MORAVAN akciová společnost

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem MORAVAN akciová společnost, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 219. Jeho identifikační číslo je 10618

 
 

Výpis z obchodního rejstříku MORAVAN akciová společnost

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 219

Identifikační číslo:10618

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mytbrf6

Předmět podnikání: Zastupování v celním řízení
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu...
Úklidové práce
Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování...
Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních...
Odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Klempířství a oprava karoserií
Zednictví
Vodoinstalatérství
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost účetních poradců
Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v...
Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa...
Organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím...
Pronájem movitých a nemovitých věcí
Služby spojené s řízením jakosti
Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné
Automatizované zpracování dat a poskytování software
Personalizace platebních a identifikačních karet
Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, zkoušky, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly...
Silniční motorová doprava osobní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky
Letecká doprava a letecké práce.
Zámečnictví, nástrojářství
Zámečnictví
Nástrojářství
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: Otrokovice, Letiště 1578, PSČ 76502
od 04. 01. 2012
Otrokovice, Letiště 1578, okres Zlín, PSČ 76581
od 21. 10. 1997 do 04. 01. 2012
Otrokovice
od 29. 12. 1990 do 21. 10. 1997
Letiště 1578, 76502 Otrokovice

Skutečnosti

  Rozhodnutí společnosti AVAN a.s. se sídlem Slušovice, Náměstí Svobody 57, IČ: 634 84 358 jako jediného akcionáře společnosti MORAVAN akciová společnost se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ: 000 10 618 při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.7.1999, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost upisováním nových akcií peněžitými vklady o částku 640.000.000,- Kč na částku 1.149.222.000,- Kč upisováním 640 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie a o vyloučení přednostního práva dosavadního akcionáře na úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 640.000.000,- Kč, je neplatné.
od 30. 12. 2006

  Usnesení č.j. 32K 21/2001-1265 nabylo právní moci dne 08.03.2005.
od 08. 03. 2005

  Z důvodu posílení kapitálové pozice společnosti a získáníefektivních finančních prostředků k dalšímu rozvoji společnosti,k jejímu zapojení do celosvětového procesu globalizace formouvstupu zahraničního strategického partnera, k zajištěníprosperity společnosti a tak i vyššího zhodnocení akcií sezvyšuje základní jmění společnosti takto:
od 03. 08. 1999 do 30. 12. 2006

  I. Částka zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti ve výši 509.222.000,- Kč bude vsouladu s tímto rozhodnutím zvýšeno peněžitým vkladem o částku640.000.000,- Kč (slovy šestsetčtyřicetmilionů korun českých)nebo k ní vztaženou alikvótní hodnotu v cizí měně na hodnotu1.149.222.000,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 03. 08. 1999 do 30. 12. 2006

  II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíPočet upisovaných akcií: 640 akcií (slovy šestsetčtyřicet)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorun českých).
od 03. 08. 1999 do 30. 12. 2006

  III. Druh, podoba a forma nových akciíVšechny nově upisované akcie budou:- kmenové akcie- listinné- akcie na jméno- veřejně neobchodovatelné.
od 03. 08. 1999 do 30. 12. 2006

  IV. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníJediný akcionář v souladu s čl. 8 odst.3 Stanov společnostivzhledem k důležitému zájmu společnosti spočívajícím v zajištěnívstupu strategického zahraničního partnera rozhodl o vyloučenípřednostního práva na úpis nových akcií ve jmenovité hodnotě640.000.000,- Kč. Práva a povinnosti spojená s účastí na úpisunových akcií ve jmenovité hodnotě 640.000,000,- Kč v celémrozsahu společnost SDC International, Inc. se sídlem USA, PalmBeach, FL 33480.Při hlasování na valné hromadě náleží na každých 1.000,- Kčjmenovité hodnoty akcií jeden hlas.
od 03. 08. 1999 do 30. 12. 2006

  Úpis akcií se uskuteční v sídle společnosti MORAVAN akciováspolečnost, se sídlem Letiště 1578, Otrokovice, 765 81.Akcie je možno upsat ve lhůtě 30 dnů počínající dnem právní mociusnesení Krajského obchodního soudu o povolení zápisu tohotorozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě tj. 1.000.000,- Kč(slovy jedenmilión korun českých)Akcie budou splaceny u peněžního ústavu: Chase Manhattan Bank,N.A., USA, č.účtu: 3231363892.Jestliže upisovatel nesplatí v zákonné lhůtě emisní kursupsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvoaby jej splatil ve lhůtě šedesáti dnů od doručení výzvy. Připorušení splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho částzaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 5% ročně.
od 03. 08. 1999 do 30. 12. 2006

  Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 30.7.1998.
od 13. 01. 1999

  Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 11.6.1998.
od 13. 01. 1999

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionářespolečnosti ze dne 13.10.1997.
od 20. 03. 1998

  2. Peněžitá pohledávka, a to pohledávka společnosti AVAN a.s.za společností MORAVAN akciová společnost ve výši 83,054.600,-Kč (slovy:osmdesáttřimilonypadesátčtyřítisícešestsetkorunčeských). Tatopeněžitá pohledávka společnosti AVAN a.s. za společností MORAVANakciová společnost vznikla z titulu bezdůvodného obohaceníspolečnosti MORAVAN akciová společnost, neboť na základěrozhodnutí jediného akcionáře, (nesprávně označeného jakorozhodnutí valné hromady) společnosti MORAVAN akciová společnostze dne 11.12.1995, jímž byla v době rozhodnutí společnostINVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, se sídlem podadresou Senovážné nám. 32, 110 00 Praha l, IČO: 45316619, ozvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost,byly společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnostsplaceny upisované akcie na zvýšení základního jmění v nominálníhodnotě 83,054.600,- Kč nepeněžitým vkladem, a to postoupenímpohledávek společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciováspolečnost, za společností MORAVAN akciová společnost ve výši47,268.801,- Kč a 35,785.799,- Kč. Usnesením Krajskéhoobchodního soudu v Brně č.j. Firm 3187/96 ze dne 10.10.1996 bylnávrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuzamítnut, důsledkem čehož byl zánik závazku společnostiMORAVAN akciová společnost emitovat upsané akcie z důvodudodatečné nemožnosti plnění s důsledky uvedenými v ust. § 351zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Postoupením výšeuvedených pohledávek na MORAVAN akciová společnost došlo kesplynutí práva věřitele a povinnosti dlužníka a pohledávky tedyzanikly podle ust. § 584 zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění.Jelikož není možná naturální restituce, postupiteliresp.upisovateli výše uvedených pohledávek vznikla nová peněžitápohledávka za společnosti MORAVAN akciová společnost ve výši83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  Dle Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 11.12.1995,uzavřeného dne 12.12.1995, vstoupila do všech práv a povinnostíupisovatele - společnosti INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciováspolečnost, společnost AVAN a.s., na základě čehož se věřitelem uvedené pohledávky ve výši 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/ zaspolečností MORAVAN akciová spolelčnost stala společnost AVANa.s. Tato peněžitá pohledávka za společností MORAVAN akciováspolečnost byla oceněna odbornými odhady soudního znalce Ing.Aleše Galatíka, bytem Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm, načástku 80,563.000,- Kč /slovy:osmdesátmiliónůpětsetšedesáttřitisícekorunčeských/ a soudníhoznalce Ing. Yvety Janasové, bytem Bratrská 8, Přerov, na částku78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/, přičemžjediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy ocenění ve výši78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  D. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je shora uvedenápohledávka o nominální hodnotě 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/, musíbýt splacen formou uzavření smlouvy o postoupení pohledávky do10 pracovních dní ode dne doručení pravomocného usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění.Nepeněžité vklady, jejichž předmětem jsou nemovitosti již bylysplaceny v plné výši na základě rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění ze dne 11.12.1995, upisovací listiny,prohlášení vkladatele a Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvěze dne 11.12.1995, uzavřeného dne 12.12.1995, jak vyplývá zpřiložených výpisů z katastru nemovitostí.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  E. Částka 372.900,- Kč /slovy:třistasedmdesátdvatisícedevětsetkorunčeských/, představujícírozdíl mezi celkovou schválenou hodnotou nepeněžitých vkladůve výši 143,372.900,- Kč /slovy:jednostočtyřicettřimiliónytřistasedmdesátdvatísícedevětsetkorunčeských/ a celkovou jmenovitou hodnotou akcií,které mají být vydány upisovateli v souvislosti sezvýšením základního jmění ve výši 143,000.000,- Kč /slovy:jednostočtyřicettřimiliónykorunčeských/, bude převedena dorezervního fondu společnosti.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  B. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,a to upsáním 143.000 kusů (slovy: jednostočtyřicettřitísíce)kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich1.000,- Kč (slovy: jedentisíc), emitovaných v zaknihovanépodobě. Emisní kurs jedné akcie na zvýšení základního jmění činí1.000,- Kč (slovy: jedentisíc). Akcie budou nabídnuty k úpisuspolečnosti AVAN a.s., se sídlem pod adresou Slušovice, NáměstíSvobody 57, okres Zlín, IČO: 63484358, jelikož předmětemnavrhovaných nepěněžitých vkladů společnosti AVAN a.s. dospolečnosti MORAVAN akciová společnost jsou i nemovitosti, kteréspolečnost MORAVAN akciová společnost nezbytně potřebuje prosvůj další podnikatelský rozvoj.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  A. Základní jmění společnosti MORAVAN akciová společnost sezvyšuje o částku 143,000.000,- Kč (slovy:jednostočtyřicetřimilióny korun českých), a to z dosavadníhodnoty základního jmění ve výši 366,222.000,- Kč (slovy:třistašedesátšestmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých) nanovou výši 509,222.000,- Kč (slovy:pětsetdevětmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  C. Emisní kurs všech upisovaných akcií na zvýšení základníhojmění bude splacen nepeněžitými vklady jediného akcionáře,společnosti AVAN a.s., přičemž předmět nepeněžitých vkladůtvoří:
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  1. a) Pozemky p.č. 1089, 1090, 1138, 1139, 1205, 1243, 1244,1325, 1369, 1395, 1412, 1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1421,1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443,1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,1501, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1752, 1860, 1862,1863,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2090, 2091, 2092, 2544, 2545,2546, 2547, 2548, zapsané na LV č. 2793 (v roce 1995 zapsané naLV č. 3265) pro k.ú. a obec Otrokovice u Katastrálního úřadu veZlíně.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  b) Pozemky p.č. 611/4, 625/3, 664/2, 706/7, 706/10, 726/2,727/4, 742/2, 1223/4, 1223/5, 156, 162, 181, 212, 213, 244, 262,265, 266, 288, 289, 298, 299, zapsané na LV č. 385 (v roce 1995zapsané na LV č. 391) pro k.ú. a obec Podkopná Lhota uKatastrálního úřadu ve Zlíně.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  c) Pozemky p.č.3093, 3095/3, 3097/3, 3097/4, 3097/5 díl 1, díl2, 3097/6, 3097/7, 3097/9, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3099/5,3100/2, 3115/10, 3115/13, 3115/14, 3115/15, 3115/16, 3115/17,3115/21, 3115/22, 3115/35, 3115/37, 3115/38, 3115/39, 3115/40,3115/41, 3115/42, 3115/43, 3115/44, 3115/45, 3115/46, 3115/47,3115/48, 3115/49, 3115/50, 3115/51, 3115/52, 3115/53, 3115/54,3115/55, 3115/56, 3115/57, 3115/58, 3115/59, 3115/60, 3115/61,3115/62, 3115/63, 3115/64, 3115/65, 3115/66, 3115/67, 3115/68,3115/69, 3115/70, 3115/71, 3115/72, 3115/73, 3115/74, 3115/76,3115/77, 3115/82, 3115/85, 3115/88, 3115/89, 3115/90, 3115/94,3115/95, 3115/96, 3115/97, 3115/98, 3115/99, 3115/101,3115/103, 3115/104, 3115/105, 3115/106, 3115/107, 3115/108,3155/1, 3155/28, 3155/29, 3155/30, 3156 díl 1, díl 2, 3158/ díl1, díl 2, 3388, 3393, 3394, 2104, 2804, 1088, 267/2, 275/8,275/9, 3115/1, 3115/9, 3115/84, zapsané na LV č.2793 ( v roce1995 zapsané na LV č.3265) pro k.ú. a obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně, přičemž pozemky parc.č.267/2,275/8, 275/9, vznikly rozdělením původního pozemku p.č.267/2.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  d) Pozemek p.č.375, zapsaný na LV č.2002 ( v roce 1995 zapsanýna LV 1958) pro k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně.
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  Shora popsané pozemky byly oceněny odbornými odhady soudníhoznalce ing. Zdeňka Vrby, bytem ulice Stará Tenice 1199, UherskéHradiště, na částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských) asoudního znalce p.Stanislava Sedláčka, bytem Sušice 34, Přerov,na částku 64,487.400,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistaosmdesátsedmtisícčtyřistakorunčeských), přičemž jediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy oceněníve výši částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských).
od 18. 12. 1997 do 20. 03. 1998

  Jediný akcionář: AVAN a.s., Slušovice, Náměstí Svobody 57, okresZlín, IČO 63 48 43 58
od 07. 11. 1997

  Změna stanov společnosti od 15.01.1997, a to v sídle, počtučlenů dozorčí rady, zastupování a podepisování za společnost.
od 21. 10. 1997

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 14.12.1995.
od 11. 10. 1996 do 20. 03. 1998

  Dozorčí rada:Jan Moravčík, Otrokovice, Hlavní 1250Vladimír Grebeníček, Staré Město u Uh. Hradiště, Nerudova 1406Miloš Maňásek, Bílovice - Včelany 311
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994

  Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení akciovéspolečnosti ze dne 19.12.1990 přijatým rozhodnutím představenstvaa.s. AERO se sídlem v Praze.
od 29. 12. 1990

  Mutace názvu: MORAVAN Company Limited - anglicky MORAVAN Société Anonyme - francouzsky MORAVAN Aktiengesellschaft - německy MORAVAN akcioněrnoje obščestvo - rusky MORAVAN Sociedad Anonima - španělsky
od 29. 12. 1990

Akcie

Počet: 509 222 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 03. 08. 1999

Počet: 509 222 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 20. 03. 1998 do 20. 03. 1998

Počet: 366 222 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 29. 12. 1990 do 29. 12. 1990

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MRÁZEK JAROSLAV

IČO: 48370304

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1999

Adresa: č.p. 117, 763 01 Sazovice
od 20. 02. 2016
Sazovice 117, okres Zlín, PSČ 76301
od 13. 01. 1999 do 20. 02. 2016


Název/Jméno: JOACHIMCZYK PATRIK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 01. 1999

Adresa: Peroutkovo nábřeží 374, Příluky, 760 01 Zlín
od 21. 11. 2015
Kroměříž, Příčná 151, PSČ 76701
od 21. 12. 2011 do 21. 11. 2015
Kroměříž, Příční 151, PSČ 76701
od 13. 01. 1999 do 21. 12. 2011


Název/Jméno: KLIMOVÁ OKSANA

IČO: 74645714

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2010

Adresa: Městečko Trnávka - Mezihoří 14, PSČ 57101
od 28. 12. 2011
Moravská Třebová - Městečko Trnávka, Mezihoří 14, PSČ 57101
od 18. 02. 2010 do 28. 12. 2011


Název/Jméno: MAZEL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997

Adresa: Bělov 49, PSČ 76821
od 28. 12. 2011
Bělov 49, okres Kroměříž
od 21. 10. 1997 do 28. 12. 2011


Název/Jméno: BERAN PETR

IČO: 69601054

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2010

Adresa: Česká Třebová, Moravská 40, PSČ 56002
od 18. 02. 2010


Název/Jméno: BUREŠ JAN

IČO: 87591235

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2010 do 11. 09. 2012

Adresa: Praha, Černokostelecká 29, PSČ 10000
od 18. 02. 2010 do 11. 09. 2012


Název/Jméno: ŠTEFÁNEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 1999 do 18. 02. 2010

Adresa: Velká nad Veličkou 569, okres Hodonín
od 15. 07. 1999 do 18. 02. 2010


Název/Jméno: SOSKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 1998 do 18. 02. 2010

Adresa: Slavičín, Osvobození 624, okres Zlín
od 03. 04. 1998 do 18. 02. 2010


Název/Jméno: ŠIMEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 1998 do 14. 08. 2000

Adresa: Tlumačov, Švermova 434
od 03. 04. 1998 do 14. 08. 2000


Název/Jméno: BOUŘA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 10. 1997 do 13. 01. 1999
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1996 do 21. 10. 1997

Adresa: Uherské Hradiště-Mařatice, Na stráni 662
od 11. 10. 1996 do 13. 01. 1999


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997 do 13. 01. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Praha 5, Arbesovo náměstí 10
od 21. 10. 1997 do 13. 01. 1999
Praha 5, Arbesovo n. 10
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: SVATOŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997 do 13. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Praha 9, Novosibiřská 858
od 21. 10. 1997 do 13. 01. 1999
Praha 9, Novosibiřská 858
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: ČUBA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 10. 1996 do 13. 01. 1999

Adresa: Neubuz 70, okres Zlín
od 11. 10. 1996 do 13. 01. 1999


Název/Jméno: DRHA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 10. 1996 do 03. 04. 1998
Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Zádveřice 337
od 11. 10. 1996 do 03. 04. 1998
Zádveřice 337
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: PANÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 1996 do 03. 04. 1998

Adresa: Staré Město, Seifertova 1418
od 11. 10. 1996 do 03. 04. 1998


Název/Jméno: HUBIK JÁN

IČO: 69691185

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 1996 do 15. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Luhačovice, Zatloukalova 468, okres Zlín
od 11. 10. 1996 do 15. 07. 1999
Zlín, tř. T. Bati 3890
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: KAPOUN JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Praha 4, Mádrova 4
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: ČUBA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Neubuz 70
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: MORAVČÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Otrokovice, Hlavní 1250
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Mníšek pod Brdy 588
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: DĚDEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996

Adresa: Mladá Boleslav, Dukelská 273
od 02. 09. 1994 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: NĚMEC VLADIMÍR

IČO: 46801073

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1994 do 13. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992

Adresa: Halenkovice 301
od 02. 09. 1994 do 13. 01. 1999
Halenkovice 301
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992


Název/Jméno: ČERNÝ MICHAL

IČO: 68412207

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994

Adresa: Praha 7, Dělnická 29
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994


Název/Jméno: KOUSAL PETR

IČO: 68117167

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994

Adresa: Zlín, Gorkého 3394
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994


Název/Jméno: BARTOŇ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 2246
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994


Název/Jméno: MOTALÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994

Adresa: Praha, Komornická 32
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994


Název/Jméno: CHARVÁT MILAN

IČO: 76161447

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a ředitel
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994

Adresa: Brno, Absolonova 4
od 05. 10. 1992 do 02. 09. 1994


Název/Jméno: OTŘÍSAL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992

Adresa: Otrokovice, Trávníky 1176
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992


Název/Jméno: KOTOLÁN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992

Adresa: Zlín, Slunečná 4562
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992


Název/Jméno: JOSKA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992

Adresa: Zlín, U Zimního stadionu 1091
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992


Název/Jméno: BELLAY MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a ředitel
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992

Adresa: Zlín, Mladcová 153
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992


Název/Jméno: BRÁZDIL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 1990 do 02. 09. 1994

Adresa: Zlín, Větrná 4607
od 29. 12. 1990 do 02. 09. 1994


Název/Jméno: ZEMAN JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992

Adresa: Odolena voda, Čs. armády 369
od 29. 12. 1990 do 05. 10. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 1. 2001

Zánik oprávnění:18. 12. 2003


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1998

Zánik oprávnění:25. 1. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1998

Zánik oprávnění:20. 10. 2001


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 1998

Přerušení: od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2010
od 09. 02. 2005 do 07. 02. 2007
od 28. 03. 2002 do 26. 03. 2004


Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Úklidové práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Přerušení: od 09. 02. 2005 do 07. 02. 2007
od 10. 07. 2002 do 09. 07. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení mimo výkon státního odborného dozoru

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:19. 12. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Slavomír Sentl


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Anton Sjekel


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1998

Přerušení: od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2010
od 02. 07. 2002 do 30. 06. 2004


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1998

Přerušení: od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2010
od 09. 02. 2005 do 07. 02. 2007
od 02. 07. 2002 do 30. 04. 2004


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1998

Zánik oprávnění:23. 1. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Bedřich Jurečka

Zánik oprávnění:20. 10. 2001


Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Milan Simerský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Bedřich Jurečka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Jarmila Trnkalová

Zánik oprávnění:19. 12. 2000


Pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby spojené s řízením jakosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat a poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Personalizace platebních a identifikačních karet

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1997

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 19. 12. 2000 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 19. 12. 2000 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 19. 12. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Drha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 8. 1997


Výroba, zkoušky, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 8. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Sýkora

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 8. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bukvald

Zánik oprávnění:23. 1. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 8. 1997

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1995

Přerušení: od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2010


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Bedřich Jurečka

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Jaroslav Mrázek

Přerušení: od 09. 02. 2005 do 07. 02. 2007
od 28. 03. 2002 do 26. 03. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1995

Odpovědní zástupci: František Halíček

Přerušení: od 09. 02. 2005 do 07. 02. 2007
od 28. 03. 2002 do 26. 03. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1993

Obory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 30. 09. 1998
Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny
od 01. 07. 1998
Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí
od 01. 07. 1998
Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů
od 01. 07. 1998
Úklidové práce
od 01. 07. 1998
Automatizované zpracování dat a poskytování software
od 09. 09. 1997
Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné
od 09. 09. 1997
Služby spojené s řízením jakosti
od 09. 09. 1997
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 09. 09. 1997
Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby
od 09. 09. 1997
Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
od 09. 09. 1997
Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek
od 09. 09. 1997
Pronájem movitých a nemovitých věcí
od 09. 09. 1997
Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika
od 09. 09. 1997
Personalizace platebních a identifikačních karet
od 09. 09. 1997
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 14. 08. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 04. 08. 1993
Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky
od 04. 08. 1993

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Miroslav Frolec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Letecká doprava a letecké práce.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Jaromír Debef

Zánik oprávnění:1. 4. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Pavel Drha


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Odpovědní zástupci: František Halíček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Mrázek

Zánik oprávnění:1. 8. 1996


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00010618

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 11. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
1408991"JN - STAVBA", s.r.o.25153153Vilémov 95, 396 01 Humpolec
16828274 POS, s.r.o.25526481Praha, Olbrachtova 1053/34, PSČ 14000
26328044P Marketing, s.r.o.47450193Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 1410/69, PSČ 12000
2791522A A A - Linka služeb, s.r.o.45275394Praha 8, Stejskalova 15, PSČ 18000
2164385A A A - Záchranná technická služba,spol. s r.o.25077422Praha 8, Stejskalova 15/12, PSČ 18000

Související osoby

#NázevICOAdresa
1146587"FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co."4623 Gunskirchen, Lambacher Str.14, Rakouská republika
1146588"MABA Fertigteilindustrie GmbH"2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt, Rakouská republika
962889"Vorwerk International AG"Wolerau, Verenastrasse 39, Švýcarská konfederace
398342KRČMA VLADIMÍRTábor, Havanská 2820
1037963Červenková MilušeMladá Vožice, PSČ 466