MIKROP ČEBÍN a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem MIKROP ČEBÍN a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 948. Její identifikační číslo je 46991743

Výpis z obchodního rejstříku MIKROP ČEBÍN a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 948

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ettcf5i

Předmět podnikání: Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Zprostředkování obchodu
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Silniční motorová doprava nákladní
Balicí činnosti
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
Výroba krmiv a krmných směsí
Obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti - koupě zboží...
Výroba a prodej minerálních a minerálně vitamínových krmných...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 416, 66423 Čebín

Adresy: č.p. 416, 664 23 Čebín
od 24. 11. 2016
Čebín 416, PSČ 66423
od 17. 09. 2001 od 24. 11. 2016
s adresou Čebín, okr.Brno-venkov, PSČ 66423
od 23. 06. 1995 od 17. 09. 2001
Čebín, Brno-venkov, PSČ 66423
od 01. 01. 1993 od 23. 06. 1995

Skutečnosti

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 24. 11. 2016

  Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Mikrop Čebín.
od 24. 11. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 04. 06. 2014 od 06. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 04. 06. 2014 od 06. 05. 2015

  Mimořádná valná hromada společnosti MIKROP ČEBÍN a.s., se sídlem Čebín 416, IČ 469 91 743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 948, (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku:a) určuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, jako vlastník 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 91,07 % základního kapitálu Společnosti s nímž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají z výpisu z účtu majitele cenných papírů na jméno Josef Mojžíš, vyhotoveného ke dni 11. května 2009, z výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni konání této mimořádné valné hromady;b) konstatuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172 (dále jen "Hlavní akcionář") požádal o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z účtu majitele cenných papírů ze dne 23.3.2009, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 20.4.2009, vlastnil 25 047 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, což představuje 90,17% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 12.5.2009 vlastnil 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, což představuje 91,07 % podíl na základním kapitálu Společnosti;c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku;d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 3 673 Kč (slovy: tři tisíce šest set sedmdesát tři korun českých) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 090406 zpracovaným BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, IČ 256 40 585;e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1, Dušní 22, IČ 602 81 308 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 15.5.2009;f) konstatuje, že podle § 1831 odst. 3 uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku způsobem stanoveném pro svolání valné hromady Společnosti, přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře;g) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Výplata bude provedena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. Dle § 183m odst. 4 Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku. Jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, poskytne se plnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku zaniklo. Výplatu protiplnění provede Obchodník. Výplata bude provedena na náklady Hlavního akcionáře.
od 04. 06. 2009 od 26. 03. 2012

  Usnesení valné hromady ze dne 29.06.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o887.000,- Kč (slovy osm set osmdesát sedm tisíc korun českých) z28.664.000,- Kč na 27.777.000,- Kč. Jde o dobrovolné sníženízákladního kapitálu o vlastní akcie, které jsou ve vlastnictvíspolečnosti z důvodu povinného odkupu akcií společností nazákladě omezení převoditelnosti akcií a zrušení registraceakcií. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že ponabytí jeho účinnosti podá společnost pokyn Středisku cennýchpapírů ČR ke zrušení 887 kusů vlastních akcií v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za akcii a společnostzruší zákonný rezervní fond - vlastní akcie.
od 17. 09. 2001 od 11. 03. 2002

  Bylo předloženo úplné znění stanov schválené dne 15.5.2000.
od 19. 05. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou24.8.1999 v úplném znění.
od 04. 11. 1999 od 19. 05. 2000

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou30.5.1997.
od 09. 07. 1997 od 19. 05. 2000

  Rozdělení základního jmění:28 664 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majiteles charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
od 31. 01. 1994 od 19. 05. 2000

  Zakladatel splatil 100% základního jmění, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Mikrop Čebín.
od 01. 01. 1993 od 24. 11. 2016

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne9.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1993 od 24. 11. 2016

  Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti.
od 01. 01. 1993 od 23. 06. 1995

  Dozorčí rada společnosti:ing. Miroslav Bartoš, Čebín 268Zdeněk Chyťa, Brno, Sosnová 29ing. Josef Stryk, Tišnov, Květnická 1628
od 01. 01. 1993 od 31. 01. 1994

  Základní jmění společnosti činí 28,371.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMikrop Čebín. Základní jmění společnosti je rozděleno na 28 371akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 01. 1993 od 30. 04. 1993

  Zakladatel splatil 100% základního jmění, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obšaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Mikrop Čebín.
od 01. 01. 1993 od 01. 01. 1993

Akcie

Počet: 27 777 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 05. 2015

Počet: 27 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 04. 06. 2014 od 06. 05. 2015

Počet: 777 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 04. 06. 2014 od 06. 05. 2015

Počet: 98 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 od 04. 06. 2014

Počet: 97 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 od 04. 06. 2014

Počet: 57 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 od 04. 06. 2014

Počet: 21 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 07. 2009 od 04. 06. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: MOJŽÍŠOVÁ PETRA

Datum narození:8. 11. 1977

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 06. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZEMAN LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1999 od 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1997 od 08. 11. 1999


Název/Jméno: TVRZNÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2001


Název/Jméno: DRÁPAL DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2015


Název/Jméno: MOJŽÍŠOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 2005 od 06. 05. 2015


Název/Jméno: VÍT MARTIN

IČO: 46850635

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 06. 2014


Název/Jméno: TINKA KAREL

IČO: 45610011

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2004


Název/Jméno: VÁŇA ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2001


Název/Jméno: MOJŽÍŠ JOSEF

IČO: 62848241

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda přestavenstva
od 04. 06. 2014 od 06. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 05. 1999 od 04. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 1997 od 24. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 06. 1995 od 09. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1993 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: BARTOŠ MIROSLAV

IČO: 47278137

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 10. 2009 od 04. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 09. 07. 1997 od 13. 10. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 23. 06. 1995 od 09. 07. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: VÍT JAROSLAV

IČO: 66314909

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 od 19. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1993 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: KUDERA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 10. 2000 od 17. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1999 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: NOVÁK KAREL

IČO: 74843559

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1999 od 07. 10. 2004


Název/Jméno: TŮMA FRANTIŠEK

IČO: 67939279

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 05. 1999 od 06. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1998 od 24. 05. 1999


Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 1999 od 05. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 07. 1997 od 26. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 1995 od 09. 07. 1997


Název/Jméno: VÁNSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1997 od 04. 11. 1999
Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1995 od 09. 07. 1997


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 od 23. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1995 od 09. 07. 1997


Název/Jméno: STRYK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: ZEMAN LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 1994 od 09. 07. 1997


Název/Jméno: MISTROVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1993 od 23. 06. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 08. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 05. 1993

Zánik oprávnění:28. 08. 2002


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 781182

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě činností uvedených v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 07. 2002


Výroba a prodej minerálních a minerálně vitamínových krmných premixů , minerálních a minerálně vitamínových směsí a koncentrátů,související agrokonzultační a laboratorní služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 07. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46991743

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2133914OBLS s.r.o.44016778Křižíkova 2697/70, 61200 Brno - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
234365"SANTÉ Ústí nad Labem s.r.o."62739298Vaníčkova 907/13, 40001 Ústí nad Labem
818436P, spol. s r.o. v likvidaci43874339Senovážné náměstí 993/3, 11000 Praha
247826AEC NOVÁK s.r.o.49097652Beethovenova 216/28, 40001 Ústí nad Labem
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
527731AGROCCOM, spol. s r.o. v likvidaci49971336Brno, 65502, , Horní, 5
234656AGROSTROJ International, s.r.o.28148215U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
928427AGROSTROJ Real, s.r.o.29211948U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
842158AMTEX Top s.r.o.26321262Plovární 478/1, 30100 Plzeň
599012AQUAdem, s.r.o.25309340Brno-Chrlice, Tovární 739/1, PSČ 643 00
675635ASSISTANCE, spol. s r.o.25627112Ke Tvrzi 7, 25072 Předboj
483945Automotodrom Brno, a.s.60728825Masarykův okruh 201, 66481 Ostrovačice
965921AVOKÁDO BALÍRNA s.r.o.64358461Zbůch, 33022, Zbůch, Starý důl, 53
552984AVOKÁDO-SALVÁTOR s.r.o.46882987Zbůch, 33022, Zbůch, Starý Důl, 53
1063705B + N nábytek, spol. s r.o.15029131Moskevská 659/63a, 10100 Praha
1032330BOWLING TŘEMOŠNÁ s.r.o.263501811093, 33011 Třemošná
806394Bulb spol. s r.o.25075381Ke Tvrzi 7, 25072 Předboj
926902Bytové družstvo Mělník 3016, družstvo25128531Kosmonautů 3016, 27601 Mělník
49057Bytové družstvo Pod Kotlaskou 555/9, Praha 827235599Pod Kotlaskou 555/9, 18000 Praha
86248CARAVAN POINT PRAHA s.r.o.26097265Chodovská 1106/7, 14100 Praha
774296CERAM, a.s. "v likvidaci"16626265Šenov
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
433521CTR Albertov a.s.63998947Na slupi 2102/2b, 12800 Praha
692025Čs. ústav zahraniční, a. s. Praha v likvidaci45242640Praha, 15000, , KARMELITSKÁ, 25
678233DataScript s.r.o.46577459Dolnoměcholupská 1418/12, 10200 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
6151ABRAHAM KAREL18767702Ostrovačická 958/47, 64100 Brno
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
144585ADÁMKOVÁ MARTA49443232298, 67138 Višňové
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
473230ANDRŠ LUDĚK102843203, 38241 Omlenice
595198BACHROŇOVÁ SOŇA41076940Okružní 534, 78813 Vikýřovice
394623BALHAR VÁCLAV63656141Praha, 15500, Stodůlky (Praha 13), Borovanského, 2215/1
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
285903BARTOŠ MIROSLAV47278137Malířská 475, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
34522BARTOŠ MIROSLAV65102207316, 46803 Rádlo
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
41789BARTŮNĚK JAN61810576Horácká 184, 25084 Křenice
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
464612BAUMRUK KAREL1135866140, 37007 Vidov
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
165586BENEŠOVÁ JANA76383245Zahradní 1968/46, 69003 Břeclav
199610BERAN MIROSLAV64278751Sovinec 461/20, 63900 Brno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí