PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 102. Jeho identifikační číslo je 15821773

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Datum zápisu: 28. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 102

Identifikační číslo:15821773

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wt7fjdv

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Revize elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Poskytování technických služeb
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Nástrojářství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Obráběčství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky...
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Broušení a leštění kovů
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob
Zámečnictví
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Svářečské práce a svářečská škola
Montážní a potrubářské práce, s výjimkou činností uvedených v...
Povrchové úpravy a svařování kovů
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Specializované stavební činnosti
Uměleckořemeslné zpracování kovů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou...
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Pacov, Nádražní 697, PSČ 39501
od 15. 02. 2007
Pacov, Nádražní 697
od 28. 03. 1991 do 15. 02. 2007
Nádražní 697, 39501 Pacov

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu - 3Počet členů dozorčí rady - 1
od 15. 01. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a družstvech.
od 15. 01. 2014

  Mimořádná valná hromada přijala dne 2. října 2013 toto usnesení: 1. Společnost PAS invest a.s., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha, IČ 014 01 246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18917 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila, že vlastní 117.063 ks kmenových akcií na majitele, vydaných společností PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 102 (dále jen „Společnost“), všechny v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,22 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 90,22% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 690 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 130905/2013, ze dne 5. 9. 2013, vypracovaným společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, podle kterého znalec považuje částku 690 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a.s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.
od 04. 10. 2013 do 15. 11. 2013

  Na společnost Pacovské strojírny, akciová společnost, Pacov se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, jako nástupnickou společnost, přešla k rozhodnému dni 1.5.2011 odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Pacovské strojírny-Trading, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 481 72 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 122730, specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.10.2011.
od 02. 12. 2011

  Členové dozorčí rady:1. Ing. Pavel Růžička, Praha 10 - Vršovice, Osnická 1278/4 - předseda2. Ing. František Horák, Praha 4, Augustinova 20722. Ing. Jaromír Pech, Pacov, sídliště Míru 927
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993

  Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí129, 756. 000,-Kčs, slovy jednostdvacetděvětmiliónůsedmsetpadesátšesttisíckorun čsl.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Na základní jmění je vydáno 129. 756 kusů akcií na jméno o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1. 000 Kčs.l
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993

  c/ majitelem akcií /zatímních listů/ uvedených v bodě a/ tohoto dodatkuje ministerstvo zemědělství ČR jeko jedinný akcionář.d/ veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo zemědělství /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti/, a toaž do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií /zatímních listů/stane další akcionář společnosti.Dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny se sídlem vPacově byl připojen.
od 29. 03. 1991 do 20. 01. 1993

  3./ Základní kapitál společnosti, počet, jmenovitá hodnota a forma akcií,práva zakladatele:a/ základní kapitál společnosti činí 96.001,- tis. Kčs. Je na něj vypsánajedna hromadná akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,- Kčsa 1 akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 95.901,- Kčs.b/ akcie /zatímní listy/ společnosti zní na jméno a jsou vyhotoveny dlepodmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelsných v bankách,spořitelnách a ana burze. Jsou opatřeny podpisem dvou členů představen-stva oprávněných podepisovat za společnost.
od 29. 03. 1991 do 20. 01. 1993

  Dne 27.3.1991 schválilo ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 2010/90-550 dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny a.s Pacov se sídlem v Pacově.V důsledku toho se zapisují tyto změny:1) Údaje o založení společnosti: Akciová společnost Pacovské strojírny a.s. Pacov byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu státního podniku Pacovské strojírny na základě výjímky MZe ČR č.j. 1619/91/510, ze dne 22.3.1991 z § 1 odst. 1 zákonného opatření představenstva FS č. 364/1990 Sb. o nakládání s národním majtkem svěřeným státnímu podniku.2) Kdekoliv je v textu stanov uvedeno slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu a nahrazuje se slovním spojením "valná hromada" /ministerstvo zemědělství ČR/ v příslušném mluvnickém pádu.
od 29. 03. 1991

  Zastupování společnosti a podepisování za společnost:Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárnímorgánem.Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne-bo napsanému názvu akciové společnosti připojí svůj podpis předseda před-stavenstva, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti a jeden členpředstavenstva.
od 28. 03. 1991 do 20. 01. 1993

  Základní kapitál společnosti: 100.000,-- Kčs, slovy jednostotisíc korunčsl. Jeho složení u Komerční banky bylo doloženo.Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Maji-telem je státní podnik Pacovské strojírny.
od 28. 03. 1991 do 29. 03. 1991

  Akciová společnost byla založena jednorázově jediným zakladatelem státnímpodnikem Pacovské strojírny Pacov podle zakladatelského plánu ze dne25.3.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil sta-novy akciové společnosti, po povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem zeměděl-ství č.j. 1619/91-510 ze dne 22.3.1991.Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení z ustanovení§ 1 odst. 2. zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny.
od 28. 03. 1991 do 29. 03. 1991

  Den vzniku: 28.3.1991
od 28. 03. 1991

  Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny.
od 28. 03. 1991

Akcie

Počet: 129 756 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 11. 2013

Počet: 129 756 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 07. 2003 do 01. 07. 2003

Počet: 129 756 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 13. 09. 1993 do 13. 09. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: PAS invest a.s.

IČO:1401246

Adresa: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 15. 11. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 11. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

IČO: 86936387

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 05. 2013

Adresa: Vojtěšská 196/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 05. 03. 2016
Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4
od 13. 05. 2013 do 05. 03. 2016


Název/Jméno: ZRZAVECKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2015

Adresa: Moskevská 2727/13, 390 05 Tábor
od 08. 01. 2015


Název/Jméno: BELLEROVÁ TEREZA

IČO: 2455668

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2014 do 08. 01. 2015

Adresa: Jurkovičova 969/6, Háje, 149 00 Praha 4
od 15. 01. 2014 do 08. 01. 2015


Název/Jméno: HÁJEK MARTIN

IČO: 41101189

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 05. 2013

Adresa: Lindleyova 2723/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 13. 05. 2013


Název/Jméno: PODUŠKA JAN

IČO: 49736981

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2005 do 15. 01. 2014

Adresa: Pošenská 876, 395 01 Pacov
od 11. 11. 2013 do 15. 01. 2014
Pacov, Pošenská 876, PSČ 39501
od 14. 02. 2011 do 11. 11. 2013
Pacov, Pošenská 876, okres Pelhřimov, PSČ 39501
od 08. 07. 2005 do 14. 02. 2011


Název/Jméno: MENGLER JAN

IČO: 49296566

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 05. 2013

Adresa: Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 13. 05. 2013


Název/Jméno: ŠEDINA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2013 do 15. 01. 2014

Adresa: Sokolnická 822/32, Tuřany, 620 00 Brno
od 13. 05. 2013 do 15. 01. 2014


Název/Jméno: BENEDIKTOVÁ HANA

IČO: 45710732

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2013 do 15. 01. 2014

Adresa: Chelčického 28, 378 04 Chlum u Třeboně
od 13. 05. 2013 do 15. 01. 2014


Název/Jméno: MIKEŠ MARTIN

IČO: 64548627

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2007 do 13. 05. 2013

Adresa: Praha 4, 5.května 1660/39, PSČ 14000
od 18. 06. 2007 do 13. 05. 2013


Název/Jméno: JEŠÁTKO LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2005 do 13. 05. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2000 do 08. 07. 2005

Adresa: Hořice, Hroznětice 7, PSČ 39601
od 14. 02. 2011 do 13. 05. 2013
Hořice, Hroznětice 7, okres Pelhřimov, PSČ 39601
od 08. 07. 2005 do 14. 02. 2011
Hořice, Hroznětice 7, okres Pelhřimov
od 10. 07. 2004 do 08. 07. 2005
Pacov, Sídliště Míru 927, okres Pelhřimov
od 03. 07. 2000 do 10. 07. 2004


Název/Jméno: KALINA JAN

IČO: 41720563

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 06. 2008 do 13. 05. 2013

Adresa: Lukavec, Za Parkem 226, PSČ 39426
od 05. 05. 2009 do 13. 05. 2013
Lukavec, K Areálu 246, PSČ 39426
od 19. 06. 2008 do 05. 05. 2009


Název/Jméno: VODIČKA PAVEL

IČO: 68533730

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 06. 2008 do 13. 05. 2013

Adresa: Černovice, Tyršova 385, PSČ 39494
od 19. 06. 2008 do 13. 05. 2013


Název/Jméno: PLÁŠIL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2008 do 13. 05. 2013

Adresa: Pacov, Za Branou 671, PSČ 39501
od 19. 06. 2008 do 13. 05. 2013


Název/Jméno: CÍSAŘ BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 05. 2008 do 03. 12. 2012

Adresa: Salačova Lhota 37, PSČ 39501
od 13. 05. 2008 do 03. 12. 2012


Název/Jméno: KUPSA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2007 do 13. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 2005 do 18. 06. 2007

Adresa: Sezimovo Ústí, Okružní 462, okres Tábor, PSČ 39102
od 08. 07. 2005 do 13. 05. 2008


Název/Jméno: FORMÁNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2007 do 21. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2000 do 08. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 do 03. 07. 2000

Adresa: Praha 4 - Braník, Jasná II 1340/4A, PSČ 14700
od 15. 02. 2007 do 21. 08. 2007
Praha 4, Jasná II , č. 1340
od 01. 12. 1993 do 08. 07. 2005


Název/Jméno: WASSERBAUER JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2005 do 15. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a generální ředit.
od 22. 01. 2005 do 08. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2000 do 22. 01. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 03. 07. 2000

Adresa: Pacov, Výstavní 996, okres Pelhřimov, PSČ 39501
od 22. 01. 2005 do 15. 02. 2007
Pacov, Výstavní 996, okres Pelhřimov
od 01. 07. 2003 do 22. 01. 2005
Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova 1203, okres Havlíčkův Brod
od 03. 07. 2000 do 01. 07. 2003
Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova 1203
od 01. 12. 1993 do 03. 07. 2000


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 07. 2005 do 19. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 1993 do 26. 10. 1994

Adresa: Praha 10, Pod štěpem 19, PSČ 10000
od 08. 07. 2005 do 19. 06. 2008
Praha 2, Bělehradská 58
od 01. 12. 1993 do 26. 10. 1994


Název/Jméno: KROMP RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2005 do 19. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 2005 do 08. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopř.představ.a gen.ředit. a.s.
od 03. 07. 2000 do 22. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 1994 do 03. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1994 do 26. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel a.s.
od 01. 12. 1993 do 03. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předs. předst. a gen. ředitel
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst.a gen.řed. a.s
od 07. 01. 1992 do 13. 09. 1993

Adresa: Sezimovo Ústí II, Komenského 468, okres Tábor, PSČ 39102
od 08. 07. 2005 do 19. 06. 2008
Sezimovo Ústí II, Komenského 468, PSČ 39102
od 22. 01. 2005 do 08. 07. 2005
Sezimovo Ústí II, Komenského 468
od 26. 10. 1994 do 22. 01. 2005
Sezimovo Ústí II, Komenského 468
od 13. 07. 1994 do 26. 10. 1994
Sezimovo Ústí II., Komenského 468
od 01. 12. 1993 do 03. 07. 2000
Sezimovo Ústí II, Komenského 468
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993
Sezimovo Ústí, Nejedlého 468
od 07. 01. 1992 do 13. 09. 1993


Název/Jméno: JUNGMANOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2000 do 08. 07. 2005

Adresa: Rudná, V Aleji 984
od 01. 07. 2003 do 08. 07. 2005
Praha 5, Vrchlického 793/34
od 03. 07. 2000 do 01. 07. 2003


Název/Jméno: BOUDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 10. 1994 do 03. 07. 2000

Adresa: Praha 4, Landové-Štychové 1613/2
od 26. 10. 1994 do 03. 07. 2000


Název/Jméno: HORÁK FRANTIŠEK

IČO: 41607091

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 08. 07. 2005

Adresa: Praha 4, Augustinova 2072
od 01. 12. 1993 do 08. 07. 2005


Název/Jméno: KOLÁŘ VÁCLAV

IČO: 48966614

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 03. 07. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Pacov, Kotlářská 653
od 01. 12. 1993 do 03. 07. 2000
Pacov, Kotlářská 653
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 48107654

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 10. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Dačice, Antonínská 56
od 01. 10. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: BRABEC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Praha 5, Amforová 1885
od 01. 10. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: KAUCKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Čelákovice, Jungmanova 623
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: PERHÁČ LUBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Bratislava, Fedákova 1
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: ČÍŽEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 do 13. 09. 1993

Adresa: Pelhřimov, Plevnická 1721
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993
Pelhřimov, Plevnická 1121
od 28. 03. 1991 do 13. 09. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAB

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 do 01. 10. 1993

Adresa: Dačice, Antonínská 56
od 13. 09. 1993 do 01. 10. 1993


Název/Jméno: DRABEC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1993 do 01. 10. 1993

Adresa: Praha 5, Amforová 1885
od 13. 09. 1993 do 01. 10. 1993


Název/Jméno: ŠRIMPL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Praha 9, Libřická 642, PSČ 19014
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: PEKÁREK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst.
od 13. 09. 1993 do 13. 07. 1994

Adresa: Praha 8, Ratibořská 754
od 13. 09. 1993 do 13. 07. 1994


Název/Jméno: ČEMUS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Praha 2, Jana Masaryka 14
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: HOŘČIČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993

Adresa: Pacov, sídliště Míru 927
od 13. 09. 1993 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993

Adresa: Praha 8, Chotovická 1747
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993

Adresa: Pacov, Výstavní 995
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993


Název/Jméno: MALÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Jordana Jovkova 3260
od 20. 01. 1993 do 13. 09. 1993


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 01. 1992 do 20. 01. 1993

Adresa: Praha 10 Vršovice, Osnická 1278/4, PSČ 10100
od 07. 01. 1992 do 20. 01. 1993


Název/Jméno: TUREČEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 1992 do 20. 01. 1993

Adresa: Pacov, Za branou 672
od 07. 01. 1992 do 20. 01. 1993


Název/Jméno: HEJDL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 do 07. 01. 1992

Adresa: Pacov, Úvoz 997
od 28. 03. 1991 do 07. 01. 1992


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 do 07. 01. 1992

Adresa: Praha 4, Mladenovova 3232, PSČ 14300
od 28. 03. 1991 do 07. 01. 1992


Název/Jméno: KOLAŘÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 do 20. 01. 1993

Adresa: Pelhřimov, Táborská 1184
od 28. 03. 1991 do 20. 01. 1993


Název/Jméno: POLANECKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 do 07. 01. 1992

Adresa: Pacov, Ferd. Pakosty 413, PSČ 39501
od 28. 03. 1991 do 07. 01. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 5. 2012


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 8. 1993


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 8. 1993

Zánik oprávnění:18. 3. 1996


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Poduška

Pozastavení:
od 23. 01. 1996 do 21. 02. 1996

Zánik oprávnění:21. 2. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Poduška


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993

Zánik oprávnění:21. 2. 1996


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Kalivoda

Zánik oprávnění:15. 11. 2000


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993

Obory činnosti: - kabelů, vodičů a lamel
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- rozvaděčů nízkého napětí
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Krátoška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Pavel Filsak


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 10. 1992

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- práce stavebními a manipulačními mechanismy
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Strnad

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 10. 1992

Obory činnosti: - pecí, sušáren a hořáků
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zvedacího a dopravního zařízení
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Vodička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 10. 1992

Obory činnosti: - obráběcích strojů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pro potravinářský a tabákový průmysl
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Wasserbauer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Miloš Získal


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jana Němcová


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Pech


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Kupsa

Zánik oprávnění:20. 5. 1996


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Marek Plášil

Zánik oprávnění:20. 5. 1996


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Obory činnosti: - zpracování dat
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Pech

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Filsak

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Miloš Získal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Poduška

Zánik oprávnění:15. 11. 2000


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1992

Obory činnosti: - kovových prefabrikátů pro stavby
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zásobníků a kontejnerů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- topných těles a kotlů ústředního topení
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Pech

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Svářečské práce a svářečská škola

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1992

Zánik oprávnění:26. 6. 2001


Montážní a potrubářské práce, s výjimkou činností uvedených v přílohách 1, 2, 3 zákona 455/91 Sb. o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Filip Kuzdas

Zánik oprávnění:26. 6. 2001


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1992

Obory činnosti: - tepelné zpracování
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pískování, otryskávání
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- svařování
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- potahování nekovovými materiály
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Poduška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1992

Obory činnosti: - pořádání kursů v oblasti svařování a povrchových úprav kovů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Kalivoda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializované stavební činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1992

Obory činnosti: - dlaždičské práce
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- potrubářské práce
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- vložkování komínů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kamnářské a šamotářské práce
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Filsak

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Uměleckořemeslné zpracování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1992

Obory činnosti: - zvonařství
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kovolijectví, kovotepectví a cizelérství
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pasířství a platnéřství
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- cínařství
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- medailérství a ruční rytí kovů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Toman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 8. 1992

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 19. 01. 2015
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 25. 06. 2010
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 03. 08. 1993
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 19. 01. 1993 do 25. 06. 2010
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 07. 10. 1992 do 25. 06. 2010
Poskytování technických služeb
od 07. 10. 1992 do 25. 06. 2010
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 02. 10. 1992 do 25. 06. 2010
Výroba strojů a zařízení
od 02. 10. 1992
Broušení a leštění kovů
od 09. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 09. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 09. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 09. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 09. 09. 1992
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 09. 09. 1992
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 09. 09. 1992
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 08. 09. 1992
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 08. 09. 1992
Specializované stavební činnosti
od 08. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Uměleckořemeslné zpracování kovů
od 08. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 08. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 08. 09. 1992 do 25. 06. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 08. 09. 1992
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 08. 09. 1992
Zprostředkování obchodu
od 20. 08. 1992 do 25. 06. 2010
Specializovaný maloobchod
od 20. 08. 1992 do 25. 06. 2010
Velkoobchod
od 20. 08. 1992 do 25. 06. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 20. 08. 1992
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 08. 1992

Odpovědní zástupci: Miloš Petrů


Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, jehož nákup a prodej je živností ohlašovací řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 8. 1992

Zánik oprávnění:26. 6. 2001


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 8. 1992

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Marek Plášil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 8. 1992

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Wasserbauer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 8. 1992

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 26. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Horčička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15821773

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí