Lazarská 5, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem Lazarská 5, a.s. v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2170. Její identifikační číslo je 49241770

Výpis z obchodního rejstříku Lazarská 5, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 12. 10. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2170

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: usddxdj

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Organizační a ekonomické poradenství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...

Adresa společnosti

Sídlo: Lazarská 1719/5, 11000 Praha

Adresy: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 22. 01. 2013
Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000
od 11. 04. 2006 od 22. 01. 2013
Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 11000
od 29. 05. 1996 od 11. 04. 2006
Praha 8, Pobřežní 3
od 12. 10. 1993 od 29. 05. 1996

Skutečnosti

  Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 1.1.2015 a byl jmenován likvidátor na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, obsaženého v notářském zápise NZ 896/2014, sepsaném dne 17.12.2014 notářkou JUDr. Miroslavou Protivovou se sídlem v Plzni
od 01. 01. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 13. 01. 2014

  Na společnost EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 492 41 770, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2170, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti EPIC, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. č. 24, PSČ 110 00, IČ: 257 74 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5990.
od 01. 12. 2012

  Valná hromada obchodní společnosti EPIC Holding, a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku rozhoduje takto:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti EPIC Holding, a.s. je společnost EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Nikolaou Pentadromos Center, Flat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská republika, identifikační číslo firmy HE 87313 (dále jen "Hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. vlastníkem 17 kusů hromadných listin, nahrazujících 4.534.662 listinných akcií společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2170 (dále jen "společnost EPIC Holding, a.s."), na majitele o jmenovité hodnotě 55,-Kč (slovy: padesát pět korun českých) každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 249,406.410,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta deset korun českých), což představuje podíl na základním kapitálu společnosti EPIC Holding, a.s. o velikosti 94,1377 % a s nimiž je spojen podíl ve výši 94,1377 % na hlasovacích právech ve společnosti EPIC Holding, a.s. (akcie vydané společností EPIC Holding, a.s. dále jen ?Akcie?). Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z písemného prohlášení Hlavního akcionáře a dále fyzickým předložením Akcií na mimořádné valné hromadě dle ustanovení článku 13 odst. 1 a 3 stanov společnosti EPIC Holding, a.s.2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností EPIC Holding, a.s. na hlavního akcionářeValná hromada společnosti EPIC Holding, a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti EPIC Holding, a.s., tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen ?Ostatní akcionáři? a "Oprávněné osoby"), na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku Ostatní akcionáři společnosti EPIC Holding, a.s.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m Obchodního zákoníku Oprávněným osobám za Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. peněžité protiplnění ve výši 50,30 Kč (slovy: padesát korun českých a třicet haléřů) za jednu (1) Akcii (dále jen "Protiplnění"). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 101122 (dále jen "Znalecký posudek") ve věci odhadu výše přiměřeného plnění za akcii o jmenovité hodnotě 55,- Kč (slovy: padesát pět korun českých) společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Karlovo nám. 671/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 49241770?, pro účely doložení přiměřenosti výše protiplnění za akcii pro výkup účastnických cenných papírů podle § 183m Obchodního zákoníku, který vypracovali jménem společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, znalci pro obor ekonomika RNDr. Josef Knápek a Ing. Petr Hlista, Ph.D. (dále jen "Zdůvodnění výše protiplnění"). Toto Zdůvodnění výše protiplnění bylo vypracováno v souladu se zásadami aplikovatelnými při zpracování znaleckých posudků pro účely výkupu účastnických cenných papírů. Pro stanovení hodnoty společnosti EPIC Holding, a.s. a hodnoty jedné Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. byla použita "metoda substanční hodnoty".4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. na účet Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (dále jen "Banka"), peněžní prostředky ve výši 14,204.166,70 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě čtyři tisíce jedno sto šedesát šest korun českých a sedmdesát haléřů), tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Oprávněnou osobou k přijetí Protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Banka poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby budou informovány o rozhodnutí valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře a o způsobu a časovém harmono-gramu výplaty Protiplnění dle ustanovení § 183l odst. 2 Obchodního zákoníku. Oprávněná osoba předloží své Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Při předložení Akcií vyplní Oprávněná osoba formulář, ve kterém budou označeny předložené Akcie, bude mj. stanovena výše Protiplnění včetně úroku dle ustanovení 183m odst. 2 Obchodního zákoníku a uvedeno číslo účtu, na který Banka poukáže Protiplnění (dále jen "Formulář"). Hlavní akcionář ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů ode dne předložení Akcií doručí Bance v každém jednotlivém případě písemnou žádost o provedení výplaty Protiplnění, včetně příkazu k úhradě (dále jen "Doručení dokumentace"). Banka provede výplatu Protiplnění bezhotovostním převodem na účet Oprávněných osob do pěti (5) pracovních dní ode dne Doručení dokumentace.
od 19. 02. 2011

  Na společnost EPIC Holding, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2170 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jako na společnost nástupnickou jmění zanikající společnosti EPIC Securities, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 618 58 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2751.
od 22. 07. 2009

  Na nástupnickou společnost II. EPIC Holding, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti I. EPIC HOLDING, a.s., IČ: 45244448, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1210.
od 04. 09. 2007

  Valná hromada akciové společnosti II.EPIC Holding, a.s. sesídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, konaná dne 5.8.1999, rozhodlao snížení základního jmění společnosti a přijala k tomuto bodutoto usnesení:"Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění společnosti o250.000.000,-Kč na 50.000.000,-Kč vzetím akcií z oběhu nazákladě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodemnavrhovaného snížení základního jmění je rozdělení části aktivmezi akcionáře. Výše úplaty je stanovena jako čisté obchodníjmění připadající na jednu akcii ke dni 31.07.1999 a činí267,-KčPostup při snížení základního jmění vzetím akcií z oběhu:1. Na základě rozhodnutí valné hromady bude, po splnění všechpodmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvem uveřejněnveřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí zoběhu (dále jen"návrh smlouvy"), způsobem v souladu se stanovamia zákonem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu se stanovami vdeníku MF Dnes a zveřejněn v Obchodním věstníku. Závaznosttohoto návrhu smlouvy bude podle § 183c odst. 1 obchodníhozákoníku trvat 60 dnů ode dne, kdy bude návrh smlouvy zveřejněnv Obchodním věstníku.2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost II.EPICHolding, a.s. (dále jen "navrhovatel")přijímat po dobu 60dnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součetjmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částkyschválené valnou hromadou pro snížení nebo ji přesáhne, budepředstavenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm.b). Ztěchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnotakcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnouhromadou, snížení základního jmění nelze provést. V případě, žesoučet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budoujednotlivci akcionáři uspokojeni poměrně, tj. že počet akcií,který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen vpoměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitýchhodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy ačástce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být sníženozákladní jmění.3. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejnéhonávrhu smlouvy oznámí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijalinávrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základníhojmění a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva okoupi akcií a v jakém rozsahu.4. Po obdržení oznámení o přijetí návrhu smlouvy od akcionáře,podá navrhovatel příkaz Středisku cenných papírů k pozastavenípráva nakládat s akciemi v počtu uvedeném v oznámení o přijetínávrhu smlouvy, a to na účtu majitele (akcionáře). V případě, žedojde ke krácení podle bodu 2, navrhovatel dá bez zbytečnéhoodkladu příkaz ke zrušení pozastavení práva nakládat s akciemi vpočtu, který přesahuje počet akcií, na které byla uzavřenasmlouva. Po zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku budou akcie v počtu, o kterém byla uzavřena mezinavrhovatelem a akcionářem smlouva, bez zbytečného odkladu,příkazem podaným navrhovatelem Středisko cenných papírů, na účtumajitele zrušeny a akcionáři bude vyplacena kupní cena za akciev souladu s § 213c odst. 4 obchodního zákoníku".
od 13. 03. 2001 od 02. 01. 2002

  Valná hromada společnosti dne 22.4.1996 rozhodla o sníženízákladního jmění o 375.634.500,-Kč na 300.000.000,-Kč stažením3.756.345 ks akcií z oběhu v souladu s pravidly pro sníženízákladního jmění, schválenými touto valnou hromadou.
od 29. 05. 1996 od 19. 12. 1996

  Valná hromada společnosti dne 31.7.95 rozhodla o sníženízákladního jmění o 1 600 000 000,- Kč na 675 634 500,- Kčstažením 16 000 000 kusů akcií z oběhu v souladu s pravidly prosnížení základního jmění schválenými touto valnou hromadou.
od 16. 08. 1995 od 19. 12. 1996

Akcie

Počet: 4 817 051 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 01. 2014

Počet: 4 817 051 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 12. 2012 od 02. 01. 2014

Počet: 4 817 051 ks v hodnotě: 55 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 04. 09. 2007 od 01. 12. 2012

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 08. 2004 od 04. 09. 2007

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 02. 01. 2002 od 13. 08. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o.

IČO: 2134586

Funkce: Likvidátor
od 01. 01. 2015


Název/Jméno: RISTIC SLOBODAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2014


Název/Jméno: DOBYÁŠOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2009 od 11. 12. 2014


Název/Jméno: SCHÖRKHUBER JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2014


Název/Jméno: TOMAN PETR

IČO: 16900219

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 2013 od 11. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2007 od 22. 07. 2009


Název/Jméno: VĚŽNÍKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2003


Název/Jméno: WURMBÖCK GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1995 od 30. 10. 1996


Název/Jméno: PRISENDER EDGAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2007


Název/Jméno: MÍKA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 1996 od 11. 12. 2014
Prokura - prokurista
od 31. 03. 1995 od 30. 10. 1996


Název/Jméno: VOJTĚCH ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2011 od 22. 01. 2013


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 2000 od 02. 08. 2011


Název/Jméno: SOUMAR RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2007 od 04. 09. 2007


Název/Jméno: ČERNOVICKÝ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 2003 od 08. 01. 2007


Název/Jméno: Lanschützer Franz

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1995 od 04. 09. 2007


Název/Jméno: WURMBÖC GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1996 od 20. 09. 2003


Název/Jméno: VĚŽNÍKOV LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1996 od 20. 09. 2003


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1996 od 05. 11. 2003


Název/Jméno: Katz Nicola

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 1995 od 30. 10. 1996


Název/Jméno: VOMÁČKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 1995 od 30. 10. 1996


Název/Jméno: MATÚŠKOVÁ ALICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 1995 od 13. 12. 2000


Název/Jméno: LEHOVEC FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1993 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: HRICKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 od 31. 03. 1995


Název/Jméno: PODHORSKÝ LADISLAV

IČO: 15900801

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 od 31. 03. 1995


Název/Jméno: PATOČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: LEVINE DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 od 31. 03. 1995


Název/Jméno: PLACHÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1993 od 31. 03. 1995


Název/Jméno: KRACÍKOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 od 31. 03. 1995


Název/Jméno: KOVAŘÍKOVÁ IVANA

IČO: 48721565

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1993 od 31. 03. 1995


Název/Jméno: JETTMAR JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - ředitel
od 12. 10. 1993 od 31. 03. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1993 od 30. 10. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1993

Obory činnosti: Organizační a ekonomické poradenství
od 12. 10. 1993 od 25. 08. 2016
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 12. 10. 1993 od 25. 08. 2016

Odpovědní zástupci: 69781

Zánik oprávnění:25. 08. 2016


Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 69781

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 225516

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49241770

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 01. 2016

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
562560"Společenství pro dům v Plzni", Majakovského 1151/32, 1152/3472057891Majakovského 1151/32, 32300 Plzeň
723935ADN Autodružstvo47468165Pražská 835, 54701 Náchod
1054241Agrona, a. s.4535923730, 35002 Nebanice
927772ALFA-CONTACT, a.s.,25108328Pujmanové 881/27, 14000 Praha
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
187531ANOMIS, spol. s r.o.25624571Sadová 125, 26716 Vysoký Újezd
166660Arca Acquisition Capital, a.s.24136069Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
618927ASDIGA CZECH, s.r.o.5596769Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
633934ATLAS.CZ, a.s.25731416Praha, 13019, Vinohrady (Praha 3), Vinohradská, 1597/174
603329AUTO-PRESTO PROCHÁZKA a spol. v likvidaci47782439Ústí nad Labem, Slunečná 373, PSČ 400 03
1154169AVANT Consulting, a.s.29003610Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
285504Barassi hold a.s.4180127Jana Ziky 1961/15, 70800 Ostrava
732245BLUESIDE, a.s.5597552Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
1157825BONUS PRAHA Investment a.s.28214374Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
697375BOPS a.s.60193743Ostrovského 253/3, 15000 Praha
235276Build Czech s.r.o. "v likvidaci"45794260F. Čejky 427, 73801 Frýdek-Místek
1118151Bytové družstvo Antonínská 16, družstvo26943051Antonínská 563/16, 60200 Brno
137067Byty - Čelakovského sady, spol. s r.o.49678507Čelakovského sady 434/8, 12000 Praha
957059C.C.CARDS, spol. s r.o.47118610Šmilovského 1427/12, 12000 Praha
863941CLASSIC RESTAURANT spol. s r.o.45240094Řipská 1676/25, 13000 Praha
1539765CLASSIC-S, s.r.o.49614525Nitranská 1057/4, 10100 Praha
113614DACRON spol. sr.o.46343831Křížkovského 220/37, 60300 Brno
233168Družstvo trafika 2000 v likvidaci25641271Poděbradská 593/38, 19000 Praha
811903EPIC Praha, s.r.o.43872336Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Karlovo nám., 24
707234EPIC Securities, a.s.61858781Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Karlovo nám., 24

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Body Dynamic, spol. s r.o. v likvidaci49615491Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Blanka Švadlenková45969990Přípotoční 830/3, 10100 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1808291"Sdružení přátel Petra Dillingera"22874208Spálená 79/10, 11000 Praha
4759833D & print s.r.o. v likvidaci27109526Praha, 12000, Nové Město (Praha 2), Lazarská, 13/8
16959694U Consulting CZ s.r.o.24308498Lazarská 1719/5, 11000 Praha
1415793A. Klaudy a spol. v.o.s.3163326Lazarská 11/6, 12000 Praha
905735AAR - all about risk CZ, SE24806978Vodičkova 12/5, 12000 Praha
311368ABN AMRO Finance(Praha),spol. s r.o. v likvidaci65412516Praha, 11000, , Lazarská, 3/1718
1728486Abraham & Partneři, advokátní kancelář s.r.o.1437488Lazarská 11/6, 12000 Praha
301798ACTION GROUP, s.r.o.25600214Praha 2, Lazarská 6, PSČ 120 00
1256060Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.2272032Lazarská 11/6, 12000 Praha
1106667Aeris Investment, s.r.o.28365941Lazarská 1718/3, 11000 Praha
2250773Aferditie s.r.o.28230400Lazarská 1718/3, 11000 Praha
2980663AGENTURA GEMINI s.r.o.25625373Lazarská 15/7, 11000 Praha
3077612AIM CZECH REPUBLIC s.r.o.28402821Spálená 82/4, 11000 Praha
1304719ALDRA assistance, spol. s r.o.27692213Vladislavova 46/3, 11000 Praha
3305220ALENA HELLEROVÁ s.r.o.24847101Vladislavova 1388/6, 11000 Praha
1859015Aleš Klaudy, spol. s r.o.25036971Lazarská 11/6, 12000 Praha
941202AMBER INTERIER s.r.o.63075032Lazarská 15/7, 11000 Praha
715155ANDERVEY, spol. s r.o. v likvidaci64580750Spálená 79/10, 11000 Praha
466034Antal International Consultancy s.r.o.26510456Lazarská 13/8, 12000 Praha
393807Apparel Czech Republic s.r.o.2097761Lazarská 1718/3, 11000 Praha
906675Asterpon s.r.o.24697508Lazarská 1718/3, 11000 Praha
1640181ATELIER TROJANI s.r.o.27128831Lazarská 1719/5, 11000 Praha
819723AXA Bank Europe, organizační složka28924410Lazarská 13/8, 12000 Praha
2845390AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.71296344Lazarská 13/8, 12000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
790342Georg Rudolf Rentsch Dr. iur.71462015Praha, 12000, Nové Město (Praha 2), Lazarská, 13/8
2564121Jose Guadalupe Ramos III1840622Lazarská 13/8, 12000 Praha
1267168JUDr. Ing. Jan Vych, advokátní kancelář61215741Lazarská 11/6, 12000 Praha
3268270ROYAL - pražská realitní kancelář10132350Lazarská 1719/5, 11000 Praha
186066Abraham Martin68591900Lazarská 11/6, 12000 Praha
1922588Addlespurger Stephanie Marie2737744Spálená 82/4, 11000 Praha
233666ANDRÝSEK JOSEF15111253Praha, 12000, , LAZARSKÁ, 6
2883610Bányaiová Alena66211077Lazarská 13/8, 12000 Praha
1875400Bányaiová Lucie71330291Lazarská 13/8, 12000 Praha
463236BAREŠOVÁ Eva61290157Vladislavova 1388/6, 11000 Praha
1102646BARTŮNĚK Jiří15111075Vladislavova 1389/8, 11000 Praha
3371690BARTŮŇKOVÁ Jiřina69036641Vladislavova 1389/8, 11000 Praha
1137070Beran Michal86718061Lazarská 11/6, 12000 Praha
1481442Bláha Jiří87776464Lazarská 11/6, 12000 Praha
614501Bočanová Veronika71331336Lazarská 11/6, 12000 Praha
950918Bonaventura Jan25804201Lazarská 1719/5, 11000 Praha
2275729Bui Phi Hung27265978Vladislavova 1388/6, 11000 Praha
2045840Čížkovský Václav14968304Lazarská 11/6, 12000 Praha
457418Čuprík Marián73733563Lazarská 11/6, 12000 Praha
2874970Et Petr Prchal71457267Lazarská 1719/5, 11000 Praha
1518111FECÁK TOMÁŠ2275635Lazarská 1718/3, 11000 Praha
1248548Fojtík Luboš73612111Lazarská 1718/3, 11000 Praha
2054290Foxwell Robert Christopher2572800Spálená 82/4, 11000 Praha
2801320FRIEDOVÁ Jiřina47614234Lazarská 11/6, 12000 Praha
969691Friedová Lenka Sára74461753Lazarská 11/6, 12000 Praha