Mondi Coating Štětí a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Mondi Coating Štětí a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1360. Její identifikační číslo je 25428373

Výpis z obchodního rejstříku Mondi Coating Štětí a.s.

Datum zápisu: 28. 3. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1360

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nq4e85b

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Reklamní činnost a marketing
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 12. 2014

  Dne 15. listopadu 2007 (patnáctého listopadu roku dvoutisícího sedmého) rozhodla společnost Mondi Packaging Paper Štětí a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Mondi Coating Štětí a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti ve výši 35.148.000,- Kč (třicet pět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 35.148.000,- Kč (třiceti pěti milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých) na 50.148.000,- Kč (padesát milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 1.500 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem.3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny akcie, tedy 1.500 kusů akcií společnosti, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 10.000,- Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08, a bude je možno upsat v sídle společnosti Mondi Coating Štětí a.s., a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Mondi Packaging Paper Štětí a.s. do výše uvedeného sídla společnosti Mondi Coating Štětí a.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 17870803/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. Upisovatel splatí 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty a tím i emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. g),h),i) a k) obchodního zákoníku.9. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
od 19. 11. 2007 od 04. 12. 2007

  Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité a nemovité věcijediného akcionáře vymezené a oceněné ve společném znaleckémposudku ze dne 25. dubna 2001, zpracovaného dvěma znalcinezávislými na společnosti Frantschach Coating Czech a.s., a toIng. Milanem Vodičkou, CSc. a JUDr. Pavlem Krausem, CSc. Obaznalci byli jmenováni za tímto účelem okresním soudem vLitoměřicích, č.j. 7Nc 711/2001-8. Oba znalci ocenili veznaleckém posudku nepeněžitý vklad jediného akcionáře na33.148.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem33.148 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat okmenové akcie na jméno v listinné podobě, s nimiž nebudou spojenažádná zvláštní práva.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Se zvýšením základního kapitálu společnosti Frantschach CoatingCzech a.s. není spojeno vydání akcií nového druhu.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě10 dnů ode dne upsání nových akcií. O splacení nepeněžitéhovkladu bude vyhotoven zápis o převzetí movitých a nemovitýchvěcí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. SpolečnostFrantschach Coating Czech a.s. vydá jedinému akcionářiprohlášení o převzetí předmětu nepeněžitého vkladu. Místemsplacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti FrantschachCoating Czech a.s.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního právačiní 15 dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií, a to jedinému akcionáři společnosti naadresu jeho sídla, popř. k rukám jeho zmocněnců Milanu Polákoviči Martinu Lukášovi na adresu sídla advokátní kanceláře WeinholdAndersen Legal, v.o.s., která se nachází v Husově 5, Praha 1,110 00. Návrh na uzavření smlouvy je možno přijmout kdykoliv aždo uplynutí patnácti dnů od doručení tohoto návrhu jedinémuakcionáři, popř. jeho zmocněncům, přičemž tato lhůta počínáběžet dřívějším z obou doručení. V případě, že návrh smlouvy oupsání akcií bude jedinému akcionáři předložen před zápisemrozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, bude návrh smlouvy o upsání akciíobsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní mocirozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s.do obchodního rejstříku. Jediný akcionář provede úpis novýchakcií v sídle advokátní kanceláře Weinhold Andersen Legal,v.o.s, na adrese Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurzupisovaných akcií bez využití přednostního práva bude stejnýjako jejich nominální hodnota, tedy 1.000,- Kč.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Zájemce, tj. jediný akcionář upíše bez využití přednostníhopráva všechny nové akcie společnosti Frantschach Coating Czecha.s. na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jedinýmakcionářem a společností Frantschach Coating Czech a.s.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  S ohledem na skutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitýmvkladem, nemá jediný akcionář v souladu s § 200a odst. 1obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Nazákladě této skutečnosti dojde k upsání akcií postupem podle§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediným akcionářem společnostiFrantschach Coating Czech a.s., kterým je společnost FrantschachPulp & Paper a.s. se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ: 411 08,IČ 44569939.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Celkový počet upisovaných akcií bude 33.148 ks o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na jméno vlistinné podobě, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva ajež nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou vydány jakohromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Na žádostakcionáře vydá společnost Frantschach Coating Czech a.s. do 14dnů od obdržení žádosti jednotlivé akcie proti vrácení hromadnélistiny. V ostatním se výměna hromadné listiny za jednotlivéakcie řídí příslušnými ustanoveními zákona o cenných papírech.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Základní kapitál společnosti Frantschach Coating Czech a.s. budezvýšen následujícím způsobem:Základní kapitál společnosti Frantschach Coating Czech a.s. budezvýšen z 2.000.000,- Kč na 35.148.000,- Kč, tedy o částku33.148.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnostiFrantschach Coating Czech a.s. následně rozhodl, že vzhledem krozdílným výsledkům znaleckého ocenění předmětu nepeněžitéhovkladu při použití různých metod použije pro účely zvýšenízákladního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s.nižší z obou hodnot ocenění, tedy částku 33.148.000,- Kč, a tose zřetelem ke garanční funkci základního kapitálu, ochraněspolečnosti, jejíž akcie jsou nepeněžitým vkladem spláceny, aochraně třetích osob.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Znalci Ing. Milan Vodička, CSc. a JUDr. Pavel Kraus, CSc.vypracovali dodatek ke svému znaleckému posudku ze dne 25. dubna2001. Znalci ocenili v dodatku zmíněného znaleckého posudkupředmět nepeněžitého vkladu společnosti Frantschach Pulp & Papera.s. pomocí další z metod vhodných pro ocenění předmětunepeněžitého vkladu, kterou je metoda časového ohodnocení.Výslednou výši ocenění podle této metody určili znalci na částku36.031.150,- Kč. Znalci rovněž v dodatku k uvedenému posudkudoplnili popis předmětu nepeněžitého vkladu.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnostiFrantschach Coating Czech a.s. schválil svůj nepeněžitý vklad vhodnotě 33.148.000,- Kč určené na základě znaleckého posudku zedne 25. dubna 2001. Společný posudek byl zpracován dvěma naspolečnosti nezávislými znalci jmenovanými rozhodnutím Okresníhosoudu v Litoměřicích č.j. 7Nc 711/2001-8, a to Ing. MilanemVodičkou, CSc. a JUDr. Pavlem Krausem, CSc. Předmětem vkladujsou movité a nemovité věci jediného akcionáře vymezené veznaleckém posudku a oceněné tamtéž na hodnotu 33.148.000,- Kč.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Jediný akcionář konstatoval, že mu byla předložena písemnázpráva představenstva společnosti Frantschach Coating Czecha.s., ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitýmivklady a odůvodněna výše navrhovaného emisního kurzu. Zprávapředstavenstva potvrdila, že upsání akcií na zvýšení základníhokapitálu nepeněžitým vkladem jediného akcionáře je v důležitémzájmu společnosti Frantschach Coating Czech a.s.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

  Jediný akcionář rozhodl v souladu s § 202 a násl. obchodníhozákoníku a článkem 6.1.4 a) a b) stanov o zvýšení základníhokapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s. o částku33.148.000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů sto čtyřicet osmtisíc korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem.
od 18. 06. 2001 od 28. 06. 2001

Akcie

Počet: 1 700 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 12. 2007

Počet: 33 148 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: Mondi Coating B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 06. 2010


Název/Jméno: Mondi Štětí a.s.

IČO: 26161516

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 04. 2002 od 23. 06. 2010


Název/Jméno: Frantschach Pulp   & Paper a.s.

IČO: 44569939

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 03. 2001 od 03. 04. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TICHÝ PETR

IČO: 70713391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2002


Název/Jméno: ŤOPEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2006


Název/Jméno: OPÁLENÝ JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2009


Název/Jméno: VÁVRA ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2001 od 17. 07. 2002


Název/Jméno: CHRAMOSTA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 04. 2002 od 17. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 2001 od 24. 04. 2002


Název/Jméno: STROBL MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 2011


Název/Jméno: Gerard Neil Burns

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2009 od 07. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2002 od 10. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2002 od 17. 07. 2002


Název/Jméno: ERKÉN MATS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 od 14. 05. 2009


Název/Jméno: FÜHR HAKAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2006 od 02. 08. 2007


Název/Jméno: SENECKÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2006 od 20. 05. 2009


Název/Jméno: ŠABATKA TOMÁŠ

IČO: 75308398

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2002 od 10. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 03. 2001 od 24. 04. 2002


Název/Jméno: HIESINGER FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2002 od 17. 07. 2002


Název/Jméno: Thomas Klaus Schäbinger

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 04. 2002 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 03. 2001 od 24. 04. 2002


Název/Jméno: KRTIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2001 od 24. 04. 2002


Název/Jméno: DOŠLÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2001 od 24. 04. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 2014

Odpovědní zástupci:


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 265137

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 265137

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 265137

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 03. 2001

Odpovědní zástupci: 265137

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 03. 2001

Odpovědní zástupci: 265137


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25428373

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 04. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
1316625"STEPPI", v likvidaci26554241Hvězdná 484/7, 46005 Liberec
555631.ProFin, spol. s r.o.25778099Sasanková 2661/10, 10600 Praha
706304A C E R - C.S., spol. s r.o.47284927Podhoří 345/40, 40010 Ústí nad Labem
172937AboutMac s.r.o.27653218Eliášova 331/7, 16000 Praha
406911ALIARESIN a.s. "v likvidaci"25351371Ostrava, 70903, Mariánské Hory, Chemická, 2040
792225AMADEUS - jazyková agentura, společnost s ručením omezeným623006016, 78321 Bílá Lhota
1097274ASTERION, s.r.o.26190290Zlonínská 581, 25065 Líbeznice
173688ATELIER B spol. s r.o. v likvidaci45021333České Budějovice, 37019, , Rudolfovská, 202/88
309269ATLAS spol. s r.o. v likvidaci528609K Pustinám 64, 53002 Pardubice
208175AUDIT Litoměřice s.r.o.25465902Vrchlického 248/17, 41201 Litoměřice
169280AVALANCHE CAR, s.r.o.27872653Leopoldova 2041/28, 14900 Praha
812997Aviationexam s.r.o.27593886Petržílkova 2583/13, 15800 Praha
420301BASK a.s. v likvidaci44569874Roudnice nad Labem, 41301, , Sladkovského, 1357
1114772BAUKAR s.r.o. v likvidaci25409662Opletalova 1535/4, 11000 Praha
500052BÉTEL CZ z.s.26983982Ke Kateřinkám 1405/5, 14900 Praha
1013493Botanická 14 - společenství vlastníků jednotek26287650Botanická 601/14, 60200 Brno
567651BOZP - PO s.r.o.27199509Lhotská 2203/20, 19300 Praha
1165070Bytové družstvo KK 95/96 v likvidaci25782193Praha 4 - Chodov, Ke Kateřinkám 1395/6, PSČ 149 00
60605Bytové družstvo Slezská 23153044459Slezská 2315/62, 12000 Praha
64901Central Europe Engineering & Investment, a.s., organizační složka28255101Trojská 248/177, 17100 Praha
1223472CIHELNA - PILA Kostelec n.O. s.r.o.62245481Kostelec n.O. čp. 8, PSČ 411 18
575350Český Aeroholding, a.s.24821993Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
509309DC-NR, a.s.26032295Děčín IV, Prokopa Holého 130/15, PSČ 405 02
536918DELEGATE SERVICE s.r.o.25030400Opletalova 1535/4, 11000 Praha
1370559DOLVES s.r.o.26299372Dolní Loučky, 59455, Dolní Loučky, , 275

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2226342" TAMI ŠTĚTÍ ", s.r.o. v likvidaci61539911Litoměřická 272, 41108 Štětí
216750AMER-SIL s.r.o. v likvidaci47284811Štětí, 41108, Štětí, Litoměřická, 272
1909169Dia-Praktik s.r.o.22793569Litoměřická 272, 41108 Štětí
2042367EURO WASTE, s.r.o.25018132Litoměřická 272, 41108 Štětí
2130947Frantschach Consulting Czech s.r.o. v likvidaci25433555Štětí, 41108, Štětí, Litoměřická, 272
782465Frantschach Pulp & Paper a.s.44569939Štětí, 41108, Štětí, Litoměřická, 272
253878KERATECH GROUP a.s.25441469Litoměřická 272, 41108 Štětí
2368679LABE WOOD s.r.o.22793895Litoměřická 272, 41108 Štětí
795141Mondi Bags Štětí a.s.25009303Litoměřická 272, 41108 Štětí
1180265Mondi Coating Štětí a.s.25428373Litoměřická 272, 41108 Štětí
1032407Mondi Flexibles Štětí a.s.46712097Štětí, 41108, Štětí, Litoměřická, 272
2441000Mondi Štětí a.s.26161516Litoměřická 272, 41108 Štětí
2999258Mondi Štětí White Paper s.r.o.22797734Litoměřická 272, 41108 Štětí
1160608Polnohospodárské družstvo Vojtovce44555041Litoměřická 272, 41108 Štětí
73607PRINTCO s.r.o. v likvidaci48269158Štětí, 41108, , Litoměřická, 272
1280400Real Neograph, s.r.o. v likvidaci26119978Litoměřická 272, 41108 Štětí
1351973Valmet s.r.o.27106764Litoměřická 272, 41108 Štětí
2734741Základní organizace Mondi Coating Štětí75105331Litoměřická 272, 41108 Štětí
1022111Základní organizace OS DLV při NORSKE SKOG a.s. závod Štětí70932743Štětí, 41108, Štětí, Litoměřická, 272
2209001ZINCOR VICTOCOR TECHNOLOGY s.r.o., v likvidaci26137887Litoměřická 272, 41108 Štětí
2660417Znalecký ústav forenzní polygrafie a papíru s.r.o.22774696Litoměřická 272, 41108 Štětí
1668030ZO OS - SEPAP ŠTĚTÍ18385613Litoměřická 272, 41108 Štětí
1133786ZO OS DLV KERATECH a.s.75069831Štětí, 41108, Štětí, Litoměřická, 272

Fyzické osoby v okolí