MIKROP ČEBÍN a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem MIKROP ČEBÍN a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 948. Jeho identifikační číslo je 46991743

 
 

Výpis z obchodního rejstříku MIKROP ČEBÍN a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 948

Identifikační číslo:46991743

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ettcf5i

Předmět podnikání: Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu
Silniční motorová doprava nákladní
Balicí činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba a prodej minerálních a minerálně vitamínových krmných...
Obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti - koupě zboží...
Výroba krmiv a krmných směsí
Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Čebín 416, PSČ 66423
od 17. 09. 2001
s adresou Čebín, okr.Brno-venkov, PSČ 66423
od 23. 06. 1995 do 17. 09. 2001
Čebín, Brno-venkov, PSČ 66423
od 01. 01. 1993 do 23. 06. 1995
416, 66423 Čebín

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 04. 06. 2014 do 06. 05. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 04. 06. 2014 do 06. 05. 2015

  Mimořádná valná hromada společnosti MIKROP ČEBÍN a.s., se sídlem Čebín 416, IČ 469 91 743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 948, (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku:a) určuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, jako vlastník 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 91,07 % základního kapitálu Společnosti s nímž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají z výpisu z účtu majitele cenných papírů na jméno Josef Mojžíš, vyhotoveného ke dni 11. května 2009, z výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni konání této mimořádné valné hromady;b) konstatuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172 (dále jen "Hlavní akcionář") požádal o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z účtu majitele cenných papírů ze dne 23.3.2009, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 20.4.2009, vlastnil 25 047 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, což představuje 90,17% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 12.5.2009 vlastnil 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, což představuje 91,07 % podíl na základním kapitálu Společnosti;c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku;d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 3 673 Kč (slovy: tři tisíce šest set sedmdesát tři korun českých) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 090406 zpracovaným BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, IČ 256 40 585;e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1, Dušní 22, IČ 602 81 308 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 15.5.2009;f) konstatuje, že podle § 1831 odst. 3 uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku způsobem stanoveném pro svolání valné hromady Společnosti, přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře;g) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Výplata bude provedena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. Dle § 183m odst. 4 Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku. Jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, poskytne se plnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku zaniklo. Výplatu protiplnění provede Obchodník. Výplata bude provedena na náklady Hlavního akcionáře.
od 04. 06. 2009 do 26. 03. 2012

  Usnesení valné hromady ze dne 29.06.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o887.000,- Kč (slovy osm set osmdesát sedm tisíc korun českých) z28.664.000,- Kč na 27.777.000,- Kč. Jde o dobrovolné sníženízákladního kapitálu o vlastní akcie, které jsou ve vlastnictvíspolečnosti z důvodu povinného odkupu akcií společností nazákladě omezení převoditelnosti akcií a zrušení registraceakcií. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že ponabytí jeho účinnosti podá společnost pokyn Středisku cennýchpapírů ČR ke zrušení 887 kusů vlastních akcií v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za akcii a společnostzruší zákonný rezervní fond - vlastní akcie.
od 17. 09. 2001 do 11. 03. 2002

  Bylo předloženo úplné znění stanov schválené dne 15.5.2000.
od 19. 05. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou24.8.1999 v úplném znění.
od 04. 11. 1999 do 19. 05. 2000

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou30.5.1997.
od 09. 07. 1997 do 19. 05. 2000

  Rozdělení základního jmění:28 664 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majiteles charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
od 31. 01. 1994 do 19. 05. 2000

  Zakladatel splatil 100% základního jmění, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Mikrop Čebín.
od 01. 01. 1993

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne9.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1993

  Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti.
od 01. 01. 1993 do 23. 06. 1995

  Dozorčí rada společnosti:ing. Miroslav Bartoš, Čebín 268Zdeněk Chyťa, Brno, Sosnová 29ing. Josef Stryk, Tišnov, Květnická 1628
od 01. 01. 1993 do 31. 01. 1994

  Základní jmění společnosti činí 28,371.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMikrop Čebín. Základní jmění společnosti je rozděleno na 28 371akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 01. 1993 do 30. 04. 1993

  Zakladatel splatil 100% základního jmění, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obšaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Mikrop Čebín.
od 01. 01. 1993 do 01. 01. 1993

Akcie

Počet: 27 777 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 05. 2015

Počet: 27 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 04. 06. 2014 do 04. 06. 2014

Počet: 777 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 04. 06. 2014 do 04. 06. 2014

Počet: 21 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 do 31. 07. 2009

Počet: 57 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 do 31. 07. 2009

Počet: 97 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 do 31. 07. 2009

Počet: 98 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 do 31. 07. 2009

Počet: 27 777 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 11. 03. 2002 do 11. 03. 2002

Počet: 28 664 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 19. 05. 2000 do 19. 05. 2000

Počet: 28 664 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 31. 01. 1994 do 31. 01. 1994

Počet: 28 664 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 04. 1993 do 30. 04. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: MOJŽÍŠOVÁ PETRA

Datum narození:8. 11. 1977

Adresa: č.p. 416, 664 24 Drásov
od 04. 06. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 06. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DRÁPAL DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2015

Adresa: č.p. 188, 679 22 Lipůvka
od 06. 05. 2015


Název/Jméno: MOJŽÍŠOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 2005 do 06. 05. 2015

Adresa: č.p. 416, 664 24 Drásov
od 04. 06. 2014
Drásov 416, PSČ 66424
od 26. 03. 2012 do 04. 06. 2014
Tišnov, Osvobození 1659, PSČ 66601
od 20. 06. 2005 do 26. 03. 2012


Název/Jméno: TINKA KAREL

IČO: 45610011

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2004

Adresa: č.p. 362, 664 24 Drásov
od 04. 06. 2014
Drásov 362, PSČ 66424
od 13. 10. 2009 do 04. 06. 2014
Drásov, Drásov 362, PSČ 66424
od 07. 10. 2004 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: MOJŽÍŠ JOSEF

IČO: 16497805

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda přestavenstva
od 04. 06. 2014 do 06. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 05. 1999 do 04. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 1997 do 24. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1993 do 23. 06. 1995

Adresa: Čebínská 172, 666 03 Hradčany
od 04. 06. 2014 do 06. 05. 2015
Hradčany, Čebínská 172, okres Brno-venkov, PSČ 66603
od 13. 10. 2009 do 04. 06. 2014
Hradčany, Čebínská 172, okres Brno-venkov
od 07. 10. 2004 do 13. 10. 2009
Tišnov, Osvobození 1659, okres Brno-venkov
od 09. 07. 1997 do 07. 10. 2004
Tišnov, Osvobození 1659
od 01. 01. 1993 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: VÁŇA ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2001 do 04. 06. 2014

Adresa: Dlouhá 1646/23, 664 34 Kuřim
od 04. 06. 2014 do 04. 06. 2014
Kuřim, Dlouhá 1646, PSČ 66434
od 20. 06. 2012 do 04. 06. 2014
Lipůvka 47, okres Blansko, PSČ 67922
od 13. 10. 2009 do 20. 06. 2012
Kuřim, Dlouhá 1646, PSČ 66434
od 19. 03. 2007 do 13. 10. 2009
Lipůvka 47, okres Blansko
od 17. 09. 2001 do 19. 03. 2007


Název/Jméno: ZEMAN LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1999 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1997 do 08. 11. 1999

Adresa: Brněnská 232/17, 664 51 Šlapanice
od 04. 06. 2014
Šlapanice, Brněnská 232, PSČ 66451
od 28. 03. 2012 do 04. 06. 2014
Šlapanice u Brna, Brněnská 232, PSČ 66451
od 04. 11. 1999 do 28. 03. 2012
Šlapanice, Brněnská 232
od 09. 07. 1997 do 08. 11. 1999


Název/Jméno: TVRZNÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2001

Adresa: Rosická 336/19, 664 41 Popůvky
od 04. 06. 2014
Popůvky, Rosická 336/19, PSČ 66441
od 26. 03. 2012 do 04. 06. 2014
Brno - Tuřany, Myslivecká 438/65, PSČ 62000
od 13. 10. 2009 do 26. 03. 2012
Brno - Tuřany, Myslivecká 438/65
od 07. 10. 2004 do 13. 10. 2009
Brno, Tábor 44 B
od 17. 09. 2001 do 07. 10. 2004


Název/Jméno: VÍT MARTIN

IČO: 46850635

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 06. 2014

Adresa: č.p. 239, 664 75 Deblín
od 04. 06. 2014


Název/Jméno: BARTOŠ MIROSLAV

IČO: 47278137

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 04. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 09. 07. 1997 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 1994 do 23. 06. 1995

Adresa: Čebín 268, okres Brno-venkov, PSČ 66423
od 04. 11. 1999 do 04. 06. 2014
Čebín 268, okres Brno-venkov
od 09. 07. 1997 do 04. 11. 1999
Čebín 268
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997
Čebín 268
od 31. 01. 1994 do 23. 06. 1995


Název/Jméno: VÍT JAROSLAV

IČO: 66314909

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 do 19. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1993 do 23. 06. 1995

Adresa: Deblín 239, okres Brno-venkov, PSČ 66475
od 13. 10. 2009 do 19. 02. 2013
Deblín 239, okres Brno-venkov
od 06. 10. 2000 do 13. 10. 2009
Deblín 239
od 01. 01. 1993 do 23. 06. 1995


Název/Jméno: KUDERA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 10. 2000 do 17. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1999 do 06. 10. 2000

Adresa: Brno, Vltavská 11, okres Brno-město
od 24. 05. 1999 do 17. 09. 2001


Název/Jméno: NOVÁK KAREL

IČO: 69101604

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1999 do 07. 10. 2004

Adresa: Jinačovice 104, okres Brno-venkov, PSČ 66472
od 04. 11. 1999 do 07. 10. 2004


Název/Jméno: TŮMA FRANTIŠEK

IČO: 67939279

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 05. 1999 do 06. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1998 do 24. 05. 1999

Adresa: Chotěboř, U Prefy 270, okres Havlíčkův Brod
od 23. 07. 1998 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: STOKLÁSEK LUBOMÍR

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 1999 do 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 07. 1997 do 26. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997

Adresa: Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 09. 07. 1997 do 05. 03. 1999
Brno, Zemědělská 60
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: VANSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1997 do 04. 11. 1999
Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997

Adresa: Olomouc, Synkova 6
od 09. 07. 1997 do 04. 11. 1999
Olomouc, Synkova 6
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 do 23. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997

Adresa: Brno, Husova 9, okres Brno-město
od 09. 07. 1997 do 23. 07. 1998
Brno, Husova 9
od 23. 06. 1995 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: STRYK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 1994 do 23. 06. 1995

Adresa: Tišnov, Květnická 1628
od 31. 01. 1994 do 23. 06. 1995


Název/Jméno: ZEMAN LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 1994 do 09. 07. 1997

Adresa: Šlapanice, Brněnská 232
od 31. 01. 1994 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: MISTROVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1993 do 23. 06. 1995

Adresa: Tišnov, Květnická 1614
od 01. 01. 1993 do 23. 06. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 8. 2002

Obory činnosti: - chov pro výzkumné a vývojové účely
od 06. 08. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1999

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1999

Obory činnosti: - zemědělskými produkty, - doplňkovými minerálními krmivy, doplňkovými krmivy a premixy
od 27. 09. 1999 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 27. 09. 1999 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Josef Mojžíš

Zánik oprávnění:28. 8. 2002


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 4. 1993

Obory činnosti: - balení zboží mechanizovaným způsobem
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- ruční kompletace obalů a balení zboží
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 23. 10. 2015
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 23. 06. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 23. 06. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 23. 06. 2009
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 05. 08. 2002 do 23. 06. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 24. 09. 1999
Zprostředkování obchodu a služeb
od 24. 09. 1999
Zprostředkování obchodu
od 24. 09. 1999 do 23. 06. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 24. 09. 1999 do 23. 06. 2009
Balicí činnosti
od 21. 04. 1993 do 23. 06. 2009
Výroba krmiv a krmných směsí
od 19. 04. 1993 do 23. 06. 2009
Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
od 19. 04. 1993 do 23. 06. 2009
Specializovaný maloobchod
od 19. 04. 1993 do 23. 06. 2009
Velkoobchod
od 19. 04. 1993 do 23. 06. 2009
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 19. 04. 1993


Výroba a prodej minerálních a minerálně vitamínových krmných premixů , minerálních a minerálně vitamínových směsí a koncentrátů,související agrokonzultační a laboratorní služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Dušan Mašínský

Zánik oprávnění:23. 7. 2002


Obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě činností uvedených v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Zánik oprávnění:23. 7. 2002


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Obory činnosti: - pro hospodářská zvířata
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Dušan Mašínský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Obory činnosti: - zemědělství a lesnictví
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- výživy hospodářských a jiných zvířat, - laboratorních služeb
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Mojžíš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Obory činnosti: - zemědělskými produkty, - doplňkovými minerálními krmivy, doplňkovými krmivy a premixy....................... (jinými výrobky)
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Mojžíš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Obory činnosti: - zemědělskými produkty, - doplňkovými minerálními krmivy, doplňkovými krmivy a premixy
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46991743

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3171522"BO - MO" veřejná obchodní společnost18381171Chomutov, Březenecká 4689/312
1724610"Bytové družstvo Štúrova 537"25136321Praha 4, Štúrova 537/27, PSČ 14000
2254527"Družstvo Havlíčkova 13"25180631České Budějovice, Havlíčkova 13, PSČ 37001
3646878"Institut pro sociální inkluzi, z. ú."4775279Šternberkova 1258/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
2437385"SANTÉ Ústí nad Labem s.r.o."62739298Vaníčkova 907/13, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Související osoby

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3189300MIKROP ČEBÍN a.s.46991743Čebín 416, PSČ 66423