Letiště Praha, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem Letiště Praha, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14003. Její identifikační číslo je 28244532 a sídlo firmy je Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 16008.

Výpis z obchodního rejstříku Letiště Praha, a. s.

Datum zápisu: 6. 2. 2008

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14003

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ayqexy5

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Hostinská činnost
Vodoinstalatérství, topenářství
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Zámečnictví, nástrojářství
Zednictví
Klempířství a oprava karoserií
Opravy silničních vozidel
Výkon zeměměřických činností
Služby soukromých detektivů
Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů
Ostraha majetku a osob
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 01. 12. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 05. 2014 do 01. 12. 2014

  Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
od 02. 01. 2014

  Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 29.6.2012byla na společnost Czech GH, s.r.o., IČ: 241 82 397, se sídlemPraha 6, K Letišti 57/1049, PSČ 161 00, převedena část podnikuspolečnosti Letiště Praha, a.s., s označením "Handling",a to ke dni 1.9.2012.
od 13. 09. 2012

  Smlouvou o projedi části podniku uzavřenou dne 20.6.2012 byla na Letiště Praha, a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Technics, a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 16008, IČ: 271 45 573 s označením "odpadové a vodní hospodářství", a to ke dni 1.7.2012.
od 10. 09. 2012

  Smlouvou o prodeji části podniku, uzavřenou dne 23.12.2011 byla na Letiště Praha a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Handling, a.s. s označením "Údržba pozemní techniky", a to ke dni 1.1.2012.
od 01. 06. 2012

  Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Letiště Praha, a.s., část obchodního jmění společnosti Letiště Praha, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 3.8.2011, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučenímna nástupnickou společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08, IČ: 248 21 993.
od 01. 10. 2011

  r o z h o d n u t í jediného akcionáře v působnosti valné hromadyZA PRVÉ:Ministerstvo prohlašuje, že se v přítomnosti notáře sepisujícího tento zápis řádně seznámilo s písemnou zprávou představenstva obsahující důvody zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše emisního kurzu nově upsaných akcií (dále jen ?Zpráva představenstva?). Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.Ministerstvo souhlasí s důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a výší emisního kurzu uvedenými ve Zprávě představenstva, jelikož zvýšení základního kapitálu se uskutečňuje v rámci privatizační transformace státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. (dále jen ?Správa Letiště Praha?).Ministerstvo jako jediný akcionář společnosti Letiště Praha, a. s. bere na vědomí, že vláda České republiky na základě privatizačního projektu č. 64162, ve znění dodatku č. 1 svým usnesením č. 888 ze dne 9. července 2008 rozhodla, v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, o privatizaci majetku státního podniku Správa Letiště Praha formou jeho vložení do za tím účelem založené akciové společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Privatizační rozhodnutí?).Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s níže uvedenou výší emisního kurzu, která dle Zprávy představenstva byla stanovena v souladu s Privatizačním rozhodnutím a privatizačním projektem č. 64162 ve znění všech jeho pozdějších změn a dodatku č. 1 k aktualizovanému zakladatelskému Privatizačnímu projektu zpracovanému k datu 31.10.2008 (dále jen ?Privatizační projekt?). Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s tím, že níže uvedeným nepeněžitým vkladem je majetek, který slouží k provozování veřejného mezinárodní letiště Praha-Ruzyně.Ministerstvo souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný k podnikání společnosti Letiště Praha, a. s. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že vklad níže uvedeného nepeněžitého vkladu je uskutečněn v důležitém zájmu společnostiZA DRUHÉ:Ministerstvo rozhoduje, že základní kapitál společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Letiště Praha, a. s.?), se zvyšuje o 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých), to znamená z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 25.122.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet dva miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Letiště Praha, a. s. vydá 25.120.271 kusů (slovy: dvacet pět miliónů jedno sto dvacet tisíc dvě stě sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii, s pořadovým číslem 2.001 až 25.122.271, představovaných hromadnou listinou č. 2 na jméno o celkové jmenovité hodnotě 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých) /dále jen ?Nové akcie?/.Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže. Nové akcie nelze upisovat na základě veřejné nabídky akcií. Ministerstvo rozhoduje, že upíše všechny Nové akcie níže uvedeným nepeněžitým vkladem a níže uvedeným způsobem.Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude upsán Ministerstvem jako předem určeným zájemcem a že při upisování Nových akcií nepeněžitým vkladem se neuplatňuje přednostní právo na úpis akci, jelikož Nové akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem.Emisní kurz všech Nových akcií činí 25.131.354.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto třicet jedna miliónů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých).Lhůta pro upsání Nových akcií Ministerstvem činí sedmdesát (70) dní a začne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ?Obchodní zákoník?) bude Ministerstvu oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, odeslaným nejpozději první den lhůty pro upisování Nových akcií. Nové akcie Letiště Praha, a. s. budou Ministerstvem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Ministerstvem a Letištěm Praha v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, a to v průběhu lhůty pro upsání akcií.Emisní kurz Nových akcií bude splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, ve lhůtě do sedmdesáti (70) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 Obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ministerstvo rozhoduje a schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu je veškerý hmotný a nehmotný majetek, s nímž má státní podnik Správa Letiště Praha právo hospodařit ke dni účinnosti vynětí tohoto majetku ze státního podniku Správa Letiště Praha a který je popsán v Privatizačním projektu, tedy zejména hmotný a nehmotný majetek uvedený v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude Privatizační projekt předložen rejstříkovému soudu. Předmět nepeněžitého vkladu bude na Ministerstvo převeden ke dni účinnosti rozhodnutím Ministerstva dopravy České republiky o vynětí privatizovaného majetku ze Správy Letiště Praha a jeho převodu na Ministerstvo.Ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu ve smyslu § 59 odst. 3 Obchodní zákoníku se v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, nahrazuje oceněním privatizovaného majetku obsaženým v Privatizačním projektu. Hodnota nepeněžitého vkladu dle Privatizačního projektu činí 27.643.382.000 Kč (slovy: dvacet sedm miliard šest set čtyřicet tři miliónů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých).Veškeré Nové akcie budou vydány za výše uvedený nepeněžitý vklad. Ministerstvo schvaluje předmět a ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, jímž má být Ministerstvem splacen emisní kurz Nových akcií.ZA TŘETÍ:Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s., částkou 2.512.028.000 Kč (slovy: dvě miliardy pět set dvanáct miliónů dvacet osm tisíc korun českých), jenž odpovídá výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši jeho ocenění dle Privatizačního projektu a emisního kurzu všech Nových akciíZA ČTVRTÉ:Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s. ve výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni splacení vkladu a hodnotou nepeněžitého vkladu dle tohoto rozhodnutí, dle části druhé tohoto zápisu. Pro vyloučení pochybností Ministerstvo prohlašuje, že částka bude odpovídat rozdílu mezi účetní hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni 31. říjnu 2008 dle Privatizačního projektu a účetní hodnotou nepeněžitého vkladu v den účinného splacení vkladu.ZA PÁTÉ:Ministerstvo jako jediný akcionář souhlasí s provedením všech kroků, které musí představenstvo podniknout v souvislosti s vkladem nepeněžitého vkladu do společnosti Letiště Praha, a. s. dle části první až čtvrté tohoto rozhodnutí, a s provedením všech nezbytných kroků spojených s privatizací majetku Správy Letiště Praha, o němž rozhodla vláda České republiky, na základě Privatizačního projektu, Privatizačním rozhodnutím, zejména s uzavřením smlouvy o převodu práv duševního vlastnictví, která má být uzavřena mezi státním podnikem Správa Letiště Praha a společností Letiště Praha, a. s.
od 24. 11. 2008 do 05. 12. 2008

Akcie

Počet: 25 122 271 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2011

Počet: 25 122 271 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2008 do 01. 10. 2011

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 02. 2008 do 05. 12. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: Český Aeroholding, a.s.

IČO: 24821993

Adresa: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008
od 10. 09. 2012
Praha - Ruzyně, K letišti 1040/10, PSČ 16100
od 05. 04. 2012 do 10. 09. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 04. 2012


Název/Jméno: Česká republika  - Ministerstvo financí

IČO: 6947

Adresa: Praha 1, Letenská 15, PSČ 11810
od 06. 02. 2008 do 05. 04. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 02. 2008 do 05. 04. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPAČEK MILAN

IČO: 87201607

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2014 do 19. 11. 2015

Adresa: Ve Familii 121, Přívory, 277 16 Všetaty
od 31. 10. 2014


Název/Jméno: ROHLENA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2014 do 19. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 do 27. 07. 2011

Adresa: č.p. 171, 252 18 Ptice
od 05. 09. 2015 do 19. 11. 2015
Ptice 171, PSČ 25218
od 31. 10. 2014 do 05. 09. 2015
Ptice 171, PSČ 25218
od 22. 06. 2009 do 27. 07. 2011


Název/Jméno: MINAŘÍK PETR

IČO: 64767361

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 04. 2015

Adresa: Baranova 897/19, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 03. 04. 2015


Název/Jméno: UNDUSOVÁ ALICE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorří rady
od 01. 12. 2014 do 03. 04. 2015

Adresa: Naardenská 672/2, Liboc, 162 00 Praha 6
od 01. 12. 2014


Název/Jméno: PETRŽILKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2014

Adresa: Moravská 902/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 01. 12. 2014


Název/Jméno: KOVÁČ PETR

IČO: 62136241

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2014 do 10. 03. 2015

Adresa: K rovinám 544/15, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 01. 12. 2014 do 10. 03. 2015


Název/Jméno: KRAUS JIŘÍ

IČO: 13149407

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2012 do 31. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 do 27. 07. 2011

Adresa: Višňová 664, 273 45 Hřebeč
od 30. 05. 2013
Kladno 4, Severní 507, PSČ 27204
od 01. 06. 2012 do 30. 05. 2013
Kladno 4, Severní 507, PSČ 27204
od 22. 06. 2009 do 27. 07. 2011


Název/Jméno: JÍLEK TOMÁŠ

IČO: 62918991

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 03. 2013 do 01. 12. 2014

Adresa: Nobelova 812/2, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 26. 07. 2014 do 01. 12. 2014
Baarova 2594/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 01. 03. 2013 do 26. 07. 2014


Název/Jméno: GUTHOVÁ MARTA

IČO: 66445906

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2014 do 11. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 12. 2013 do 12. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2010 do 03. 05. 2011

Adresa: U obecního dvora 794/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 10. 12. 2013 do 11. 09. 2014
Praha 1, U obecního dvora 4, PSČ 11000
od 22. 02. 2010 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: POS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 05. 2014 do 31. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 12. 2013 do 12. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 06. 2011 do 10. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda představenstva
od 17. 03. 2011 do 07. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008 do 17. 03. 2011

Adresa: Naardenská 673/4, Liboc, 162 00 Praha 6
od 10. 12. 2013 do 31. 10. 2014
Praha 6 - Liboc, Naardenská 673/4, PSČ 16200
od 24. 11. 2008 do 10. 12. 2013


Název/Jméno: SINČÁK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 06. 2011 do 10. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2011 do 07. 06. 2011

Adresa: Nepilova 903/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 23. 10. 2013 do 10. 12. 2013
Praha 9, Nepilova 903/1, PSČ 19000
od 03. 05. 2011 do 23. 10. 2013


Název/Jméno: HLAVOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 do 30. 05. 2013

Adresa: Nad Mostem 136, 252 68 Kněževes
od 30. 05. 2013
Středokluky - Nové Středokluky 143, PSČ 25268
od 22. 06. 2009 do 30. 05. 2013


Název/Jméno: BERNÁŠEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 2013 do 01. 12. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 07. 2011 do 01. 03. 2013

Adresa: Velvarská 1283, Švermov, 273 09 Kladno
od 01. 03. 2013 do 01. 12. 2014
Kladno - Švermov, Velvarská 1283, PSČ 27309
od 27. 07. 2011 do 01. 03. 2013


Název/Jméno: BUBENÍK JOSEF

IČO: 70690553

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 07. 2011 do 01. 03. 2013

Adresa: Praha 5 - Smíchov, U Nikolajky 174, PSČ 15000
od 27. 07. 2011 do 01. 03. 2013


Název/Jméno: JINDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 do 27. 07. 2011

Adresa: Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 618/14, PSČ 11000
od 14. 07. 2010 do 27. 07. 2011
Praha 4, Pod Dálnicí 472/6, PSČ 14000
od 22. 06. 2009 do 14. 07. 2010


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 11. 2008 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6
od 14. 10. 2009 do 03. 05. 2011
Praha 9 - Koloděje, Rošovická 295, PSČ 19016
od 24. 11. 2008 do 14. 10. 2009


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2009 do 28. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 do 22. 06. 2009

Adresa: Příbram II, Hornická 115, PSČ 26101
od 24. 11. 2008 do 28. 12. 2010


Název/Jméno: BOČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 do 27. 07. 2011

Adresa: Zvole, Přední 372, PSČ 25245
od 22. 06. 2009 do 27. 07. 2011


Název/Jméno: VLASÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda představenstva
od 24. 11. 2008 do 03. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 02. 2008 do 24. 11. 2008

Adresa: Praha 5, Na Hřebenkách 815/126, PSČ 15000
od 06. 02. 2008 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: TEJNIL LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 do 22. 06. 2009
Dozorčí rada - první místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2008 do 24. 11. 2008

Adresa: Liberec - Liberec XV - Starý Harcov, Nad Kolejemi 793, PSČ 46001
od 19. 03. 2008 do 22. 06. 2009


Název/Jméno: STEHLÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 do 27. 07. 2011

Adresa: Praha 5 - Radlice, Na Farkáně III 326/26, PSČ 15000
od 24. 11. 2008 do 27. 07. 2011


Název/Jméno: RAFAJ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 do 22. 06. 2009

Adresa: Frýdek-Místek, F. Linharta 123, PSČ 73801
od 24. 11. 2008 do 22. 06. 2009


Název/Jméno: BÉM PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 do 27. 07. 2011

Adresa: Praha 6, V Kruhu 18, PSČ 16000
od 24. 11. 2008 do 27. 07. 2011


Název/Jméno: KUBÍNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 11. 2008 do 27. 07. 2011

Adresa: Česká Třebová, V Zahrádkách 1850, PSČ 56002
od 24. 11. 2008 do 27. 07. 2011


Název/Jméno: HODAČ JIŘÍ

IČO: 10328998

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 02. 2008 do 22. 06. 2009

Adresa: Proboštov u Teplic, Dělnická 565, PSČ 41712
od 06. 02. 2008 do 22. 06. 2009


Název/Jméno: HLAVA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008 do 01. 06. 2012

Adresa: Středokluky - Nové Středokluky 143, PSČ 25268
od 24. 11. 2008 do 01. 06. 2012


Název/Jméno: HRDÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008 do 22. 02. 2010

Adresa: Řitka, Za Štěpnicí 277, PSČ 25203
od 24. 11. 2008 do 22. 02. 2010


Název/Jméno: KUBOVSKÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2008 do 22. 06. 2009

Adresa: Praha 8 - Karlín, Vítkova 261/6, PSČ 18600
od 19. 03. 2008 do 22. 06. 2009


Název/Jméno: SEDLÁK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2008 do 24. 11. 2008

Adresa: Praha 5, Randova 3205, PSČ 15000
od 06. 02. 2008 do 24. 11. 2008


Název/Jméno: VYČICHLA RUDOLF

IČO: 61526606

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 02. 2008 do 19. 03. 2008

Adresa: Teplice, Masarykova třída 388/38, PSČ 41501
od 06. 02. 2008 do 19. 03. 2008


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 02. 2008 do 24. 11. 2008

Adresa: Praha 10, Arménská 4, PSČ 10100
od 06. 02. 2008 do 24. 11. 2008


Název/Jméno: KREMLÍK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2008 do 19. 03. 2008

Adresa: Praha 5, Volutova 2517/4, PSČ 15800
od 06. 02. 2008 do 19. 03. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 4. 2014


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 5. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Prošek


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 8. 2009

Odpovědní zástupci: Ludvík Bejvančický


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 3. 2009


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 2. 2009

Odpovědní zástupci: Viktor Šefl


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 2. 2009

Odpovědní zástupci: Jan Thuj


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 1. 2009

Odpovědní zástupci: Boris Kuchař


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 1. 2009

Zánik oprávnění:22. 5. 2012


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009

Zánik oprávnění:22. 5. 2012


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009

Odpovědní zástupci: Martin Kozelka


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009

Odpovědní zástupci: Martin Kozelka


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Tatar


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 1. 2009


Služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 5. 2008

Zánik oprávnění:29. 5. 2012


Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 5. 2008

Zánik oprávnění:31. 12. 2008


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Gruncl


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 4. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 2. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 2. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28244532

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2749051"EL-MONT" spol. s r.o.63074044Praha 4 - Nusle, Dolní 1489/7, PSČ 14000
1545879"Obecně prospěšná společnost římskokatolický kostel v obci Louka" v likvidaci25547097č.p. 67, 696 76 Louka
3419441"Společenství vlastníků jednotek č.p. 34/V Jindřichův Hradec"26062976Jindřichův Hradec V, Hvězdná 34, PSČ 37701
566452"Společenství vlastníků jednotek Okružní 642 a 643, Karlovy Vary"71197842Karlovy Vary, Okružní 643/3, PSČ 36017
25378591. Česká agenturní, s.r.o.27384497Jungmannova 1103, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
2310263+K KRAUS s.r.o.2131129Příčná 311, 252 46 Vrané nad Vltavou
3076479A + B Nový Smíchov a.s.26423812Jindřicha Plachty 25, 150 00 Praha 5
1981570A G Z  s.r.o., v likvidaci49098683Chomutov, Luční 4779
2311933A-NORD-REALITY s.r.o.25463268Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 309/84, PSČ 10900
973709A-TECH-COM, s.r.o.65409957Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
614769AA - TECOM DROGERIE,s.r.o.25677535Svémyslice 38, Zeleneč, okres Praha-východ, PSČ 25091
3335188ABG STRATEGY, a.s.25095081Praha 3, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000
1411292ACCM Praha s.r.o.61498271Praha 1, Těšnov 1163/5, PSČ 11000
3286488Accolade CZ VI, s.r.o., člen koncernu1822080Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 86
609791ADACO a.s.25165003Jindřichův Hradec - Dolní Skrýchov čp. 59, PSČ 37781
2306618ADACO a.s.26059886Jindřichův Hradec - Dolní Skrýchov 59, 377 01 Velký Ratmírov
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
1177355AFH finanční a.s.27637280Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
1053790AGREEMENT a.s.26211441Praha 8, Pobřežní 224/20, PSČ 18600
1531823Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci637181Údolní 326/11, Brno-město, 602 00 Brno
1272016Agropodnik Litovel a.s.47672960Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
2863478Agrospol Blšany v.o.s.46712615Obora 200, PSČ 44001
2049878Air Special, a. s., v likvidaci45274118Žižkova 532, 256 01 Benešov
840848Akademie klasické hudby, o.p.s.26725347Palackého 740/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: NATLAND Group, SE2936992Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Jitka Hudečková721042V Úhlu 205/3, 32100 Plzeň
Fyzická osoba: MUDr. Jana Prokšíková72070625Foerstrova 1656/3, 50002 Hradec Králové
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Firma: První severočeský investiční fond, a.s.43222111Teplice, Masarykova 364/2
Firma: SOGNA s.r.o.5248833V přístavu 1586/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: FORIT GROUP SERVICES s.r.o.28597184U pekárny 687/18, Holice, 779 00 Olomouc
Fyzická osoba: Bc. Miloš Maděránek75835592Vondrákova 623/4, 63500 Brno
Fyzická osoba: Anna Mikulová252205564, 73939 Lučina
Firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1074, Laurinova, Mladá Boleslav27097684Mladá Boleslav, Laurinova 1074
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Fyzická osoba: Jan Kryštof70414076Bohuslava Martinů 732/74, 60200 Brno
Fyzická osoba: Zdeněk Srb43102603Zlonín, 25064, , ,
Firma: Snircle s.r.o.5742781Koudelov 43, 286 01 Vrdy
Firma: Výlety bez bariér, o.s.285553509. května 99, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Firma: Studio GREAT SEASONS s.r.o.24696145Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 1527/14, PSČ 11000