PARAMO, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PARAMO, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 992. Její identifikační číslo je 48173355

Výpis z obchodního rejstříku PARAMO, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 992

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sdgcghn

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Hostinská činnost
Zasilatelství
Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná...
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků...
Provádění leasingových operací
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Přerovská 560, 53006 Pardubice

Adresy: Přerovská 560, Svítkov, 530 06 Pardubice
od 19. 11. 2014
Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 53006
od 20. 12. 2001 od 19. 11. 2014
Pardubice, Přerovská 560, PSČ 53006
od 29. 08. 1995 od 20. 12. 2001
Pardubice, Přerovská 362, PSČ 53006
od 01. 01. 1994 od 29. 08. 1995

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 16. 07. 2014 od 15. 06. 2015

  Jediný akcionář přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 1.330.078.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých) o částku 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých) na částku 2.036.078.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy třicet šest miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 706.000 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele, o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti, nebudou nové akcie společnosti upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ : 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce 3020 (dále též jen jako zájemce nebo upisovatel). Zájemce je oprávněn upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností, v souladu s ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti PARAMO, a.s. na adrese Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 530 06. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené 14 denní (slovy čtrnáctidenní ) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář udělil souhlas se započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti, vyplývající z Úvěrové smlouvy uzavřené dne 24.6.2008 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností PARAMO, a.s. jako dlužníkem. Existence uvedené pohledávky byla doložena Potvrzením pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti PARAMO, a.s., vystaveným dne 12.2.2013 Ing. Karlem Růžičkou, auditorem společnosti PARAMO, a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci.
od 27. 02. 2013

  Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 6. ledna 2009 přijala svým usnesením následující rozhodnutí:Usnesení mimořádné valné hromady společnosti PARAMO, a.s. ve věci přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.Mimořádná valná hromada společnosti PARAMO, a.s., ("Společnost") konaná dne 6. ledna 2009, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti takto:1. Určení hlavního akcionáře.Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie Společnosti, (a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a (b) s nimiž je spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech Společnosti, je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 ("Unipetrol").Společnost Unipetrol vlastnila k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady tj. 30. prosinci 2008 a vlastní ke dni konání této mimořádné valné hromady celkem 1.220.594 kusů akcií Společnosti, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří při zaokrouhlení na dvě desetinná místa 91,77 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti.Vlastnické právo společnosti Unipetrol ke 1.220.594 kusům akcií Společnosti bylo doloženo výpisem z účtu emitenta vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů k 30. prosinci 2008.2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na společnost Unipetrol.Mimořádná valná hromada Společnosti tímto rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tj. akcií, které nejsou ve vlastnictví společnosti Unipetrol, na společnost Unipetrol, jako hlavního akcionáře Společnosti s tím, že k přechodu vlastnického práva dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.3. Výše protiplnění.Společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, peněžité protiplnění ve výši 977,-- Kč (slovy: devětsetsedmdesátsedm korun českých) za jednu (1) akcii Společnosti. Tato výše protiplnění byla stanovena na základě "Zprávy o ocenění - Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a.s." která byla vypracována společností American Appraisal s.r.o., zapsanou v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dne 28. listopadu 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 2008/13690/570, ke sp. zn. Sp/2008/310/572, kterým Česká národní banka udělila předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění 977,-- Kč.4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění.Právo na zaplacení peněžitého protiplnění vzniká zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Peněžité protiplnění bude poskytnuto ostatním akcionářům ve lhůtě počínající dnem zápisu vlastnického práva společnosti Unipetrol k akciím ostatních akcionářů na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů a končící uplynutím tří měsíců ode dne takového zápisu. Bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů, výplata peněžitého protiplnění bude uskutečněna namísto akcionáře příslušnému zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li příslušný akcionář, že zástavní právo ještě před dnem přechodu vlastnického práva zaniklo.Společnost Unipetrol převedla před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a společnost Unipetrol doložila tuto skutečnost Společnosti.
od 08. 01. 2009

  Na společnost PARAMO, a.s. v důsledku sloučení přešlo jmění zanikající společnosti KORAMO, a.s., se sídlem Kolín V, Ovčárecká čp. 314, PSČ 280 26, IČ: 463 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 2631.
od 31. 10. 2003

  Na obchodní společnost PARAMO, a.s., se sídlem Pardubice,Přerovská 560, PSČ: 530 06, identifikační číslo 48173355, přešlojmění zanikající obchodní společnosti PARAMET a.s., se sídlemPlzeň, Hlavanova 4, PSČ: 301 51, okres: Plzeň - město,identifikační číslo 25228447.
od 21. 12. 2001

  Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na 1 330 078 000,-Kč
od 29. 08. 1995 od 05. 12. 1995

Akcie

Počet: 2 036 078 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 15. 03. 2013

Počet: 1 330 078 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 02. 09. 1998 od 15. 03. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: UNIPETROL, a.s.

IČO: 61672190

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 07. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STOKŁOSA LESZEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2016


Název/Jméno: GRALEWSKI MARCIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2014 od 26. 09. 2016


Název/Jméno: PIOTROWSKI ŁUKASZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2014


Název/Jméno: PYTLIŃSKI MIROSŁAW

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2014


Název/Jméno: GŁADYSZ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2013 od 11. 09. 2014


Název/Jméno: BENĎÁK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2006 od 19. 11. 2014


Název/Jméno: BARTONÍČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2006 od 30. 03. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 od 16. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 od 28. 11. 1999


Název/Jméno: SADOWSKI RAFAŁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2014


Název/Jméno: MORA WOJCIECH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2014 od 16. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2013 od 22. 02. 2014


Název/Jméno: DURČÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 02. 2014 od 19. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2013 od 22. 02. 2014


Název/Jméno: PIETRZYK KRZYSZTOF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2013 od 11. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2013 od 26. 07. 2013


Název/Jméno: WYDRZYŃSKA ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2013 od 26. 03. 2014


Název/Jméno: MARIAN EDWARD ĆWIERTNIAK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2011 od 18. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2011 od 19. 07. 2011


Název/Jméno: KUNCÍŘ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2009 od 10. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 05. 2007 od 01. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2006 od 25. 05. 2007


Název/Jméno: ŘIHÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2011 od 27. 03. 2013


Název/Jméno: OTTIS IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 02. 2010 od 26. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2006 od 01. 07. 2009


Název/Jméno: JACEK STANISŁAW KUKIER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2009 od 11. 02. 2011


Název/Jméno: VLEUGELS FRANCOIS

IČO: 1671481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 03. 2009 od 01. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 05. 2007 od 30. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 03. 2007 od 06. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2007 od 25. 05. 2007


Název/Jméno: RAFAŁ DARIUSZ TARKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2009 od 30. 03. 2009


Název/Jméno: PATER KRYSTIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 05. 2007 od 14. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2007 od 25. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 2005 od 06. 03. 2007


Název/Jméno: SEGHMAN EDMOND

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 05. 2007 od 14. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2007 od 25. 05. 2007


Název/Jméno: ANETA EWA PANKOWSKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2007 od 30. 03. 2009


Název/Jméno: Krzysztof Piotr Szwedowski

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 03. 2007 od 06. 03. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2006 od 06. 03. 2007


Název/Jméno: MARKIEWICZ MIECZYSLAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2007 od 30. 03. 2009


Název/Jméno: MROCZKOWSKI MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 05. 2006 od 06. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2005 od 16. 05. 2006


Název/Jméno: Tomasz Jan Wołoch

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2005 od 06. 03. 2007


Název/Jméno: Czesław Adam Bugaj

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 2005 od 25. 07. 2006


Název/Jméno: URBÁNEK LADISLAV

IČO: 48180874

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 od 14. 11. 2009


Název/Jméno: Czeslaw Adam Bugaj

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 09. 2005 od 07. 09. 2005


Název/Jméno: ŻYCZKOWSKI ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2005 od 16. 05. 2006


Název/Jméno: BRUNA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 2005 od 16. 05. 2006


Název/Jméno: BLÁHA PETR

IČO: 18416454

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 2005 od 16. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2002 od 02. 09. 2005


Název/Jméno: ŽÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 09. 2005 od 06. 03. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 od 02. 09. 2005


Název/Jméno: STŘÍTESKÝ JIŘÍ

IČO: 11133007

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 od 26. 02. 2010


Název/Jméno: KUKRECHTOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2005 od 02. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2004 od 29. 01. 2005


Název/Jméno: KRTEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 01. 2004 od 02. 09. 2005


Název/Jméno: LASOTOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 10. 2003 od 02. 09. 2005


Název/Jméno: FANTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2002 od 02. 09. 2005


Název/Jméno: FRISCHOVÁ MAGDALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 od 27. 01. 2004


Název/Jméno: PELDŘIMOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2002 od 28. 10. 2003


Název/Jméno: ŠPAČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2002 od 25. 11. 2002


Název/Jméno: BOROVIČKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2002 od 02. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 2001 od 30. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2001 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: PERK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2001 od 30. 09. 2002


Název/Jméno: NĚMEČEK EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2001 od 25. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1999 od 14. 03. 2001


Název/Jméno: VĚK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 od 25. 11. 2002


Název/Jméno: PŘIBYL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2001 od 27. 01. 2004


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 07. 2001 od 02. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 od 12. 07. 2001


Název/Jméno: GRÍGELOVÁ JARMILA

IČO: 61811416

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 od 14. 03. 2001


Název/Jméno: FEJFAR JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 41821114

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: HAVLIS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 od 20. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - l. místopředseda představenstva
od 04. 09. 1998 od 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 od 04. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: DOLEŽAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1999 od 12. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 09. 1998 od 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 od 04. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1999 od 14. 03. 2001


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 1999 od 14. 03. 2001


Název/Jméno: RAŠKA VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 11. 1999 od 12. 07. 2001


Název/Jméno: JIRKAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 1999 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: PAVLAS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 04. 09. 1998 od 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 od 04. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1995 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: PROKOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1998 od 28. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 02. 09. 1998


Název/Jméno: Pavlovský-Fial Tomáš

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1998 od 14. 03. 2001


Název/Jméno: ŠÁRA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1998 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: FIBICHOVÁ SVATAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 od 28. 11. 1999


Název/Jméno: VAVŘINA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 od 20. 12. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: KALNÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 1996 od 28. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: ZAMAZAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: HORA ZDENĚK

IČO: 11110554

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 02. 09. 1998


Název/Jméno: HUDÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 02. 09. 1998


Název/Jméno: ŠTĚPANÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 od 02. 09. 1998


Název/Jméno: PODRAZIL MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 od 28. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 22. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 29. 08. 1995


Název/Jméno: SCHNEIDER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 od 28. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: Pavlovský-Fiala Tomáš

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1996 od 02. 09. 1998


Název/Jméno: ing.Tomáš Pavlovský - Fiala

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: SNOPEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: Ing.Jindřich B a r t o n í č e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1995 od 22. 07. 1996


Název/Jméno: JIRAS ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 29. 08. 1995


Název/Jméno: OBST MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 29. 08. 1995


Název/Jméno: LOULA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 29. 08. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 11. 2013

Odpovědní zástupci:


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 2007

Obory činnosti: - certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 04. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 04. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 04. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 04. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 04. 07. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 4314

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 02. 2006

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti zpracování ropy a výroby ropných produktů
od 20. 02. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 2003

Obory činnosti: - správa sítí
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 4317

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 2003

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 04. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 2003

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 2003

Přerušení: Aktivní od 01. 11. 2012 od 01. 11. 2017


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 4324

Přerušení: Aktivní od 18. 07. 2012 od 18. 07. 2022
od 30. 06. 2010 od 30. 06. 2012


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2000

Obory činnosti: - mezinárodní
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- vnitrostátní
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 4318

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2000

Odpovědní zástupci: 4320

Zánik oprávnění:23. 03. 2001


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 03. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemick

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 03. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 03. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 4324

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 03. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 4324


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 01. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly) mezinárodní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní provozovaná vozidly nad

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily - osobní příležitostná mezinárodní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 4326

Zánik oprávnění:12. 08. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Přerušení: od 01. 01. 2012 od 31. 12. 2015
od 01. 07. 2011 od 31. 12. 2011
od 03. 01. 2011 od 30. 06. 2011
od 02. 07. 2010 od 02. 01. 2011
od 16. 12. 2009 od 01. 07. 2010


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Obory činnosti: - palivy a mazivy ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 4317

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Obory činnosti: - palivy a mazivy ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 03. 2001


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 11. 2013


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 10. 2000


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 01. 2001


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 4318

Zánik oprávnění:12. 06. 2000


Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: - chemické výroby a chemických analýz
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 4318

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: - stavebních strojů
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- silničních mechanizmů
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 23. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění leasingových operací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Zánik oprávnění:23. 03. 2001


Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických výrob a chemických analýz

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Zánik oprávnění:23. 03. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 27. 06. 2007 od 19. 12. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
od 20. 02. 2006 od 19. 12. 2011
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 04. 08. 2003 od 19. 12. 2011
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 04. 08. 2003 od 19. 12. 2011
Zasilatelství
od 27. 03. 2000 od 19. 12. 2011
Velkoobchod
od 06. 12. 1994 od 19. 12. 2011
Specializovaný maloobchod
od 06. 12. 1994 od 19. 12. 2011
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 06. 12. 1994 od 19. 12. 2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 11. 1994 od 19. 12. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 11. 1994 od 19. 12. 2011
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz
od 10. 11. 1994 od 19. 12. 2011
Zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb.
od 10. 11. 1994 od 19. 12. 2011

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ48173355

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
3442824 MB services s.r.o.4312023Mezilesní 545/29, 14200 Praha
522337A.M. Praha, a.s. v likvidaci14893754Praha, 10000, Vršovice (Praha 10), Bělocerkevská, 38/1037
570821A4 Conti s.r.o.28991001Potoky 1767, 76001 Zlín
684335Abeo s.r.o.26211203Prvního pluku 347/12A, 18600 Praha
12620ABRASIV, akciová společnost508098Pod Borkem 312, 29301 Mladá Boleslav
349721AGAR spol. s r. o.41914554tř. J. P. Koubka 81, 38801 Blatná
647557Agentura NO & VA, spol. s r. o.64610454Frýdek-Místek, 73801, Frýdek, Slezská, 1942
499535ANTIQUE spol. s r.o.49614479Neveklovská 518/1, 14000 Praha
657584Apetit H & H s.r.o.63484722Břízová 819/33, 69172 Klobouky u Brna
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
608416ARDUPO s.r.o.24246336Radotínská 41/14, 15900 Praha
628852ARESA spol. s r.o. "v likvidaci"25358243Frýdek-Místek, 73801, Místek, Na Zbytkách, 83
526071AZair Data s.r.o.4908554Koulova 1564/11, 16000 Praha
349778B H M - autoškola, spol. s.r.o.46342451Sovadinova 564/7, 69002 Břeclav
244731BaN STAV s.r.o.25515683Růžová 946, 67531 Jemnice
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
621460BEVEK, veřejná obchodní společnost45021040Na Pískách 477, 39201 Soběslav
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
504686Butadien Kralupy a.s.27893995O. Wichterleho 810, 27801 Kralupy nad Vltavou
587022BZT, a.s.25208977Tovární 629, 43001 Chomutov
349853Capital Market Consulting, s.r.o.45273049Praha, 10000, , KODAŇSKÁ, 46
184931CASCOM, s.r.o.46903160Zlín, Tř. T. Bati 385, PSČ 763 02
216644CEMEX Cement, k.s.15052320Tovární 296, 53804 Prachovice
138789COLEMAN /Deutschland/ GmbH48473073Loučka, 76325, , LOUČKA,
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí