Podnikatelský subjekt s názvem OTE, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7260. Jeho identifikační číslo je 26463318

 
 

Výpis z obchodního rejstříku OTE, a.s.

Datum zápisu: 2. 7. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7260

Identifikační číslo:26463318

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: azefhvx

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600
od 10. 04. 2002
Praha 3, Seifertova 570/55, PSČ 13000
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002
Sokolovská 192/79, 18600 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 06. 2014

  Počet členů kontrolního orgánu: 6
od 30. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 06. 2014

  Jediný akcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, IČ 26 46 33 18, stát Česká republika, jehož jménem vykonává práva jediného akcionáře jako věcně příslušný státní orgán, Ministerstvo průmyslu a obchodu se sídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jednající ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu, na základě usnesení vlády České republiky č. 553 ze dne 4.6.2003 a dopisu ministra průmyslu a obchodu č.j. 29472/036100/1000 ze dne 10.6.2003, učinil dne 11.6.2003 ve formě notářského zápisu NZ 272/2003, N 364/2003 ze dne 11.6.2003, sepsaného JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií:Část prvníZvyšuje se základní kapitál společnosti o 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) tj. ze 7.000.000,- Kč na 70.0000.000,- Kč, a toA) z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a násl. obchodního zákoníku o 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony korun českých).B) Upsáním nových akcií podle § 203 a násl. Obchodního zákoníku o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých)B-zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií1) Upisovnání nových akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští.2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 200 ks nových kmenových akcií na jméno České republiky v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč.3) Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 200 nových akcií částku 20,000.000,- Kč.4) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář Česká republika ve smlouvě o upsání nových akcií, uzavřené s obchodní společností Operátor trhu s elektřinou, a.s. podle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.5) Navrhovatrelem smlouvy o upsání akcií je obchodní společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s., která tento návrh doručí jedinému akcionáři do 1 měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (míněno je rozhodnutí pod písm. B, tj. zvýšení o 20.000.000,- Kč) v obchodním rejstříku. V návrhu bude jedinému akcionáři (upisovateli) poskytnuta lhůta nejméně 14 dní a nejdéle 1 měsíc na upsání nových akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií.6) Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v Praze 8, Karlíně, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00.7) Jediný akcionář splatí emisní kurs nových akcií peněžitým vkladem, tj. částkou 20.000.000,- Kč v souladu s uzavřenou smlouvou o upsání akcií do 1 měsíce po jejím uzavření, a to na zvláštní účet u Komerční banky a.s. č. 278948680297/0100, splňující požadavky ust. § 163a odst. 4 obchodního zákoníku.
od 13. 08. 2003 do 22. 10. 2003

  Česká republika, zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, sesídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jako jedinýakcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s.,jehož jménem je oprávněn vykonávat práva jediného akcionáře nazákladě usnesení vlády České republiky ze dne 2. července 2001,č. 675, pan ing. František Kudělka, učinil dne 4.12.2001 veformě notářského zápisu NZ 650/2001, N 804/2001, sepsaného JUDr.Jaroslavou Voclovou, notářkou v Praze, toto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti upsáním nových akcií:Za prvéa) Základní kapitál společnosti Operátor trhu s elektřinou,a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 570/55, PSČ 130 00, IČ:26463318, který k dnešnímu dni činí 2,000.000,- Kč ( dva mi-liony korun českých) a byl splacen v plné výši, se zvyšuje o5,000.000,- Kč ( pět milionů korun českých) na konečnou výši7,000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých).b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 50( padesáti) kusů akcií, které budou vydávány v listinné po-době, budou znít na jméno, nebudou registrované, nominálníhodnota každé akcie bude činit 100.000,- Kč.d) Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného ak-cionáře, který tímto prohlašuje, že využívá svého přednost-ního práva k úpisu nových akcií.e) Lhůta k úpisu nových akcií činí čtrnáct dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento návrh můžebýt akcionáři předložen až po právní moci usnesení rejstříko-vého soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře onavýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpoz-ději do třiceti dnů po datu právní moci tohoto usnesení.f) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akciív plné výši nejpozději do tří pracovních dnů po úpisu akcií,na účet společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. Úpis mů-že provést akcionář pouze prostřednictvím osoby oprávněné zaakcionáře jednat, či prostřednictvím zplnomocněného zástupcena základě speciální plné moci, a to podpisem Smlouvy o upsá-ní akcií, kterou uzavře se společností Operátor trhu s elek-třinou, a.s.. Tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisyna ní budou písemně ověřeny.
od 10. 04. 2002 do 12. 11. 2002

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 340000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 06. 2014

Počet: 260 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 07. 2012 do 16. 07. 2012

Počet: 190 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 06. 2010 do 15. 06. 2010

Počet: 800 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 06. 08. 2004 do 06. 08. 2004

Počet: 700 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 10. 2003 do 22. 10. 2003

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 08. 2003 do 13. 08. 2003

Počet: 70 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 11. 2002 do 12. 11. 2002

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 07. 2001 do 02. 07. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: Společnost má jediného akcionáře - stát Českou republiku. Práva akcionáře ve společnosti vykoná

Adresa: Praha 1, Na Františku 32
od 02. 07. 2001

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 07. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PETRŽILKA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2016 do 02. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2011 do 14. 06. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 2011 do 10. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2009 do 01. 07. 2011

Adresa: Štěchovická 1907/17, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 02. 08. 2015
Praha 10 - Strašnice, Štěchovická /17, PSČ 10000
od 01. 07. 2011 do 02. 08. 2015
Praha 10 - Strašnice, Štěchovická 17
od 29. 10. 2009 do 01. 07. 2011


Název/Jméno: HAVEL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 11. 2011 do 02. 09. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2011 do 10. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 03. 2005 do 01. 07. 2011
Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 2002 do 01. 03. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 do 12. 11. 2002

Adresa: Jeremenkova 755/28, Podolí, 147 00 Praha 4
od 02. 08. 2015
Praha 4, Jeremenkova 755/28, PSČ 14700
od 10. 01. 2007 do 02. 08. 2015
Praha 4, Jeremenkova 755/28
od 01. 03. 2005 do 10. 01. 2007
Praha 4, Jeremenkova 755/28, PSČ 14700
od 02. 07. 2001 do 01. 03. 2005


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 27. 01. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 09. 2014 do 27. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2013 do 12. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 2007 do 13. 03. 2009

Adresa: Rubensova 2183/16, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 27. 07. 2014
K děrám 684/5, Libuš, 142 00 Praha 4
od 06. 12. 2013 do 27. 07. 2014
Praha 4, K Děrám 684/5, PSČ 14200
od 10. 01. 2007 do 13. 03. 2009


Název/Jméno: IVÁNEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 07. 2011

Adresa: č.p. 232, 257 21 Mrač
od 08. 11. 2015
č.p. 383, 739 11 Janovice
od 08. 06. 2015 do 08. 11. 2015
Janovice 383, PSČ 73911
od 01. 07. 2011 do 08. 06. 2015


Název/Jméno: CHEMIŠINEC IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2011

Adresa: Loosova 994/13, Háje, 149 00 Praha 4
od 22. 10. 2015
Smotlachova 939/3, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 08. 06. 2015 do 22. 10. 2015
Praha 4, Smotlachova 939/3, PSČ 14000
od 01. 07. 2011 do 08. 06. 2015


Název/Jméno: TOMEC ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 04. 2002 do 10. 01. 2007

Adresa: Palmetová 2105/18, Komořany, 143 00 Praha 4
od 08. 06. 2015
Praha 4 - Komořany, Palmetová 2105/18
od 10. 04. 2002 do 10. 01. 2007


Název/Jméno: KUBOVIC JAROSLAV

IČO: 71997652

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2015

Adresa: Přecechtělova 2430/33, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 25. 03. 2015


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2011 do 30. 06. 2014

Adresa: Přátelství 269/15, Životice, 736 01 Havířov
od 31. 05. 2014 do 30. 06. 2014
Havířov - Životice, Přátelství 269/15
od 10. 11. 2011 do 31. 05. 2014


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2011 do 08. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2009 do 01. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2007 do 13. 03. 2009

Adresa: Děčín II - Nové Město, Hřbitovní 1388/24, PSČ 40501
od 10. 01. 2007 do 08. 06. 2015


Název/Jméno: ŽIDEK LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2011

Adresa: Habry, Sportovní 320, PSČ 58281
od 01. 07. 2011


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2011

Adresa: Most, Průběžná 3140, PSČ 43401
od 01. 07. 2011


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2011 do 03. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2009 do 01. 07. 2011

Adresa: Zvole, Pod Věží 556, PSČ 25245
od 13. 03. 2009 do 03. 03. 2014


Název/Jméno: SNÍTILÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 2009 do 01. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2009 do 29. 10. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 2005 do 16. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2004 do 01. 03. 2005

Adresa: Praha 4, Pertoldova 3385/49
od 06. 08. 2004 do 01. 07. 2011


Název/Jméno: KAJTMAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2009 do 01. 07. 2011

Adresa: Písek, K Lipám 329
od 29. 10. 2009 do 01. 07. 2011


Název/Jméno: ŠALEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 do 29. 10. 2009

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 38, PSČ 14000
od 31. 08. 2007 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: VARADY MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 do 01. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2002 do 10. 01. 2007

Adresa: České Budějovice, Jabloňová 2292/29, PSČ 37006
od 31. 08. 2007 do 01. 07. 2011
České Budějovice, Prachatická 1198/23
od 10. 04. 2002 do 10. 01. 2007


Název/Jméno: KUTÁK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 do 29. 10. 2009

Adresa: Plzeň, Motýlí 16, PSČ 32600
od 31. 08. 2007 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: ŠIMEČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 do 01. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 11. 2002 do 31. 08. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002

Adresa: Přerov XI - Vinary, Mezilesí 125/2, PSČ 75124
od 31. 08. 2007 do 01. 07. 2011
Přerov XI - Vinary, Mezilesí II
od 12. 11. 2002 do 31. 08. 2007
Přerov, Nábřeží Dr. E. Beneše 2270/9, PSČ 75000
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002


Název/Jméno: HUBÁČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 do 29. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 2002 do 31. 08. 2007

Adresa: Praha 6, Nevanova 1036, PSČ 16300
od 12. 11. 2002 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: FRYDRYCH JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 2005 do 31. 08. 2007

Adresa: Přelouč, 17.listopadu 1233, PSČ 53001
od 01. 03. 2005 do 31. 08. 2007


Název/Jméno: JIRÁSKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2004 do 31. 08. 2007

Adresa: Praha 6, Španielova 1288/12
od 06. 08. 2004 do 31. 08. 2007


Název/Jméno: JELÍNEK JAROSLAV

IČO: 48422916

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2004 do 31. 08. 2007

Adresa: Zruč nad Sázavou - Dubina 34, PSČ 28522
od 06. 08. 2004 do 31. 08. 2007


Název/Jméno: FIŘT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 04. 2002 do 01. 03. 2005

Adresa: Praha 4 - Michle, U botiče 1390/3
od 10. 04. 2002 do 01. 03. 2005


Název/Jméno: MARVAN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002

Adresa: Praha 8, Brandýská 74/28, PSČ 18100
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002


Název/Jméno: SZALÓ VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390/3, PSČ 14000
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002


Název/Jméno: NEPOVÍM MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002

Adresa: Praha 9, Běluňská 1978/28, PSČ 19300
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002


Název/Jméno: NĚMEČEK BLAHOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 do 12. 11. 2002

Adresa: Jistebnice, Drahnětická 331, okres Tábor, PSČ 39133
od 02. 07. 2001 do 12. 11. 2002


Název/Jméno: ŠMUCR IGOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002

Adresa: Rokycany, Borek 127, PSČ 33701
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002


Název/Jméno: MUTINSKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002

Adresa: Sokolov, Jednoty 1439, PSČ 35601
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002


Název/Jméno: POUČEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002

Adresa: Praha 9, Ostravská 626, PSČ 19000
od 02. 07. 2001 do 10. 04. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26463318

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 8. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
3516399"Jan Bittner, s.r.o." "v likvidaci"63886286České Budějovice - Nové Vráto, U pily 1240/3
3266659A N E C O v.o.s.46509887Pardubice, Havlíčkova 1035, PSČ 53002
3008463ABS spol. s r.o.45315001Klatovská 827/11, Kunratice, 148 00 Praha 4
434621Agrodružstvo Chroustov47048107Kněžice, čp. 94, PSČ 28902
1013270Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.41191200Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 206, PSČ 19000

Související osoby

#NázevICOAdresa
452917"S-Bohemia Leasing a.s."nemá
452904Mühlviertel-West" "SparkasseRohrbach, Rakouská republika
653544ČERNÁ ADRIENARoztoky u Prahy, Čechova 555, PSČ 25263
663682AGRANA Zucker GmbHVídeň 1020, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Rakouská republika
39286AGROFERT, a.s.26185610Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900