mobile2card a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem mobile2card a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18202. Jeho identifikační číslo je 24301761

 
 

Výpis z obchodního rejstříku mobile2card a.s.

Datum zápisu: 10. 5. 2012

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18202

Identifikační číslo:24301761

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3vsc4dn

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Dne 20.11.2015 přijala valná hromada toto: u s n e s e n í o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií I.Hodnota zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 2,000.000,-- Kč ( dva miliony korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2,000.000,--Kč (dva miliony korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 4,000.000,--Kč( čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II.Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií:1) Počet upisovaných akcií: 200 ks (celkem)2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,- Kč3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 2,000.000,--Kč4) Emisní kurs upisovaných akcií 10.000,- Kč/1kus5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 2,000.000,--Kč6) Druh upisovaných akcií: kmenové7) Forma upisovaných akcií: na jméno8) Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie) III.Přednostní právo na upisování akcií:Všichni akcionáři společnosti se dne 20.11.2015 před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II.IV.Způsob upisování akcií:Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, jimiž jsou: 1)brychta.org družstvo, IČ 28772164, se sídlem Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1382, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 140 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 1,400.000,--Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 1,400.000,--Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 10.000,--Kč.2)Pan Ing. Miloslav Palata, nar. 12. srpna 1967, bytem Nerudova 456, 552 03 Česká Skalice, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 60 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 600.000,--Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 600.000,--Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 10.000,--Kč.V.Místo a lhůta pro upisování akcií:Místo upisování akcií:V sídle notářské kanceláře JUDr. Jany Čírtkové, notářky se sídlem na adrese Hradec Králové, ul. Šafaříkova 550, PSČ 500 02. Lhůta pro upisování akcií:Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet ode dne 20.11.2015 ( dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct), včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy.VI.Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení:S ohledem na skutečnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně smlouvou o započtení pohledávky, neuvádí se bankovní účet, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií.VII.Souhlas se započtením pohledávek:Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti specifikovaných pod bodem VII. proti pohledávkám společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisní kurzu jimi upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. VII.1Valná hromada uděluje souhlas, aby na pohledávku Společnosti vůči zájemci - brychta.org družstvo, IČ 28772164, se sídlem Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové v celkové výši 1,400.000,-- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu 140 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč/1kus specifikovaných pod bodem II. byla započtena pohledávka tohoto zájemce v celkové výši 1,400.000,-- Kč ( jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), a to:Peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 19.1.2015 ( devatenáctého ledna roku dva tisíce patnáct) mezi brychta.org družstvo jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které brychta.org družstvo zapůjčilo Společnosti částku ve výši 3,896.200,--Kč ( tři miliony osm set devadesát šest tisíc dvě stě korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky brychta.org družstvo za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči brychta.org družstvo, která Společnosti vznikne na základě upsání akcií brychta.org družstvo, započtena částka odpovídající části půjčené jistiny, tj. částka ve výši 1,400.000,-- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), když zbývající část jistiny ve výši 2,496.200,--Kč ( dva miliony čtyři sta devadesát šest tisíc dvě stě korun českých) a úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny brychta.org družstvo jiným způsobem.VII.2Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Ing. Miloslavu Palatovi, nar. 12. srpna 1967, bytem Nerudova 456, 552 03 Česká Skalice, v celkové výši 600.000,--Kč ( šest set tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 60 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1kus specifikovaných pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikované peněžité pohledávce pana Ing. Miloslava Palaty vůči společnosti v celkové výši 600.000,--Kč ( šest set tisíc korun českých), a to: Peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 24.6.2015 ( dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce patnáct) mezi Ing. Miloslavem Palatou jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Ing. Miloslav Palata zapůjčil Společnosti částku ve výši 600.000,--Kč ( čest set tisíc korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Ing. Miloslava Palaty za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Ing. Miloslavu Palatovi, která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Ing. Miloslavem Palatou, započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 600.000,--Kč ( čest set tisíc korun českých), když úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Ing. Miloslavu Palatovi jiným způsobem.VIII.Způsob splacení emisního kurzu: Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovatelům (předem určeným zájemcům - akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých), proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých) specifikovaným pod bodem VII.IX.Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení:Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII. budou uzavírány tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - v sídle notářské kanceláře JUDr. Jany Čírtkové, notářky se sídlem na adrese Hradec Králové, ul. Šafaříkova 550.Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- do 3 ( tří) pracovních dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se Společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a Společnost společně s upisovateli (akcionáři) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků.
od 20. 11. 2015

Akcie

Počet: 400 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 11. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 04. 2015 do 08. 04. 2015

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 10. 05. 2012 do 10. 05. 2012

Vlastníci

Název/Jméno: Společnosti pro Vás s.r.o.

IČO:28383605

Adresa: Praha 1 - Staré Město, Revoluční 655/1, PSČ 11000
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOLDRT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2015

Adresa: Smetanovo nábřeží 1188/14, 500 02 Hradec Králové
od 11. 08. 2015


Název/Jméno: BARTOŇ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2015

Adresa: č.p. 201, 664 34 Jinačovice
od 11. 08. 2015


Název/Jméno: SOTONA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rada
od 11. 08. 2015 do 31. 12. 2015

Adresa: Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 11. 08. 2015 do 31. 12. 2015


Název/Jméno: PALATA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2015
Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2015 do 11. 08. 2015

Adresa: Nerudova 456, 552 03 Česká Skalice
od 05. 02. 2015


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2015 do 11. 08. 2015

Adresa: U Parku 620, 252 42 Jesenice
od 05. 02. 2015 do 11. 08. 2015


Název/Jméno: MELČ ROBERT

IČO: 69286442

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2015 do 11. 08. 2015

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
od 05. 02. 2015 do 11. 08. 2015


Název/Jméno: VŠETEČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 02. 2015

Adresa: Velké náměstí 148/11, 500 03 Hradec Králové
od 05. 02. 2015


Název/Jméno: BLÁHOVÁ LUCIE

IČO: 74271938

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2015 do 11. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015

Adresa: Mládežnická 839, 272 04 Kladno
od 05. 02. 2015 do 11. 08. 2015
Kladno, Mládežnická 839, PSČ 27204
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015


Název/Jméno: BRYCHTA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 02. 2015

Adresa: č.p. 50, 671 34 Tvořihráz
od 05. 02. 2015


Název/Jméno: Vávra Martin

IČO: 66826373

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015

Adresa: U Prutníku 249, 250 72 Předboj
od 27. 08. 2014 do 05. 02. 2015
Předboj, U Prutníku 249, PSČ 25072
od 13. 06. 2012 do 27. 08. 2014


Název/Jméno: BALCAR JIŘÍ

IČO: 65621409

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015

Adresa: Sobětická 1477/18a, Radotín, 153 00 Praha 5
od 02. 08. 2013 do 05. 02. 2015
Praha 5 - Radotín, Sobětická 1477, PSČ 15300
od 13. 06. 2012 do 02. 08. 2013


Název/Jméno: BERKA VLADAN

IČO: 44770511

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015

Adresa: Mladá Boleslav - Čejetičky, U letiště 130, PSČ 29301
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015


Název/Jméno: LINHARTOVÁ VENDULKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015

Adresa: Jesenice, U Parku 620, okres Praha-západ, PSČ 25242
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015


Název/Jméno: JAREŠ RICHARD

IČO: 74884603

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rada
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015

Adresa: Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Mandysova 1303/12, PSČ 50012
od 13. 06. 2012 do 05. 02. 2015


Název/Jméno: LUSTIG DRAHOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012

Adresa: Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 16000
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012


Název/Jméno: LUSTIG JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 16900
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012


Název/Jméno: KRAMPEROVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012

Adresa: Praha 5 - Smíchov, Matoušova 1268/6, PSČ 15000
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012


Název/Jméno: HOUDOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012

Adresa: Dolní Zálezly - Dolní Zálezly, U kaolinky 122, PSČ 40301
od 10. 05. 2012 do 13. 06. 2012


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 5. 2012

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 14. 05. 2012
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 14. 05. 2012
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 14. 05. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 05. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 05. 2012
Projektování pozemkových úprav
od 14. 05. 2012
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 14. 05. 2012
Projektování elektrických zařízení
od 14. 05. 2012
Ubytovací služby
od 14. 05. 2012
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 14. 05. 2012
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 14. 05. 2012
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 14. 05. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 05. 2012
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 05. 2012
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 14. 05. 2012
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 14. 05. 2012
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 14. 05. 2012
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 14. 05. 2012
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 14. 05. 2012
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 14. 05. 2012
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 14. 05. 2012
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 14. 05. 2012 do 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 14. 05. 2012 do 30. 06. 2012
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 14. 05. 2012 do 31. 12. 2014
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 14. 05. 2012
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 14. 05. 2012
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 14. 05. 2012
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 14. 05. 2012
Poskytování technických služeb
od 14. 05. 2012
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 14. 05. 2012
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 14. 05. 2012
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 14. 05. 2012
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 05. 2012
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 14. 05. 2012
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 05. 2012
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 14. 05. 2012
Fotografické služby
od 14. 05. 2012
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 14. 05. 2012
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 14. 05. 2012 do 30. 04. 2013
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 14. 05. 2012
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 14. 05. 2012
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 14. 05. 2012
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 14. 05. 2012
Výroba hnojiv
od 14. 05. 2012
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba a zpracování skla
od 14. 05. 2012
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 14. 05. 2012
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 14. 05. 2012
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 14. 05. 2012
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 14. 05. 2012
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 14. 05. 2012
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 14. 05. 2012
Pěstitelské pálení
od 14. 05. 2012
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 14. 05. 2012
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 14. 05. 2012
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 14. 05. 2012
Broušení technického a šperkového kamene
od 14. 05. 2012
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 14. 05. 2012
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 14. 05. 2012
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 14. 05. 2012
Výroba zdravotnických prostředků
od 14. 05. 2012
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 14. 05. 2012
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 14. 05. 2012
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 14. 05. 2012
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 14. 05. 2012
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 14. 05. 2012
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 14. 05. 2012
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 14. 05. 2012
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 14. 05. 2012
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 14. 05. 2012
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 14. 05. 2012
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 14. 05. 2012
Výroba strojů a zařízení
od 14. 05. 2012
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 14. 05. 2012
Stavba a výroba plavidel
od 14. 05. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 14. 05. 2012


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24301761

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 7. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
32284671. Budějovická finanční a partneři s.r.o.1455761nám. Přemysla Otakara II. 123/36, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
24795731.správcovská a údržbářská s.r.o.24670553Brno - Královo Pole, Palackého třída 192/60, PSČ 61200
25280532D financial services a.s.3084167Čelakovského 638/9, Židenice, 615 00 Brno
115069933 Group s.r.o.26170205Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2029/124, PSČ 13000
26876963GFUN s.r.o.24854549K výtopně 1224, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
34575242 INVEST s.r.o.27647102Praha - Smíchov, Preslova 652, okres Hlavní město Praha, PSČ 15000
2092954H Consulting s.r.o.24739235Skorkov - Podbrahy 46, okres Mladá Boleslav, PSČ 29474
6604ABUELO a.s.27979121Plzeň, Skrétova /8, PSČ 30100
85494ACCOM holding s.r.o.44265191Na pláni 1997/41, Smíchov, 150 00 Praha 5
13932ČERNÝ ADAM63622432Praha 5, Skalní 268/16, PSČ 15000

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí