Lazarská 5, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Lazarská 5, a.s. v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2170. Jeho identifikační číslo je 49241770

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Lazarská 5, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 12. 10. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2170

Identifikační číslo:49241770

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: usddxdj

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Organizační a ekonomické poradenství

Adresa společnosti

Sídlo: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 22. 01. 2013
Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000
od 11. 04. 2006 do 22. 01. 2013
Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 11000
od 29. 05. 1996 do 11. 04. 2006
Praha 8, Pobřežní 3
od 12. 10. 1993 do 29. 05. 1996

Skutečnosti

  Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 1.1.2015 a byl jmenován likvidátor na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, obsaženého v notářském zápise NZ 896/2014, sepsaném dne 17.12.2014 notářkou JUDr. Miroslavou Protivovou se sídlem v Plzni
od 01. 01. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 13. 01. 2014

  Na společnost EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 492 41 770, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2170, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti EPIC, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. č. 24, PSČ 110 00, IČ: 257 74 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5990.
od 01. 12. 2012

  Valná hromada obchodní společnosti EPIC Holding, a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku rozhoduje takto:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti EPIC Holding, a.s. je společnost EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Nikolaou Pentadromos Center, Flat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská republika, identifikační číslo firmy HE 87313 (dále jen "Hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. vlastníkem 17 kusů hromadných listin, nahrazujících 4.534.662 listinných akcií společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2170 (dále jen "společnost EPIC Holding, a.s."), na majitele o jmenovité hodnotě 55,-Kč (slovy: padesát pět korun českých) každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 249,406.410,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta deset korun českých), což představuje podíl na základním kapitálu společnosti EPIC Holding, a.s. o velikosti 94,1377 % a s nimiž je spojen podíl ve výši 94,1377 % na hlasovacích právech ve společnosti EPIC Holding, a.s. (akcie vydané společností EPIC Holding, a.s. dále jen ?Akcie?). Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z písemného prohlášení Hlavního akcionáře a dále fyzickým předložením Akcií na mimořádné valné hromadě dle ustanovení článku 13 odst. 1 a 3 stanov společnosti EPIC Holding, a.s.2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností EPIC Holding, a.s. na hlavního akcionářeValná hromada společnosti EPIC Holding, a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti EPIC Holding, a.s., tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen ?Ostatní akcionáři? a "Oprávněné osoby"), na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku Ostatní akcionáři společnosti EPIC Holding, a.s.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m Obchodního zákoníku Oprávněným osobám za Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. peněžité protiplnění ve výši 50,30 Kč (slovy: padesát korun českých a třicet haléřů) za jednu (1) Akcii (dále jen "Protiplnění"). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 101122 (dále jen "Znalecký posudek") ve věci odhadu výše přiměřeného plnění za akcii o jmenovité hodnotě 55,- Kč (slovy: padesát pět korun českých) společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Karlovo nám. 671/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 49241770?, pro účely doložení přiměřenosti výše protiplnění za akcii pro výkup účastnických cenných papírů podle § 183m Obchodního zákoníku, který vypracovali jménem společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, znalci pro obor ekonomika RNDr. Josef Knápek a Ing. Petr Hlista, Ph.D. (dále jen "Zdůvodnění výše protiplnění"). Toto Zdůvodnění výše protiplnění bylo vypracováno v souladu se zásadami aplikovatelnými při zpracování znaleckých posudků pro účely výkupu účastnických cenných papírů. Pro stanovení hodnoty společnosti EPIC Holding, a.s. a hodnoty jedné Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. byla použita "metoda substanční hodnoty".4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. na účet Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (dále jen "Banka"), peněžní prostředky ve výši 14,204.166,70 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě čtyři tisíce jedno sto šedesát šest korun českých a sedmdesát haléřů), tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Oprávněnou osobou k přijetí Protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Banka poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby budou informovány o rozhodnutí valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře a o způsobu a časovém harmono-gramu výplaty Protiplnění dle ustanovení § 183l odst. 2 Obchodního zákoníku. Oprávněná osoba předloží své Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Při předložení Akcií vyplní Oprávněná osoba formulář, ve kterém budou označeny předložené Akcie, bude mj. stanovena výše Protiplnění včetně úroku dle ustanovení 183m odst. 2 Obchodního zákoníku a uvedeno číslo účtu, na který Banka poukáže Protiplnění (dále jen "Formulář"). Hlavní akcionář ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů ode dne předložení Akcií doručí Bance v každém jednotlivém případě písemnou žádost o provedení výplaty Protiplnění, včetně příkazu k úhradě (dále jen "Doručení dokumentace"). Banka provede výplatu Protiplnění bezhotovostním převodem na účet Oprávněných osob do pěti (5) pracovních dní ode dne Doručení dokumentace.
od 19. 02. 2011

  Na společnost EPIC Holding, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2170 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jako na společnost nástupnickou jmění zanikající společnosti EPIC Securities, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 618 58 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2751.
od 22. 07. 2009

  Na nástupnickou společnost II. EPIC Holding, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti I. EPIC HOLDING, a.s., IČ: 45244448, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1210.
od 04. 09. 2007

  Valná hromada akciové společnosti II.EPIC Holding, a.s. sesídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, konaná dne 5.8.1999, rozhodlao snížení základního jmění společnosti a přijala k tomuto bodutoto usnesení:"Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění společnosti o250.000.000,-Kč na 50.000.000,-Kč vzetím akcií z oběhu nazákladě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodemnavrhovaného snížení základního jmění je rozdělení části aktivmezi akcionáře. Výše úplaty je stanovena jako čisté obchodníjmění připadající na jednu akcii ke dni 31.07.1999 a činí267,-KčPostup při snížení základního jmění vzetím akcií z oběhu:1. Na základě rozhodnutí valné hromady bude, po splnění všechpodmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvem uveřejněnveřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí zoběhu (dále jen"návrh smlouvy"), způsobem v souladu se stanovamia zákonem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu se stanovami vdeníku MF Dnes a zveřejněn v Obchodním věstníku. Závaznosttohoto návrhu smlouvy bude podle § 183c odst. 1 obchodníhozákoníku trvat 60 dnů ode dne, kdy bude návrh smlouvy zveřejněnv Obchodním věstníku.2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost II.EPICHolding, a.s. (dále jen "navrhovatel")přijímat po dobu 60dnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součetjmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částkyschválené valnou hromadou pro snížení nebo ji přesáhne, budepředstavenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm.b). Ztěchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnotakcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnouhromadou, snížení základního jmění nelze provést. V případě, žesoučet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budoujednotlivci akcionáři uspokojeni poměrně, tj. že počet akcií,který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen vpoměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitýchhodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy ačástce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být sníženozákladní jmění.3. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejnéhonávrhu smlouvy oznámí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijalinávrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základníhojmění a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva okoupi akcií a v jakém rozsahu.4. Po obdržení oznámení o přijetí návrhu smlouvy od akcionáře,podá navrhovatel příkaz Středisku cenných papírů k pozastavenípráva nakládat s akciemi v počtu uvedeném v oznámení o přijetínávrhu smlouvy, a to na účtu majitele (akcionáře). V případě, žedojde ke krácení podle bodu 2, navrhovatel dá bez zbytečnéhoodkladu příkaz ke zrušení pozastavení práva nakládat s akciemi vpočtu, který přesahuje počet akcií, na které byla uzavřenasmlouva. Po zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku budou akcie v počtu, o kterém byla uzavřena mezinavrhovatelem a akcionářem smlouva, bez zbytečného odkladu,příkazem podaným navrhovatelem Středisko cenných papírů, na účtumajitele zrušeny a akcionáři bude vyplacena kupní cena za akciev souladu s § 213c odst. 4 obchodního zákoníku".
od 13. 03. 2001 do 02. 01. 2002

  Valná hromada společnosti dne 22.4.1996 rozhodla o sníženízákladního jmění o 375.634.500,-Kč na 300.000.000,-Kč stažením3.756.345 ks akcií z oběhu v souladu s pravidly pro sníženízákladního jmění, schválenými touto valnou hromadou.
od 29. 05. 1996 do 19. 12. 1996

  Valná hromada společnosti dne 31.7.95 rozhodla o sníženízákladního jmění o 1 600 000 000,- Kč na 675 634 500,- Kčstažením 16 000 000 kusů akcií z oběhu v souladu s pravidly prosnížení základního jmění schválenými touto valnou hromadou.
od 16. 08. 1995 do 19. 12. 1996

Akcie

Počet: 4 817 051 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 01. 2014

Počet: 4 817 051 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 12. 2012 do 01. 12. 2012

Počet: 4 817 051 ks v hodnotě: 55 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 04. 09. 2007 do 04. 09. 2007

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 08. 2004 do 13. 08. 2004

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 02. 01. 2002 do 02. 01. 2002

Počet: 3 000 000 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 19. 12. 1996 do 19. 12. 1996

Počet: 6 756 345 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 20. 12. 1995 do 20. 12. 1995

Počet: 22 756 345 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 23. 06. 1995 do 23. 06. 1995

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 12. 10. 1993 do 12. 10. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o.

IČO: 2134586

Funkce: Likvidátor
od 01. 01. 2015

Adresa: Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 01. 01. 2015


Název/Jméno: RISTIC SLOBODAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2014

Adresa: A - 1090 Vídeň, Günthergasse 3/7, Rakouská republika
od 11. 12. 2014


Název/Jméno: DOBYÁŠOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2009 do 11. 12. 2014

Adresa: K háječku č.ev. 41, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 11. 12. 2014
Praha 10 - Strašnice, K Háječku 42, PSČ 10000
od 11. 09. 2012 do 11. 12. 2014
Praha 4 - Chodov, Konstantinova 1491, PSČ 14900
od 22. 07. 2009 do 11. 09. 2012


Název/Jméno: SCHÖRKHUBER JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2014

Adresa: A - 1070 Vídeň, Schottenfeldgasse 37/7, Rakouská republika
od 11. 12. 2014


Název/Jméno: TOMAN PETR

IČO: 73636584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 2013 do 11. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2007 do 22. 07. 2009

Adresa: K Lůžku 855, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
od 22. 01. 2013 do 11. 12. 2014
Praha 4, V Štíhlách 1311/3, PSČ 14200
od 04. 09. 2007 do 22. 07. 2009


Název/Jméno: VĚŽNÍKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2003

Adresa: A-1110 Wien, Am Schulweg 5-7/30, Rakouská republika
od 20. 09. 2003


Název/Jméno: WURMBÖCK GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1995 do 30. 10. 1996

Adresa: 1090 Wien, Salamannsdorfer strasse 28, Rakouská republika
od 11. 04. 2006
1090 Wien, Friedlgasse 7/14, Rakouská republika
od 20. 09. 2003 do 11. 04. 2006
Praha 8, U Václava 90, PSČ 18400
od 23. 06. 1995 do 30. 10. 1996


Název/Jméno: PRISENDER EDGAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2007

Adresa: 1170 Vídeň, Zwerngasse 6/18, Rakouská republika
od 04. 09. 2007


Název/Jméno: MÍKA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 1996 do 11. 12. 2014
Prokura - prokurista
od 31. 03. 1995 do 30. 10. 1996

Adresa: Praha 8 - Dolní Chabry, U Václava 90/6, PSČ 18400
od 11. 09. 2012 do 11. 12. 2014
Praha 8, U Václava 90, PSČ 18400
od 30. 10. 1996 do 11. 09. 2012
Praha 8, U Václava 90
od 31. 03. 1995 do 30. 10. 1996


Název/Jméno: VOJTĚCH ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2011 do 22. 01. 2013

Adresa: Husinec - Řež, Sakurová 201, PSČ 25068
od 11. 09. 2012 do 22. 01. 2013
Husinec - Řež 201, PSČ 25068
od 02. 08. 2011 do 11. 09. 2012


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 2000 do 02. 08. 2011

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Zápotoční 647/15, PSČ 10200
od 04. 09. 2007 do 02. 08. 2011
Praha 1, Vodičkova 30/699
od 13. 12. 2000 do 04. 09. 2007


Název/Jméno: SOUMAR RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2007 do 04. 09. 2007

Adresa: Praha 9, Skloněná 308/16, PSČ 19000
od 08. 01. 2007 do 04. 09. 2007


Název/Jméno: ČERNOVICKÝ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 2003 do 08. 01. 2007

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Tibetská 806/4, PSČ 16002
od 11. 04. 2006 do 08. 01. 2007
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Živonínská 1629, PSČ 19016
od 05. 11. 2003 do 11. 04. 2006


Název/Jméno: LANSCHÜTZER FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1995 do 04. 09. 2007

Adresa: 1190 Vídeň, Salamannsdorfer strasse 16, Rakouská republika
od 11. 04. 2006 do 04. 09. 2007
Rakousko, Friedlgasse 7/14, 1190 Vídeň, Rakouská republika
od 23. 06. 1995 do 11. 04. 2006


Název/Jméno: WURMBÖC GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1996 do 20. 09. 2003

Adresa: Thurngasse 5, 1090 Vídeň, Rakouská republika
od 30. 10. 1996 do 20. 09. 2003


Název/Jméno: VĚŽNÍKOV LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1996 do 20. 09. 2003

Adresa: Am Schulweg 5-7/30, A-1110 Vídeň, Rakouská republika
od 30. 10. 1996 do 20. 09. 2003


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1996 do 05. 11. 2003

Adresa: Praha 2, Tesaříkova 13, PSČ 12000
od 30. 10. 1996 do 05. 11. 2003


Název/Jméno: Katz Nicola

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 1995 do 30. 10. 1996

Adresa: Jindřichův Hradec, Liliova 21, PSČ 37701
od 23. 06. 1995 do 30. 10. 1996
Praha 1, Betlémské nám. 2
od 31. 03. 1995 do 23. 06. 1995


Název/Jméno: VOMÁČKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 1995 do 30. 10. 1996

Adresa: Praha 6, U Druhé baterie 21
od 31. 03. 1995 do 30. 10. 1996


Název/Jméno: MATÚŠKOVÁ ALICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 1995 do 13. 12. 2000

Adresa: Praha 2, Polská 9
od 31. 03. 1995 do 13. 12. 2000


Název/Jméno: LEHOVEC FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1993 do 23. 06. 1995

Adresa: Průhonice, Školní 134, okres Praha-západ
od 12. 10. 1993 do 23. 06. 1995


Název/Jméno: HRICKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995

Adresa: Praha 8, Šiškova 1226/5
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995


Název/Jméno: PODHORSKÝ LADISLAV

IČO: 15900801

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995

Adresa: Praha 5, Borského 664
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995


Název/Jméno: PATOČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 do 23. 06. 1995

Adresa: Praha 4, Božkovská 2926
od 12. 10. 1993 do 23. 06. 1995


Název/Jméno: LEVINE DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995

Adresa: Praha 2, Lublaňská 6
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995


Název/Jméno: PLACHÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995

Adresa: Praha 7, Na Kazance 2
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995


Název/Jméno: KRACÍKOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995

Adresa: Praha 6, K Matěji 12/126
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995


Název/Jméno: KOVÁŘÍKOVÁ IVANA

IČO: 45266808

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995

Adresa: Praha 9, Na Krocínce 34
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995


Název/Jméno: JETTMAR JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - ředitel
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995

Adresa: Praha 5, Nad Palatou 3
od 12. 10. 1993 do 31. 03. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1993 do 30. 10. 1996

Adresa: Praha 5, Na Šumavě 6/2191
od 12. 10. 1993 do 30. 10. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1993

Obory činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 12. 10. 1993
Organizační a ekonomické poradenství
od 12. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Lubojacký


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Alice Matúšková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Lubojacký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49241770

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 1. 2016

Související firmy

#NázevICOAdresa
1387858"Společenství pro dům v Plzni", Majakovského 1151/32, 1152/3472057891Majakovského 1151/32, Bolevec, 323 00 Plzeň
2127117ADN Autodružstvo47468165Pražská 835, 547 01 Náchod
2181782AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
1431361AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.9971U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
2665557AGSTAV TŘEBÍČ a.s.46966676Hrotovická 1184, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Související osoby

#NázevICOAdresa
1220249Vlastmil KahnouPraha 2, Čelakovského sady 8
1193137A R T I F E X , s.r.o. (A R T I F E X , GmbH.,  A R T I F E X , Ltd.)60930721Nový Bor, Lipová 824
1151170ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.39100 Bolzano, Via Alessandro Volta 4, Italská republika
197144BROŽ ADAMNa Sádkách 1743/41, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
1035297VYSKOČIL ADAMU Hostavického potoka 727/15, Hostavice, 198 00 Praha 9

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí