Lázně Luhačovice, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Lázně Luhačovice, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 809. Jeho identifikační číslo je 46347828

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Lázně Luhačovice, a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 809

Identifikační číslo:46347828

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g42ewtq

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Kosmetické služby
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Provozování solárií
Kopírovací práce
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Poskytování technických služeb
Zprostředkování služeb
Kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích...
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku
Taxislužba
Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla
Ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské...
Provozování cestovní kanceláře
Pořádání kulturních produkcí
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s...
Provozování cestovní agentury
Směnárenská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Služby přechodného ubytování

Adresa společnosti

Sídlo: Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice
od 07. 08. 2014
Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 76326
od 25. 09. 2002 do 07. 08. 2014
Luhačovice, Lázeňské náměstí 436
od 30. 04. 1992 do 25. 09. 2002
Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 08. 2014

  Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.
od 22. 10. 2007 do 28. 06. 2011

  Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení následujícího znění:"Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: 740118/4934, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačovice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku.Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře."
od 27. 09. 2006 do 28. 06. 2011

  Stanovy společnosti byly změněny usnesením valné hromady konané dne 6.5.2005 a byly vydány v úplném znění.
od 08. 07. 2005 do 28. 06. 2011

  Byly předloženy stanovy společnosti v úplnémznění přijaté valnou hromadou konanou dne 30.4.2002.
od 25. 09. 2002 do 28. 06. 2011

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 25.4.2001.
od 10. 07. 2001 do 28. 06. 2011

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 30.4.1997.
od 18. 09. 1997 do 28. 06. 2011

  Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelnél ks akcie na jméno Fondu národního majteku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000 Kč.
od 21. 07. 1995 do 25. 09. 2002

  Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelné1 ks akcie na majitele Fondu národního majetku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000,- Kč
od 21. 06. 1995 do 21. 07. 1995

  Rozdělení základního jmění:100 165 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, z toho:- 85 122 akcií na majitele, veřejně obchodovatelných,- 10 000 akcií zaměstnaneckých s omezenou převoditelnostína jméno,- 2 003 akcií na jméno Fondu národního majetku ČR s omezenoupřevoditelností (zlatá akcie),- 3 040 akcií na jméno Město Luhačovice s omezenoupřevoditelností.
od 28. 01. 1994 do 21. 06. 1995

  Rozdělení základního jmění:-85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na majitele-10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, zaměstnaneckých-3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Město Luhačovice-2.003 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie).
od 30. 07. 1993 do 28. 01. 1994

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhoStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p.
od 07. 04. 1993 do 28. 06. 2011

  Rozdělení základního jmění:85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč zaměstnaneckých3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno MěstoLuhačovice2.003 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Fondunárodního majetku České republiky (Zlatá akcie).
od 07. 04. 1993 do 30. 07. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 30. 04. 1992 do 28. 06. 2011

  Dozorčí rada společnosti:Jitka Vebrová, Školská 536, LuhačoviceJaroslav Pančocha, Luhačovice 608Marie Obrtelová, Luhačovice 913
od 30. 04. 1992 do 28. 01. 1994

  Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti.
od 30. 04. 1992 do 30. 07. 1993

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 92.000 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty, na 29 akcií na jméno po100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty az na jednu akcii na jméno ojmenovité hodnotě 1,929.000,-- Kčs, ke které se váží zvláštnípráva a povinnosti, uvedené ve stanovách.
od 30. 04. 1992 do 07. 04. 1993

  Právní forma společnosti: akciová společnost
od 30. 04. 1992 do 07. 04. 1993

  Výše základního jmění společnosti činí 96,829.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p.
od 30. 04. 1992 do 07. 04. 1993

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 10. 2007

Počet: 165 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 10. 2007

Počet: 100 165 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 24. 11. 2004 do 24. 11. 2004

Počet: 100 165 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 25. 09. 2002 do 25. 09. 2002

Počet: 100 164 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 21. 07. 1995 do 21. 07. 1995

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 21. 07. 1995 do 21. 07. 1995

Vlastníci

Název/Jméno: BURDA MARTIN

IČO:46134701

Datum narození:3. 4. 1971

Adresa: Třinec - Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 73961
od 07. 12. 2006 do 22. 10. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 12. 2006 do 22. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BURDA MARTIN

IČO: 46134701

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1999

Adresa: Svornosti 1022, Lyžbice, 739 61 Třinec
od 13. 11. 2013
Třinec - Lybžice, Svornosti 1022, PSČ 73961
od 28. 06. 2011 do 13. 11. 2013
Třinec - Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 73961
od 22. 10. 2007 do 28. 06. 2011
Třinec - Lyžbice, Svornosti 1022, okres Frýdek-Místek
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
Třinec VI,část Lyžbice, Svornosti 1022, okres Frýdek-Místek
od 10. 07. 2001 do 24. 11. 2004
Třinec, Svornosti 1022, okres Frýdek-Místek
od 26. 10. 1999 do 10. 07. 2001


Název/Jméno: KROPOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 1999 do 28. 06. 2011

Adresa: Karpentná 64, 739 94 Třinec
od 18. 08. 2013
Třinec XI, Karpentná 64, PSČ 73994
od 28. 06. 2011 do 18. 08. 2013
Třinec XI - Karpentná 64, PSČ 73994
od 22. 10. 2007 do 28. 06. 2011
Třinec XI,část Karpentná 64, okres Frýdek-Místek
od 10. 07. 2001 do 22. 10. 2007
Vendryně, Karpentná 64, okres Frýdek-Místek
od 26. 10. 1999 do 10. 07. 2001


Název/Jméno: PYSZKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2016

Adresa: Slezská 738, Lyžbice, 739 61 Třinec
od 19. 07. 2016


Název/Jméno: BLÁHA EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 06. 2011

Adresa: U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 27. 11. 2013
Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, PSČ 10100
od 28. 06. 2011 do 27. 11. 2013


Název/Jméno: BIČ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 10. 2007 do 19. 07. 2016

Adresa: č.ev. 91, 251 69 Velké Popovice
od 18. 08. 2013
Třinec - Lybžice, Oldřichovická 1201, PSČ 73961
od 28. 06. 2011 do 18. 08. 2013
Třinec - Lyžbice, Oldřichovická 1201
od 22. 10. 2007 do 28. 06. 2011


Název/Jméno: KRŮŽELA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 2011 do 19. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 10. 1999 do 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 do 26. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 19. 09. 1995

Adresa: Havlínova 1112/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 07. 08. 2014 do 19. 07. 2016
Praha 8, Havlínova 1112/4, PSČ 18000
od 28. 06. 2011 do 07. 08. 2014
Praha 8, Havlínova 1112/4
od 18. 09. 1997 do 28. 06. 2011
Praha 8, Havlínova 1122/4
od 19. 09. 1995 do 18. 09. 1997
Praha 8, Havlínova 1122/4
od 30. 04. 1992 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: BAČA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1999 do 07. 08. 2014

Adresa: Bezručova 764, 763 26 Luhačovice
od 07. 08. 2014
Luhačovice, Bezručova 764, okres Zlín
od 14. 07. 1999 do 07. 08. 2014


Název/Jméno: RADIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 10. 2007 do 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2006 do 22. 10. 2007

Adresa: Praha 10, Průhonická 31/217, PSČ 10000
od 14. 09. 2006 do 28. 06. 2011


Název/Jméno: VONDRA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2006 do 22. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1994 do 14. 09. 2006

Adresa: Praha 4 - Krč, Nad Pískovnou 1449/3, PSČ 14000
od 14. 09. 2006 do 22. 10. 2007
Praha 4 - Krč, Nad Pískovnou 1449/3
od 24. 11. 2004 do 14. 09. 2006
Praha 4, Nad pískovnou 3/1449
od 28. 01. 1994 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: ŠIROKÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 10. 1999 do 22. 10. 2007

Adresa: Praha 5 - Sobín, Mikulčická 114, PSČ 15521
od 14. 09. 2006 do 22. 10. 2007
Praha 9 - Letňany, Havířovská 425
od 24. 11. 2004 do 14. 09. 2006
Praha 9, Havířovská 425
od 26. 10. 1999 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: ŠIROKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 06. 2000 do 22. 10. 2007

Adresa: Praha 9 - Letňany, Havířovská 425
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
Praha 9, Havířovská 425
od 07. 06. 2000 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: KROP ROMAN

IČO: 2080681

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2004 do 14. 09. 2006

Adresa: Třinec, Karpentná 64, okres Frýdek-Místek
od 24. 11. 2004 do 14. 09. 2006


Název/Jméno: BEDNARSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1999 do 22. 10. 2007

Adresa: Havířov - Prostřední Suchá, Úzká 1378/13
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
Havířov - Suchá, Úzká 20/1378
od 26. 10. 1999 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: MARHOUL BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 10. 1999 do 24. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1999 do 26. 10. 1999

Adresa: Luhačovice, Jurkovičova alej 210, okres Zlín
od 14. 07. 1999 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: BUKAČ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 07. 1999 do 26. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 1997 do 14. 07. 1999

Adresa: Praha 7, Letohradská 5
od 18. 09. 1997 do 26. 10. 1999


Název/Jméno: POKORNÝ ZDENĚK

IČO: 60528966

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 1997 do 26. 10. 1999

Adresa: Zruč-Senec, Plzeňská 116, okres Plzeň-sever
od 14. 07. 1999 do 26. 10. 1999
Dobřany, 17. listopadu 801
od 18. 09. 1997 do 14. 07. 1999


Název/Jméno: MORAWITZ VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 1998 do 26. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1997 do 14. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Brno, Voříškova 11, okres Brno-město
od 12. 06. 1996 do 26. 10. 1999


Název/Jméno: PLZÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1998 do 14. 07. 1999

Adresa: Plzeň, Nepomucká 151, okres Plzeň-město
od 14. 05. 1998 do 14. 07. 1999


Název/Jméno: SURKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 09. 1997 do 14. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1994 do 18. 09. 1997

Adresa: Brno, Jírovcova 40, okres Brno-město
od 05. 03. 1998 do 14. 05. 1998
Brno, Brožíkova 2a, okres Brno-město
od 18. 09. 1997 do 05. 03. 1998
Brno, Brožíkova 2a
od 28. 01. 1994 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 09. 1997 do 26. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 1997 do 18. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 1995 do 13. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Rytířova 7
od 13. 01. 1997 do 26. 10. 1999
Praha 4, Rytířova 7
od 19. 09. 1995 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: BĚHUNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 1996 do 14. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1995 do 12. 06. 1996

Adresa: Praha 8, U Slovanky 268
od 12. 06. 1996 do 14. 07. 1999
Praha 8, U Slovanky 268
od 21. 06. 1995 do 12. 06. 1996


Název/Jméno: UCHYTIL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Přibice 265, okres Břeclav
od 12. 06. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: ŠŮSTEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 1996 do 14. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1993 do 12. 06. 1996

Adresa: Luhačovice, A. Václavíka 659, okres Zlín
od 12. 06. 1996 do 14. 07. 1999
Luhačovice, A. Slavíčka 659
od 30. 07. 1993 do 12. 06. 1996


Název/Jméno: KOVÁŘÍK DUŠAN

IČO: 45675261

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 1996 do 14. 07. 1999

Adresa: Luhačovice, Masarykova 52, okres Zlín
od 12. 06. 1996 do 14. 07. 1999


Název/Jméno: KOLAŘÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 1995 do 18. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1993 do 19. 09. 1995

Adresa: Praha 2, Karlovo nám. 6
od 19. 09. 1995 do 18. 09. 1997
Praha 2, Karlovo nám. 6
od 30. 07. 1993 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: VELC KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1994 do 12. 06. 1996

Adresa: Dolní Cerekev 47
od 28. 01. 1994 do 12. 06. 1996


Název/Jméno: Ing. Václav S r b a

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1994 do 19. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Rytířova 7
od 28. 01. 1994 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: VÍTKOVÁ EMÍLIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1994 do 12. 06. 1996

Adresa: Luhačovice, L. Janáčka 850
od 28. 01. 1994 do 12. 06. 1996


Název/Jméno: Morawitz Viktor

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1994 do 12. 06. 1996

Adresa: Brno, Voříškova 17
od 28. 01. 1994 do 12. 06. 1996


Název/Jméno: JUDr. Věra H a v l í k o v á

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1993 do 28. 01. 1994

Adresa: Praha 4, Počátecká 1
od 30. 07. 1993 do 28. 01. 1994


Název/Jméno: KRČMÁŘ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1993 do 21. 06. 1995

Adresa: Praha 5, Suchý vršek 2111
od 07. 04. 1993 do 21. 06. 1995


Název/Jméno: Ing. Václav Z v o n í č e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 30. 07. 1993

Adresa: Luhačovice 850
od 30. 04. 1992 do 30. 07. 1993


Název/Jméno: ŘEHÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 30. 07. 1993

Adresa: Luhačovice 849
od 30. 04. 1992 do 30. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 2. 2014


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 5. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Dědek


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 2. 2010

Odpovědní zástupci: JUDr.Ing. Jaroslav Široký


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 2. 2010


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 4. 2005

Obory činnosti: - potisk materiálů tamponovým tiskem
od 15. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 15. 04. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Svatopluk Vladař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 3. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 2005

Obory činnosti: - čištění kotlů a tlakových nádob
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- dozor a mazání zdvihacích zařízení
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- potápěčské práce
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- práce s pracovními stroji a mechanismy
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- správa tržišť
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- kopání hrobů
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- jednoduché přípravné a montážní práce
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- renovace tonerů
od 09. 03. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 3. 2004

Obory činnosti: - ve finančních službách
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích kurzů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 6. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 9. 1997


Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Benroth

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Taxislužba

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 5. 1996

Přerušení: od 01. 03. 2006 do 23. 05. 2007
od 01. 03. 2004 do 28. 02. 2006
od 01. 03. 2002 do 29. 02. 2004
od 01. 03. 2000 do 28. 02. 2002
od 28. 01. 1999 do 31. 12. 1999
od 03. 02. 1998 do 31. 12. 1998
od 13. 08. 1997 do 31. 12. 1997

Zánik oprávnění:23. 5. 2007


Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Buráň

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské péče, ochrany přírodních léčivých zdrojů a hostinské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Dědek

Zánik oprávnění:4. 10. 2000


Pořádání kulturních produkcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s pronájmem spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Svatopluk Vladař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Odpovědní zástupci: JUDr.Ing. Jaroslav Široký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1992

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 07. 2009 do 21. 01. 2010
Poskytování technických služeb
od 21. 07. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 21. 07. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 21. 07. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 07. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 21. 07. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 21. 07. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 21. 07. 2009
Ubytovací služby
od 01. 08. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 07. 2008
Kopírovací práce
od 15. 04. 2005 do 21. 07. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 09. 03. 2005
Poskytování technických služeb
od 09. 03. 2005 do 21. 07. 2009
Zprostředkování služeb
od 12. 03. 2004 do 21. 07. 2009
Kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích kurzů
od 24. 06. 1998 do 21. 07. 2009
Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku
od 02. 04. 1997 do 21. 07. 2009
Ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské péče, ochrany přírodních léčivých zdrojů a hostinské činnosti
od 16. 05. 1996 do 21. 07. 2009
Pořádání kulturních produkcí
od 16. 05. 1996 do 21. 07. 2009
Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla
od 16. 05. 1996 do 21. 07. 2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s pronájmem spojených
od 16. 05. 1996 do 21. 07. 2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 16. 05. 1996
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 08. 06. 1995 do 21. 07. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 01. 1994 do 21. 07. 2009
Služby přechodného ubytování
od 20. 11. 1992 do 21. 07. 2009


Služby přechodného ubytování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46347828

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 2. 1993

Související firmy

Související osoby