Firma s názvem OTE, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7260. Její identifikační číslo je 26463318

Výpis z obchodního rejstříku OTE, a.s.

Datum zápisu: 2. 7. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7260

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: azefhvx

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 06. 2014

  Počet členů kontrolního orgánu: 6
od 30. 06. 2014

  Jediný akcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, IČ 26 46 33 18, stát Česká republika, jehož jménem vykonává práva jediného akcionáře jako věcně příslušný státní orgán, Ministerstvo průmyslu a obchodu se sídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jednající ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu, na základě usnesení vlády České republiky č. 553 ze dne 4.6.2003 a dopisu ministra průmyslu a obchodu č.j. 29472/036100/1000 ze dne 10.6.2003, učinil dne 11.6.2003 ve formě notářského zápisu NZ 272/2003, N 364/2003 ze dne 11.6.2003, sepsaného JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií:Část prvníZvyšuje se základní kapitál společnosti o 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) tj. ze 7.000.000,- Kč na 70.0000.000,- Kč, a toA) z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a násl. obchodního zákoníku o 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony korun českých).B) Upsáním nových akcií podle § 203 a násl. Obchodního zákoníku o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých)B-zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií1) Upisovnání nových akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští.2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 200 ks nových kmenových akcií na jméno České republiky v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč.3) Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 200 nových akcií částku 20,000.000,- Kč.4) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář Česká republika ve smlouvě o upsání nových akcií, uzavřené s obchodní společností Operátor trhu s elektřinou, a.s. podle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.5) Navrhovatrelem smlouvy o upsání akcií je obchodní společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s., která tento návrh doručí jedinému akcionáři do 1 měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (míněno je rozhodnutí pod písm. B, tj. zvýšení o 20.000.000,- Kč) v obchodním rejstříku. V návrhu bude jedinému akcionáři (upisovateli) poskytnuta lhůta nejméně 14 dní a nejdéle 1 měsíc na upsání nových akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií.6) Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v Praze 8, Karlíně, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00.7) Jediný akcionář splatí emisní kurs nových akcií peněžitým vkladem, tj. částkou 20.000.000,- Kč v souladu s uzavřenou smlouvou o upsání akcií do 1 měsíce po jejím uzavření, a to na zvláštní účet u Komerční banky a.s. č. 278948680297/0100, splňující požadavky ust. § 163a odst. 4 obchodního zákoníku.
od 13. 08. 2003 od 22. 10. 2003

  Česká republika, zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, sesídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jako jedinýakcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s.,jehož jménem je oprávněn vykonávat práva jediného akcionáře nazákladě usnesení vlády České republiky ze dne 2. července 2001,č. 675, pan ing. František Kudělka, učinil dne 4.12.2001 veformě notářského zápisu NZ 650/2001, N 804/2001, sepsaného JUDr.Jaroslavou Voclovou, notářkou v Praze, toto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti upsáním nových akcií:Za prvéa) Základní kapitál společnosti Operátor trhu s elektřinou,a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 570/55, PSČ 130 00, IČ:26463318, který k dnešnímu dni činí 2,000.000,- Kč ( dva mi-liony korun českých) a byl splacen v plné výši, se zvyšuje o5,000.000,- Kč ( pět milionů korun českých) na konečnou výši7,000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých).b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 50( padesáti) kusů akcií, které budou vydávány v listinné po-době, budou znít na jméno, nebudou registrované, nominálníhodnota každé akcie bude činit 100.000,- Kč.d) Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného ak-cionáře, který tímto prohlašuje, že využívá svého přednost-ního práva k úpisu nových akcií.e) Lhůta k úpisu nových akcií činí čtrnáct dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento návrh můžebýt akcionáři předložen až po právní moci usnesení rejstříko-vého soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře onavýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpoz-ději do třiceti dnů po datu právní moci tohoto usnesení.f) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akciív plné výši nejpozději do tří pracovních dnů po úpisu akcií,na účet společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. Úpis mů-že provést akcionář pouze prostřednictvím osoby oprávněné zaakcionáře jednat, či prostřednictvím zplnomocněného zástupcena základě speciální plné moci, a to podpisem Smlouvy o upsá-ní akcií, kterou uzavře se společností Operátor trhu s elek-třinou, a.s.. Tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisyna ní budou písemně ověřeny.
od 10. 04. 2002 od 12. 11. 2002

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 340000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 06. 2014

Počet: 260 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 07. 2012 od 30. 06. 2014

Počet: 190 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 06. 2010 od 16. 07. 2012

Počet: 800 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 06. 08. 2004 od 30. 06. 2014

Počet: 700 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 10. 2003 od 06. 08. 2004

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 08. 2003 od 22. 10. 2003

Počet: 70 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 11. 2002 od 13. 08. 2003

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 07. 2001 od 12. 11. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: Společnost má jediného akcionáře - stát Českou republiku. Práva akcionáře ve společnosti vykoná

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 07. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PETRŽILKA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2016 od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2011 od 14. 06. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 2011 od 10. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2009 od 01. 07. 2011


Název/Jméno: HAVEL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 11. 2011 od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2011 od 10. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 03. 2005 od 01. 07. 2011
Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 2002 od 01. 03. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 od 12. 11. 2002


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 27. 01. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 09. 2014 od 27. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2013 od 12. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 2007 od 13. 03. 2009


Název/Jméno: IVÁNEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 07. 2011


Název/Jméno: CHEMIŠINEC IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2011


Název/Jméno: TOMEC ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 04. 2002 od 10. 01. 2007


Název/Jméno: KUBOVIC JAROSLAV

IČO: 71997652

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2015


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2011 od 30. 06. 2014


Název/Jméno: ŠTASTNÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2011 od 08. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2009 od 01. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2007 od 13. 03. 2009


Název/Jméno: ŽIDEK LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2011


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2011


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2011 od 03. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2009 od 01. 07. 2011


Název/Jméno: SNÍTILÝ JOSEF

IČO: 18648436

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 2009 od 01. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2009 od 29. 10. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 2005 od 16. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2004 od 01. 03. 2005


Název/Jméno: KAJTMAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2009 od 01. 07. 2011


Název/Jméno: ŠALEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 od 29. 10. 2009


Název/Jméno: VARADY MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 od 01. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2002 od 10. 01. 2007


Název/Jméno: KUTÁK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 od 29. 10. 2009


Název/Jméno: ŠIMEČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 od 01. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 11. 2002 od 31. 08. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: HUBÁČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2007 od 29. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 2002 od 31. 08. 2007


Název/Jméno: FRYDRYCH JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 2005 od 31. 08. 2007


Název/Jméno: JIRÁSKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2004 od 31. 08. 2007


Název/Jméno: JELÍNEK JAROSLAV

IČO: 69887659

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2004 od 31. 08. 2007


Název/Jméno: FIŘT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 04. 2002 od 01. 03. 2005


Název/Jméno: MARVAN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2001 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: SZALÓ VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2001 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: NEPOVÍM MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 2001 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: NĚMEČEK BLAHOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 od 12. 11. 2002


Název/Jméno: ŠMUCR IGOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: MUTINSKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: POUČEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2001 od 10. 04. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26463318

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 08. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
1567629"Jan Bittner, s.r.o." "v likvidaci"63886286České Budějovice - Nové Vráto, U pily 1240/3
588753ABS spol. s r.o.45315001Klatovská 827/11, 14800 Praha
529237Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.41191200Poděbradská 206/57, 19800 Praha
541938Animal Hope s.r.o.28064992Orebitská 636/10, 13000 Praha
922190APT CZECH s.r.o.25004263Pod Nádražím 654/15, 26801 Hořovice
845868Arnicon, společnost s ručením omezeným45273286Plynární 1517/2, 25101 Říčany
714152Asociace energetických manažerů, z.s.48548774Ortenovo náměstí 1571/15a, 17000 Praha
1581009Auto Jelínek a spol., s.r.o.25327402Pivoňkova 552/7, 63700 Brno
1022217Bílej medvěd pub, s.r.o.29115981Prokopova 336/30, 30100 Plzeň
570078BOLTHORN a.s. v likvidaci27234495Jungmannova 711, 40777 Šluknov
420730BYDLENÍ společnost s ručením omezeným25250370Velká 35/79, 50341 Hradec Králové
994201Bytové družstvo Kremličkova 97861862169Kremličkova 978/6, 14000 Praha
114764Bytové družstvo Laurinova III.27061060U Kasáren 1377, 29301 Mladá Boleslav
1009015Bytové družstvo Ořechov543543Výstavní 233/11, 66444 Ořechov
84310Bytové družstvo Osada26730073Osadní 716/37A, 17000 Praha
576166Bytové družstvo U vody 925650459U vody 1399/9, 17000 Praha
75417Bytové družstvo Větrná25170520Větrná 860/54, 37005 České Budějovice
1525770CAPRICORN HNĚVŠÍN spol. s r.o.6167983621, 26203 Čím
212230CAR LEASING s.r.o.28345401Svitavská 500/7, 67801 Blansko
624436CARBIT s.r.o. "v likvidaci"25159348České Budějovice - Nové Vráto, ul. U pily
223849CARGOLINE, spol. s r.o.48588768Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, nám. Sv. Čecha 3, 51
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
1250262ČEKOM plus, akciová společnost v likvidaci63999161Brno, 65944, , Lidická, 36
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
1138752Černý tulipán spol. s r.o., v likvidaci44222645Žatec, 43801, Žatec, ,

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
15690741. Job Master s.r.o.28461851Sokolovská 366/84, 18600 Praha
221428ABC ČR (Audit Bureau of Circulations - Kancelář ověřování nákladu tisku65990170Sokolovská 366/84, 18600 Praha
2966710ABM Warehouse s.r.o.28354133Sokolovská 366/84, 18600 Praha
3103790Ad Base Services s.r.o.24827533Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
1970455Adrex Group a.s.2054434Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
2655015AE ACQUISITION I, a.s.5188636Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
2838764AE PPC, a.s.5213371Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
1402610Afrilux s.r.o.28983670Sokolovská 366/84, 18600 Praha
3085579Agilane s.r.o.28464974Sokolovská 366/84, 18600 Praha
2771940Aginti SE28482573Sokolovská 366/84, 18600 Praha
1870836AGRATRADE spol. s r.o.25641433Sokolovská 192/79, 18600 Praha
49910AGRO 2000 - uzavřený investiční fond a.s.24287172Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
2242299ALESH GLOBAL s.r.o.28531507Sokolovská 366/84, 18600 Praha
2442923Alfréd Jobs s.r.o.4028031Sokolovská 47/73, 18600 Praha
510227ALLPLAST - TRADE s.r.o.28548035Sokolovská 366/84, 18600 Praha
698711Almoren s.r.o. v likvidaci24674869Sokolovská 366/84, 18600 Praha
262116AluDream s.r.o.29044804Sokolovská 366/84, 18600 Praha
485711AluWorld s.r.o.28386604Sokolovská 366/84, 18600 Praha
883131ALVA TOUR s.r.o.49684167Sokolovská 146/70, 18600 Praha
575270Amase a.s.28453271Sokolovská 366/84, 18600 Praha
2249359AMBOR Consulting s.r.o.1623231Sokolovská 366/84, 18600 Praha
1605745AMON Project, s.r.o.24135411Sokolovská 366/84, 18600 Praha
400177ANALOGIA a.s.29257255Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
11268Andytera s.r.o.3775054Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
1368096ANO spořitelní družstvo26137755Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1579707DANA13785656Sokolovská 47/73, 18600 Praha
1666Hocine Rezazgui - A V E X .40773698Březinova 474/5, 18600 Praha
1602874Jiří Kuhnmund PROGRESS Agentura17010497Sokolovská 92/74, 18600 Praha
1006230Adamuščínová Viera74379577Pobřežní 29/48, 18600 Praha
2170372Baše Martin48047287Pobřežní 29/48, 18600 Praha
1172400Beránek Ivo71464689Sokolovská 47/73, 18600 Praha
2652728Bielik Pavol74748602Sokolovská 366/84, 18600 Praha
190133Blaha Ondřej68755911Sokolovská 47/73, 18600 Praha
3362636BLÁZEN STRACH40571891Sokolovská 182/72, 18600 Praha
2586390Blažek Kryštof69034460Sokolovská 92/74, 18600 Praha
2052792Drbohlav Andrej74586556Sokolovská 182/72, 18600 Praha
215952Drbohlav Štěpán71531882Sokolovská 182/72, 18600 Praha
819595Duchková Jana71337539Pobřežní 6/58, 18600 Praha
229480Ďurica Peter64928349Sokolovská 92/74, 18600 Praha
84520Emmer Vladimír48043389Pobřežní 655/54, 18600 Praha
1851918Emmerová Jaroslava16908830Pobřežní 655/54, 18600 Praha
2084625ERDÉLYIOVÁ Helena45747997Sokolovská 128/82, 18600 Praha
3323952Farníková Pavla66485614Sokolovská 92/74, 18600 Praha
1621995Fiala Jan69483418Sokolovská 182/72, 18600 Praha
2406102Foltýnek Daniel3188892Sokolovská 92/74, 18600 Praha
1257074Foltýnková Květoslava42569818Sokolovská 92/74, 18600 Praha
574152Gadžor Alexandr63060191Sokolovská 47/73, 18600 Praha
1484723Hodač Vladimír40632130Pobřežní 6/58, 18600 Praha
2469601Horáček Rudolf60184183Sokolovská 182/72, 18600 Praha
3147160Horká Lada1124617Sokolovská 128/82, 18600 Praha