KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3000. Jeho identifikační číslo je 23574

 
 

Výpis z obchodního rejstříku KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Datum zápisu: 22. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3000

Identifikační číslo:23574

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3pweujp

Předmět podnikání: Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově...
Hostinská činnost
zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání
Organizační zajištění vzdělávacích akcí
Poskytování software
Vydavatelství a nakladatelství
výroba audiovizuálních děl
Hostinská činnost
Truhlářství, podlahářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
pronájem audiovizuální techniky
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
Agentura v oblasti kultury
propagační činnost
Reklamní činnost
vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Adresa společnosti

Sídlo: Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 77200
od 02. 12. 2005
Praha 5, Kříženeckého nám. 1079/5b
od 10. 01. 2000 do 02. 12. 2005
Praha 1, Jindřišská 34
od 22. 01. 1991 do 10. 01. 2000
Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 772 00

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 10. 2014

  Mimořádná valná hromada akcionářů KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. konaná dne 29.8.2005 rozhodla takto:Valná hromada schvaluje přechod akcií společnosti KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. (dále jen "Společnost") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ") takto:1. Valná hromada Společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím emitovaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, tj.:(i) ke kmenovým akciím znějícím na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652;(ii) ke kmenovým akciím znějícím na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065769;a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií").2. Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost KRÁTKÝ FILM Produkční s. r. o. (dříve podnikající pod obchodní firmou ITS COMPLEX s. r. o.), se sídlem Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 772 00, IČ 646 16 746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C., vložka 9088, který vlastní akcie emitované Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a tento podíl přesahuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno jednak výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře, jednak prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost a jednak čestným prohlášením hlavního akcionáře, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 0009075669, emitovaných Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností. Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady vlastníkem celkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 0009075669, emitovaných Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a je vlastníkem stejného množství akcií i ke dni konání valné hromady. Hlavní akcionář je tak oprávněnou osobou k výkonu práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 183i a násl. ObchZ.3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie emitované Společností peněžité protiplnění:(i) 0,10 Kč (slovy: nula korun českých deset haléřů) za kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652;(ii) 0,10 Kč (slovy: nula korun českých deset haléřů) za kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065769.Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) ObchZ doložena znaleckým posudkem č. 488/66/05 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, bytem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06 dne 15.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota protiplnění za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 0,10 Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena srovnávací metodou . Stanovení tržní ceny posuzovaných akcií vzhledem k majetkové i hospodářské pozici emitenta nelze provést běžnými oceňovacími způsoby. Z tohoto úhlu pohledu a při respektování historického vývoje pak považuje znalec za vhodné respektovat vypovídací schopnost výsledkům obchodování příslušným podílem na celkové hodnotě základního kapitálu Společnosti.4. Hlavní akcionář poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 2, 3 a 5 ObchZ protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jež jsou předmětem výkupu, na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě oznámí hlavní akcionář způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 23. 02. 2006 do 21. 04. 2006

  Dne 27.8.1999 přijala valná hromada akcionářů společnosti KRÁTKÝFILM PRAHA a.s., IČO: 00 02 35 74, rozhodnutí o sníženízákladního jmění společnosti. Základní jmění společnosti sesnižuje o 177 776 500,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedmmilionů sedm set sedmdesát šest tisíc pět set korun českých), ato z původní výše základního jmění 258 584 000,-- Kč na80 807 500,-- Kč, za účelem úhrady ztráty za účení období roku1998 a ztráty let minulých.Snížení základního jmění bude provedeno poměrným sníženímjmenovitých hodnot všech akcií z původních 32 000,-- Kč na10 000,-- Kč a z původních 320,-- Kč na 100,-- Kč. V souvislostise snížením základního jmění nevzniká nárok na poskytnutí plněníve prospěch žádného z akcionářů.
od 10. 01. 2000 do 23. 02. 2006

  Dne 17.10.1997 přijala valná hromada akcionářů společnostiKrátký Film Praha a.s., se sídlem v Praze 1, Jindřišská 34rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti o118.000.000,- Kč z původních 91.973.120,- Kč na novou výši209.973.120,- upisováním nových akcií, s tím, že:a) zvýšení základní jmění bude provedeno úpisem 368.750 ksnových veřejně obchodovatelných zaknihovaných kmenových akciíznějících na majitele o jmenovité hodnotě po 320,- Kč v emisnímkursu rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, když emisní kursbude stejný pro všechny upisované akcie, přičemž emisní kurs lzesplatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitímpřednostního právab) upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění, uvedenoushora, se připouští, a to až do výše maximálně 230.000.000,- Kč,přičemž v takovém případě by základní jmění společnosti pozvýšení mohlo dosáhnout částky maximálně 321.973.120,- Kč
od 19. 12. 1997 do 23. 02. 2006

  Dne 9.8.1996 rozhodla náhradní valná hromada o sníženízákladního jmění za účelem úhrady ztráty z původních278.416.000,-Kč o 195.442.880,-Kč na 91.973.120,-Kč poměrnýmsnížením jmenovité hodnoty každé z akcií společnosti o 68%z původních 1.000,-Kč na 320,-Kč a z původních 100.000,-Kčna 32.000,-Kč. Zároveň rozhodla náhradní valná hromada o zvýšenízákladního jmění z 91.973.123,-Kč o 143.708.000,-Kč na235.681.120,-Kč úpisem 287.416 ks nových veřejněobchodovatelných zaknihovaných kmenových akcií znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě po 500,-Kč v emisním kursurovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, přičemž emisní kurs lzesplatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitímpřednostního práva. Úpis akcií nad částku zvýšení základníhojmění uvedenou shora se nepřipouští.
od 06. 09. 1996 do 10. 01. 2000

  Dne 8.4.1994 a dne 13.7.1994 schválila valná hromadazměnu stanov.
od 06. 10. 1994 do 10. 01. 2000

  Akciový kapitál: zapisuje se usnesení valné hromadyakciové společnosti ze dne 23/1/92 o snížení základníhokapitálu o 61,000.000,- Kčs. Kapitál bude sníženz částky 324,000.000,- Kčs na částku 263,000.000,- Kčs.
od 28. 04. 1992 do 16. 12. 1996

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvyze dne 21.12.1990 mezi organizacemi Ústřední ředitelstvíČeskoslovenského filmu, Jindřišská 34, Praha 1 a Česká státnípojišťovna, Spálená 14, Praha 1, kterou bylo dohodnuto složenípředstavenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy akciovéspolečnosti.
od 22. 01. 1991 do 23. 02. 2006

  Jedná se o jednorázové založení společnosti podle § 25zák.č. 104/90 Sb., ke kterému došlo poté, kdy Ústředníředitelství Československého filmu svým rozhodnutím zedne 21.12.1990 č.j. 10400/4/90 po předchozím souhlasuvlády ČSFR obsaženém v jejím usnesením č. 898 ze dne 20.12.1990a ve smyslu ust. § 32 odst. 3 a 4 zák.č. 111/90 Sb. zrušilobez likvidace organizaci Krátký film a vložilo její majetekjako celek do akciové společnosti KF a.s..
od 22. 01. 1991 do 23. 02. 2006

  Ze 100 % upsaného základního kapitálu je splaceno 84,57 %nepeněžitým vkladem, předběžně ohodnoceným znalceming. Jaroslavem Novákem, bytem Václavská 1468, Rakovník.9,26 % základního kapitálu je splaceno peněžitým vkladem.
od 22. 01. 1991 do 23. 02. 2006

Akcie

Počet: 546 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 10. 2009

Počet: 661 024 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 10. 2009

Počet: 92 451 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 10. 2009

Počet: 546 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 04. 05. 2001 do 04. 05. 2001

Počet: 92 451 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 04. 05. 2001 do 04. 05. 2001

Počet: 661 024 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 04. 05. 2001 do 04. 05. 2001

Počet: 661 024 ks v hodnotě: 320 - akcie na majitele
od 05. 03. 1999 do 05. 03. 1999

Počet: 92 451 ks v hodnotě: 320 - akcie na jméno
od 16. 12. 1996 do 16. 12. 1996

Počet: 546 ks v hodnotě: 32000 - akcie na jméno
od 16. 12. 1996 do 16. 12. 1996

Počet: 140 365 ks v hodnotě: 320 - akcie na majitele
od 16. 12. 1996 do 16. 12. 1996

Počet: 140 365 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 02. 1995 do 06. 02. 1995

Počet: 92 451 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 10. 1994 do 06. 10. 1994

Počet: 136 873 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 10. 1994 do 06. 10. 1994

Počet: 3 492 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 06. 10. 1994 do 06. 10. 1994

Počet: 3 492 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 10. 1994 do 06. 10. 1994

Počet: 546 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 24. 02. 1994 do 24. 02. 1994

Počet: 232 778 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 24. 02. 1994 do 24. 02. 1994

Počet: 38 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 24. 02. 1994 do 24. 02. 1994

Počet: 2 630 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 15. 05. 1992 do 15. 05. 1992

Počet: 3 240 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 22. 01. 1991 do 22. 01. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: KRÁTKÝ FILM Produkční s.r.o.

IČO:64616746

Adresa: Praha 10, Na Šafránce 1808/34, PSČ 10100
od 13. 10. 2014
Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 77200
od 21. 04. 2006 do 13. 10. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 04. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KREJČÍKOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 09. 2009 do 13. 10. 2014

Adresa: Pod Skalkou 91/6, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov
od 15. 08. 2014
Přerov II - Předmostí, Pod Skalkou 91/6, PSČ 75124
od 01. 09. 2009 do 15. 08. 2014


Název/Jméno: BENÝŠEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 10. 2005 do 28. 06. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 12. 2003 do 13. 10. 2005

Adresa: Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc
od 23. 08. 2013
Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 77200
od 21. 08. 2009 do 23. 08. 2013
Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 77200
od 13. 10. 2005 do 28. 06. 2006
Olomouc, Šemberova 66/9
od 23. 12. 2003 do 13. 10. 2005


Název/Jméno: ZATLOUKAL DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2009 do 13. 10. 2014

Adresa: Olomouc - Neředín, Karafiátová 293/4, PSČ 77900
od 21. 08. 2009 do 13. 10. 2014


Název/Jméno: POLÁCH RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 2006 do 21. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 2000 do 28. 06. 2006

Adresa: Poděbrady III, Riegrovo náměstí 36/1, PSČ 29001
od 28. 06. 2006 do 21. 08. 2009
Poděbrady III, Riegrovo náměstí 2/11
od 10. 01. 2000 do 28. 06. 2006


Název/Jméno: ROZSYPALOVÁ EVA

IČO: 62347730

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2006 do 13. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2005 do 28. 06. 2006

Adresa: Olomouc - Nová Ulice, Resslova 40/4, PSČ 77900
od 13. 10. 2005 do 13. 10. 2014


Název/Jméno: KRUTÁKOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 10. 2005 do 21. 08. 2009

Adresa: Přerov - Přerov I - Město, U Žebračky 2841/30, PSČ 75002
od 13. 10. 2005 do 21. 08. 2009


Název/Jméno: ŠEBESTA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2005 do 21. 08. 2009

Adresa: Jihlava, Na Kopci 4206/25, PSČ 58601
od 13. 10. 2005 do 21. 08. 2009


Název/Jméno: LIBICH VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 12. 2003 do 13. 10. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 05. 2001 do 23. 12. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001

Adresa: Praha 8, Thámova 21
od 10. 01. 2000 do 13. 10. 2005


Název/Jméno: HAVLÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2002 do 28. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 do 10. 01. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Průhledová 1804//6
od 17. 08. 2002 do 28. 06. 2006
Praha 6, Průhledová 1804/6
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001
Praha 6, Průhledová 6/1804
od 12. 03. 1997 do 10. 01. 2000
Praha 6, Průhledová 6/1804
od 10. 05. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: KADLEC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2002 do 23. 12. 2003

Adresa: Makotřasy 108, PSČ 27354
od 17. 08. 2002 do 23. 12. 2003


Název/Jméno: ERBEN PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 05. 2001 do 17. 08. 2002
Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Praha 10, Dvouletky 1110/101
od 04. 05. 2001 do 17. 08. 2002
Praha 10, Dvouletky 101
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000
Praha 10, Dvoletky 101
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: VČELIŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2001 do 17. 08. 2002

Adresa: Nymburk, Železničářů 2100
od 04. 05. 2001 do 17. 08. 2002


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2001 do 13. 10. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001

Adresa: Praha 4, Branická 92
od 10. 01. 2000 do 13. 10. 2005


Název/Jméno: PALUSKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001

Adresa: Praha 4, Olbrachtova 50
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001


Název/Jméno: ŠTENCL PETR

IČO: 61366137

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001

Adresa: Praha 4, Mezivší 29
od 10. 01. 2000 do 04. 05. 2001


Název/Jméno: LAŠTUVKOVÁ VĚRA

IČO: 66865328

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 3, Vinohradská 138
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000
Praha 3, Vinohradská 138
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Praha 3, Vinohradská 138
od 10. 05. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: HÁJEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 1999 do 13. 10. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Praha 4, Hurbanova 23/1184
od 19. 12. 1997 do 13. 10. 2005


Název/Jméno: SUDEK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Praha 8, Ke Stírce 3
od 19. 12. 1997 do 10. 01. 2000


Název/Jméno: ŠTANTEJSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000

Adresa: Pardubice, Na Drážce 1564
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000


Název/Jméno: WURST MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000

Adresa: Praha 4, Pertoldova 37
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000


Název/Jméno: PORUBSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000

Adresa: Lázně Libverda 189, okres Liberec
od 05. 03. 1999 do 10. 01. 2000


Název/Jméno: ŠTAMTEJSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Pardubice, Na Drážce 1564
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: SÁDLÍK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Praha 6, Vondroušova 1165
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 4, Rytířova 7
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Praha 4, Rytířova 7
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: KNOFLÍČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 01. 1991 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 2, Náměstí Míru 5
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Praha 2, Náměstí Míru 5
od 22. 01. 1991 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: CHLUMSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 1242
od 19. 12. 1997 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: RAKOVČÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 10, Na křečku 343
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Praha 10, Na křečku 343
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: HÁLEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Hradec Králové, Mužíkova 336
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Hradec Králové, Mužíkova 336
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 67252478

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1991 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 10, Tolstého 5
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Praha 10, Tolstého 5
od 22. 01. 1991 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: ŠINDELÁŘ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 1992 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 4, Maurerova 1308
od 12. 03. 1997 do 05. 03. 1999
Praha 4, Maurerova 1308
od 28. 04. 1992 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: KOŽENÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Týniště nad Orlicí, Na bělidle 945, okres Rychnov nad Kněžnou
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Týniště nad Orlicí, Na bělidle 945, okres Rychnov nad Kněžnou
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: LEDERER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 6, Kopeckého 31/1358
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Praha 6, Kopeckého 31/1358
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: JUNGMANN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 5, Rošických 6/604
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Praha 5, Rošických 6/604
od 30. 04. 1996 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: MALINA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1991 do 12. 03. 1997

Adresa: Praha 4, Urbánkova č. 3368
od 12. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Praha 4, Urbánkova č. 3368
od 10. 05. 1991 do 12. 03. 1997


Název/Jméno: KOCOTOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1994 do 19. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 495/80
od 06. 10. 1994 do 19. 12. 1997


Název/Jméno: MÜLLEROVÁ ALENA

IČO: 63164396

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1994 do 30. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Nad pískovnou 50, PSČ 14000
od 24. 02. 1994 do 30. 04. 1996


Název/Jméno: KREJČÍK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 1993 do 10. 05. 1996

Adresa: Praha 1, Václavské nám. 12
od 27. 05. 1993 do 10. 05. 1996


Název/Jméno: KLIKAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 1993 do 10. 05. 1996

Adresa: Praha 2, Mánesova 86
od 27. 05. 1993 do 10. 05. 1996


Název/Jméno: MENZEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1993 do 30. 04. 1996

Adresa: Praha 10, Dětská 5
od 27. 05. 1993 do 30. 04. 1996


Název/Jméno: KUTÍLEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 1992 do 30. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Kutilova 3063
od 28. 04. 1992 do 30. 04. 1996


Název/Jméno: KARLÍČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1991 do 06. 10. 1994

Adresa: Praha 4, Antala Staška 65
od 28. 04. 1992 do 06. 10. 1994
Praha 5, Dienzenhoferovy sady 1
od 22. 01. 1991 do 28. 04. 1992


Název/Jméno: PELANT PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 1992 do 30. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Mikulova 1572
od 28. 04. 1992 do 30. 04. 1996


Název/Jméno: DVOULETÝ ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1991 do 27. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Ohradní 1363
od 10. 05. 1991 do 27. 05. 1993


Název/Jméno: HRABÁNEK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 1991 do 24. 02. 1994

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 495
od 22. 01. 1991 do 24. 02. 1994


Název/Jméno: JELÍNKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 1991 do 30. 04. 1996

Adresa: Praha 6, Koulova 13
od 22. 01. 1991 do 30. 04. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Zukal, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 12. 1997


zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Knoflíček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Hana JELÍNKOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Mgr. Karel HÁJEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelství a nakladatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Lederer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


výroba audiovizuálních děl

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Mgr. Karel HÁJEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Jitka Lášková

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů
od 30. 11. 1999
Poskytování software
od 01. 02. 1996
Vydavatelství a nakladatelství
od 01. 02. 1996
Organizační zajištění vzdělávacích akcí
od 01. 02. 1996
zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání
od 01. 02. 1996
výroba audiovizuálních děl
od 10. 07. 1995
půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 23. 09. 1992
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 09. 1992
vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a scénaristika/
od 23. 09. 1992
Reklamní činnost
od 23. 09. 1992
propagační činnost
od 23. 09. 1992
Agentura v oblasti kultury
od 23. 09. 1992
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
od 23. 09. 1992
pronájem audiovizuální techniky
od 23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Karel HÁJEK


pronájem audiovizuální techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Karlíček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Agentura v oblasti kultury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Karel HÁJEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav KARLÍČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Karlíček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a scénaristika/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Karel HÁJEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Knoflíček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00023574

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
2297771. Jana P r o k o p o v áLitvínov, Podkrušnohorská 956
1023305100 Mega leasing, spol. s r.o.42228476Hradec Králové, Gočárova 748, PSČ 50002
2297762. Petr S k á l aMost, 1.Máje 359/2913
229778TAUER VLADIMÍRLitvínov, Valdštejnská 2062
2297804. Alena M ü l l e r o v áChomutov, Dřínovská 4557

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
5006983Drkula Čestmír60989483Náměstí 10, 783 07, Město Libavá
1149235Fajmonová Helena63328933783 07, Město Libavá 93