Letiště Praha, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem Letiště Praha, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14003. Její identifikační číslo je 28244532

Výpis z obchodního rejstříku Letiště Praha, a. s.

Datum zápisu: 6. 2. 2008

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14003

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ayqexy5

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Hostinská činnost
Vodoinstalatérství, topenářství
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Zámečnictví, nástrojářství
Zednictví
Klempířství a oprava karoserií
Opravy silničních vozidel
Výkon zeměměřických činností
Služby soukromých detektivů
Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů
Ostraha majetku a osob
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 01. 12. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 05. 2014 od 01. 12. 2014

  Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
od 02. 01. 2014

  Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 29.6.2012byla na společnost Czech GH, s.r.o., IČ: 241 82 397, se sídlemPraha 6, K Letišti 57/1049, PSČ 161 00, převedena část podnikuspolečnosti Letiště Praha, a.s., s označením "Handling",a to ke dni 1.9.2012.
od 13. 09. 2012

  Smlouvou o projedi části podniku uzavřenou dne 20.6.2012 byla na Letiště Praha, a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Technics, a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 16008, IČ: 271 45 573 s označením "odpadové a vodní hospodářství", a to ke dni 1.7.2012.
od 10. 09. 2012

  Smlouvou o prodeji části podniku, uzavřenou dne 23.12.2011 byla na Letiště Praha a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Handling, a.s. s označením "Údržba pozemní techniky", a to ke dni 1.1.2012.
od 01. 06. 2012

  Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Letiště Praha, a.s., část obchodního jmění společnosti Letiště Praha, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 3.8.2011, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučenímna nástupnickou společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08, IČ: 248 21 993.
od 01. 10. 2011

  r o z h o d n u t í jediného akcionáře v působnosti valné hromadyZA PRVÉ:Ministerstvo prohlašuje, že se v přítomnosti notáře sepisujícího tento zápis řádně seznámilo s písemnou zprávou představenstva obsahující důvody zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše emisního kurzu nově upsaných akcií (dále jen ?Zpráva představenstva?). Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.Ministerstvo souhlasí s důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a výší emisního kurzu uvedenými ve Zprávě představenstva, jelikož zvýšení základního kapitálu se uskutečňuje v rámci privatizační transformace státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. (dále jen ?Správa Letiště Praha?).Ministerstvo jako jediný akcionář společnosti Letiště Praha, a. s. bere na vědomí, že vláda České republiky na základě privatizačního projektu č. 64162, ve znění dodatku č. 1 svým usnesením č. 888 ze dne 9. července 2008 rozhodla, v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, o privatizaci majetku státního podniku Správa Letiště Praha formou jeho vložení do za tím účelem založené akciové společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Privatizační rozhodnutí?).Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s níže uvedenou výší emisního kurzu, která dle Zprávy představenstva byla stanovena v souladu s Privatizačním rozhodnutím a privatizačním projektem č. 64162 ve znění všech jeho pozdějších změn a dodatku č. 1 k aktualizovanému zakladatelskému Privatizačnímu projektu zpracovanému k datu 31.10.2008 (dále jen ?Privatizační projekt?). Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s tím, že níže uvedeným nepeněžitým vkladem je majetek, který slouží k provozování veřejného mezinárodní letiště Praha-Ruzyně.Ministerstvo souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný k podnikání společnosti Letiště Praha, a. s. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že vklad níže uvedeného nepeněžitého vkladu je uskutečněn v důležitém zájmu společnostiZA DRUHÉ:Ministerstvo rozhoduje, že základní kapitál společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Letiště Praha, a. s.?), se zvyšuje o 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých), to znamená z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 25.122.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet dva miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Letiště Praha, a. s. vydá 25.120.271 kusů (slovy: dvacet pět miliónů jedno sto dvacet tisíc dvě stě sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii, s pořadovým číslem 2.001 až 25.122.271, představovaných hromadnou listinou č. 2 na jméno o celkové jmenovité hodnotě 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých) /dále jen ?Nové akcie?/.Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže. Nové akcie nelze upisovat na základě veřejné nabídky akcií. Ministerstvo rozhoduje, že upíše všechny Nové akcie níže uvedeným nepeněžitým vkladem a níže uvedeným způsobem.Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude upsán Ministerstvem jako předem určeným zájemcem a že při upisování Nových akcií nepeněžitým vkladem se neuplatňuje přednostní právo na úpis akci, jelikož Nové akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem.Emisní kurz všech Nových akcií činí 25.131.354.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto třicet jedna miliónů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých).Lhůta pro upsání Nových akcií Ministerstvem činí sedmdesát (70) dní a začne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ?Obchodní zákoník?) bude Ministerstvu oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, odeslaným nejpozději první den lhůty pro upisování Nových akcií. Nové akcie Letiště Praha, a. s. budou Ministerstvem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Ministerstvem a Letištěm Praha v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, a to v průběhu lhůty pro upsání akcií.Emisní kurz Nových akcií bude splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, ve lhůtě do sedmdesáti (70) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 Obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ministerstvo rozhoduje a schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu je veškerý hmotný a nehmotný majetek, s nímž má státní podnik Správa Letiště Praha právo hospodařit ke dni účinnosti vynětí tohoto majetku ze státního podniku Správa Letiště Praha a který je popsán v Privatizačním projektu, tedy zejména hmotný a nehmotný majetek uvedený v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude Privatizační projekt předložen rejstříkovému soudu. Předmět nepeněžitého vkladu bude na Ministerstvo převeden ke dni účinnosti rozhodnutím Ministerstva dopravy České republiky o vynětí privatizovaného majetku ze Správy Letiště Praha a jeho převodu na Ministerstvo.Ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu ve smyslu § 59 odst. 3 Obchodní zákoníku se v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, nahrazuje oceněním privatizovaného majetku obsaženým v Privatizačním projektu. Hodnota nepeněžitého vkladu dle Privatizačního projektu činí 27.643.382.000 Kč (slovy: dvacet sedm miliard šest set čtyřicet tři miliónů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých).Veškeré Nové akcie budou vydány za výše uvedený nepeněžitý vklad. Ministerstvo schvaluje předmět a ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, jímž má být Ministerstvem splacen emisní kurz Nových akcií.ZA TŘETÍ:Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s., částkou 2.512.028.000 Kč (slovy: dvě miliardy pět set dvanáct miliónů dvacet osm tisíc korun českých), jenž odpovídá výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši jeho ocenění dle Privatizačního projektu a emisního kurzu všech Nových akciíZA ČTVRTÉ:Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s. ve výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni splacení vkladu a hodnotou nepeněžitého vkladu dle tohoto rozhodnutí, dle části druhé tohoto zápisu. Pro vyloučení pochybností Ministerstvo prohlašuje, že částka bude odpovídat rozdílu mezi účetní hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni 31. říjnu 2008 dle Privatizačního projektu a účetní hodnotou nepeněžitého vkladu v den účinného splacení vkladu.ZA PÁTÉ:Ministerstvo jako jediný akcionář souhlasí s provedením všech kroků, které musí představenstvo podniknout v souvislosti s vkladem nepeněžitého vkladu do společnosti Letiště Praha, a. s. dle části první až čtvrté tohoto rozhodnutí, a s provedením všech nezbytných kroků spojených s privatizací majetku Správy Letiště Praha, o němž rozhodla vláda České republiky, na základě Privatizačního projektu, Privatizačním rozhodnutím, zejména s uzavřením smlouvy o převodu práv duševního vlastnictví, která má být uzavřena mezi státním podnikem Správa Letiště Praha a společností Letiště Praha, a. s.
od 24. 11. 2008 od 05. 12. 2008

Akcie

Počet: 25 122 271 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2011

Počet: 25 122 271 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2008 od 01. 10. 2011

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 02. 2008 od 05. 12. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: Český Aeroholding, a.s.

IČO: 24821993

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 04. 2012


Název/Jméno: Česká republika  - Ministerstvo financí

IČO: 6947

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 02. 2008 od 05. 04. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPAČEK MILAN

IČO: 87201607

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2014 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: ROHLENA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2014 od 19. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 od 27. 07. 2011


Název/Jméno: MINAŘÍK PETR

IČO: 64767361

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 04. 2015


Název/Jméno: UNDUSOVÁ ALICE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorří rady
od 01. 12. 2014 od 03. 04. 2015


Název/Jméno: PETRŽILKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2014


Název/Jméno: KOVÁČ PETR

IČO: 62136241

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2014 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: KRAUS JIŘÍ

IČO: 13149407

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2012 od 31. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 od 27. 07. 2011


Název/Jméno: JÍLEK TOMÁŠ

IČO: 62918991

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 03. 2013 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: GUTHOVÁ MARTA

IČO: 66445906

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2014 od 11. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 12. 2013 od 12. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2010 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: POS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 05. 2014 od 31. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 12. 2013 od 12. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 06. 2011 od 10. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda představenstva
od 17. 03. 2011 od 07. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008 od 17. 03. 2011


Název/Jméno: SINČÁK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 06. 2011 od 10. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2011 od 07. 06. 2011


Název/Jméno: HLAVOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 od 30. 05. 2013


Název/Jméno: BERNÁŠEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 2013 od 01. 12. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 07. 2011 od 01. 03. 2013


Název/Jméno: BUBENÍK JOSEF

IČO: 70690553

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 07. 2011 od 01. 03. 2013


Název/Jméno: JINDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 od 27. 07. 2011


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 11. 2008 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2009 od 28. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 22. 06. 2009


Název/Jméno: BOČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2009 od 27. 07. 2011


Název/Jméno: VLASÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda představenstva
od 24. 11. 2008 od 03. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 02. 2008 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: TEJNIL LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 22. 06. 2009
Dozorčí rada - první místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2008 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: STEHLÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 27. 07. 2011


Název/Jméno: RAFAJ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 22. 06. 2009


Název/Jméno: BÉM PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 27. 07. 2011


Název/Jméno: KUBÍNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 27. 07. 2011


Název/Jméno: HODAČ JIŘÍ

IČO: 10328998

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 02. 2008 od 22. 06. 2009


Název/Jméno: HLAVA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008 od 01. 06. 2012


Název/Jméno: HRDÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008 od 22. 02. 2010


Název/Jméno: KUBOVSKÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2008 od 22. 06. 2009


Název/Jméno: SEDLÁK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2008 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: VYČICHLA RUDOLF

IČO: 61526606

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 02. 2008 od 19. 03. 2008


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 02. 2008 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: KREMLÍK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2008 od 19. 03. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 04. 2014


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 05. 2012

Odpovědní zástupci: 198744


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 08. 2009

Odpovědní zástupci: 1189485


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 03. 2009


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 02. 2009

Odpovědní zástupci: 1199602


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 02. 2009

Odpovědní zástupci: 896263


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 01. 2009

Odpovědní zástupci: 1199604


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 01. 2009

Zánik oprávnění:22. 05. 2012


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009

Zánik oprávnění:22. 05. 2012


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009

Odpovědní zástupci: 1199603


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009

Odpovědní zástupci: 1199603


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009

Odpovědní zástupci:


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009

Odpovědní zástupci: 1199606


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 01. 2009


Služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 05. 2012


Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 2008


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 1199601


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 04. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 02. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 02. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28244532

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
566452"Společenství vlastníků jednotek Okružní 642 a 643, Karlovy Vary"71197842Okružní 643/3, 36017 Karlovy Vary
2310263+K KRAUS s.r.o.2131129Příčná 311, 25246 Vrané nad Vltavou
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
73849Alpiq Generation (CZ) s.r.o.26735865Dubská 257, 27203 Kladno
159976AutoŘezníček s.r.o.3506959126, 25169 Petříkov
683Autoškola Švarc s.r.o.26094789Kněžskodvorská 541/29, 37004 České Budějovice
453122BJK s.r.o.539693029, 40502 Děčín
329842BONAL, spol. s r.o.537489Praha, 19000, Libeň (Praha 9), Drahobejlova, 59
375032Bořivojova 97, a.s.26119102Karlova 152/19, 11000 Praha
222083Bytové družstvo Hurbanova 1178 v likvidaci26207613Hurbanova 1178/24, 14200 Praha
498356Bytové družstvo ZVON26150514Zvoncovitá 1968/13, 15500 Praha
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
518353České centrum fotografie, o.p.s.24795844Kaprova 42/14, 11000 Praha
208941České rybářství s.r.o.48365769Mariánské Lázně, 35301, Hamrníky, U Mlékárny, 717/8
435408České sklo a.s. v likvidaci25055348Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Havlíčkova, 1682/15
161225ČSAD - AB , s r.o.45149950K Přívozu 2604/23, 27601 Mělník
103434ČSAD autobusy Plzeň a.s.48362611V Malé Doubravce 1242/27, 31200 Plzeň
30025D - Continental Team, a.s., v likvidaci29132541Pernerova 676/51, 18600 Praha
317437DEXIRIGHT a.s.24743445nám. Mikuláše z Husi 40/2, 39001 Tábor
149447Divadlo Archa o.p.s.26723000Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
324986Dormant services s.r.o. v likvidaci25727192Lazarská 13/8, 12000 Praha
54524DRING Consulting s.r.o.26115760Olomoucká 797/80, 61800 Brno
62792Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o.25161008V. Talicha 1807/14, 37005 České Budějovice
569308Důl Jan Šverma o.p.s.26001802Žacléř, areál Důl Jan Šverma, PSČ 542 01

Související osoby

#NázevICOAdresa
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
85116ADAMEC PETR4717910428, 73904 Krásná
161244ADAMEC ZDENĚK15238890Husova 9/10, 68201 Vyškov
10666ADÁMEK JAN64041263248, 46331 Bílý Kostel nad Nisou
57164AMBROŽ JIŘÍ47145285Újezd 415/15, 15000 Praha
43330BALÁČEK MICHAL4571711Palackého 4279, 43001 Chomutov
193820BALATKA ONDŘEJ71046895Zikova 701/15, 16000 Praha
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
141587BAMBULA STANISLAV62546970Budapešťská 2787/2, 39005 Tábor
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
202927BARTOŇOVÁ VLASTA44695900V Lázních 308, 25242 Jesenice
254129BARTOŠKA JAROMÍR632562747, 39470 Kamenice nad Lipou
80971BÁRTOVÁ LENKA8768850615, 28201 Mrzky
43334BARTUŠKA VÁCLAV70750157Paříkova 354/5, 19000 Praha
166018BASTL STANISLAV10184449V pařezinách 576, 19012 Praha
152858BAŠTA JAN63663767U Židovského hřbitova 373, 26601 Beroun
7593BATĚK PAVEL72264004Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany
32637BAYER MICHAL47096608Do podkovy 200/36, 10400 Praha
292653BAYEROVÁ JANA88910491Paťanka 2611/5, 16000 Praha
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
76221BENC ANTONÍN3708551Československé armády 1620/8, 56802 Svitavy
13575BENDA JIŘÍ16173040Střešovická 750/52, 16200 Praha
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
259186BENÍČKOVÁ MARGIT74165364Evropská 502/219, 16100 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí