OKD, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem OKD, a. s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 122. Její identifikační číslo je 2593

Výpis z obchodního rejstříku OKD, a. s.

Datum zápisu: 21. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 122

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Vymazává se ke dni nabytí právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, identifikační číslo: 000 02 593.Právní důvod výmazu:OKD, a.s. zanikla rozdělením na základě projektu rozdělení a smlouvy o rozdělení ze dne 22.5.2006, přičemž část jmění přešla na OKD, Mining, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ:728 30, IČ: 26863154 a zároveň vznikly následující nástupnické společnosti RPG Trading, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 089, RPG Transport, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 101, RPG Gas, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 119, RPG RE Residential, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ:277 69 127, RPG RE Commercial, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 135 a RPG RE Land, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 143, na které přešla zbývající část jmění zaniklé OKD, a.s.
od 31. 05. 2006 od 31. 05. 2006

  Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se společnostmi ČMD, a.s. se sídlem Stonava čp. 1077, okres Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215, zapsaná ve vložce 2679, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, K.O.P., a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129, zapsaná ve vložce 3508, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, OKD, Podnikatelská, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 25855816, zapsaná ve vložce 2321, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a na nástupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění všech zanikajících společností ČMD, a.s., K.O.P., a.s. a OKD, Podnikatelská, a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 21.11.2005. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.7.2005.
od 30. 11. 2005 od 31. 05. 2006

  Akcie znějící na majitele jsou kmenové vydány v zaknihované podobě
od 22. 08. 2005 od 28. 12. 2005

  Mimořádná valná hromada OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, konaná v sídle společnosti dne 25. července 2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost KARBON INVEST, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217, IČO: 25691431 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 23.838.099 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc devadesáti devíti kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,0992 %, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 23.838.232 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc dvou set třiceti dvou kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,0997 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.010,- Kč (slovy: jeden tisíc deset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AB3152/05 vypracovaným společností NOVOTA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 11000, IČO 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 1.010,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 1.008,80 Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře KARBON INVEST, a.s. 98,0997 % hlasů všech akcionářů společnosti OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
od 29. 07. 2005 od 31. 05. 2006

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2003 v sídle společnosti rozhodla o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího - OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., a to vnitřní organizační složky - jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná-Doly, č.p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu - DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739.
od 11. 02. 2004 od 31. 05. 2006

  Dodatkem č. 26 ze dne 17. 12. 2002 k rozhodnutí č. 1představenstva OKD, a. s. ze dne 14.1.1991 se ruší ke dni 31.12. 2002 odštěpné závody OKD, a. s. Důl Odra, odštěpný závod sesídlem Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41, OKD, a. s. DůlDarkov, odštěpný závod se sídlem Karviná - Doly, č. p. 2179, PSČ735 02, OKD, a. s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod se sídlemKarviná-Doly, ulice Čs. armády č. p. 1, PSČ 735 02, OKD, a. s.Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová - Lazy, č. p. 605, PSČ735 12, OKD, a. s. Důl Paskov, odštěpný závod se sídlem Staříčč. p. 528, PSČ 739 43, OKD, a. s. Báňská obchodní společnost,odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovonám. 5, PSČ 729 95, OKD, a. s. Energetika, odštěpný závod sesídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 30, OKD,a. s. Automatizace řízení, odštěpný závod se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 41, OKD, a. s. Správamajetku, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Gregorova 3/2582, PSČ 701 00, OKD, a. s. Zásobování, odštěpnýzávod se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSČ 701 00, OKD, a. s.IMGE, odštěpný závod se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí č. 2,PSČ 702 00, OKD, a. s. Hornické muzeum, odštěpný závod se sídlemOstrava-Petřkovice, Pod Landekem č. 64 a veškerý majetek vevýkonu vlastnického práva, veškerá práva, pohledávky a závazkynáležející k tomuto majetku, s nímž hospodařily zrušené odštěpnézávody, podle stavu ke dni 31. 12. 2002 se svěřují věcněpříslušným nástupnickým vnitřním organizačním složkám - jednotkámnezapsaným do obchodního rejstříku, zřízeným na základě Směrniceč. 1/2003 představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBONINVEST, a. s. ze dne 17. 12. 2002. Ředitelé vnitřníchorganizačních složek a případně jiné osoby jsou oprávnění činitza OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., jakozmocnitele, právní úkony výlučně na základě plné moci v rozsahujim uděleného zmocnění.
od 26. 02. 2003 od 31. 05. 2006

  Rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, a.s. konané dne14.12.2001 o prodeji části podniku OKD, a.s. se sídlemOstrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30.IČ 00002593 - organizační složky podniku OKD, a.s. Důl Odra,odštěpný závod se sídlem Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41kupujícímu DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem,Máchova 201, PSČ 471 27, IČ 00002739
od 19. 06. 2002 od 31. 05. 2006

  Ke dni 2.4.1999 se vymazává z obchodního rejstříku odštěpnýzávod OKD, a.s. Důlní mechanizace, se sídlem Ostrava 1,Gregorova 3, PSČ 701 00 s tím, že veškerá práva a závazky, výkonpráva vlastnictví k majetku zrušeného odštěpného závodu OKD,a.s. Důlní mechanizace přechází dnem 28.2.1999 na OKD, a.s.Zásobování, odštěpný závod.
od 02. 04. 1999 od 31. 05. 2006

  Akcie znějící na jméno jsou vydány v zaknihované podobě.
od 22. 04. 1998 od 28. 12. 2005

  Akcie: všechny akcie jsou akciemi kmenovými.
od 05. 03. 1997 od 28. 12. 2005

  Akcie znějící na majitele jsou vydány v zaknihované podobě ajsou veřejně obchodovatelné.
od 05. 03. 1997 od 22. 08. 2005

  Akcie znějící na jméno jsou vydány v zaknihované podobě a jsoupřevoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
od 05. 03. 1997 od 22. 04. 1998

  Sloučení ke dni 31.12.1996:OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciováspolečnost se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí 2 PSČ 702 00sOKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí6 PSČ 728 30,a to na základě rozhodnutí řádné valné hromady OKD, a.s. ze dne7.6.1996 a rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, Inženýringměřictví, geologie a ekologie, akciová společnost ze dne7.6.1996, s tím, že OKD, a.s. převzala veškeré obchodní jmění,práva a závazky OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie,akciová společnost a stává se jejím univerzálním právnímnástupcem.
od 31. 12. 1996 od 31. 05. 2006

  Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 7.6.1996 bylorozhodnuto o snížení základního jmění společnosti na částku24.300.000.000,-Kč, a to vzetím akcií z oběhu.
od 26. 11. 1996 od 05. 03. 1997

  Mimořádná valná hromada OKD, a.s. ze dne 22.12.1995 schválila kedni 31.3.1996 sloučení s OKD, Bytservis, akciová společnost, sesídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ČSA 25 s tím, že ke dnisloučení přebírá OKD, a.s. veškeré obchodní jmění, práva azávazky zrušené společnosti OKD, Bytservis, akciová společnost.Odštěpný závod OKD, a.s. Správa majetku, odštěpný závod sesídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Čs. armády 25 byl zřízen nazákladě dodatku č. 13 ze dne 21.2.1996 k rozhodnutípředstavenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 ke dni 1.4.1996.
od 31. 03. 1996 od 31. 05. 2006

  I. Sloučení ke dni 31.12.1995 OKD, Automatizace řízení, akciováspolečnost, Ostrava se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Gregorova 3 s OKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Prokešovo náměstí 6, a to na základě usnesení mimořádné Valnéhromady OKD, a.s., konané dne 22.12.1995 a usnesení mimořádnéValné hromady OKD, Automatizace řízení, akciová společnost,Ostrava, konané dne 22.12.1995 s tím, že OKD, a.s. převzalaveškeré obchodní jmění, práva a závazky OKD, Automatizaceřízení, akciová společnost Ostrava, se sídlem Ostrava-MoravskáOstrava, Gregorova 3.
od 31. 12. 1995 od 31. 05. 2006

  Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl Dukla,odštěpný závod se sídlem Havířov Suchá zanikl sloučením ke dni1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlemOrlová-Lazy, PSČ 735 12.
od 25. 07. 1995 od 31. 05. 2006

  Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. DůlFrantišek, odštěpný závod se sídlem Horní Suchá zanikl sloučenímke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlemOrlová-Lazy, PSČ 735 12.
od 25. 07. 1995 od 31. 05. 2006

  Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. DůlDoubrava, odštěpný závod se sídlem Doubrava zanikl sloučením kedni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod sesídlem Karviná, PSČ 735 02.
od 25. 07. 1995 od 31. 05. 2006

  Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl 9.květen, odštěpný závod se sídlem Stonava, pošta Horní Sucházanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Darkov,odštěpný závod se sídlem pošta Karviná 6, PSČ 735 06.
od 25. 07. 1995 od 31. 05. 2006

  Dne 1.1.1994 byla v souladu s ust. par. 476 a násl. obchodníhozákoníku uzavřena mezi OKD, a.s. Ostrava se sídlem Ostrava 1,Prokešovo nám. 6 a FITE, akciová společnost se sídlem Ostrava -Mar. Hory, Výstavní 8, smlouva o prodeji vnitřní organizačníjednotky Báňská vývojová základna se sídlem v Ostravě - Mar.Horách, Výstavní 8.
od 01. 08. 1994 od 31. 05. 2006

  Dodatkem č. 7 ze dne 23.12.1993 č. 1 představenstva ze dne14.1.1991 byl z dosavadních vnitřních organizačních jednotek(OKD, a.s. Důl František se sídlem Horní Suchá, OKD, a.s. Důl 9.květen se sídlem pošta Horní Suchá, Stonava, OKD, a.s. DůlDarkov se sídlem pošta Karviná 6, OKD, a.s. Důl Čs. armáda sesídlem Karviná, OKD, a.s. Důl Doubrava se sídlem Doubrava, OKD,a.s. Důl Lazy se sídlem Orlová - Lazy, OKD a.s. Důl Dukla sesídlem Havířov-Suchá, OKD, a.s. Důl Julius Fučík se sídlemPetřvald, OKD, a.s. Důl Odra se sídlem Ostrava, OKD, a.s. DůlPaskov se sídlem Paskov, OKD, a.s. Báňská obchodní společnost sesídlem Ostrava 1, 30. dubna 35, OKD, a.s. Důlní mechanizace sesídlem Ostrava 1, Českobratrská 2) ke dni 1.1.1994 zřízenyodštěpné závody.Rozhodnutím představenstva č. 18 ze dne 15.12.1993 byla dnem31.12.1993 zrušena vnitřní organizační jednotka OKD, a.s. DůlStaříč s tím, že veškerý majetek, práva, závazky a povinnostizrušené VOJ byly převedeny na VOJ, a.s. Důl Paskov se sídlem vPaskově.
od 01. 08. 1994 od 31. 05. 2006

  V obchodním rejstříku, oddílu B, vložka 122 se zapisujerozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 3.3.1994, kterýmvalná hromada rozhodla o snížení základního jmění z částky30 922 000 000,-Kč na částku 27 800 000 000,-Kč a to vzetím zoběhu 3 122 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 milión Kčkaždá.
od 09. 06. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 4) Rozhodnutím představenstva č. 13 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Inženýring měřičství,geologická ekologie a.s. Akciová společnost byla do obchodníhorejstříku zapsána ke dni 28.1.1994 pod sp. zn. B 775.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 9) Rozhodnutím představenstva č. 1 ze dne 25.1.1993 adodatkem č. 1 k tomuto rozhodnutí ze dne 10.12.1993 byl majetek,práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ, s výjimkou závazků zhornické činnosti z minulých let a závazků z hornické činnosti zminulých let a závazků souvisejících s útlumem těžby uhelnýchzásob, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu vrozsahu usnesení vlády ČR č. 691 ze dne 9.12.1992, vložen ke dnivzniku do akciové společnosti - VOKD, a.s.Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vklademzakladatele spočívajícím v majetkové podstatě VOJ a ostatnímajetek bude převeden na společnost ke dni vzniku a.s. včetněpřevodu na závazků ve stejném rozsahu. Akciová společnost bylado obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn.B 595.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 7) Rozhodnutím představenstva č. 16 ze dne 10.12.1993 byly zVOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Rekultivace, a.s. ke dnijejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zařízení,pěstitelské celky, jiný hmotný inv. majetek, nedokončené hmotnéinvestice, poskytnuté zálohy na HIM, ostatní jmění - všespecifikováno v účetních sestavách. Akciová společnost byla doobchodního rejstříku zapsána ke dni 18.1.1994 pod sp. zn. B 777.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 6) Rozhodnutím představenstva č. 15 ze dne 10.12.1993 bylmajetek, práva a závazek, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Automatizace řízeníakciová společnost Ostrava. Akciová společnost byla doobchodního rejstříku zapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 773.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 8) Rozhodnutím představenstva č. 17 ze dne 10.12.1993 byly zVOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Bytservis, a.s. ke dnijejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zařízení, jinýhmotný inv. majetek, nedokončené hmotné investice, poskytnutézálohy na HIM, ostatní jmění - vše specifikováno v účetníchsestavách. Akciová společnost byla do obchodního rejstříkuzapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 785.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 5) Rozhodnutím představenstva č. 14 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Ostravsko-karvinskékoksovny, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříkuzapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 740.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 1) Rozhodnutím představenstva č. 10 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Revírní báňská záchrannástanice a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříkuzapsána ke dni 6.1.1994 pod sp.zn. B 766.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 3) Rozhodnutím představenstva č. 12 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Doprava, a.s. Akciováspolečnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994pod sp. zn. B 767.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  ad 2) Rozhodnutím představenstva č. 11 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Pila - Salma, a.s.Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni27.1.1994 pod sp. zn. B 782.
od 14. 04. 1994 od 31. 05. 2006

  D e n v z n i k u: 21. ledna 1991.
od 21. 01. 1991 od 31. 05. 2006

  Způsob založení: Akciová společnost byla zřízena rozhodnutím č.208/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 29.12.1990, č.j.1804/401.
od 21. 01. 1991 od 31. 05. 2006

  Název společnosti - zkratka:a) Ostravsko-karvinské doly, a.s.b) OKD, a.s.
od 21. 01. 1991 od 25. 03. 1996

  Základní kapitál činí: 30 922 mil. Kčs. Jediným akcionářem jestát zastoupený zakladatelem. Akcie společnosti do dobypřistoupení alespoň jednoho akcionáře se nevydávají.
od 21. 01. 1991 od 02. 01. 1995

Akcie

Počet: 24 300 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 09. 2005 od 31. 05. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: KARBON INVEST, a.s.

IČO: 25691431

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2005 od 31. 05. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HAVLÍČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 2006 od 05. 04. 2006


Název/Jméno: DURČÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2005 od 05. 04. 2006


Název/Jméno: HANOUSEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: TOŠENOVSKÝ EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: GOJ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2005 od 22. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 2004 od 31. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 08. 1999 od 16. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 1997 od 02. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 09. 06. 1994 od 29. 05. 1997
Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 30. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 1993 od 09. 06. 1994


Název/Jméno: MOTLOCH PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2005 od 22. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 01. 2005 od 31. 05. 2006
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2004 od 26. 01. 2005


Název/Jméno: JELINEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2005 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: SKRLA PETR

IČO: 63629640

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: OTAVA PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 28. 04. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 02. 12. 1998 od 22. 03. 2004


Název/Jméno: ŘEŽÁBEK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: KOČENDA EVŽEN

IČO: 67797849

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2005 od 31. 05. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2005 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: SOKOLOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: A Jonathan

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 04. 2005 od 22. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 01. 2005 od 18. 04. 2005


Název/Jméno: MATULA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 08. 2004 od 26. 01. 2005


Název/Jméno: MOKROŠ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 03. 2004 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: LANGR LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 08. 2004 od 22. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 2004 od 02. 08. 2004


Název/Jméno: SOSNA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 03. 2004 od 22. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 2002 od 22. 03. 2004


Název/Jméno: KUBICA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 03. 2004 od 18. 04. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 10. 09. 2003 od 22. 03. 2004
Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 1998 od 10. 09. 2003


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 2002 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: SYROVÝ MIROSLAV

IČO: 19007922

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 09. 2003 od 31. 05. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 12. 1998 od 10. 09. 2003
Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 1993 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: HLINĚNÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 2002 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: TICHÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 2002 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: NEJEZCHLEBA JOSEF

IČO: 18178308

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 12. 1997 od 31. 05. 2006


Název/Jméno: KOLÁČKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 2002 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: THOMASOVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 2002 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: CAIROLA SYLVIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 2002 od 19. 09. 2002


Název/Jméno: ŽOLNERČÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 10. 2000 od 02. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 1999 od 25. 10. 2000


Název/Jméno: PETR BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 08. 1999 od 23. 01. 2002


Název/Jméno: RICHTROVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 09. 2000 od 19. 09. 2002


Název/Jméno: MENŠÍK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 09. 2000 od 19. 09. 2002


Název/Jméno: NOSKOVÁ SYLVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 01. 2002 od 19. 06. 2002


Název/Jméno: GAJDOŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 1998 od 19. 09. 2002


Název/Jméno: KOLÁČEK VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 1998 od 16. 02. 2004


Název/Jméno: BÍLKOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 17. 08. 1999 od 02. 08. 2004


Název/Jméno: RAŠÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 08. 1999 od 14. 09. 2000


Název/Jméno: PRZYBYLA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 03. 1999 od 17. 08. 1999


Název/Jméno: BORÁK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 1998 od 17. 08. 1999


Název/Jméno: KADLEC KAREL

IČO: 12024295

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 1998 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: RUTRLOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 02. 12. 1998 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: SCHROM VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 12. 1998 od 17. 08. 1999


Název/Jméno: POLÁČEK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 12. 1998 od 03. 03. 1999


Název/Jméno: KUNEŠ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 1998 od 17. 08. 1999


Název/Jméno: NOVÁK PAVEL

IČO: 49796569

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 1998 od 14. 09. 2000


Název/Jméno: VOŇKOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 12. 1997 od 20. 08. 1998


Název/Jméno: MICHALÍK LADISLAV

IČO: 47847409

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 12. 1997 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: DZIDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen. řed.
od 30. 09. 1993 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: ŠEDĚNKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 12. 1997 od 12. 11. 1998


Název/Jméno: PLATZEK ADOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1996 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: BÍZEK VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1996 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: KOZELKA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 11. 1996 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1996 od 17. 08. 1999


Název/Jméno: Gřešek Antonín

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: ŠNAPKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1994 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: MAKARIUS ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1994 od 30. 12. 1997


Název/Jméno: KRAUS NORBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 1994 od 20. 08. 1998


Název/Jméno: ČIHÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1994 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 1994 od 02. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 09. 06. 1994


Název/Jméno: NYTRA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 09. 06. 1994 od 26. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1992 od 09. 06. 1994


Název/Jméno: VRABLÍK MILAN

IČO: 46529845

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 1993 od 30. 12. 1997


Název/Jméno: HURNÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 1993 od 30. 12. 1997


Název/Jméno: TÉRA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 25. 03. 1996


Název/Jméno: BUCHWALDEK BOLESLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 23. 12. 1993


Název/Jméno: KOPEČNÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 09. 06. 1994


Název/Jméno: JUREČKA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 30. 12. 1997


Název/Jméno: PLACHÝ PETR

IČO: 63791986

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 1993 od 02. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 30. 09. 1993


Název/Jméno: PÍŠA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 09. 06. 1994


Název/Jméno: JÍCHA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: WANTULA ZDISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce předsedy
od 21. 01. 1991 od 30. 09. 1993


Název/Jméno: ŠAJTR MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 01. 1991 od 30. 09. 1993


Název/Jméno: KLÁSEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 01. 1991 od 24. 05. 1993


Název/Jméno: BERGER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 01. 1991 od 30. 09. 1993


Název/Jméno: FORMÁNEK VÁCLAV

IČO: 74964046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda a generální ředitel
od 21. 01. 1991 od 30. 09. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00002593

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 05. 2006

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
521188"AUTO RACIO, spol. s r. o." v likvidaci47150441Orlová, 73514, Lutyně, , 988
379879Advanced World Transport a.s.47675977Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
560656After mining, a.s.64618650Zámostní 1240/41, 71000 Ostrava
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
364454B Counsellors a.s. "v likvidaci"27219836Pernerova 676/51, 18600 Praha
370913B&B Pharmlife, s.r.o.49606093Břežánecká 832/1, 15800 Praha
375238BARUM, a.s.12203Otrokovice, 76531, , Kučovaniny,
100998Bode de Bandt de Brauw Jeantet Uría s.r.o.48033588Praha, 12000, , BLANICKÁ, 28
349510BONTON, a.s.472549Praha, 17021, Holešovice (Praha 7), Ostrov Štvanice, 858
27227BRATECH, s.r.o.25778552Teplice, Duchcovská 88, PSČ 415 01
470929Bytové družstvo Harmonie, Píškova 1950 - 195527647897Píškova 1954/28, 15500 Praha
28126Bytové družstvo Zikova 2112/20,Brno, v likvidaci26900581Zikova 2112/20, 62800 Brno
327217C O N T R E G I O N s.r.o.60281120Liberec 1,, Moskevská 638/8
613193CARITAS s.r.o.25850776Ostrava - Heřmanice, Kubínova 445/44, PSČ 713 00
279483CarTec Praha s.r.o.49614801Praha 10, Průběžná 80, PSČ 100 00
17342CarTecCar s.r.o.47155612Vítkovická 3246/1A, 70200 Ostrava
406778CENTRUM PETRA HAVLÍČKA s.r.o.24288233Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
242561Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.25158058T. G. Masaryka 114, 38101 Český Krumlov
22454CZB, a.s.25386930Vrchlického 844/22, 79401 Krnov
643174Czech Airlines Handling, a.s.25674285Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
685328Česká exportní banka, a.s.63078333Vodičkova 701/34, 11000 Praha
270053ČMPS & PK GASTRO, s.r.o.43003311Ovocná 2785/1, 76701 Kroměříž
90893D.A.N. - spol. s r.o.45536929Zbuzany 1062, Rychnov nad Kněžnou
199221Distrimed s.r.o.27370046Havlíčkova 190/12, 73701 Český Těšín

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
437180" Jídelna u letadla " s.r.o. "v likvidaci"45194041Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
11470501-ZO OS PHGN při OKD a.s.Obchodní servis75091119Ostrava, 72995, Moravská Ostrava, Prokešovo nám., 5
6303431st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.26844401Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1101746ABC revitom s.r.o.4893832Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
2973537Ambulance pro děti a dorost, s.r.o.48400921Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
1177589Areál dílna, s.r.o.27785122Ostrava, 70197, Moravská Ostrava, Gregorova, 2582/3
873081Asental Business Center s.r.o.4671261Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
2951477Asental Business, s.r.o.27769135Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1745074Asental Fund, s.r.o. v likvidaci28577353Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
689449Asental Land, s.r.o.27769143Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1365108Asental Parking, a.s.27850439Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
960452Asental Services s.r.o.4663764Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
139535Asental Zenith s.r.o.4671201Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
273157AU plan s.r.o.27616398Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
2891531DIAINT spol. s r.o.27820521Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
2691501Družstvo lékařů Diagnostického centra25374273Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
1059115Dukla Industrial Park, s.r.o. v likvidaci27808572Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1356764Dukla Industrial Zone, a.s.27828611Ostrava, 70197, Moravská Ostrava, Gregorova, 2582/3
866957Embargo distribution s. r. o.27781844Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2583/14, PSČ 702 00
2361368Honební společenstvo Karviná-Doly48426997Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
2114296Honební společenstvo Karviná-Louky48004294Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
2248958ChirSikora, s.r.o.27811719Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
1423013Ideal education s.r.o.1758985Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
1296160Ideal engineering s.r.o.29452007Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
959260Jindrich Plaza Development, s.r.o.27658899Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3119431Aksic Anton Lewes2992426Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
2771211Blažek Vladimír60768878Gregorova 487/20, 70200 Ostrava
1615334Foldyna MUDr.Karel45234400Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
2593192Franková Naděžda62332198Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
145239GREGORČÍK LUKÁŠ75254077Sokolská třída 422/47, 70200 Ostrava
2453972Gřeš Pavel73328294Sokolská třída 422/47, 70200 Ostrava
3100243Heráková Hana66930065Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
811503Houdek Petr62354582Sokolská třída 422/47, 70200 Ostrava
1038552Hromádková Elvíra66930511Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
911071Kadlčík Aleš2779781Gregorova 487/20, 70200 Ostrava
2264070Kolarová Anežka70232512Gregorova 487/20, 70200 Ostrava
734268Kolarová Renata87496704Gregorova 487/20, 70200 Ostrava
2315860Lukas Rostislav40336581Gregorova 487/20, 70200 Ostrava
2889888Mecová Renáta Kapolková73892122Sokolská třída 422/47, 70200 Ostrava
2156865Moric Marek67344569Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
200068Musialková Dagmar48431460Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
1266498Nálevková Olga75040255Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
2609272Pantlíková Taťjana72539445Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
1897545Petrová Martina60782862Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
1031364Pokorný Jan45234116Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
2692382Rupcová Marie62332091Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
2279486Sayehová Hana66241448Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
982113Skála MUDr.Jan45234141Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
3315600Šimíčková Karla72056665Sokolská třída 1925/49, 70200 Ostrava
254389Vašková Jitka73348589Sokolská třída 422/47, 70200 Ostrava