PA EXPORT, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PA EXPORT, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 107. Jeho identifikační číslo je 548421

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PA EXPORT, a.s.

Datum zápisu: 26. 6. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 107

Identifikační číslo:548421

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pi6dyg9

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Příprava a vypracování technických návrhů
Projektování elektrických zařízení
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky
Kopírovací práce
Provozování dětské rekreace
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Směnárenská činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Pronájem motorových vozidel
Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v...
Hostinská činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování služeb
Realitní činnost
Průzkum trhu
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Maloobchod tabákovými výrobky
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 11332
od 06. 09. 2002
Praha 1, Opletalova 41
od 11. 06. 1992 do 06. 09. 2002
Praha 1, Václavské nám. 56
od 26. 06. 1990 do 11. 06. 1992
Opletalova 1683/41, 11000 Praha

Skutečnosti

  Dne 31.3.2011 došlo k uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi JUDr. Václavem Kulhavým, insolvenčním správcem PA EXPORT a.s. jako prodávajcím a společností ROAD Investments a.s. jako kupujícím. Smlouva o prodeji podniku byla uzavřena v rámci probíhajícího insolvenčního řízení, tj. v rámci modifikací stanovených v ust. § 291 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. Nabyvatelem podniku (ve výše uvedené modifikaci dané insolvenčním zákonem) je tak společnost ROAD Investments a.s., IČ 282 09 036, sídlem Praha 1, Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, PSČ 118 00.
od 29. 04. 2011

  Na hlavního akcionáře společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 005 48 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 107, tj. na Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, přechází podle § 183i a násl. obchodního zákoníku vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě.Hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen hlavní akcionář), která vlastní 449.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč, z toho 441.000 ks v listinné podobě nahrazených hromadnou listinou č. 02H a 8.620 ks v zaknihované podobě, a 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě nahrazených hromadnou listinou 03H. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 99,75 % základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. a je s nimi spojen 99,75% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.Skutečnost, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je osvědčena:a) předložením hromadné listiny č. 02H nahrazující 441.000 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v listinné podobě, hromadné listiny č.03H nahrazující 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě a výpisem z registru emitenta ve Středisku cenných papírů, z něhož vyplývá, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je vlastníkem 8.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě,b) opisem seznamu akcionářů ke dni 29.8.2005 ac) prohlášením představenstva ŠKODAEXPORT, a.s. o vlastnictví akcií ŠKODAEXPORT, a.s. ze dne 29.8.2005.Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Dosavadní vlastníci vykoupených účastnických cenných papírů vydaných společností ŠKODAEXPORT, a.s. v listinné podobě je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost ŠKODAEXPORT, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Společnost ŠKODAEXPORT, a.s. dá do 30 dnů po přechodu vlastnického práva příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech s tím, že podkladem pro zápis této změny bude toto usnesení valné hromady.Za každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výši 265,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých) a za jednu každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výší 655,-- (slovy: šest set padesát pět korun českých).Výše tohoto protiplnění byla určena na základě znaleckého posudku č.061308 ze dne 18.7.2005 vypracovaného znalcem - společností American Appraisal s.r.o. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, IČ 44847068, a shoduje se s hodnotou předmětných akcií stanovenou tímto posudkem.Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, vyplaceno dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., ledaže bude prokázáno zastavení těchto akcií. V takovém případě bude částka odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů po předání akcií v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., popř. po zápisu vlastnického práva k akciím v zaknihované podobě ve prospěch hlavního akcionáře na majetkovém účtu vedeném osobou oprávněnou vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to v obou případech bankovním převodem na účet, který akcionář hlavnímu akcionáři sdělí.Akcionář může sdělit své bankovní spojení pro vyplacení protiplnění hlavnímu akcionáři přímo nebo prostřednictvím společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. V případě prodlení dosavadního vlastníka akcií s předložením akcií v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. není dosavadní vlastník oprávněn požadovat protiplnění.
od 24. 11. 2006 do 06. 02. 2007

  Valná hromada společnosti, konaná dne 2.12.2004, přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých) upsáním nových akcií.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 154,224.000,- Kč (slovy: jednostopadesátčtyřimilionydvěstědvacetčtyřitisíce korun českých) na novou výši 535,248.000,- Kč (slovy: pětsettřicetpětmilionůdvěstěčtyřicetosmtisíc korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen o částku 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 453.600 ks (slovy: čtyřistapadesáttřitisícešestset kusů), každá o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých), v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých). Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Upisování akcií na základě přednostního práva není vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne dnem 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 21.01.2005 (slovy: dvacátého prvního ledna roku dvoutisícího pátého). Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese Opletalova 41/1683, Praha 1, číslo dvěří 104. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před započetím běhu lhůty na upisování akcií na základě přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií je den 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého).4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 340,- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých) lze na základě přednostního práva upsat jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých).5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsání České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí.6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.7. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) návrh smlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí. Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí započne dnem 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 30.06. 2005 (slovy: třicátého června roku dvoutisícího pátého). Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí bude oprávněna upsat akcie společnosti tak, že přijme návrh smlouvy, který jí společnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti číslo účtu 400586573/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí v případě, že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením části pohledávky uvedené v bodě 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akciií splatí započtením části pohledávky uvedené v bodě 9.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení části pohledávky České republiky vzniklé na základě "Dohody o způsobu úhrady závazku ŠKODAEXPORT, a. s., vzniklého po finanční restrukturalizaci společnosti, provedené dle vládního usnesení číslo 616/2002" uzavřené dne 04.02. 2003 (slovy: čtvrtého února roku dvoutisícího třetího) mezi společností a Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí. Výše této pohledávky činí 609,365.320,90 Kč (slovy: šestsetdevětmilionůtřistašedesátpěttisíctřistadvacet korun českých 90/100).10. Pohledávku uvedenou v bodě 9 bude oprávněna uplatnit k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí na zvýšení základního kapitálu společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky uvedené v bodě 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8.12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí v případě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno.13. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 25. 01. 2005 do 31. 08. 2005

  Na společnost ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem v Praze 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 00548421 zapsanou v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 107 přešlo jmění společnosti Energoconsult Praha, a.s. se sídlem v Praze 10, Hostivař, Weilova čp. 1144/2, PSČ 102 05, IČ 49240234 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1852
od 30. 09. 2004

  Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicet korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 22. 09. 2003 do 06. 02. 2007

  Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov.
od 01. 09. 2003 do 30. 07. 2008

  Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov
od 29. 08. 2003 do 01. 09. 2003

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3.2.2003 č.j. 33 Nc 6504/2003 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 28.1.1994 č.j. 2 Cm 28/92-111 k vymožení pohledávky oprávněného Slovenské elektrárne a.s. Atomové elektrárne Bohunice o.z. ve výši 5.975.784,42 Sk.
od 01. 08. 2003 do 31. 10. 2003

  Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmsedát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. celá částka odpovídající snížení základního kapitálu buder použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicest korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejtříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 01. 08. 2003 do 22. 09. 2003

  Valná hromada společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. rozhodla dne26.června 2002 o zvýšení jejího základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním novýchakcií ze současné výše 126.000.000,- Kč (slovy:Jedno sto dvacetšest milionů Korun českých) na 4.536.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy pět set třicet šest milionů Korun českých). Základníkapitál tedy bude zvýšen o 4,410.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy čtyři sta deset milionů Korun českých). Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií najméno v počtu celkem 441.000 ks (slovy:Čtyři sta čtyřicet jedentisíc kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisícKorun českých) v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudouvydány. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostníhopráva i bez využití přednostního práva postupem podle bodu 5 anásl. je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedyčiní 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých).Upisování akciínepeněžitými vklady se nepřipouští.3.Upisování akcií s využitím přednostního práva není vyloučenoani omezeno, a tedy bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běhlhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva započnednem 15.7.2002 (slovy:Patnáctého července roku dvoutisícíhodruhého) a skončí dnem 31.7.2002 (slovy: Třicátého prvníhočervence roku dvoutisícího druhého). Upisování akcií na základěpřednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adreseOpletalova 41/1683,Praha 1, č.dveří 104. Počátek běhu lhůty proupisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářůmoznámen doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla nebobydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5(slovy:Pět) pracovních dní před započetím běhu lhůty naupisování akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právana upisování nových akcií je den 15.7.2002 (slovy:Patnáctéhočervence roku dvoutisícího druhého).4.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých) lze na základě přednostníhopráva upsat 35 ks(slovy: Třicet pět kusů) kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisíc Korunčeských).5.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsáníČeské republice jednající prostřednictvím Ministerstva financíČR.6.Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány nazákladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem aspolečností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovatnáležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj omaximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat.Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno zaoznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2písm.e)obchodního zákoníku.7.Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostníhopráva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do dne7.8.2002 (slovy:Sedmého srpna roku dvoutisícího druhého) návrhsmlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČR.Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednajícíprostřednictvím Ministerstva financí ČR započne dnem15.8.2002(slovy:Patnáctého srpna roku dvoutisícího druhého) askončí dnem 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvního prosince rokudvoutisícího druhého). Česká republika jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR bude oprávněna upsat akcie společnostitak, že akceptuje návrh smlouvy o upsání akcií, který jíspolečnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a zaupisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií budeúčinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovanýČeskou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financíČR dojde společnosti na adresu jejího sídla . Sídlo společnostibude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2písm.e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitýmvkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 400586573/0300vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí vpřípadě,že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacenzapočtením pohledávek uvedených v bodě 9. Upisovatel je povinenna uvedený účet splatit 30% (slovy: Třicet procent) jmenovitéhodnoty upsaných akcií do 30(slovy:Třiceti) dnů ode dne upsáníakcií. Tuto povinnost nemá ten upisovatel, který nejméně vestejném rozsahu a v téže lhůtě emisní kurz jím upsaných akciísplatí započtením pohledávek uvedených v bodě 9. Zbývající částemisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit navýše uvedený účet do 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvníhoprosince roku dvoutisícího druhého). Tuto povinnost upisovatelnemá, pokud bude uzavřena dohoda o započtení, na základě kterédo uvedeného data v celém rozsahu zanikne pohledávka společnostina splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisníhokurzu upsaných akcií bude přípustné započtení těchto pohledávek,a to zcela nebo zčásti :a) Pohledávka, kterou představuje nevypořádaná část ziskovéhosalda rozdílů z přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblastizahraničních pohledávek a závazků v souvislosti se změnou kurzučeskoslovenské koruny k 28.12.1990 (slovy: Dvacátému osmémuprosinci roku tisícího devítistého devadesátého) podle zákona č.499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblastizahraničních pohledávek, ve znění pozdějších předpisů. Výše tétopohledávky činí 700.000.000,-Kč (slovy: Sedm set milionů Korunčeských).Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Českárepublika.b) Pohledávka z Dohody o uspořádání vzájemných vztahů č.00126/011/99 uzavřené mezi společností a Československouobchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - NovéMěsto, IČ 00 00 13 50, dne 30.11.1999 (slovy: Třicátéholistopadu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), vevýši 136.499.798,62 Kč (slovy: Jedno sto třicet šest milionůčtyři sta devadesát devět tisíc sedm set devadesát osm Korundvaašedesát haléřů českých).c)Pohledávka ze Smlouvy o střednědobém účelovém úvěru na vybranékorunové pohledávky č. 00126/005/98 uzavřené mezi společností aČeskoslovenskou obchodní bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 14,Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 1350, ze dne 27.02.1998 (slovy :Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátéhoosmého), ve výši 325.701.000,-Kč (slovy: Tři sta dvacet pětmilionů sedm set jeden tisíc Korun českých).d) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru a otevření akreditivu mezispolečností a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlemNa Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne23.02.1995 (slovy: Dvacátého třetího února roku tisícíhodevítistého devadesátého pátého), ve výši 2.198.599.919,43 Kč(slovy: Dvě miliardy jedno sto devadesát osm milionů pět setdevadesát devět tisíc devět set devatenáct Korun třiačtyřicethaléřů českých).e)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém devizovém úvěru na vybranédlouhodobé pohledávky č. 00126/004/98 uzavřené mezi společností aČeskoslovenskou obchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14,Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 27.02.1998 (slovy:Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátéhoosmého), ve výši 638.323.014,13 Kč (slovy:Šest set třicet osmmilionů tři sta dvacet tři tisíce čtrnáct Korun třináct haléřůčeských).f) Pohledávka ze Smlouvy o dlouhodobém účelovém úvěru na výplatuzáruk a stand-by akreditivů č. 00126/018/97 uzavřené mezispolečností a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 10.04.1997(slovy: Desátého dubna roku tisícího devítistého devadesátéhosedmého), ve výši 573824.712,09 Kč (slovy: Pět set sedmdesát třimiliony osm set dvacet čtyři tisíce sedm set dvanáct Korun devěthaléřů českých).g)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém úvěru č. 126/012/94 uzavřenémezi společností a Československou obchodní bankou, a.s. sesídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne24.02.1994 (slovy: Dvacátého čtvrtého února roku tisícíhodevítistého devadesátého čtvrtého), ve výši 1.044.700.000,- Kč(slovy :Jedna miliarda čtyřicet čtyři miliony sedm set tisícKorun českých).Věřitelem (majitelem) pohledávek uvedených pod body b) až g) jeČeskoslovenská obchodní banka, a.s., která smlouvou o postoupenípohledávek ze dne 14.06.2002 (slovy: Čtrnáctého června rokudvoutisícího druhého) pohledávky uvedené pod body b) až f) vcelém rozsahu a pohledávku pod bodem g) částečně postoupila naČeskou republiku. Účinnost postoupení pohledávek podle tétosmlouvy je vázána na odkládací podmínku, která se ke dni tétovalné hromady dosud nesplnila, a z tohoto důvodu se Českárepublika dosud nestala věřitelem (majitelem) těchto pohledávek.10. Pohledávky uvedené v bodě 9. bude oprávněna uplatnit kzapočtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzuupsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR. Splacení emisního kurzu upsaných akciízapočtením pohledávek uvedených v bodě 9. bude provedeno nazákladě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společnostía upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvospolečnosti České republice jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČRv téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohodyo započtení akceptovaný Českou republikou jednajícíprostřednictvím Ministerstva financí ČR dojde společnosti naadresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, nejpozději do 31.12.2002 (slovy: Třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícího druhého). To neplatí, bude-liemisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účetuvedený v bodě 8.12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatív případě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení doobchodního rejstříku zapsáno.13. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje totousnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 03. 02. 2003 do 26. 03. 2003

  Valná hromada dne 30.6.2000 schválila další změnu stanov.
od 19. 12. 2000 do 30. 07. 2008

  Valná hromada dne 25.6.1998 schválila úplné znění stanov.
od 18. 01. 1999 do 30. 07. 2008

  Akciová společnost ŠKODAEXPORT je právním nástupcem podnikuzahraničního obchodu ŠKODAEXPORT se sídlem Praha 1, Václavskénám. 56.
od 20. 10. 1993 do 30. 07. 2008

  Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990.
od 14. 10. 1993 do 30. 07. 2008

  Další změna stanov ze dne 31.3.1993.
od 14. 10. 1993 do 30. 07. 2008

  Ze 100 % upsaných akcií je k 30.12.1990 splaceno 100 %.
od 07. 06. 1991 do 30. 07. 2008

  Valná hromada dne 8.4.1991 schválila další změnu stanov.
od 07. 06. 1991 do 30. 07. 2008

  Ze 100 % upsaných akcií je k 10. 8. 1990 splaceno 124 660 000Kčs.
od 02. 10. 1990 do 07. 06. 1991

  Valná hromada ze dne 12.7.1990 schválila změnu stanovodpovídající zákonu č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.
od 21. 08. 1990 do 30. 07. 2008

  slovensky: ŠKODAEXPORT, účastinná společnost
od 21. 08. 1990 do 30. 07. 2008

  Název společnosti:anglicky: ŠKODAEXPORT, Company Limitedfrancouzsky: ŠKODAEXPORT, Société Anonymeněmecky: ŠKODAEXPORT, Aktiengesellschaftšpanělsky: ŠKODAEXPORT, Sociedad Anonimarusky: ŠKODAEXPORT, Akcioněrnoje obščestvo
od 26. 06. 1990 do 30. 07. 2008

  Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990. Tato valná hromada rovněž schválila stanovyspolečnosti a zvolila představenstvo a dozorčí radu.
od 26. 06. 1990 do 14. 10. 1993

  Ze 100 % upsaných akcií je k 26. 6. 1990 splaceno 46 470 000,-Kčs, což představuje více jak 30 %.
od 26. 06. 1990 do 02. 10. 1990

Akcie

Počet: 453 600 ks v hodnotě: 840 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2005

Počet: 12 600 ks v hodnotě: 340 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 01. 08. 2003

Počet: 441 000 ks v hodnotě: 340 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 08. 2003

Počet: 12 600 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 10. 05. 2003 do 10. 05. 2003

Počet: 441 000 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 05. 2003 do 10. 05. 2003

Počet: 453 600 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 03. 2003 do 26. 03. 2003

Počet: 12 600 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 26. 06. 1990 do 26. 06. 1990

Vlastníci

Název/Jméno: BA MU EXPORT, a.s.

IČO:27408612

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Na výsluní 201/13, PSČ 10000
od 06. 06. 2011
Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127
od 17. 06. 2008 do 06. 06. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 06. 2008


Název/Jméno: Česká republika - Ministerstvo financí

IČO:6947

Adresa: Praha 1, Letenská 15, PSČ 11000
od 22. 01. 2007 do 17. 06. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 01. 2007 do 17. 06. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GREGOR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2011

Adresa: Na klášterním 1834/17, Břevnov, 162 00 Praha 6
od 09. 03. 2016
Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1834/17, PSČ 16200
od 06. 06. 2011 do 09. 03. 2016


Název/Jméno: SÁDECKÝ ŠTĚPÁN

IČO: 71629335

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2009 do 06. 06. 2011

Adresa: Praha 5, Na Hřebenkách 2768/57, PSČ 15000
od 14. 05. 2009 do 06. 06. 2011


Název/Jméno: RAPANT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2008 do 10. 02. 2009
Prokura - prokurista
od 18. 01. 1999 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 4, Kremličkova 985/3, PSČ 14000
od 16. 09. 2008 do 10. 02. 2009
Praha 4, Kremličkova 985/3
od 18. 01. 1999 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: VLADAŘ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 09. 2008 do 30. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2008 do 16. 09. 2008

Adresa: Louňovice, Polní 224, PSČ 25162
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: TRUBELÍK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009

Adresa: Praha 5, Naskové 1230/1a, PSČ 15000
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 06. 2008 do 14. 05. 2009

Adresa: Praha 4, Hlavní 1551/117, PSČ 14100
od 17. 06. 2008 do 14. 05. 2009


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009

Adresa: Praha 10, Oravská 1894/17, PSČ 10000
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 40301150

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009

Adresa: Chrudim, Pardubická 878, PSČ 53701
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: MUSIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009

Adresa: Plzeň, Jeřabinová 5, PSČ 32600
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: BÍLEK ZDENĚK

IČO: 62153323

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009

Adresa: Brno, Barvičova 8, PSČ 60200
od 17. 06. 2008 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: ŠÍMA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 04. 2008 do 16. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2004 do 21. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 12. 2002 do 01. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2000 do 23. 12. 2002
Prokura - prokurista
od 08. 06. 1994 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 5, Diamantová 752/154, PSČ 15400
od 21. 04. 2008 do 16. 09. 2008
Praha 5, Diamantová 752/154
od 22. 12. 2004 do 17. 06. 2008
Praha 5, Lohniského 900
od 08. 06. 1994 do 22. 12. 2004


Název/Jméno: BRŮŽA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 4 - Kamýk, Písnická 755/50, PSČ 14200
od 22. 06. 2007 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: BÁTORA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 06. 2007 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 7 - Holešovice, Tovární 1270/10, PSČ 17000
od 22. 06. 2007 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: LUKEŠ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 10 - Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ 10900
od 22. 06. 2007 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 06. 2007 do 17. 06. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2007 do 22. 06. 2007

Adresa: Mnichovice - Božkov, Na Vráži 90, PSČ 25164
od 10. 05. 2007 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: HUBÁČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2004 do 21. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 12. 2002 do 01. 09. 2004
Prokura - prokurista
od 19. 12. 2000 do 21. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 2000 do 23. 12. 2002

Adresa: Loučeň 332, okres Nymburk
od 19. 12. 2000 do 21. 04. 2008


Název/Jméno: CIMA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2002 do 05. 05. 2005
Prokura - prokurista
od 07. 06. 1991 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 4, Augustinova 2063/16
od 07. 06. 1991 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: DUFEK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 11. 2002 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 9-Vinoř, Uherská 616
od 20. 11. 2002 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: BIGASOVÁ EVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 01. 1999 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 4, Proutěná 409
od 18. 01. 1999 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: VESELÝ ZDENĚK

IČO: 64418871

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 02. 2007 do 17. 06. 2008
Prokura - prokurista
od 08. 03. 2003 do 08. 03. 2003

Adresa: Černošice, Mokropeská 1778, okres Praha-západ
od 06. 02. 2007 do 17. 06. 2008
Černošice, Mokropeská 1778, okres Praha-západ
od 08. 03. 2003 do 08. 03. 2003


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2006 do 22. 06. 2007

Adresa: Vyškov - Předměstí, Tyršova 681/38, PSČ 68201
od 11. 10. 2006 do 22. 06. 2007


Název/Jméno: SLUKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2006 do 30. 04. 2009

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Baškirská 1408/9, PSČ 10100
od 06. 02. 2006 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 do 30. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 do 29. 02. 1996

Adresa: Praha 4 - Šeberov, Musilova 281, PSČ 14900
od 11. 10. 2006 do 30. 04. 2009
Praha 4, Na Nivách 16
od 08. 06. 1994 do 29. 02. 1996
Praha 8, Hackerova 792/3
od 11. 06. 1992 do 08. 06. 1994


Název/Jméno: POSPÍŠIL JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2006 do 30. 04. 2009

Adresa: Praha 4 - Libuš, Smotlachova 801/13, PSČ 14200
od 17. 03. 2006 do 30. 04. 2009


Název/Jméno: SKLENÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 11. 2005 do 17. 06. 2008

Adresa: Praha 4 - Libuš, Výletní 359/16, PSČ 14200
od 29. 11. 2005 do 17. 06. 2008


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 2005 do 22. 06. 2007

Adresa: Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1311/3, PSČ 14200
od 29. 11. 2005 do 22. 06. 2007


Název/Jméno: KILIÁN MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2005 do 11. 10. 2006

Adresa: Praha 8 - Bohnice, Hlivická 427/2, PSČ 18100
od 29. 11. 2005 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: JARABICA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 2005 do 22. 06. 2007

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Košťálkova 1103/2, PSČ 18200
od 04. 08. 2005 do 22. 06. 2007


Název/Jméno: PONOCNÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2005 do 04. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 12. 2002 do 29. 08. 2003

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Vršovická 925/28, PSČ 10100
od 25. 01. 2005 do 04. 08. 2005
Praha 10, Vršovická 28/925
od 23. 12. 2002 do 29. 08. 2003


Název/Jméno: BERNÁŠEK ALEX

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2004 do 29. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 12. 2002 do 01. 09. 2004

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 2250
od 23. 12. 2002 do 29. 11. 2005


Název/Jméno: RAMBOUSEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 12. 2002 do 29. 11. 2005

Adresa: Praha 3, Blahoslavova 233/6
od 23. 12. 2002 do 29. 11. 2005


Název/Jméno: SRYTR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 12. 2002 do 23. 12. 2002

Adresa: Praha 3, Sabinova 277/10
od 23. 12. 2002 do 23. 12. 2002


Název/Jméno: ŠRYTR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 12. 2002 do 11. 10. 2006

Adresa: Praha 3, Sabinova 277/10
od 23. 12. 2002 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: VLTAVSKÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2002 do 11. 10. 2006

Adresa: Plzeň, Kreuzmannova 9, okres Plzeň-město
od 13. 12. 2002 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: TŮMA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2002 do 23. 12. 2002

Adresa: České Budějovice, Hálkova 11
od 06. 09. 2002 do 23. 12. 2002


Název/Jméno: PŘÁSTKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2002 do 23. 12. 2002

Adresa: Milevsko, J.A. Komenského 902, okres Písek
od 06. 09. 2002 do 23. 12. 2002


Název/Jméno: PICH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2002 do 23. 12. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1999 do 06. 09. 2002

Adresa: Praha 4, Ke skále 182/18
od 06. 09. 2002 do 23. 12. 2002
Praha 4, Na skále 182/18
od 18. 01. 1999 do 06. 09. 2002


Název/Jméno: KALKUS ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 03. 2002 do 08. 03. 2003

Adresa: Praha 10, K chaloupkám 2/3170
od 28. 03. 2002 do 08. 03. 2003


Název/Jméno: DONÁT JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 12. 2000 do 08. 03. 2003

Adresa: Praha 12, Vokrojova 3375/10
od 19. 12. 2000 do 08. 03. 2003


Název/Jméno: KOVÁŘÍK LUBOMÍR

IČO: 67731643

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2000 do 06. 09. 2002

Adresa: Štětí, Nové náměstí 705, okres Litoměřice
od 19. 12. 2000 do 06. 09. 2002


Název/Jméno: ŘIČICA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 01. 1999 do 19. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a gener. řed.
od 18. 01. 1999 do 19. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. ve funkci gen.řed
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 1994 do 29. 02. 1996

Adresa: Praha 6-Střešovice, U Laboratoře 187/23
od 29. 11. 1999 do 19. 12. 2000
Praha 4, U dubu 1386/128
od 18. 01. 1999 do 29. 11. 1999
Praha 4, U dubu 1386/128 630
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999
Praha 4, U dubu 1386/128 630
od 08. 06. 1994 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 01. 1999 do 23. 12. 2002

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74
od 01. 02. 1999 do 23. 12. 2002
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rášopovská 74, okres Praha 9
od 18. 01. 1999 do 01. 02. 1999


Název/Jméno: MÁCHA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1999 do 06. 09. 2002

Adresa: Bernartice, Okrouhlá 33
od 18. 01. 1999 do 06. 09. 2002


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1998 do 19. 12. 2000

Adresa: Praha 6 - Veleslavín, Pláničkova 443/5, okres Praha 6
od 18. 01. 1999 do 19. 12. 2000
Praha 5, Ovčí hájek 2165
od 15. 01. 1998 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: MAIZL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1999 do 13. 12. 2002

Adresa: Praha 10, Práčská 2669
od 18. 01. 1999 do 13. 12. 2002


Název/Jméno: LEVÍČEK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 1998 do 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1990 do 15. 01. 1998

Adresa: Brno, Kárníkova 10, okres Brno-město
od 21. 08. 1990 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1998 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 10, Trhanovské nám. 1018/11
od 15. 01. 1998 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: TYL LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 03. 1996 do 30. 06. 1998

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Holyňská 3
od 01. 03. 1996 do 30. 06. 1998


Název/Jméno: HAMERNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 1996 do 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 1994 do 01. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Žďár nad Sázavou, Kubínova 1
od 01. 03. 1996 do 18. 01. 1999
Žďár nad Sázavou, Bří Čapků 16/39
od 08. 06. 1994 do 01. 03. 1996
Žďár nad Sázavou 4, Bří Čapků 16/39
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994


Název/Jméno: KNAPP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 1996 do 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 1994 do 01. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1992 do 08. 06. 1994

Adresa: Praha 6 - Suchdol, Na vrchmezí 795
od 01. 03. 1996 do 18. 01. 1999
Praha 6, Šlikova 1
od 11. 06. 1992 do 01. 03. 1996


Název/Jméno: SKAUNIC RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999

Adresa: Zlín, Štefánikova 1534
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: ŠINDELEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 7, Tusarova 24
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 02. 1996 do 29. 02. 1996

Adresa: Milevsko, Erbenova 746, okres Písek
od 29. 02. 1996 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: HALA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 15. 01. 1998

Adresa: Praha 4, Borošova 636
od 29. 02. 1996 do 15. 01. 1998


Název/Jméno: IŽOLD ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 4, Štúrova 1701/55
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: MARTYKÁN JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 4, Matúškova 14/796
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: KARLOVSKÝ BOŘEK

IČO: 43705944

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 9, Jablonecká 717
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 06. 09. 2002

Adresa: Milevsko, Erbenova 746, okres Písek
od 29. 02. 1996 do 06. 09. 2002


Název/Jméno: POTOČEK EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 4, Štúrova 1705/55
od 29. 02. 1996 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: STARÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 1994 do 29. 02. 1996

Adresa: Plzeň, Macháčkova 48, okres Plzeň-město
od 08. 06. 1994 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: SKOKAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1994 do 29. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Praha 9 - Prosek, Mimoňská 630
od 26. 06. 1990 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: HOŠEK BOHUMIL

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 06. 1994 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 3, Koněvova 26
od 08. 06. 1994 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: MEDUNA OTAKAR

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Praha 10, Kubánské nám. 22
od 14. 10. 1993 do 08. 06. 1994
Brno, Černopolní 1/B, okres Brno-město, PSČ 61300
od 26. 06. 1990 do 14. 10. 1993


Název/Jméno: VRŇÁK PAVEL

IČO: 47564369

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1993 do 19. 12. 2000

Adresa: Praha 5, Pod Děvínem 4
od 14. 10. 1993 do 19. 12. 2000


Název/Jméno: KEKULOVÁ RENATA

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Praha 8, Sokolovská 780/149
od 14. 10. 1993 do 08. 06. 1994
Praha 8, Sokolovská
od 26. 06. 1990 do 14. 10. 1993


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1993 do 29. 02. 1996

Adresa: Praha 5, Jinonická 53/807
od 14. 10. 1993 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: ĎURINA TIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1993 do 01. 03. 1996

Adresa: Praha 4, U Kublova 1020
od 14. 10. 1993 do 01. 03. 1996


Název/Jméno: HUSÁREK ZBYNĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1993 do 28. 03. 2002

Adresa: Praha 10, Kolovratská 57/3
od 14. 10. 1993 do 28. 03. 2002


Název/Jméno: PTÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 do 15. 01. 1998

Adresa: Praha 7, Františka Křížka 15
od 11. 06. 1992 do 15. 01. 1998


Název/Jméno: VOJVODÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 do 29. 02. 1996
Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 11. 06. 1992

Adresa: Praha 9, Pod strojírnami 707/13
od 26. 06. 1990 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: KONČIAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1992 do 29. 02. 1996

Adresa: Nová Dubnica, Gagarinova 8/206
od 11. 06. 1992 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: WIEDERMANNOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 do 29. 02. 1996

Adresa: Praha 9, Litvínovská 587/2
od 11. 06. 1992 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: VÁLA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 do 18. 01. 1999

Adresa: Brno, Pod nemocnicí 29, okres Brno-město
od 11. 06. 1992 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: KOSINA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1992 do 14. 10. 1993

Adresa: Praha 4, Harusova 1327
od 11. 06. 1992 do 14. 10. 1993


Název/Jméno: TOMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 do 18. 01. 1999

Adresa: Kladno, Mostecká 3186
od 11. 06. 1992 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: HOLAKOVSKÝ JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 06. 1991 do 14. 10. 1993

Adresa: Praha 5, Renboirova 625
od 07. 06. 1991 do 14. 10. 1993


Název/Jméno: ROCH MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Praha 4, Na dolinách 41
od 12. 12. 1990 do 08. 06. 1994


Název/Jméno: VRŇÁK PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 do 14. 10. 1993

Adresa: Praha 5, Pod Děvínem 4
od 12. 12. 1990 do 14. 10. 1993


Název/Jméno: POSPÍCHAL ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Praha 8, Zdibská 41
od 12. 12. 1990 do 08. 06. 1994


Název/Jméno: MACHÁLEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Roztoky u Prahy, Nerudova 458
od 12. 12. 1990 do 08. 06. 1994


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1990 do 07. 06. 1991

Adresa: Říčany, Na Fialce 1565
od 21. 08. 1990 do 07. 06. 1991


Název/Jméno: ŠRÁMEK LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 14. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Kusá 6
od 26. 06. 1990 do 14. 10. 1993


Název/Jméno: KUCHLER ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 12. 12. 1990

Adresa: Praha 10, Skřivanská 485
od 26. 06. 1990 do 12. 12. 1990


Název/Jméno: ŘIČIČA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Praha 4, U dubu 1386/128
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994


Název/Jméno: BRUDŇÁK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 5 - Motol, U Homolky 7
od 26. 06. 1990 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: KOVAŘÍK JAN

IČO: 75717786

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 07. 06. 1991

Adresa: Praha 10, Pod strání 2220
od 26. 06. 1990 do 07. 06. 1991


Název/Jméno: PELLER MIKULÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 29. 02. 1996

Adresa: Levice, Zd. Nejedlého 24
od 26. 06. 1990 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: MOKRÝ JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 18. 01. 1999

Adresa: Praha 4 - Nusle, U družstva REPO 946/5
od 26. 06. 1990 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: HEŘMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 21. 08. 1990

Adresa: Ivančice, Gen. Bělousova 39, okres Brno-venkov
od 26. 06. 1990 do 21. 08. 1990


Název/Jméno: DIATKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 21. 08. 1990

Adresa: Praha 4 - Háje, Matůškova 803
od 26. 06. 1990 do 21. 08. 1990


Název/Jméno: MORAVEC PETR

IČO: 4503007

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 18. 01. 1999

Adresa: Ostrava - Poruba, I. Sekaniny 1803
od 26. 06. 1990 do 18. 01. 1999


Název/Jméno: MĚŠŤÁNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994

Adresa: Plzeň, Skupova 21, okres Plzeň-město
od 26. 06. 1990 do 08. 06. 1994


Název/Jméno: KEC VÍT

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 do 12. 12. 1990

Adresa: Praha 4 - Háje, Emilie Hyblerové 532
od 26. 06. 1990 do 12. 12. 1990


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 19. 12. 2000

Adresa: Praha 2, Bělehradská 58
od 26. 06. 1990 do 19. 12. 2000


Název/Jméno: DOSTÁL PAVEL

IČO: 64288021

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 1990 do 11. 06. 1992

Adresa: Praha 7 - Bubeneč, U Studánky 31
od 26. 06. 1990 do 11. 06. 1992


Název/Jméno: GALBAVÝ ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 do 11. 06. 1992

Adresa: Nová Dubnica, Hviezdoslavova 63/14
od 26. 06. 1990 do 11. 06. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Eva BIGASOVÁ

Pozastavení: (rozsah: do doby řádného ustanovení OZ v souladu s požadavky ŽZ, nejdéle po dobu 1 roku)

od 17. 04. 2014 do 16. 04. 2015

Zánik oprávnění:6. 6. 2015


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Tibitanzl

Pozastavení: (rozsah: do doby řádného ustanovení OZ v souladu s požadavky ŽZ, nejdéle po dobu 1 roku)

od 17. 04. 2014 do 16. 04. 2015

Zánik oprávnění:6. 6. 2015


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Eva BIGASOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 2004

Obory činnosti: - stavebnictví
od 05. 10. 2004 do 25. 06. 2008
- energetiky
od 05. 10. 2004 do 25. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Eva BIGASOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Vanda Jirušová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování dětské rekreace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Meduna

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Meduna

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Meduna

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:16. 8. 2001


Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Meduna

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:6. 6. 2015


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Meduna

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Meduna

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Meduna

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Eva BIGASOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Eva BIGASOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 11. 2008 do 06. 06. 2015
Projektování elektrických zařízení
od 04. 10. 2004 do 06. 06. 2015
Příprava a vypracování technických návrhů
od 04. 10. 2004 do 24. 11. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 04. 10. 2004 do 24. 11. 2008
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky
od 04. 10. 2004 do 24. 11. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 04. 10. 2004 do 06. 06. 2015
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 04. 10. 2004 do 06. 06. 2015
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 13. 08. 2001 do 06. 06. 2015
Kopírovací práce
od 13. 08. 2001 do 24. 11. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 02. 1996 do 24. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 11. 1992 do 06. 06. 2015
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 05. 11. 1992 do 06. 06. 2015
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 05. 11. 1992 do 06. 06. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 05. 11. 1992 do 06. 06. 2015
Zprostředkování obchodu a služeb
od 05. 11. 1992 do 06. 06. 2015
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008
Zprostředkování služeb
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008
Maloobchod tabákovými výrobky
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008
Realitní činnost
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008
Zprostředkování obchodu
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008
Velkoobchod
od 30. 09. 1992 do 24. 11. 2008

Odpovědní zástupci: Ivana Brunclíková

Zánik oprávnění:6. 6. 2015


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00548421

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 5. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
1644701" D Ř E V O P R O V O Z V E S K Ř I V Á N Č Í " společnost s ručením omezeným /spol. s r.o./ v 61539783Plzeň, Na Roudné 443/18, PSČ 32300
2006530"INTER-X PRAHA", s.r.o.63221683Kopidlno, Švermova 322, PSČ 50732
728460"N E T" společnost s ručením omezeným48026760Praha 4, K lesu 500, PSČ 14200
1202557"PHM services, spol. s r.o."48395188Hošťálková 022, PSČ 75622
1665299"SPALEKO", s.r.o.49355953Praha 4, Na bitevní plání 17/1218

Související osoby

#NázevICOAdresa
627106Gabesam -TOmášPraha 2, Škrétova č. 10
695198"SPALENKO", s.r.o.49355953Praha 4, Na bitevní plání 17/1218
1220249Vlastmil KahnouPraha 2, Čelakovského sady 8
1105799MAREŠ JIŘÍLiberec 10, Jáchymovská 275
113768611 FIFE, a.s.64949575Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ 14100