Lázně Luhačovice, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Lázně Luhačovice, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 809. Její identifikační číslo je 46347828

Výpis z obchodního rejstříku Lázně Luhačovice, a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 809

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g42ewtq

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Kosmetické služby
Provozování solárií
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Kopírovací práce
Poskytování technických služeb
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Zprostředkování služeb
Kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích...
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku
Taxislužba
Provozování cestovní kanceláře
Ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské...
Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s...
Pořádání kulturních produkcí
Provozování cestovní agentury
Směnárenská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Služby přechodného ubytování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 08. 2014

  Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.
od 22. 10. 2007 od 28. 06. 2011

  Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení následujícího znění:"Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: 740118/4934, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačovice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku.Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře."
od 27. 09. 2006 od 28. 06. 2011

  Stanovy společnosti byly změněny usnesením valné hromady konané dne 6.5.2005 a byly vydány v úplném znění.
od 08. 07. 2005 od 28. 06. 2011

  Byly předloženy stanovy společnosti v úplnémznění přijaté valnou hromadou konanou dne 30.4.2002.
od 25. 09. 2002 od 28. 06. 2011

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 25.4.2001.
od 10. 07. 2001 od 28. 06. 2011

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 30.4.1997.
od 18. 09. 1997 od 28. 06. 2011

  Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelnél ks akcie na jméno Fondu národního majteku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000 Kč.
od 21. 07. 1995 od 25. 09. 2002

  Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelné1 ks akcie na majitele Fondu národního majetku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000,- Kč
od 21. 06. 1995 od 21. 07. 1995

  Rozdělení základního jmění:100 165 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, z toho:- 85 122 akcií na majitele, veřejně obchodovatelných,- 10 000 akcií zaměstnaneckých s omezenou převoditelnostína jméno,- 2 003 akcií na jméno Fondu národního majetku ČR s omezenoupřevoditelností (zlatá akcie),- 3 040 akcií na jméno Město Luhačovice s omezenoupřevoditelností.
od 28. 01. 1994 od 21. 06. 1995

  Rozdělení základního jmění:-85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na majitele-10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, zaměstnaneckých-3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Město Luhačovice-2.003 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie).
od 30. 07. 1993 od 28. 01. 1994

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhoStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p.
od 07. 04. 1993 od 28. 06. 2011

  Rozdělení základního jmění:85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč zaměstnaneckých3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno MěstoLuhačovice2.003 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Fondunárodního majetku České republiky (Zlatá akcie).
od 07. 04. 1993 od 30. 07. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 30. 04. 1992 od 28. 06. 2011

  Dozorčí rada společnosti:Jitka Vebrová, Školská 536, LuhačoviceJaroslav Pančocha, Luhačovice 608Marie Obrtelová, Luhačovice 913
od 30. 04. 1992 od 28. 01. 1994

  Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti.
od 30. 04. 1992 od 30. 07. 1993

  Výše základního jmění společnosti činí 96,829.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p.
od 30. 04. 1992 od 07. 04. 1993

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 92.000 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty, na 29 akcií na jméno po100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty az na jednu akcii na jméno ojmenovité hodnotě 1,929.000,-- Kčs, ke které se váží zvláštnípráva a povinnosti, uvedené ve stanovách.
od 30. 04. 1992 od 07. 04. 1993

  Právní forma společnosti: akciová společnost
od 30. 04. 1992 od 07. 04. 1993

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 25. 11. 2016

Počet: 165 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 25. 11. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 10. 2007 od 25. 11. 2016

Počet: 165 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 10. 2007 od 25. 11. 2016

Počet: 100 165 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 25. 09. 2002 od 24. 11. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: BURDA MARTIN

IČO: 46134701

Datum narození:18. 1. 1974

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 12. 2006 od 22. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KROPOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 1999 od 28. 06. 2011


Název/Jméno: BLÁHA EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 06. 2011


Název/Jméno: BURDA MARTIN

IČO: 46134701

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1999


Název/Jméno: PYSZKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2016


Název/Jméno: BIČ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 10. 2007 od 19. 07. 2016


Název/Jméno: BAČA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1999 od 07. 08. 2014


Název/Jméno: KRŮŽELA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 2011 od 19. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 10. 1999 od 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 od 26. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: RADIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 10. 2007 od 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2006 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: VONDRA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2006 od 22. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1994 od 14. 09. 2006


Název/Jméno: ŠIROKÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 10. 1999 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: ŠIROKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 06. 2000 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: KROP ROMAN

IČO: 41058470

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2004 od 14. 09. 2006


Název/Jméno: BEDNARSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1999 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: MARHOUL BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 10. 1999 od 24. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1999 od 26. 10. 1999


Název/Jméno: BUKAČ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 07. 1999 od 26. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 1997 od 14. 07. 1999


Název/Jméno: POKORNÝ ZDENĚK

IČO: 60528966

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 1997 od 26. 10. 1999


Název/Jméno: MORAWITZ VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 1998 od 26. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1997 od 14. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 1996 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: PLZÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1998 od 14. 07. 1999


Název/Jméno: SURKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 09. 1997 od 14. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1994 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 09. 1997 od 26. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 1997 od 18. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 1995 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: ŠŮSTEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 1996 od 14. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1993 od 12. 06. 1996


Název/Jméno: KOVAŘÍK DUŠAN

IČO: 66441471

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 1996 od 14. 07. 1999


Název/Jméno: BĚHUNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 1996 od 14. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1995 od 12. 06. 1996


Název/Jméno: UCHYTIL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 1996 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: KOLAŘÍK JAN

IČO: 5061741

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 1995 od 18. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1993 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: VELC KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1994 od 12. 06. 1996


Název/Jméno: Morawitz Viktor

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1994 od 12. 06. 1996


Název/Jméno: Ing. Václav S r b a

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1994 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: VÍTKOVÁ EMILIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1994 od 12. 06. 1996


Název/Jméno: JUDr. Věra H a v l í k o v á

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1993 od 28. 01. 1994


Název/Jméno: KRČMÁŘ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1993 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: ŘEHÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 30. 07. 1993


Název/Jméno: Ing. Václav Z v o n í č e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 30. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 02. 2014


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 05. 2011


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 02. 2010

Odpovědní zástupci: 34577


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 02. 2010

Odpovědní zástupci:


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 04. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 03. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 03. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 03. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích kurzů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 299872

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 09. 1997

Odpovědní zástupci:


Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Taxislužba

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 05. 1996

Přerušení: od 01. 03. 2006 od 23. 05. 2007
od 01. 03. 2004 od 28. 02. 2006
od 01. 03. 2002 od 29. 02. 2004
od 01. 03. 2000 od 28. 02. 2002
od 28. 01. 1999 od 31. 12. 1999
od 03. 02. 1998 od 31. 12. 1998
od 13. 08. 1997 od 31. 12. 1997

Zánik oprávnění:23. 05. 2007


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 86201

Zánik oprávnění:04. 10. 2000


Ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské péče, ochrany přírodních léčivých zdrojů a hostinské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 05. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 34577

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s pronájmem spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání kulturních produkcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 7714

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 05. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 86201

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci:


Služby přechodného ubytování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 369527

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46347828

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 02. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
5928963. průmyslová, a.s. v likvidaci61859184Praha, 11000, Staré Město, Řásnovka, 12
772570A. BCD ENERGY s.r.o.28326750Polní 338/19, 63900 Brno
522337A.M. Praha, a.s. v likvidaci14893754Praha, 10000, Vršovice (Praha 10), Bělocerkevská, 38/1037
258124AC Karviná s.r.o.28605951Závodní 540/51, 73506 Karviná
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
4815ALARM CZ s.r.o.60913223Novoměstská 205, 51801 Dobruška
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
708107Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení72558067Hvožďanská 2053/3, 14800 Praha
483945Automotodrom Brno, a.s.60728825Masarykův okruh 201, 66481 Ostrovačice
717355AVZO TSČ ČR, ZO AVZO ŽIROVNICE72086076Perleťová 732, 39468 Žirovnice
4253Balemi star a.s.4174925Českobratrská 692/15, 70200 Ostrava
7685Balnea a. s.45272468České Budějovice, 37136, České Budějovice 3, Rudolfovská tř., 207/84
978578Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.29164338Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary
656129BASCOTRANS s.r.o.29195829Brno - Bystrc 1149E, PSČ 635 00
793052BIOPA, spol. s r.o. v likvidaci25267728Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
251775BURGUS Invest a.s.25963619Stodolní 342/1, 70200 Ostrava
233276BUSINESS PARK KORYČANY s.r.o.5475996Příkop 843/4, 60200 Brno
826978Bytové družstvo Krokova čp.778/961462888Krokova 778/9, 12800 Praha
94789Bytový dům Diana s.r.o.29111641Železná Ruda, Pancířská 348, PSČ 340 04
851992Bytový dům Máchova 15, s.r.o., v likvidaci27214010Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Máchova, 2180/15
753891czech proUp s.r.o.46434881. máje 17, 73961 Třinec
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
423510Česká lékárna,a.s.26230071Palackého třída 924/105, 61200 Brno
480003Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kelč18050522241, 75643 Kelč
787420DAKOVO a.s.60917407Hradec Králové, 50004, Kukleny, Za Škodovkou, 370

Související osoby

#NázevICOAdresa
6151ABRAHAM KAREL18767702Ostrovačická 958/47, 64100 Brno
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
355969ANTOŠ JAROSLAV12006971136, 40502 Děčín
78458BALOUN JAN64767621Dlouhá 2661, 27201 Kladno
94970BARDA JIŘÍ182819663, 39853 Chyšky
428257BÁRTA BOŘIVOJ63382326Brno, 63500, Bystrc, , 1149
285903BARTOŠ MIROSLAV47278137Malířská 475, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
101579BÁŠOVÁ MARIE15608646Hradec Králové, 50008, Nový Hradec Králové, U Myslivny, 1569
169405BATALOVA OKSANA75171007Herlíkovická 1021/4, 19700 Praha
277162BEDNARSKÁ BLANKA62309374Sluneční 2386, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
7694BEDNAŘÍK PETR65014367Obránců míru 1263, 38601 Strakonice
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
18174BERKA JOSEF64874117Nad Dalmatinkou 894/18, 31200 Plzeň
453358BÍLKOVÁ HELENA68859244Na louži 1308/23, 10100 Praha
37010BLAHA VLADIMÍR73315559115, 43922 Chožov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí