Nouvelle EU SE

Hlavní strana

Firma s názvem Nouvelle EU SE, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: H 314. Její identifikační číslo je 24810142

Výpis z obchodního rejstříku Nouvelle EU SE

Datum zápisu: 14. 2. 2011

Právní forma:Evropská společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: H 314

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: m2hya45

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 01. 2015

  Valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitálspolečnosti se zvyšuje z dosavadní výše 5.929.800,- Kč(slovy: pět milionů devětsetdvacetdevět tisíc osmset korunčeských) o částku 460.000,- Kč (slovy: čtyřistašedesát tisíckorun českých) na výslednou částku 6.389.800,- Kč(slovy: šest milionů třistaosmdesátdevět tisíc osmset korunčeských). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je,že dojde k vložení níže uvedeného majetku, který tvořínepeněžitý vklad, do obchodního jmění a tento majetek budesloužit k dalšímu podnikání společnosti - pronájmu nemovitostí(resp. bytů). Zvýšení základního kapitálu bude provedenoupsáním 23 ks (slovy:dvacetitří kusů) nových kmenových akciív listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), jejichž emisníkurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Převod akcií nebudeomezen. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) bude činit100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), tedyemisní kurs všech 23 nově upisovaných akcií bude činitcelkem 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony třistatisíc korunčeských). Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba,jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky.Akcie budou upsány předem určeným konkrétním zájemcem,jímž je pan Jiří Vaněk, nar. 9.10.1987, bytem Praha 7,Holešovice, Argentinská 194/14 (dále též jen "Konkrétní zájemce").Konkrétní zájemce upíše všech 23 (slovy: dvacettři) kusůnových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), tedy akcieo celkové jmenovité hodnotě 460.000,- Kč (slovy: čtyřistašedesáttisíc korun českých).Emisní kurz těch akcií bude splacen vkladem bytové jednotkyč. 194/43 v budově číslo popisné 19 postavené na pozemkuparcelní číslo 1101 v katastrálním území Holešovice, v obciPraha, se spoluvlastnickým podílem ve výši 605/63156(slovy: šestsetpět lomeno šedesátitřemitisíci jednímstempadesátišesti) na společných částech uvedené budovy číslopopisné 194 a na uvedeném pozemku parcelní číslo 1101,v hodnotě dle znaleckého posudku č. 75-3/2012 ze dne27.2.2012 vypracované znalkyní Ing. Petrou Kroupovou,jmenovanou usnesením Městského soudu v Praze, č.j.2 Nc 4582/2012-4, ze dne 9.2.2012, 2.300.000,- Kč(slovy: dva miliony třistatisíc korun českých). Rozdíl mezihodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií bude tvořit emisní ážio.Akcie budou upsány postupem dle § 204 odst. 5 obch.zák.Konkrétní zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akciímusí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.Lhůta pro úpis nových akcií, t.j. pro uzavření smlouvy o upsáníakcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhusmlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem.Představenstvo odešle návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímuzájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí představenstvoKonkrétnímu zájemci v písemném oznámení doručeném Konkrétnímuzájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adreseDolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 252 41.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest)měsíců ode dne upsání akcií. Místo pro splacení nepeněžitéhovkladu bude na adrese Praha 7, Holešovice, Argentinská 194/14.Poukázky na akcie nebudou vydávány.
od 16. 03. 2012 od 22. 05. 2012

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.989.800 Kč (slovy: dva miliony devět set osmdesát devět tisíc osm set korun českých) o částku 2.940.000 Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet tisíc korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 5.929.800 Kč (slovy: pět milionů devět set dvacet devět tisíc osm set korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 147 ks (slovy: jedno sto čtyřicet sedm kusů) nových kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s tím, že emisní kurz tvoří jmenovitá hodnota upisovaných akcií a emisní ážio. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitými vklady těchto předem určených zájemců:1. Předem určený zájemce Marcela Nesvačilová, nar. 21.3.1985, bytem Praha 7, Kamenická 678/8, upíše 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Marcelou Nesvačilovou bude tedy činit 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 678/3 v domě č.p.678 se spoluvlastnickým podílem 532/14507 (slovy: pět set třicet dva lomeno čtrnáct tisíc pět set sedm) na společných částech domu č.p.678 stojícího na pozemku p.č.1965 a se spoluvlastnickým podílem 532/14507 (slovy: pět set třicet dva lomeno čtrnáct tisíc pět set sedm) na pozemcích p.č.1965 zastavěná plocha a nádvoří a p.č.1966 zahrada - vše zapsáno na LV č. 9506, 7198 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) se považuje za emisní ážio.2. Předem určený zájemce Alena Wojnarová, nar. 17.10.1978, bytem Praha 7, U Pergamenky 1471/8, upíše 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Alenou Wojnarovou bude tedy činit 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 928/16 v domě č.p.928 se spoluvlastnickým podílem 617/50592 (slovy: šest set sedmnáct lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 617/50592 (slovy: šest set sedmnáct lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 7654, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) se považuje za emisní ážio.3. Předem určený zájemce Jaroslav Hocký, nar. 10.10.1974, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 930/32, upíše 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Jaroslavem Hockým bude tedy činit 580.000 Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 930/8 v domě č.p.930 se spoluvlastnickým podílem 586/50592 (slovy: pět set osmdesát šest lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 586/50592 (slovy: pět set osmdesát šest lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 8031, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.900.000 Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.320.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.4. Předem určený zájemce Martina Šlapáková, nar. 12.10.1987, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 931/33, upíše 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Martinou Šlapákovou bude tedy činit 520.000 Kč (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 931/9 v domě č.p.931 se spoluvlastnickým podílem 620/50592 (slovy: šest set dvacet lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 620/50592 (slovy: šest set dvacet lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 10089, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.600.000 Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.080.000 Kč (slovy: dva miliony osmdesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.5. Předem určený zájemce Lenka Váňová, nar. 12.11.1982, bytem Praha 7, Farského 1385/1, upíše 15 ks (slovy: patnáct kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Lenkou Váňovou bude tedy činit 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 1385/1 v domě č.p.1385 se spoluvlastnickým podílem 2846/135502 (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet šest lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na společných částech domu č.p.1385 stojícího na pozemku p.č.1289 a se spoluvlastnickým podílem 2846/135502 (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet šest lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na pozemku p.č.1289 zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 9796, 4757 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 1.200.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.6. Předem určený zájemce Ladislav Vaškeba, nar. 21.7.1967, bytem Praha 7, Dobrovského 1483/31, upíše 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Ladislavem Vaškebou, bude tedy činit 540.000 Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 1385/17 v domě č.p.1385 se spoluvlastnickým podílem 4813/135502 (slovy: čtyři tisíce osm set třináct lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na společných částech domu č.p.1385 stojícího na pozemku p.č.1289 a se spoluvlastnickým podílem 4813/135502 (slovy: čtyři tisíce osm set třináct lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na pozemku p.č.1289 zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 9796, 4757 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.160.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností Nouvelle EU SE, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti Nouvelle EU SE, doručí představenstvo společnosti upisovatelům - předem určeným zájemcům - ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi upisovateli - předem určenými zájemci - a společností Nouvelle EU SE, bude sídlo společnosti Nouvelle EU SE, tedy Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 252 41.Lhůta pro upisování nových akcií upisovateli - předem určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatelům - předem určeným zájemcům. Tato lhůta bude upisovatelům - předem určeným zájemcům - oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií.Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nové akcie budou vydány a doručeny upisovatelům - předem určeným zájemcům - do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 04. 2011 od 01. 06. 2011

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 298980 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 01. 2015

Počet: 17 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 01. 2015

Počet: 170 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 05. 2012 od 21. 01. 2015

Počet: 147 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 06. 2011 od 22. 05. 2012

Počet: 100 ks v hodnotě: 29898 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 02. 2011 od 21. 01. 2015

Vlastníci

Název/Jméno: MENGOLD SE

IČO: 28367375

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 02. 2011 od 17. 01. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VAŠKEBA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2015


Název/Jméno: VANĚK JIŘÍ

IČO: 12126896

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2015


Název/Jméno: LACKO MARTIN

IČO: 61397741

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2011 od 21. 01. 2015


Název/Jméno: MACH TOMÁŠ

IČO: 74097504

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2011 od 21. 01. 2015


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 2011

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 14. 02. 2011
Výroba strojů a zařízení
od 14. 02. 2011
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 14. 02. 2011
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 14. 02. 2011
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 14. 02. 2011
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 14. 02. 2011
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 14. 02. 2011
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 14. 02. 2011
Stavba a výroba plavidel
od 14. 02. 2011
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 14. 02. 2011
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 14. 02. 2011
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 14. 02. 2011
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 14. 02. 2011
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 14. 02. 2011
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 14. 02. 2011
Výroba zdravotnických prostředků
od 14. 02. 2011
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 14. 02. 2011
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 14. 02. 2011
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 14. 02. 2011
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 14. 02. 2011
Broušení technického a šperkového kamene
od 14. 02. 2011
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 14. 02. 2011
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 14. 02. 2011
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 14. 02. 2011
Pěstitelské pálení
od 14. 02. 2011
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 14. 02. 2011
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 14. 02. 2011
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 14. 02. 2011
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 14. 02. 2011
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 14. 02. 2011
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 14. 02. 2011
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 14. 02. 2011
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 14. 02. 2011
Výroba a zpracování skla
od 14. 02. 2011
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 14. 02. 2011
Výroba hnojiv
od 14. 02. 2011
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 14. 02. 2011
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 14. 02. 2011
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 14. 02. 2011
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 14. 02. 2011
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 14. 02. 2011
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 14. 02. 2011
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 02. 2011
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 14. 02. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 02. 2011
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 14. 02. 2011
Fotografické služby
od 14. 02. 2011
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 14. 02. 2011
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 14. 02. 2011
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 14. 02. 2011
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 14. 02. 2011
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 14. 02. 2011 od 30. 04. 2013
Činnost odborného lesního hospodáře
od 14. 02. 2011 od 30. 06. 2012
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 14. 02. 2011 od 30. 06. 2012
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 14. 02. 2011
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 14. 02. 2011
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 14. 02. 2011
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 14. 02. 2011
Poskytování technických služeb
od 14. 02. 2011
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 14. 02. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 14. 02. 2011
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 14. 02. 2011
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 14. 02. 2011
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 14. 02. 2011
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 14. 02. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 02. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 02. 2011
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 14. 02. 2011
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 14. 02. 2011
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 14. 02. 2011
Ubytovací služby
od 14. 02. 2011
Projektování elektrických zařízení
od 14. 02. 2011
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 14. 02. 2011
Projektování pozemkových úprav
od 14. 02. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 02. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 02. 2011
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 14. 02. 2011
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 14. 02. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 14. 02. 2011
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 14. 02. 2011 od 31. 12. 2014


Související firmy

#NázevICOAdresa
1144564A.S.A. - Industrieservice s. r. o.47155311Praha, 14000, , BUDĚJOVICKÁ, 5
1215183ABC zdraví s.r.o.2188589Lužní 3638/3, 69501 Hodonín
1298417ACTHERM, spol. s r.o.48024091Tovární 5533, 43001 Chomutov
1323755Agrodružstvo Žimutice6082592844, 37366 Žimutice
1128816AGROSERVIS Přeštice a. s.46884378Doudlevecká 1711/63, 30100 Plzeň
281073ANTHROPOS, spol. s r.o.16978323Jenečská 347, 27353 Hostouň
854683ARMATURY Group a.s.25572881Nádražní 129, 74722 Dolní Benešov
1684764Armatury Servis Kravaře a.s.25817060Bolatická 2045/39, 74721 Kravaře
989536AT, s.r.o.48592935Svatoňovická 833, 19012 Praha
1887499AutoModul s.r.o.26329328Praha, 15000, Smíchov, Karla Engliše, 519/11
704004B R I T O, s.r.o. obchodní a zprostředkovatelská společnost46509241Nové Město nad Metují, 54901, , Československé Armády, 888
490989BD Vltavská 17, Brno, družstvo - v likvidaci29371520Brno, Vltavská 246/17, PSČ 625 00
1395171BEVA, spol. s.r.o. - v likvidaci45475954Vlčatín, 67505, , , 48
1865571BIVA s.r.o.47543809Farského 1121/9, 17000 Praha
1709799BRAVA-TECH CZ s.r.o.1854917K Důlku 400, 73934 Václavovice
1491133BRAVA-TECH s.r.o.28614925tř. T. G. Masaryka 496, 73801 Frýdek-Místek
243172Brůdecká a.s.24208434Donská 26/6, 10100 Praha
1278992Bytové družstvo Jahodnice 120426119714Travná 1204, 19800 Praha
2099343CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.26199696Na Vítězné pláni 1719/4, 14000 Praha
981334CLARTE EU SE24787809Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha
793431Cleaning company, s.r.o.26474271Vězeňská 116/5, 11000 Praha
1859952CREATIVE GROUP, spol. s r.o. v likvidaci43090486Velim, 28101, Velim, Karlova, 216
1298864CSS consulting s.r.o.4376811Kyselova 1185/2, 18200 Praha
1143563DDK technology s.r.o.24142905Kyselova 1185/2, 18200 Praha
340485De Goudvis, k.s.3408817Viktora Huga 377/4, 15000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
40013ADAMEC MIROSLAV15672115167, 47124 Pertoltice pod Ralskem
24130ADÁMEK LADISLAV86676725Tesaříkova 1025/11, 10200 Praha
85769AMBROŽ JAN73756687Žižkova 678/22, 25101 Říčany
185458ANDRES JOSEF40094863Erno Košťála 968, 53012 Pardubice
627012BAKLÍK FRANTIŠEK43525016Podhomolí 1540, 56501 Choceň
239749BARTOŠEK KAREL72838540Křičkova 415, 53009 Pardubice
203062BÁRTOVÁ GABRIELA12488496Svatoňovická 154, 19012 Praha
889649BAŠTA VOJTĚCH88844366U Kanálky 1559/5, 12000 Praha
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
332282BENKOVIČ TOMÁŠ75612968Bakalovo nábřeží 6/6, 63900 Brno
747896BEŇO STANISLAV70473773278, 76823 Břest
191965BERNKRAUT JAROSLAV41723341Zálesí 560/30, 14200 Praha
12368BÍLEK PAVEL48215821Školní 230, 38281 Besednice
420752BITTNER MILAN64043983Heroutova 416, 47001 Česká Lípa
152989BITTNER RADEK65838009Prostějov, 79604, Čechovice, Habrová, 441/4
13642BLÁHA JIŘÍ2220610Kohoutových 697/6, 15800 Praha
174249BLÁHOVÁ ZDEŇKA63659298Jungmannova 25/13, 11000 Praha
151121BLAŽEK IVAN63901188Dlouhá 202, 37010 České Budějovice-Borek
319268BOHATÁ MARIE4275096231, 28565 Zbýšov
477891BOŘÍK FRANTIŠEK88225593Sladkovského 2602/61, 32600 Plzeň
319419BRISUDA JIŘÍ40861325U garáží 1435/4, 17000 Praha
624466BRUMOVSKÝ MICHAL13593773Antonínov 617, 73944 Brušperk
166990BŘEŇ TOMÁŠ72773430231, 54101 Staré Buky
26732BŘEZINA JAROSLAV66880858Plzeňská 547, 33701 Rokycany
1067171BUCKLE RENÁTA41737598V Šáreckém údolí 261/70, 16000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2354436„Hospitaliers - Johanité 1300 o.s.”1559419Ortenovo náměstí 1213/28, 17000 Praha
904303AGA Moving s.r.o.3203824Poupětova 1308/14, 17000 Praha
2970329Agentura Sahel, spol. s r.o.25682695Ortenovo náměstí 930/32, 17000 Praha
123343APEKOV s.r.o.62910248Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Osadní, 34
1258557Architektonický ateliér HÉTA plus, s.r.o.29008387Ortenovo náměstí 890/2, 17000 Praha
1415690Bezstarosti s.r.o.5605946Ortenovo náměstí 892/4, 17000 Praha
215091Casper - agency s.r.o.29411220Ortenovo náměstí 930/32, 17000 Praha
1847307ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s.25145215Poupětova 1339/3, 17000 Praha
1422998Datatop s.r.o.28481127Poupětova 1308/14, 17000 Praha
748964DIALOG AGRO PRAHA, s.r.o. v likvidaci45788138Poupětova 1339/3, 17000 Praha
911203DŘEVAŘSKÝ ÚSTAV PRAHA, spol. s r.o.63672723Poupětova 1339/3, 17000 Praha
1077267Dřevoráj, s.r.o.49243250Poupětova 1339/3, 17000 Praha
299634Girasole s.r.o.27968391Ortenovo náměstí 1213/28, 17000 Praha
666141H-PreC, s.r.o. v likvidaci29134544Poupětova 1308/14, 17000 Praha
1348781HELL. cz, s.r.o.27134954Poupětova 1333/7, 17000 Praha
2885845ISTARI s.r.o.26195259Poupětova 1333/7, 17000 Praha
2618108Jakostní dřevo spol. s r.o.41195434Poupětova 1339/3, 17000 Praha
2903071JuSP - organizační složka63108739Poupětova 1339/3, 17000 Praha
1157081LIGNOCEL s.r.o. v likvidaci48037869Poupětova 1339/3, 17000 Praha
526109LOS DOMOS s.r.o.4621549Ortenovo náměstí 929/31, 17000 Praha
536840Mary Rose Cosmetic s.r.o.24159824Ortenovo náměstí 892/4, 17000 Praha
815551NBB bauSpezi a.s. v likvidaci25570382Poupětova 1339/3, 17000 Praha
401228NEF GROUP s.r.o.28110480Poupětova 1336/5, 17000 Praha
85817Nouvelle EU SE24810142Ortenovo náměstí 928/30, 17000 Praha
1161635Owen Sound s.r.o.3461343Ortenovo náměstí 930/32, 17000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2747632Anh Thu Tran Thi27281515Poupětova 1336/5, 17000 Praha
9971JAN ŠMATLÁK - DATAJET42519756Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), POUPĚTOVA, 1333/7
520998Minh Anh HOANG THI69076952Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Poupětova, 1333/7
182415Minh Nghiem Thi Hong74529838Poupětova 1336/5, 17000 Praha
277110Nilesh SHRESTHA - EVEREST INTERNATIONAL49394193Ortenovo náměstí 891/3, 17000 Praha
223631Thi Thanh Thuy Nguyen24698075Poupětova 1336/5, 17000 Praha
1322304Bakeš Richard1616871Ortenovo náměstí 891/3, 17000 Praha
2626576BALOG Alexandr11239361Poupětova 1331/12, 17000 Praha
2299013BEDÁŇOVÁ IVANA87134926Osadní 932/38, 17000 Praha
2272356Benda Josef14944910Poupětova 1333/7, 17000 Praha
349735Bendik Tibor4218752Ortenovo náměstí 891/3, 17000 Praha
1696066BIČAN Miroslav45113548Ortenovo náměstí 1213/28, 17000 Praha
3209082Bienová Zuzana72059478Osadní 932/38, 17000 Praha
1759019Cenklová Andrea71661972Ortenovo náměstí 929/31, 17000 Praha
1363575Čunderlíková Jaroslava66464803Poupětova 1336/5, 17000 Praha
1057942Dang Duc Thu62266705Ortenovo náměstí 1213/28, 17000 Praha
1799407Děda Petr43931618Ortenovo náměstí 928/30, 17000 Praha
810777DĚDOVÁ Renata66467098Ortenovo náměstí 928/30, 17000 Praha
3013186DUŠEK Antonín18340873Poupětova 1331/12, 17000 Praha
3093763DVOŘÁČKOVÁ Jana86629786Ortenovo náměstí 931/33, 17000 Praha
3118244Fabián Miroslav16087461Ortenovo náměstí 928/30, 17000 Praha
2283093Fabiánová Lenka60221151Ortenovo náměstí 928/30, 17000 Praha
2322641Fialová Adriana3042197Ortenovo náměstí 891/3, 17000 Praha
2690435FOUSEK Zdeněk18907415Ortenovo náměstí 930/32, 17000 Praha
1804948Gallo Roman4642996Ortenovo náměstí 1321/29, 17000 Praha