PATENTSERVIS Praha a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PATENTSERVIS Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1336. Jeho identifikační číslo je 45314411

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PATENTSERVIS Praha a.s.

Datum zápisu: 11. 2. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1336

Identifikační číslo:45314411

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r2xrs4i

Předmět podnikání: Vydavatelská činnost
Nakladatelská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorsko- právní ochrany
Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže
Poradenská činnost v oblasti poskytování odborné pomoci v licenční...
Počádání kurzů a školení v oblasti průmyslového vlastnictví,...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Podolí, Na Podkovce 281/10, PSČ 14700
od 01. 07. 2012
Praha 4, Jivenská 1273/1
od 24. 04. 2001 do 01. 07. 2012
Praha 4, Jívenská 1273
od 10. 07. 1992 do 24. 04. 2001
Praha 6, Havlovská 3
od 11. 02. 1992 do 10. 07. 1992
Na Podkovce 281/10, 14700 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 06. 2015

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení závazků společnosti, jejího kapitálového posílení a zlepšení struktury pasiv v účetní bilanci, o částku 4.800.000,-Kč (slovy : čtyři miliony osm set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.600,-Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých). Akcie nebudou registrované.Emisní kurs nově upisovaných akcií se stanoví částkou 2.100,- Kč (dvatisícejednostokorun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se stanoví částkou 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio v celkové částce 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmillion pětsettisíc korun českých) bude po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku převedeno do rezervního fondu.S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Zvýšení základního kapitálu společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s., Praha 4, Jivenská 1273/1 a lhůta pro upisování akcií čini dva měsíce a začne běžet 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámen doporučeným dopisem.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností PATENTSERVIS Alicante S.A., proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení části peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky :- z faktury č. 11 ze dne 8.11.1999 vystavené PATENTSERVIS - Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s.na částku EUR 58.944,--- z faktury č. 12 ze dne 23.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha,a.s.na částku EUR 58.053,--- z faktury č. 16 ze dne 30.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.703,--- z faktury č. 18 ze dne 28.12.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.914,--Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil, že kurzem pro přepočet EUR na koruny české je stanoven kurz České národní banky ke dni doručení faktury a to u faktury číslo 11 - 36,23 Kč za 1 EUR, faktury číslo 12 - 36,12 Kč za 1 EUR, faktury číslo 16 - 35,90 Kč za 1 EUR a faktury číslo 18 - 36,13 Kč za 1 EUR.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovil souhlas se započtením výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. za společností PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu ve výši 6.300.000,-- Kč (slovy : šest milionů tři sta tisíc korun českých) včetně emisního ážia.Potvrzení auditora ze dne 2.12.2003 tvoří přílohu číslo 5 notářského zápisu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PATENTSERVIS ALICANTE, S.A., kterou má společnost PATENTSERVIS ALICANTE, S.A. vůči společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:a) smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě dvou měsíců. Lhůta začne běžet 30 dnů ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty budePATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001 - Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámendoporučeným dopisem.b) Místo uzavření smlouvy o započtení je v sídle společnosti PATENTSERVIS Praha , a.s., Praha 4,Jivenská 1273/1.c) Podpisy na smlouvě o započtení obou jejích stran musí být úředně ověřeny.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu rejstříkovému soudu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 01. 2004 do 03. 03. 2004

  Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, 252 42 Jesenice, Lísková 516
od 24. 04. 2001 do 09. 09. 2003

  Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 16.5.2000:1) částka, o níž se navrhuje zvýšení základního jmění:2 500 000,- Kč a nepřipouští se upisování akcií nad tuto částkunavrhovaného zvýšení základního jmění2) počet a jmenovitá honota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:2000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 250,- kč na jméno vlistinné podobě,3) využití přednostního práva:vylučuje se,4) nabídka určitému zájemci:akcie budou nabídnuty Patentservis Alicante S.A. se sídlem v03001-Alicante, Plza Calvo Sotelo, číslo 15.20, Španělsko,5) upisování akcií nepeněžitým vkladem:schvaluje se upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jepohledávka Patentservis Alicante S.A. ve výši 3 365 000,- Kčvůči PATENTSERVIS Praha a.s. vzniklá z licenční smlouvy ze dne1.1.1999,6) emisní kurs a emisní ážio:emisní kurs 2000 ks akcií činí 3 365 000,- Kč (tj. emisní kursjedné akcie 1 682,50), z toho emisní ážio činí 865 000,- Kč(tj. na jednu akcii je emisní ážio 432,50 Kč),7) lhůta pro upisování akcií:do dvou měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku,8) místo pro splacení nepeněžitého vkladu:sídlo společnosti Praha 4, Jívenská 1273/1,9) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:den účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, který nenastanedříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku a nastane před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 17. 07. 2000 do 30. 10. 2001

  Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílova 3308/27, Praha 4
od 07. 03. 2000 do 09. 09. 2003

  Údaje o zřízení: bylo splaceno 100% základního kapitálu.
od 07. 05. 1998 do 16. 06. 2015

  Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, Jordana Jovkova 3262, Praha 4
od 10. 07. 1992 do 24. 04. 2001

  Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílkova 3308/27, Praha 4
od 10. 07. 1992 do 07. 03. 2000

  Údaje o zřízení:akciová společnost byla zřízena jednorázově byly přijaty stanovy,zvoleno představenstvo, dozorčí rada, bylo spalceno více než30% základního akciového kapitálu.
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1998

Akcie

Počet: 90 ks v hodnotě: 160000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 06. 2015

Počet: 9 000 ks v hodnotě: 1600 - kmenové akcie na jméno
od 03. 03. 2004 do 03. 03. 2004

Počet: 6 000 ks v hodnotě: 1600 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 10. 2001 do 30. 10. 2001

Počet: 6 000 ks v hodnotě: 1250 - akcie na jméno
od 31. 10. 2000 do 31. 10. 2000

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 1250 - akcie na jméno
od 17. 07. 2000 do 17. 07. 2000

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 15. 06. 1999 do 15. 06. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: Alicante PATENTSERVIS

Adresa: 03001 Alicante, Španělské království, Plaza Montaneta 4, Španělské království
od 16. 06. 2015
03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2,, Španělské království
od 14. 01. 2004 do 16. 06. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 01. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠKVOR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2001

Adresa: Kloboukova 2225/26, Chodov, 148 00 Praha 4
od 13. 03. 2016
Praha 4, Kloboukova 2225/26, PSČ 14900
od 30. 10. 2001 do 13. 03. 2016


Název/Jméno: POSPÍŠIL MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 2010 do 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2005 do 15. 08. 2007

Adresa: Vodnická 397/53, Újezd, 149 00 Praha 4
od 27. 02. 2016
Praha 4 - Újezd u Průhonic, Vodnická 397/53, PSČ 14900
od 28. 07. 2010 do 27. 02. 2016
Praha 4 - Újezd, Vodnická 397/53, PSČ 14900
od 20. 05. 2005 do 15. 08. 2007


Název/Jméno: VOKÁLEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2001 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Petržílova 3308/27, Modřany, 143 00 Praha 4
od 10. 08. 2015
Praha 4, Petržílova 3308/27, PSČ 14300
od 17. 01. 2011 do 10. 08. 2015
Praha 4, Petržílkova 3308/27, PSČ 14300
od 30. 10. 2001 do 30. 10. 2001
Praha 4, Petržílova 3308/27
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
Praha 4, Petržilkova 3308/27
od 10. 07. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: HÁK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2001 do 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1992 do 30. 10. 2001

Adresa: Lísková 516, 252 42 Jesenice
od 06. 08. 2015
Jesenice, Lísková 516, PSČ 25242
od 24. 04. 2001 do 06. 08. 2015
Praha 4, Jordana Jovkova 3262
od 10. 07. 1992 do 24. 04. 2001


Název/Jméno: RYCHLÍKOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 2, Bělehradská 440/59, PSČ 12000
od 20. 01. 2011
Praha 2, Bělehradská 59, PSČ 12000
od 30. 10. 2001 do 20. 01. 2011
Praha 2, Bělehradská 59
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: VOKÁLEK ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2007 do 17. 01. 2011

Adresa: Praha 4 - Modřany, Petržílova 3308/27, PSČ 14300
od 15. 08. 2007


Název/Jméno: SOBOTKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2001 do 28. 07. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 05. 1998 do 30. 10. 2001
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 5, Seydlerova 2150/5, PSČ 15800
od 30. 10. 2001 do 28. 07. 2010
Praha 5, Seydlerova 2150
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: BRYCHTA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 do 20. 05. 2005

Adresa: Praha 4, Jordana Jovkova 3251/1, PSČ 14300
od 30. 10. 2001 do 20. 05. 2005
Praha 4, Jordana Jovkova 3251
od 03. 02. 2000 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: KOTHERA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 10. 2001 do 15. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1993 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 10, Tichonická 1060/29, PSČ 10400
od 30. 10. 2001 do 15. 08. 2007
Praha 10 - Uhříněves, Tichonická 1060/29, PSČ 10400
od 24. 04. 2001 do 30. 10. 2001
Praha 4, Tererova 11
od 21. 12. 1995 do 24. 04. 2001
Praha 4, Terrerova 11
od 07. 05. 1993 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: JAKL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2000 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 do 03. 02. 2000

Adresa: Praha 1, Žatecká 8, PSČ 11000
od 03. 02. 2000 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1992 do 03. 02. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Vavřinec, Žíšov 56
od 07. 05. 1998 do 03. 02. 2000
Praha 4, Jordana Jovkova 3255/9
od 10. 07. 1992 do 07. 05. 1998
Praha 4, J.Jovkova 3255/9
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: POSTLOVÁ MILUŠE

IČO: 47126043

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1998 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998

Adresa: Praha 9, Vratimovská 485
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: LANGOVÁ JIŘINA

IČO: 61165051

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 1997 do 30. 10. 2001

Adresa: Praha 10, Přistoupimská 10/395
od 12. 09. 1997 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: HOUŠKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 12. 09. 1997

Adresa: Praha 2, Římská 27
od 21. 12. 1995 do 12. 09. 1997
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: HLOUŽEK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 10, Veronské nám. 334
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: STEHLÍK ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1993 do 07. 05. 1998

Adresa: Plzeň, Tachovská 49
od 07. 05. 1993 do 07. 05. 1998


Název/Jméno: KRIŠTOUFEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993

Adresa: Pečky, V Horkách 956
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993


Název/Jméno: NAGY PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993

Adresa: ,
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993


Název/Jméno: KUNCE JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Baráškova 1592
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 07. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 07. 2012
Nakladatelská činnost
od 15. 09. 1997 do 29. 10. 2012
Vydavatelská činnost
od 15. 09. 1997 do 29. 10. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 28. 04. 1993
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 28. 04. 1993
Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže
od 14. 04. 1993 do 29. 10. 2012
Poradenská činnost v oblasti poskytování odborné pomoci v licenční problematice
od 14. 04. 1993 do 29. 10. 2012
Počádání kurzů a školení v oblasti průmyslového vlastnictví, licenční a autorsko-právní proble- matiky a nekalé soutěže
od 14. 04. 1993 do 29. 10. 2012
Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorsko- právní ochrany
od 14. 04. 1993 do 29. 10. 2012


Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorsko- právní ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti poskytování odborné pomoci v licenční problematice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Počádání kurzů a školení v oblasti průmyslového vlastnictví, licenční a autorsko-právní proble- matiky a nekalé soutěže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45314411

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
285925AB Banka, a.s. v likvidaci14799731Mladá Boleslav, Pivovarská 113
3389720ACONTIS, s r.o.25020048Česká Lípa, Lada 4
182847ACTIVA, spol. s r.o. AKTIVA, G.m.b.H. v jazyce německém. AKTIVA, Ltd. v jazyce anglickém.49621548Praha 4, Mikuleckého 1314/14
3224650AČ - STOM s.r.o. v likvidaci25704761Praha 9, Hornopočernická 286, PSČ 19704
1320742Advokátní kancelář JUDr. Aleš Vokálek, s.r.o.4666933Na Podkovce 281/10, Podolí, 147 00 Praha 4

Související osoby

#NázevICOAdresa
1219784ABAKUS Wirtschaftsprufung - und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.Salzburg - Rakousko, Schwarzenbergpromenade 39
16495BLECHA ADAM75593238Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
499615ŻYCZKOWSKI ADAMKonstancin - Jeziorna, Kościuszki 7, Polská republika
9198Brno ADAPO46905626Brno, Rybníček 11, PSČ 60300
207123BOROVIČKOVÁ ADRIÁNA67755046Hořátev 242, PSČ 28913