MONETA Money Bank, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem MONETA Money Bank, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5403. Její identifikační číslo je 25672720

Výpis z obchodního rejstříku MONETA Money Bank, a.s.

Datum zápisu: 9. 6. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5403

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3kpd8nk

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 12. 2015

  Jediný akcionář společnosti dne 23.11.2015 přijal v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 510.000.000,-Kč (slovy: pět set deset milionů korun českých) o částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 511.000.000,-Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých).2.Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), se nepřipouští.3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následující nové akcie: jeden kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydané jako zaknihovaný cenný papír, dále jen Akcie.4.Emisní kurs Akcie činí 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcie, tj. částka ve výši 326.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio.5.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti.6.Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnost GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, se sídlem 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen upisovatel).7.Akcie bude upsána na základě Smlouvy o úpisu Akcie uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen Smlouva o úpisu Akcie).8.Akcie nebude upisována prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry.9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsané Akcie na bankovní účet společnosti číslo: 213217422/0600, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie.10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsané Akcie (dále jen pohledávka společnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení korunového přeplatku ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který vznikl dne 19.6.1998 tím, že společnost GE Capital International Holdings Corporation, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen GE Capital International Holdings Corporation), jako jediný akcionář společnosti, uhradila částku 70.000.000 USD (slovy: sedmdesát milionů amerických dolarů) vyjádřenou v měně CZK (koruny české) dle přepočítacího kurzu měn platného ke dni platby částkou 2.327.220.000,-Kč (slovy: dvě miliardy tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na korunový účet společnosti, za účelem splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 2.000.000.000,-Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), přičemž tato pohledávka byla dne 26.10.2015 převedena na upisovatele společností GE Capital UK Holdings LLC, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké, jakožto právním nástupcem společnosti GE Capital International Holdings Corporation (dále jen pohledávka upisovatele vůči společnosti). Společnosti GE Money Bank, a.s. byl výše uvedený převod pohledávky upisovatele vůči společnosti oznámen dne 12.11.2015.11.Emisní kurs nově upisované Akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých).12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti GE Money Bank, a.s. na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, a to v písemné formě a ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie.13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu.
od 23. 11. 2015 od 13. 05. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 12. 09. 2014 od 23. 11. 2015

  U obchodní společnosti GE Money Bank, a.s., jako nástupnické společnosti, došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením se společností GE Money, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 289 97 140, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost GE Money Bank, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 256 72 720, přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti GE Money, s.r.o., a to v důsledku vnitrostátní fúze sloučením.
od 30. 09. 2010

  Společnost GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, jedinýakcionář Společnosti, učinila dne 19.6.1998 ve smyslu ustanovení§ 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valnéhromady Společnosti:Základní jmění Společnosti se zvyšuje z hodnoty 500 000 000 Kč(slovy: pětset milionů korun českých) o částku 10 000 000 Kč(slovy: deset milionů korun českých) na hodnotu 510 000 000 Kč(slovy: pětsetdeset milionů korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku, o níž je zvyšovánozákladní jmění Společnosti.Částka, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti, jerozdělena na 10 (slovy: deset) kmenových akcií znějících najméno vydaných v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě1 000 000 Kč za akcii (dále jen "Akcie").Přednostní právo společnosti GECIH na upisování Akcií podleustanovení § 204a Obchodního zákoníku je vyloučeno v plnémrozsahu z důvodu, kterým je počáteční posílení finančních zdrojůSpolečnosti, s tím, že veškeré Akcie budou nabídnuty k upsáníČeské národní bance.Emisní kurs každé z Akcií společnosti činí 1 971 750 000 Kč.Akcie budou upisovány v sídle Společnosti ve lhůtě, kterápočíná běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí společnosti GECIH doobchodního rejstříku, a bude činit tři pracovní dny ode dnejejího počátku.Celková výše emisního kursu Akcií bude splacena peněžitýmvkladem České národní banky na účet č. 962188-884/0600 vedenýSpolečností, a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všechAkcií Českou národní bankou, a činí tři pracovní dny ode dnejejího počátku.
od 01. 07. 1998 od 25. 03. 2003

Akcie

Počet: 511 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2016

Počet: 511 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 11. 2015 od 11. 04. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: GE Capital International Holdings Limited

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 01. 2016 od 13. 05. 2016


Název/Jméno: GE Capital Sub 3, Inc.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 01. 2016 od 21. 01. 2016


Název/Jméno: General Electric Capital LLC

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 12. 2015 od 08. 01. 2016


Název/Jméno: GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 12. 2015 od 30. 12. 2015


Název/Jméno: GE Capital UK Holdings LLC

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 12. 2015 od 11. 12. 2015


Název/Jméno: GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 02. 2008 od 02. 12. 2015
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 09. 06. 1998 od 25. 03. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RICHARD ALAN LAXER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 07. 2016


Název/Jméno: CHRISTOPHER MICHAEL CHAMBERS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: DENIS ARTHUR HALL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: PETRMAN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: CLARE RONALD CLARKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: HOLEMANS PHILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2014 od 21. 04. 2016


Název/Jméno: SPURNÝ TOMÁŠ

IČO: 14906261

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 11. 2015


Název/Jméno: ANDREW CHARLES BULL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2014 od 28. 06. 2016


Název/Jméno: TODD LAMAR SMITH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2014 od 28. 06. 2016


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAN

IČO: 41704410

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 01. 2014


Název/Jméno: PAUL DAVID HURD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 2014 od 28. 06. 2016


Název/Jméno: CARL NORMANN VÖKT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2013


Název/Jméno: BLAŽEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2008 od 11. 11. 2014


Název/Jméno: HAMOUZOVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2012 od 30. 04. 2014


Název/Jméno: Brett Matthew Belcher

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 2008 od 04. 02. 2013


Název/Jméno: MATHIAS SEBASTIAN THIELEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2012 od 06. 01. 2014


Název/Jméno: MORRISSEY SEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 2011 od 12. 11. 2015


Název/Jméno: WADE UDELL ROBINSON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2011 od 07. 01. 2011


Název/Jméno: WADE UDELL ROBISON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2011 od 15. 02. 2012


Název/Jméno: BAČA JIŘÍ

IČO: 74904876

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 2010 od 14. 02. 2013


Název/Jméno: ZÍDEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2006 od 26. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2004 od 14. 04. 2006


Název/Jméno: RAJESH RAMAKRISHNA GUPTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2009 od 08. 09. 2011


Název/Jméno: ROBERT CHARLES GREEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 08. 2009 od 06. 01. 2014


Název/Jméno: GLASER CHRISTOPH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2005 od 04. 06. 2009


Název/Jméno: PETER MORRIS FRANKLIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 od 04. 06. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2008 od 25. 11. 2008


Název/Jméno: PETER RONALD HERBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2008 od 08. 09. 2011


Název/Jméno: JAMES DESMOND O´SHEA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 03. 2008 od 01. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 od 07. 03. 2008


Název/Jméno: ROLLO JAN

IČO: 48929921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2007 od 29. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 02. 2004 od 03. 12. 2007


Název/Jméno: Pieter van Groos

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2007 od 26. 02. 2008


Název/Jméno: SLAVTCHEVA SONIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 08. 2003 od 14. 07. 2005


Název/Jméno: SUSAN ELIZABETH CRICHTON

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 03. 2005 od 01. 07. 2008


Název/Jméno: THOMAS ALAN SZLOSEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 od 11. 03. 2005


Název/Jméno: ŠVEJNAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2003 od 08. 12. 2004


Název/Jméno: PASSARDI LUCIANO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 10. 2004 od 02. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1998 od 15. 10. 2004


Název/Jméno: člen MIROSLAV ČERVENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2003 od 04. 05. 2006


Název/Jméno: RYAN GERARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 08. 2003 od 03. 05. 2007


Název/Jméno: KLUMPAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 07. 2003 od 11. 03. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2002 od 15. 07. 2003


Název/Jméno: JEŽEK FRANTIŠEK

IČO: 62871714

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 2003 od 20. 08. 2003


Název/Jméno: SALOMON TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 2003 od 11. 03. 2005


Název/Jméno: SVÍTEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 2003 od 15. 07. 2003


Název/Jméno: DeCilia Albert

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 02. 2003 od 15. 10. 2004


Název/Jméno: BRITTEL JENNE

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 01. 2003 od 04. 02. 2003
Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1998 od 28. 01. 2003


Název/Jméno: James Edward Slavik

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2002 od 07. 06. 2003


Název/Jméno: ŠMÍDA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 06. 1998 od 20. 08. 2003


Název/Jméno: NUSSBAUER LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 1998 od 28. 01. 2003


Název/Jméno: Paul Le Houillier

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 06. 1998 od 06. 05. 2003


Název/Jméno: George Reinhold Tappert

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1998 od 28. 01. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25672720

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2012

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1208923AB Floor společnost s ručením omezeným v likvidaci62024086Broumov, 55001, Olivětín, Slévárenská, 82
281237AGRANO spol. s r.o. Písek12895571Hradišťská 2677, 39701 Písek
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
765232Alfa agency Prague s.r.o.25117696Na Hrázce 69, 25087 Mochov
1084159Allianz penzijní společnost, a.s.25612603Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha
1123310ANEVEL a.s.27957349Československého exilu 1888/4, 14300 Praha
309479ARCHER reality, a.s.27103854Bubenská 575/23, 17000 Praha
262025Asseco Solutions, a.s.64949541Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha
1119872AUTA TÁBOR s.r.o.46679545Tábor, 39002, Tábor, Měšická, 3083
961285AUTOMOTOS Chomutov, s.r.o.62241435Školní 1020/38, 43001 Chomutov
598630BAZAR HABAKUK s.r.o. v likvidaci252578464, 56002 Česká Třebová
1055062BlueLight Production s.r.o.26429128Kříženeckého náměstí 1079/5B, 15200 Praha
1299941Broumovské strojírny Hynčice, a.s.64789284Hynčice u Broumova, PSČ 549 83
73658BROUMOVSKÉ STROJÍRNY společnost s ručením omezeným v likvidaci15032159Meziměstí u Broumova - Hynčice, PSČ 549 83
272624BudgetBakers s.r.o.2882957U sladovny 196, 15400 Praha
939632CA IB Fund Management investiční společnost, a.s. v likvidaci61058815Praha, 15000, , nám. Kinských, 2/602
726183CAYMAN s.r.o., v likvidaci49098152Liberec 11, Norská 568/11, PSČ 460 11
385093CETOS, a.s. v likvidaci61057711Průmyslová 1472/11, 10200 Praha
822005CIAL a.s.27224341Kodaňská 1441/46, 10100 Praha
1122933CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci63997576Praha, 16650, Vokovice, Evropská, 178
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
1155479CNE Projekt FVE beta s.r.o.29095549Rybná 682/14, 11000 Praha
976270COSMO-ANTARES-MORAVA spol. s r.o.45277591Blučina, 66456, Blučina, Nivky, 630
685328Česká exportní banka, a.s.63078333Vodičkova 701/34, 11000 Praha
292622Deloitte Advisory s.r.o.27582167Karolinská 654/2, 18600 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
375603ALI TANWEER71719431Kaňkovského 1239/6, 18200 Praha
118061BAČA JIŘÍ74904876Praha, 10900, Dolní Měcholupy, Ke dráze, 422/4
632000BALLA PATRIK71736395Ježkova 617, 25091 Zeleneč
229252BALOGH RICHARD41717431Sázavská 94, 28166 Jevany
229081BARLOKOVÁ ERIKA26682419Na sypčině 821/6, 14700 Praha
229998BAROŠ MAREK63808081Prostřední 517, 27051 Lužná
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
269982BAZALOVÁ KATEŘINA75759748Kubíčkova 877/19, 63500 Brno
551475BENEŠ BOHUMIL10150161Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), U smaltovny, 579/10
65565BENEŠ IVAN16073614Okořská 343/2, 18100 Praha
292937BERNAT ZDENĚK4216089825, 46344 Paceřice
507573BERNREITEROVÁ ALENA62593951Modrá 1978/4, 15500 Praha
507451BEUTL MILAN5589584Charlese de Gaulla 799/1, 16000 Praha
190173BEZDĚK JAN70372586Krouzova 3038/14, 14300 Praha
149798BÍLEK LUBOMÍR10546014Rebešovická 131/7, 64300 Brno
122042BISKUP KAREL68361114Lebeděvova 93, 10900 Praha
223849BITNAR RADOMÍR13581724Poříčská 235, 54932 Velké Poříčí
292946BITTNER JAROSLAV65027451Lesní 124, 37008 Staré Hodějovice
52720BLÁHA ROMAN7350618428, 38203 Křemže
70102BLÁHOVÁ PAVLÍNA70760551Chelčického 1106/8, 13000 Praha
174249BLÁHOVÁ ZDEŇKA63659298Jungmannova 25/13, 11000 Praha
31241BLAŽEK TOMÁŠ70374741Zárubova 502/23, 14200 Praha
105154BOHÁČ PAVEL71045431U zeměpisného ústavu 506/3, 16000 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
9190381. Marketing & Consulting s.r.o.27376249Vyskočilova 1461/2a, 14000 Praha
1854520AgroConsult Bohemia s.r.o. v likvidaci26444500Vyskočilova 1422/1A, 14000 Praha
1186314ALLIB Leasing s.r.o.25708376Želetavská 1525/1, 14000 Praha
473576AMA development II s.r.o.26483742Praha, 14000, Michle (Praha 4), Vyskočilova, 1461/2a
2111708Asociace čínských investorů v České republice1350030Vyskočilova 1461/2a, 14000 Praha
296782BACA Leasing Alfa s.r.o.25751841Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
453009Balance Club Brumlovka, a.s.27445810Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1800866BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond71296492Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1741277BB C - Building ALPHA, a.s.26161371Praha, 14000, Michle (Praha 4), Vyskočilova, 1461/2a
974624BB C - Building ALPHA, s.r.o.29048915Želetavská 1525/1, 14000 Praha
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
2420376BB C - Building BETA, s.r.o.27598632Želetavská 1525/1, 14000 Praha
900331BB C - Building DELTA, a.s.27929701Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1267666BB C - Building DELTA, a.s.27446409Praha, 14000, Michle (Praha 4), Vyskočilova, 1461/2a
2336730BB C - Building DELTA, s.r.o.4628543Želetavská 1525/1, 14000 Praha
3292721BB C - Building G, a.s.27389189Želetavská 1525/1, 14000 Praha
425793BB C - Building OMEGA, a.s.26731703Želetavská 1525/1, 14000 Praha
203150BB C - Nová Brumlovka, a.s.27100405Želetavská 1525/1, 14000 Praha
804318BB C - Nové E, a.s.27410358Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1848725BB C - SERVICES - Delta, s.r.o.4171985Želetavská 1525/1, 14000 Praha
285923BB C - SERVICES,s.r.o.27080951Želetavská 1525/1, 14000 Praha
2169681BB Centrum - FILADELFIE, a.s.25769481Želetavská 1525/1, 14000 Praha
957591BBC Building H s.r.o.28162889Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1351705BBC Investments, a.s.28200942Želetavská 1525/1, 14000 Praha
2791105BINTA s.r.o.26416867Vyskočilova 1410/1, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí