Jihostroj a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Jihostroj a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 502. Její identifikační číslo je 46678212

Výpis z obchodního rejstříku Jihostroj a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 502

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tdrqpgf

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Poskytování technických služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Ekonomické,účetní a organizační poradenství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provozování vodovodů a kanalizací
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a...
školení a poradenská činnost v oblasti požární ochrany a...
provádění revizí a oprav hasicích přístrojů a požárních vodovodů
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Podnikání v oblasti nakládádní s odpady
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
kalení - zušlechťování kovů
Hostinská činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Výroba, opravy a montáž měřidel
Kovářství
Galvanizérství
leštění kovů
Nástrojářství
Zámečnictví
Galvanizérství, smaltérství
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Povrchové úpravy a svařování kovů
broušení a leštění nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů
ubytovací služby
Specializovaný maloobchod
výzkum,vývoj a výroba výrobků strojíren. charakteru ( agregáty a...
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a...
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...

Adresa společnosti

Sídlo: Budějovická 148, 38232 Velešín

Adresy: Budějovická 148, 382 32 Velešín
od 28. 11. 2016
Velešín, Budějovická 148
od 01. 05. 1992 od 28. 11. 2016

Skutečnosti

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihostroj a.s. ze dne 17.6.2016 učiněným formou notářského zápisu, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Jihostroj a.s. z částky 900.000.000,- Kč o částku 300.000.000,- Kč na částku 600.000.000,- Kč z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti, poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti.
od 28. 06. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 21. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 21. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 07. 2014 od 08. 11. 2016

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihostroj a.s. ze dne 26.6.2014, učiněným formou notářského zápisu, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Jihostroj a.s. z částky 1,200.000.000,- Kč o částku 300.000.000,- Kč na částku 900.000.000,- Kč z důvodu úhrady ztráty společnosti na účtu neuhrazená ztráta z minulých let, poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, přičemž celá částka snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti.
od 21. 07. 2014 od 28. 06. 2016

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 6. 2007: 1. Určení hlavního akcionáře Společnost Jihostroj a.s., IČ 46678212, se sídlem Budějovická 148, Velešín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 502 (dále "Společnost") má ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavního akcionáře, jímž je společnost HENDON a.s., IČ 27192237, se sídlem Fügnerovo nám. 1808, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640 (dále "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je vlastníkem 1.127.553 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých ) emitovaných Společností (dále "Akcie Hlavního akcionáře"). Vzhledem k tomu, že neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry emitované Společností, než jsou kmenové akcie Společnosti, ani jiné cenné papíry je nahrazující, Hlavní akcionář tedy ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je akcionářem, který ve Společnosti vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,963 % základního kapitálu Společnosti. 2. Údaje osvědčující, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno jednak tím, že Hlavní akcionář při doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady předložil jako přílohu této žádosti prohlášení J&T BANKA, z něhož vyplývá, že u J&T BANKA, a.s. byly Akcie Hlavního akcionáře v době podání této žádosti v depozitu, a jednak tím, že Hlavní akcionář předložil Společnosti Akcie Hlavního akcionáře při svém zápisu do listiny přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě. 3. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií na Hlavního akcionáře Valná hromada podle §183i a násl. obchodního zákoníku rozhoduje, že všechny akcie Společnosti ve vlastnictví osob odlišných od Hlavního akcionáře přejdou na Hlavního akcionáře podle §183l odst. 3 obchodního zákoníku, tj. s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti nabyté přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům protiplnění ve výši 285,- Kč (slovy dvěstěosmdesátpět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s tím, že i všechny tyto akcie jsou (shodně jako Akcie Hlavního akcionáře) akciemi kmenovými, v listinné podobě a ve formě na majitele. Přiměřenost této výše protiplnění je v souladu s § 183m odst 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 24/18/2007, který k účelům ocenění akcií Společnosti vypracovala společnosti ZNALEX, s.r.o., se sídlem V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1, IČ 260 99 306. Přiměřenost výše protiplnění je potvrzena rozhodnutím České národní banky ze dne 25.5.2007 Č.j. Sp/544/141/2007 2007/8733/540, které nabylo právní moci dne 28.5.2007 a kterým byl udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 285,- Kč za jednu akcii. 5. Obchodník s cennými papíry a lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti nabyté přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům Společnosti, příp. zástavním věřitelům, protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry J&T BANKA, IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00 (dále "Obchodník s cennými papíry") s tím, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku před konáním mimořádné valné hromady již předal Obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 25. června 2007.Výplatu protiplnění provede v souladu s §183i odst. 6 obchodního zákoníku Obchodník s cennými papíry, a to v souladu s § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti dnů poté, kdy budou akcie předány Společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Za toto předání akcií Společnosti se kromě jejich odevzdání v sídle Společnosti považuje též jejich odevzdání Obchodníkovi s cennými papíry na adrese Pobřežní 297/14, Praha 8. 6. Oprávněné osoby a způsob poskytnutí plnění Protiplnění bude poskytnuto vždy osobě, z níž na Hlavního akcionáře akcie přešly, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií, pak bude částka odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli (to však neplatí, prokáže-li uvedená osoba, jíž akcie bezprostředně před Hlavním akcionářem náležely, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ní a zástavním věřitelem určuje jinak). Takto oprávněné osobě bude protiplnění poskytnuto na základě údajů, které tato osoba předá Společnosti nebo Obchodníkovi s cennými papíry v souladu s instrukcemi při předložení akcií, jejich vlastnictví pozbyla. Akcie je třeba předložit do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to v kterýkoli pracovní den od 10,00 do 15.00 hodin v sídle Společnosti nebo na uvedené adrese Obchodníka s cennými papíry. Protiplnění bude poskytnuto oprávněné osobě: a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněné osoba požadovaným způsobem sdělí při odevzdání akcií b) peněžní poukázkou zaslanou na adresu, kterou oprávněná osoba požadovaným způsobem sdělí při odevzdání akcií. 7. Pověření Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Jihostroj a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku, jakož i k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v souvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
od 16. 07. 2007 od 16. 07. 2008

  Usnesením řádné valné hromady ze dne 18.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, obsažené v textu notářského zápisu:- Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 45.370.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmedesát tisíc korun českých ) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvyšuje ze stávající částky 1.154.630.000,-Kč, ( slovy; jedna miliarda jedno sto padesát čtyři miliony šest set třicet tisíc korun českých) na celkovou částku 1.200.000.000,- Kč ( slovy; jedna miliarda dvě stě milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 45.370.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých) se nepřipouští.- Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 45.370 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( slovy; jeden tisíc korun českých) za kus ( charakter nekótované).Emisní kurz akcie je ve výši 2.410,-Kč ( slovy; dva tisíce čtyři sta deset korun českých) na jednu akcii, to je v celkové výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), ( když emisní ážio na jednu upisovanou akcii činí 1.410,-Kč, to je 63.971.700,-Kč na všechny upisované akcie).- Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, když přednostní právo všech akcionářů se vylučuje.- Upisování nově emitovaných akcií proběhne v sídle společnosti Jihostroj a.s. Velešín, Budějovická 148, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), kterou má společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, vůči společnosti Jihostroj a.s., IČ 46678212, se sídlem Velešín, Budějovická 148, která vznikla:1) Na základě smlouvy o postoupení pohledávky a převodu práv smlouvy, uzavřené dne 28.3.2002 se místo ČSOB věřitelem společnosti Jihostroj a.s. stala Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ 70109966 ( dále ČKA).2) Pohledávky vůči společnosti Jihostroj a.s. byly ČKA dne 29.7.2003 převedeny smlouvami číslo P ČKA 07-0019-5220547, č. P ČKA 07-0019-5220512, č. P ČKA 07-0019-5220539, o postoupení pohledávek a převodu práv ze smluv, na ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, proti pohledávce společnosti Jihostroj a.s. ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů třista čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých) za společností ACT Invesrment B.V., na splacení emisního kursu akcií, jež bude splacena společností ACT Investment B.V. na zvýšení základního kapitálu.- Ke splacení emisního kurzu akcií dochází účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - společností ACT Investment B.V. a společností Jihostroj a.s., když Jihostroj a.s. doručí společnosti ACT Investment B.V. návrh smlouvy o upsání akcií, a to bezodkladně po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení valné hromady společnosti Jihostroj a.s. o zvýšení základního kapitálu, když lhůta pro upsání akcií čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V.
od 13. 07. 2004 od 13. 08. 2004

  Usnesením řádné valné hromady ze dne 18.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, obsažené v textu notářského zápisu:- Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 45.370.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmedesát tisíc korun českých ) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvyšuje ze stávající částky 1.154.630.000,-Kč, ( slovy; jedna miliarda jedno sto padesát čtyři miliony šest set třicet tisíc korun českých) na celkovou částku 1.200.000.000,- Kč ( slovy; jedna miliarda dvě stě milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 45.370.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých) se nepřipouští.- Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 45.370 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( slovy; jeden tisíc korun českých) za kus ( charakter nekótované).Emisní kurz akcie je ve výši 2.410,-Kč ( slovy; dva tisíce čtyři sta deset korun českých) na jednu akcii, to je v celkové výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), ( když emisní ážio na jednu upisovanou akcii činí 1.410,-Kč, to je 63.971.700,-Kč na všechny upisované akcie).- Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, když přednostní právo všech akcionářů se vylučuje.- Upisování nově emitovaných akcií proběhne v sídle společnosti Jihostroj a.s. Velešín, Budějovická 148, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), kterou má společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, vůči společnosti Jihostroj a.s., IČ 46678212, se sídlem Velešín, Budějovická 148, která vznikla:1) Na základě smlouvy o postoupení pohledávky a převodu práv smlouvy, uzavřené dne 28.3.2002 se místo ČSOB věřitelem společnosti Jihostroj a.s. stala Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ 70109966 ( dále ČKA).2) Pohledávky vůči společnosti Jihostroj a.s. byly ČKA dne 29.7.2003 převedeny smlouvami číslo P ČKA 07-0019-5220547, č. P ČKA 07-0019-5220512, č. P ČKA 07-00195220539, o postpiení pohledávky a převodu práv ze smluv, na ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, proti pohledávce společnosti Jihostroj a.s. ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů třista čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých) za společností ACT Invesrment B.V., na splacení emisního kursu akcií, jež bude splacena společností ACT Investment B.V. na zvýšení základního kapitálu.- Ke splacení emisního kurzu akcií dochází účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - společností ACT Investment B.V. a společností Jihostroj a.s., když Jihostroj a.s. doručí společnosti ACT Investment B.V. návrh smlouvy o upsání akcií, a to bezodkladně po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení valné hromady společnosti Jihostroj a.s. o zvýšení základního kapitálu, když lhůta pro upsání akcií čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V.
od 13. 07. 2004 od 13. 07. 2004

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.11.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, obsažené v textu notářského zápisu:l/ Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 261,630.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát jeden milion šest set třicet tisíc korun českých) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvyšuje na celkovou částku 1.154,630.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto padesát čtyři miliony šest set třicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2/ Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 261.630 kusů kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě. Emisní kurz akcie se rovná (je shodný) jmenovité hodnotě akcie.3/ Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsaná v Lichtenštejnském knížectví pod číslem registrace H.1053/10, když přednostní právo všech akcionářů se vylučuje.4/ Akcie budou upsány v sídle společnosti Jihostroj a. s., Velešín, Budějovická 148, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude doručen společnosti Elana Anstalt do 21 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude povolen zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Jihostroj a. s. o zvýšení základní kapitálu do obchodního rejstříku.5/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 261,630.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát jeden milion šest set třicet tisíc korun českých), kterou má společnost Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, reg. č. H.1053/10, vůči společnosti Jihostroj a. s., IČ 46 67 82 12, se sídlem Velešín, Budějovická 148, která na základě smlouvy o postoupení pohledávek byla dne 6. října 2003 od společnosti ACT Investment B. V., se sídlem The Netherlands, 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, postoupena na společnost Elana Anstalt, proti pohledávce společnosti Jihostroj a. s. ve výši 261,630.000,- Kč (dvě stě šedesát jeden milion šest set třicet tisíc korun českých) za společností Elana Anstalt, na splacení emisního kurzu akcií, jež bude splacena společností Elana Anstalt na zvýšení základního kapitálu.6/ Ke splacení emisního kurzu akcií dochází dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - společností Elana Anstalt a společností Jihostroj a. s., když pravidla postupu při uzavření této smlouvy jsou:- návrh smlouvy o upsání akcií doručí Jihostroj a. s. společnosti Elana Anstalt se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsané v Lichtenštejnském knížectví pod číslem registrace H.1053/10, do 21 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti Jihostroj a. s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti Elana Anstalt,- návrh smlouvy o započtení doručí Jihostroj a. s. společnosti Elana Anstalt do čtrnácti dnů poté, co společnosti Jihostroj a. s. bude doručena společností Elana Anstalt uzavřená smlouva o upsání akcií, když lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení společnosti Elana Anstalt.
od 28. 11. 2003 od 08. 12. 2003

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuJihostroj.
od 01. 05. 1992

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podnikuJihostroj ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

  Toto základní jmění je rozděleno na 893 000 akcií na jméno po1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 od 11. 05. 1995

  Základní jmění společnosti činí 893 000 000,- Kčs, slovyosmsedevadesáttřimilióny korun čsl.
od 01. 05. 1992 od 11. 05. 1995

  Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí radu společnosti tvoří:Ing. Václav Domin, Český Krumlov, Železniční 191Ing. Lubomír Bednář, České Budějovice, Polní 4Stanislav Pouzar, Velešín, K Malši 347
od 01. 05. 1992 od 08. 02. 1993

Akcie

Počet: 1 200 000 ks v hodnotě: 500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 11. 2016

Počet: 1 200 000 ks v hodnotě: 750 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2014 od 08. 11. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: JAWAUNION s.r.o.

IČO: 25152149

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 12. 2010


Název/Jméno: HENDON a.s.

IČO: 27192237

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 07. 2008 od 08. 12. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Ing. Milan Jan Hradecký

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2016


Název/Jméno: ŽELEZNÝ EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1997 od 06. 10. 2011


Název/Jméno: ŘIHOUT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997


Název/Jméno: GERLE JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1994 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: HRADECKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2011 od 28. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2000 od 01. 07. 2005


Název/Jméno: TUPÝ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1997 od 06. 10. 2011


Název/Jméno: ŠEDIVÝ ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2006 od 06. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1996 od 27. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: TŮMA JAN

IČO: 71976329

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 od 06. 10. 2011


Název/Jméno: VODRÁŽKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2005 od 27. 06. 2006


Název/Jméno: R Jacques

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 2004 od 27. 06. 2006


Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 08. 2002 od 27. 06. 2006


Název/Jméno: TRAJBOLD JAN

IČO: 71661671

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 1997 od 17. 08. 2002


Název/Jméno: ŠIMERKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 od 15. 07. 1998


Název/Jméno: PECHA ROBERT

IČO: 48969320

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 1997 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: PAJEROVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 1997 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: HERC SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1996 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: PECKA ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 1996 od 10. 02. 1997


Název/Jméno: TYŠLER JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 1996 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: FRIEDL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 10. 1996 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: ŠKUGOROVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1996 od 10. 02. 1997


Název/Jméno: HERMANN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1994 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: GALATÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 09. 1994 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: TUSCHER PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1994 od 18. 08. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 16. 09. 1994


Název/Jméno: TICHÝ LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1994 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: ŠPEŤKO MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 1994 od 16. 09. 1994


Název/Jméno: ŠÍMA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: JEDLIČKA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 1993 od 16. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: ŠEDIVÝ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 1993 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: GALATÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 16. 09. 1994


Název/Jméno: DUDA RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 16. 09. 1994


Název/Jméno: ŠÍMA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen představenstva
od 08. 02. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: NOVÁK JIŘÍ

IČO: 12519464

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: BARTOŇ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: KRAVKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: LINHART VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel a.s.
od 08. 02. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: CHODĚRA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstv
od 08. 02. 1993 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: PANOCH JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: PEŘINA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 16. 09. 1994


Název/Jméno: ŠTĚŤKO MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 06. 06. 1994


Název/Jméno: CHRÁST OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 1993 od 16. 09. 1994


Název/Jméno: VRHEL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 08. 02. 1993


Název/Jméno: MOUČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 08. 02. 1993


Název/Jméno: SOUČEK JAROSLAV

IČO: 48313106

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: HOLÝ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 08. 02. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 03. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti výrobků a součástek letadel a letecké techniky............(specifikovat)
od 30. 03. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 03. 2002

Obory činnosti: - rozvod elektřiny... (další služby)
od 25. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 268299

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1999

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 159722

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ekonomické,účetní a organizační poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1999

Zánik oprávnění:29. 11. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 03. 1999

Odpovědní zástupci:


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 268306

Zánik oprávnění:08. 10. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 268300

Zánik oprávnění:23. 04. 2002


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 01. 1998

Obory činnosti: - skladování zboží
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- práce s autojeřábem a mobilním zdvihacím zařízením s těmito činnostmi související.(jiné související činnosti)
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1997

Obory činnosti: - součástí pro převod otáčivého pohybu
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- výroba hydraulických válců, hydromotorů, hydrogenerárorů, hydraulických agregátů, hydraulických zvedáků pro traktory, jako jiných strojů a zařízení pro další účely... (jiných strojů a zařízení pro další účely)
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 268300

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny hydraulické techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1997

Zánik oprávnění:08. 03. 2001


školení a poradenská činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 07. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


provádění revizí a oprav hasicích přístrojů a požárních vodovodů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 07. 1995

Zánik oprávnění:03. 08. 1999


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 07. 1995

Zánik oprávnění:20. 06. 2000


Podnikání v oblasti nakládádní s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 268297

Zánik oprávnění:21. 08. 1996


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 05. 1994

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 268306


kalení - zušlechťování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 01. 1994

Zánik oprávnění:08. 03. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 06. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 03. 1994


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 06. 1993

Obory činnosti: - strojů a zařízení pro průmysl
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1993


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 268307

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Obory činnosti: - správa sítí
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 208650

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Zánik oprávnění:31. 07. 1999


Galvanizérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268310

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:08. 03. 2001


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268304

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268297

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268304


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268305


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Obory činnosti: - svařování
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- brouš.a leš.nožů,nůž.a jednod.nástroj.,leštěň.kovů,kalení-zušlech.kovů... (jiné postupy)
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- potahování nekovovými materiály
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- tepelné zpracování
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pískování, otryskávání
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


broušení a leštění nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:08. 03. 2001


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268304

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Obory činnosti: - potřebami pro sport a volný čas
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 268305

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


výzkum,vývoj a výroba výrobků strojíren. charakteru ( agregáty a hydraulické prvky,letecké přístroje a agregáty,diagnostické systémy pro kontroly letounů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268297

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 268307

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 06. 1992

Obory činnosti: - výroba chirurgických vrtaček a pil, včetně jejich oprav... (jiných přístrojů nebo pomůcek)
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely
od 08. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 268306

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 06. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 02. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 06. 1992

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 29. 03. 2004
Poskytování technických služeb
od 25. 03. 2002
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 28. 11. 2000
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 03. 1999 od 30. 03. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 27. 01. 1998 od 30. 03. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 27. 01. 1998
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 16. 09. 1997 od 30. 03. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů
od 16. 09. 1997 od 30. 03. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 16. 09. 1997
Výroba strojů a zařízení
od 16. 09. 1997
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 26. 08. 1996
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 03. 05. 1994 od 30. 03. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 06. 1993
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 18. 01. 1993
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 18. 01. 1993 od 30. 03. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 18. 01. 1993 od 30. 03. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 28. 12. 1992
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 28. 12. 1992
Ubytovací služby
od 23. 12. 1992
Velkoobchod a maloobchod
od 23. 12. 1992
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 23. 12. 1992
Specializovaný maloobchod
od 23. 12. 1992 od 30. 03. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 23. 12. 1992 od 30. 03. 2009
ubytovací služby
od 23. 12. 1992 od 30. 03. 2009
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 23. 12. 1992
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
od 03. 06. 1992 od 30. 03. 2009
Výroba zdravotnických prostředků
od 03. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 268297


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 06. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46678212

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
261036" F ", družstvo25327721Filipova 762/9, 63500 Brno
7151"AB MODA s.r.o." v likvidaci26027542Loučovice, 38276, Loučovice, , 90
2242893NET spol.s r.o.18384846Teplice, 41501, , U HADÍCH LÁZNÍ, 1145/16
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 53341 Lázně Bohdaneč
312380AGRO - spol., akciová společnost46356002Legerova 224, 28002 Kolín
48215Agromotor Velké Meziříčí a.s.46347836Velké Meziříčí, 59401, Velké Meziříčí, Pod Strání, č.p. 295
38202ALFABETON s.r.o.25162331Šmilovského 1268/9, 12000 Praha
120409Antarius Invest, s.r.o.27118401Platnéřská 87/7, 11000 Praha
212631ATOMTEC spol. s r.o.47535628Pernštýnská 116, 53341 Lázně Bohdaneč
38646AUTOCENTRUM-WEST s.r.o.25226282Plzeň, Domažlická 1195/178a, PSČ 314 62
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
63521AUTONOVA BRNO s.r.o.46960341Masná 418/20, 60200 Brno
250983AWAC, spol. s r.o.563641Michelská 18/12A, 14000 Praha
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
276327BOKI Industries a.s.25767101Mostecká 47/16, 11800 Praha
226557Bytové družstvo "NOVA O1"26477424Cuřínova 587/8, 14200 Praha
81927Bytové družstvo Bruselská 660195487Bruselská 297/6, 12000 Praha
306808CAAC s.r.o.48909084Brno, 61600, Žabovřesky, Marie Steyskalové, 315/14
304756CAMP Měchenice s.r.o.2670989990, 25206 Měchenice
320602CARTHAMUS a.s.27062970Václavské náměstí 775/8, 11000 Praha
277631COLOR STUDIO s.r.o.25174321Novohradská 736/36, 37001 České Budějovice
23230CORSON Solution a.s.2772124Revoluční 1082/8, 11000 Praha
147839Českomoravská obchodní spol. s r.o.18189261Kroměřížská 392, 76821 Kvasice
251259DENTIO s.r.o.46352520Revoluční 2561/35, 27601 Mělník

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí