PARAMO, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PARAMO, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 992. Jeho identifikační číslo je 48173355

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PARAMO, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 992

Identifikační číslo:48173355

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sdgcghn

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Hostinská činnost
Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
Zasilatelství
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní...
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly...
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických...
Provádění leasingových operací
Zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických...

Adresa společnosti

Sídlo: Přerovská 560, Svítkov, 530 06 Pardubice
od 19. 11. 2014
Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 53006
od 20. 12. 2001 do 19. 11. 2014
Pardubice, Přerovská 560, PSČ 53006
od 29. 08. 1995 do 20. 12. 2001
Pardubice, Přerovská 362, PSČ 53006
od 01. 01. 1994 do 29. 08. 1995
Přerovská 560, 53006 Pardubice

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 16. 07. 2014 do 15. 06. 2015

  Jediný akcionář přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 1.330.078.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých) o částku 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých) na částku 2.036.078.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy třicet šest miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 706.000 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele, o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti, nebudou nové akcie společnosti upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ : 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce 3020 (dále též jen jako zájemce nebo upisovatel). Zájemce je oprávněn upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností, v souladu s ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti PARAMO, a.s. na adrese Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 530 06. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené 14 denní (slovy čtrnáctidenní ) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář udělil souhlas se započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti, vyplývající z Úvěrové smlouvy uzavřené dne 24.6.2008 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností PARAMO, a.s. jako dlužníkem. Existence uvedené pohledávky byla doložena Potvrzením pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti PARAMO, a.s., vystaveným dne 12.2.2013 Ing. Karlem Růžičkou, auditorem společnosti PARAMO, a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci.
od 27. 02. 2013

  Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 6. ledna 2009 přijala svým usnesením následující rozhodnutí:Usnesení mimořádné valné hromady společnosti PARAMO, a.s. ve věci přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.Mimořádná valná hromada společnosti PARAMO, a.s., ("Společnost") konaná dne 6. ledna 2009, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti takto:1. Určení hlavního akcionáře.Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie Společnosti, (a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a (b) s nimiž je spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech Společnosti, je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 ("Unipetrol").Společnost Unipetrol vlastnila k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady tj. 30. prosinci 2008 a vlastní ke dni konání této mimořádné valné hromady celkem 1.220.594 kusů akcií Společnosti, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří při zaokrouhlení na dvě desetinná místa 91,77 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti.Vlastnické právo společnosti Unipetrol ke 1.220.594 kusům akcií Společnosti bylo doloženo výpisem z účtu emitenta vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů k 30. prosinci 2008.2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na společnost Unipetrol.Mimořádná valná hromada Společnosti tímto rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tj. akcií, které nejsou ve vlastnictví společnosti Unipetrol, na společnost Unipetrol, jako hlavního akcionáře Společnosti s tím, že k přechodu vlastnického práva dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.3. Výše protiplnění.Společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, peněžité protiplnění ve výši 977,-- Kč (slovy: devětsetsedmdesátsedm korun českých) za jednu (1) akcii Společnosti. Tato výše protiplnění byla stanovena na základě "Zprávy o ocenění - Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a.s." která byla vypracována společností American Appraisal s.r.o., zapsanou v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dne 28. listopadu 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 2008/13690/570, ke sp. zn. Sp/2008/310/572, kterým Česká národní banka udělila předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění 977,-- Kč.4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění.Právo na zaplacení peněžitého protiplnění vzniká zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Peněžité protiplnění bude poskytnuto ostatním akcionářům ve lhůtě počínající dnem zápisu vlastnického práva společnosti Unipetrol k akciím ostatních akcionářů na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů a končící uplynutím tří měsíců ode dne takového zápisu. Bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů, výplata peněžitého protiplnění bude uskutečněna namísto akcionáře příslušnému zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li příslušný akcionář, že zástavní právo ještě před dnem přechodu vlastnického práva zaniklo.Společnost Unipetrol převedla před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a společnost Unipetrol doložila tuto skutečnost Společnosti.
od 08. 01. 2009

  Na společnost PARAMO, a.s. v důsledku sloučení přešlo jmění zanikající společnosti KORAMO, a.s., se sídlem Kolín V, Ovčárecká čp. 314, PSČ 280 26, IČ: 463 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 2631.
od 31. 10. 2003

  Na obchodní společnost PARAMO, a.s., se sídlem Pardubice,Přerovská 560, PSČ: 530 06, identifikační číslo 48173355, přešlojmění zanikající obchodní společnosti PARAMET a.s., se sídlemPlzeň, Hlavanova 4, PSČ: 301 51, okres: Plzeň - město,identifikační číslo 25228447.
od 21. 12. 2001

  Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na 1 330 078 000,-Kč
od 29. 08. 1995 do 05. 12. 1995

Akcie

Počet: 2 036 078 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 15. 03. 2013

Počet: 1 330 078 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 02. 09. 1998 do 02. 09. 1998

Počet: 1 320 070 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 18. 08. 1997 do 18. 08. 1997

Počet: 10 008 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 18. 08. 1997 do 18. 08. 1997

Počet: 24 830 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 10. 01. 1995 do 10. 01. 1995

Počet: 1 305 248 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 10. 01. 1995 do 10. 01. 1995

Počet: 24 830 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 16. 02. 1994 do 16. 02. 1994

Počet: 1 216 672 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Počet: 24 830 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: UNIPETROL, a.s.

IČO:61672190

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
od 14. 07. 2014
Praha - Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
od 01. 07. 2009 do 14. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 07. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STOKŁOSA LESZEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2016

Adresa: 43-220 Bojszowy, Jodłowa 16, Polská republika
od 26. 09. 2016


Název/Jméno: GRALEWSKI MARCIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2014 do 26. 09. 2016

Adresa: 03-141 Varšava, Stanisława Barei 1 m.35, Polská republika
od 19. 11. 2014 do 26. 09. 2016


Název/Jméno: PIOTROWSKI ŁUKASZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2014

Adresa: 60-703 Poznań, Gasiorowskich 9/19, Polská republika
od 19. 11. 2014


Název/Jméno: PYTLIŃSKI MIROSŁAW

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2014

Adresa: 04-035 Varšava, Wełniana 29D, Polská republika
od 16. 05. 2014


Název/Jméno: GŁADYSZ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2013 do 11. 09. 2014

Adresa: 02960 Warszawa, ul. Janczarów, Polská republika
od 11. 09. 2014
02-960 Warszawa, ul. Janczarów 21 B, Polská republika
od 28. 06. 2013 do 11. 09. 2014


Název/Jméno: BENDÁK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2006 do 19. 11. 2014

Adresa: Moravcova 852, Kolín II, 280 02 Kolín
od 16. 07. 2014 do 19. 11. 2014
Kolín IV, Polepská 784, PSČ 28002
od 18. 05. 2006 do 16. 07. 2014


Název/Jméno: BARTONÍČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2006 do 30. 03. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 do 16. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999

Adresa: Rybitevská 589, Rosice, 533 51 Pardubice
od 16. 07. 2014
Pardubice, Rybitevská 589, PSČ 53351
od 12. 07. 2005 do 16. 07. 2014
Rosice nad Labem, Rybitevská 589, okres Pardubice
od 20. 12. 2001 do 12. 07. 2005
Pardubice, Rybitevská 589
od 29. 10. 1998 do 28. 11. 1999
Pardubice, Rybitevská 25
od 22. 07. 1996 do 29. 10. 1998


Název/Jméno: SADOWSKI RAFAŁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2014

Adresa: 04-035 Varšava , ul. Motorowa 1 m. 8, Polská republika
od 16. 05. 2014


Název/Jméno: DURČÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 02. 2014 do 19. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2013 do 22. 02. 2014

Adresa: V Lukách 1166, 252 42 Jesenice
od 26. 07. 2013 do 19. 11. 2014


Název/Jméno: MORA WOJCIECH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2014 do 16. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2013 do 22. 02. 2014

Adresa: 01-654 Warszawa, Warowna 1m.26, Polská republika
od 26. 07. 2013 do 16. 05. 2014


Název/Jméno: PIETRZYK KRZYSZTOF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2013 do 11. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2013 do 26. 07. 2013

Adresa: 32-546 Młoszowa, Spacery 23, Polská republika
od 10. 10. 2013 do 11. 09. 2014
32-546 Młoszowa, ul. Spacery , Polská republika
od 18. 04. 2013 do 26. 07. 2013


Název/Jméno: WYDRZYŃSKA ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2013 do 26. 03. 2014

Adresa: 05-480 Karczew, ul. Armii Krajowej 16, Polská republika
od 27. 02. 2013 do 26. 03. 2014


Název/Jméno: KUNCÍŘ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2009 do 10. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 05. 2007 do 01. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2006 do 25. 05. 2007

Adresa: Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku 110, PSČ 25066
od 16. 05. 2006 do 10. 10. 2013


Název/Jméno: MARIAN EDWARD ĆWIERTNIAK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2011 do 18. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2011 do 19. 07. 2011

Adresa: 31344 Kraków, ul. Ojcowska 117, Polská republika
od 17. 03. 2011 do 18. 04. 2013


Název/Jméno: ŘIHÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2011 do 27. 03. 2013

Adresa: Brno, Krymská /7, PSČ 62500
od 11. 02. 2011 do 27. 03. 2013


Název/Jméno: OTTIS IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 02. 2010 do 26. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2006 do 01. 07. 2009

Adresa: Kralupy nad Vltavou - Lobeček, I.Olbrachta 750, PSČ 27801
od 26. 02. 2010 do 26. 07. 2013
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, I.Olbrachta 750, PSČ 27801
od 30. 03. 2009 do 01. 07. 2009
Kralupy nad Vltavou, Zátiší 1024, PSČ 27801
od 16. 05. 2006 do 30. 03. 2009


Název/Jméno: JACEK STANISŁAW KUKIER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2009 do 11. 02. 2011

Adresa: 89215 Gdańsk, Grodzieńska 11, Polská republika
od 14. 11. 2009 do 11. 02. 2011


Název/Jméno: VLEUGELS FRANCOIS

IČO: 1671481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 03. 2009 do 01. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 05. 2007 do 30. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 03. 2007 do 06. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2007 do 25. 05. 2007

Adresa: Ohrobec, Oblouková 204, PSČ 25245
od 06. 03. 2007 do 01. 07. 2009


Název/Jméno: RAFAŁ DARIUSZ TARKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2009 do 30. 03. 2009

Adresa: 09400 Płock, Orlińskiego 3/92, Polská republika
od 30. 03. 2009 do 30. 03. 2009


Název/Jméno: SEGHMAN EDMOND

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 05. 2007 do 14. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2007 do 25. 05. 2007

Adresa: Slaný, Pod Ungeltem 5, PSČ 27401
od 06. 03. 2007 do 14. 11. 2009


Název/Jméno: PATER KRYSTIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 05. 2007 do 14. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2007 do 25. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 2005 do 06. 03. 2007

Adresa: Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika
od 07. 09. 2005 do 14. 11. 2009
Płock, Wiśnievskiego 28, 09-400, Polská republika
od 02. 09. 2005 do 07. 09. 2005


Název/Jméno: Krzysztof Piotr Szwedowski

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 03. 2007 do 06. 03. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2006 do 06. 03. 2007

Adresa: Dembego 9 m. 14, 02-796 Warszawa, Polská republika
od 25. 07. 2006 do 06. 03. 2007


Název/Jméno: ANETA EWA PANKOWSKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2007 do 30. 03. 2009

Adresa: Płock, Ul. Kazimierza Wielkiego 34 m. 50, 09-400, Polská republika
od 06. 03. 2007 do 30. 03. 2009


Název/Jméno: MARKIEWICZ MIECZYSLAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2007 do 30. 03. 2009

Adresa: Krosno, Ul. Reja 30, 38-400, Polská republika
od 06. 03. 2007 do 30. 03. 2009


Název/Jméno: MROCZKOWSKI MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 05. 2006 do 06. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2005 do 16. 05. 2006

Adresa: Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410, Polská republika
od 07. 09. 2005 do 06. 03. 2007
Płock, Andersa 5 m. 14, 09/410, Polská republika
od 02. 09. 2005 do 07. 09. 2005


Název/Jméno: CZESŁAW ADAM BUGAJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 2005 do 25. 07. 2006

Adresa: Płock, Źródlana 17, 09-402, Polská republika
od 07. 09. 2005 do 25. 07. 2006


Název/Jméno: Tomasz Jan Wołoch

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2005 do 06. 03. 2007

Adresa: Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02-384, Polská republika
od 07. 09. 2005 do 06. 03. 2007
Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02/384, Polská republika
od 02. 09. 2005 do 07. 09. 2005


Název/Jméno: STŘÍTESKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 do 26. 02. 2010

Adresa: Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 53002
od 02. 09. 2005 do 26. 02. 2010
Pardubice, Sladkovského 1826
od 28. 11. 1999 do 02. 09. 2005


Název/Jméno: BLÁHA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 2005 do 16. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2002 do 02. 09. 2005

Adresa: Hranice na Moravě, Skalní 1386, PSČ 75301
od 02. 09. 2005 do 16. 05. 2006
Hranice na Moravě, Skalní 1386
od 25. 11. 2002 do 02. 09. 2005


Název/Jméno: BRUNA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 2005 do 16. 05. 2006

Adresa: Most, Česká 296/79, PSČ 43411
od 02. 09. 2005 do 16. 05. 2006


Název/Jméno: ŻYCZKOWSKI ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2005 do 16. 05. 2006

Adresa: Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510, Polská republika
od 02. 09. 2005 do 16. 05. 2006


Název/Jméno: Czeslaw Adam Bugaj

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 09. 2005 do 07. 09. 2005

Adresa: Płock, Źródlana 17, 09-402, Polská republika
od 02. 09. 2005 do 07. 09. 2005


Název/Jméno: ŽÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 09. 2005 do 06. 03. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 do 02. 09. 2005

Adresa: Praha 6, Braškovská 368, PSČ 16000
od 02. 09. 2005 do 06. 03. 2007
Praha 6, Braškovská 368
od 20. 12. 2001 do 02. 09. 2005


Název/Jméno: URBANEK LADISLAV

IČO: 48180874

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 do 14. 11. 2009

Adresa: Pardubice, Hostovická 29, PSČ 53301
od 12. 07. 2005 do 14. 11. 2009
Černá za Bory 29, okres Pardubice
od 20. 12. 2001 do 12. 07. 2005


Název/Jméno: KUKRECHTOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2005 do 02. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2004 do 29. 01. 2005

Adresa: Praha 4, U Pramene 433, PSČ 14000
od 29. 01. 2005 do 02. 09. 2005
Praha 4, U Pramene 433, PSČ 14900
od 27. 01. 2004 do 29. 01. 2005


Název/Jméno: KRTEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2005

Adresa: Praha 10, Milánská 418, PSČ 10900
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2005


Název/Jméno: LASOTOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 10. 2003 do 02. 09. 2005

Adresa: Otrokovice, Trávníky 1185, PSČ 76502
od 28. 10. 2003 do 02. 09. 2005


Název/Jméno: FANTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2002 do 02. 09. 2005

Adresa: Lázně Bohdaneč, Na Kopřivníku 684, PSČ 53341
od 04. 05. 2003 do 02. 09. 2005
Lázně Bohdaneč, Za Sokolovnou 653, PSČ 53341
od 25. 11. 2002 do 04. 05. 2003


Název/Jméno: FRISCHOVÁ MAGDALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 do 27. 01. 2004

Adresa: Malá Morávka 227
od 20. 12. 2001 do 27. 01. 2004


Název/Jméno: PELDŘIMOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2002 do 28. 10. 2003

Adresa: Ořech čp. 136, Jinočany, PSČ 252 25
od 25. 11. 2002 do 28. 10. 2003


Název/Jméno: ŠPAČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2002 do 25. 11. 2002

Adresa: Heřmanův Městec, Na Průhoně 915, PSČ 53803
od 30. 09. 2002 do 25. 11. 2002


Název/Jméno: BOROVIČKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2002 do 02. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 2001 do 30. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2001 do 20. 12. 2001

Adresa: Železný Brod - Pelechov 50, PSČ 46822
od 30. 09. 2002 do 02. 09. 2005
Železný Brod, Pelechov 50, PSČ 46822
od 12. 07. 2001 do 30. 09. 2002


Název/Jméno: PERK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2001 do 30. 09. 2002

Adresa: Liberec, Za Humny 356, PSČ 46313
od 12. 07. 2001 do 30. 09. 2002


Název/Jméno: NĚMEČEK EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2001 do 25. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1999 do 14. 03. 2001

Adresa: Praha 10, Počernická 514
od 28. 11. 1999 do 25. 11. 2002


Název/Jméno: PŘIBYL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2001 do 27. 01. 2004

Adresa: Praha 5, Jinonická 31, PSČ 15000
od 12. 07. 2001 do 27. 01. 2004
Praha 5, Jinonická 31
od 14. 03. 2001 do 12. 07. 2001


Název/Jméno: VĚK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 do 25. 11. 2002

Adresa: Kralupy nad Vltavou 5 - Zeměchy, Za Humny 137, PSČ 27801
od 12. 07. 2001 do 25. 11. 2002
Kralupy nad Vltavou 5 - Zeměchy, Za Humny 137
od 14. 03. 2001 do 12. 07. 2001


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 07. 2001 do 02. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 do 12. 07. 2001

Adresa: Praha 9, Místecká 451, PSČ 19000
od 12. 07. 2001 do 02. 09. 2005
Praha 9, Místecká 451
od 14. 03. 2001 do 12. 07. 2001


Název/Jméno: GRÍGELOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 do 14. 03. 2001

Adresa: Praha 4, Křejpského 1508
od 28. 11. 1999 do 14. 03. 2001


Název/Jméno: JIRKAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001

Adresa: Praha 4, Nad úpadem 299
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: FEJFAR JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001

Adresa: Praha 8, V zahrádkách 916/7
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 10435972

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001

Adresa: Kolín II, Rimavské Soboty 836
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: HAVLIS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - l. místopředseda představenstva
od 04. 09. 1998 do 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 do 04. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1996

Adresa: Slatiňany, Tyršova 700, okres Chrudim
od 22. 07. 1996 do 20. 12. 2001
Slatiňany, Tyršova 700
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1999 do 14. 03. 2001

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 130/2118
od 28. 11. 1999 do 14. 03. 2001


Název/Jméno: DOLEŽAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1999 do 12. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 09. 1998 do 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 do 04. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1996

Adresa: Pardubice, J.Jabůrkové 278
od 28. 11. 1999 do 12. 07. 2001
Pardubice - Polabiny, J.Jabůrkové 278
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Pardubice - Polabiny, J.Jabůrkové 278
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 1999 do 14. 03. 2001

Adresa: Praha 10, Oblouková 28
od 28. 11. 1999 do 14. 03. 2001


Název/Jméno: RAŠKA VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 11. 1999 do 12. 07. 2001

Adresa: Děčín 2, Hluboká 1195/11
od 28. 11. 1999 do 12. 07. 2001


Název/Jméno: PAVLAS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 04. 09. 1998 do 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 do 04. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996

Adresa: Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: ŠÁRA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1998 do 20. 12. 2001

Adresa: Pardubice, Popkovická 819
od 02. 09. 1998 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: Pavlovský-Fial Tomáš

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1998 do 14. 03. 2001

Adresa: Praha 8, Štětínská 371
od 02. 09. 1998 do 14. 03. 2001


Název/Jméno: PROKOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1998 do 28. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 do 02. 09. 1998

Adresa: Pardubice, Svaté Anežky 31
od 02. 09. 1998 do 28. 11. 1999
Pardubice, Svaté Anežky 31
od 29. 08. 1995 do 02. 09. 1998


Název/Jméno: FIBICHOVÁ SVATAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 do 28. 11. 1999

Adresa: Praha 4, Mojmírova 9/1364
od 18. 08. 1997 do 28. 11. 1999


Název/Jméno: VAVŘINA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 do 20. 12. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996

Adresa: Přelouč, Jarošova 910, okres Pardubice
od 22. 07. 1996 do 20. 12. 2001
Přelouč, Jarošova 910
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: ZAMAZAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 18. 08. 1997

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 19
od 01. 01. 1994 do 18. 08. 1997


Název/Jméno: HORA ZDENĚK

IČO: 13283286

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 02. 09. 1998

Adresa: Pardubice, Věry Junkové 1477
od 01. 01. 1994 do 02. 09. 1998


Název/Jméno: KALNÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1996

Adresa: Pardubice - Polabiny, Sedláčkova 433
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Pardubice - Polabiny, Sedláčkova 433
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: ŠTĚPANÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 do 02. 09. 1998

Adresa: Praha 6, Vilímovská 17
od 22. 07. 1996 do 02. 09. 1998


Název/Jméno: Pavlovský-Fiala Tomáš

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 do 02. 09. 1998

Adresa: Praha 8, Štětínská 371
od 22. 07. 1996 do 02. 09. 1998


Název/Jméno: SCHNEIDER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996

Adresa: Pardubice, Spořilov 764
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Pardubice, Spořilov 764
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: PODRAZIL MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 29. 08. 1995

Adresa: Praha 8, Zlonínská 11
od 22. 07. 1996 do 28. 11. 1999
Praha 8, Zlonínská 11
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: HUDÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 do 02. 09. 1998

Adresa: Praha 10 - Uhřiněves, Zlenická 883
od 29. 08. 1995 do 02. 09. 1998


Název/Jméno: Ing.Tomáš Pavlovský - Fiala

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996

Adresa: Praha 8, Štětínská 371
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: SNOPEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996

Adresa: Zadní Třebáň 214
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: Ing.Jindřich B a r t o n í č e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996

Adresa: Pardubice, Rybitevská 25
od 29. 08. 1995 do 22. 07. 1996


Název/Jméno: JIRAS ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 29. 08. 1995

Adresa: Praha 4, Matúškova 796
od 16. 02. 1994 do 29. 08. 1995
Praha 4, Matouškova 796
od 01. 01. 1994 do 16. 02. 1994


Název/Jméno: LOULA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 29. 08. 1995

Adresa: Praha 6, Augustova 124
od 01. 01. 1994 do 29. 08. 1995


Název/Jméno: OBST MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 29. 08. 1995

Adresa: Pardubice, Rosická 145
od 01. 01. 1994 do 29. 08. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 11. 2013


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 6. 2007

Obory činnosti: - poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 04. 07. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 04. 07. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 04. 07. 2007 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 04. 07. 2007 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 04. 07. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Leopold Janáček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 2. 2006

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti zpracování ropy a výroby ropných produktů
od 20. 02. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 2003

Přerušení: Aktivní od 01. 11. 2012 do 01. 11. 2017


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 2003


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 2003

Obory činnosti: - implementace software
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 2003

Obory činnosti: - zpracování dat
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 04. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Čejp

Přerušení: Aktivní od 18. 07. 2012 do 18. 07. 2022
od 30. 06. 2010 do 30. 06. 2012


Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pavlas

Zánik oprávnění:23. 3. 2001


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2000

Obory činnosti: - vnitrostátní
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- mezinárodní
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Bartoníček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 3. 2000

Odpovědní zástupci: Hana Vojtíšková


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 3. 2000

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 3. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pavlas

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Marek Hattan


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 3. 1996

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Havlis


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 1. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Iveta Fibigerová

Přerušení: od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2015
od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011
od 03. 01. 2011 do 30. 06. 2011
od 02. 07. 2010 do 02. 01. 2011
od 16. 12. 2009 do 01. 07. 2010


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily - osobní příležitostná mezinárodní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Bartoníček

Zánik oprávnění:12. 8. 1996


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní provozovaná vozidly nad

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly) mezinárodní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Zánik oprávnění:12. 6. 2000


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Leoš Konrád, Ing.

Zánik oprávnění:29. 1. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Plitz

Zánik oprávnění:10. 10. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Zánik oprávnění:5. 11. 2013


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Doležal

Zánik oprávnění:23. 3. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pavlas

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Obory činnosti: - palivy a mazivy ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 1994

Obory činnosti: - palivy a mazivy ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pavlas

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Horák


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 19. 12. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 19. 12. 2011
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 19. 12. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 12. 2011
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 19. 12. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 19. 12. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 12. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 19. 12. 2011
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 19. 12. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 27. 06. 2007 do 19. 12. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
od 20. 02. 2006 do 19. 12. 2011
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 04. 08. 2003 do 19. 12. 2011
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 04. 08. 2003 do 19. 12. 2011
Zasilatelství
od 27. 03. 2000 do 19. 12. 2011
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 06. 12. 1994 do 19. 12. 2011
Specializovaný maloobchod
od 06. 12. 1994 do 19. 12. 2011
Velkoobchod
od 06. 12. 1994 do 19. 12. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 06. 12. 1994
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 06. 12. 1994
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 11. 1994 do 19. 12. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 11. 1994 do 19. 12. 2011
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz
od 10. 11. 1994 do 19. 12. 2011
Zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb.
od 10. 11. 1994 do 19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Lada Hájková


Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických výrob a chemických analýz

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Laštovičková

Zánik oprávnění:23. 3. 2001


Provádění leasingových operací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Doležal

Zánik oprávnění:23. 3. 2001


Zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pavlas

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: - pronájem s následnou koupí najaté věci
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- silničních mechanizmů
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Bartoníček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: - chemické výroby a chemických analýz
od 23. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pavlas

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ48173355

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
64830„Český plynárenský svaz”409928U plynárny 223, Michle, 140 00 Praha 4
7790314. ZO ČSOP TILIA44222360Krásná Lípa, Kyjovská 15a, PSČ 40746
572619A+A finance, a.s. v likvidaci45534411Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 53843
562107LACKO ADAM73053864U Rybníka 1697, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
500508VAŠEK ADAMChochola 1225/19, Komín, 624 00 Brno