Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Oblastní nemocnice Příbram, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8883. Její identifikační číslo je 27085031

Výpis z obchodního rejstříku Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8883

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ngiff9u

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Technické činnosti v dopravě
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Správa a údržba nemovitostí
Ubytovací služby
Realitní činnost
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 12. 2014

  Záměr zvýšení základního kapitálu - Středočeský kraj podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., na základě, v intencích a v souladu s rozhodnutím rady Středočeského kraje ze dne 17. prosince 2012 přijímá toto rozhodnutí:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých), vydáním 1.750 (jednoho tisíce sedmi set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2) Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem ve vlastnictví Středočeského kraje - stávajícího jediného akcionáře, jímž jsou: 2.1 budova č.p. 80, část obce Příbram I., způsob využití objekt občanské vybavenosti, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 767/1, 767/2 a 767/3, 2.2 budova č.p. 81, část obce Příbram I., způsob využití objekt stavba pro dopravu, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 768/3 a 768/5, 2.3 budova č.p. 88, část obce Příbram I., způsob využití stavba občanského vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3206/2, 2.4 budova č.p. 358, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/23, a. 947/48 2.5 budova č.p. 359, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/22, 947/40 a 947/412.6 budova č.p. 360, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/21 a 947/432.7 budova č.p. 361, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č.769/3 a 769/82.8 budova č.p. 362, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 769/22.9 budova č.p. 363, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 769/4 a 769/92.10 budova bez čísla popisného/evidenčního, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3622/7 a2.11 pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel parcelních 30/5, 748, 752/2, 753, 757, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 762, 763/1, 763/2, 763/3, 763/7, 763/8, 763/9, 763/10, 765, 766, 767/1, 767/2, 767/3, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/5, 768/6, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/8, 769/9, 769/10, 769/11, 771/4, 771/6, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 773/19, 773/23, 773/24, 773/27, 773/28, 773/29, 773/44, 776/2, 776/61, 776/62, 776/63, 776/64, 776/65, 797, 798, 799/1, 800/3, 800/5, 800/11, 900, 947/4, 947/15, 947/23, 947/24, 947/39, 947/40, 947/43, 947/45, 948/8, 949, 950, 951/1, 951/2, 951/3, 961/2, 962/2, 963/1, 988/16, 3204/15, 3206/1, 3206/2, 3622/2 a 3622/7,zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví č.9561 pro obec Příbram a katastrální území Příbram.3) Emisní kurz každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). 4) Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, jímž je Středočeský kraj, stávající jediný akcionář společnosti. 5) Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.6) Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 565/42/2012 znalce Ing. Dany Novákové, IČO 470 65 630, bytem Příčovy 99, 264 01 Sedlčany, jmenované pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. května 2012 spisové značky 2 Nc 4914/2012-7, které nabylo právní moci dne 5. června 2012, částkou 175.747.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých); na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých) a upisovateli tedy bude vydáno 1.750 (tisíc sedm set padesát) nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), částka 747.000,- Kč (sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je emisním ážiem7) Předem určený zájemce může akcie upsat v sídle společnosti na adrese Příbram V. – Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií; písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci – Středočeskému kraji – doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8) Smlouva o upsání akcií obsahující zároveň prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od doručení návrhu smlouvy upisovateli.9) Vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (tj. ve vkládaných nemovitostech) nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis.
od 22. 01. 2013 od 08. 03. 2013

  Prodej části podniku - samostatná organizační složka "LDN Prčice" umístěná na adrese Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice, Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a EFECTIVE FINANCE CORPORATION, a.s., IČ: 25579282, se sídlem Zlín 12, Štípa 350, PSČ: 763 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3018 (jako stranou kupující).
od 19. 07. 2007 od 08. 03. 2013

  Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Třebotov" umístěná na adrese V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a LDN Třebotov a.s., IČ: 28061543, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská tř. 202/88, PSČ: 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1573 (jako stranou kupující).
od 19. 07. 2007 od 08. 03. 2013

  Prodej části podniku - samostatná organizační složka "NsP Rakovník" umístěná na adrese Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a PRIMAVED Healthia s.r.o., IČ: 26397943, se sídlem Plzeň, Kotíkovská 19, čp. 927, PSČ: 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17706 (jako stranou kupující).
od 19. 07. 2007 od 08. 03. 2013

  Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši" umístěná na adrese Nová Ves pod Pleší, PSČ: 262 04 Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., IČ: 27207064, se sídlem Nová Ves pod Pleší 110, PSČ: 262 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104461 (jako stranou kupující).
od 19. 07. 2007 od 08. 03. 2013

  Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Hořovice" umístěná na adrese K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a NH Hospital s.r.o., IČ: 27872963, se sídlem Praha 10, Vršovice, Košická 63/30, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12315 (jako stranou kupující).
od 19. 07. 2007 od 08. 03. 2013

  1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 778.900.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady.3. Upsání všech akcií, tzn. 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci ? Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.017,97 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 17,97 Kč (slovy: sedmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení.7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí a podniků, a to:a) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 560 pro obec a katastrální území Příbram, a to:- budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 78, na pozemku parc.č. 759/1- budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 79, na pozemku parc.č. 762 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 82, na pozemku parc.č. 758/2- budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 84, na pozemku parc.č. 761/1- budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 87, na pozemku parc.č. 962/2 a na cizím pozemku parc.č. 962/3, (LV 60000)- budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 91, na pozemku parc.č. 799/1- budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 111, na pozemku parc.č. 760- budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 252, na pozemku parc.č. 797- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 759/2- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 761/2- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 763/3- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 765- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 766- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na cizím pozemku parc.č. 773/2, (LV 10001)- budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/5- budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/11- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 948/2b) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 6063 pro katastrální území Březové Hory, obec Příbram, a to- budovy občanská vybavenost Příbram V. - Zdaboř, č.p. 269, na pozemku parc.č. St. 1786 -budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č.st.1773- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1774- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1775- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1776- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1777- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1778- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1779- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1780- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1781- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1782- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1783- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1784- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1785- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1787- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1788- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1791- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1861- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1862- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1979- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1980- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2004- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2148- budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2280- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1773, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1774, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1775, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1776, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1777, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1778, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1779, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1780, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1781, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1782, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1783, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1784, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1785, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1786, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1787, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1788, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1791, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1861, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1862, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1979, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 1980, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 2004, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 2148, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek stavební parcela parc.č. st. 2280, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parc.č. 471/11, ostatní plocha, jiná plocha,- pozemek parc.č. 471/13, ostatní plocha, jiná plocha,- pozemek parc.č. 471/31, ostatní plocha, jiná plocha,- pozemek parc.č. 471/41, ostatní plocha, jiná plocha,- pozemek parc.č. 471/42, ostatní plocha, jiná plocha,- pozemek parc.č. 471/43, ostatní plocha, jiná plocha,- pozemek parc.č. 472/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,- pozemek parc.č. 483/2, ostatní plocha, manipulační plocha,c) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 2662 pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, a to- pozemek ve zjednodušené evidenci ? parcely původ. Pozemkový katastr (PK) parc. č. 323/3.d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 381 pro katastrální území Jince, obec Jince, a to- pozemek parc.č. 834, ostatní plocha, zeleň,- pozemek parc.č. 837, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parc.č. 838, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parc.č. 849, ostatní plocha, ostatní komunikace,e) nemovitostí ve vlastnictví předem určeního zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 30 pro katastrální území Solenice, obec Solenice, a to- pozemek stavební parcela parc.č. st 44/1 zastavěná plocha, nádvoří- pozemek parc.č. 163/2, ostatní plocha, jiná plochaVklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem a předáním nemovitostí,f) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice, se sídlem Sedlec-Prčice, Vítkovo náměstí 3, PSČ 257 92. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, --g) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši, se sídlem Nová Ves pod Pleší 110. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku,h) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Hořovice, se sídlem Hořovice, K nemocnici 1106, PSČ 268 01. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Hořovice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku,ch) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice s poliklinikou Rakovník, se sídlem Rakovník, Dukelských hrdinů 200/II, PSČ 269 29. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Rakovník Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku,i) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Třebotov, se sídlem Třebotov 81, PSČ 252 26. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Třebotov Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku.Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn:a) nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 písmeno a) až e) znaleckým posudkem č. 138/2005, ze dne 31.08.2005, který vypracoval znalecký ústav CD RATING, s.r.o., se sídlem Brno, Horní 14, PSČ 639 00, Identifikační číslo: 262 39 779, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39675. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.8.2005, č.j. Nc 4104/2005-6. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.790 (slovy: jeden tisíc sedm set devadesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých),b) podnik Léčebna dlouhodobě nemocných Prčice znaleckým posudkem č. 689, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice částkou 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů jeden tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 160 (slovy: jedno sto šedesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů jeden tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), --c) podnik Ústav onkologie a pneumologie na Pleši znaleckým posudkem č. 690, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Ústav onkologie a pneumologie na Pleši částkou 103.743.000,- Kč (slovy: jedno sto tři miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.037 (slovy: jeden tisíc třicet sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 103.743.000,- Kč (slovy: jednosto tři miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 43.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc korun českých),d) podnik Nemocnice Hořovice znaleckým posudkem č. 691, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Hořovice částkou 314.023.000,-Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.140 (slovy: tři tisíce jedno sto čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 314.023.000,- Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 23.000,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých),e) podnik Nemocnice s poliklinikou Rakovník znaleckým posudkem č. 692, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice s poliklinikou Rakovník částkou 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm miliónů pět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.475 (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm miliónů pět set tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 0,- Kč (slovy: nula korun českých),f) podnik Nemocnice Třebotov znaleckým posudkem č. 693, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Třebotov částkou 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 187 (slovy: jedno sto osmdesát sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).Celková hodnota nepeněžitých vkladů, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 779.040.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět miliónů čtyřicet tisíc korun českých).Celková hodnota emisního ážia podniků a nemovitostí, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 140.000,--Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých).9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 7.789 (slovy: sedm tisíc sedm set osmdesát devět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady.10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti.
od 23. 09. 2005 od 02. 06. 2006

  1. Základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 162.600.000,-Kč (slovy stošedesátdvamilionyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedeno částku 162.600.000,-Kč se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšesti kusů( kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, Středočeský kraj, Identifikační číslo: 70891095, se sídlem Praha 5, Zborovská 11. Tento akcionář je zároveň určen, jako jediná osoba oprávněná upsat akcie.4. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je důležitý zájem společnosti vlastnit zařízení a inventář potřebný pro předmět činnosti společnosti. Předmětem vkladu je zařízení a inventář nezbytný pro provoz společnosti a společnost by si jej v případě, že by nebyl do společnosti vložen, musela pronajmout nebo odkoupit. Předmětem vkladu je zařízení a inventář, který může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. v případě koupě nebo pronájmu tohoto zařízení a inventáře, by společnost musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnějším řešením a v důležitém zájmu společnosti.5. Emisní kurs je stanoven ve výši 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, který je popsán v bodě 7 rozhodnutí jediného akcionáře a specifikován ve znaleckém posudku č. 95-1290/2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motových i nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalec Jiří Pelikán v součinnosti se znalci Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem.Emisní ážio bude tvořit u každé akcie hodnotu 20,81 Kč (slovy: dvacet korun českých a osmdesát jedna haléřů).6. Rozdíl mezi hodnotou vkládaných nemovitostí zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 162.633.837,-Kč a jmenovitou hodnotou 1.626 kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 162.600.000,-Kč, tj. částka 33.837,-Kč (třicet tři tisíc osm set třicet sedm korun českých) je emisním ážiem.7. Upisování akcií bude realizováno nepeněžitým vkladem, kterým je zařízení a inventář sloužící k provozu společnosti " Oblastní nemocnice Příbram, a.s.". Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM), programové vybavení (software) a motorová a nemotorová vozidla. Předmět vkladu je specifikován ve znalecekém posudku č. 95-1290/2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motorových a nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalce Jiří Pelikán v součinnosti se znalcei Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znalci, které k tomuto účelu jmenoval Krajský soud usnesením ze dne 10.12.2003, č.j. Nc 4083/2003-11, kterým byli jmenování Jiří Pelikán, Zbyněk Hozák a Ing. Tomáš Vilím znalci pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společníka - Středočeského kraje - do základního kapitálu Oblastní nemocnice Příbram, a.s.Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. byl oceněn znalcem Jiřím Pelikánem, který přiocenění nepeněžitého vkladu vycházel z dílčích posudků oceňující motorová vozidla, vypracovaných znalcem Zbyňkem Hozákem, který má k tomu zvláštní specializaci. Znalecký úkon znalce Zbyňka Hozáka je zapsán pod pořadovým číslem 634/167 až 644/177/2003 a 646/179 až 668/20112003 a 707/2003 v jeho znaleckém deníku. Při oceňování spotřební elektroniky, výpočetní techniky, počítačových serveru, součástí a zařízení počítačové sítě včetně príslušenství a programového vybavení postupoval znalec Jiří Pelikán v součinnosti s Ing. Tomášem Vilímem, který má k tomu zvláštní specializaci, jeho znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 10/2003 znaleckéh deníku.Celková hodnota posuzovaného hmotného majetku a programového vybavení, které tvoří předmět vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 95-1290/2003, a činí celkem 162.633.837,-Kč (slovy jedno sto šedesát dva miliónů šest sed třicet tři tisíce osm se třicet sedm korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě.8. Středočeský kraj upíše 1.626 kusů akcií ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Středočeskému kraji o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Středočeský kraj prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat.9. Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti. Středočeský kraj upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou se společností uzavře. Nepeněžitý vklad je povinen upisovatel splatit nejpozději do posledního dne výše uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžitý vklad splatí upisovatel uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností.
od 01. 12. 2004 od 19. 01. 2005

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 17.12.2003 takto:1. Základní kapitál se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 27 000 000,- Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku 27 000 000,- Kč se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 270 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií s využitím přednostního práva dosavadního a jediného akcionáře společnosti, kterým je Středočeský kraj, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, IČ 708 91 095. Tento akcionář je zároveň určen jako jediná osoba oprávněná upsat akcie.4. Předností právo jediného akcionáře může být vykonáno ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva jedinému akcionáři o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o úpisů akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat. Přednostní právo bude vykonáno v sídle společnosti.5. Jediný akcionář upíše na své dosavadní akcie všech 270 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě.6. Emisní kurs je stanoven ve výši 100 000,- Kč na jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích.7. Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 525676329/0800.
od 02. 02. 2004 od 18. 06. 2004

Akcie

Počet: 11 455 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 03. 2013

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 09. 2003 od 18. 06. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Středočeský kraj

IČO: 70891095

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HAVELKA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2016


Název/Jméno: HAVELKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 2016


Název/Jméno: ZDRÁHALOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 2016


Název/Jméno: MICHALOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2016


Název/Jméno: HAVRANČÍK ZDENĚK

IČO: 47075244

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2016


Název/Jméno: VIDUNA DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2016


Název/Jméno: BODNÁR MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2007 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: BARTONÍČEK STANISLAV

IČO: 65598709

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2016 od 21. 12. 2016


Název/Jméno: BENEŠ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2009 od 21. 12. 2016


Název/Jméno: RŮŽIČKA ALEŠ

IČO: 49587765

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2014 od 21. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 05. 2013 od 10. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 03. 2011 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: MAREŠOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2014


Název/Jméno: HANEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2014


Název/Jméno: ŠEDIVÝ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 04. 2014 od 21. 12. 2016


Název/Jméno: HUMLOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2014 od 21. 12. 2016


Název/Jméno: GEORGIEV ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2013 od 19. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 03. 2011 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: LEBEDA PAVEL

IČO: 44648740

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013 od 08. 07. 2016


Název/Jméno: DZAMKOVÁ MICHAELA

IČO: 71698485

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013 od 21. 12. 2016


Název/Jméno: JETENSKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013 od 21. 12. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2011 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: HODEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2013 od 10. 04. 2014


Název/Jméno: LEMON VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2010 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: BURIÁNEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 01. 2009 od 21. 03. 2011


Název/Jméno: PANCOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2009 od 09. 02. 2010


Název/Jméno: MORAVČÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2009 od 14. 07. 2011


Název/Jméno: MACH JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2009 od 21. 03. 2011


Název/Jméno: CHLÁDEK MARCEL

IČO: 64846971

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 01. 2009 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: HRABĚ MARCEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2009 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: DOLEŽAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2007 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: CHUDÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2007 od 30. 01. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: LONČÁK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 09. 2005 od 18. 12. 2007


Název/Jméno: PÁNOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 09. 2005 od 15. 03. 2007


Název/Jméno: BOČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 09. 2005 od 30. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2003 od 23. 09. 2005


Název/Jméno: KOPAL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2005 od 10. 04. 2014


Název/Jméno: CABRNOCH MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 09. 2003 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: PRUSÍK FILIP

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2005 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: VACEK JOSEF

IČO: 47205458

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2005 od 30. 01. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2005 od 01. 10. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: VANÍKOVÁ VLADIMÍRA

IČO: 69373892

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2005 od 10. 04. 2014


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: ŠORM ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: BOUŠKOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: BEČKA BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 03. 2014


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 276158

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 276158

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 276158

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 276158

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 276158

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 276158

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27085031

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 03. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
2277409ABUNDATE a.s.26049481Pakoměřická 1775/5, 18200 Praha
2553837AIGIS FINANCE a.s. v likvidaci26121026Radlická 663/28, 15000 Praha
1888859Alberta Plus, s.r.o.25001981Bořivojova 878/35, 13000 Praha
2437068AW - Chem, s.r.o.206094989, 58401 Hradec
1039169AWT Čechofracht a.s.1066Pernerova 676/51, 18600 Praha
2343128Azylový dům Kladno, o.p.s.26115841J. Hory 1971, 27201 Kladno
2216502B.A. Sparta Praha a.s.62741284Nad Královskou oborou 1080/51, 17000 Praha
952193BANDIR ASSET MANAGEMENT a.s.28264380Příkop 843/4, 60200 Brno
2479255BARU CLUB s.r.o. - v likvidaci25303953Břeclav, ul. J. Palacha 22, PSČ 690 01
1282353BASKET ACADEMY, s.r.o.27232735Kuncova 1617/3, 15500 Praha
2440363BEC, a.s.63490641Příkop 843/4, 60200 Brno
533432BLOGITER s.r.o.2139448Holečkova 789/49, 15000 Praha
2256590BOBY-REVUE a.s.60744545Brno, 60200, Ponava, Sportovní, 2a
1347683BUON CONSIGLIO s.r.o.3222501Revoluční 1044/23, 11000 Praha
31604Bytové družstvo Evropská 67526160382Evropská 675/154, 16000 Praha
1329294Center For Regulatory Compliance Programs, s. r. o.2130289Revoluční 1044/23, 11000 Praha
323387Centrum odborného rozvoje, z.ú.3492605Mrštíkova 399/2a, 46007 Liberec
2231571CEVRO Institut, o.p.s.27590101Jungmannova 28/17, 11000 Praha
151729COACH AND PARTNERS s.r.o.3485994Stiessova 710/10, 15500 Praha
2055781COMPLEX SOLUTION a.s.25618105Radlická 663/28, 15000 Praha
1728269CRISTAL PALACE a. s.45359172Hlavní třída 61/66, 35301 Mariánské Lázně
1317626CRONSVALE PORTFOLIO, a.s.45245151Pakoměřická 1775/5, 18200 Praha
685328Česká exportní banka, a.s.63078333Vodičkova 701/34, 11000 Praha
1918814Česká spořitelna, a.s.45244782Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
2176855České dráhy, a.s.70994226nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
200836ADAMCOVÁ EVA13621441Horní Bludovice, 73937, Prostřední Bludovice, , 546
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
101588ANDĚL KAREL70204713Jungmannova 697/17, 41901 Duchcov
28168ANDRLE PAVEL76082351Barvířská 1122/11, 58901 Třešť
222279ANTOŠ LIBOR73271462Werichova 661/29, 77900 Olomouc
612223BABIŠ JIŘÍ62436821Čadova 545, 27306 Libušín
1134924BARÁNKOVÁ ANNA61414981Lednická 551/36, 69006 Břeclav
224499BÁRTA JOSEF18342795Bílinská 48/6, 41703 Dubí
340809BARTONÍČEK STANISLAV65598709Blatenská 179, 26272 Březnice
163231BARTOŠ MARTIN67909931Anýžova 449/8, 26801 Hořovice
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
1019185BARTOŠ VÍT62716255Kostelecká 1826, 54701 Náchod
80971BÁRTOVÁ LENKA8768850615, 28201 Mrzky
92544BEČKA JAROSLAV11201991Vinohradská 35/25, 12000 Praha
470368BEČKOVÁ JANA49363522Žíšovská 1627, 19016 Praha
252877BEDNÁŘ RADEK62492268115, 37371 Dubičné
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
24784BEK JIŘÍ43900950Souběžná I 432/34, 15800 Praha
306215BENÁK JAROSLAV64524264U Stadionu 2187, 58001 Havlíčkův Brod
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
128328BENEŠOVÁ PAVLÍNA61638684Jungmannova 319, 27101 Nové Strašecí

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí