JUB akciová společnost

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem JUB akciová společnost, zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 50. Jeho identifikační číslo je 511447

 
 

Výpis z obchodního rejstříku JUB akciová společnost

Datum zápisu: 21. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 50

Identifikační číslo:511447

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x8247yz

Předmět podnikání: Zednictví
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provozování cestovní kanceláře
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Milevsko, Masarykova 265
od 10. 06. 1994
Milevsko, kpt. Sažinova 888
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994
Masarykova 265/17, 39901 Milevsko

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 11. 2014

  Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozhodl takto:- snižuje se základní kapitál společnosti JUB akciová společnost ze stávající částky 67.220.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na částku 46.650.680,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů šest set padesát tisíc šest set osmdesát korun českých), to je o částku 20.569.320,- Kč (slovy: dvacet milionů pět set šedesát devět tisíc tři sta dvacet korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě tak, že jmenovitá hodnota dosavadních akcií se snižuje z částky 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na částku 6.490,- Kč (slovy: šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), to je o částku 3.060,- Kč (slovy: šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), to je o částku 3.060,- Kč (slovy: tři tisíce šedesát korun českých),- důvodem a účelem navrhovaného dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je jednak úhrada ztráty společnosti a dále převedení - vyplacení části finančních prostředků jedinému akcionáři,- s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: částka ve výši 6.547.808,06 Kč (slovy: šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc osm set osm korun českých a šest haléřů) bude použita k úhradě ztrát společnosti z minulých let a dále částka 14.021.511,94 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet jeden tisíc pět set jedenáct korun českých a devadesát čtyři haléře) bude vyplacena jedinému akcionáři, stanoví lhůtu 10 (slovy: deset) dnů k předložení listinných akcií společnosti za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty, která počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 24. 11. 2014

  Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:Rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady společnosti JUB akciová společnost ze dne 3.4.2003 dojdeke zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:l. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku15,850.000,- Kč (slovy: patnáctmiliónůosmsetpadesáttisíc korunčeských), tedy ze současných 51,370.000,- Kč na 67,220.000,- Kčupsáním nových akcií, když upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií - upsáno bude 1.585 kusů kmenových akcií znějících najméno o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč (desettisíc korunčeských) v listinné podobě, emisní kurz akcií je 10.000,- Kč(slovy: desettisíc korun českých) a je tedy roven jejichjmenovité hodnotě.3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře,kdy jediný akcionář upíše všechny nové akcie v rozsahu svéhopodílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo k úpisuakcií může akcionář vykonat v sídle společnosti, v Milevsku,Masarykova 265, v pracovních dnech od 8 hodin do 15 hodin, a tove lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu tétolhůty bude akcionáři oznámen písemným oznámením doručenýmakcionáři.4. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře, kterým je JUB kemična Industrija d.d., se sídlem 1262Dol pri Ljubljani 28, Slovenija, a to ve výši této pohledávky včástce 15,850.000,- (slovy: patnáctmiliónůosmsetpadesáttisíckorun českých) vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kurzu upsaných akcií, a to smlouvou o započtenípohledávek, která bude uzavřena mezi společností a jedinýmakcionářem ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsáníakcií.5. Tu část emisního kurzu nové emitovaných akcií, která nebudezaplacena započtením pohledávky, je upisovatel povinen splatitve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezijediným akcionářem a společností na účet vedený u Komerční bankya.s., pobočka Milevsko, č. ú. 7505-271/0100.
od 24. 06. 2003 do 15. 08. 2003

  2.člen dozorčí rady: Zlatka Sevšek, bytem Hladilniška Pot 3ALjubljana-Polje, Slovinsko
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

  3.člen dozorčí rady: Miloslav Mácha, Okrouhlá 33, Písek -- Branice
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

  1.člen dozorčí rady: František Šach, bytem Milevsko,Sadová 1016
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

  Povolení k založení podniku se zahraniční účastí majetkovou bylouděleno FMF rozhodnutím ze dne 20.11.1990, č.j. XI/2-25 844/90,poř. č. 01226.Zakladatelská smlouva, stanovy společnosti a doklady o splacenícelého základního kapitálu v poměru 1:1 byly připojeny.Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárnímorgánem.
od 21. 01. 1991

  Akciová společnost byla založena jednorázově dohodouzakladatelských organizací státního podniku ZVVZ Milevsko, zast.ing. StanislavemKázeckým, CSc, pověřeným řízením státního podniku BEŽIGRADLjubljana, zast. ředitelem Francem Žitnikem a schválením stanovspolečnosti ze dne 9.11.1990.
od 21. 01. 1991

  Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému názvuspolečnosti, nebo k otisku razítka společnosti připojí svůjpodpis jedenz členů představenstva.
od 21. 01. 1991 do 31. 07. 1997

  Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kčs, slovyjedenmilionkorun čsl., z toho je vloženo 500.000,- Kčs včeskoslovenských korunách a zbytek v DEM podle platného kurzuStátní banky československé v době splacení / 27.428 DEM /.Bylo vydáno 100 kusů akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě10.000,- Kčs.
od 21. 01. 1991 do 26. 06. 1992

Akcie

Počet: 6 722 ks v hodnotě: 6940 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 11. 2014

Počet: 6 722 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 08. 2003 do 15. 08. 2003

Počet: 5 137 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 18. 10. 2000 do 18. 10. 2000

Počet: 2 417 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 1998 do 18. 12. 1998

Počet: 517 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 31. 07. 1997 do 31. 07. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STAJIĆ DRAGAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2012 do 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2009 do 25. 07. 2011

Adresa: 1000 Lublaň, Prešernova cesta 13, Slovinská republika
od 24. 11. 2014
Kruševac, Nata Veljković 12, Republika Srbsko
od 29. 05. 2012 do 24. 11. 2014
Kruševac, Nata Veljkovič 12, Srbsko
od 29. 10. 2009 do 25. 07. 2011


Název/Jméno: KOKALJ SAŠO

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2011 do 24. 11. 2014

Adresa: 1230 Domžale, Podrečje 16C, Slovinská republika
od 24. 11. 2014
Domžale, Aškerčeva ulica 40, SI-1230, Slovinská republika
od 25. 07. 2011 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: HROCH PETR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 24. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014

Adresa: E. Destinové 1200, 399 01 Milevsko
od 11. 09. 2014
Milevsko, E.Destinové 1200, PSČ 39901
od 29. 10. 2009 do 11. 09. 2014


Název/Jméno: CESAR MITJA

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014

Adresa: 8213 Veliki Gaber, Stranje pri Velikem Gabru 3, Slovinská republika
od 24. 11. 2014
Mirna Peč,Goriška vas 016, Slovinská republika
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: Cipot-Pustatičnik Anja

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 2009 do 29. 05. 2012

Adresa: Ljubljana, Hacetova ulica 015, Slovinská republika
od 29. 10. 2009 do 29. 05. 2012


Název/Jméno: HANKO DOMINIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014

Adresa: Praha 11, Radimovická 1415/6, PSČ 14900
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: ZGONC ZLATKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 do 29. 10. 2009

Adresa: Hladilniška Pot 3A, Ljubljana-Polje, Slovinsko, Slovinská republika
od 29. 07. 2005 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: ŠACH FRANTIŠEK

IČO: 60864320

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1999 do 24. 11. 2014

Adresa: Milevsko, Sadová 1016, okres Písek
od 19. 04. 1999 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: SEVŠEK ZLATKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1997 do 29. 07. 2005

Adresa: Hladilniška Pot 3A, Ljubljana-Polje, Slovinsko, Slovinská republika
od 31. 07. 1997 do 29. 07. 2005


Název/Jméno: HADÁČKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009

Adresa: Milevsko, Františka Kudláčka 1296, okres Písek
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: VELKAVRH DARIJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 1997 do 19. 04. 1999

Adresa: Lubljana, Ilirska 22, Slovinsko, Slovinská republika
od 31. 07. 1997 do 19. 04. 1999


Název/Jméno: TŘEŠTÍK MARTIN

IČO: 76386601

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009

Adresa: Milevsko, Písecké předměstí 1301, okres Písek
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: FRECE VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009

Adresa: Dol pri Ljubljani, Slovinsko, Zajelše 5
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

Adresa: Milevsko, Erbenova 746
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997


Název/Jméno: HOYER ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009

Adresa: Komenda, Slovinsko, Sadarjeva 18
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: NETÍK JIŘÍ

IČO: 49021052

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Týn n. Vltavou, Kolodějská 410
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: ing. Stanislav kázecký CSc

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Milevsko, Erbenova 746
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: DUŠEK VLADIMÍR

IČO: 15324125

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ředitel
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Milevsko, B. Němcové 860
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: SPURNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Praha 4 - Háje, Květnového vítězství 496
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: ŽITNÍK FRANC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Ljubljana d.d., Podmilščakova 24
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 1. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch

Zánik oprávnění:8. 1. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch

Zánik oprávnění:8. 1. 1997


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vavroch

Zánik oprávnění:10. 6. 1994


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 02. 08. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 08. 2013
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 02. 08. 2013
Zprostředkování obchodu
od 04. 02. 1993 do 02. 08. 2013
Zprostředkování služeb
od 04. 02. 1993 do 02. 08. 2013
Velkoobchod
od 04. 02. 1993 do 02. 08. 2013
Specializovaný maloobchod
od 04. 02. 1993 do 02. 08. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch

Zánik oprávnění:13. 2. 2003


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vavroch

Zánik oprávnění:13. 2. 2003


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 13. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 13. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 13. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 13. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 13. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 13. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 13. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Obory činnosti: - v dopravě
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Obory činnosti: - masnými výrobky
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 14. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hroch

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00511447

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí