PATENTSERVIS Praha a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PATENTSERVIS Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1336. Její identifikační číslo je 45314411

Výpis z obchodního rejstříku PATENTSERVIS Praha a.s.

Datum zápisu: 11. 2. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1336

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r2xrs4i

Předmět podnikání: Nakladatelská činnost
Vydavatelská činnost
Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorsko- právní ochrany
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Počádání kurzů a školení v oblasti průmyslového vlastnictví,...
Poradenská činnost v oblasti poskytování odborné pomoci v licenční...
Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže

Adresa společnosti

Sídlo: Na Podkovce 281/10, 14700 Praha

Adresy: Praha 4 - Podolí, Na Podkovce 281/10, PSČ 14700
od 01. 07. 2012
Praha 4, Jivenská 1273/1
od 24. 04. 2001 od 01. 07. 2012
Praha 4, Jívenská 1273
od 10. 07. 1992 od 24. 04. 2001
Praha 6, Havlovská 3
od 11. 02. 1992 od 10. 07. 1992

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 06. 2015

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení závazků společnosti, jejího kapitálového posílení a zlepšení struktury pasiv v účetní bilanci, o částku 4.800.000,-Kč (slovy : čtyři miliony osm set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.600,-Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých). Akcie nebudou registrované.Emisní kurs nově upisovaných akcií se stanoví částkou 2.100,- Kč (dvatisícejednostokorun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se stanoví částkou 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio v celkové částce 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmillion pětsettisíc korun českých) bude po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku převedeno do rezervního fondu.S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Zvýšení základního kapitálu společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s., Praha 4, Jivenská 1273/1 a lhůta pro upisování akcií čini dva měsíce a začne běžet 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámen doporučeným dopisem.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností PATENTSERVIS Alicante S.A., proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení části peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky :- z faktury č. 11 ze dne 8.11.1999 vystavené PATENTSERVIS - Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s.na částku EUR 58.944,--- z faktury č. 12 ze dne 23.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha,a.s.na částku EUR 58.053,--- z faktury č. 16 ze dne 30.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.703,--- z faktury č. 18 ze dne 28.12.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.914,--Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil, že kurzem pro přepočet EUR na koruny české je stanoven kurz České národní banky ke dni doručení faktury a to u faktury číslo 11 - 36,23 Kč za 1 EUR, faktury číslo 12 - 36,12 Kč za 1 EUR, faktury číslo 16 - 35,90 Kč za 1 EUR a faktury číslo 18 - 36,13 Kč za 1 EUR.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovil souhlas se započtením výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. za společností PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu ve výši 6.300.000,-- Kč (slovy : šest milionů tři sta tisíc korun českých) včetně emisního ážia.Potvrzení auditora ze dne 2.12.2003 tvoří přílohu číslo 5 notářského zápisu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PATENTSERVIS ALICANTE, S.A., kterou má společnost PATENTSERVIS ALICANTE, S.A. vůči společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:a) smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě dvou měsíců. Lhůta začne běžet 30 dnů ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty budePATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001 - Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámendoporučeným dopisem.b) Místo uzavření smlouvy o započtení je v sídle společnosti PATENTSERVIS Praha , a.s., Praha 4,Jivenská 1273/1.c) Podpisy na smlouvě o započtení obou jejích stran musí být úředně ověřeny.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu rejstříkovému soudu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 01. 2004 od 03. 03. 2004

  Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, 252 42 Jesenice, Lísková 516
od 24. 04. 2001 od 09. 09. 2003

  Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 16.5.2000:1) částka, o níž se navrhuje zvýšení základního jmění:2 500 000,- Kč a nepřipouští se upisování akcií nad tuto částkunavrhovaného zvýšení základního jmění2) počet a jmenovitá honota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:2000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 250,- kč na jméno vlistinné podobě,3) využití přednostního práva:vylučuje se,4) nabídka určitému zájemci:akcie budou nabídnuty Patentservis Alicante S.A. se sídlem v03001-Alicante, Plza Calvo Sotelo, číslo 15.20, Španělsko,5) upisování akcií nepeněžitým vkladem:schvaluje se upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jepohledávka Patentservis Alicante S.A. ve výši 3 365 000,- Kčvůči PATENTSERVIS Praha a.s. vzniklá z licenční smlouvy ze dne1.1.1999,6) emisní kurs a emisní ážio:emisní kurs 2000 ks akcií činí 3 365 000,- Kč (tj. emisní kursjedné akcie 1 682,50), z toho emisní ážio činí 865 000,- Kč(tj. na jednu akcii je emisní ážio 432,50 Kč),7) lhůta pro upisování akcií:do dvou měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku,8) místo pro splacení nepeněžitého vkladu:sídlo společnosti Praha 4, Jívenská 1273/1,9) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:den účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, který nenastanedříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku a nastane před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 17. 07. 2000 od 30. 10. 2001

  Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílova 3308/27, Praha 4
od 07. 03. 2000 od 09. 09. 2003

  Údaje o zřízení: bylo splaceno 100% základního kapitálu.
od 07. 05. 1998 od 16. 06. 2015

  Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, Jordana Jovkova 3262, Praha 4
od 10. 07. 1992 od 24. 04. 2001

  Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílkova 3308/27, Praha 4
od 10. 07. 1992 od 07. 03. 2000

  Údaje o zřízení:akciová společnost byla zřízena jednorázově byly přijaty stanovy,zvoleno představenstvo, dozorčí rada, bylo spalceno více než30% základního akciového kapitálu.
od 11. 02. 1992 od 07. 05. 1998

Akcie

Počet: 90 ks v hodnotě: 160000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 06. 2015

Počet: 6 000 ks v hodnotě: 1600 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 10. 2001 od 03. 03. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Alicante PATENTSERVIS

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 01. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠKVOR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2001


Název/Jméno: POSPÍŠIL MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 2010 od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2005 od 15. 08. 2007


Název/Jméno: VOKÁLEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2001 od 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 od 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1992 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: HÁK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2001 od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1992 od 30. 10. 2001


Název/Jméno: RYCHLÍKOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: VOKÁLEK ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2007 od 17. 01. 2011


Název/Jméno: SOBOTKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2001 od 28. 07. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 05. 1998 od 30. 10. 2001
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 od 07. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: BRYCHTA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 od 20. 05. 2005


Název/Jméno: KOTHERA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 10. 2001 od 15. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 od 30. 10. 2001
Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1993 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: JAKL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2000 od 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 od 03. 02. 2000


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1992 od 03. 02. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: POSTLOVÁ MILUŠE

IČO: 47126043

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1998 od 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 od 07. 05. 1998


Název/Jméno: LANGOVÁ JIŘINA

IČO: 61165051

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 1997 od 30. 10. 2001


Název/Jméno: HLOUŽEK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 od 07. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: HOUŠKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 od 12. 09. 1997


Název/Jméno: STEHLÍK ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1993 od 07. 05. 1998


Název/Jméno: KRIŠTOUFEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 od 07. 05. 1993


Název/Jméno: NAGY PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 od 07. 05. 1993


Název/Jméno: KUNCE JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 od 21. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 433536

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 433536

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorsko- právní ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 433536

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 433536


Počádání kurzů a školení v oblasti průmyslového vlastnictví, licenční a autorsko-právní proble- matiky a nekalé soutěže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 433536

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti poskytování odborné pomoci v licenční problematice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 433536

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 433536

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45314411

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1579760AC SPORT,s.r.o. v likvidaci62579932Praha, 14000, Krč, Pod Višňovkou, 18
510053ACTIVA, spol. s r.o. AKTIVA, G.m.b.H. v jazyce německém. AKTIVA, Ltd. v jazyce anglickém.49621548Mikuleckého 1314/14, 14700 Praha
1057858AČ - STOM s.r.o. v likvidaci25704761Hornopočernická 286/2, 19700 Praha
1341580Advokátní kancelář JUDr. Aleš Vokálek, s.r.o.4666933Na Podkovce 281/10, 14700 Praha
2120122AHV, s.r.o.49973762Třebíč, 67401, Borovina, Pražská, 684/49
104129AIR - IM.EX world cargo, s.r.o. v likvidaci25063006Finská 2260, 27201 Kladno
1301988ALFA - MOBIL s.r.o. v likvidaci25719211Malá Štěpánská 542/14, 12000 Praha
666325Alfa-Invest, akciová společnost45306010České Budějovice, 37136, České Budějovice 3, Rudolfovská tř., 202
811906ALPEX spol. s r.o. v likvidaci18188681Křižíkova 1590, 25601 Benešov
986714Atlas System s.r.o.25643762Dieselova 348, 10900 Praha
886661B o h e m i a G r a n i t , spol. s r.o.62024213Třebotov, 25226, Třebotov, ., 698
1094167BEL-INVEST, s.r.o., v likvidaci45279675Klimentská 1652/36, 11000 Praha
83506Bohemian Bussines Center a.s. v likvidaci23051Praha, 15000, Smíchov, nám. 14. října, 1307/2
2169717Bowling Club S, s.r.o. v likvidaci25708210Rubensova 2238/4, 10000 Praha
468480BURGERSDIJK HOLIDAY CENTER s.r.o. v likvidaci27190862Štichova 648/40, 14900 Praha
1073838Bytové družstvo 2068 - 206925478451Louny, 17.listopadu čp. 2068, PSČ 440 01
84768Bytové družstvo Kloboukova 2225 a 222627064573Kloboukova 2225/26, 14800 Praha
975181Consumer Data, s.r.o., v likvidaci26161958Ve Smečkách 601/21, 11000 Praha
64645Czech Trade Development, a.s.60197978Mikuleckého 1314/14, 14700 Praha
1205773CZECH-NED TOURIST,spol.s r.o. " v likvidaci "63981238Nad vrbami 472/9, 10300 Praha
730116Českomoravská plavební společnost, spol. s r.o. v likvidaci25360566Jankovcova 1366, 17000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
959565DARSCH spol. s r.o. v likvidaci40762017K Zeleným domkům 178/38, 14800 Praha
572378DVORANA ,a.s. v likvidaci61858242Belgická 394/23, 12000 Praha
311059EGI, a.s. v likvidaci60721332Milady Horákové 109/108, 16000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
87803ADAM VLASTIMIL12578151Písnická 753/46, 14200 Praha
357889BADMAEV NARN24731081Janského 2437/15, 15500 Praha
278496BAIER MARTIN49728211U Slavie 1389/6, 10000 Praha
6800BAJER MIROSLAV88867641náměstí Svobody 93/22, 60200 Brno
19915BALÁK PAVEL15912230Višňová 1344/23, 14000 Praha
201411BALVÍN JAROSLAV64159850Novodvorská 175, 28401 Kutná Hora
221985BARTONĚK PETR87859688Hodakova 576/20, 66441 Troubsko
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
14739BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
84470BAŠTOVÁ JAROSLAVA15267342Nad Plovárnou 3739/14, 58601 Jihlava
193632BEDNÁŘ JOSEF74226924123, 67905 Křtiny
67025BĚLOCH JOSEF10168516Thomayerova 751/3, 14000 Praha
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
234094BIMKA VLADIMÍR67594263Újezd u Brna, 66453, Újezd u Brna, Hybešova, 964
933323BITAROVEC PAVEL2354497Nad Petruskou 2531/8A, 12000 Praha
187309BLAHOUT PETR75415640Hroznatova 483/7, 35301 Mariánské Lázně
319040BLÁHOVÁ VLASTA45970777U Bažantnice 788, 53803 Heřmanův Městec
288353BLAHUTA PETR48407844513, 73901 Baška
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
49549BLAŽEK PETR67475621Fortenská 137, 53701 Chrudim
107870BÖHM TOMÁŠ66486971Nerudova 209/10, 11800 Praha
545106BÖHM VLASTIMIL18940722Choceradská 309, 25162 Svojetice
337140BOROVKA PAVEL66891922Suchý vršek 2098/51, 15800 Praha
584969BOUŠKA KAREL61363146Vědomice, 41301, Vědomice, , 144

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
490029Advance Health Economic Solutions s.r.o.5324718Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
2876441Advance Healthcare Management Consulting s.r.o.24125229Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
3322142Advance Healthcare Management Institute s.r.o.28986024Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
3328334Advance Hospital Analytics s.r.o.1702513Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
875483ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.26462141Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1341580Advokátní kancelář JUDr. Aleš Vokálek, s.r.o.4666933Na Podkovce 281/10, 14700 Praha
3431205Aeroclub Loop & Roll, o.s.22679596Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
325888Alba a.s.63998165Levá 311/6, 14700 Praha
1587760Alleyway frame s.r.o.5607001Levá 375/5, 14700 Praha
1329013ALTVATER SULO Praha s.r.o. v likvidaci62414071Pod Klaudiánkou 285/23, 14700 Praha
1509017ART 42 s.r.o.24163651Na Podkovce 270/4, 14700 Praha
1886192BEROX Machine Tool Co Ltd41186311Pod Klaudiánkou 285/23, 14700 Praha
3232108BluePost Ventures, s.r.o.27147142Levá 375/5, 14700 Praha
2755428BYLANDER, spol. s r.o.49357433Na Zlatnici 265/3, 14700 Praha
2903610C.I.S. consulting, s.r.o.24139190Levá 375/5, 14700 Praha
230800CENTURION flyers, z.s.1463781Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1887224CONVIST s.r.o. v likvidaci26176726Pod Klaudiánkou 271/4A, 14700 Praha
1542613Česko-čínská smíšená obchodní a průmyslová komora26429578Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1221737Dentální centrum Podkovka, s.r.o.28992946Na Podkovce 270/4, 14700 Praha
2323291DM Communication,s.r.o.25058797Levá 602/8, 14700 Praha
2611295EMGE, spol. s r.o.27731685Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1766925Eva Fischmann s.r.o.2732165Pravá 287/18, 14700 Praha
1134033Festival Sporťáček, z.s.22839186Levá 29/3, 14700 Praha
2516140GANESH Enterprise s.r.o.3075192Pravá 287/18, 14700 Praha
3453705hARTS s.r.o.28524144Levá 375/5, 14700 Praha

Fyzické osoby v okolí