MORAVAN akciová společnost

Hlavní strana

Firma s názvem MORAVAN akciová společnost, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 219. Její identifikační číslo je 10618

Výpis z obchodního rejstříku MORAVAN akciová společnost

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 219

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mytbrf6

Předmět podnikání: Zastupování v celním řízení
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu...
Úklidové práce
Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování...
Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních...
Odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Klempířství a oprava karoserií
Zednictví
Vodoinstalatérství
Činnost účetních poradců
Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v...
Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa...
Organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím...
Pronájem movitých a nemovitých věcí
Služby spojené s řízením jakosti
Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné
Automatizované zpracování dat a poskytování software
Personalizace platebních a identifikačních karet
Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, zkoušky, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Letecká doprava a letecké práce.
Zámečnictví
Nástrojářství
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Letiště 1578, 76502 Otrokovice

Adresy: Otrokovice, Letiště 1578, PSČ 76502
od 04. 01. 2012
Otrokovice, Letiště 1578, okres Zlín, PSČ 76581
od 21. 10. 1997 od 04. 01. 2012
Otrokovice
od 29. 12. 1990 od 21. 10. 1997

Skutečnosti

  Rozhodnutí společnosti AVAN a.s. se sídlem Slušovice, Náměstí Svobody 57, IČ: 634 84 358 jako jediného akcionáře společnosti MORAVAN akciová společnost se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ: 000 10 618 při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.7.1999, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost upisováním nových akcií peněžitými vklady o částku 640.000.000,- Kč na částku 1.149.222.000,- Kč upisováním 640 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie a o vyloučení přednostního práva dosavadního akcionáře na úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 640.000.000,- Kč, je neplatné.
od 30. 12. 2006

  Usnesení č.j. 32K 21/2001-1265 nabylo právní moci dne 08.03.2005.
od 08. 03. 2005

  Z důvodu posílení kapitálové pozice společnosti a získáníefektivních finančních prostředků k dalšímu rozvoji společnosti,k jejímu zapojení do celosvětového procesu globalizace formouvstupu zahraničního strategického partnera, k zajištěníprosperity společnosti a tak i vyššího zhodnocení akcií sezvyšuje základní jmění společnosti takto:
od 03. 08. 1999 od 30. 12. 2006

  I. Částka zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti ve výši 509.222.000,- Kč bude vsouladu s tímto rozhodnutím zvýšeno peněžitým vkladem o částku640.000.000,- Kč (slovy šestsetčtyřicetmilionů korun českých)nebo k ní vztaženou alikvótní hodnotu v cizí měně na hodnotu1.149.222.000,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 03. 08. 1999 od 30. 12. 2006

  II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíPočet upisovaných akcií: 640 akcií (slovy šestsetčtyřicet)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorun českých).
od 03. 08. 1999 od 30. 12. 2006

  III. Druh, podoba a forma nových akciíVšechny nově upisované akcie budou:- kmenové akcie- listinné- akcie na jméno- veřejně neobchodovatelné.
od 03. 08. 1999 od 30. 12. 2006

  IV. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníJediný akcionář v souladu s čl. 8 odst.3 Stanov společnostivzhledem k důležitému zájmu společnosti spočívajícím v zajištěnívstupu strategického zahraničního partnera rozhodl o vyloučenípřednostního práva na úpis nových akcií ve jmenovité hodnotě640.000.000,- Kč. Práva a povinnosti spojená s účastí na úpisunových akcií ve jmenovité hodnotě 640.000,000,- Kč v celémrozsahu společnost SDC International, Inc. se sídlem USA, PalmBeach, FL 33480.Při hlasování na valné hromadě náleží na každých 1.000,- Kčjmenovité hodnoty akcií jeden hlas.
od 03. 08. 1999 od 30. 12. 2006

  Úpis akcií se uskuteční v sídle společnosti MORAVAN akciováspolečnost, se sídlem Letiště 1578, Otrokovice, 765 81.Akcie je možno upsat ve lhůtě 30 dnů počínající dnem právní mociusnesení Krajského obchodního soudu o povolení zápisu tohotorozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě tj. 1.000.000,- Kč(slovy jedenmilión korun českých)Akcie budou splaceny u peněžního ústavu: Chase Manhattan Bank,N.A., USA, č.účtu: 3231363892.Jestliže upisovatel nesplatí v zákonné lhůtě emisní kursupsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvoaby jej splatil ve lhůtě šedesáti dnů od doručení výzvy. Připorušení splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho částzaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 5% ročně.
od 03. 08. 1999 od 30. 12. 2006

  Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 30.7.1998.
od 13. 01. 1999

  Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 11.6.1998.
od 13. 01. 1999

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionářespolečnosti ze dne 13.10.1997.
od 20. 03. 1998

  2. Peněžitá pohledávka, a to pohledávka společnosti AVAN a.s.za společností MORAVAN akciová společnost ve výši 83,054.600,-Kč (slovy:osmdesáttřimilonypadesátčtyřítisícešestsetkorunčeských). Tatopeněžitá pohledávka společnosti AVAN a.s. za společností MORAVANakciová společnost vznikla z titulu bezdůvodného obohaceníspolečnosti MORAVAN akciová společnost, neboť na základěrozhodnutí jediného akcionáře, (nesprávně označeného jakorozhodnutí valné hromady) společnosti MORAVAN akciová společnostze dne 11.12.1995, jímž byla v době rozhodnutí společnostINVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, se sídlem podadresou Senovážné nám. 32, 110 00 Praha l, IČO: 45316619, ozvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost,byly společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnostsplaceny upisované akcie na zvýšení základního jmění v nominálníhodnotě 83,054.600,- Kč nepeněžitým vkladem, a to postoupenímpohledávek společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciováspolečnost, za společností MORAVAN akciová společnost ve výši47,268.801,- Kč a 35,785.799,- Kč. Usnesením Krajskéhoobchodního soudu v Brně č.j. Firm 3187/96 ze dne 10.10.1996 bylnávrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuzamítnut, důsledkem čehož byl zánik závazku společnostiMORAVAN akciová společnost emitovat upsané akcie z důvodudodatečné nemožnosti plnění s důsledky uvedenými v ust. § 351zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Postoupením výšeuvedených pohledávek na MORAVAN akciová společnost došlo kesplynutí práva věřitele a povinnosti dlužníka a pohledávky tedyzanikly podle ust. § 584 zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění.Jelikož není možná naturální restituce, postupiteliresp.upisovateli výše uvedených pohledávek vznikla nová peněžitápohledávka za společnosti MORAVAN akciová společnost ve výši83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  Dle Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 11.12.1995,uzavřeného dne 12.12.1995, vstoupila do všech práv a povinnostíupisovatele - společnosti INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciováspolečnost, společnost AVAN a.s., na základě čehož se věřitelem uvedené pohledávky ve výši 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/ zaspolečností MORAVAN akciová spolelčnost stala společnost AVANa.s. Tato peněžitá pohledávka za společností MORAVAN akciováspolečnost byla oceněna odbornými odhady soudního znalce Ing.Aleše Galatíka, bytem Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm, načástku 80,563.000,- Kč /slovy:osmdesátmiliónůpětsetšedesáttřitisícekorunčeských/ a soudníhoznalce Ing. Yvety Janasové, bytem Bratrská 8, Přerov, na částku78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/, přičemžjediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy ocenění ve výši78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  D. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je shora uvedenápohledávka o nominální hodnotě 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/, musíbýt splacen formou uzavření smlouvy o postoupení pohledávky do10 pracovních dní ode dne doručení pravomocného usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění.Nepeněžité vklady, jejichž předmětem jsou nemovitosti již bylysplaceny v plné výši na základě rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění ze dne 11.12.1995, upisovací listiny,prohlášení vkladatele a Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvěze dne 11.12.1995, uzavřeného dne 12.12.1995, jak vyplývá zpřiložených výpisů z katastru nemovitostí.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  E. Částka 372.900,- Kč /slovy:třistasedmdesátdvatisícedevětsetkorunčeských/, představujícírozdíl mezi celkovou schválenou hodnotou nepeněžitých vkladůve výši 143,372.900,- Kč /slovy:jednostočtyřicettřimiliónytřistasedmdesátdvatísícedevětsetkorunčeských/ a celkovou jmenovitou hodnotou akcií,které mají být vydány upisovateli v souvislosti sezvýšením základního jmění ve výši 143,000.000,- Kč /slovy:jednostočtyřicettřimiliónykorunčeských/, bude převedena dorezervního fondu společnosti.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  B. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,a to upsáním 143.000 kusů (slovy: jednostočtyřicettřitísíce)kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich1.000,- Kč (slovy: jedentisíc), emitovaných v zaknihovanépodobě. Emisní kurs jedné akcie na zvýšení základního jmění činí1.000,- Kč (slovy: jedentisíc). Akcie budou nabídnuty k úpisuspolečnosti AVAN a.s., se sídlem pod adresou Slušovice, NáměstíSvobody 57, okres Zlín, IČO: 63484358, jelikož předmětemnavrhovaných nepěněžitých vkladů společnosti AVAN a.s. dospolečnosti MORAVAN akciová společnost jsou i nemovitosti, kteréspolečnost MORAVAN akciová společnost nezbytně potřebuje prosvůj další podnikatelský rozvoj.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  A. Základní jmění společnosti MORAVAN akciová společnost sezvyšuje o částku 143,000.000,- Kč (slovy:jednostočtyřicetřimilióny korun českých), a to z dosavadníhodnoty základního jmění ve výši 366,222.000,- Kč (slovy:třistašedesátšestmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých) nanovou výši 509,222.000,- Kč (slovy:pětsetdevětmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  C. Emisní kurs všech upisovaných akcií na zvýšení základníhojmění bude splacen nepeněžitými vklady jediného akcionáře,společnosti AVAN a.s., přičemž předmět nepeněžitých vkladůtvoří:
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  1. a) Pozemky p.č. 1089, 1090, 1138, 1139, 1205, 1243, 1244,1325, 1369, 1395, 1412, 1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1421,1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443,1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,1501, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1752, 1860, 1862,1863,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2090, 2091, 2092, 2544, 2545,2546, 2547, 2548, zapsané na LV č. 2793 (v roce 1995 zapsané naLV č. 3265) pro k.ú. a obec Otrokovice u Katastrálního úřadu veZlíně.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  b) Pozemky p.č. 611/4, 625/3, 664/2, 706/7, 706/10, 726/2,727/4, 742/2, 1223/4, 1223/5, 156, 162, 181, 212, 213, 244, 262,265, 266, 288, 289, 298, 299, zapsané na LV č. 385 (v roce 1995zapsané na LV č. 391) pro k.ú. a obec Podkopná Lhota uKatastrálního úřadu ve Zlíně.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  c) Pozemky p.č.3093, 3095/3, 3097/3, 3097/4, 3097/5 díl 1, díl2, 3097/6, 3097/7, 3097/9, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3099/5,3100/2, 3115/10, 3115/13, 3115/14, 3115/15, 3115/16, 3115/17,3115/21, 3115/22, 3115/35, 3115/37, 3115/38, 3115/39, 3115/40,3115/41, 3115/42, 3115/43, 3115/44, 3115/45, 3115/46, 3115/47,3115/48, 3115/49, 3115/50, 3115/51, 3115/52, 3115/53, 3115/54,3115/55, 3115/56, 3115/57, 3115/58, 3115/59, 3115/60, 3115/61,3115/62, 3115/63, 3115/64, 3115/65, 3115/66, 3115/67, 3115/68,3115/69, 3115/70, 3115/71, 3115/72, 3115/73, 3115/74, 3115/76,3115/77, 3115/82, 3115/85, 3115/88, 3115/89, 3115/90, 3115/94,3115/95, 3115/96, 3115/97, 3115/98, 3115/99, 3115/101,3115/103, 3115/104, 3115/105, 3115/106, 3115/107, 3115/108,3155/1, 3155/28, 3155/29, 3155/30, 3156 díl 1, díl 2, 3158/ díl1, díl 2, 3388, 3393, 3394, 2104, 2804, 1088, 267/2, 275/8,275/9, 3115/1, 3115/9, 3115/84, zapsané na LV č.2793 ( v roce1995 zapsané na LV č.3265) pro k.ú. a obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně, přičemž pozemky parc.č.267/2,275/8, 275/9, vznikly rozdělením původního pozemku p.č.267/2.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  d) Pozemek p.č.375, zapsaný na LV č.2002 ( v roce 1995 zapsanýna LV 1958) pro k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně.
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  Shora popsané pozemky byly oceněny odbornými odhady soudníhoznalce ing. Zdeňka Vrby, bytem ulice Stará Tenice 1199, UherskéHradiště, na částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských) asoudního znalce p.Stanislava Sedláčka, bytem Sušice 34, Přerov,na částku 64,487.400,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistaosmdesátsedmtisícčtyřistakorunčeských), přičemž jediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy oceněníve výši částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských).
od 18. 12. 1997 od 20. 03. 1998

  Jediný akcionář: AVAN a.s., Slušovice, Náměstí Svobody 57, okresZlín, IČO 63 48 43 58
od 07. 11. 1997

  Změna stanov společnosti od 15.01.1997, a to v sídle, počtučlenů dozorčí rady, zastupování a podepisování za společnost.
od 21. 10. 1997

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 14.12.1995.
od 11. 10. 1996 od 20. 03. 1998

  Dozorčí rada:Jan Moravčík, Otrokovice, Hlavní 1250Vladimír Grebeníček, Staré Město u Uh. Hradiště, Nerudova 1406Miloš Maňásek, Bílovice - Včelany 311
od 05. 10. 1992 od 02. 09. 1994

  Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení akciovéspolečnosti ze dne 19.12.1990 přijatým rozhodnutím představenstvaa.s. AERO se sídlem v Praze.
od 29. 12. 1990

  Mutace názvu: MORAVAN Company Limited - anglicky MORAVAN Société Anonyme - francouzsky MORAVAN Aktiengesellschaft - německy MORAVAN akcioněrnoje obščestvo - rusky MORAVAN Sociedad Anonima - španělsky
od 29. 12. 1990

Akcie

Počet: 509 222 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 20. 03. 1998 od 03. 08. 1999

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MRÁZEK JAROSLAV

IČO: 48370304

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1999


Název/Jméno: JOACHIMCZYK PATRIK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 01. 1999


Název/Jméno: KLIMOVÁ OKSANA

IČO: 74645714

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2010


Název/Jméno: MAZEL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997


Název/Jméno: BERAN PETR

IČO: 71200894

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2010


Název/Jméno: BUREŠ JAN

IČO: 48182567

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2010 od 11. 09. 2012


Název/Jméno: ŠTEFÁNEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 1999 od 18. 02. 2010


Název/Jméno: SOSKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 1998 od 18. 02. 2010


Název/Jméno: ŠIMEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 1998 od 14. 08. 2000


Název/Jméno: BOUŘA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 10. 1997 od 13. 01. 1999
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1996 od 21. 10. 1997


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997 od 13. 01. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: SVATOŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997 od 13. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: ČUBA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 10. 1996 od 13. 01. 1999


Název/Jméno: DRHA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 10. 1996 od 03. 04. 1998
Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: PANÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 1996 od 03. 04. 1998


Název/Jméno: HUBÍK JAN

IČO: 69691185

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 1996 od 15. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: KAPOUN JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: ČUBA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: MORAVČÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: DĚDEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: NĚMEC VLADIMÍR

IČO: 13124919

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 od 13. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 05. 10. 1992


Název/Jméno: ČERNÝ MICHAL

IČO: 68412207

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 od 02. 09. 1994


Název/Jméno: KOUSAL PETR

IČO: 68117167

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 od 02. 09. 1994


Název/Jméno: BARTOŇ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 od 02. 09. 1994


Název/Jméno: MOTALÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 od 02. 09. 1994


Název/Jméno: CHARVÁT MILAN

IČO: 76161447

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a ředitel
od 05. 10. 1992 od 02. 09. 1994


Název/Jméno: OTŘÍSAL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 05. 10. 1992


Název/Jméno: KOTOLÁN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 05. 10. 1992


Název/Jméno: JOSKA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 05. 10. 1992


Název/Jméno: BELLAY MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a ředitel
od 29. 12. 1990 od 05. 10. 1992


Název/Jméno: BRÁZDIL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 1990 od 02. 09. 1994


Název/Jméno: ZEMAN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 05. 10. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 01. 2001

Zánik oprávnění:18. 12. 2003


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1998

Zánik oprávnění:25. 01. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 565279

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1998

Zánik oprávnění:20. 10. 2001


Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1998

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Úklidové práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1998

Odpovědní zástupci: 270345

Přerušení: od 09. 02. 2005 od 07. 02. 2007
od 10. 07. 2002 od 09. 07. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1998

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1998

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení mimo výkon státního odborného dozoru

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1998

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:19. 12. 2000


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 1998

Přerušení: od 01. 09. 2008 od 31. 08. 2010
od 09. 02. 2005 od 07. 02. 2007
od 28. 03. 2002 od 26. 03. 2004


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1998

Zánik oprávnění:23. 01. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 565279


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 565280


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 565285


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1998

Přerušení: od 01. 09. 2008 od 31. 08. 2010
od 02. 07. 2002 od 30. 06. 2004


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1998

Přerušení: od 01. 09. 2008 od 31. 08. 2010
od 09. 02. 2005 od 07. 02. 2007
od 02. 07. 2002 od 30. 04. 2004


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 921476

Zánik oprávnění:20. 10. 2001


Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 29507

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 921476

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 565279

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 740443

Zánik oprávnění:19. 12. 2000


Pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby spojené s řízením jakosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 565279

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat a poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Personalizace platebních a identifikačních karet

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 270345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, zkoušky, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 08. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 08. 1997

Odpovědní zástupci: 1094613

Zánik oprávnění:23. 01. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 08. 1997

Odpovědní zástupci: 565279

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 08. 1997


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 06. 1995

Odpovědní zástupci: 921476

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 06. 1995

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 09. 02. 2005 od 07. 02. 2007
od 28. 03. 2002 od 26. 03. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 06. 1995

Odpovědní zástupci: 565286

Přerušení: od 09. 02. 2005 od 07. 02. 2007
od 28. 03. 2002 od 26. 03. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 06. 1995

Přerušení: od 01. 09. 2008 od 31. 08. 2010


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 300072

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 565279

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 565279


Letecká doprava a letecké práce.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 565279

Zánik oprávnění:01. 04. 1997


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 565286

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 08. 1996


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 270345


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00010618

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 11. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
424390ACTA - pf a.s. v likvidaci25094033Praha, 19904, Letňany, Beranových, 130
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
138825Agrospol Mladá Vožice a.s.60850949550, 39143 Mladá Vožice
32914Aircraft Industries, a.s.27174841Na Záhonech 1177, 68604 Kunovice
256367ALBERTOVEC a.s. v likvidaci63493969Míškovice, 76852, Míškovice, , 43
83099ALLERS WAH s.r.o.4606272Nádražní 1403, 76502 Otrokovice
361594AMAIZ s.r.o.25331116Osvoboditelů 169, 76315 Slušovice
296284AMSTA, s.r.o.29218527Jeneweinova 115/43, 61700 Brno
273932AR-STAL, s.r.o.255534702. května 1550, 76361 Napajedla
203668ARCO, spol. s r.o.46968237Napajedla, 76361, Napajedla, Zámoraví, 428
206518AVIATION SERVICE, spol. s r.o., v jazyce anglickém: AVIATION SERVICE LTd., v jazyce německém: A44018029Kunovice, 68604, , ,
332890B2Mobile, s.r.o.24167363Boční I 892/27, 14100 Praha
231608BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.25005758Jateční 1026/18, 40001 Ústí nad Labem
89338BERSTAV,společnost s ručením omezeným48033227Lodžská 463/8, 18100 Praha
302981BRUST WOOD, s.r.o.28952332Holečkova 789/49, 15000 Praha
390690Břevnovský klášterní pivovar svatého Vojtěcha a.s.24757896Markétská 1/28, 16900 Praha
437574BUBI, s.r.o.63480417Mladá Boleslav
586563Bytové družstvo Keprník26871696Dukelská 1241/22, 79001 Jeseník
423123Bytové družstvo Strážnická 2,4,6,družstvo25333372Strážnická 962/4, 62700 Brno
484656C.S.CARGO a.s.64259374Hradecká 1116, 50601 Jičín
493788C.S.CARGO Management a.s.27942121Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
129408C.S.CARGO Services a.s.25962655Hradecká 816, 50601 Jičín
584046CF IMMO 10, spol. s r.o. v likvidaci61246387Praha, 18000, , Střelničná, 1680/8

Související osoby

#NázevICOAdresa
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
394424ANDRÝSEK VLADIMÍR75679582Na Bahně 105, 66434 Rozdrojovice
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
375148BABOROVSKÁ EDUARDA46845216Pod lipami 2514/70, 13000 Praha
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
68718BALIHAR TOMÁŠ6569214490, 54351 Špindlerův Mlýn
178057BÁR MIROSLAV46000381Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
41510BÁRTA LADISLAV886872285. května 339, 38451 Volary
122513BÁŠA PETR48932779Jižní 2233, 28802 Nymburk
178062BAŠUS JAROSLAV49085387Karla Čapka 1331/25, 41501 Teplice
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
91132BAZÍKOVÁ ZUZANA642959072, 67173 Rešice
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
13714BĚLOHLÁVEK ZDENĚK66821274Sušilova 1337/2, 50002 Hradec Králové
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
13716BERAN KAREL48905381239, 68301 Komořany
13724BERAN PETR71200894Vrbátky, 79813, Vrbátky, , 218
53642BERAN STANISLAV41701721Rytířská 399/24, 11000 Praha
35351BERAN VLADIMÍR44722435Sokolovská 97, 25087 Mochov
145181BÍLEK MARTIN71685049Praha, 14300, Kamýk, IMRYCHOVA, 881/21

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí