Podnikatelský subjekt s názvem KZET a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10325. Jeho identifikační číslo je 27399532

 
 

Výpis z obchodního rejstříku KZET a.s.

Datum zápisu: 23. 11. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10325

Identifikační číslo:27399532

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: j38evmx

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Provozování cestovní agentury
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Reklamní činnost a marketing
Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 09. 09. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 09. 2014

  Valná hromada společnosti KZET a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti KZET a.s. takto :1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 80.800.000,- Kč ( slovy : osmdesát milionů osm set tisíc korun českých ), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 122.000.000,- Kč ( slovy : jedno sto dvacet milionů korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 202.800.000,- Kč ( slovy : dvě stě dva milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč ( slovy : dvě stě tisíc korun českých), a v celkovém počtu kusů ( čtyři sta čtyři) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vtělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydávány.Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 z.č. 591/1992 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie.3. Oba akcionáři společnosti, kteří vlastní 100% akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením tvořícím obsah notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií vzdali.4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 200.000,- Kč ( slovy : dvě stě tisíc korun českých).5. Upsání všech 404 ( čtyři sta čtyři) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun českých), bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to panu Amirzham Mulbayev, nar. 18.11.1975, bytem Astana, mikrorajon AL-FARABI 55, byt 62, Republika Kazachstán ( dále též jen " Určený zájemce").6. Akcie je možné upsat v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Tomka, na adrese Karlovy Vary, Polská 4, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.7. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.8. počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.9. Pro případ, že 404 ( čtyři sta čtyři) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určeným zájemcem, připouští se započetí pohledávky Určeného zájemce vůči společnosti KZET a.s. ve výši 80.800.000,- Kč, která vznikla jako (i) závazek společnosti KZET a.s. vrátit Určenému zájemci poskytnutou půjčku podle Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2005, přičemž hodnota závazku společnosti KZET a.s. podle smlouvy o půjčce činí ke dni 22.05.2009 částku 80.086.149,97 Kč; a (ii) závazek společnosti KZET a.s. vrátit Určenému zájemci částku ve výši 742.048,75 Kč z titulu přeplatku, který vznikl při splacení emisního kursu akcií v rámci navýšení základního kapitálu v předchozí emisi, proti závazku ke splacení emisního kursu Určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v hodnotě Určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Vladimír Vostrý, osvědčení Komory auditorů České republiky č.2017, dne 22.05.2009, byla ověřena existence závazků společnosti vůči Určenému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu notářského zápisu o rozhodnutí této valné hromady a přílohu č. 4 tohoto zápisu.10. Emisní kurs 404 ( čtyři sta čtyř) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určeného zájemce vůči společnosti KZET a.s., specifikované v bodě 9 tohoto rozhodnutí.11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti KZET a.s. určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto rozhodnutí.Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny.12. představenstvo Společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
od 08. 12. 2009 do 03. 08. 2010

  Ján Žižka, r.č. 731214/7018, bytem Praha 4, Velké Kunratické 1312, PSČ: 148 00 , při výkonu působnosti valné hromady GISTON a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 27399532, v působnosti její valné hromady rozhoduje, že - zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč ( slovy : dvamiliony korun českých) s tím, žea) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč ( slovy: jednostodvacetmilionů korun českých),b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upisováním 600 ( šesti set) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč ( slovy : dvěstětisíc korun českých),c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 200.000,- Kč ( slovy : dvěstětisíc korun českých),d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,e) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci, a to Mulbayev Amirzhanov Alkenovich, nar. 18.11.1975, bytem Astana, mikrorajon AL-FARABI, dom. 55, kv. 62, Kazachstán ( dále též " zájemce" nebo též " upisovatel"),f) místem pro upisování akcií smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností a zájemcem je Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00g) lhůta pro upsání akcií zájemcem smlouvou o upsání akcií je 15 ( patnáct) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty nastává v den následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; představenstvo společnosti je povinno písemné oznámení o počátku běhu této lhůty zájemci, popřípadně jeho zástupci, bude-li společnosti před počátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručena plná moc, kterou zájemce zmocní zástupce k uzavření smlouvy o upsání akcií, doručit společně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v den počátku běhu této lhůty pro upsání akciíh) smlouvou o upsání akcií je oprávněn případně za zájemce jeho jménem uzavřít ve shora uvedeném místě a ve shora uvedené lhůtě jeho zástupce, kterému zájemce za tímto účelem udělí plnou moc;i) upisovatel je povinen splatit část emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 30% tj. ve výši 36.000.000,- Kč ( slovy : třicetšestmilionů korun českých) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to nejdéle do 1.6.2006 ( prvního června roku dvoutisícího šestého) na zvláštní účet za tímto účelem společností otevřený u banky, a to na účet číslo účtu 200102984/0300, otevřený u Československé obchodní banky a.s.; zbývajícíc část emisního kursu je upisovatel podle § 204 odst. 1 a § 177 obchodního zákoníku povinen splatit společnosti na tento účet do 1 ( jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 25. 02. 2006 do 25. 07. 2006

Akcie

Počet: 1 014 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2014

Počet: 1 014 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 07. 01. 2010 do 07. 01. 2010

Počet: 610 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 07. 2006 do 25. 07. 2006

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 11. 2005 do 23. 11. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Datum narození:14. 3. 1963

Adresa: Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1312/6, PSČ 14800
od 09. 01. 2006 do 25. 07. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 09. 01. 2006 do 25. 07. 2006


Název/Jméno: NORDIC VICTORY s.r.o.

IČO:27135403

Adresa: Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: OLŠEROVÁ JAROMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 09. 2014

Adresa: Kollárova 721, 363 01 Ostrov
od 09. 09. 2014


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 01. 2006 do 11. 12. 2006

Adresa: Velké Kunratické 1312/6, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 09. 09. 2014
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1312/6, PSČ 14800
od 11. 12. 2006 do 09. 09. 2014
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1312/6, PSČ 14800
od 09. 01. 2006 do 11. 12. 2006


Název/Jméno: LUKEŠ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2006

Adresa: Fantova 1754/15, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 09. 09. 2014
Praha 5, Fantova 1754, PSČ 15500
od 11. 12. 2006 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: HYNKOVÁ RAISA

IČO: 65541294

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2006 do 30. 08. 2007

Adresa: U Koupaliště 841/6, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
od 09. 09. 2014
Karlovy Vary - Rybáře, U Koupaliště 841/6, PSČ 36005
od 09. 01. 2006 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: ŽIŽKOVÁ EMÍLIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2006

Adresa: Budovatelů 1483, 592 31 Nové Město na Moravě
od 09. 09. 2014
Nové Město na Moravě, Budovatelů 1483, PSČ 59231
od 09. 01. 2006 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: KURBANOV ALEXANDR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2007 do 09. 09. 2014

Adresa: Almaty, Mirkorayon 10 21, Republika Kazachstán
od 26. 02. 2007 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: NEVESELÝ JAN

IČO: 49219715

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 12. 2011 do 09. 09. 2014

Adresa: Karlovy Vary, Klínovecká 775/3
od 19. 12. 2011 do 09. 09. 2014


Název/Jméno: LUKANIN ANATOLIY

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2007 do 19. 12. 2011

Adresa: Almaty, Temirjazieva 57a/1, Republika Kazachstán
od 30. 08. 2007 do 19. 12. 2011


Název/Jméno: PRŮCHOVÁ JANA

IČO: 48972436

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2006 do 30. 08. 2007

Adresa: Praha 9 - Vysočany, Na břehu 298/25, PSČ 19000
od 09. 01. 2006 do 30. 08. 2007


Název/Jméno: HERICHOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006

Adresa: Praha 3, Koněvova 188, PSČ 13000
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006


Název/Jméno: HERICH PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006

Adresa: 97701 Brezno, Hradby 5, Slovenská republika
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006


Název/Jméno: MALIVÁNEK PETR

IČO: 88395553

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006

Adresa: Chrudim, U stadionu 730, PSČ 53703
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006


Název/Jméno: MATOUŠKOVÁ PETRA

IČO: 76100987

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006

Adresa: Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 25722
od 23. 11. 2005 do 09. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 1. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukeš


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Obory činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 25. 01. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 25. 01. 2011
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 25. 01. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 25. 01. 2011
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 25. 01. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 05. 2008
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 12. 12. 2005 do 25. 01. 2011
Reklamní činnost a marketing
od 12. 12. 2005 do 25. 01. 2011
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 12. 12. 2005
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 12. 12. 2005 do 25. 01. 2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 12. 2005 do 25. 01. 2011
Velkoobchod
od 12. 12. 2005 do 25. 01. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 12. 2005 do 25. 01. 2011
Realitní činnost
od 12. 12. 2005 do 25. 01. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Žižka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27399532

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 2. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
21983801. ENERGO CZ, a.s.27397475Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
5030801. Geotermální Litoměřice a.s.24840688Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
10864451. PEKAŘSKÁ a.s.26719380Praha 10, Světická 1229/8, PSČ 10000
6361521.Reklamní společnost a.s. v likvidaci27147177Praha 1, Dušní 11/8, PSČ 11000
11969781st CZECH PROPERTY RENTAL s.r.o.24746029Husinecká 661/29, Žižkov, 130 00 Praha 3

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí