KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3000. Její identifikační číslo je 23574

Výpis z obchodního rejstříku KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Datum zápisu: 22. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3000

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3pweujp

Předmět podnikání: Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově...
Hostinská činnost
Vydavatelství a nakladatelství
Poskytování software
Organizační zajištění vzdělávacích akcí
zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání
výroba audiovizuálních děl
Hostinská činnost
půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a...
Reklamní činnost
propagační činnost
Agentura v oblasti kultury
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
pronájem audiovizuální techniky
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Truhlářství, podlahářství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 10. 2014

  Mimořádná valná hromada akcionářů KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. konaná dne 29.8.2005 rozhodla takto:Valná hromada schvaluje přechod akcií společnosti KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. (dále jen "Společnost") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ") takto:1. Valná hromada Společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím emitovaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, tj.:(i) ke kmenovým akciím znějícím na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652;(ii) ke kmenovým akciím znějícím na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065769;a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií").2. Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost KRÁTKÝ FILM Produkční s. r. o. (dříve podnikající pod obchodní firmou ITS COMPLEX s. r. o.), se sídlem Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 772 00, IČ 646 16 746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C., vložka 9088, který vlastní akcie emitované Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a tento podíl přesahuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno jednak výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře, jednak prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost a jednak čestným prohlášením hlavního akcionáře, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 0009075669, emitovaných Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností. Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady vlastníkem celkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 0009075669, emitovaných Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a je vlastníkem stejného množství akcií i ke dni konání valné hromady. Hlavní akcionář je tak oprávněnou osobou k výkonu práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 183i a násl. ObchZ.3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie emitované Společností peněžité protiplnění:(i) 0,10 Kč (slovy: nula korun českých deset haléřů) za kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652;(ii) 0,10 Kč (slovy: nula korun českých deset haléřů) za kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065769.Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) ObchZ doložena znaleckým posudkem č. 488/66/05 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, bytem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06 dne 15.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota protiplnění za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 0,10 Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena srovnávací metodou . Stanovení tržní ceny posuzovaných akcií vzhledem k majetkové i hospodářské pozici emitenta nelze provést běžnými oceňovacími způsoby. Z tohoto úhlu pohledu a při respektování historického vývoje pak považuje znalec za vhodné respektovat vypovídací schopnost výsledkům obchodování příslušným podílem na celkové hodnotě základního kapitálu Společnosti.4. Hlavní akcionář poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 2, 3 a 5 ObchZ protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jež jsou předmětem výkupu, na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě oznámí hlavní akcionář způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 23. 02. 2006 od 21. 04. 2006

  Dne 27.8.1999 přijala valná hromada akcionářů společnosti KRÁTKÝFILM PRAHA a.s., IČO: 00 02 35 74, rozhodnutí o sníženízákladního jmění společnosti. Základní jmění společnosti sesnižuje o 177 776 500,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedmmilionů sedm set sedmdesát šest tisíc pět set korun českých), ato z původní výše základního jmění 258 584 000,-- Kč na80 807 500,-- Kč, za účelem úhrady ztráty za účení období roku1998 a ztráty let minulých.Snížení základního jmění bude provedeno poměrným sníženímjmenovitých hodnot všech akcií z původních 32 000,-- Kč na10 000,-- Kč a z původních 320,-- Kč na 100,-- Kč. V souvislostise snížením základního jmění nevzniká nárok na poskytnutí plněníve prospěch žádného z akcionářů.
od 10. 01. 2000 od 23. 02. 2006

  Dne 17.10.1997 přijala valná hromada akcionářů společnostiKrátký Film Praha a.s., se sídlem v Praze 1, Jindřišská 34rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti o118.000.000,- Kč z původních 91.973.120,- Kč na novou výši209.973.120,- upisováním nových akcií, s tím, že:a) zvýšení základní jmění bude provedeno úpisem 368.750 ksnových veřejně obchodovatelných zaknihovaných kmenových akciíznějících na majitele o jmenovité hodnotě po 320,- Kč v emisnímkursu rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, když emisní kursbude stejný pro všechny upisované akcie, přičemž emisní kurs lzesplatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitímpřednostního právab) upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění, uvedenoushora, se připouští, a to až do výše maximálně 230.000.000,- Kč,přičemž v takovém případě by základní jmění společnosti pozvýšení mohlo dosáhnout částky maximálně 321.973.120,- Kč
od 19. 12. 1997 od 23. 02. 2006

  Dne 9.8.1996 rozhodla náhradní valná hromada o sníženízákladního jmění za účelem úhrady ztráty z původních278.416.000,-Kč o 195.442.880,-Kč na 91.973.120,-Kč poměrnýmsnížením jmenovité hodnoty každé z akcií společnosti o 68%z původních 1.000,-Kč na 320,-Kč a z původních 100.000,-Kčna 32.000,-Kč. Zároveň rozhodla náhradní valná hromada o zvýšenízákladního jmění z 91.973.123,-Kč o 143.708.000,-Kč na235.681.120,-Kč úpisem 287.416 ks nových veřejněobchodovatelných zaknihovaných kmenových akcií znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě po 500,-Kč v emisním kursurovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, přičemž emisní kurs lzesplatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitímpřednostního práva. Úpis akcií nad částku zvýšení základníhojmění uvedenou shora se nepřipouští.
od 06. 09. 1996 od 10. 01. 2000

  Dne 8.4.1994 a dne 13.7.1994 schválila valná hromadazměnu stanov.
od 06. 10. 1994 od 10. 01. 2000

  Akciový kapitál: zapisuje se usnesení valné hromadyakciové společnosti ze dne 23/1/92 o snížení základníhokapitálu o 61,000.000,- Kčs. Kapitál bude sníženz částky 324,000.000,- Kčs na částku 263,000.000,- Kčs.
od 28. 04. 1992 od 16. 12. 1996

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvyze dne 21.12.1990 mezi organizacemi Ústřední ředitelstvíČeskoslovenského filmu, Jindřišská 34, Praha 1 a Česká státnípojišťovna, Spálená 14, Praha 1, kterou bylo dohodnuto složenípředstavenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy akciovéspolečnosti.
od 22. 01. 1991 od 23. 02. 2006

  Jedná se o jednorázové založení společnosti podle § 25zák.č. 104/90 Sb., ke kterému došlo poté, kdy Ústředníředitelství Československého filmu svým rozhodnutím zedne 21.12.1990 č.j. 10400/4/90 po předchozím souhlasuvlády ČSFR obsaženém v jejím usnesením č. 898 ze dne 20.12.1990a ve smyslu ust. § 32 odst. 3 a 4 zák.č. 111/90 Sb. zrušilobez likvidace organizaci Krátký film a vložilo její majetekjako celek do akciové společnosti KF a.s..
od 22. 01. 1991 od 23. 02. 2006

  Ze 100 % upsaného základního kapitálu je splaceno 84,57 %nepeněžitým vkladem, předběžně ohodnoceným znalceming. Jaroslavem Novákem, bytem Václavská 1468, Rakovník.9,26 % základního kapitálu je splaceno peněžitým vkladem.
od 22. 01. 1991 od 23. 02. 2006

Akcie

Počet: 546 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 10. 2009

Počet: 661 024 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 10. 2009

Počet: 92 451 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 10. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: KRÁTKÝ FILM Produkční s.r.o.

IČO: 64616746

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 04. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KREJČÍKOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 09. 2009 od 13. 10. 2014


Název/Jméno: BENÝŠEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 10. 2005 od 28. 06. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 12. 2003 od 13. 10. 2005


Název/Jméno: ZATLOUKAL DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2009 od 13. 10. 2014


Název/Jméno: POLÁCH RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 2006 od 21. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 2000 od 28. 06. 2006


Název/Jméno: ROZSYPALOVÁ EVA

IČO: 62347730

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2006 od 13. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2005 od 28. 06. 2006


Název/Jméno: KRUTÁKOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 10. 2005 od 21. 08. 2009


Název/Jméno: ŠEBESTA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2005 od 21. 08. 2009


Název/Jméno: Libich Vladimír

IČO: 16911881

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 12. 2003 od 13. 10. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 05. 2001 od 23. 12. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2000 od 04. 05. 2001


Název/Jméno: HAVLÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2002 od 28. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2000 od 04. 05. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 od 10. 01. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: KADLEC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2002 od 23. 12. 2003


Název/Jméno: ERBEN PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 05. 2001 od 17. 08. 2002
Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 1999 od 10. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: VČELIŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2001 od 17. 08. 2002


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

IČO: 10549650

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2001 od 13. 10. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 01. 2000 od 04. 05. 2001


Název/Jméno: PALUSKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 01. 2000 od 04. 05. 2001


Název/Jméno: ŠTENCL PETR

IČO: 60684127

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2000 od 04. 05. 2001


Název/Jméno: LAŠTUVKOVÁ VĚRA

IČO: 66865328

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 1999 od 10. 01. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 od 05. 03. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: HÁJEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 1999 od 13. 10. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: SUDEK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 1999 od 10. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 12. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: ŠTANTEJSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 1999 od 10. 01. 2000


Název/Jméno: WURST MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 1999 od 10. 01. 2000


Název/Jméno: PORUBSKÝ JÍŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 1999 od 10. 01. 2000


Název/Jméno: ŠTAMTEJSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: SÁDLÍK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: KNOFLÍČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 1997 od 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 01. 1991 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: RAKOVČÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 od 05. 03. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: HÁLEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 68988923

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1991 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: ŠINDELÁŘ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 od 05. 03. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 1992 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: KOŽENÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: LEDERER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: JUNGMANN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 1996 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: MALINA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1991 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: Kocotová Ivana

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1994 od 19. 12. 1997


Název/Jméno: MÜLLEROVÁ ALENA

IČO: 46775358

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1994 od 30. 04. 1996


Název/Jméno: KREJČÍK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 1993 od 10. 05. 1996


Název/Jméno: KLIKAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 1993 od 10. 05. 1996


Název/Jméno: MENZEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1993 od 30. 04. 1996


Název/Jméno: KUTÍLEK JOSEF

IČO: 15064751

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 1992 od 30. 04. 1996


Název/Jméno: KARLÍČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1991 od 06. 10. 1994


Název/Jméno: PELANT PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 1992 od 30. 04. 1996


Název/Jméno: DVOULETÝ ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1991 od 27. 05. 1993


Název/Jméno: HRABÁNEK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 1991 od 24. 02. 1994


Název/Jméno: JELÍNKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 1991 od 30. 04. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 808053

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 12. 1997

Odpovědní zástupci:


Vydavatelství a nakladatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 808054

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 808054

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


výroba audiovizuálních děl

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 808054

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 808054

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a scénaristika/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 808053

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Agentura v oblasti kultury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem audiovizuální techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 150967

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 370332


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00023574

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
21133"International Holding ENVI" akciová společnost25254138Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
514334"PIANO BOHEMIA s.r.o."631485956, 46843 Jiřetín pod Bukovou
247826AEC NOVÁK s.r.o.49097652Beethovenova 216/28, 40001 Ústí nad Labem
73766AGARIA a.s.27142345Vinohradská 2178/120, 13000 Praha
537356Agro MONET, a.s.25308203200, 66455 Moutnice
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
260023AKAHA, společnost s ručením omezeným "v likvidaci"45022194České Budějovice, 37007, , B. Kafky, 9
339529ALPIQ ENERGY SE28477090Rohanské nábřeží 670/19, 18600 Praha
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
179150ARANEA GROUP a.s.24133523Modřanská 307/98, 14700 Praha
384406ARANEA SYSTEMS a.s.1676342Modřanská 307/98, 14700 Praha
339367ARTCONSULT s. r.o.63979225Stochovská 29/59, 16100 Praha
347980AZ Media a.s.25648837Palackého třída 908/119, 61200 Brno
409486Bakery trade, s.r.o.25257536Škroupova 441/12, 50002 Hradec Králové
560827BITUNOVA spol. s r.o.49433601Havlíčkova 4923/60A, 58601 Jihlava
534665BODYCARE s.r.o. v likvidaci63990814Libínská 2937/4, 15000 Praha
296992Brněnské písky, a.s. v likvidaci60739380Němčičky, 66466, Němčičky, , 94
349475BUDÍN CLUB s.r.o.25166263Nad Výmolem 178, 39468 Žirovnice
107702Bytové družstvo Hloubětín, družstvo v likvidaci542075Praha, 19000, Hloubětín (Praha 14), Poděbradská, 576/152
463172Bytové družstvo Hněvkovského čp. 1375 a 1376 v likvidaci25667432Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1375, PSČ 149 00
2865Bytové družstvo Nad Výšinkou48032069Nad Výšinkou 2643/14, 15000 Praha
247602Bytové družstvo Věkova 1199/1200, Praha 427396690Věkova 1200/52, 14700 Praha
106965C. I. S. spol. s r. o.18188257Kroměříž, 76701, Kroměříž, Riegrovo nám., 138
416601Camden Associates, a.s.26429691Roháčova 188/37, 13000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
373402BABOR MIROSLAV41284780Palackého 3665, 43001 Chomutov
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
49763BARTONÍČEK JAN43125506334, 26718 Karlštejn
143670BARTONÍČKOVÁ KLÁRA68467249Tylova 1175, 53401 Holice
322466BARTUŠKOVÁ PETRA87674301Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha
170515BARVÍNEK VLADIMÍR74815237Útulná 2027/12, 10000 Praha
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
54226BEDNAŘÍK JAROMÍR45109796Jaromírova 213, 25090 Jirny
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
15362BĚLOUŠEK VIKTOR71246983Milady Horákové 849/88, 17000 Praha
1556BENEŠ KAREL15098460Kyselova 1191/11, 18200 Praha
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
126920BEZPALEC JAROSLAV10266313Písecká 393, 37501 Týn nad Vltavou
300141BILKOVÁ IVANA66163315393, 73953 Hnojník
107930BIRKE JAN45579806Příkrá 187, 54701 Náchod
105413BÍZA KVĚTOSLAV62845357Dukelských bojovníků 3298/130, 67181 Znojmo
45742BLAHA JAN5051258Taussigova 1172/1, 18200 Praha
93501BLÁHA MICHAL63102137Leopoldova 1682/25, 14900 Praha
117737BLAŽKOVÁ MARIE47553332Sládkova 1516/14a, 26801 Hořovice
96778BLECHA VLADIMÍR76549241Věžická 2715/12, 19300 Praha
161132BOČEK JAROSLAV74168134Myslbekova 1784, 25228 Černošice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1294128ABA Kogenerace s.r.o.28613791Dolní náměstí 56/32, 77900 Olomouc
1978998ALONECOMPANY CZ s.r.o.28633229Šemberova 66/9, 77900 Olomouc
520536ANDEAN FLOWERS, s.r.o.25363816tř. Svobody 43/39, 77900 Olomouc
1262467ANDKOL - Churakov Andriy s.r.o. "v likvidaci"26825490tř. Svobody 43/39, 77900 Olomouc
1972558Anno Domini 201222750533Šemberova 75/14, 77900 Olomouc
379427AREAINVEST, s. r. o. "v likvidaci"60322098Dolní náměstí 27/38, 77900 Olomouc
2293734ARENTA Energy a.s.29388228Dolní náměstí 56/32, 77900 Olomouc
1747976AVE.STAV.CZ s.r.o.27787133Dolní náměstí 56/32, 77900 Olomouc
2538998BB FASHION, s.r.o.63320550Dolní náměstí 56/32, 77900 Olomouc
1964621Bělecký Mlýn s.r.o.26223571Šemberova 66/9, 77900 Olomouc
2892601Bioaorganic CZ s.r.o.29395941Dolní náměstí 54/34, 77900 Olomouc
1570160Brandberg s.r.o. v likvidaci28631081Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 772 00
2928118CADUCEUS-sdružení pro podpůrná společenství68918691Dolní náměstí 27/38, 77900 Olomouc
2136899CERVUS s.r.o.61977802Dolní náměstí 54/34, 77900 Olomouc
184976Claustra s.r.o.28578023Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 772 00
3139415ComArt CZ s.r.o.61056391Šemberova 66/9, 77900 Olomouc
143916CPS INVEST s.r.o.3394913Dolní náměstí 54/34, 77900 Olomouc
1819839Čiperný Grunt s.r.o.28588835Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 772 00
1869563Čiperný lesník s. r. o.3423654Šemberova 66/9, 77900 Olomouc
251086Daivid a Dí, s.r.o. "v likvidaci"25838849tř. Svobody 79/45, 77900 Olomouc
526560DOMÁCÍ POTŘEBY OLOMOUC " v likvidaci"21270Olomouc, 77108, Olomouc, Dolní Náměstí, 38
750766Energetika Návsí s.r.o.28568851Šemberova 66/9, 77900 Olomouc
826687FILIA, spol. s r.o. "v likvidaci"47680997Dolní náměstí 56/32, 77900 Olomouc
3176148Hanausa s.r.o.28638069Šemberova 66/9, 77900 Olomouc

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2655764Ing. Zdeněk Wolf - PEŘEJ TOURS OLOMOUC44897421tř. Svobody 43/39, 77900 Olomouc
1146249Mgr. PETRA ŽÁKOVÁ, advokátní kancelář2484277tř. Svobody 43/39, 77900 Olomouc
1796578Sarazin Vincent - SKOT66196701Dolní náměstí 54/34, 77900 Olomouc
2055989Anh Tuan Nguyen61795712Kateřinská 59/2, 77900 Olomouc
3442482Ballák Oldřich69993041Dolní náměstí 27/38, 77900 Olomouc
1250352Bednár Peter73891207Dolní náměstí 54/34, 77900 Olomouc
3354243Benická Marcela60309326Křivá 63/6, 77900 Olomouc
2889051Benický Ivan18465722Křivá 63/6, 77900 Olomouc
2530173Benýšek Richard70037043Šemberova 66/9, 77900 Olomouc
1998740Beran Čeněk18468101Dolní náměstí 58/30, 77900 Olomouc
534837Blaťák Josef112986478, 77900 Olomouc
2633457Boutique Pavla10619844Dolní náměstí 54/34, 77900 Olomouc
1169999Capůrková Jarmila Danková65166817Dolní náměstí 58/30, 77900 Olomouc
2126054Čapka Josef46552502Dolní náměstí 55/33, 77900 Olomouc
817733Daniel Martin66192943Šemberova 75/14, 77900 Olomouc
2075511Daubner Rudolf65167724Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc
3202383Gába Vladimír48388963Dolní náměstí 55/33, 77900 Olomouc
2042705Gronský Libor49593099Dolní náměstí 55/33, 77900 Olomouc
3192406Hadidová Kristína4581822tř. Svobody 43/39, 77900 Olomouc
478786Hamet Jiří43615597Křivá 63/6, 77900 Olomouc
2741570Hradil Vilém48775258Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc
213784Koldová Jitka60310448Křivá 63/6, 77900 Olomouc
2521148Kolomazník Petr88805182Dolní náměstí 58/30, 77900 Olomouc
126344Kubeš Jaroslav64634523Kateřinská 59/2, 77900 Olomouc
2379300Le Dung Dang28565355Kateřinská 59/2, 77900 Olomouc