mobile2card a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem mobile2card a.s. v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18202. Její identifikační číslo je 24301761

Výpis z obchodního rejstříku mobile2card a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 10. 5. 2012

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18202

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3vsc4dn

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Dne 6.12.2016 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2017.
od 01. 01. 2017

  Dne 20.11.2015 přijala valná hromada toto: u s n e s e n í o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií I.Hodnota zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 2,000.000,-- Kč ( dva miliony korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2,000.000,--Kč (dva miliony korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 4,000.000,--Kč( čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II.Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií:1) Počet upisovaných akcií: 200 ks (celkem)2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,- Kč3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 2,000.000,--Kč4) Emisní kurs upisovaných akcií 10.000,- Kč/1kus5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 2,000.000,--Kč6) Druh upisovaných akcií: kmenové7) Forma upisovaných akcií: na jméno8) Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie) III.Přednostní právo na upisování akcií:Všichni akcionáři společnosti se dne 20.11.2015 před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II.IV.Způsob upisování akcií:Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, jimiž jsou: 1)brychta.org družstvo, IČ 28772164, se sídlem Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1382, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 140 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 1,400.000,--Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 1,400.000,--Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 10.000,--Kč.2)Pan Ing. Miloslav Palata, nar. 12. srpna 1967, bytem Nerudova 456, 552 03 Česká Skalice, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 60 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 600.000,--Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 600.000,--Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 10.000,--Kč.V.Místo a lhůta pro upisování akcií:Místo upisování akcií:V sídle notářské kanceláře JUDr. Jany Čírtkové, notářky se sídlem na adrese Hradec Králové, ul. Šafaříkova 550, PSČ 500 02. Lhůta pro upisování akcií:Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet ode dne 20.11.2015 ( dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct), včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy.VI.Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení:S ohledem na skutečnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně smlouvou o započtení pohledávky, neuvádí se bankovní účet, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií.VII.Souhlas se započtením pohledávek:Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti specifikovaných pod bodem VII. proti pohledávkám společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisní kurzu jimi upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. VII.1Valná hromada uděluje souhlas, aby na pohledávku Společnosti vůči zájemci - brychta.org družstvo, IČ 28772164, se sídlem Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové v celkové výši 1,400.000,-- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu 140 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč/1kus specifikovaných pod bodem II. byla započtena pohledávka tohoto zájemce v celkové výši 1,400.000,-- Kč ( jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), a to:Peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 19.1.2015 ( devatenáctého ledna roku dva tisíce patnáct) mezi brychta.org družstvo jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které brychta.org družstvo zapůjčilo Společnosti částku ve výši 3,896.200,--Kč ( tři miliony osm set devadesát šest tisíc dvě stě korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky brychta.org družstvo za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči brychta.org družstvo, která Společnosti vznikne na základě upsání akcií brychta.org družstvo, započtena částka odpovídající části půjčené jistiny, tj. částka ve výši 1,400.000,-- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), když zbývající část jistiny ve výši 2,496.200,--Kč ( dva miliony čtyři sta devadesát šest tisíc dvě stě korun českých) a úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny brychta.org družstvo jiným způsobem.VII.2Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Ing. Miloslavu Palatovi, nar. 12. srpna 1967, bytem Nerudova 456, 552 03 Česká Skalice, v celkové výši 600.000,--Kč ( šest set tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 60 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1kus specifikovaných pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikované peněžité pohledávce pana Ing. Miloslava Palaty vůči společnosti v celkové výši 600.000,--Kč ( šest set tisíc korun českých), a to: Peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 24.6.2015 ( dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce patnáct) mezi Ing. Miloslavem Palatou jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Ing. Miloslav Palata zapůjčil Společnosti částku ve výši 600.000,--Kč ( čest set tisíc korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Ing. Miloslava Palaty za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Ing. Miloslavu Palatovi, která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Ing. Miloslavem Palatou, započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 600.000,--Kč ( čest set tisíc korun českých), když úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Ing. Miloslavu Palatovi jiným způsobem.VIII.Způsob splacení emisního kurzu: Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovatelům (předem určeným zájemcům - akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých), proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých) specifikovaným pod bodem VII.IX.Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení:Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII. budou uzavírány tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - v sídle notářské kanceláře JUDr. Jany Čírtkové, notářky se sídlem na adrese Hradec Králové, ul. Šafaříkova 550.Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- do 3 ( tří) pracovních dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se Společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a Společnost společně s upisovateli (akcionáři) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků.
od 20. 11. 2015

Akcie

Počet: 400 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 11. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 04. 2015 od 20. 11. 2015

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 10. 05. 2012 od 08. 04. 2015

Vlastníci

Název/Jméno: Společnosti pro Vás s.r.o.

IČO: 28383605

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 05. 2012 od 13. 06. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BRYCHTA RADEK

Funkce: Likvidátor
od 01. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 02. 2015 od 01. 01. 2017


Název/Jméno: SOTONA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rada
od 11. 08. 2015 od 31. 12. 2015


Název/Jméno: BARTOŇ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2015 od 01. 01. 2017


Název/Jméno: PALATA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2015 od 01. 01. 2017
Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2015 od 11. 08. 2015


Název/Jméno: KOLDRT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2015 od 01. 01. 2017


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2015 od 11. 08. 2015


Název/Jméno: MELČ ROBERT

IČO: 69286442

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2015 od 11. 08. 2015


Název/Jméno: VŠETEČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 02. 2015 od 01. 01. 2017


Název/Jméno: BLÁHOVÁ LUCIE

IČO: 74271938

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2015 od 11. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 2012 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: VÁVRA MARTIN

IČO: 66826373

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 06. 2012 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: BALCAR JIŘÍ

IČO: 12636304

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 06. 2012 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: JAREŠ RICHARD

IČO: 74884603

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rada
od 13. 06. 2012 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: LINHARTOVÁ VENDULKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 2012 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: BERKA VLADAN

IČO: 44770511

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 06. 2012 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: LUSTIG DRAHOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2012 od 13. 06. 2012


Název/Jméno: LUSTIG JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 05. 2012 od 13. 06. 2012


Název/Jméno: HOUDOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2012 od 13. 06. 2012


Název/Jméno: KRAMPEROVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2012 od 13. 06. 2012


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 2012

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 14. 05. 2012
Výroba strojů a zařízení
od 14. 05. 2012
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 14. 05. 2012
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 14. 05. 2012
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 14. 05. 2012
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 14. 05. 2012
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 14. 05. 2012
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 14. 05. 2012
Stavba a výroba plavidel
od 14. 05. 2012
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 14. 05. 2012
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 14. 05. 2012
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 14. 05. 2012
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 14. 05. 2012
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 14. 05. 2012
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 14. 05. 2012
Výroba zdravotnických prostředků
od 14. 05. 2012
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 14. 05. 2012
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 14. 05. 2012
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 14. 05. 2012
Broušení technického a šperkového kamene
od 14. 05. 2012
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 14. 05. 2012
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 14. 05. 2012
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 14. 05. 2012
Pěstitelské pálení
od 14. 05. 2012
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 14. 05. 2012
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 14. 05. 2012
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 14. 05. 2012
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 14. 05. 2012
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 14. 05. 2012
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba a zpracování skla
od 14. 05. 2012
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 14. 05. 2012
Výroba hnojiv
od 14. 05. 2012
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 14. 05. 2012
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 14. 05. 2012
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 14. 05. 2012
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 14. 05. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 14. 05. 2012
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 14. 05. 2012
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 05. 2012
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 14. 05. 2012
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 05. 2012
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 14. 05. 2012
Fotografické služby
od 14. 05. 2012
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 14. 05. 2012
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 14. 05. 2012
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 14. 05. 2012
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 14. 05. 2012
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 14. 05. 2012 od 30. 04. 2013
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 14. 05. 2012 od 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 14. 05. 2012 od 30. 06. 2012
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 14. 05. 2012
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 14. 05. 2012
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 14. 05. 2012
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 14. 05. 2012
Poskytování technických služeb
od 14. 05. 2012
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 14. 05. 2012
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 14. 05. 2012
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 14. 05. 2012
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 14. 05. 2012
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 14. 05. 2012
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 14. 05. 2012
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 05. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 05. 2012
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 14. 05. 2012
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 14. 05. 2012
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 14. 05. 2012
Ubytovací služby
od 14. 05. 2012
Projektování elektrických zařízení
od 14. 05. 2012
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 14. 05. 2012
Projektování pozemkových úprav
od 14. 05. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 05. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 05. 2012
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 14. 05. 2012
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 14. 05. 2012
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 14. 05. 2012
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 14. 05. 2012 od 31. 12. 2014


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24301761

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 07. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
35803ACTIVE HOUSE a.s.24145122Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha
170942AGROZEM CZ SE29132428Revoluční 1082/8, 11000 Praha
219668AMADET Brno s.r.o.3846121Revoluční 1082/8, 11000 Praha
109215AMTN invest a.s.24835986Korunní 1173/83, 13000 Praha
125863Amuria Trading s.r.o.24691453Sázavská 914/8, 12000 Praha
12914Anonymní karty s.r.o.5566011Korunní 2569/108, 10100 Praha
201500ArtDEKoM s.r.o.24248681Benešova 1462/26, 25219 Rudná
84904B + B Public relations, spol. s r.o. v likvidaci49285742Jaroměř, 55101, Pražské Předměstí, Rybalkova, 939
73961BARDAVAN Trade a.s.1467077Anny Letenské 34/7, 12000 Praha
152365BEEHIVE Stock s.r.o.24156086Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha
78463BEGUDA Trade a.s.5375207Moravanů 2153/37, 16900 Praha
114814BENDING Finance s.r.o.2868318Osadní 869/32, 17000 Praha
222072BERGELN Company s.r.o.1421107Revoluční 1082/8, 11000 Praha
141028BERGIT Consulting s.r.o.1475568Revoluční 1082/8, 11000 Praha
223160BIO-SERVIS Czech s. r. o.28964144Eškova 413, 26223 Jince
147298BIRINI Consulting s.r.o.2869071Nitranská 1057/4, 10100 Praha
177657BK Sport servis Hradec Králové s.r.o. v likvidaci25940473Eliščino nábřeží 777/5, 50003 Hradec Králové
208849Blankemax Asset Management s.r.o.2752077Revoluční 1082/8, 11000 Praha
190023BONALDI Consulting s.r.o.24798100Pod višňovkou 1661/33, 14000 Praha
98729Bonett EUROGAS CNG City, a.s.29055806Sudoměřská 1293/32, 13000 Praha
107983BRIEFING Invest s.r.o.24839388Pod višňovkou 1661/33, 14000 Praha
104691C. Q. A. SYSTEM CZ s.r.o.1385747Revoluční 1082/8, 11000 Praha
105307CARLES House s.r.o.24137898Školská 694/32, 11000 Praha
181647CASERTA Invest s.r.o.1940759Mánesova 1616/66, 12000 Praha
151946CENGIS House s.r.o.5632901Moravanů 2153/37, 16900 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2849951"Bytové družstvo Kvestorská 1178/11", družstvo, v likvidaci62408887Kvestorská 1178/11, 14000 Praha
2058602AEC technik spol.s r.o. v likvidaci62917340Hanusova 952/15, 14000 Praha
1082425AGRO-REAL TRANS s.r.o.4474961Kvestorská 279/10, 14000 Praha
238447ANNOSON Properties, s.r.o.27911284Hanusova 1411/18, 14000 Praha
1372338Ardum & Partners,s.r.o.25087169Hanusova 1025/9, 14000 Praha
2294935BELLIS PLUS ,s.r.o. v likvidaci25072200Kvestorská 337/5, 14000 Praha
2594551BM Agentura s.r.o. v likvidaci27360873Praha, 14000, Michle (Praha 4), Hanusova, 347/16
2323760Brands4U s.r.o.4523121Kvestorská 337/5, 14000 Praha
1198829Broker Trust, a.s.26439719Hanusova 1411/18, 14000 Praha
2842638Bytový dům Raisova, s.r.o.27538923Hanusova 353/12, 14000 Praha
1276526CLF Properties, s.r.o. v likvidaci64576787Praha, 14000, Michle (Praha 4), Kvestorská, 2
262115CREAFIN, spol. s r.o.25091981Hanusova 1411/18, 14000 Praha
3269683ČBF - Pražský basketbalový svaz, evidenční číslo ČBF 0122709053Hanusova 347/16, 14000 Praha
2675826ENERGO ALFA PRAGUE s.r.o.1604813Pod vršovickou vodárnou III 95/4, 14000 Praha
1370274EUREXPORT,s.r.o.61251321Kvestorská 287/2, 14000 Praha
2117174FINESIA, s.r.o. "v likvidaci"24801747Hanusova 353/12, 14000 Praha
1307821FINESKO Industry, a.s.25288016Hanusova 353/12, 14000 Praha
150496FINESKO Invest a.s.28190009Hanusova 353/12, 14000 Praha
2536466Fitstav Group s.r.o.1593781Hanusova 353/12, 14000 Praha
366211HADRO s.r.o.3908909Pod vršovickou vodárnou III 95/4, 14000 Praha
2158364Hau Pham Gia68843178Praha, 14000, Michle (Praha 4), Hanusova, 1025/9
804260HESTIA,spol. s r.o.551228Kvestorská 287/2, 14000 Praha
1624911HOTEL SAPA SERVISNÍ s.r.o. v likvidaci24834386Hanusova 347/16, 14000 Praha
2638078Hypo na míru s.r.o.5736501Hanusova 1411/18, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
213665Jan RICHTER - HONZÍK66856442Praha, 14000, , HANUSOVA, 352/14
1655471Prof.PhDr. Jaroslav Žižka, CSc., MBA40785432Kvestorská 1178/11, 14000 Praha
464245Adámek Petr69957916Hanusova 100/7, 14000 Praha
85493Adámková Michaela73756482Hanusova 100/7, 14000 Praha
777838Bžochová Jelena45260061Kvestorská 289/4, 14000 Praha
2955002Cong Son Truong70060789Praha, 14000, Michle (Praha 4), Hanusova, 1025/9
465862Csolti Attila60616695Hanusova 947/13, 14000 Praha
732597Demeterová Kateřina4221681Hanusova 952/15, 14000 Praha
1854272Drábková Dagmar61267457Hanusova 947/13, 14000 Praha
923456Duc Trung Kieu66429935Hanusova 952/15, 14000 Praha
616401Dušková Alžběta18412351Hanusova 947/13, 14000 Praha
595732Fera Vitaliy28884752Evropská 674/156, 16000 Praha
946643Fliegelová Adéla86604333Hanusova 952/15, 14000 Praha
3364854Frolík Jiří4918592Hanusova 952/15, 14000 Praha
617681Frýda Ladislav49643967Hanusova 353/12, 14000 Praha
358021Havránek Jiří49642880Praha, 14000, Michle (Praha 4), HANUSOVA, 1170/25
1956424Hoang Hai Nguyen68873492Praha, 14000, Michle (Praha 4), Hanusova, 1025/9
2379477Hong Van Nguyen70050261Praha, 14000, Michle (Praha 4), Hanusova, 1025/9
1879838Hrubý Libor13780417Hanusova 1025/9, 14000 Praha
1718578Huu Nghi Pham68843101Praha, 14000, Michle (Praha 4), Hanusova, 1025/9
1310227Chadraba Tomáš75290472Hanusova 952/15, 14000 Praha
2447946Chien Thang Le67211208Praha, 14000, Michle (Praha 4), Hanusova, 1025/9
3428803Jelínková Jana70054398Hanusova 947/13, 14000 Praha
391267Khac Long Do66479321Praha, 14000, Michle (Praha 4), HANUSOVA, 16
2917885Königsmark Vladimír10157131Hanusova 947/13, 14000 Praha