MASNA Studená, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem MASNA Studená, a.s. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 499. Její identifikační číslo je 46678174

Výpis z obchodního rejstříku MASNA Studená, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 499

Adresa společnosti

Sídlo: Studená, 37856, Studená, Masná ul., 480

Adresy: Masná ul. 480, 378 56 Jilem
od 01. 05. 1992 od 26. 01. 2011

Skutečnosti

  Na základě návrhu likvidátora podaného po ukončení procesu likvidace společnosti se z obchodního rejstříku vymazává společnost MASNA Studená, a.s. v likvidaci, Studená, Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ 466 78 174 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 26. 01. 2011 od 26. 01. 2011

  Usnesení mimořádné valné hromady MASNA Studená, a.s., konané 3. října 2008, svolané na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 3. září 2008, přijaté v souladu s ustanoveními §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů: Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta MASNA Studená, a.s., se sídlem Studená, Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ: 466 78 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 499 (dále také jako "Společnost"), přijímá v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení: o Valná hromada k o n s t a t u j e na základě předložení písemného prohlášení ze dne 11. 9. 2008, vyhotoveného společností CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 602 81 308, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, jako osoby, která vykonává pro uschovatele Maso Planá, a.s., se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 v souladu s §156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, úschovu listinných akcií na majitele v počtu 52 038 ks o jmenovité hodnotě 1000,- Kč a v počtu 160 ks o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Na základě písemného potvrzení dozorčí rady emitenta MASNA Studená, a.s. ze dne 3. 10. 2008 o provedení kontroly předložených akcií v listinné podobě, znějících na majitele, 2 230 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč, čísla akcií 012 839 - 015 036, 024 944 - 024 975, o kterých svým čestným prohlášením ze dne 1. září 2008 Maso Planá, a.s. prohlásilo, že jsou tyto akcie v jejím majetku, že obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o nominální hodnotě 1 000 000,- Kč, 160 kusů a 1 000,- Kč 54 268 kusů, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti MASNA Studená, a.s. ve výši 90,45 %. o Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti MASNA Studená, a.s., se sídlem Studená, Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ: 466 78 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 499. Maso Planá, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. o Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. o Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 (dále jen Maso Planá, a.s.) doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 602 81 308, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127 ze dne 2. 10. 2008, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 602 81 308, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127. o Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. o Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč činí 21,38 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.1072-112/2008 zpracovaným ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. o Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05. Usnesení mimořádné valné hromady MASNA Studená, a.s., přijaté v souladu s ustanoveními §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů, přijaté mimořádnou valnou hromadou dne 3. října 2008, notářský zápis, zápis prostý, znalecký posudek o přiměřenosti protiplnění, jakož i další listiny, jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti.
od 13. 11. 2008 od 26. 01. 2011

  Podnik společnosti MASNA Studená, a.s. sídlem Studená, Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ 466 78 174, byl smlouvou o prodeji podniku uzavřenou dne 19.1.2007, která nabyla účinnosti dne 31.1.2007, prodán společností MASNA Studená, a.s., Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ 466 78 174, jako prodávajícím, společnosti Maso Planá, a.s., sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, IČ 600 71 231, jako kupujícímu.
od 24. 04. 2007 od 26. 01. 2011

  Základní jmění společnosti je rozděleno na 231.623 kusůakcií na majitele po 1.000,- kč jmenovité hodnoty a5.274 kusů akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovitéhodnoty.
od 17. 02. 1993 od 15. 08. 1994

  Zapisuje se člen dozorčí rady:Ing. Milan Průša, Praha 3, U kněžské louky 8
od 17. 08. 1992 od 23. 03. 1994

  Základní jmění je rozděleno na 214 493 kusů akcií jmenovitéhodnoty 1.000,Kčs, znějících na majitele a 5 274 kusů akciíjmenovité hodnoty 1.000,- Kčs znějících na jméno.
od 17. 08. 1992 od 17. 02. 1993

  Výše základního jmění společnosti:Výše základního jmění společnosti činí 219 767 000,- Kčs, slovydvěstědevatenáctmilionůsedmsetšedesátsedmtisíc korun čsl.
od 17. 08. 1992 od 17. 02. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 26. 01. 2011

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMasný průmysl, Studená.
od 01. 05. 1992 od 26. 01. 2011

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jinéosoby.
od 01. 05. 1992 od 26. 01. 2011

  Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí radu společnosti tvoří:JUDr. Petr Zderčík, Praha 4, Zárubova 492Ing. Jan Maňhal, Studená 451
od 01. 05. 1992 od 23. 03. 1994

  Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti.
od 01. 05. 1992 od 23. 03. 1994

  Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnostičiní 212 607 000,- Kčs, slovydvěstědvanáctmiliónůšestsetsedmtisíc korun čsl.
od 01. 05. 1992 od 17. 08. 1992

  člen dozorčí rady: Petr Vobr, Počátky 579
od 01. 05. 1992 od 17. 08. 1992

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 212 607 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 od 17. 08. 1992

Akcie

Počet: 160 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 08. 2003 od 26. 01. 2011

Počet: 76 897 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 08. 2003 od 26. 01. 2011

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LEHKÝ MIROSLAV

Funkce: Likvidátor
od 01. 04. 2010 od 26. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 11. 2008 od 26. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2006 od 13. 11. 2008


Název/Jméno: ZAYDLAR MOJMÍR

IČO: 48715719

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 11. 2008 od 06. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2006 od 13. 11. 2008


Název/Jméno: TETOUR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2008 od 26. 01. 2011


Název/Jméno: ŠETEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2007 od 26. 01. 2011


Název/Jméno: ŠIROKÝ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2007 od 26. 01. 2011


Název/Jméno: NOVOTNÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 2007 od 26. 01. 2011


Název/Jméno: PŘIBYL JAN

IČO: 3866513

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2006 od 07. 09. 2007


Název/Jméno: KASPER EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2006 od 22. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2005 od 14. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 2003 od 16. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2001 od 18. 10. 2002


Název/Jméno: KULHÁNEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 2006 od 07. 09. 2007


Název/Jméno: JUST JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2006 od 07. 09. 2007


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2002 od 14. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2001 od 18. 10. 2002


Název/Jméno: SKALA PAVEL

IČO: 71044027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2006 od 14. 08. 2006


Název/Jméno: KALÁB ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2006 od 14. 08. 2006


Název/Jméno: HRADIL PETR

IČO: 13688553

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 2006 od 14. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2005 od 01. 03. 2006


Název/Jméno: ČERNÝ PAVEL

IČO: 43837956

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 11. 2005 od 01. 03. 2006


Název/Jméno: SVOBODOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2005 od 18. 09. 2006


Název/Jméno: HAMERNÍKOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2005 od 09. 08. 2005


Název/Jméno: KUBEŠOVÁ ROMANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2005 od 22. 11. 2005


Název/Jméno: JANOUŠEK JAROSLAV

IČO: 67178693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2005 od 22. 11. 2005


Název/Jméno: PROKOP RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2004 od 28. 01. 2005


Název/Jméno: KOPEČNÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2004 od 14. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 04. 2003 od 13. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 10. 2002 od 02. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 2002 od 18. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 1998 od 16. 07. 1999
Dozorčí rada - člen
od 18. 05. 1994 od 04. 03. 1998


Název/Jméno: KREŠŇÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2004 od 28. 01. 2005


Název/Jméno: MASTNÝ TOMÁŠ

IČO: 76130096

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 2004 od 28. 01. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1998 od 13. 02. 2004


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2004 od 24. 04. 2006


Název/Jméno: ZAPLETAL ZDENĚK

IČO: 65813855

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 2003 od 13. 02. 2004


Název/Jméno: MIKSCHE MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2003 od 02. 04. 2003


Název/Jméno: KOTAŠKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 10. 2002 od 02. 04. 2003


Název/Jméno: THOMA DAVID

IČO: 15120112

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2002 od 14. 02. 2003


Název/Jméno: PAVLÍČEK MOJMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2002 od 13. 02. 2004


Název/Jméno: JANŮ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 03. 2001 od 18. 10. 2002


Název/Jméno: MAŇHAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 03. 2001 od 07. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 1999 od 31. 03. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1994 od 16. 07. 1999
Prokura - prokurista
od 23. 03. 1994 od 04. 03. 1998


Název/Jméno: HÝBAL RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2001 od 18. 10. 2002


Název/Jméno: OLIŠAROVÁ MIROSLAVA

IČO: 12709093

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1999 od 31. 03. 2001


Název/Jméno: MACELA LUDĚK

IČO: 71612441

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 1999 od 31. 03. 2001


Název/Jméno: ROZUMOVÁ ANDREA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 1999 od 31. 03. 2001


Název/Jméno: CHVALOVSKÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 1999 od 31. 03. 2001


Název/Jméno: BRODACKÝ MILOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 11. 1998 od 21. 01. 1999


Název/Jméno: HERDA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 03. 1998 od 16. 07. 1999


Název/Jméno: HUNĚK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 1998 od 16. 07. 1999


Název/Jméno: MEZERA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 03. 1998 od 16. 07. 1999


Název/Jméno: PRŮŠA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 06. 1996 od 04. 03. 1998


Název/Jméno: KOZÁK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1996 od 04. 03. 1998


Název/Jméno: KOTOUN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1996 od 04. 03. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 1994 od 21. 06. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 23. 03. 1994


Název/Jméno: ŠIMÁNEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 06. 1996 od 04. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopřed. před., generální ř.
od 23. 03. 1994 od 21. 06. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 02. 1993 od 23. 03. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol
od 01. 05. 1992 od 17. 02. 1993


Název/Jméno: Dohnal František

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1996 od 04. 03. 1998


Název/Jméno: SMETANA JIŘÍ

IČO: 71612165

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 03. 1994 od 04. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 23. 03. 1994


Název/Jméno: FRANCL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 03. 1994 od 21. 06. 1996


Název/Jméno: VOBR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1994 od 21. 06. 1996


Název/Jméno: PAPEL SVJATOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1994 od 21. 06. 1996


Název/Jméno: KOPECKÝ JAN

IČO: 62049259

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 1994 od 18. 05. 1994


Název/Jméno: DEML MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1994 od 21. 06. 1996


Název/Jméno: CHVALOVSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 1993 od 21. 06. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 17. 02. 1993


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 72597925

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 23. 03. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46678174

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 11. 2010

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
401231"HÁJEK",spol. s r.o.47547251náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
583638Advokáti Herda Stome Vondráček et consortes, v.o.s. "v likvidaci"25100068Celetná 988/38, 11000 Praha
109997AGRIPPINA JAŽLOVICE, a.s.26693224Praha - Praha 5 Smíchov, Holečkova 100/9, PSČ 150 00
179897AGRO PUBLICITY, s.r.o. v likvidaci61505919Praha, 16000, Vokovice, Na dlouhém lánu, 41
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
236271APQ Chomutov s.r.o. "v likvidaci"28075391Husinec, 38421, Výrov, Sklářská, 48
540402ARING spol. s r.o.48112968U průhonu 1242/52, 17000 Praha
430626Arnum, a.s.26902494Mezníkova 273/13, 61600 Brno
544807ATLAS, a.s.46350195Rudná, 25219, Rudná, Za Panskou zahradou, 1018
602802ATRANS a.s.63078376Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 213/12
254775AUTOMEDIA s.r.o.48532649Okružní 732/5, 63800 Brno
249734Bauer, spol. s r.o.48910147Ostrava, 70300, , Bratrská, 32
199026BE COLSYS a.s.27880869Buštěhradská 109, 27203 Kladno
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
324823BOHEMIA - FLEISCH,spol.s r.o., německy BOHEMIA - FLEISCH GmbH, anglicky BOHEMIA - FLEISCH Ltd.540765Libušská 319/126, 14200 Praha
549311BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.48201987239, 37841 Jarošov nad Nežárkou
150985BOHEMIA WILD spol. s r.o.48589926Na dlouhém lánu 508/41, 16000 Praha
368406BUILDING Holding, a.s.26099080Juliánovské náměstí 3878/2, 63600 Brno
669632BURGS s.r.o. v likvidaci25326601Praha 4, Ke Kateřinkám 1410/11, PSČ 149 00
463172Bytové družstvo Hněvkovského čp. 1375 a 1376 v likvidaci25667432Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1375, PSČ 149 00
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
277128CIS s.r.o.61501085Nademlejnská 1064/4, 19800 Praha
423806ČMP - Mrazírna Praha, s.r.o. v likvidaci62917277Praha, 12000, Nové Město (Praha 2), Wenzigova, 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
37416AUGUSTA JIŘÍ49654080Italská 833/32, 12000 Praha
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
165113BALCAR JOSEF15723585Palackého 87/13, 30100 Plzeň
29910BÁRTA VLASTIMIL43800467Čechovská 66, 26101 Příbram
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
94071BARTÁK MICHAL75600463Václavská 368, 68352 Křenovice
322466BARTUŠKOVÁ PETRA87674301Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha
147294BECKERT KAREL46371583Kolín, 28002, Kolín V, Zličská, 1298
373927BEJROVÁ VĚRA61242519Náchodská 345, 54101 Trutnov
76294BEJVANČICKÝ MARTIN61040797Košická 63/30, 10100 Praha
274490BEK KAREL66348391Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň
183100BĚLOHLÁVEK VÁCLAV4362632Nová 222, 25264 Velké Přílepy
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
252281BENEŠOVÁ ZDEŇKA69627967458, 73961 Ropice
25566BERÁNEK ZDENĚK15946746Ve struhách 1016/2A, 16000 Praha
249452BERANOVÁ HANA73236161Leoše Janáčka 815, 56169 Králíky
30268BERNAT JAROSLAV64055884Dlouhá 403, 46312 Liberec
260094BEZDĚK JOSEF66557011U Hrubé lípy 546, 67906 Jedovnice
276304BEZDĚK LUKÁŠ67960294Zelenečská 128/32, 19800 Praha
15400BÍLEK KAREL73476021Táborská 1884, 39301 Pelhřimov
88738BLÁHA VÁCLAV66270553Hradební 853/12, 50003 Hradec Králové
192561BLAŽEK STANISLAV69670226Ptylova 30, 68801 Uherský Brod

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí