Moravské železárny, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Moravské železárny, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 731. Její identifikační číslo je 47674865

Výpis z obchodního rejstříku Moravské železárny, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 731

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3yae956

Předmět podnikání: Činnost technických poradců v oblasti ekologie
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Testování, měření a analýzy
Galvanizérství, smaltérství
zprostředkovatelská činnost
Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn....
organizování výchovně vzdělávací činnosti
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví
Výroba nástrojů
Broušení a leštění kovů
Zámečnictví, nástrojářství
Kovářství, podkovářství
Slévárenství, modelářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc

Adresy: Řepčínská 35/86, Řepčín, 779 00 Olomouc
od 21. 11. 2016
Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 77911
od 17. 06. 2003 od 21. 11. 2016
Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 77900
od 20. 02. 2002 od 17. 06. 2003
Olomouc, Řepčínská 86, PSČ 77900
od 01. 01. 1994 od 20. 02. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 04. 2015

  Společnost ARCADA Capital, a.s. tak vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) kmenových akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,- Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti i hlasovacích právech společnosti ve výši cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění.Konstatuje se, že hlavní akcionář - společnost ARCADA Capital, a.s., doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068, o předání finančních prostředků potřebných k výplatě protiplnění za přecházející akcie společnosti před konáním valné hromady.Vlastnické právo ke všem kmenovým akciím znějících na majitele v listinné podobě emitovaných společností Moravské železárny, a.s., které jsou ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (dále jen "akcie menšinových akcionářů"), přechází podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, tedy na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře.Protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout oprávněným osobám v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na přechod akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, činí 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu (1) takovouto akcii menšinového akcionáře (dále jen "protiplnění").
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  e) z čestného prohlášení společnosti ARCADA Capital, a.s. ze dne 29.7.2006 plyne, že společnost ARCADA Capital a.s. vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 91,44% (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta).
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  d) podle zápisu z řádné valné hromady Společnosti konané 30.6.2006 a listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě plyne, že společnost ARCADA Capital, a.s. předložila 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta),
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  c) z písemného protokolu JUDr. Lubomíra Miky, notáře v Brně, ze dne 26.6.2006 plyne, že v rámci svěřenecké smlouvy uvedený notář vydal kupující společnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 346768 ks (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set šedesát osm kusů) akcií emitovaných společností znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 38,144.480,-Kč (slovy: třicet osm milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 55,262 % (slovy: padesát pět celých dvě stě šedesát dva tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. písemnou kupní smlouvou
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  a) základní kapitál Společnosti Moravské železárny, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku činí 69,024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých),b) z předávacího protokolu ze dne 28.3.2006 plyne, že v rámci výměny akcií společnosti v návaznosti na snížení základního kapitálu společnosti, bylo obchodníkem s cennými papíry - společností EFEKTA CONSULTING, a.s. - pověřeným výměnou akcií, vydáno společnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 227010 ks (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc deset kusů) akcií společnosti v nominální hodnotě 24,971.100,-Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc jedno sto korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 36,177 % (slovy: třicet šest celých sto sedmdesát sedm tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. dvěma písemnými kupními smlouvami.
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  Hlavním akcionářem společnosti Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, IČ: 47674865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 731 (dále "Společnost"), je společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4231 (dále jen "ARCADA Capital" nebo "hlavní akcionář"). Skutečnost, že ARCADA Capital, a.s. je hlavním akcionářem podle § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), vyplývá z toho, že:
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti Moravské železárny, a.s. konaná dne 20. října 2006 přijala následující usnesení:
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  Každý dosavadní vlastník akcií menšinových akcionářů emitovaných společností Moravské železárny, a.s., jejichž vlastnické právo přechází na hlavního akcionáře, je povinen předložit listinné akcie, resp. hromadné listiny nahrazující akcie společnosti Moravské železárny a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. Vlastníci akcií menšinových akcionářů mohou tyto své akcie předkládat v sídle společnosti Moravské železárny, a.s. - Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, a to od úterý do čtvrtku od 9.00 hod do 15.00 hod. každý týden v rámci zákonných lhůt pro předání akcií menšinových akcionářů.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Moravské železárny, a.s. k tomu, aby učinilo všechny nezbytné kroky požadované obchodním zákoníkem a tímto usnesením valné hromady v rámci přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i odst. 2 obchodního zákoníku, k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis ze dne 20.10.2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné hromady společnosti.
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  Přiměřenost výše a hodnoty protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 49-1/2006 ze dne 26.6.2006 (dále jen "znalecký posudek"). Tento znalecký posudek byl vypracován společností (znaleckým ústavem) TACOMA Consulting a.s., IČ:63998581, se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivová 4, PSČ 110 00. Pro stanovení hodnoty protiplnění za akcie společnosti byla ve znaleckém posudku použita majetková metoda likvidační hodnoty.Česká národní banka vyslovila a udělila předchozí souhlas s přijetím tohoto usnesení valné hromady společnosti Moravské železárny a.s. o přechodu ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), svým rozhodnutím ze dne 27.7.2006, č. j. 45/N/87/2006/3, které nabylo právní moci dne 27.7.2006.Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto ve lhůtě dvaceti (20) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie menšinových akcionářů společnosti. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie menšinových akcionářů provede obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068.Protiplnění bude zaplaceno v peněžité formě, a to buď bankovním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby, kterou uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s.. Pokud bude prokázáno zastavení akcií společnosti, bude postupováno zejména v souladu s § 183l odst. 4 a § 183m odst. 4 obchodního zákoníku.
od 01. 11. 2006 od 24. 01. 2007

  Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 407.869.150,-Kč (slovy: čtyři sta sedm milionů osm set šedesát devět tisíc jedno sto padesát korun českých) o částku ve výši 338.845.140,-Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 69.024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých) za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Důvodem snížení základního kapitálu je (a) úhrada ztráty, kdy na úhradu ztráty bude použita částka 334.700.000,-Kč (slovy: tři sta třicet čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) v rámci navrhovaného snížení základního kapitálu, a dále (b) převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, kdy do rezervního fondu bude na úhradu budoucí ztráty převedena částka 4.145.140,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) v rámci navrhovaného snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 650,-Kč (slovy: šest set padesát korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých) na jednu akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uveřejnění výzvy.
od 12. 12. 2005 od 23. 12. 2005

  Mimořádná valná hromada konaná dne 2.11.2005 přijala následující usnesení:
od 12. 12. 2005 od 23. 12. 2005

  Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 01. 02. 2005 od 01. 02. 2005

  Exekuce, nařízená Okresním soudem v Olomouci č.j. 50 Nc 4056/2004-9 ze dne 29.1.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 26. 11. 2004 od 26. 11. 2004

  Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 17.6.2004, č.j. 51 Nc 4799/2004-5 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě, ze dne 26.7.1996, č.j. 11 Cm 799/95, na majetek povinného Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/836, 779 11 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného EUTECH akciová společnost, se sídlem Nádražní 1/1617, 785 01 Šternberk, ve výši 52.800,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Palackého 46.
od 15. 10. 2004 od 06. 12. 2004

  Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.1.2004, č.j. 50 Nc 4056/2004-9, nařídil soud exekuci podle vykonatelného exekučního titulu: platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 11.9.2003, č.j. 030573502/03-10, na majetek povinného Moravské železárny a.s. Řepčínská 86, 779 00 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, ve výši 5.172.076,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14.
od 23. 07. 2004 od 26. 11. 2004

  Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 12.4.2000, č.j. Sb. 50/2-99/99-SŘ, na majetek povinného, k uspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, ve výši 1.306.125,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14.
od 15. 03. 2004 od 01. 02. 2005

  Valná hromada společnosti snižuje z důvodu úhrady ztrátpředchozích let (§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku) az důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu případnýchbudoucích ztrát ( § 216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku)dosud zapsané základní jmění 627,491.000,-Kč o 35 %, t.j. očástku 219,621.850,-Kč na nové základní jmění 407,869.150,-Kč.Základní jmění se snižuje snížením jmenovité hodnoty akciíspolečnosti ze jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na novou jmenovitouhodnotu 650,-Kč.
od 01. 09. 1999 od 23. 12. 2005

  Zápis usnesení mimořádné valné hromady navrhovatele ze dne29.6.1999 ve znění usnesení řádné valné hromady navrhovatele zedne 9.7.1999 o snížení základního jmění:
od 01. 09. 1999 od 23. 12. 2005

  Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží42.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 627 491 ks v hodnotě: 110 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 04. 2015

Počet: 627 491 ks v hodnotě: 110 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 12. 2005 od 03. 04. 2015

Počet: 627 491 ks v hodnotě: 650 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 10. 2002 od 23. 12. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: ARCADA Capital, a.s.

IČO: 26943981

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 01. 2007 od 03. 04. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VARGA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 08. 2016


Název/Jméno: MICHELČÍK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2016


Název/Jméno: PANČÁKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2016


Název/Jméno: LUKÁČ ADRIÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2016 od 27. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2014 od 20. 07. 2016


Název/Jméno: LUKÁČ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2014 od 03. 04. 2015


Název/Jméno: KALIVODA PETR

IČO: 86622919

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2014 od 13. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 02. 2012 od 26. 07. 2014


Název/Jméno: BARTOŠ RICHARD

IČO: 10057421

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2014 od 20. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 2005 od 26. 07. 2014
Prokura - prokurista
od 29. 07. 2005 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: VAŠKO RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 07. 2014 od 04. 11. 2014


Název/Jméno: KAČINETZ ALAN

IČO: 48105881

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 09. 2005 od 26. 07. 2014
Prokura - prokurista
od 29. 07. 2005 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: BÁRTEK MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2005 od 26. 07. 2014


Název/Jméno: HALAMA RADEK

IČO: 68140703

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2012 od 26. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 29. 09. 2005 od 27. 02. 2012


Název/Jméno: PAŘÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 09. 2005 od 27. 02. 2012


Název/Jméno: PAROBEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2005 od 29. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 od 24. 08. 2004


Název/Jméno: LUDWIG WALTER

IČO: 60023325

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 08. 2004 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: MERTA ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 08. 2004 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: TORČÍK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 08. 2004 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: POTYŠ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 08. 2004 od 07. 04. 2005


Název/Jméno: ENDL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 08. 2004 od 29. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 1995 od 24. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1995 od 20. 07. 1995


Název/Jméno: TYDLAČKA JIŘÍ

IČO: 70591938

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 24. 08. 2004 od 29. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2003 od 24. 08. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 17. 06. 2003 od 04. 12. 2003
Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 17. 06. 2003


Název/Jméno: OHLÍDAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 24. 08. 2004 od 29. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2003 od 24. 08. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 17. 06. 2003 od 04. 12. 2003
Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 17. 06. 2003


Název/Jméno: MOŠNA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 12. 2003 od 24. 08. 2004


Název/Jméno: ČECHOVÁ ZDENKA

IČO: 62610058

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: SLUNSKÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 2001 od 24. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 1995 od 10. 05. 2001


Název/Jméno: VYSLOUŽIL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2001 od 04. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 1995 od 10. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 03. 1994 od 20. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 01. 03. 1994


Název/Jméno: VÍTEK RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 10. 2000 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 24. 10. 2000 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: SLUNSKÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2000 od 24. 08. 2004


Název/Jméno: CHRONC OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 06. 2000 od 24. 10. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 16. 12. 1998 od 15. 06. 2000


Název/Jméno: HAVLÍKOVÁ IVETA

IČO: 75993473

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2000 od 04. 12. 2003


Název/Jméno: HOMOLA JOSEF

IČO: 40272699

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 06. 2000 od 24. 10. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 16. 12. 1998 od 15. 06. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 31. 08. 1998 od 16. 12. 1998


Název/Jméno: KOPPER JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 1999 od 15. 06. 2000


Název/Jméno: ENDLOVÁ VIERA

IČO: 18962483

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 1999 od 24. 08. 2004


Název/Jméno: PUDIL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1999 od 15. 06. 2000


Název/Jméno: KOMÁREK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 od 15. 06. 2000


Název/Jméno: NEBESKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1996 od 15. 06. 2000


Název/Jméno: MAIXNER JIŘÍ

IČO: 12348091

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1996 od 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 1996 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: NOSÁL JIŘÍ

IČO: 44867450

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1996 od 19. 04. 1999


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1996 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: RYŠKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 1996 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: ABSOLONOVÁ VIERA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1996 od 15. 11. 1999


Název/Jméno: KOVÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1996 od 26. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 1995 od 15. 10. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 10. 1996 od 16. 12. 1998


Název/Jméno: ČERVINSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 10. 1996 od 31. 08. 1998


Název/Jméno: BARTOŇ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 1996 od 16. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 20. 07. 1995


Název/Jméno: HÁJEK DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 1995 od 01. 09. 1999


Název/Jméno: MAIXNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 07. 1995 od 15. 10. 1996


Název/Jméno: GAJDA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 07. 1995 od 15. 10. 1996


Název/Jméno: HLADÍK JIŘÍ

IČO: 16103211

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 07. 1995 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: KRÁL JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 07. 1995 od 15. 10. 1996


Název/Jméno: DOSTÁL JAROSLAV

IČO: 16780655

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 07. 1995 od 20. 07. 2016


Název/Jméno: VLASTNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 07. 1995 od 15. 10. 1996


Název/Jméno: MACH PETR

IČO: 65664914

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 1994 od 20. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 01. 03. 1994


Název/Jméno: HLADÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 20. 07. 1995


Název/Jméno: HERZÁN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 1995


Název/Jméno: ZÁRUBOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 20. 07. 1995


Název/Jméno: ŠANKO RENÁT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 20. 07. 1995


Název/Jméno: KLAPILOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 20. 07. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost technických poradců v oblasti ekologie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 10. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 10. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 10. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 2004

Odpovědní zástupci:


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 10. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 09. 1998

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 01. 09. 2016 od 30. 11. 2099
od 01. 09. 2011 od 31. 08. 2016
od 26. 08. 2008 od 31. 08. 2011


zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 295240

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 02. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


organizování výchovně vzdělávací činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 03. 1996


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993

Odpovědní zástupci:


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993

Odpovědní zástupci:


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47674865

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
451172"SKOUPIL" spol. s r.o. "v likvidaci"43962661Olomouc, 77602, , Řepčínská, 86
4694301. Třinecká sportovní, s.r.o.25399420Tyršova 824, 73961 Třinec
49270Agency of Security FENIX, a.s.25720589Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Pod Pekárnami, 878/2
89629ANDRETEA, a.s.27945243Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
34828ASPIS, spol. s r.o.49825330168, 28922 Ostrá
399578AUDIDA, s.r.o.25015435Most, Budovatelů 2830, PSČ 434 01
7685Balnea a. s.45272468České Budějovice, 37136, České Budějovice 3, Rudolfovská tř., 207/84
457266Bankovní informační technologie, s.r.o.63987686Radlická 333/150, 15000 Praha
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
219576Beroun Property Alfa, a.s.24139866Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
337944BIKERS CROWN, s.r.o.25988140Pražská 481, 50351 Chlumec nad Cidlinou
426832Bohemia Arch spol. s r.o.25002279Spořická 599, 43101 Spořice
20755Bytové družstvo Zborovská 5626438925Zborovská 79/56, 15000 Praha
296145Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě31488Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
454832C.H.N.R., a.s.64259633České Budějovice, 37136, České Budějovice 3, Rudolfovská, 88-202
167009CECO TRADING, spol. s r.o.44269404Ke Kapličce 193, 25241 Dolní Břežany
390026CONDATA MIKRO s. r. o.60777982Železniční 547/4A, 77900 Olomouc
425052CORA - MALOOBCHOD spol. s r.o. v likvidaci44564538Litvínov, Smetanova l48
446415CPI - Zbraslav, a.s.27221512Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
282917CPI BYTY, a.s.26228700Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
145827CRA,a.s.26232871Masarykova 427/31, 60200 Brno
121217CZ Bohuňovice, s.r.o.268251046. května 616, 78314 Bohuňovice
86647Czech Property Development, a.s.25588974Brno, 61600, , Minská, 41
40160Českomoravský podnikatelský fond, spol. s r.o.25829882Poštovní 6, 26101 Příbram
48700DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci"47683210Želatovská 2709/26, 75002 Přerov

Související osoby

#NázevICOAdresa
270597ABRAMOVIČOVÁ MARKÉTA70093237Špitálská 669/8, 19000 Praha
149564ANDRŠ LUMÍR11590912177, 54908 Provodov-Šonov
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
234283AUGUSTIN VÁCLAV45058083Varšavská 2746/14, 39005 Tábor
312008BACHMANN OTO61027367Čajkovského 1697/4, 13000 Praha
63143BAJER MILOSLAV68681038Ondrouškova 696/3, 63500 Brno
220575BAJNÁRKOVÁ ANNA87636115210, 74301 Tísek
183175BALCAR MARTIN45269726Dušní 927/3, 11000 Praha
46340BARON MILAN10469699Jungmannova 1445/40, 50002 Hradec Králové
102837BARŠA RADIM73304913Prosecká 677/127, 19000 Praha
172247BARTEK MILOŠ41036000Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 74705 Opava
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
91099BARTOŠ MILOŠ48125920V Dolích 490, 25246 Vrané nad Vltavou
17683BARTOŠ RICHARD10057421Nerudova 243/7, 36017 Karlovy Vary
91097BARTOŠOVÁ DENISA70740968Na Skále 350, 28163 Kostelec nad Černými lesy
264580BARTOŠOVÁ MONIKA70485321M. Majerové 1259/26, 69201 Mikulov
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
207473BATRLA JIŘÍ49585771Jiřiny Štěpničkové 1480, 15600 Praha
292653BAYEROVÁ JANA88910491Paťanka 2611/5, 16000 Praha
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
43104BEDNÁŘ MAREK72664410Pletařská 1604, 40747 Varnsdorf
68178BEDNÁŘ PAVEL66427720Strawinskylaan 933 1077XX Amsterdam, Nizozemí
7694BEDNAŘÍK PETR65014367Obránců míru 1263, 38601 Strakonice
43102BEDNÁŘOVÁ JANA71569057Podle náhonu 2402/8, 14100 Praha
172246BEDNÁŘOVÁ MARKÉTA86711512Zdeňka Štěpánka 426/34, 43401 Most

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1067428ARMATMETAL spol. s r.o.47972564Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
2456212D - LINE, společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.) "v likvidaci"49610597Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
145141DPK Morava, s.r.o.26826771Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
515762DREPO NOVA, s.r.o. "v likvidaci"25821679Olomouc, 77200, Řepčín, Řepčínská, 86
3286254DREXLER, s. r. o.48395293Olomouc, 77900, Řepčín, Řepčínská, 86
3015007ELPREMO, spol. s r.o.42869951Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
2630128EVIRA OLOMOUC, s.r.o., v likvidaci25819291Olomouc, 77900, Řepčín, Řepčínská, 86
320984Fe MARKET - Haná, s.r.o.25851110Olomouc, 77900, Řepčín, Řepčínská, 86
1026702FOCAM-Model s. r. o.48390607Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
357725GOLD COAST METAL WORKS, INC. s.r.o.26264463Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
608865HANÁCKÁ MONTÁŽNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. " v likvidaci "61977942Olomouc, 77900, Řepčín, Řepčínská, 86
2728958HOME INSTAL s.r.o. v likvidaci61974021Olomouc, 77900, , Řepčínská, 35/86
1508726HYDROVARIANT spol. s r.o.25364553Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
2051310KOFI spol. s r.o.60200910Olomouc, 77200, Řepčín, Řepčínská, 86
1389429Monya HS s.r.o.3465608Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
2550472Moravia Foundry a.s.25459201Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
3143817Moravské železárny, a.s.47674865Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
1191797MOZE, a.s.46973885Olomouc, 77200, Řepčín, Řepčínská, 86
1190272OPTISINTR-TECHNOLOGY s.r.o.4977416Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
1997474STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. 48909491Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc
994239ZO OS KOVO Moravské železárny, a.s.14615436Řepčínská 35/86, 77900 Olomouc

Fyzické osoby v okolí