Komerční banka, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Komerční banka, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1360. Jeho identifikační číslo je 45317054

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Komerční banka, a.s.

Datum zápisu: 5. 3. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1360

Identifikační číslo:45317054

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ktes4w

Předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkování obchodu
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Správa a údržba nemovitostí
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Hostinská činnost
Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v...
Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)
Zprostředkování stavebního spoření.
Výuka v předmětech bankovnictví, finanční management, řízení,...
Zprostředkování v obchodě
Ubytovací služby.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
od 04. 06. 2001
Praha 1, Na Příkopě čp. 969, PSČ 11407
od 18. 04. 2001 do 04. 06. 2001
Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 11407
od 03. 09. 1996 do 18. 04. 2001
Praha 1, Na příkopě 33
od 05. 03. 1992 do 03. 09. 1996
Na příkopě 969/33, 11000 Praha

Skutečnosti

  Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnické právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016.
od 08. 09. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 10. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 10. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 10. 03. 2014 do 31. 01. 2015

  Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti.
od 31. 12. 2010

  Valná hromada přijala následující usnesení:a) Základní jmění banky se zvyšuje o 7.500.000.000,- Kč ( slovy:sedmmiliardpětsetmilionůkorun českých ) s tím, že se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení až do výše9.502.463.000,- Kč ( slovy:devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korunčeských ) z 9.502.463.000,- Kč ( slovy:devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korunčeských ) na 17.002.0463.000,- Kč ( slovy:sedmnáctmiliarddvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých)až na 19.004.926.000,- Kč ( slovy:devatenáctmiliardčtyřimilionydevětsetdvacetšesttisíc korunčeských ) vydáním 15.000.000 kusů až 19.004.926 kusů kmenovýchakcií jmenovité hodnoty 500,- kč ( slovy: pětsetkorun českých),znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem kterýrozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění banky, seurčuje představenstvo.b) Úpis akcií bude proveden ve třech kolech, a to tak, že vprvním kole, které započne rozhodným dnem a bude trvat dvatýdny, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1) obchodníhozákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svéhopřednostního práva upsat část nových akcií banky upisovaných kezvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základnímjmění banky. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadníakcii banky o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat jednu novoukmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, znějící na majitelev zaknihované podobě. Místem pro vykonání přednostního právajsou oblastní pobočky Komerční banky, a.s. :- Praha-západ: Praha 7, U průhonu 38, 170 04- Praha-východ: Praha 1, Václavské náměstí 42, 114 07- České Budějovice: České Budějovice, Krajinská 15, 270 72- Karlovy Vary: Karlovy Vary, Bělehradská 13, 361 19- Plzeň: Plzeň, Goethova 1, 305 95- Liberec: Liberec, 8. března 14, 461 77- Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Bílinská 2, 400 42- Hradec Králové: Hradec Králové, nám. Osvoboditelů 798, 502 16- Pardubice: Pardubice, nám. Republiky 222, 530 78- Brno: Brno, nám. Svobody 21, 631 31- Jihlava: Jihlava, Palackého 46, 586 32- Zlín: Zlín, třída Tomáše Bati 152, 761 20- Olomouc: Olomouc, třída Svobody 14, 772 14- Ostrava: Ostrava 1, Nádražní 12, 730 01c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den 12.červenec 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právnímoci do konce června 1999.V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června1999, je rozhodným dnem třetí pondělí následující po dni, kdyrozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění nabylo právní moci. Informace o přednostnímprávu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude zveřejněnave dvou celostátně distribuovaných denících. Přednostní právoupsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni pro uplatněnípřednostního práva, zapsán ve výpisu z registru emitenta anepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kteroubylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou opostoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku.d) V prvním kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie vrámci prvního kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejnélhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platbyuvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělenpři úpisu.e) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostníhopráva v prvním kole, budou nabídnuty podle § 203 odst. 1 písm.d) obchodního zákoníku ve druhém kole k upsání předem určenémuzájemci, a to Fondu národního majetku ČR. Upsání proběhne vsídle Komerční banky, a.s., a to tak, že představenstvo vyzveFond národního majetku ČR k upsání akcií. Prvním dnem úpisu sestanoví den 3. srpen 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabudeprávní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí souduo zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnínenabude právní moci do konce června 1999, je prvním dnem úpisušesté pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právnímoci. Lhůta pro upisování akcií je 5 pracovních dní.f) Ve druhém kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 2 pracovních dnůnásledujících po dni úpisu, jinak bude upsání akcií neúčinné.g) Neupsaný zbytek akcií z druhého kola bude nabídnut ve třetímkole k úpisu na základě veřejné výzvy k upisování akcií, kterébude trvat dva týdny a začne 18. srpna 1999 za předpokladu, žedruhé kolo úpisu začne dne 3. srpna 1999, jinak třetí pondělínásledující po dni, v němž byl proveden úpis ve druhém kole a totak, aby celý tříkolový úpis byl ukončen do 6 měsíců od nabytíprávní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění. Výzva k upisování akcií, která musíobsahovat údaje podle ustanovení § 163 obchodního zákoníku budezveřejněná ve dvou celostátně distribuovaných denících. Místempro upisování akcií v rámci třetího kola je pobočka Komerčníbanky, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07.h) Ve třetím kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie vrámci třetího kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejnélhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platbyuvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělenpři úpisu.i) V případě, že před ukončením třetího kola úpisu podle písm.g) bude upsáno všech 19.004.926 kusů akcií, další upisování seodmítne.j) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva,jakož i akcií upisovaných v druhém a třetím kole je shodný ačiní 500,- Kč za jednu akcii.k) Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsoupřípustné ve všech kolech pouze peněžité vklady.
od 26. 11. 1999 do 11. 02. 2000

  Změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne6.května 1996
od 03. 09. 1996 do 23. 11. 2004

  Změn Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
od 09. 10. 1995 do 23. 11. 2004

  společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann amístopředseda představenstva Ing.Karel Bednář
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing.Bořivoj Pražák
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražáka člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník.
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpánik ačlen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  Pro případ jednání a podepisování za banku dvěma členypředstavenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni)tito členové představenstva takto:
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš ačlen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražáka člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a členpředstavenstva Ing. Tomáš Doležal
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpaník ačlen představenstva RNDr. Petr Budínský,CSc.
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  nebo společně člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal.
od 09. 10. 1995 do 04. 09. 1997

  Změna Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
od 03. 11. 1994 do 09. 10. 1995

  představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně členpředstavenstva ing. Bořivoj Pražák a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník.
od 14. 07. 1994 do 09. 10. 1995

  představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Jaroslav Mareš nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstvaing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Bořivoj Pražáknebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen
od 14. 07. 1994 do 09. 10. 1995

  Způsob jednání jménem společnosti:Pro případ jednání a podepsiování za banku dvěma členypředstavenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni)tito členové představenstva takto:společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna místopředseda představenstva ing. Karel Bednář nebospolečně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společněpředseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a členpředstavenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně předseda
od 14. 07. 1994 do 09. 10. 1995

  Zapisuje se změna Stanov přijatých na valné hromadě konanédne 8.11.1993.
od 11. 01. 1994 do 23. 11. 2004

  Zapisuje se změna stanov společnosti přijatá valnou hromadoukonanou dne 16.7.1992.
od 10. 12. 1992 do 23. 11. 2004

  Způsob založení:V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavuKomerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schválenýmusnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992založil Fond národního majetku České republiky jako jedinýzakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskoulistinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s.
od 05. 03. 1992

  Základní jmění banky je splaceno složením majetku Komerční banky,s.p.ú. ze 100%.
od 05. 03. 1992 do 04. 09. 1997

  Zbývající členové dozorčí rady budou zvolení zaměstnanci banky.
od 05. 03. 1992 do 11. 01. 1994

Akcie

Počet: 190 049 260 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 04. 2016

Počet: 38 009 852 ks v hodnotě: 500 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 03. 2014 do 10. 03. 2014

Počet: 38 009 852 ks v hodnotě: 500 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 04. 06. 2001 do 04. 06. 2001

Počet: 38 009 852 ks v hodnotě: 500 - akcie na majitele
od 11. 02. 2000 do 11. 02. 2000

Počet: 19 004 926 ks v hodnotě: 500 - akcie na majitele
od 03. 11. 1994 do 03. 11. 1994

Počet: 15 004 926 ks v hodnotě: 500 - akcie na majitele
od 11. 01. 1994 do 11. 01. 1994

Počet: 5 001 642 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 10. 12. 1992 do 10. 12. 1992

Počet: 4 562 982 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 03. 1992 do 05. 03. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: POKORNÝ JAN

IČO: 65459440

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 07. 2016

Adresa: Vojanova 762, Kročehlavy, 272 01 Kladno
od 28. 07. 2016


Název/Jméno: JEŘÁBEK VLADIMÍR

IČO: 48314684

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 2008 do 12. 05. 2016

Adresa: Mladá 95/2a, Útěchov, 644 00 Brno
od 03. 06. 2016
Brno - Útěchov, Mladá 95/2a, PSČ 64400
od 04. 06. 2008 do 12. 05. 2016


Název/Jméno: člen BOŘIVOJ KAČENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2016

Adresa: Vavákova 1486/4a, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 12. 05. 2016


Název/Jméno: AURÉLIEN GÉRARD ÉTIENNE VIRY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2011 do 31. 01. 2015

Adresa: Hroznová 491/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1
od 25. 02. 2016
Hroznová 491/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1
od 31. 01. 2015 do 21. 01. 2016
Praha 1 - Malá Strana, Hroznová 491/4, PSČ 11000
od 07. 06. 2011 do 31. 01. 2015
Praha 1, Štěpánská 625/42, PSČ 11000
od 01. 01. 2011 do 07. 06. 2011


Název/Jméno: REMOND SYLVIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2015

Adresa: Le Vesinet, 11 rue Henri Cloppet-78110, Francouzská republika
od 14. 05. 2015


Název/Jméno: LÖFLER LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2015

Adresa: Do Klukovic 1134/8a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
od 08. 04. 2015


Název/Jméno: VAŠÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2015 do 28. 07. 2016

Adresa: Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 31. 01. 2015 do 28. 07. 2016


Název/Jméno: PALEČKA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 01. 2003 do 02. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 08. 2000 do 30. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 12. 1999 do 10. 08. 2000

Adresa: Jahodová 1565, 252 28 Černošice
od 08. 10. 2013
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
od 01. 12. 1999 do 08. 10. 2013


Název/Jméno: ALBERT MARIE LE DIRAC'H

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 02. 08. 2013

Adresa: Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 02. 08. 2013


Název/Jméno: JELÍNEK PAVEL

IČO: 68559607

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2013

Adresa: Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
od 11. 06. 2013


Název/Jméno: GIOVANNI LUCA SOMA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 06. 2013

Adresa: 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika
od 11. 06. 2013


Název/Jméno: NEUBAUEROVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009

Adresa: Smetanovo náměstí 1860, 580 01 Havlíčkův Brod
od 11. 06. 2013
Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 1860, PSČ 58001
od 29. 05. 2009 do 11. 06. 2013


Název/Jméno: PŘIBIL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009

Adresa: Návršní 332, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
od 11. 06. 2013
Kamenice - Nová Hospoda, Návršní 332, PSČ 25168
od 29. 05. 2009 do 11. 06. 2013


Název/Jméno: JEAN-LUC ANDRÉ JOSEPH PARER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2012 do 21. 05. 2013

Adresa: 75014 Paříž, Square Henri Delormel 6, Francouzská republika
od 21. 05. 2013
Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014, Francouzská republika
od 16. 10. 2012 do 21. 05. 2013


Název/Jméno: LAUBE PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2009
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 do 18. 05. 2009

Adresa: Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5
od 21. 05. 2013
Praha 5 - Košíře, Kvapilova 958/9
od 20. 02. 2002 do 21. 05. 2013


Název/Jméno: Goutard Laurent

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2008 do 17. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2008 do 03. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 10. 2005 do 02. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 09. 2004 do 13. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 09. 2004 do 30. 09. 2004

Adresa: 78100 Saint Germain en Laye, Ter rue de Tourville, Francouzská republika
od 21. 05. 2013
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
od 23. 09. 2004 do 17. 09. 2009


Název/Jméno: ČEJKA PAVEL

IČO: 72510684

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2012 do 08. 04. 2015

Adresa: Praha 8 - Troja, K Haltýři 690/22, PSČ 18000
od 23. 08. 2012 do 08. 04. 2015
Praha 8 - Troja, K Haltýři 690/22, PSČ 11000
od 07. 08. 2012 do 23. 08. 2012


Název/Jméno: Charles Karel Vasak

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2012 do 31. 01. 2015

Adresa: Praha 1, Štěpánská 611/14, PSČ 11000
od 07. 08. 2012 do 31. 01. 2015


Název/Jméno: KAČENA BOŘIVOJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2008 do 12. 05. 2016

Adresa: Praha 4, Vavákova 1486/4A, PSČ 14800
od 30. 05. 2008 do 12. 05. 2016


Název/Jméno: TAILLANDIER-THOMAS PATRICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2008 do 07. 08. 2012

Adresa: Praha 2 - Vinohrady, Belgická 132/14, PSČ 12000
od 17. 09. 2009 do 07. 08. 2012
Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
od 11. 02. 2008 do 17. 09. 2009


Název/Jméno: BERNARDO SANCHEZ INCERA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2010 do 14. 05. 2015

Adresa: Paříž, rue Saint Placide 44, Francouzská republika
od 09. 11. 2010 do 14. 05. 2015


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

IČO: 11422882

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2010 do 07. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 06. 2006 do 02. 07. 2010
Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1999 do 20. 06. 2006

Adresa: Poděbrady - Poděbrady V, Máchova 92, okres Nymburk
od 28. 06. 2007 do 07. 08. 2012
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk, PSČ 29001
od 26. 11. 1999 do 28. 06. 2007


Název/Jméno: BONNET HENRI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2009 do 02. 08. 2013

Adresa: Praha 5 - Smíchov, Tichá 1472/1, PSČ 15000
od 06. 04. 2010 do 02. 08. 2013
Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
od 17. 09. 2009 do 06. 04. 2010


Název/Jméno: KREJČÍ PAVEL

IČO: 87851512

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2009 do 11. 06. 2013
Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2002 do 29. 05. 2009

Adresa: Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
od 17. 09. 2009 do 11. 06. 2013
Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
od 13. 02. 2002 do 29. 05. 2009


Název/Jméno: Cabannes Séverin

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2009 do 09. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 do 21. 08. 2009

Adresa: 78430 Louveciennes, Rue de Voisins 14, Francouzská republika
od 21. 08. 2009 do 09. 11. 2010
14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika
od 20. 02. 2002 do 21. 08. 2009


Název/Jméno: KREJČÍ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009 do 17. 09. 2009

Adresa: Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
od 29. 05. 2009 do 17. 09. 2009


Název/Jméno: ALIX DIDIER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2006 do 21. 05. 2013
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 do 20. 09. 2006

Adresa: Paříž, Rue Raynouard bis 14, 75016, Francouzská republika
od 18. 05. 2009 do 21. 05. 2013
14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika
od 09. 07. 2005 do 18. 05. 2009
14, bis Rue Raynouard, 75116 Paříž, Francouzská republika
od 20. 02. 2002 do 09. 07. 2005


Název/Jméno: Christian Achille Frederic Poirier

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2009 do 16. 10. 2012
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 do 18. 05. 2009

Adresa: Versailles, Rue Mademoiselle 19, 78000, Francouzská republika
od 18. 05. 2009 do 16. 10. 2012
19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika
od 20. 02. 2002 do 18. 05. 2009


Název/Jméno: Jean - Louis Mattei

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 12. 2006 do 21. 05. 2013
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 do 13. 12. 2006

Adresa: Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 75005, Francouzská republika
od 18. 05. 2009 do 21. 05. 2013
24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika
od 20. 02. 2002 do 18. 05. 2009


Název/Jméno: COLIN DIDIER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 2008 do 01. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2004 do 07. 11. 2008

Adresa: Praha 1, Vlašská 5/361, PSČ 11000
od 23. 11. 2004 do 01. 01. 2011


Název/Jméno: RUCHETON PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 13. 10. 2005 do 11. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 10. 2002 do 13. 10. 2005

Adresa: Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
od 31. 10. 2002 do 11. 02. 2008


Název/Jméno: PÚLL MATÚŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 2002 do 04. 04. 2006

Adresa: Vrané nad Vltavou, Nad školkou 530, okres Praha-západ, PSČ 25246
od 18. 02. 2002 do 04. 04. 2006


Název/Jméno: TRLICOVÁ NINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 2005 do 29. 05. 2009

Adresa: Ústí nad Labem, Jeseniova 401/30
od 09. 07. 2005 do 29. 05. 2009


Název/Jméno: KUČERA JAN

IČO: 69145032

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2002 do 29. 05. 2009

Adresa: Náchod, Ovocná ul. 1576, PSČ 57401
od 13. 02. 2002 do 29. 05. 2009


Název/Jméno: Alexis Raymond Juan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 18. 02. 2002 do 13. 10. 2005

Adresa: Praha 1, Senovážné náměstí čp. 869/28
od 28. 12. 2002 do 13. 10. 2005
85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž, Francouzská republika
od 18. 02. 2002 do 28. 12. 2002


Název/Jméno: FLOURENS OLIVIER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 2003 do 23. 11. 2004

Adresa: Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
od 15. 04. 2003 do 23. 11. 2004


Název/Jméno: POUPET GUY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 01. 2003 do 31. 07. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 12. 2002 do 30. 01. 2003

Adresa: Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
od 28. 12. 2002 do 31. 07. 2004


Název/Jméno: Patrice Georges Jacques Cheroutre

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2002 do 15. 04. 2003

Adresa: Praha 5, Barrandovská 13/160, PSČ 15200
od 18. 02. 2002 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: SPURNY TOMAS

IČO: 68867824

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 2000 do 05. 10. 2002

Adresa: Praha 7, Trojská 659/183, PSČ 17100
od 18. 02. 2002 do 05. 10. 2002
New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park, Spojené státy americké
od 10. 08. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK PETR

IČO: 68851707

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2000 do 20. 02. 2002

Adresa: Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 16400
od 09. 10. 2000 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: HUML JIŘÍ

IČO: 88100162

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2002 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 6, Pod Beránkou 33, PSČ 16000
od 13. 02. 2002 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: ŠMÍDOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2002 do 09. 07. 2005

Adresa: Plzeň, Žižkova 55, okres Plzeň-město, PSČ 32015
od 13. 02. 2002 do 09. 07. 2005


Název/Jméno: KLUCOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 20. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 9, Moravanská 468, PSČ 19000
od 11. 02. 1997 do 20. 02. 2002
Praha 9, Moravanská 468, PSČ 19000
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: Svojitk David

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 7, Jana Zajíce 40, PSČ 17000
od 09. 10. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: Marco Filip

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2000 do 20. 02. 2002

Adresa: Praha 8, Kubova 8, PSČ 18600
od 09. 10. 2000 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: Větrovsk Michal

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2000 do 09. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Nad Svahem 5/1419, PSČ 14000
od 09. 10. 2000 do 09. 10. 2000


Název/Jméno: Hum Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2000 do 13. 02. 2002

Adresa: Praha 6, Pod Beránkou 33, PSČ 16000
od 09. 10. 2000 do 13. 02. 2002


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 07. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Tábor, Fügnerova 2211, PSČ 39001
od 10. 07. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 04. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Ústí nad Labem, K Vilám 209, PSČ 40340
od 20. 04. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 04. 2000 do 20. 02. 2002

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 2118/130, PSČ 13000
od 20. 04. 2000 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: KOLLERT JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 12. 1999 do 20. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 1998 do 01. 12. 1999

Adresa: Praha 6, Na Špitálce 12/17, PSČ 16000
od 14. 10. 1998 do 20. 04. 2000


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 12. 1999 do 10. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1997 do 01. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 09. 10. 1995

Adresa: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17, PSČ 16000
od 11. 02. 1997 do 10. 08. 2000
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17, PSČ 16000
od 10. 10. 1995 do 11. 02. 1997
Praha 8, Kusého 533, PSČ 18000
od 09. 10. 1995 do 10. 10. 1995
Praha 8, Kusého 533, PSČ 18000
od 11. 10. 1993 do 09. 10. 1995


Název/Jméno: FASSMANN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1999 do 20. 02. 2002

Adresa: Praha 7, Ovenecká 23, PSČ 17000
od 26. 11. 1999 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: STIESS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 do 09. 10. 2000

Adresa: Praha 5, Stiessova 191, PSČ 15000
od 20. 05. 1999 do 09. 10. 2000


Název/Jméno: KOLÁČEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 13. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997

Adresa: Most, Táboritů 2219/12, PSČ 43401
od 20. 05. 1999 do 13. 02. 2002
Praha 4, Choceradská 3120/8, PSČ 14000
od 11. 02. 1997 do 20. 05. 1999
Praha 4, Choceradská 3120/8, PSČ 14000
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: POKORNÝ RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 do 20. 02. 2002

Adresa: Vyškov, Sídliště Osvobození 634/18, PSČ 68201
od 20. 05. 1999 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: FIEDLER MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 do 20. 04. 2000

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 17, PSČ 15000
od 20. 05. 1999 do 20. 04. 2000


Název/Jméno: KOČENDA EVŽEN

IČO: 67797849

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 26. 11. 1999

Adresa: Černošice, Na Marsu 1125, okres Praha-západ, PSČ 25228
od 20. 05. 1999 do 26. 11. 1999
Praha 10, Charkovská 13, PSČ 10100
od 04. 09. 1997 do 20. 05. 1999


Název/Jméno: BARTOŇ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 do 26. 11. 1999

Adresa: Praha 6, Španielova 1303/72, PSČ 16000
od 20. 05. 1999 do 26. 11. 1999


Název/Jméno: MALÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 do 09. 10. 2000

Adresa: Praha 9, Na Krocínce 787/21, PSČ 19000
od 20. 05. 1999 do 09. 10. 2000


Název/Jméno: KOPP KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1999 do 20. 02. 2002

Adresa: Praha 5, V Břízkách 1025/2a, PSČ 15000
od 20. 05. 1999 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 68118431

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 05. 1999 do 20. 04. 2000

Adresa: Praha 5, Suchý Vršek 2122/33, PSČ 15500
od 11. 05. 1999 do 20. 04. 2000


Název/Jméno: VINICKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 1998 do 20. 04. 2000

Adresa: Praha 9, Lihovarská 1270/11, PSČ 19000
od 14. 10. 1998 do 20. 04. 2000


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 1998 do 11. 05. 1999

Adresa: Sýkořice 166, okres Rakovník, PSČ 27024
od 14. 10. 1998 do 11. 05. 1999


Název/Jméno: FRANKL MICHAL

IČO: 62157981

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 1998 do 20. 05. 1999

Adresa: Brno, Řehořova 36, okres Brno-město, PSČ 61800
od 14. 10. 1998 do 20. 05. 1999


Název/Jméno: STRÁSKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 1998 do 20. 05. 1999

Adresa: Praha 5, Neustupného 1832, PSČ 15500
od 14. 10. 1998 do 20. 05. 1999


Název/Jméno: PAFKO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 13. 02. 2002

Adresa: Praha 4, Podolská 10, PSČ 14000
od 04. 09. 1997 do 13. 02. 2002


Název/Jméno: HANOUSEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 13. 02. 2002

Adresa: Praha 5, Ovčí hájek 2173/44, PSČ 15000
od 04. 09. 1997 do 13. 02. 2002
Praha 5, Janského 2415, PSČ 15500
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: KOTÁB PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 20. 05. 1999

Adresa: Praha 4, Novodvorská 408, PSČ 14200
od 04. 09. 1997 do 20. 05. 1999


Název/Jméno: DYBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 14. 10. 1998

Adresa: Praha 1, Národní 37, PSČ 11000
od 04. 09. 1997 do 14. 10. 1998


Název/Jméno: PROCHÁZKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 20. 05. 1999
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Štefkova 14, PSČ 16000
od 11. 02. 1997 do 20. 05. 1999
Praha 6, Štefkova 14, PSČ 16000
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997
Praha 6, Štefkova 14, PSČ 16900
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 1997 do 11. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 1996 do 11. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 do 29. 01. 1996

Adresa: Praha 4, Jílovská 1165, PSČ 14200
od 11. 02. 1997 do 11. 09. 1998
Praha 4, Jílovská 1165, PSČ 14200
od 05. 03. 1992 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 01. 1996 do 11. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 do 29. 01. 1996

Adresa: Praha 9, Zelenečská 16, PSČ 19000
od 11. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Praha 9, Zelenečská 16, PSČ 19000
od 05. 03. 1992 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: DOLEŽAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1997 do 20. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 7, Tusarova 37, PSČ 17000
od 11. 02. 1997 do 20. 04. 2000
Praha 7, Tusarova 37, PSČ 17000
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: MAREŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1997 do 10. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 5, Dreyerova 628, PSČ 15000
od 11. 02. 1997 do 10. 08. 2000
Praha 5, Dreyerova 628, PSČ 15000
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 5, Hilmarova 979b. 177, PSČ 15000
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Praha 5, Hilmarova 979b. 177, PSČ 15000
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 1866/42, PSČ 14000
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Praha 4, Květnového vítězství 1866/42, PSČ 14000
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: SEIDL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 5, Suchý vršek 2137, PSČ 15000
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Praha 5, Suchý vršek 2137, PSČ 15000
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: RAŠOVSKÝ LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 1995 do 11. 02. 1997

Adresa: Žďár nad Sázavou, Dolní Loučky 33, PSČ 59455
od 11. 02. 1997 do 04. 09. 1997
Žďár nad Sázavou, Dolní Loučky 33, PSČ 59455
od 10. 10. 1995 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: KLAK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha - západ, Břežanská 96,Ohrobec, PSČ 25245
od 11. 02. 1997 do 14. 10. 1998
Praha - západ, Břežanská 96,Ohrobec, PSČ 25245
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: ŘEŽÁBEK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1997 do 20. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 1996 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 9, Bryksova 954, PSČ 19000
od 11. 02. 1997 do 20. 05. 1999
Praha 9, Bryksova 954, PSČ 19000
od 03. 09. 1996 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: ČERMÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1997 do 20. 05. 1999
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 2, Legerova 43, PSČ 12000
od 11. 02. 1997 do 20. 05. 1999
Praha 2, Legerova 43, PSČ 12000
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: HANOUSEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997

Adresa: Praha 5, Janského 2415, PSČ 15500
od 09. 10. 1995 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1994 do 09. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Guevarova 1281
od 11. 01. 1994 do 09. 10. 1995
Praha 6, Guevarova 1281, PSČ 16000
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: HANÁKOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997

Adresa: Přerov 7 - Čekyně, Na podlesí 25, okres Přerov
od 11. 10. 1993 do 13. 02. 2002
Přerov 7 - Čelkyně, Na podlesí 25
od 11. 10. 1993 do 11. 02. 1997


Název/Jméno: PURKYNĚ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 09. 10. 1995

Adresa: Praha 8, U Sluncové 602/7, PSČ 18000
od 11. 10. 1993 do 09. 10. 1995


Název/Jméno: NETÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 01. 1994

Adresa: Praha 6, Tobrická 764/2, PSČ 16000
od 11. 10. 1993 do 11. 01. 1994


Název/Jméno: KRAJČOVIČ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 09. 10. 1995

Adresa: Bratislava, Košická 39
od 11. 10. 1993 do 09. 10. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPANÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 14. 10. 1998

Adresa: Praha 6, Vilímovská 17, PSČ 16000
od 11. 10. 1993 do 14. 10. 1998


Název/Jméno: PRAŽÁK BOŘIVOJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 14. 10. 1998

Adresa: Praha 2, Lužická 30, PSČ 12000
od 11. 10. 1993 do 14. 10. 1998


Název/Jméno: LEDVINKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Vysoké Mýto, SNP 607/IV, PSČ 56601
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: MAUR KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Praha 4, Senická 3292, PSČ 14000
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: HRNČÍŘ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 do 03. 09. 1996

Adresa: Praha 4, Ružinovská 8/1161, PSČ 14200
od 05. 03. 1992 do 03. 09. 1996


Název/Jméno: PELIKÁN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Praha 4, Choceradská 2949, PSČ 14000
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: DOKTOR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Bratislava, Žalmanova 5, PSČ 80000
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: PALATKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Praha 9, Matějková ul. 1089/3, PSČ 19000
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: HANÁK HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Kopřivnice, Francouzská ul. 1025, PSČ 74221
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: BULÍŘ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993

Adresa: Praha 3, Schofferova 29, PSČ 13000
od 05. 03. 1992 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: HORÁČEK MILAN

IČO: 67473466

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1992 do 09. 10. 1995

Adresa: okres Břeclav, Rakovice 141, PSČ 69103
od 05. 03. 1992 do 09. 10. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 7. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Karel HANEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Karel HANEK

Přerušení: od 01. 05. 2004 do 08. 11. 2004

Zánik oprávnění:8. 11. 2004


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 1. 2004

Přerušení: od 01. 05. 2004 do 08. 11. 2004

Zánik oprávnění:8. 11. 2004


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 9. 2003


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 2003

Obory činnosti: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 20. 07. 2005 do 09. 07. 2013
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 20. 07. 2005
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 30. 07. 2003 do 09. 07. 2013
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 07. 2003 do 09. 07. 2013
Správa a údržba nemovitostí
od 30. 07. 2003 do 09. 07. 2013
Zprostředkování obchodu
od 30. 07. 2003 do 09. 07. 2013
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 30. 07. 2003 do 09. 07. 2013
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 30. 07. 2003
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 30. 07. 2003
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 30. 07. 2003
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 30. 07. 2003
Zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 07. 2003


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 2003

Odpovědní zástupci: Běla Rýdlová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 2003

Odpovědní zástupci: Milena VLADYKOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 2003

Odpovědní zástupci: Běla Rýdlová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Karel HANEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Milena VLADYKOVÁ

Zánik oprávnění:6. 1. 1998


Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Balažík

Zánik oprávnění:6. 1. 1998


Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Alena Ramešová

Zánik oprávnění:5. 2. 2001


Zprostředkování stavebního spoření.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Konopásek

Zánik oprávnění:5. 2. 2001


Výuka v předmětech bankovnictví, finanční management, řízení, marketing.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 1994

Odpovědní zástupci: PaedDr. Daniela Hinojosa

Zánik oprávnění:5. 2. 2001


Zprostředkování v obchodě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Novotný

Zánik oprávnění:5. 2. 2001


Ubytovací služby.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Zánik oprávnění:31. 10. 1994


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Tichý

Zánik oprávnění:5. 2. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45317054

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
2823068"3W", spol. s r.o.539678Praha 10, Nad vodovodem 14
1385117"CODEX spol. s r.o."45278725Sámova 665/12, Vršovice, 101 00 Praha 10
2556801"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
2978930"Nadace Patriae"49277961Praha 1, Řeznická 5
2605173"Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s."25154711č.p. 422, 384 73 Stachy

Související osoby