KOVONA a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem KOVONA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 596. Jeho identifikační číslo je 14801884

 
 

Výpis z obchodního rejstříku KOVONA a.s.

Datum zápisu: 22. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 596

Identifikační číslo:14801884

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xexcfkt

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Obchodní - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba kovového nábytku

Adresa společnosti

Sídlo: Lysá nad Labem 782/2, PSČ 28922
od 28. 09. 2005
Lysá nad Labem 782/2, okres Nymburk, PSČ 28922
od 20. 10. 2001 do 28. 09. 2005
Lysá nad Labem 782/2
od 22. 03. 1991 do 20. 10. 2001
Švermova 782/2, 28922 Lysá nad Labem

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 09. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 09. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 09. 09. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti takto :Základní kapitál společnosti bude snížen z toho důvodu,že vsoučasné výši převyšuje reálné potřeby společnosti.Částkaodpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacenaakcionářům společnosti,kteří předloží společnosti akcie,ježbudou vzaty z oběhu.Rozsah snížení základního kapitálu budečinit 45000000,-Kč (slovy:čtyřicetpětmilionů korunčeských).Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu nazákladě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářůmspolečnosti.Předmětem veřejného návrhu smlouvy učiněnéhoakcionářům bude úplatné vzetí akcií z oběhu s tím, že výše kupníceny za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,--Kč bude určenaznalkyní Ing. Yvetou Janásovou,r.č.625414/1267,jmenovanou proúčely stanovení hodnoty majetku spočívajícího v cennýchpapírech,které má společnost v úmyslu nybýt od svýchakcionářů,rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 11.července2002,čj. Nc 4300/2002-4.Kupní cena akcií bude kryta navrhovanýmsnížením základního kapitálu ve výši 45000000,-- Kč(slovy:čtyřicetpětmilionů korun českých)a snížením nerozdělenýchzisků minulých let ve výši, o kterou bude hodnota kupní ceny za akcie určená znalkyní Ing. YvetouJanásovou,r.č.625414/1267,jmenovanou pro účely stanovení hodnotymajetku spočívajícího v cenných papírech,které má společnost vúmyslu nabýt od svých akcionářů,rozhodnutím městského soudu vPraze ze dne 11.července 2002,čj Nc 4300/2002-4,převyšovatjmenovitou hodnotu těchto akcií.Veřejný návrh smlouvy učiněnýakcionářům bude s ohledem na rozsah snížení základního kapitálujednak omezen na 45000 kusů akcií jakožto na nejvyšší početakcií,na než se vztahuje , a jednak současně podmíněn tím,žepočet akcií obsažený v oznámeních o přijetí veřejného návrhusmlouvy dosáhne alespoň tohoto počtu akcií.Lhůta ,v níž mají býtv důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnostilistinné akcie,činí patnáct dnů ode dne zápisu sníženízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta splatnostikupní ceny za akcie stahované z oběhu činí třicet dní ode dnezápisu snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku,případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníkutím není dotčena.
od 07. 10. 2002 do 24. 02. 2003

  Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 04.12.2000 bylazměněna podoba akcií ze zaknihované na listinnou.
od 11. 05. 2002 do 22. 08. 2011

  Valná hromada akcionářů společnosti Kovona a.s. se sídlem v Lysénad Labem na svém mimořádném zasedání dne 4.6.1999 schválilanávrh na snížení základního jmění společnosti o částku 120 000000,- Kč ze stávající výše 196 644 000,- Kč na novou výši 76 644000,- Kč. Důvodem snížení základního jmění společnosti jeskutečnost, že společnost při provozování své podnikatelskéčinnosti nemůže základní jmění ve stávající výši plnohodnotněvyužít. Základní jmění společnosti bude sníženo vzetím akcií zoběhu na základě losování a úplata za jednu vylosovanou akciibude činit 1000,- Kč.Valná hromada se dále schválila tyto pravidla akcií:l.Do losování akcií z důvodu jejich vzetí z oběhu za účelemsnížení zákkladního jmění společnosti KOVONA,a.s., se sídlem vLysé nad Labem bude zařazeno 196.644 kusy tisícových akciíveřejně obchodovatelných znějících na majitele.l.akcie na majitele jsou vydány v zaknihované formě,jsou veřejněobchodovatelné,neomezeně převoditelné.Jedna akcie je o nominálníhodnotě 1.000,-Kč. Všechny tyto akcie představují 100%základního jmění výše uvedené akciové společnosti.2.losování akcií proběhne za přítomnosti navržené tříčlennélosovací komise,jejíž složení bude schváleno na valnéhromadě.Návrh na složení losovací komise bude schválen na valnéhromadě.Losování proběhne v sídle společnosti KOVONA,a.s. sesídlem v Lysé nad Labem,nejpozději desátého dne následujících popodání příkazu Středisku cenných papírů k očíslování akcií zdůvodu jejich losování.3.losování bude probíhat tak, že do osudí budou vloženy lístky spořadovým číslem l až 1.967 představující 100% akciíspolečnosti,přičemž každý z 1.966 lístků představuje 100 akcií ajeden lístek představuje 44 kusy akcií.Losovací lístek budeobsahovat pořadové číslo 1-1.967 a zároveň na něm bude vyznačenčíselný interval akcií,který představuje.4.vzhledem k potřebnému počtu losovaných akcií bude losováníakcií pro jejich vzetí z oběhu z důvodu snížení základního jměníspolečnosti KOVONA,a.s. se sídlem v Lysé nad Labem,probíhatnásledujícím způsobem:z osudí budou vylosovány lístky představující 120.000.000,- Kčzákladního jmění.V případě, že by byl vylosován lístek pořadovéčíslo 1.967 představující 44 kusy akcií,budde z osudí vytažendalší lístek, z něhož jako vylosovaných bude ozančeno prvních 56kusů akcií obsažených na tomto vylosovaném lístku, které doplnílosovaný počet na 100akcií a celkem tedy na 120.000.000,- Kčzákladního jmění společnosti.5.každá vylosovaná akcie bude odkupována za nominální cenu tétoakcie,přičemž proplacení vylosovaných akcií začne 15.den podoručení usnesení o zápisu nové výše základního jmění doobchodního rejstříku společnosti a skončí nejdéle ve lhůtě 3měsíců od zápisu výše základního jmění do obchodníhorejstříku.Pokud by 15.den připadl na den státem uznaného svátkunebo na den pracovního klidu či volna,bude výplata zahájenanásledující pracovní den po tomto dni.O dni zahájení výplaty zavylosované akcie bude vyrozuměn každý vylosovaný akcionář naadresu uvedenou ve Středisku cenných papírů.Úplata zavylosované akcie bude akcionáři doručena bezhotovostnímzpůsobem ve prospěch účtu označeného akcionáře. O jiný způsobúhrady musí akcionář zažádat písemnou formou na vedeníspolečnosti.
od 13. 10. 1999 do 29. 02. 2000

  Rozhodnutím Ministerstva průmyslu, ve funkci valnéhromady, ze dne 28.3.1991 se zapisuje záměr valné hromadyzvýšit základní kapitál.Zvýšení bude provedeno na částku 178 929 000,-Kč.Budou vydány dvě akcie v hodnotě 100.000,-Kč a v hodnotě178 829 000,- Kč. Akcie budou znít na jméno.
od 18. 02. 1992 do 22. 08. 2011

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově, kdyžzakladatelský plán je z 15. února 1991 ajeho doplněk z21.3.1991,tímto plánem bylo rozhodnuto o složení předstanvenstva,dozorčí rady, byl jmenován revizor účtů, byly schváleny stanovy.Ze 100% upsaných akcií bylo splaceno 100 %. Jediným zakladatelemspolečnosti je státní podnik, který má povoleno peněžitý vkladve výši 100.000,-Kč vložit do akciové společnosti na základěvýjimky udělení Ministerstvem průmyslu ČR ze dne 15.2.1991, č.j.700/177/91.
od 22. 03. 1991 do 22. 08. 2011

  Základní kapital společnosti činí 100.000,-Kč aje na něj vydána jediná akcie o stejné nominální hodnotě.
od 22. 03. 1991 do 27. 10. 1993

  Název společnosti :Kovona LBZ, Company Limited angl.Kovona LBZ, Aktiengesellschaft něm.Kovona LBZ, Sociedad Anonima šp.Kovona LBZ, Akcioněrnoe obščestvo rusky
od 22. 03. 1991 do 26. 03. 1993

Akcie

Počet: 31 644 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 28. 09. 2005

Počet: 31 644 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 24. 02. 2003 do 24. 02. 2003

Počet: 76 644 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 29. 02. 2000 do 29. 02. 2000

Počet: 196 644 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 27. 10. 1993 do 27. 10. 1993

Počet: 185 146 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 26. 03. 1993 do 26. 03. 1993

Počet: 11 498 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 26. 03. 1993 do 26. 03. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPITÁLNÍKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 2014 do 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 2005 do 09. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: Růžová 595/16, 289 22 Lysá nad Labem
od 09. 09. 2014 do 09. 09. 2014
Lysá nad Labem, Růžová 595, PSČ 28922
od 28. 09. 2005 do 09. 09. 2014
Lysá nad Labem, Růžová 595, okres Nymburk
od 17. 10. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: MARETH JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 2005 do 09. 09. 2014

Adresa: Růžová 595/16, 289 22 Lysá nad Labem
od 09. 09. 2014 do 09. 09. 2014
Lysá nad Labem, Růžová 595, PSČ 28922
od 22. 08. 2011 do 09. 09. 2014
Praha 9 - Letňany, Nýdecká 443, PSČ 19900
od 28. 09. 2005 do 22. 08. 2011


Název/Jméno: MARETHOVÁ HALKA

IČO: 47533889

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 2014 do 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 2005 do 09. 09. 2014

Adresa: Růžová 595/16, 289 22 Lysá nad Labem
od 09. 09. 2014 do 09. 09. 2014
Lysá nad labem, Růžová 595, PSČ 28922
od 28. 09. 2005 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: ŠPITÁLNÍK KAREL

IČO: 43744281

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 09. 09. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 09. 2014 do 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 2000 do 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 do 10. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 03. 1991 do 27. 10. 1993

Adresa: Růžová 595/16, 289 22 Lysá nad Labem
od 09. 09. 2014
Lysá nad Labem, Růžová 595, okres Nymburk
od 10. 03. 1999 do 09. 09. 2014
Lysá nad labem, Sídliště 1510, PSČ 28922
od 27. 10. 1993 do 10. 03. 1999
Lysá nad Labem 1510
od 22. 03. 1991 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: SKLENÁŘ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2012 do 09. 09. 2014

Adresa: Lysá nad Labem, Růžová 595, PSČ 28922
od 12. 03. 2012 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: PODIVÍNSKÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2012 do 09. 09. 2014

Adresa: Lysá nad Labem, Sokolovská 1120, PSČ 28922
od 12. 03. 2012 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: ŠMÍD PAVEL

IČO: 47713852

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2011 do 12. 03. 2012

Adresa: Poděbrady, Proftova 365, PSČ 29001
od 22. 08. 2011 do 12. 03. 2012


Název/Jméno: ŠPITÁLNÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 2005 do 12. 03. 2012

Adresa: Lysá nad Labem, Růžová 1331/14, PSČ 28922
od 28. 09. 2005 do 12. 03. 2012


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000

Adresa: Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 939, okres Praha-západ
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005
Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 939, okres Praha-západ, PSČ 29201
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: KUNC ZDENĚK

IČO: 43127339

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2002 do 22. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000

Adresa: Lysá nad Labem, Klicperova 1365, okres Nymburk, PSČ 28922
od 05. 02. 2002 do 22. 08. 2011
Lysá nad Labem, Klicperova 1365, okres Nymburk, PSČ 28922
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: PECHOVÁ DAGMAR

IČO: 88244521

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2001 do 05. 02. 2002

Adresa: Lysá nad Labem, Jedličkova 1244/44, okres Nymburk
od 16. 01. 2001 do 05. 02. 2002


Název/Jméno: BÁŠA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000

Adresa: Nymburk, Jižní 2233
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005
Hrubý Jeseník 45, p.Oskořínek, PSČ 28932
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: BÁŠOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005

Adresa: Nymburk, Jižní 2233
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005


Název/Jméno: NOVÁK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 16. 01. 2001
Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 1997 do 17. 10. 2000

Adresa: Lysá nad Labem, Legionářská 968, okres Nymburk
od 03. 01. 1997 do 16. 01. 2001


Název/Jméno: HŮLOVÁ VĚRA

IČO: 18697151

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005

Adresa: Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 939, okres Praha-západ
od 17. 10. 2000 do 28. 09. 2005


Název/Jméno: KOPECKÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 1998 do 10. 03. 1999

Adresa: Lysá nad Labem, Sídliště 1493, okres Nymburk
od 20. 10. 1998 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: ŠPITÁLNÍK KAREL

IČO: 45825122

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 10. 03. 1999 do 17. 10. 2000
Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 1998 do 10. 03. 1999

Adresa: Lysá nad Labem, Růžová 1331, okres Nymburk
od 20. 10. 1998 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: BÜRGER JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 03. 1999 do 10. 03. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 10. 1998 do 10. 03. 1999

Adresa: Praha 2, Slezská 44
od 20. 10. 1998 do 10. 03. 1999


Název/Jméno: SKLENÁŘOVÁ HALKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 1998 do 17. 10. 2000

Adresa: Lysá nad Labem, Růžová 595, okres Nymburk
od 20. 10. 1998 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: TÁBORSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 1998 do 10. 03. 1999

Adresa: Lysá nad Labem, Družstevní 499, okres Nymburk
od 20. 10. 1998 do 10. 03. 1999


Název/Jméno: PODIVÍNSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 1998 do 17. 10. 2000

Adresa: Lysá nad Labem, Sokolská 1120, okres Nymburk
od 20. 10. 1998 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: MENČÍK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997

Adresa: Praha 8, Frýdlandská 1309/25
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998
Praha 8, Frýdlantská 1309
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997


Název/Jméno: BURDA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998

Adresa: Praha 5, Renoirova 619
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998


Název/Jméno: POKORNÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998

Adresa: Praha 4, Hrubínova 15
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998


Název/Jméno: KRTIČKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998

Adresa: Praha 9, Čihákova 1823a/36
od 03. 01. 1997 do 20. 10. 1998


Název/Jméno: HÁBA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 do 20. 10. 1998

Adresa: Praha 1, U staré školy 2
od 27. 10. 1993 do 20. 10. 1998


Název/Jméno: ČEMUS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997

Adresa: Praha 2, Jana Masaryka 14
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997


Název/Jméno: HRDÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předstaenstva
od 27. 10. 1993 do 20. 10. 1998

Adresa: Praha 7, Umělecká 2
od 27. 10. 1993 do 20. 10. 1998


Název/Jméno: JEŽEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997

Adresa: Stará Boleslav 718
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997


Název/Jméno: BURDA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Renoirova 619
od 27. 10. 1993 do 03. 01. 1997


Název/Jméno: KISELOVIČOVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 1993 do 03. 01. 1997

Adresa: Lysá nad Labem, Jedličkova 813
od 26. 03. 1993 do 03. 01. 1997


Název/Jméno: SURÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1993 do 27. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Rozýnova 1984
od 26. 03. 1993 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: GRAU JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 03. 1991 do 26. 03. 1993

Adresa: Postřelmov 439
od 22. 03. 1991 do 26. 03. 1993


Název/Jméno: ČERNÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 03. 1991 do 26. 03. 1993

Adresa: Praha 7, Dělnická 45
od 22. 03. 1991 do 26. 03. 1993


Název/Jméno: ŠENKÝŘ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 03. 1991 do 27. 10. 1993

Adresa: Praha 1, Pařízká 127/20
od 22. 03. 1991 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: ŠIMČÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopřededa
od 22. 03. 1991 do 26. 03. 1993

Adresa: Bystřice pod Hostýnem, Za potokem 239
od 22. 03. 1991 do 26. 03. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997


Obchodní - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 11. 1992

Obory činnosti: Obchodní - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 26. 10. 1993
Výroba kovového nábytku
od 25. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Zdeněk Klaban


Výroba kovového nábytku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ14801884

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
2316995" K. T. Z., spol. s r.o. "13502981Kunžak 93, PSČ 37862
1288271A Z HYGIENA s.r.o.28094841Chvalšiny 1, PSČ 38208
1427685ACT Praha a.s.60196483Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 11000
1679981AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 696 61 Vnorovy
1522968AGROPODNIK Hodonín a.s.46971963Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice

Související osoby

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
4242073KOVONA a.s.14801884Lysá nad Labem 782/2, PSČ 28922