Mondi Coating Štětí a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Mondi Coating Štětí a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1360. Jeho identifikační číslo je 25428373

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Mondi Coating Štětí a.s.

Datum zápisu: 28. 3. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1360

Identifikační číslo:25428373

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nq4e85b

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Reklamní činnost a marketing
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 12. 2014

  Dne 15. listopadu 2007 (patnáctého listopadu roku dvoutisícího sedmého) rozhodla společnost Mondi Packaging Paper Štětí a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Mondi Coating Štětí a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti ve výši 35.148.000,- Kč (třicet pět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 35.148.000,- Kč (třiceti pěti milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých) na 50.148.000,- Kč (padesát milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 1.500 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem.3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny akcie, tedy 1.500 kusů akcií společnosti, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 10.000,- Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08, a bude je možno upsat v sídle společnosti Mondi Coating Štětí a.s., a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Mondi Packaging Paper Štětí a.s. do výše uvedeného sídla společnosti Mondi Coating Štětí a.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 17870803/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. Upisovatel splatí 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty a tím i emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. g),h),i) a k) obchodního zákoníku.9. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
od 19. 11. 2007 do 04. 12. 2007

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnostiFrantschach Coating Czech a.s. schválil svůj nepeněžitý vklad vhodnotě 33.148.000,- Kč určené na základě znaleckého posudku zedne 25. dubna 2001. Společný posudek byl zpracován dvěma naspolečnosti nezávislými znalci jmenovanými rozhodnutím Okresníhosoudu v Litoměřicích č.j. 7Nc 711/2001-8, a to Ing. MilanemVodičkou, CSc. a JUDr. Pavlem Krausem, CSc. Předmětem vkladujsou movité a nemovité věci jediného akcionáře vymezené veznaleckém posudku a oceněné tamtéž na hodnotu 33.148.000,- Kč.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Znalci Ing. Milan Vodička, CSc. a JUDr. Pavel Kraus, CSc.vypracovali dodatek ke svému znaleckému posudku ze dne 25. dubna2001. Znalci ocenili v dodatku zmíněného znaleckého posudkupředmět nepeněžitého vkladu společnosti Frantschach Pulp & Papera.s. pomocí další z metod vhodných pro ocenění předmětunepeněžitého vkladu, kterou je metoda časového ohodnocení.Výslednou výši ocenění podle této metody určili znalci na částku36.031.150,- Kč. Znalci rovněž v dodatku k uvedenému posudkudoplnili popis předmětu nepeněžitého vkladu.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnostiFrantschach Coating Czech a.s. následně rozhodl, že vzhledem krozdílným výsledkům znaleckého ocenění předmětu nepeněžitéhovkladu při použití různých metod použije pro účely zvýšenízákladního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s.nižší z obou hodnot ocenění, tedy částku 33.148.000,- Kč, a tose zřetelem ke garanční funkci základního kapitálu, ochraněspolečnosti, jejíž akcie jsou nepeněžitým vkladem spláceny, aochraně třetích osob.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Základní kapitál společnosti Frantschach Coating Czech a.s. budezvýšen následujícím způsobem:Základní kapitál společnosti Frantschach Coating Czech a.s. budezvýšen z 2.000.000,- Kč na 35.148.000,- Kč, tedy o částku33.148.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Celkový počet upisovaných akcií bude 33.148 ks o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na jméno vlistinné podobě, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva ajež nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou vydány jakohromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Na žádostakcionáře vydá společnost Frantschach Coating Czech a.s. do 14dnů od obdržení žádosti jednotlivé akcie proti vrácení hromadnélistiny. V ostatním se výměna hromadné listiny za jednotlivéakcie řídí příslušnými ustanoveními zákona o cenných papírech.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  S ohledem na skutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitýmvkladem, nemá jediný akcionář v souladu s § 200a odst. 1obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Nazákladě této skutečnosti dojde k upsání akcií postupem podle§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediným akcionářem společnostiFrantschach Coating Czech a.s., kterým je společnost FrantschachPulp & Paper a.s. se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ: 411 08,IČ 44569939.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Jediný akcionář rozhodl v souladu s § 202 a násl. obchodníhozákoníku a článkem 6.1.4 a) a b) stanov o zvýšení základníhokapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s. o částku33.148.000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů sto čtyřicet osmtisíc korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního právačiní 15 dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií, a to jedinému akcionáři společnosti naadresu jeho sídla, popř. k rukám jeho zmocněnců Milanu Polákoviči Martinu Lukášovi na adresu sídla advokátní kanceláře WeinholdAndersen Legal, v.o.s., která se nachází v Husově 5, Praha 1,110 00. Návrh na uzavření smlouvy je možno přijmout kdykoliv aždo uplynutí patnácti dnů od doručení tohoto návrhu jedinémuakcionáři, popř. jeho zmocněncům, přičemž tato lhůta počínáběžet dřívějším z obou doručení. V případě, že návrh smlouvy oupsání akcií bude jedinému akcionáři předložen před zápisemrozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, bude návrh smlouvy o upsání akciíobsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní mocirozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s.do obchodního rejstříku. Jediný akcionář provede úpis novýchakcií v sídle advokátní kanceláře Weinhold Andersen Legal,v.o.s, na adrese Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurzupisovaných akcií bez využití přednostního práva bude stejnýjako jejich nominální hodnota, tedy 1.000,- Kč.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě10 dnů ode dne upsání nových akcií. O splacení nepeněžitéhovkladu bude vyhotoven zápis o převzetí movitých a nemovitýchvěcí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. SpolečnostFrantschach Coating Czech a.s. vydá jedinému akcionářiprohlášení o převzetí předmětu nepeněžitého vkladu. Místemsplacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti FrantschachCoating Czech a.s.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Se zvýšením základního kapitálu společnosti Frantschach CoatingCzech a.s. není spojeno vydání akcií nového druhu.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité a nemovité věcijediného akcionáře vymezené a oceněné ve společném znaleckémposudku ze dne 25. dubna 2001, zpracovaného dvěma znalcinezávislými na společnosti Frantschach Coating Czech a.s., a toIng. Milanem Vodičkou, CSc. a JUDr. Pavlem Krausem, CSc. Obaznalci byli jmenováni za tímto účelem okresním soudem vLitoměřicích, č.j. 7Nc 711/2001-8. Oba znalci ocenili veznaleckém posudku nepeněžitý vklad jediného akcionáře na33.148.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem33.148 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat okmenové akcie na jméno v listinné podobě, s nimiž nebudou spojenažádná zvláštní práva.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Zájemce, tj. jediný akcionář upíše bez využití přednostníhopráva všechny nové akcie společnosti Frantschach Coating Czecha.s. na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jedinýmakcionářem a společností Frantschach Coating Czech a.s.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

  Jediný akcionář konstatoval, že mu byla předložena písemnázpráva představenstva společnosti Frantschach Coating Czecha.s., ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitýmivklady a odůvodněna výše navrhovaného emisního kurzu. Zprávapředstavenstva potvrdila, že upsání akcií na zvýšení základníhokapitálu nepeněžitým vkladem jediného akcionáře je v důležitémzájmu společnosti Frantschach Coating Czech a.s.
od 18. 06. 2001 do 28. 06. 2001

Akcie

Počet: 1 700 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 12. 2007

Počet: 33 148 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2007

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 28. 06. 2001 do 28. 06. 2001

Počet: 33 148 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 28. 06. 2001 do 28. 06. 2001

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 28. 03. 2001 do 28. 03. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: Mondi Coating B.V.

Adresa: Maastricht, Fort Willemweg 1, 6219PA, Nizozemské království
od 23. 06. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 06. 2010


Název/Jméno: Mondi Štětí a.s.

IČO:26161516

Adresa: Štětí, Litoměřická 272, PSČ 41108
od 03. 04. 2002 do 23. 06. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 04. 2002 do 23. 06. 2010


Název/Jméno: Frantschach Pulp & Paper a.s.

IČO:44569939

Adresa: Štětí, Litoměřická 272, PSČ 41108
od 28. 03. 2001 do 03. 04. 2002

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 03. 2001 do 03. 04. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TICHÝ PETR

IČO: 42754917

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2002

Adresa: Bezručova 2893, 276 01 Mělník
od 30. 07. 2014
Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník
od 27. 03. 2014 do 30. 07. 2014
Mělník, Za Stadionem 3842, PSČ 27601
od 13. 06. 2012 do 27. 03. 2014
Mělník, Bezručova 2893, PSČ 27601
od 17. 07. 2002 do 13. 06. 2012


Název/Jméno: ŤOPEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2006

Adresa: Pomořanská 481/12, Troja, 181 00 Praha 8
od 27. 03. 2014
Praha - Praha 8 - Karlín, U Sluncové 603/9, PSČ 18600
od 14. 03. 2011 do 27. 03. 2014
Praha - Praha 8 - Karlín, U Sluncové 603, PSČ 18600
od 10. 08. 2006 do 14. 03. 2011


Název/Jméno: CHRAMOSTA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 04. 2002 do 17. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002

Adresa: Sluneční 621, 270 61 Lány
od 27. 03. 2014
Lány , Sluneční 621, PSČ 27061
od 13. 06. 2012 do 27. 03. 2014
Praha - Praha 4, Podolská 25, PSČ 14700
od 04. 07. 2007 do 13. 06. 2012
Praha 4, Podolská 25
od 28. 03. 2001 do 04. 07. 2007


Název/Jméno: VÁVRA ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2001 do 17. 07. 2002

Adresa: Libušina 877, 413 01 Roudnice nad Labem
od 27. 03. 2014
Roudnice nad Labem, Libušina 877, PSČ 41301
od 23. 12. 2003 do 27. 03. 2014
Roudnice nad Labem, Hornická 1736
od 28. 03. 2001 do 23. 12. 2003


Název/Jméno: OPÁLENÝ JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2009

Adresa: Davídkova 2375/29, Libeň, 180 00 Praha 8
od 27. 03. 2014
Praha - Praha 8 - Libeň, Davídkova 2375/29, PSČ 18000
od 20. 05. 2009 do 27. 03. 2014


Název/Jméno: STROBL MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 2011

Adresa: Judenburg, Siedlerstraße 6, 8750, Rakouská republika
od 07. 03. 2011


Název/Jméno: Gerard Neil Burns

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2009 do 07. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2002 do 10. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2002 do 17. 07. 2002

Adresa: Bristol, Frampton Cotterell, Blackberry Drive 3, BS36 2SL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 14. 05. 2009 do 07. 03. 2011
Frampton Cotterell, Bristol, BS36 2SL, Anglie
od 17. 07. 2002 do 10. 08. 2006
Frampton Cotterell, Bristol, BS36 2SL, Anglie, bytem v ČR: Litoměřice, Mírové nám. 12
od 24. 04. 2002 do 17. 07. 2002


Název/Jméno: ERKÉN MATS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 do 14. 05. 2009

Adresa: Örebro, Varbovägen 35, 70230, Švédské království
od 02. 08. 2007 do 14. 05. 2009


Název/Jméno: FÜHR HAKAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2006 do 02. 08. 2007

Adresa: 70217 Örebro, Dalawägen 16, Švédské království
od 08. 09. 2006 do 02. 08. 2007


Název/Jméno: SENECKÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2006 do 20. 05. 2009

Adresa: Bříza 58, PSČ 41301
od 10. 08. 2006 do 20. 05. 2009


Název/Jméno: ŠABATKA TOMÁŠ

IČO: 75308398

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2002 do 10. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002

Adresa: Deštná 17, PSČ 471 41
od 29. 08. 2002 do 10. 08. 2006
Deštná 17
od 28. 03. 2001 do 29. 08. 2002


Název/Jméno: HIESINGER FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2002 do 17. 07. 2002

Adresa: Passaner Platz 2, 1010 Vídeň, Rakousko
od 24. 04. 2002 do 17. 07. 2002


Název/Jméno: Thomas Klaus Schäbinger

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 04. 2002 do 10. 08. 2006

Adresa: Passauergasse 16, A 2340 Mödling, Rakousko
od 24. 04. 2002 do 10. 08. 2006


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002

Adresa: Roudnice nad Labem, Okružní 2715
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002


Název/Jméno: KRTIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002

Adresa: Jindřichův Hradec, Nádražní 685/II
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002


Název/Jméno: DOŠLÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002

Adresa: Štětí, Radouňská 470
od 28. 03. 2001 do 24. 04. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 2014

Odpovědní zástupci: Jan Veselý


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 5. 2002

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- papírem a výrobky z papíru - obaly - v oblasti zušlechťování papíru, aluminia, textilií
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. David Chramosta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 5. 2002

Obory činnosti: - v dopravě
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- v oblasti servisu - laminace, převíjení, potisku
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. David Chramosta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 5. 2002

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. David Chramosta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 2001

Obory činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 16. 12. 2014
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 07. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 07. 10. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 07. 10. 2008
Zprostředkování služeb
od 13. 05. 2002 do 07. 10. 2008
Zprostředkování obchodu
od 13. 05. 2002 do 07. 10. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 13. 05. 2002 do 07. 10. 2008
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 28. 03. 2001 do 07. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. David Chramosta


Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 2001

Obory činnosti: - kancelářských potřeb
od 02. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- hygienických a toaletních potřeb
od 02. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- vlákniny, papíru a lepenky
od 02. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- tapet
od 02. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- vlnitého papíru, lepenky a obalů
od 02. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. David Chramosta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25428373

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 4. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
1219595"STEPPI", v likvidaci26554241Hvězdná 484/7, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
15022331.ProFin, spol. s r.o.25778099Sasanková 2661/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10
548255A C E R - C.S., spol. s r.o.47284927Ústí nad Labem, Podhoří 345/40, PSČ 40010
459494A-INTEX, spol. s r.o.18127916Třebíč, Arbesova 1251/27, PSČ 67401
1034694ABATIS-interiéry s.r.o.27567028Šestajovice, Školská 33/3, PSČ 25092

Související osoby

#NázevICOAdresa
10118931, Společný podílPraha 4 Libuš, K lukám 649
642828Jindra ZdeněkHorní Slatina 33
116858910, Božena HalíkováPraha 4 Libuš, K lukám 649
400154100 Mega Hradec Králové, spol. s r.o.46507141Hradec Králové, Gočárova 748, PSČ 50002
116858011, Jiřina HájkováPraha 4 Libuš, K lukám 649

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí