Komerční banka, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Komerční banka, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1360. Její identifikační číslo je 45317054

Výpis z obchodního rejstříku Komerční banka, a.s.

Datum zápisu: 5. 3. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1360

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ktes4w

Předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Správa a údržba nemovitostí
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Hostinská činnost
Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v...
Zprostředkování v obchodě
Výuka v předmětech bankovnictví, finanční management, řízení,...
Zprostředkování stavebního spoření.
Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)
Ubytovací služby.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...

Adresa společnosti

Sídlo: Na příkopě 969/33, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
od 04. 06. 2001
Praha 1, Na Příkopě čp. 969, PSČ 11407
od 18. 04. 2001 od 04. 06. 2001
Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 11407
od 03. 09. 1996 od 18. 04. 2001
Praha 1, Na příkopě 33
od 05. 03. 1992 od 03. 09. 1996

Skutečnosti

  Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnické právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016.
od 08. 09. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 10. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 10. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 10. 03. 2014 od 31. 01. 2015

  Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti.
od 31. 12. 2010

  Valná hromada přijala následující usnesení:a) Základní jmění banky se zvyšuje o 7.500.000.000,- Kč ( slovy:sedmmiliardpětsetmilionůkorun českých ) s tím, že se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení až do výše9.502.463.000,- Kč ( slovy:devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korunčeských ) z 9.502.463.000,- Kč ( slovy:devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korunčeských ) na 17.002.0463.000,- Kč ( slovy:sedmnáctmiliarddvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých)až na 19.004.926.000,- Kč ( slovy:devatenáctmiliardčtyřimilionydevětsetdvacetšesttisíc korunčeských ) vydáním 15.000.000 kusů až 19.004.926 kusů kmenovýchakcií jmenovité hodnoty 500,- kč ( slovy: pětsetkorun českých),znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem kterýrozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění banky, seurčuje představenstvo.b) Úpis akcií bude proveden ve třech kolech, a to tak, že vprvním kole, které započne rozhodným dnem a bude trvat dvatýdny, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1) obchodníhozákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svéhopřednostního práva upsat část nových akcií banky upisovaných kezvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základnímjmění banky. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadníakcii banky o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat jednu novoukmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, znějící na majitelev zaknihované podobě. Místem pro vykonání přednostního právajsou oblastní pobočky Komerční banky, a.s. :- Praha-západ: Praha 7, U průhonu 38, 170 04- Praha-východ: Praha 1, Václavské náměstí 42, 114 07- České Budějovice: České Budějovice, Krajinská 15, 270 72- Karlovy Vary: Karlovy Vary, Bělehradská 13, 361 19- Plzeň: Plzeň, Goethova 1, 305 95- Liberec: Liberec, 8. března 14, 461 77- Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Bílinská 2, 400 42- Hradec Králové: Hradec Králové, nám. Osvoboditelů 798, 502 16- Pardubice: Pardubice, nám. Republiky 222, 530 78- Brno: Brno, nám. Svobody 21, 631 31- Jihlava: Jihlava, Palackého 46, 586 32- Zlín: Zlín, třída Tomáše Bati 152, 761 20- Olomouc: Olomouc, třída Svobody 14, 772 14- Ostrava: Ostrava 1, Nádražní 12, 730 01c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den 12.červenec 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právnímoci do konce června 1999.V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června1999, je rozhodným dnem třetí pondělí následující po dni, kdyrozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění nabylo právní moci. Informace o přednostnímprávu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude zveřejněnave dvou celostátně distribuovaných denících. Přednostní právoupsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni pro uplatněnípřednostního práva, zapsán ve výpisu z registru emitenta anepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kteroubylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou opostoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku.d) V prvním kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie vrámci prvního kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejnélhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platbyuvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělenpři úpisu.e) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostníhopráva v prvním kole, budou nabídnuty podle § 203 odst. 1 písm.d) obchodního zákoníku ve druhém kole k upsání předem určenémuzájemci, a to Fondu národního majetku ČR. Upsání proběhne vsídle Komerční banky, a.s., a to tak, že představenstvo vyzveFond národního majetku ČR k upsání akcií. Prvním dnem úpisu sestanoví den 3. srpen 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabudeprávní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí souduo zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnínenabude právní moci do konce června 1999, je prvním dnem úpisušesté pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právnímoci. Lhůta pro upisování akcií je 5 pracovních dní.f) Ve druhém kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 2 pracovních dnůnásledujících po dni úpisu, jinak bude upsání akcií neúčinné.g) Neupsaný zbytek akcií z druhého kola bude nabídnut ve třetímkole k úpisu na základě veřejné výzvy k upisování akcií, kterébude trvat dva týdny a začne 18. srpna 1999 za předpokladu, žedruhé kolo úpisu začne dne 3. srpna 1999, jinak třetí pondělínásledující po dni, v němž byl proveden úpis ve druhém kole a totak, aby celý tříkolový úpis byl ukončen do 6 měsíců od nabytíprávní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění. Výzva k upisování akcií, která musíobsahovat údaje podle ustanovení § 163 obchodního zákoníku budezveřejněná ve dvou celostátně distribuovaných denících. Místempro upisování akcií v rámci třetího kola je pobočka Komerčníbanky, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07.h) Ve třetím kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie vrámci třetího kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejnélhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platbyuvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělenpři úpisu.i) V případě, že před ukončením třetího kola úpisu podle písm.g) bude upsáno všech 19.004.926 kusů akcií, další upisování seodmítne.j) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva,jakož i akcií upisovaných v druhém a třetím kole je shodný ačiní 500,- Kč za jednu akcii.k) Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsoupřípustné ve všech kolech pouze peněžité vklady.
od 26. 11. 1999 od 11. 02. 2000

  Změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne6.května 1996
od 03. 09. 1996 od 23. 11. 2004

  Změn Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
od 09. 10. 1995 od 23. 11. 2004

  nebo společně člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal.
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpánik ačlen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a členpředstavenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražáka člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš ačlen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  Pro případ jednání a podepisování za banku dvěma členypředstavenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni)tito členové představenstva takto:
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpaník ačlen představenstva RNDr. Petr Budínský,CSc.
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražáka člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník.
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing.Bořivoj Pražák
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann amístopředseda představenstva Ing.Karel Bednář
od 09. 10. 1995 od 04. 09. 1997

  Změna Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
od 03. 11. 1994 od 09. 10. 1995

  představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně členpředstavenstva ing. Bořivoj Pražák a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník.
od 14. 07. 1994 od 09. 10. 1995

  představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Jaroslav Mareš nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstvaing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Bořivoj Pražáknebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen
od 14. 07. 1994 od 09. 10. 1995

  Způsob jednání jménem společnosti:Pro případ jednání a podepsiování za banku dvěma členypředstavenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni)tito členové představenstva takto:společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna místopředseda představenstva ing. Karel Bednář nebospolečně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společněpředseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a členpředstavenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně předseda
od 14. 07. 1994 od 09. 10. 1995

  Zapisuje se změna Stanov přijatých na valné hromadě konanédne 8.11.1993.
od 11. 01. 1994 od 23. 11. 2004

  Zapisuje se změna stanov společnosti přijatá valnou hromadoukonanou dne 16.7.1992.
od 10. 12. 1992 od 23. 11. 2004

  Způsob založení:V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavuKomerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schválenýmusnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992založil Fond národního majetku České republiky jako jedinýzakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskoulistinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s.
od 05. 03. 1992

  Základní jmění banky je splaceno složením majetku Komerční banky,s.p.ú. ze 100%.
od 05. 03. 1992 od 04. 09. 1997

  Zbývající členové dozorčí rady budou zvolení zaměstnanci banky.
od 05. 03. 1992 od 11. 01. 1994

Akcie

Počet: 38 009 852 ks v hodnotě: 500 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 03. 2014 od 25. 04. 2016

Počet: 38 009 852 ks v hodnotě: 500 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 04. 06. 2001 od 10. 03. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ALBERT MARIE LE DIRACH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 03. 12. 2016


Název/Jméno: POKORNÝ JAN

IČO: 67413404

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 07. 2016


Název/Jméno: JEŘÁBEK VLADIMÍR

IČO: 68286481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 2008 od 12. 05. 2016


Název/Jméno: člen BOŘIVOJ KAČENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2016


Název/Jméno: AURÉLIEN GÉRARD ÉTIENNE VIRY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2015 od 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2011 od 31. 01. 2015


Název/Jméno: REMOND SYLVIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2015


Název/Jméno: LÖFLER LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2015


Název/Jméno: VAŠÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2015 od 28. 07. 2016


Název/Jméno: PALEČKA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 01. 2003 od 02. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 08. 2000 od 30. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 12. 1999 od 10. 08. 2000


Název/Jméno: ALBERT MARIE LE DIRAC'H

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 02. 08. 2013 od 03. 12. 2016


Název/Jméno: NEUBAUEROVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009


Název/Jméno: GIOVANNI LUCA SOMA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 06. 2013


Název/Jméno: PŘIBIL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009


Název/Jméno: JELÍNEK PAVEL

IČO: 76406491

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2013


Název/Jméno: JEAN-LUC ANDRÉ JOSEPH PARER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2012 od 21. 05. 2013


Název/Jméno: Goutard Laurent

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2008 od 17. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2008 od 03. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 10. 2005 od 02. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 09. 2004 od 13. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 09. 2004 od 30. 09. 2004


Název/Jméno: LAUBE PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2009
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 18. 05. 2009


Název/Jméno: ČEJKA PAVEL

IČO: 44585691

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2012 od 08. 04. 2015


Název/Jméno: Charles Karel Vasak

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2012 od 31. 01. 2015


Název/Jméno: KAČENA BOŘIVOJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2008 od 12. 05. 2016


Název/Jméno: Taillandier-Thomas Patrice

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2008 od 07. 08. 2012


Název/Jméno: BERNARDO SANCHEZ INCERA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2010 od 14. 05. 2015


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

IČO: 11422882

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2010 od 07. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 06. 2006 od 02. 07. 2010
Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1999 od 20. 06. 2006


Název/Jméno: BONNET HENRI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2009 od 02. 08. 2013


Název/Jméno: KREJČÍ PAVEL

IČO: 64639614

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2009 od 11. 06. 2013
Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2002 od 29. 05. 2009


Název/Jméno: Cabannes Séverin

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2009 od 09. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 21. 08. 2009


Název/Jméno: KREJČÍ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009 od 17. 09. 2009


Název/Jméno: Christian Achille Frederic Poirier

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2009 od 16. 10. 2012
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 18. 05. 2009


Název/Jméno: Jean - Louis Mattei

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 12. 2006 od 21. 05. 2013
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 13. 12. 2006


Název/Jméno: ALIX DIDIER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2006 od 21. 05. 2013
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 20. 09. 2006


Název/Jméno: COLIN DIDIER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 2008 od 01. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2004 od 07. 11. 2008


Název/Jméno: RUCHETON PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 13. 10. 2005 od 11. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 10. 2002 od 13. 10. 2005


Název/Jméno: PÚLL MATÚŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 2002 od 04. 04. 2006


Název/Jméno: TRLICOVÁ NINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 2005 od 29. 05. 2009


Název/Jméno: KUČERA JAN

IČO: 69145032

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2002 od 29. 05. 2009


Název/Jméno: Alexis Raymond Juan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 18. 02. 2002 od 13. 10. 2005


Název/Jméno: FLOURENS OLIVIER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 2003 od 23. 11. 2004


Název/Jméno: POUPET GUY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 01. 2003 od 31. 07. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 12. 2002 od 30. 01. 2003


Název/Jméno: Patrice Georges Jacques Cheroutre

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2002 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: SPURNY TOMAS

IČO: 68867824

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 2000 od 05. 10. 2002


Název/Jméno: HUML JIŘÍ

IČO: 48223930

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2002 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: ŠMÍDOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2002 od 09. 07. 2005


Název/Jméno: KLUCOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 20. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK PETR

IČO: 72135212

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2000 od 09. 10. 2000


Název/Jméno: Svojitk David

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: Marco Filip

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2000 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: Větrovsk Michal

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: Hum Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2000 od 13. 02. 2002


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 07. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 04. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 04. 2000 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 12. 1999 od 10. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1997 od 01. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 1995 od 11. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 09. 10. 1995


Název/Jméno: KOLLERT JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 12. 1999 od 20. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 1998 od 01. 12. 1999


Název/Jméno: FASSMANN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1999 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: POKORNÝ RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: FIEDLER MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 od 20. 04. 2000


Název/Jméno: KOLÁČEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 13. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: KOČENDA EVŽEN

IČO: 67797849

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 26. 11. 1999


Název/Jméno: BARTOŇ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 od 26. 11. 1999


Název/Jméno: STIESS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 od 09. 10. 2000


Název/Jméno: MALÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 od 09. 10. 2000


Název/Jméno: KOPP KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 68118431

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 05. 1999 od 20. 04. 2000


Název/Jméno: VINICKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 1998 od 20. 04. 2000


Název/Jméno: FRANKL MICHAL

IČO: 62157981

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 1998 od 20. 05. 1999


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 1998 od 11. 05. 1999


Název/Jméno: STRÁSKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 1998 od 20. 05. 1999


Název/Jméno: KOTÁB PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 20. 05. 1999


Název/Jméno: DYBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 14. 10. 1998


Název/Jméno: HANOUSEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 13. 02. 2002


Název/Jméno: PAFKO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 13. 02. 2002


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAREL

IČO: 41545125

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 02. 1997 od 14. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 01. 1996 od 11. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 od 29. 01. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 20. 05. 1999
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 11. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: ŘEŽÁBEK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1997 od 20. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 1996 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: KLAK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 14. 10. 1998
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: RAŠOVSKÝ LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 1995 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: ČERMÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 20. 05. 1999
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 1997 od 11. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 1996 od 11. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 od 29. 01. 1996


Název/Jméno: MAREŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1997 od 10. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: DOLEŽAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1997 od 20. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 1995 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: SEIDL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 od 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: HANOUSEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 od 11. 02. 1997


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1994 od 09. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: HANÁKOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 13. 02. 2002


Název/Jméno: PURKYNĚ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 09. 10. 1995


Název/Jméno: NETÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 11. 01. 1994


Název/Jméno: KRAJČOVIČ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 09. 10. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPANÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 14. 10. 1998


Název/Jméno: PRAŽÁK BOŘIVOJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 14. 10. 1998


Název/Jméno: BULÍŘ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: HANÁK HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: HORÁČEK MILAN

IČO: 15314821

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 od 09. 10. 1995


Název/Jméno: LEDVINKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: MAUR KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: HRNČÍŘ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 od 03. 09. 1996


Název/Jméno: PELIKÁN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: PALATKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Název/Jméno: DOKTOR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 od 11. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 07. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 416519

Přerušení: od 01. 05. 2004 od 08. 11. 2004

Zánik oprávnění:08. 11. 2004


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 416519

Přerušení: od 01. 05. 2004 od 08. 11. 2004

Zánik oprávnění:08. 11. 2004


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 416525


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 2003

Odpovědní zástupci: 214181

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 2003

Odpovědní zástupci: 416519

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 2003

Odpovědní zástupci: 375183

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 2003

Odpovědní zástupci: 416519

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 2003

Obory činnosti: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 20. 07. 2005 od 09. 07. 2013
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 30. 07. 2003 od 09. 07. 2013
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 07. 2003 od 09. 07. 2013
Správa a údržba nemovitostí
od 30. 07. 2003 od 09. 07. 2013
Zprostředkování obchodu
od 30. 07. 2003 od 09. 07. 2013
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 30. 07. 2003 od 09. 07. 2013

Odpovědní zástupci: 416523


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 358955

Zánik oprávnění:06. 01. 1998


Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 416520

Zánik oprávnění:06. 01. 1998


Zprostředkování v obchodě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 04. 1994

Zánik oprávnění:05. 02. 2001


Výuka v předmětech bankovnictví, finanční management, řízení, marketing.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 04. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 02. 2001


Zprostředkování stavebního spoření.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 04. 1994

Zánik oprávnění:05. 02. 2001


Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 416523

Zánik oprávnění:05. 02. 2001


Ubytovací služby.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 416523

Zánik oprávnění:31. 10. 1994


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Zánik oprávnění:05. 02. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45317054

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
854711ALL IN REAL ESTATE LEASING a.s., v likvidaci49617982Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Politických vězňů, 1419/11 - vlastník
2680568ALL IN, a.s. v likvidaci548758Praha, 11000, , Truhlářská, 18, č.p. 1 - vlastník
1955309Altys, a.s.26425424Praha, 14000, Braník, Zelený pruh, 95/97 - vlastník
1413627ASIS, a.s. v likvidaci26418479Praha, 19102, Vysočany (Praha 9), nám. Organizace spojených národů, 844 - vlastník
2907205Cataps, s.r.o.3633144Václavské náměstí 796/42, 11000 Praha - vlastník
2781598ESSOX s.r.o.26764652Senovážné nám. 231/7, 37001 České Budějovice - vlastník
2959013Investiční kapitálová společnost KB, a.s.60196769Dlouhá 713/34, 11000 Praha - vlastník
665642KB Penzijní společnost, a.s.61860018náměstí Junkových 2772/1, 15500 Praha - vlastník
2919672KB Real Estate, s.r.o.24794015Václavské náměstí 796/42, 11000 Praha - vlastník
1351617Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.60192852Bělehradská 222/128, 12000 Praha - vlastník
1086567Nadace Komerční banky a.s. - Jistota60458933Na příkopě 969/33, 11000 Praha - statutární orgán
2297714Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou64045838Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15, PSČ 466 60 - statutární orgán
394326NP 33, s.r.o.2019574Václavské náměstí 796/42, 11000 Praha - vlastník
552502Protos, uzavřený investiční fond, a.s.27919871Dlouhá 713/34, 11000 Praha - vlastník
81016Půjčovna strojů speciálního zakládání, a.s. v likvidaci63988071Praha, 14301, Modřany, K jezu, 1937/1 - vlastník
490514SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.61061344náměstí Junkových 2772/1, 15500 Praha - vlastník
564789Společenství vlastníků jednotek v domě Dejvická 189/7, 189/5, Praha 627259277Dejvická 189/7, 16000 Praha - statutární orgán
2941988VN 42, s.r.o.2022818Václavské náměstí 796/42, 11000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
221694"L I N T E X spol. s r.o." v likvidaci14617048tř. 17. listopadu 1367/34, 75002 Přerov
48265"Společenství Alšova čp. 1739 - 1740 Sokolov"60610051Alšova 1739, 35601 Sokolov
163155ABC Trading, spol. s r.o. v likvidaci14705923Plzeň, Sokolovská 124, byt ing. Jany Dejmkové
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
191353ALUX IVG, s.r.o.60736798Rájec - Jestřebí, Oldřicha Blažka 250, PSČ 679 02
231897ALWANELA, spol. s r.o.45241414Praha, 11000, , PLATNÉŘSKÁ, 4
264537AQUAS vodní díla s.r.o.60697539Podzimní 449/2, 61400 Brno
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
268940BALISTAV, spol. s r.o. v likvidaci60711809Prostějov, 79640, Prostějov, Za Brněnskou ulicí, 4292
121889Bankovní akademie, a.s.63998181Kodaňská 54/10, 10100 Praha
230289BECON s.r.o.28163516Klimentská 1216/46, 11000 Praha
14966BOHEMIA CARGO s.r.o.25025571Ústecká 98, 40502 Děčín
296992Brněnské písky, a.s. v likvidaci60739380Němčičky, 66466, Němčičky, , 94
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
38808Buena Vida s.r.o.61678155Na Petynce 150/92, 16900 Praha
97439BUSINESS UNION, spol. s r.o. v likvidaci49435311Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00
30102Bytové družstvo Bezručova 1925578146Bezručova 957/19, 60200 Brno
88769Bytové družstvo Komenského 195, Jinočany, družstvo v likvidaci47048891Komenského 195, 25225 Jinočany
150240Bytové družstvo Levá 2162409506Levá 391/21, 14700 Praha
2865Bytové družstvo Nad Výšinkou48032069Nad Výšinkou 2643/14, 15000 Praha
247602Bytové družstvo Věkova 1199/1200, Praha 427396690Věkova 1200/52, 14700 Praha
261658CERTA s.r.o. v likvidaci62503154Hlavní 153, 33026 Tlučná
34637Comax Leisure CZ, a.s.25726366Obchodní 132, 25101 Čestlice
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha
185952ČESKÁ NADACE SPORTOVNí REPREZENTACE25196596Na poříčí 1041/12, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1277658A.B. Advisory, s.r.o.1873318Celetná 988/38, 11000 Praha
2604207A.T. Kearney GmbH - organizační složka47606126Na příkopě 859/22, 11000 Praha
534436ADL Audit s.r.o.3980910Na příkopě 859/22, 11000 Praha
583638Advokáti Herda Stome Vondráček et consortes, v.o.s. "v likvidaci"25100068Celetná 988/38, 11000 Praha
3129748Advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o.4625374Na příkopě 859/22, 11000 Praha
150041AERS  s.r.o.4908015Na příkopě 859/22, 11000 Praha
209111AKVKS, v.o.s.25104438Na příkopě 859/22, 11000 Praha
230616American Friends of The Czech Republic Wilson Monument Fund26579197Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Na příkopě, 859/22
1909381AMK Energy Comp. s.r.o.4653530Na příkopě 859/22, 11000 Praha
1804526ANDREANE, s.r.o.24731986Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2882567APS Capital a.s.4488598Celetná 988/38, 11000 Praha
138800APS Corporation s.r.o.4379403V celnici 1031/4, 11000 Praha
417722APS CZ SERVICING s.r.o.29143683Celetná 988/38, 11000 Praha
1692277APS CZ&SK SERVICES s.r.o.2087758Celetná 988/38, 11000 Praha
797631APS DELTA s.r.o.4363876Celetná 988/38, 11000 Praha
1967076APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.1596039Celetná 988/38, 11000 Praha
926879APS FUND BETA uzavřený investiční fond, a.s.1788655Celetná 988/38, 11000 Praha
2038219APS GAMMA s.r.o.3523250Celetná 988/38, 11000 Praha
3070003APS Holding a.s.3409422Celetná 988/38, 11000 Praha
3361454APS Holding SE28467329Celetná 988/38, 11000 Praha
773232APS IP I, s.r.o.5548292Celetná 988/38, 11000 Praha
339755APS JAG HoldCo One s.r.o.5746396Celetná 988/38, 11000 Praha
2013236APS JAG HoldCo Two s.r.o.5751012Celetná 988/38, 11000 Praha
438619APS JAG INVEST s.r.o.5692270Celetná 988/38, 11000 Praha
654281APS Real Estate s.r.o.4474686Celetná 988/38, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2162566Skopový PavelLovells,sdružení , advokátů66222508Na příkopě 859/22, 11000 Praha
947701Becker Alan66238579U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
3030519Běhounek Tomáš71332081Na příkopě 859/22, 11000 Praha
1581056Bey Andriy Zinovijo71332863Na příkopě 859/22, 11000 Praha
298253Brož Jiří71464719U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
1830138BUREŠ AK ONDŘEJ1773381U Prašné brány 1079/3, 11000 Praha
3118188BUREŠ JAN2629178U Prašné brány 1079/3, 11000 Praha
1171301Buzková Petra71463071Na příkopě 859/22, 11000 Praha
1511540Cancola Raimund66240115U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
1152429Deimelová Markéta66243157U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
1282419Dostál Filip70555893Na příkopě 988/31, 11000 Praha
1573211Falada David63834774Na příkopě 859/22, 11000 Praha
943659Fára Pavel64905454Na příkopě 988/31, 11000 Praha
2405908FECHTNER DAVID2158205Na příkopě 859/22, 11000 Praha
914271Garbová Veronika2859271Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2070370Georg Walderdorff66240247U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
2618700Gráczová Iva73629855U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
2911421Hallada Bohdan25800841U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
1329552Hansliková Petra66243025U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
2477691Harris David Anthony71464565Na příkopě 859/22, 11000 Praha
3243618Havlín Milan12599522Na příkopě 988/31, 11000 Praha
2281133Heindl Herbert74243641U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
3036970Hoffmann Thilo66249333U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
1530161Holas Jiří71329609Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2700962Hovanová Henrieta71466304Na příkopě 988/31, 11000 Praha