolková republika Německo
od 12. 11. 2007 do 03. 06. 2014
Diesenhofen, Hubertusstr. 13, Spolková republika Německo
od 14. 02. 2000 do 09. 01. 2004


Název/Jméno: FABRY SUSANNE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 11. 2007 do 26. 08. 2011

Adresa: 32425 Minden, Kläperstadt 4d, Spolková republika Německo
od 12. 11. 2007 do 26. 08. 2011


Název/Jméno: LUCKÝ RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 11. 2006 do 02. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 12. 2002 do 20. 11. 2006

Adresa: Praha 4, Zvánovická 3
od 24. 12. 2002 do 02. 09. 2008


Název/Jméno: ČERVINKOVÁ JANA

IČO: 42202566

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2006 do 12. 11. 2007

Adresa: České Budějovice, Příčná 13, PSČ 37001
od 16. 03. 2006 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: ŠRAM JAROMÍR

IČO: 62499416

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2006 do 12. 11. 2007

Adresa: České Budějovice, E. Beneše 28, PSČ 37006
od 16. 03. 2006 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: WEINMAYR DORIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2006 do 12. 11. 2007

Adresa: A-4493 Wolfern, Ketterbergstrasse 6, Rakouská republika
od 16. 03. 2006 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: BENÁK VÁCLAV

IČO: 72134607

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 01. 2005 do 12. 11. 2007

Adresa: Borek, Husova 42, PSČ 37010
od 26. 01. 2005 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: BALÁŽ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2005 do 25. 09. 2006

Adresa: Wien 1220, Schlettergasse 56/1, Rakouská republika
od 26. 01. 2005 do 25. 09. 2006


Název/Jméno: ŠÍMA VLADIMÍR

IČO: 46016864

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2000 do 16. 03. 2006

Adresa: České Budějovice, Otavská 19, PSČ 37011
od 14. 02. 2000 do 16. 03. 2006


Název/Jméno: GRÜNBERGER JOHANN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2004 do 12. 11. 2007

Adresa: A-4490, Im Brunnerfeld 5, Rakouská republika
od 09. 01. 2004 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: DUTZLER MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2004 do 16. 03. 2006

Adresa: a-4030 Linz, Traundrofer Str. 196, Rakouská republika
od 09. 01. 2004 do 16. 03. 2006


Název/Jméno: PRONNET LORENZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2004 do 12. 11. 2007

Adresa: 830 83 Riedering, Austrasse 1, Spolková republika Německo
od 09. 01. 2004 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: CERNY JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2003 do 12. 11. 2007

Adresa: Puchenau, Anschlussmauer 10, Rakouská republika
od 08. 04. 2003 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: STEINECKER WERNER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 12. 2002 do 09. 01. 2004

Adresa: Kirchschlag, Stadtblick 8, Rakouská republika, Rakouská republika
od 24. 12. 2002 do 09. 01. 2004


Název/Jméno: KAJTMAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2001 do 26. 01. 2005

Adresa: Písek, K Lipám 329, PSČ 39701
od 24. 12. 2002 do 26. 01. 2005
Písek, Roháčova 1688, PSČ 39701
od 11. 09. 2001 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: BLAŽEK ZDENĚK

IČO: 12296546

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 12. 2002 do 20. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a generál. ředitel
od 14. 04. 1997 do 24. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - míst. předst., fin. a obch. ředitel
od 29. 11. 1995 do 14. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 1994 do 29. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994

Adresa: České Budějovice, Staré Hodějovice 142
od 14. 04. 1997 do 20. 11. 2006
České Budějovice, Staré Hodějovice 142, PSČ 37008
od 01. 01. 1994 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 12. 2002 do 12. 11. 2007

Adresa: D-44141 Dortmund, Stangefolstr. 4, Spolková republika Německo, Spolková republika Německo
od 24. 12. 2002 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: FEHN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 12. 2002 do 12. 11. 2007

Adresa: 882205 Chilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo, Spolková republika Německo
od 24. 12. 2002 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: ZELENÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 01. 2002 do 24. 12. 2002

Adresa: Říčany, Světice 155, 251 01
od 25. 01. 2002 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: JAKOUBEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 10. 2001 do 25. 01. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 1998 do 02. 10. 2001

Adresa: Klášterec nad Ohří, J.A. Komenského 461/9, okres Chomutov
od 25. 05. 1998 do 25. 01. 2002


Název/Jméno: KUNEŠ MILAN

IČO: 49207652

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2001 do 16. 03. 2006

Adresa: Olešník 48, okres České Budějovice
od 02. 10. 2001 do 16. 03. 2006


Název/Jméno: JARABICA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2001 do 24. 12. 2002

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1103
od 02. 10. 2001 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: HUŇÁČEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2000 do 24. 12. 2002

Adresa: České Budějovice, Plzeňská 69
od 23. 05. 2000 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: WETZLEROVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2000 do 09. 01. 2004

Adresa: Tachov, Na výspě 1297, PSČ 34701
od 14. 02. 2000 do 09. 01. 2004


Název/Jméno: LINHART JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2000 do 11. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst., techn.ředit.
od 20. 03. 1998 do 14. 02. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 20. 03. 1998

Adresa: České Budějovice, E. Beneše 19
od 14. 02. 2000 do 11. 09. 2001
České Budějovice, E. Beneše 19, PSČ 37001
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: BOŠKO JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2000 do 24. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 1998 do 14. 02. 2000

Adresa: České Budějovice, K. Chocholy 8, PSČ 37005
od 20. 03. 1998 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: TRNĚNÝ LUBOMÍR

IČO: 67176402

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2000 do 26. 01. 2005

Adresa: Písek, Budovatelská 1901, PSČ 39701
od 14. 02. 2000 do 26. 01. 2005


Název/Jméno: BERÁNEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 14. 02. 2000 do 02. 10. 2001

Adresa: Hrdějovice, Zahradní 380, okres České Budějovice, PSČ 37361
od 14. 02. 2000 do 02. 10. 2001


Název/Jméno: SCHMID HORST

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2000 do 08. 04. 2003

Adresa: 4020 - Linz, Lärchenauerstr. 16a, Rakouská republika
od 14. 02. 2000 do 08. 04. 2003


Název/Jméno: VOJTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1997 do 24. 12. 2002

Adresa: Praha 4, Láskova 1793
od 01. 08. 1997 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: RYBNÍČEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1997 do 24. 12. 2002

Adresa: České Budějovice, Tř. čsl. legií 22
od 10. 07. 1997 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: URBAN PAVEL

IČO: 12509370

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopřed.předst.,prov.tech.řed.sp.
od 10. 07. 1997 do 06. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopř.předst.,provoz.a tech.řed.
od 14. 04. 1997 do 20. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1995 do 10. 07. 1997

Adresa: Zliv, Školní 576, okres České Budějovice
od 14. 04. 1997 do 20. 03. 1998
Zliv, Školní 576, okres České Budějovice
od 31. 10. 1995 do 06. 08. 1997


Název/Jméno: POUR TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 1997 do 14. 02. 2000

Adresa: České Budějovice, Resslova 5
od 14. 04. 1997 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: SAMEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1996 do 20. 03. 1998

Adresa: Praha 8, Mirovická 1088
od 30. 08. 1996 do 20. 03. 1998


Název/Jméno: BUCHTELÍKOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1995 do 14. 02. 2000

Adresa: Zliv, Školní 592, okres České Budějovice
od 29. 11. 1995 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: MÍKA ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 1995 do 14. 02. 2000

Adresa: Praha 8, U Václava 90
od 31. 10. 1995 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: WARISCH VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 1995 do 14. 02. 2000

Adresa: České Budějovice, Kališnická 40
od 31. 10. 1995 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: VANÍČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 1995 do 14. 02. 2000

Adresa: Tábor - Klokoty, Ke Chlumu 257
od 31. 10. 1995 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: FRYDRYCH JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 1994 do 10. 07. 1997

Adresa: České Budějovice, J. Milíče 16
od 21. 10. 1994 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: VOJTĚCH JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda a generální ředitel
od 21. 10. 1994 do 24. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994

Adresa: Černá za Bory 109, Pardubice, PSČ 53301
od 21. 10. 1994 do 24. 02. 1997
Pardubice, Černá za Bory 109, PSČ 53301
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994


Název/Jméno: BRABCOVÁ BOHUMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1994 do 14. 02. 2000

Adresa: České Budějovice, J.Kolářové 10
od 21. 10. 1994 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

IČO: 71995960

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 10. 1994 do 02. 10. 2001

Adresa: Praha 10, Konopišťská 10
od 21. 10. 1994 do 02. 10. 2001


Název/Jméno: EDER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1994 do 31. 10. 1995

Adresa: Jindřichův Hradec, Sládkův kopec 1067/II.
od 21. 10. 1994 do 31. 10. 1995


Název/Jméno: KREPSOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1994 do 31. 10. 1995

Adresa: České Budějovice, Jiráskovo nábř. 4
od 21. 10. 1994 do 31. 10. 1995


Název/Jméno: MRKOS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1994 do 30. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994

Adresa: Praha 8, Koláčkova 9
od 21. 10. 1994 do 30. 08. 1996
Praha 4, Platonova 3285, PSČ 14300
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994


Název/Jméno: SAMEC JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2000

Adresa: Strakonice, Nerudova 1032, PSČ 38601
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: PTÁČKOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994

Adresa: Praha 10, Káranská 279/11, PSČ 10800
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994


Název/Jméno: HŮRKA JOSEF

IČO: 42803888

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994

Adresa: Praha 4, Na okruhu 389, PSČ 14200
od 01. 01. 1994 do 21. 10. 1994


Název/Jméno: PODLEŠÁK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 31. 10. 1995

Adresa: Tábor, Varšavská 2714, PSČ 39005
od 01. 01. 1994 do 31. 10. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2007

Odpovědní zástupci: Jan Lonsmín

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2007


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 4. 2005

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 9. 2002

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 11. 2001

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Mgr. Rudolf Mareš

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Ubytování v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Poradenství v oblasti plynárenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Poradenství v oblasti měření a regulace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Radek Fišer

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Cedrik Klimeš

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 2. 1994

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Jaroslava Blahníková

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Radek Fišer

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 2. 1994

Zánik oprávnění:22. 4. 1997


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Pavel Bezpalec

Zánik oprávnění:22. 4. 1997


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Eugen Holšan

Zánik oprávnění:2. 10. 1996


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 2. 1994

Zánik oprávnění:2. 10. 1996


Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Podlešák

Zánik oprávnění:22. 12. 1994


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Noveský

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Noveský

Zánik oprávnění:23. 7. 2007


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Eugen Holšan

Zánik oprávnění:29. 8. 2001


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Eugen Holšan

Zánik oprávnění:22. 4. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60827807

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1501487" Š E S T " spol. s.r.o.48027251Praha 8, Rokossovského 595
3113999"AGROSOFT, spol. s r.o."47238640Hvožďanská 2053/3, Chodov, 148 00 Praha 4
1210284"Společenství vlastníků jednotek 1. Máje 47 a 45, Karlovy Vary"75005719Karlovy Vary, 1. Máje 307/47, PSČ 36006
29288791.národní a.s. - v likvidaci60193883Veveří 17, 602 00 Brno 2
32790482xM s.r.o.64578933Praha 10, Minská 774/6, PSČ 10100
27786943D INVEST s.r.o.28817231Pardubická 233, 530 02 Srnojedy
421424A - ZNAK, a.s.25304968Anglická 82/26, 120 00 Praha 2
3226010A R P O N, spol. s r.o.45278008Praha 10, U dvojdomů 862
716238A-B-Comp, akciová společnost47116153Veverkova 721/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
2201733A.R.V., s.r.o. v likvidaci25284975Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
142441A4D STUDIO, spol. s r.o.62301683Matiční 730/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
39199AA Professional a.s.27650065Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 13000
2503346AAAINDUSTRY.CZ akciová společnost63078023Masarykovo nábřeží 235/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
1422354AB Sand s.r.o.26361761Všenice čp. 30, p. Břasy, PSČ 338 24
2631341AB TRANSPORT s.r.o.25517791Šlapanice, Riegrova 761/34, PSČ 66461
160604ABAK tiskárna s.r.o.26050455Helsinská 2760, 390 05 Tábor
1815614ADAMOVSKÉ STROJÍRNY a.s.46345833Mírová 87/2, 679 04 Adamov
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
3457556AGRO Radomyšl a.s.48201022č.p. 89, 387 31 Radomyšl
615633AGRO-REAL Development & Consulting, s.r.o.26111187Nahořany 55, 387 19 Čestice
2140137AGRONA s.r.o. - v likvidaci47052198Prosenická Lhota 36, 262 92 Štětkovice
626430AGROP a.s.47452838Chrudim III, Píšťovy 825, PSČ 53758
1271494Agrostroj Jičín, státní podnik9989Jičín
1780098Airport Systems Design Agency , spol. s r.o.27108406Praha 6, Holubická 410/4, PSČ 16100
2848157AKONO, bytové družstvo v likvidaci62409514Konopišťská 1155/10, Vršovice, 100 00 Praha 10

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: SOLAR INVEST a.s.27747034Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Pavla Holá3964973Pod Nemocnicí 683, 33901 Klatovy
Fyzická osoba: Bc. Tomáš Dvořák5452996Vrablovecká 579/61, 74714 Ludgeřovice
Fyzická osoba: Pavlína Vorreiterová65646762Pražská 13, 43983 Lubenec
Fyzická osoba: Věra Nakoukalová87389011Politických obětí 192, 73801 Frýdek-Místek
Fyzická osoba: Luděk Rajnyš47773251318, 46845 Velké Hamry
Fyzická osoba: Luděk Konšel15241211Hybešova 702/120, 68201 Vyškov
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Adresa: Zlín, Kudlov 414
Firma: MALATYA s.r.o.28563115Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3202840AGROCENT, s.r.o.26098431Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
650309BHG a.s.45193487České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Vrbenská, 29/19
1679358EKO ENERGO CZ s.r.o.25176897Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1648878EuroSpol Group s.r.o.28063708Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
2178159FARMA PT, s.r.o.26098351Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1396087GASTRO-SERVIS CB s.r.o.28146832Vrbenská 2771/2b, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice
290426GEONET s.r.o.65006941Vrbenská 192/17, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
3074219JIHOKOV, výrobní družstvo28568Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
2300198Jihočeská plynárenská , a.s.60827807Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
3045073Jídelna CB s.r.o.28137922Vrbenská 2771/2B, 37001 České Budějovice
3237092JČP Distribuce, s.r.o.26105624České Budějovice, 37147, České Budějovice 5, Vrbenská, 2
2124315KASKA CB s.r.o.28157001Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
996392KASKA s.r.o.26080966Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
47591KOMI - CB s.r.o.28093976Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
2090447PIBM, spol. s r.o.25176161Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1815382PROPAN-BUTAN spol. s r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE v likvidaci49062701České Budějovice, 37142, České Budějovice 5, Vrbenská, 2
351661SPERGER, s.r.o.2182980Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1893085Soukup a Venc s.r.o.63910888Vrbenská 168/3, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
2682654Velkovýkrmna brojlerů, s.r.o.26028549Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
571291ZO OS UNIOS - Jihočeská plynárenská a.s.62535757Vrbenská 2/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice

Fyzické osoby v okolí