MONETA Money Bank, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem MONETA Money Bank, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5403. Jeho identifikační číslo je 25672720

 
 

Výpis z obchodního rejstříku MONETA Money Bank, a.s.

Datum zápisu: 9. 6. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5403

Identifikační číslo:25672720

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3kpd8nk

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 14028
od 15. 02. 2012
Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 14028
od 04. 02. 2003 do 15. 02. 2012
Praha 1, Hybernská 18, PSČ 11000
od 09. 06. 1998 do 04. 02. 2003
Vyskočilova 1422/1A, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 12. 2015

  Jediný akcionář společnosti dne 23.11.2015 přijal v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 510.000.000,-Kč (slovy: pět set deset milionů korun českých) o částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 511.000.000,-Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých).2.Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), se nepřipouští.3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následující nové akcie: jeden kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydané jako zaknihovaný cenný papír, dále jen Akcie.4.Emisní kurs Akcie činí 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcie, tj. částka ve výši 326.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio.5.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti.6.Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnost GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, se sídlem 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen upisovatel).7.Akcie bude upsána na základě Smlouvy o úpisu Akcie uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen Smlouva o úpisu Akcie).8.Akcie nebude upisována prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry.9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsané Akcie na bankovní účet společnosti číslo: 213217422/0600, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie.10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsané Akcie (dále jen pohledávka společnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení korunového přeplatku ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který vznikl dne 19.6.1998 tím, že společnost GE Capital International Holdings Corporation, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen GE Capital International Holdings Corporation), jako jediný akcionář společnosti, uhradila částku 70.000.000 USD (slovy: sedmdesát milionů amerických dolarů) vyjádřenou v měně CZK (koruny české) dle přepočítacího kurzu měn platného ke dni platby částkou 2.327.220.000,-Kč (slovy: dvě miliardy tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na korunový účet společnosti, za účelem splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 2.000.000.000,-Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), přičemž tato pohledávka byla dne 26.10.2015 převedena na upisovatele společností GE Capital UK Holdings LLC, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké, jakožto právním nástupcem společnosti GE Capital International Holdings Corporation (dále jen pohledávka upisovatele vůči společnosti). Společnosti GE Money Bank, a.s. byl výše uvedený převod pohledávky upisovatele vůči společnosti oznámen dne 12.11.2015.11.Emisní kurs nově upisované Akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých).12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti GE Money Bank, a.s. na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, a to v písemné formě a ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie.13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu.
od 23. 11. 2015 do 13. 05. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 12. 09. 2014 do 23. 11. 2015

  U obchodní společnosti GE Money Bank, a.s., jako nástupnické společnosti, došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením se společností GE Money, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 289 97 140, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost GE Money Bank, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 256 72 720, přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti GE Money, s.r.o., a to v důsledku vnitrostátní fúze sloučením.
od 30. 09. 2010

  Společnost GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, jedinýakcionář Společnosti, učinila dne 19.6.1998 ve smyslu ustanovení§ 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valnéhromady Společnosti:Základní jmění Společnosti se zvyšuje z hodnoty 500 000 000 Kč(slovy: pětset milionů korun českých) o částku 10 000 000 Kč(slovy: deset milionů korun českých) na hodnotu 510 000 000 Kč(slovy: pětsetdeset milionů korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku, o níž je zvyšovánozákladní jmění Společnosti.Částka, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti, jerozdělena na 10 (slovy: deset) kmenových akcií znějících najméno vydaných v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě1 000 000 Kč za akcii (dále jen "Akcie").Přednostní právo společnosti GECIH na upisování Akcií podleustanovení § 204a Obchodního zákoníku je vyloučeno v plnémrozsahu z důvodu, kterým je počáteční posílení finančních zdrojůSpolečnosti, s tím, že veškeré Akcie budou nabídnuty k upsáníČeské národní bance.Emisní kurs každé z Akcií společnosti činí 1 971 750 000 Kč.Akcie budou upisovány v sídle Společnosti ve lhůtě, kterápočíná běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí společnosti GECIH doobchodního rejstříku, a bude činit tři pracovní dny ode dnejejího počátku.Celková výše emisního kursu Akcií bude splacena peněžitýmvkladem České národní banky na účet č. 962188-884/0600 vedenýSpolečností, a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všechAkcií Českou národní bankou, a činí tři pracovní dny ode dnejejího počátku.
od 01. 07. 1998 do 25. 03. 2003

Akcie

Počet: 511 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2016

Počet: 511 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 11. 2015 do 23. 11. 2015

Počet: 510 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 25. 03. 2003 do 25. 03. 2003

Počet: 500 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 09. 06. 1998 do 09. 06. 1998

Vlastníci

Název/Jméno: GE Capital International Holdings Limited

Adresa: W68BJ Londýn, The Ark, 201 Talgarth Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 01. 2016 do 13. 05. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 01. 2016 do 13. 05. 2016


Název/Jméno: GE Capital Sub 3, Inc.

Adresa: 19801 Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, Spojené státy americké
od 08. 01. 2016 do 21. 01. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 01. 2016 do 21. 01. 2016


Název/Jméno: General Electric Capital LLC

Adresa: 19801 Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, Spojené státy americké
od 30. 12. 2015 do 08. 01. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 12. 2015 do 08. 01. 2016


Název/Jméno: General Electric Capital Corporation

Adresa: 19801 Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, Spojené státy americké
od 11. 12. 2015 do 30. 12. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 12. 2015 do 30. 12. 2015


Název/Jméno: GE Capital UK Holdings LLC

Adresa: 19801 Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, Spojené státy americké
od 02. 12. 2015 do 11. 12. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 12. 2015 do 11. 12. 2015


Název/Jméno: GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION

Adresa: Wilmington, 1209 Orange Street, Delaware, Spojené státy americké
od 26. 02. 2008 do 02. 12. 2015
Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké
od 09. 06. 1998 do 25. 03. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 02. 2008 do 02. 12. 2015
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 09. 06. 1998 do 25. 03. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RICHARD ALAN LAXER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 07. 2016

Adresa: NW80PL Londýn, 48 Marlborough Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 07. 2016


Název/Jméno: CHRISTOPHER MICHAEL CHAMBERS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 2016

Adresa: SW63PS Londýn, 1 Napier Avenue, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: DENIS ARTHUR HALL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016

Adresa: HP84SS Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: PETRMAN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016

Adresa: Královny Žofie 1694/21, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: CLARE RONALD CLARKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016

Adresa: Ztracená 1393, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: HOLEMANS PHILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2014 do 21. 04. 2016

Adresa: Pod Meliškou 2720/6, Dejvice, 164 00 Praha 6
od 12. 09. 2014


Název/Jméno: SPURNÝ TOMÁŠ

IČO: 14906261

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 11. 2015

Adresa: Trojská 659/183b, Troja, 171 00 Praha 7
od 12. 11. 2015


Název/Jméno: ANDREW CHARLES BULL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2014 do 28. 06. 2016

Adresa: KT246EW West Horsley, Surrey, Thelland, Shere Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 11. 2014 do 28. 06. 2016


Název/Jméno: TODD LAMAR SMITH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2014 do 28. 06. 2016

Adresa: NW86EL London, 4 Queens Grove, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 30. 04. 2014 do 28. 06. 2016


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAN

IČO: 71590579

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 01. 2014

Adresa: Jeseniova 2852/16, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 06. 01. 2014


Název/Jméno: PAUL DAVID HURD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 2014 do 28. 06. 2016

Adresa: TN11OJR Kent, Tonbridge, Hadlow, Little Brook Cottage, Bells Farm Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 06. 01. 2014 do 28. 06. 2016


Název/Jméno: CARL NORMANN VÖKT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2013

Adresa: Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 14. 02. 2013


Název/Jméno: BLAŽEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2008 do 11. 11. 2014

Adresa: Neherovská 1924/28, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 04. 02. 2013 do 11. 11. 2014
Praha 6, Neherovská 28, PSČ 16000
od 01. 07. 2008 do 04. 02. 2013


Název/Jméno: HAMOUZOVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2012 do 30. 04. 2014

Adresa: Litoměřice, Boženy Němcové 1157/9, PSČ 41201
od 26. 04. 2012 do 30. 04. 2014


Název/Jméno: BRETT MATTHEW BELCHER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 2008 do 04. 02. 2013

Adresa: Hostivice, Na Výhledu 1437, PSČ 25301
od 07. 03. 2008 do 04. 02. 2013


Název/Jméno: MATHIAS SEBASTIAN THIELEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2012 do 06. 01. 2014

Adresa: Praha 2, Ibsenova 1234/1, PSČ 12000
od 15. 02. 2012 do 06. 01. 2014


Název/Jméno: MORRISSEY SEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 2011 do 12. 11. 2015

Adresa: Praha 1, Senovážné nám. 1465/7, PSČ 11000
od 08. 09. 2011 do 12. 11. 2015


Název/Jméno: WADE UDELL ROBINSON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2011 do 07. 01. 2011

Adresa: Jesenice u Prahy - Zdiměřice, Vilová 102, PSČ 25242
od 07. 01. 2011 do 07. 01. 2011


Název/Jméno: WADE UDELL ROBISON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2011 do 15. 02. 2012

Adresa: Jesenice u Prahy - Zdiměřice, Vilová 102, PSČ 25242
od 07. 01. 2011 do 15. 02. 2012


Název/Jméno: BAČA JIŘÍ

IČO: 74904876

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 2010 do 14. 02. 2013

Adresa: Liberec, Turistická 223, PSČ 46001
od 21. 05. 2010 do 14. 02. 2013


Název/Jméno: ZÍDEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 do 26. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2004 do 14. 04. 2006

Adresa: Praha 4, Markušova 1631/1, PSČ 14900
od 15. 10. 2004 do 26. 04. 2012


Název/Jméno: RAJESH RAMAKRISHNA GUPTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2009 do 08. 09. 2011

Adresa: Praha 2, Italská 12, PSČ 12000
od 11. 09. 2009 do 08. 09. 2011


Název/Jméno: ROBERT CHARLES GREEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 08. 2009 do 06. 01. 2014

Adresa: Ridgefield, Powderhorn Drive 12, CT 06877, Spojené státy americké
od 19. 08. 2009 do 06. 01. 2014


Název/Jméno: GLASER CHRISTOPH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2005 do 04. 06. 2009

Adresa: Praha 5 - Malá Strana, Janáčkovo nábřeží 138/59, PSČ 15000
od 04. 06. 2009 do 04. 06. 2009
Haydn-Strasse 18, 01309 Dresden, Spolková republika Německo
od 14. 07. 2005 do 04. 06. 2009


Název/Jméno: PETER MORRIS FRANKLIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 do 04. 06. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2008 do 25. 11. 2008

Adresa: London, Pembridge Villas 62a, SW11, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 08. 2008 do 04. 06. 2009


Název/Jméno: PETER RONALD HERBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2008 do 08. 09. 2011

Adresa: Praha 2, Ibsenova 1234/1, PSČ 12000
od 01. 08. 2008 do 08. 09. 2011


Název/Jméno: JAMES DESMOND O´SHEA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 03. 2008 do 01. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 do 07. 03. 2008

Adresa: "Aragorn", Balreask, Navan, Co.Meath, Irsko
od 08. 12. 2004 do 01. 08. 2008


Název/Jméno: ROLLO JAN

IČO: 48929921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2007 do 29. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 02. 2004 do 03. 12. 2007

Adresa: Praha 6, Na Okraji 335/42
od 10. 02. 2004 do 29. 12. 2008


Název/Jméno: Pieter van Groos

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2007 do 26. 02. 2008

Adresa: Praha 2, Italská 212/5, PSČ 12000
od 03. 05. 2007 do 26. 02. 2008


Název/Jméno: SLAVTCHEVA SONIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 08. 2003 do 14. 07. 2005

Adresa: Praha 6, Na Fialce II
od 11. 03. 2005 do 14. 07. 2005
Praha - Dejvice, Mylnerovka 10, PSČ 16000
od 20. 08. 2003 do 11. 03. 2005


Název/Jméno: SUSAN ELIZABETH CRICHTON

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 03. 2005 do 01. 07. 2008

Adresa: The Pheasantries, Ley Hill, Chesham, Buckinghamshire, HP5 3QR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 03. 2005 do 01. 07. 2008


Název/Jméno: THOMAS ALAN SZLOSEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 do 11. 03. 2005

Adresa: 6 Blackwoods, Blackwoods Lane, Portmarnock, Co. Dublin, Irsko
od 02. 02. 2005 do 11. 03. 2005


Název/Jméno: ŠVEJNAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2003 do 08. 12. 2004

Adresa: Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké
od 28. 01. 2003 do 08. 12. 2004


Název/Jméno: PASSARDI LUCIANO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 10. 2004 do 02. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1998 do 15. 10. 2004

Adresa: Untere Parkstrasse 14, CH 5212 Hausen, Švýcarská konfederace
od 15. 10. 2004 do 02. 02. 2005
Untere Parkstrasse 14, CH-5212 Hausen, Švýcarská konfederace
od 09. 06. 1998 do 15. 10. 2004


Název/Jméno: člen MIROSLAV ČERVENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2003 do 04. 05. 2006

Adresa: Zvole, Zadní 478, PSČ 25245
od 20. 08. 2003 do 04. 05. 2006


Název/Jméno: RYAN GERARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 08. 2003 do 03. 05. 2007

Adresa: 28 Pilrig Street, EH6 5AJ, Edinburgh, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 20. 08. 2003 do 03. 05. 2007


Název/Jméno: KLUMPAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 07. 2003 do 11. 03. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2002 do 15. 07. 2003

Adresa: Jesenice - Horní Jirčany, U Lesa 495, PSČ 25242
od 15. 07. 2003 do 11. 03. 2005
Praha 5, Geologická 992/3, PSČ 15000
od 03. 12. 2002 do 15. 07. 2003


Název/Jméno: JEŽEK FRANTIŠEK

IČO: 66796237

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 2003 do 20. 08. 2003

Adresa: Praha 4, U Křížku 1401/8
od 07. 06. 2003 do 20. 08. 2003


Název/Jméno: SALOMON TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 2003 do 11. 03. 2005

Adresa: Praha 6, Sadová 474/6
od 07. 06. 2003 do 11. 03. 2005


Název/Jméno: SVÍTEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 2003 do 15. 07. 2003

Adresa: Praha 6, Fetrovská 8
od 06. 05. 2003 do 15. 07. 2003


Název/Jméno: DeCilia Albert

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 02. 2003 do 15. 10. 2004

Adresa: A 1040 Wien, Karlsgasse 22, Rakouská republika
od 04. 02. 2003 do 15. 10. 2004


Název/Jméno: BRITTEL JENNE

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 01. 2003 do 04. 02. 2003
Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1998 do 28. 01. 2003

Adresa: 1820 Rittenhose Square, Philadelphia, PA 19103, Spojené státy americké
od 09. 06. 1998 do 04. 02. 2003


Název/Jméno: James Edward Slavik

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2002 do 07. 06. 2003

Adresa: Praha 1, Pařížská 22, PSČ 11000
od 03. 12. 2002 do 07. 06. 2003


Název/Jméno: ŠMÍDA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 06. 1998 do 20. 08. 2003

Adresa: Praha 7, Letohradská 38, PSČ 17000
od 09. 06. 1998 do 20. 08. 2003


Název/Jméno: NUSSBAUER LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 1998 do 28. 01. 2003

Adresa: Plzeň, Vrchlického 16, okres Plzeň-město, PSČ 32029
od 09. 06. 1998 do 28. 01. 2003


Název/Jméno: Paul Le Houillier

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 06. 1998 do 06. 05. 2003

Adresa: Nové město nad Metují, U lípy 973
od 09. 06. 1998 do 06. 05. 2003


Název/Jméno: George Reinhold Tappert

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1998 do 28. 01. 2003

Adresa: 21 Thurloe Square, London, SW7 2SD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 09. 06. 1998 do 28. 01. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25672720

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
1589740"Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o."25271423č.p. 159, 538 61 Kočí
1419913"Společenství vlastníků jednotek Dvořákova 705/8, Karlovy Vary"70996563Karlovy Vary, Dvořákova 705/8, PSČ 36017
4981371. REX SERVICES, a.s.26711656Kamenice - Ládví, Liliová 223, PSČ 25168
11563861. stavební a.s.46708758Dlouhá 199/32, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
28165431ENERGIE s.r.o.28100964České Budějovice - České Budějovice 3, Nová 1894/31, PSČ 37001

Související osoby

#NázevICOAdresa
909202"H&F Consulting, s.r.o."45806012Praha 10, Kodaňská 48
1084745KREJČA LADISLAVDříteň 110, PSČ 37351
1084743KOTLABA STANISLAVDynín 82, okres České Budějovice, PSČ 37364
1084744Vovesný VáclavBohunice 79,Týn nad Vlt., PSČ 37501
879254PECHÁČKOVÁ ADÉLA76028526Úvaly, Pražská 977, PSČ 25082