PA EXPORT, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PA EXPORT, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 107. Její identifikační číslo je 548421

Výpis z obchodního rejstříku PA EXPORT, a.s.

Datum zápisu: 26. 6. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 107

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pi6dyg9

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Příprava a vypracování technických návrhů
Projektování elektrických zařízení
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky
Kopírovací práce
Provozování dětské rekreace
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Směnárenská činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Pronájem motorových vozidel
Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v...
Hostinská činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování služeb
Realitní činnost
Průzkum trhu
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Maloobchod tabákovými výrobky
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Opletalova 1683/41, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 11332
od 06. 09. 2002
Praha 1, Opletalova 41
od 11. 06. 1992 od 06. 09. 2002
Praha 1, Václavské nám. 56
od 26. 06. 1990 od 11. 06. 1992

Skutečnosti

  Dne 31.3.2011 došlo k uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi JUDr. Václavem Kulhavým, insolvenčním správcem PA EXPORT a.s. jako prodávajcím a společností ROAD Investments a.s. jako kupujícím. Smlouva o prodeji podniku byla uzavřena v rámci probíhajícího insolvenčního řízení, tj. v rámci modifikací stanovených v ust. § 291 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. Nabyvatelem podniku (ve výše uvedené modifikaci dané insolvenčním zákonem) je tak společnost ROAD Investments a.s., IČ 282 09 036, sídlem Praha 1, Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, PSČ 118 00.
od 29. 04. 2011

  Na hlavního akcionáře společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 005 48 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 107, tj. na Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, přechází podle § 183i a násl. obchodního zákoníku vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě.Hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen hlavní akcionář), která vlastní 449.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč, z toho 441.000 ks v listinné podobě nahrazených hromadnou listinou č. 02H a 8.620 ks v zaknihované podobě, a 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě nahrazených hromadnou listinou 03H. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 99,75 % základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. a je s nimi spojen 99,75% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.Skutečnost, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je osvědčena:a) předložením hromadné listiny č. 02H nahrazující 441.000 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v listinné podobě, hromadné listiny č.03H nahrazující 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě a výpisem z registru emitenta ve Středisku cenných papírů, z něhož vyplývá, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je vlastníkem 8.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě,b) opisem seznamu akcionářů ke dni 29.8.2005 ac) prohlášením představenstva ŠKODAEXPORT, a.s. o vlastnictví akcií ŠKODAEXPORT, a.s. ze dne 29.8.2005.Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Dosavadní vlastníci vykoupených účastnických cenných papírů vydaných společností ŠKODAEXPORT, a.s. v listinné podobě je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost ŠKODAEXPORT, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Společnost ŠKODAEXPORT, a.s. dá do 30 dnů po přechodu vlastnického práva příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech s tím, že podkladem pro zápis této změny bude toto usnesení valné hromady.Za každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výši 265,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých) a za jednu každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výší 655,-- (slovy: šest set padesát pět korun českých).Výše tohoto protiplnění byla určena na základě znaleckého posudku č.061308 ze dne 18.7.2005 vypracovaného znalcem - společností American Appraisal s.r.o. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, IČ 44847068, a shoduje se s hodnotou předmětných akcií stanovenou tímto posudkem.Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, vyplaceno dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., ledaže bude prokázáno zastavení těchto akcií. V takovém případě bude částka odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů po předání akcií v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., popř. po zápisu vlastnického práva k akciím v zaknihované podobě ve prospěch hlavního akcionáře na majetkovém účtu vedeném osobou oprávněnou vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to v obou případech bankovním převodem na účet, který akcionář hlavnímu akcionáři sdělí.Akcionář může sdělit své bankovní spojení pro vyplacení protiplnění hlavnímu akcionáři přímo nebo prostřednictvím společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. V případě prodlení dosavadního vlastníka akcií s předložením akcií v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. není dosavadní vlastník oprávněn požadovat protiplnění.
od 24. 11. 2006 od 06. 02. 2007

  Valná hromada společnosti, konaná dne 2.12.2004, přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých) upsáním nových akcií.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 154,224.000,- Kč (slovy: jednostopadesátčtyřimilionydvěstědvacetčtyřitisíce korun českých) na novou výši 535,248.000,- Kč (slovy: pětsettřicetpětmilionůdvěstěčtyřicetosmtisíc korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen o částku 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 453.600 ks (slovy: čtyřistapadesáttřitisícešestset kusů), každá o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých), v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých). Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Upisování akcií na základě přednostního práva není vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne dnem 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 21.01.2005 (slovy: dvacátého prvního ledna roku dvoutisícího pátého). Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese Opletalova 41/1683, Praha 1, číslo dvěří 104. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před započetím běhu lhůty na upisování akcií na základě přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií je den 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého).4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 340,- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých) lze na základě přednostního práva upsat jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých).5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsání České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí.6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.7. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) návrh smlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí. Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí započne dnem 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 30.06. 2005 (slovy: třicátého června roku dvoutisícího pátého). Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí bude oprávněna upsat akcie společnosti tak, že přijme návrh smlouvy, který jí společnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti číslo účtu 400586573/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí v případě, že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením části pohledávky uvedené v bodě 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akciií splatí započtením části pohledávky uvedené v bodě 9.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení části pohledávky České republiky vzniklé na základě "Dohody o způsobu úhrady závazku ŠKODAEXPORT, a. s., vzniklého po finanční restrukturalizaci společnosti, provedené dle vládního usnesení číslo 616/2002" uzavřené dne 04.02. 2003 (slovy: čtvrtého února roku dvoutisícího třetího) mezi společností a Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí. Výše této pohledávky činí 609,365.320,90 Kč (slovy: šestsetdevětmilionůtřistašedesátpěttisíctřistadvacet korun českých 90/100).10. Pohledávku uvedenou v bodě 9 bude oprávněna uplatnit k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí na zvýšení základního kapitálu společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky uvedené v bodě 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8.12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí v případě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno.13. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 25. 01. 2005 od 31. 08. 2005

  Na společnost ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem v Praze 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 00548421 zapsanou v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 107 přešlo jmění společnosti Energoconsult Praha, a.s. se sídlem v Praze 10, Hostivař, Weilova čp. 1144/2, PSČ 102 05, IČ 49240234 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1852
od 30. 09. 2004

  Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicet korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 22. 09. 2003 od 06. 02. 2007

  Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov.
od 01. 09. 2003 od 30. 07. 2008

  Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov
od 29. 08. 2003 od 01. 09. 2003

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3.2.2003 č.j. 33 Nc 6504/2003 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 28.1.1994 č.j. 2 Cm 28/92-111 k vymožení pohledávky oprávněného Slovenské elektrárne a.s. Atomové elektrárne Bohunice o.z. ve výši 5.975.784,42 Sk.
od 01. 08. 2003 od 31. 10. 2003

  Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmsedát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. celá částka odpovídající snížení základního kapitálu buder použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicest korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejtříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 01. 08. 2003 od 22. 09. 2003

  Valná hromada společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. rozhodla dne26.června 2002 o zvýšení jejího základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním novýchakcií ze současné výše 126.000.000,- Kč (slovy:Jedno sto dvacetšest milionů Korun českých) na 4.536.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy pět set třicet šest milionů Korun českých). Základníkapitál tedy bude zvýšen o 4,410.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy čtyři sta deset milionů Korun českých). Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií najméno v počtu celkem 441.000 ks (slovy:Čtyři sta čtyřicet jedentisíc kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisícKorun českých) v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudouvydány. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostníhopráva i bez využití přednostního práva postupem podle bodu 5 anásl. je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedyčiní 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých).Upisování akciínepeněžitými vklady se nepřipouští.3.Upisování akcií s využitím přednostního práva není vyloučenoani omezeno, a tedy bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běhlhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva započnednem 15.7.2002 (slovy:Patnáctého července roku dvoutisícíhodruhého) a skončí dnem 31.7.2002 (slovy: Třicátého prvníhočervence roku dvoutisícího druhého). Upisování akcií na základěpřednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adreseOpletalova 41/1683,Praha 1, č.dveří 104. Počátek běhu lhůty proupisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářůmoznámen doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla nebobydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5(slovy:Pět) pracovních dní před započetím běhu lhůty naupisování akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právana upisování nových akcií je den 15.7.2002 (slovy:Patnáctéhočervence roku dvoutisícího druhého).4.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých) lze na základě přednostníhopráva upsat 35 ks(slovy: Třicet pět kusů) kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisíc Korunčeských).5.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsáníČeské republice jednající prostřednictvím Ministerstva financíČR.6.Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány nazákladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem aspolečností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovatnáležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj omaximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat.Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno zaoznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2písm.e)obchodního zákoníku.7.Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostníhopráva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do dne7.8.2002 (slovy:Sedmého srpna roku dvoutisícího druhého) návrhsmlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČR.Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednajícíprostřednictvím Ministerstva financí ČR započne dnem15.8.2002(slovy:Patnáctého srpna roku dvoutisícího druhého) askončí dnem 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvního prosince rokudvoutisícího druhého). Česká republika jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR bude oprávněna upsat akcie společnostitak, že akceptuje návrh smlouvy o upsání akcií, který jíspolečnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a zaupisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií budeúčinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovanýČeskou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financíČR dojde společnosti na adresu jejího sídla . Sídlo společnostibude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2písm.e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitýmvkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 400586573/0300vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí vpřípadě,že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacenzapočtením pohledávek uvedených v bodě 9. Upisovatel je povinenna uvedený účet splatit 30% (slovy: Třicet procent) jmenovitéhodnoty upsaných akcií do 30(slovy:Třiceti) dnů ode dne upsáníakcií. Tuto povinnost nemá ten upisovatel, který nejméně vestejném rozsahu a v téže lhůtě emisní kurz jím upsaných akciísplatí započtením pohledávek uvedených v bodě 9. Zbývající částemisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit navýše uvedený účet do 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvníhoprosince roku dvoutisícího druhého). Tuto povinnost upisovatelnemá, pokud bude uzavřena dohoda o započtení, na základě kterédo uvedeného data v celém rozsahu zanikne pohledávka společnostina splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisníhokurzu upsaných akcií bude přípustné započtení těchto pohledávek,a to zcela nebo zčásti :a) Pohledávka, kterou představuje nevypořádaná část ziskovéhosalda rozdílů z přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblastizahraničních pohledávek a závazků v souvislosti se změnou kurzučeskoslovenské koruny k 28.12.1990 (slovy: Dvacátému osmémuprosinci roku tisícího devítistého devadesátého) podle zákona č.499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblastizahraničních pohledávek, ve znění pozdějších předpisů. Výše tétopohledávky činí 700.000.000,-Kč (slovy: Sedm set milionů Korunčeských).Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Českárepublika.b) Pohledávka z Dohody o uspořádání vzájemných vztahů č.00126/011/99 uzavřené mezi společností a Československouobchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - NovéMěsto, IČ 00 00 13 50, dne 30.11.1999 (slovy: Třicátéholistopadu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), vevýši 136.499.798,62 Kč (slovy: Jedno sto třicet šest milionůčtyři sta devadesát devět tisíc sedm set devadesát osm Korundvaašedesát haléřů českých).c)Pohledávka ze Smlouvy o střednědobém účelovém úvěru na vybranékorunové pohledávky č. 00126/005/98 uzavřené mezi společností aČeskoslovenskou obchodní bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 14,Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 1350, ze dne 27.02.1998 (slovy :Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátéhoosmého), ve výši 325.701.000,-Kč (slovy: Tři sta dvacet pětmilionů sedm set jeden tisíc Korun českých).d) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru a otevření akreditivu mezispolečností a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlemNa Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne23.02.1995 (slovy: Dvacátého třetího února roku tisícíhodevítistého devadesátého pátého), ve výši 2.198.599.919,43 Kč(slovy: Dvě miliardy jedno sto devadesát osm milionů pět setdevadesát devět tisíc devět set devatenáct Korun třiačtyřicethaléřů českých).e)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém devizovém úvěru na vybranédlouhodobé pohledávky č. 00126/004/98 uzavřené mezi společností aČeskoslovenskou obchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14,Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 27.02.1998 (slovy:Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátéhoosmého), ve výši 638.323.014,13 Kč (slovy:Šest set třicet osmmilionů tři sta dvacet tři tisíce čtrnáct Korun třináct haléřůčeských).f) Pohledávka ze Smlouvy o dlouhodobém účelovém úvěru na výplatuzáruk a stand-by akreditivů č. 00126/018/97 uzavřené mezispolečností a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 10.04.1997(slovy: Desátého dubna roku tisícího devítistého devadesátéhosedmého), ve výši 573824.712,09 Kč (slovy: Pět set sedmdesát třimiliony osm set dvacet čtyři tisíce sedm set dvanáct Korun devěthaléřů českých).g)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém úvěru č. 126/012/94 uzavřenémezi společností a Československou obchodní bankou, a.s. sesídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne24.02.1994 (slovy: Dvacátého čtvrtého února roku tisícíhodevítistého devadesátého čtvrtého), ve výši 1.044.700.000,- Kč(slovy :Jedna miliarda čtyřicet čtyři miliony sedm set tisícKorun českých).Věřitelem (majitelem) pohledávek uvedených pod body b) až g) jeČeskoslovenská obchodní banka, a.s., která smlouvou o postoupenípohledávek ze dne 14.06.2002 (slovy: Čtrnáctého června rokudvoutisícího druhého) pohledávky uvedené pod body b) až f) vcelém rozsahu a pohledávku pod bodem g) částečně postoupila naČeskou republiku. Účinnost postoupení pohledávek podle tétosmlouvy je vázána na odkládací podmínku, která se ke dni tétovalné hromady dosud nesplnila, a z tohoto důvodu se Českárepublika dosud nestala věřitelem (majitelem) těchto pohledávek.10. Pohledávky uvedené v bodě 9. bude oprávněna uplatnit kzapočtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzuupsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR. Splacení emisního kurzu upsaných akciízapočtením pohledávek uvedených v bodě 9. bude provedeno nazákladě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společnostía upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvospolečnosti České republice jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČRv téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohodyo započtení akceptovaný Českou republikou jednajícíprostřednictvím Ministerstva financí ČR dojde společnosti naadresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, nejpozději do 31.12.2002 (slovy: Třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícího druhého). To neplatí, bude-liemisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účetuvedený v bodě 8.12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatív případě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení doobchodního rejstříku zapsáno.13. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje totousnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 03. 02. 2003 od 26. 03. 2003

  Valná hromada dne 30.6.2000 schválila další změnu stanov.
od 19. 12. 2000 od 30. 07. 2008

  Valná hromada dne 25.6.1998 schválila úplné znění stanov.
od 18. 01. 1999 od 30. 07. 2008

  Akciová společnost ŠKODAEXPORT je právním nástupcem podnikuzahraničního obchodu ŠKODAEXPORT se sídlem Praha 1, Václavskénám. 56.
od 20. 10. 1993 od 30. 07. 2008

  Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990.
od 14. 10. 1993 od 30. 07. 2008

  Další změna stanov ze dne 31.3.1993.
od 14. 10. 1993 od 30. 07. 2008

  Valná hromada dne 8.4.1991 schválila další změnu stanov.
od 07. 06. 1991 od 30. 07. 2008

  Ze 100 % upsaných akcií je k 30.12.1990 splaceno 100 %.
od 07. 06. 1991 od 30. 07. 2008

  Ze 100 % upsaných akcií je k 10. 8. 1990 splaceno 124 660 000Kčs.
od 02. 10. 1990 od 07. 06. 1991

  Valná hromada ze dne 12.7.1990 schválila změnu stanovodpovídající zákonu č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.
od 21. 08. 1990 od 30. 07. 2008

  slovensky: ŠKODAEXPORT, účastinná společnost
od 21. 08. 1990 od 30. 07. 2008

  Název společnosti:anglicky: ŠKODAEXPORT, Company Limitedfrancouzsky: ŠKODAEXPORT, Société Anonymeněmecky: ŠKODAEXPORT, Aktiengesellschaftšpanělsky: ŠKODAEXPORT, Sociedad Anonimarusky: ŠKODAEXPORT, Akcioněrnoje obščestvo
od 26. 06. 1990 od 30. 07. 2008

  Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990. Tato valná hromada rovněž schválila stanovyspolečnosti a zvolila představenstvo a dozorčí radu.
od 26. 06. 1990 od 14. 10. 1993

  Ze 100 % upsaných akcií je k 26. 6. 1990 splaceno 46 470 000,-Kčs, což představuje více jak 30 %.
od 26. 06. 1990 od 02. 10. 1990

Akcie

Počet: 453 600 ks v hodnotě: 840 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2005

Počet: 12 600 ks v hodnotě: 340 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 01. 08. 2003

Počet: 441 000 ks v hodnotě: 340 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 08. 2003

Počet: 12 600 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 10. 05. 2003 od 01. 08. 2003

Počet: 441 000 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 05. 2003 od 01. 08. 2003

Počet: 453 600 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 03. 2003 od 10. 05. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: BA MU EXPORT, a.s.

IČO: 27408612

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 06. 2008


Název/Jméno: Česká republika - Ministerstvo financí

IČO: 6947

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 01. 2007 od 17. 06. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GREGOR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2011


Název/Jméno: SÁDECKÝ ŠTĚPÁN

IČO: 71629335

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2009 od 06. 06. 2011


Název/Jméno: VLADAŘ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 09. 2008 od 30. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2008 od 16. 09. 2008


Název/Jméno: RAPANT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2008 od 10. 02. 2009
Prokura - prokurista
od 18. 01. 1999 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: TRUBELÍK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 06. 2008 od 30. 04. 2009


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 06. 2008 od 14. 05. 2009


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2008 od 30. 04. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 40301150

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2008 od 30. 04. 2009


Název/Jméno: MUSIL JAN

IČO: 5141583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 06. 2008 od 30. 04. 2009


Název/Jméno: BÍLEK ZDENĚK

IČO: 67821880

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 06. 2008 od 30. 04. 2009


Název/Jméno: ŠÍMA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 04. 2008 od 16. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2004 od 21. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 12. 2002 od 01. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2000 od 23. 12. 2002
Prokura - prokurista
od 08. 06. 1994 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: BRŮŽA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: BÁTORA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 06. 2007 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: LUKEŠ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 06. 2007 od 17. 06. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2007 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: HUBÁČEK JAROSLAV

IČO: 46174435

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2004 od 21. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 12. 2002 od 01. 09. 2004
Prokura - prokurista
od 19. 12. 2000 od 21. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 2000 od 23. 12. 2002


Název/Jméno: CIMA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2002 od 05. 05. 2005
Prokura - prokurista
od 07. 06. 1991 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: DUFEK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 11. 2002 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: BIGASOVÁ EVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 01. 1999 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: VESELÝ ZDENĚK

IČO: 64418871

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 02. 2007 od 17. 06. 2008
Prokura - prokurista
od 08. 03. 2003 od 08. 03. 2003


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2006 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: SLUKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2006 od 30. 04. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 od 30. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: POSPÍŠIL JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2006 od 30. 04. 2009


Název/Jméno: SKLENÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 11. 2005 od 17. 06. 2008


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 2005 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: KILIÁN MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2005 od 11. 10. 2006


Název/Jméno: JARABICA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 2005 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: PONOCNÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2005 od 04. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 12. 2002 od 29. 08. 2003


Název/Jméno: BERNÁŠEK ALEX

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2004 od 29. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 12. 2002 od 01. 09. 2004


Název/Jméno: RAMBOUSEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 12. 2002 od 29. 11. 2005


Název/Jméno: SRYTR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 12. 2002 od 23. 12. 2002


Název/Jméno: ŠRYTR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 12. 2002 od 11. 10. 2006


Název/Jméno: VLTAVSKÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2002 od 11. 10. 2006


Název/Jméno: TŮMA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2002 od 23. 12. 2002


Název/Jméno: PŘÁSTKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2002 od 23. 12. 2002


Název/Jméno: PICH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2002 od 23. 12. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1999 od 06. 09. 2002


Název/Jméno: KALKUS ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 03. 2002 od 08. 03. 2003


Název/Jméno: DONÁT JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 12. 2000 od 08. 03. 2003


Název/Jméno: KOVAŘÍK LUBOMÍR

IČO: 67731643

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2000 od 06. 09. 2002


Název/Jméno: ŘIČICA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 01. 1999 od 19. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a gener. řed.
od 18. 01. 1999 od 19. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. ve funkci gen.řed
od 29. 02. 1996 od 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 1994 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 01. 1999 od 23. 12. 2002


Název/Jméno: MÁCHA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1999 od 06. 09. 2002


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1998 od 19. 12. 2000


Název/Jméno: MAIZL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1999 od 13. 12. 2002


Název/Jméno: LEVÍČEK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 1998 od 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1990 od 15. 01. 1998


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1998 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: TYL LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 03. 1996 od 30. 06. 1998


Název/Jméno: HAMERNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 1996 od 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 1994 od 01. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: KNAPP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 1996 od 18. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 1994 od 01. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1992 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: SKAUNIC RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: ŠINDELEK IVO

IČO: 86631292

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 02. 1996 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: HALA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 15. 01. 1998


Název/Jméno: IŽOLD ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: MARTYKÁN JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: KARLOVSKÝ BOŘEK

IČO: 43705944

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 06. 09. 2002


Název/Jméno: POTOČEK EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: STARÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 1994 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: SKOKAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1994 od 29. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 06. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: HOŠEK BOHUMIL

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 06. 1994 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: MEDUNA OTAKAR

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: VRŇÁK PAVEL

IČO: 47564369

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1993 od 19. 12. 2000


Název/Jméno: KEKULOVÁ RENATA

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1993 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: ĎURINA TIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1993 od 01. 03. 1996


Název/Jméno: HUSÁREK ZBYNĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1993 od 28. 03. 2002


Název/Jméno: PTÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 od 15. 01. 1998


Název/Jméno: VOJVODÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 od 29. 02. 1996
Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 11. 06. 1992


Název/Jméno: KONČIAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1992 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: WIEDERMANNOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: VALA KAREL

IČO: 65462181

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: KOSINA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1992 od 14. 10. 1993


Název/Jméno: TOMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 1992 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: HOLAKOVSKÝ JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 06. 1991 od 14. 10. 1993


Název/Jméno: ROCH MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: VRŇÁK PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 od 14. 10. 1993


Název/Jméno: POSPÍCHAL ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: MACHÁLEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1990 od 07. 06. 1991


Název/Jméno: ŠRÁMEK LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 14. 10. 1993


Název/Jméno: KUCHLER ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 12. 12. 1990


Název/Jméno: BRUDŇÁK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: KOVAŘÍK JAN

IČO: 63012499

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 07. 06. 1991


Název/Jméno: PELLER MIKULÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: MOKRÝ JOSEF

IČO: 45552321

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: HEŘMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 21. 08. 1990


Název/Jméno: DIATKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 21. 08. 1990


Název/Jméno: MORAVEC PETR

IČO: 5200831

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: ŘIČIČA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: MĚŠŤÁNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 1990 od 08. 06. 1994


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 19. 12. 2000


Název/Jméno: KEC VÍT

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1990 od 12. 12. 1990


Název/Jméno: DOSTÁL PAVEL

IČO: 64288021

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 1990 od 11. 06. 1992


Název/Jméno: GALBAVÝ ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 11. 06. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2004

Odpovědní zástupci: 380751

Pozastavení: (rozsah: do doby řádného ustanovení OZ v souladu s požadavky ŽZ, nejdéle po dobu 1 roku)

od 17. 04. 2014 od 16. 04. 2015

Zánik oprávnění:06. 06. 2015


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Pozastavení: (rozsah: do doby řádného ustanovení OZ v souladu s požadavky ŽZ, nejdéle po dobu 1 roku)

od 17. 04. 2014 od 16. 04. 2015

Zánik oprávnění:06. 06. 2015


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004

Odpovědní zástupci: 380751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004

Obory činnosti: - stavebnictví
od 05. 10. 2004 od 25. 06. 2008
- energetiky
od 05. 10. 2004 od 25. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 380751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 342215

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování dětské rekreace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 08. 2001


Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 06. 2015


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 380751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 380751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Obory činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 11. 2008 od 06. 06. 2015
Projektování elektrických zařízení
od 04. 10. 2004 od 06. 06. 2015
Příprava a vypracování technických návrhů
od 04. 10. 2004 od 24. 11. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 04. 10. 2004 od 24. 11. 2008
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky
od 04. 10. 2004 od 24. 11. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 04. 10. 2004 od 06. 06. 2015
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 04. 10. 2004 od 06. 06. 2015
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 13. 08. 2001 od 06. 06. 2015
Kopírovací práce
od 13. 08. 2001 od 24. 11. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 02. 1996 od 24. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 11. 1992 od 06. 06. 2015
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 05. 11. 1992 od 06. 06. 2015
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 05. 11. 1992 od 06. 06. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 05. 11. 1992 od 06. 06. 2015
Zprostředkování obchodu a služeb
od 05. 11. 1992 od 06. 06. 2015
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008
Zprostředkování služeb
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008
Maloobchod tabákovými výrobky
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008
Realitní činnost
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008
Zprostředkování obchodu
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008
Velkoobchod
od 30. 09. 1992 od 24. 11. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 06. 2015


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00548421

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 05. 2011

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
317254ADINA-SVATEBNÍ CENTRUM s.r.o.26702355Jirsákova 84/4, 19600 Praha
138461AGROSPEKTRUM, s.r.o. - v likvidaci60713518Boleradice, 69112, , ,
257287Aka-trans s.r.o.27224490Zákupská 456/32, 18200 Praha
319523Amazing Golf, a.s.25146394Fričova 1662/4, 12000 Praha
45066ARRIVA MORAVA a.s.25827405Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava
313836Ateliér Kovářík a Mergental s.r.o.45433941, 74235 Luboměř
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
202992AZ KOMPLET s.r.o. v likvidaci49193741Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
153259BETAPROJ spol. s r.o.47901195Brno, 63900, Štýřice, Strážní, 792/7
181972Bytové družstvo Jažlovická 1326,1327,1328,1329,družstvo v likvidaci26781875Jažlovická 1327/18, 14900 Praha
163851Bytové družstvo v Praze 4, Písnická 755/5061862916Písnická 755/50, 14200 Praha
137067Byty - Čelakovského sady, spol. s r.o.49678507Čelakovského sady 434/8, 12000 Praha
129113Consultare, a.s.60197285Ocelářská 1354/35, 19000 Praha
23230CORSON Solution a.s.2772124Revoluční 1082/8, 11000 Praha
111348CTH, spol. s r.o.48039268Praha, 11000, , Opletalova, 41
106661Czech Steel Tube, a.s.24706531Plaská 622/3, 15000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
27258Československé automobilové opravny Teplice, státní podnik480606Proboštov, 41712, , Kpt.Jaroše, 400
1006ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.25727206Kolbenova 936/5E, 19000 Praha
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha
104122DIGIT, spol. s r.o. v likvidaci41193237Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Pod Lipami, 41
20366DOMAREAL a.s., v likvidaci26934183Brno, 60000, Brno-město, Masarykova, 434/19

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
106992ALBRECHTOVÁ BARBORA88123138160, 26717 Mořina
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
103746BALABÁNOVÁ VÁCLAVA45706255Bellušova 1803/5, 15500 Praha
226342BALÁŽOVÁ LUDMILA61436780247, 66484 Zakřany
235539BALCAROVÁ HELENA73076660Televizní 256/11, 72528 Ostrava
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
187997BARTOŇ MAREK65658353V Klidu 3112/2, 40011 Ústí nad Labem
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
74046BAŠISTA MARTIN42227178Šedivská 834, 56151 Letohrad
1075BAYER JIŘÍ48874647Bochořákova 2535/7, 61600 Brno
221213BEČVÁŘ JIŘÍ66049946Kozí 857/15, 11000 Praha
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
41083BEDNÁŘÍK MARTIN60353708Bellova 359/6, 62300 Brno
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
58178BERAN JIŘÍ44381999Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
36017BERNÁTOVÁ VĚRA68416911Slévačská 906/34, 19800 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
660809„Golf Club Marina Praha, z. s.“27049272Opletalova 1284/37, 11000 Praha
2627354ABLOC s.r.o.25441876Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
1626093ABP GROUP s.r.o.2030080Opletalova 1284/37, 11000 Praha
304230Adéla Dental Care, s.r.o.29276357Opletalova 1284/37, 11000 Praha
1190489Adeux, s.r.o.26190893Opletalova 1284/37, 11000 Praha
935361Allmarket Centrum, s.r.o.5190614Opletalova 983/45, 11000 Praha
3150583Allmarket s.r.o.24223352Opletalova 983/45, 11000 Praha
2223961Amazilia s.r.o.24850446Opletalova 983/45, 11000 Praha
990679AressCorp s.r.o.4840844Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
2936360ARTĚL PRAHA, s.r.o.27619346Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
1082264Asociace golfových hřišť, z.s.22895981Opletalova 1284/37, 11000 Praha
1347646Asociace majitelů golfových hřišť s.r.o.29380081Opletalova 1284/37, 11000 Praha
718996AUTOS III. s.r.o. v likvidaci61460010Opletalova 983/45, 11000 Praha
2885029Avesolvent, s.r.o.26803127Opletalova 1284/37, 11000 Praha
571417BARENTS - SKEX s.r.o.24145521Opletalova 1683/41, 11000 Praha
727181Baštova zmrzlinárna s.r.o.3288021Opletalova 1284/37, 11000 Praha
2367779Baštovy kachničky s.r.o.4732961Opletalova 1284/37, 11000 Praha
3408471Bedminster administration s.r.o.3477428Opletalova 983/45, 11000 Praha
3328667BESEDA MĚŠŤANSKÁ V PRAZE63835576Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
715477Black Marine Seafood s.r.o.28961811Opletalova 983/45, 11000 Praha
529095Blood Bags Group Company, a.s.28984170Opletalova 983/45, 11000 Praha
265721BOHEMIATOUR a.s.25060163Opletalova 1284/37, 11000 Praha
1310974BONAVERA Funding s.r.o.29136881Opletalova 1284/37, 11000 Praha
256935BONCOMMERCE, a.s.26493870Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1284/37

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
782855Čermák Jan60182563Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
2877602DLOUHÁ Markéta70374295Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
766012Dohnal Jan62017390Senovážné náměstí 1628/17, 11000 Praha
2190386Duffek Karel41805631Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
543255Dvořáček Dan71467858Opletalova 1284/37, 11000 Praha
1942279Honěk Jiří66242576Opletalova 1284/37, 11000 Praha
2613579Hrubý Ivan41802209Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
607170Janoušková Pavla1169254Senovážné náměstí 1628/17, 11000 Praha
1645829JEŽKOVÁ Petra67650481Senovážné náměstí 984/18, 11000 Praha
1489148Kohout Šimon88228932Senovážné náměstí 1628/17, 11000 Praha
2488018KUČERA Jiří71525891Senovážné náměstí 1628/17, 11000 Praha
1137178Kudláčková Petra75593700Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
1002063Lachman Ondřej71669744Senovážné náměstí 1628/17, 11000 Praha
1102547Lhotský Petr1171704Opletalova 1284/37, 11000 Praha
1848837Malimánková Věra45704252Senovážné náměstí 1628/17, 11000 Praha
845227Pásek Martin66224462Opletalova 1284/37, 11000 Praha
1433361POHORSKÝ PAVEL1976800Opletalova 1284/37, 11000 Praha
2634639POKŠTEFL Jiří70375216Opletalova 983/45, 11000 Praha
3391058Rada Ivan66248523Opletalova 1683/41, 11000 Praha
272980Radová Eva70606731Opletalova 1683/41, 11000 Praha
128777S.r.o. RALMS Service24294985Opletalova 1284/37, 11000 Praha
3350903SALUS Petr17030633Opletalova 983/45, 11000 Praha
985240SPÁLENÁ Miroslava69036462Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
2789766STUCHLÁ Stanislava61381021Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
2077927ŠIMÁČEK Ondřej74699857Opletalova 983/45, 11000 Praha