KOVONA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem KOVONA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 596. Její identifikační číslo je 14801884

Výpis z obchodního rejstříku KOVONA a.s.

Datum zápisu: 22. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 596

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xexcfkt

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Obchodní - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba kovového nábytku

Adresa společnosti

Sídlo: Švermova 782/2, 28922 Lysá nad Labem

Adresy: Lysá nad Labem 782/2, PSČ 28922
od 28. 09. 2005
Lysá nad Labem 782/2, okres Nymburk, PSČ 28922
od 20. 10. 2001 od 28. 09. 2005
Lysá nad Labem 782/2
od 22. 03. 1991 od 20. 10. 2001

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 09. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 09. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 09. 09. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti takto :Základní kapitál společnosti bude snížen z toho důvodu,že vsoučasné výši převyšuje reálné potřeby společnosti.Částkaodpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacenaakcionářům společnosti,kteří předloží společnosti akcie,ježbudou vzaty z oběhu.Rozsah snížení základního kapitálu budečinit 45000000,-Kč (slovy:čtyřicetpětmilionů korunčeských).Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu nazákladě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářůmspolečnosti.Předmětem veřejného návrhu smlouvy učiněnéhoakcionářům bude úplatné vzetí akcií z oběhu s tím, že výše kupníceny za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,--Kč bude určenaznalkyní Ing. Yvetou Janásovou,r.č.625414/1267,jmenovanou proúčely stanovení hodnoty majetku spočívajícího v cennýchpapírech,které má společnost v úmyslu nybýt od svýchakcionářů,rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 11.července2002,čj. Nc 4300/2002-4.Kupní cena akcií bude kryta navrhovanýmsnížením základního kapitálu ve výši 45000000,-- Kč(slovy:čtyřicetpětmilionů korun českých)a snížením nerozdělenýchzisků minulých let ve výši, o kterou bude hodnota kupní ceny za akcie určená znalkyní Ing. YvetouJanásovou,r.č.625414/1267,jmenovanou pro účely stanovení hodnotymajetku spočívajícího v cenných papírech,které má společnost vúmyslu nabýt od svých akcionářů,rozhodnutím městského soudu vPraze ze dne 11.července 2002,čj Nc 4300/2002-4,převyšovatjmenovitou hodnotu těchto akcií.Veřejný návrh smlouvy učiněnýakcionářům bude s ohledem na rozsah snížení základního kapitálujednak omezen na 45000 kusů akcií jakožto na nejvyšší početakcií,na než se vztahuje , a jednak současně podmíněn tím,žepočet akcií obsažený v oznámeních o přijetí veřejného návrhusmlouvy dosáhne alespoň tohoto počtu akcií.Lhůta ,v níž mají býtv důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnostilistinné akcie,činí patnáct dnů ode dne zápisu sníženízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta splatnostikupní ceny za akcie stahované z oběhu činí třicet dní ode dnezápisu snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku,případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníkutím není dotčena.
od 07. 10. 2002 od 24. 02. 2003

  Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 04.12.2000 bylazměněna podoba akcií ze zaknihované na listinnou.
od 11. 05. 2002 od 22. 08. 2011

  Valná hromada akcionářů společnosti Kovona a.s. se sídlem v Lysénad Labem na svém mimořádném zasedání dne 4.6.1999 schválilanávrh na snížení základního jmění společnosti o částku 120 000000,- Kč ze stávající výše 196 644 000,- Kč na novou výši 76 644000,- Kč. Důvodem snížení základního jmění společnosti jeskutečnost, že společnost při provozování své podnikatelskéčinnosti nemůže základní jmění ve stávající výši plnohodnotněvyužít. Základní jmění společnosti bude sníženo vzetím akcií zoběhu na základě losování a úplata za jednu vylosovanou akciibude činit 1000,- Kč.Valná hromada se dále schválila tyto pravidla akcií:l.Do losování akcií z důvodu jejich vzetí z oběhu za účelemsnížení zákkladního jmění společnosti KOVONA,a.s., se sídlem vLysé nad Labem bude zařazeno 196.644 kusy tisícových akciíveřejně obchodovatelných znějících na majitele.l.akcie na majitele jsou vydány v zaknihované formě,jsou veřejněobchodovatelné,neomezeně převoditelné.Jedna akcie je o nominálníhodnotě 1.000,-Kč. Všechny tyto akcie představují 100%základního jmění výše uvedené akciové společnosti.2.losování akcií proběhne za přítomnosti navržené tříčlennélosovací komise,jejíž složení bude schváleno na valnéhromadě.Návrh na složení losovací komise bude schválen na valnéhromadě.Losování proběhne v sídle společnosti KOVONA,a.s. sesídlem v Lysé nad Labem,nejpozději desátého dne následujících popodání příkazu Středisku cenných papírů k očíslování akcií zdůvodu jejich losování.3.losování bude probíhat tak, že do osudí budou vloženy lístky spořadovým číslem l až 1.967 představující 100% akciíspolečnosti,přičemž každý z 1.966 lístků představuje 100 akcií ajeden lístek představuje 44 kusy akcií.Losovací lístek budeobsahovat pořadové číslo 1-1.967 a zároveň na něm bude vyznačenčíselný interval akcií,který představuje.4.vzhledem k potřebnému počtu losovaných akcií bude losováníakcií pro jejich vzetí z oběhu z důvodu snížení základního jměníspolečnosti KOVONA,a.s. se sídlem v Lysé nad Labem,probíhatnásledujícím způsobem:z osudí budou vylosovány lístky představující 120.000.000,- Kčzákladního jmění.V případě, že by byl vylosován lístek pořadovéčíslo 1.967 představující 44 kusy akcií,budde z osudí vytažendalší lístek, z něhož jako vylosovaných bude ozančeno prvních 56kusů akcií obsažených na tomto vylosovaném lístku, které doplnílosovaný počet na 100akcií a celkem tedy na 120.000.000,- Kčzákladního jmění společnosti.5.každá vylosovaná akcie bude odkupována za nominální cenu tétoakcie,přičemž proplacení vylosovaných akcií začne 15.den podoručení usnesení o zápisu nové výše základního jmění doobchodního rejstříku společnosti a skončí nejdéle ve lhůtě 3měsíců od zápisu výše základního jmění do obchodníhorejstříku.Pokud by 15.den připadl na den státem uznaného svátkunebo na den pracovního klidu či volna,bude výplata zahájenanásledující pracovní den po tomto dni.O dni zahájení výplaty zavylosované akcie bude vyrozuměn každý vylosovaný akcionář naadresu uvedenou ve Středisku cenných papírů.Úplata zavylosované akcie bude akcionáři doručena bezhotovostnímzpůsobem ve prospěch účtu označeného akcionáře. O jiný způsobúhrady musí akcionář zažádat písemnou formou na vedeníspolečnosti.
od 13. 10. 1999 od 29. 02. 2000

  Rozhodnutím Ministerstva průmyslu, ve funkci valnéhromady, ze dne 28.3.1991 se zapisuje záměr valné hromadyzvýšit základní kapitál.Zvýšení bude provedeno na částku 178 929 000,-Kč.Budou vydány dvě akcie v hodnotě 100.000,-Kč a v hodnotě178 829 000,- Kč. Akcie budou znít na jméno.
od 18. 02. 1992 od 22. 08. 2011

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově, kdyžzakladatelský plán je z 15. února 1991 ajeho doplněk z21.3.1991,tímto plánem bylo rozhodnuto o složení předstanvenstva,dozorčí rady, byl jmenován revizor účtů, byly schváleny stanovy.Ze 100% upsaných akcií bylo splaceno 100 %. Jediným zakladatelemspolečnosti je státní podnik, který má povoleno peněžitý vkladve výši 100.000,-Kč vložit do akciové společnosti na základěvýjimky udělení Ministerstvem průmyslu ČR ze dne 15.2.1991, č.j.700/177/91.
od 22. 03. 1991 od 22. 08. 2011

  Základní kapital společnosti činí 100.000,-Kč aje na něj vydána jediná akcie o stejné nominální hodnotě.
od 22. 03. 1991 od 27. 10. 1993

  Název společnosti :Kovona LBZ, Company Limited angl.Kovona LBZ, Aktiengesellschaft něm.Kovona LBZ, Sociedad Anonima šp.Kovona LBZ, Akcioněrnoe obščestvo rusky
od 22. 03. 1991 od 26. 03. 1993

Akcie

Počet: 31 644 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 28. 09. 2005

Počet: 31 644 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 24. 02. 2003 od 28. 09. 2005

Počet: 76 644 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 29. 02. 2000 od 24. 02. 2003

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPITÁLNÍKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 2014 od 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 2005 od 09. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 od 20. 10. 2001


Název/Jméno: MARETH JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 2005 od 09. 09. 2014


Název/Jméno: MARETHOVÁ HALKA

IČO: 47533889

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 2014 od 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 2005 od 09. 09. 2014


Název/Jméno: ŠPITÁLNÍK KAREL

IČO: 43744281

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 09. 09. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 09. 2014 od 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 2000 od 09. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 03. 1999 od 17. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 od 10. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 03. 1991 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: SKLENÁŘ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2012 od 09. 09. 2014


Název/Jméno: PODIVÍNSKÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2012 od 09. 09. 2014


Název/Jméno: ŠMÍD PAVEL

IČO: 47713852

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2011 od 12. 03. 2012


Název/Jméno: ŠPITÁLNÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 2005 od 12. 03. 2012


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 od 28. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 10. 03. 1999 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: KUNC ZDENĚK

IČO: 1020820

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2002 od 22. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 03. 1999 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: PECHOVÁ DAGMAR

IČO: 47808721

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2001 od 05. 02. 2002


Název/Jméno: BÁŠA PETR

IČO: 48932779

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 od 28. 09. 2005
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 03. 1999 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: BÁŠOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 2000 od 28. 09. 2005


Název/Jméno: NOVÁK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 od 16. 01. 2001
Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 1997 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: HŮLOVÁ VĚRA

IČO: 18697151

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 od 28. 09. 2005


Název/Jméno: KOPECKÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 03. 1999 od 17. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 1998 od 10. 03. 1999


Název/Jméno: ŠPITÁLNÍK KAREL

IČO: 45825122

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 10. 03. 1999 od 17. 10. 2000
Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 1998 od 10. 03. 1999


Název/Jméno: BÜRGER JAN

IČO: 67136478

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 03. 1999 od 10. 03. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 10. 1998 od 10. 03. 1999


Název/Jméno: SKLENÁŘOVÁ HALKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 1998 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: TÁBORSKÝ VLADIMÍR

IČO: 14946271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 1998 od 10. 03. 1999


Název/Jméno: PODIVÍNSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 1998 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: MENČÍK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1997 od 20. 10. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 1993 od 03. 01. 1997


Název/Jméno: BURDA MILOSLAV

IČO: 5217440

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 01. 1997 od 20. 10. 1998


Název/Jméno: POKORNÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 1997 od 20. 10. 1998


Název/Jméno: KRTIČKA STANISLAV

IČO: 12951561

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 1997 od 20. 10. 1998


Název/Jméno: HÁBA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 od 20. 10. 1998


Název/Jméno: ČEMUS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 od 03. 01. 1997


Název/Jméno: HRDÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předstaenstva
od 27. 10. 1993 od 20. 10. 1998


Název/Jméno: JEŽEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1993 od 03. 01. 1997


Název/Jméno: BURDA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 od 03. 01. 1997


Název/Jméno: KISELOVIČOVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 1993 od 03. 01. 1997


Název/Jméno: SURÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1993 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: GRAU JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 03. 1991 od 26. 03. 1993


Název/Jméno: ČERNÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 03. 1991 od 26. 03. 1993


Název/Jméno: ŠENKÝŘ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 03. 1991 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: ŠIMČÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopřededa
od 22. 03. 1991 od 26. 03. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 06. 1997


Obchodní - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 11. 1992

Obory činnosti: Obchodní - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 26. 10. 1993
Výroba kovového nábytku
od 25. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 186982


Výroba kovového nábytku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ14801884

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
818436P, spol. s r.o. v likvidaci43874339Senovážné náměstí 993/3, 11000 Praha
1717345A Z HYGIENA s.r.o.280948411, 38208 Chvalšiny
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
1485612AGROPODNIK Hodonín a.s.46971963Vacenovická 1271, 69602 Ratíškovice
370989ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.27244946Novoveská 2064/5E, 70900 Ostrava
1039169AWT Čechofracht a.s.1066Pernerova 676/51, 18600 Praha
1522307BEGHELLI - ELPLAST,a.s.46347909Poříčí 185/3a, 63900 Brno
1792877BUTIA, s.r.o. v likvidaci64577830Nušlova 2293/51, 15800 Praha
495696Cetos cz s.r.o.26719321Hornická 121, 26101 Příbram
166931COLLYRON a.s.27645142Jiráskova 1424, 29001 Poděbrady
915411COOP Hořovice, družstvo31747Palackého náměstí 200/10, 26801 Hořovice
1614408CS FINANCOVÁNÍ GROUP s.r.o.26194198Vinohradská 2029/124, 13000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
953496ČKD Kutná Hora, a.s.508055Kutná Hora
138292DESPRO s.r.o.25703234216, 27024 Sýkořice
581234Destone s.r.o.27122255619, 27302 Tuchlovice
885349DevHive s.r.o.5481562Elišky Krásnohorské 749/40, 32300 Plzeň
1032105Doagra, a.s.45357382Domažlice, 34423, Bezděkovské Předměstí, Cihlářská, 511
569509Dobrušské strojírny, a.s.45534349Dobruška, 51801, , Opočenská, 83
1052613DOWEMA, spol. s r.o.45803633Jemnická 325/13, 14000 Praha
435836EMPRINT,s.r.o.27866963Nitranská 1057/4, 10100 Praha
499009ERWÍN KISCHOVA a.s.60192721Hlubočepská 1190/38d, 15000 Praha
1263578ESIMIO s.r.o.2902523128. října 398, 27345 Hřebeč
1748614ETC spol. s r.o.40763528K Hrnčířům 253, 14900 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
61309ADAM ZDENĚK67993494Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), K lučinám, 8/2488
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
24130ADÁMEK LADISLAV86676725Tesaříkova 1025/11, 10200 Praha
335882ALTMAN JAN4162705931, 34543 Kanice
353689ANTON MILAN41886071117, 37701 Jindřichův Hradec
16939ANTOŠ PETR47531193Palackého 109, 28903 Městec Králové
7338BABIÁNEK PETR70073953Štúrova 535/23, 14200 Praha
612223BABIŠ JIŘÍ62436821Čadova 545, 27306 Libušín
284399BABKA JIŘÍ43681921Terronská 660/37, 16000 Praha
49225BACÍLEK JAN61918440Rooseveltova 1543, 27201 Kladno
406114BALATÁ RŮŽENA68819927Hlavní třída 224/78, 35301 Mariánské Lázně
194872BAREŠ JIŘÍ49756630Podlesí 466, 35703 Svatava
46340BARON MILAN10469699Jungmannova 1445/40, 50002 Hradec Králové
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
6031BARTOŠ VÁCLAV62800116253, 79806 Otaslavice
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
122513BÁŠA PETR48932779Jižní 2233, 28802 Nymburk
566513BÁŠA PETR48932779Jižní 2233, 28802 Nymburk
19106BAVLŠÍKOVÁ VĚRA72275391Plzeň, 32300, Bolevec, Sokolovská, 1042/97
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
13575BENDA JIŘÍ16173040Střešovická 750/52, 16200 Praha
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Fyzická osoba: Jan Tolasz10030107264, 73572 Petrovice u Karviné
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Ludovít Horváth6643252971, 25241 Libeř
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí