PATENTSERVIS Praha a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PATENTSERVIS Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1336. Její identifikační číslo je 45314411 a sídlo firmy je Praha 4 - Podolí, Na Podkovce 281/10, PSČ 14700.

Výpis z obchodního rejstříku PATENTSERVIS Praha a.s.

Datum zápisu: 11. 2. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1336

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r2xrs4i

Předmět podnikání: Nakladatelská činnost
Vydavatelská činnost
Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorsko- právní ochrany
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Počádání kurzů a školení v oblasti průmyslového vlastnictví,...
Poradenská činnost v oblasti poskytování odborné pomoci v licenční...
Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže

Adresa společnosti

Sídlo: Na Podkovce 281/10, 14700 Praha

Adresy: Praha 4 - Podolí, Na Podkovce 281/10, PSČ 14700
od 01. 07. 2012
Praha 4, Jivenská 1273/1
od 24. 04. 2001 do 01. 07. 2012
Praha 4, Jívenská 1273
od 10. 07. 1992 do 24. 04. 2001
Praha 6, Havlovská 3
od 11. 02. 1992 do 10. 07. 1992

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 06. 2015

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení závazků společnosti, jejího kapitálového posílení a zlepšení struktury pasiv v účetní bilanci, o částku 4.800.000,-Kč (slovy : čtyři miliony osm set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.600,-Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých). Akcie nebudou registrované.Emisní kurs nově upisovaných akcií se stanoví částkou 2.100,- Kč (dvatisícejednostokorun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se stanoví částkou 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio v celkové částce 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmillion pětsettisíc korun českých) bude po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku převedeno do rezervního fondu.S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Zvýšení základního kapitálu společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s., Praha 4, Jivenská 1273/1 a lhůta pro upisování akcií čini dva měsíce a začne běžet 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámen doporučeným dopisem.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností PATENTSERVIS Alicante S.A., proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení části peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky :- z faktury č. 11 ze dne 8.11.1999 vystavené PATENTSERVIS - Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s.na částku EUR 58.944,--- z faktury č. 12 ze dne 23.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha,a.s.na částku EUR 58.053,--- z faktury č. 16 ze dne 30.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.703,--- z faktury č. 18 ze dne 28.12.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.914,--Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil, že kurzem pro přepočet EUR na koruny české je stanoven kurz České národní banky ke dni doručení faktury a to u faktury číslo 11 - 36,23 Kč za 1 EUR, faktury číslo 12 - 36,12 Kč za 1 EUR, faktury číslo 16 - 35,90 Kč za 1 EUR a faktury číslo 18 - 36,13 Kč za 1 EUR.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovil souhlas se započtením výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. za společností PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu ve výši 6.300.000,-- Kč (slovy : šest milionů tři sta tisíc korun českých) včetně emisního ážia.Potvrzení auditora ze dne 2.12.2003 tvoří přílohu číslo 5 notářského zápisu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PATENTSERVIS ALICANTE, S.A., kterou má společnost PATENTSERVIS ALICANTE, S.A. vůči společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:a) smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě dvou měsíců. Lhůta začne běžet 30 dnů ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty budePATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001 - Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámendoporučeným dopisem.b) Místo uzavření smlouvy o započtení je v sídle společnosti PATENTSERVIS Praha , a.s., Praha 4,Jivenská 1273/1.c) Podpisy na smlouvě o započtení obou jejích stran musí být úředně ověřeny.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu rejstříkovému soudu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 01. 2004 do 03. 03. 2004

  Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, 252 42 Jesenice, Lísková 516
od 24. 04. 2001 do 09. 09. 2003

  Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 16.5.2000:1) částka, o níž se navrhuje zvýšení základního jmění:2 500 000,- Kč a nepřipouští se upisování akcií nad tuto částkunavrhovaného zvýšení základního jmění2) počet a jmenovitá honota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:2000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 250,- kč na jméno vlistinné podobě,3) využití přednostního práva:vylučuje se,4) nabídka určitému zájemci:akcie budou nabídnuty Patentservis Alicante S.A. se sídlem v03001-Alicante, Plza Calvo Sotelo, číslo 15.20, Španělsko,5) upisování akcií nepeněžitým vkladem:schvaluje se upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jepohledávka Patentservis Alicante S.A. ve výši 3 365 000,- Kčvůči PATENTSERVIS Praha a.s. vzniklá z licenční smlouvy ze dne1.1.1999,6) emisní kurs a emisní ážio:emisní kurs 2000 ks akcií činí 3 365 000,- Kč (tj. emisní kursjedné akcie 1 682,50), z toho emisní ážio činí 865 000,- Kč(tj. na jednu akcii je emisní ážio 432,50 Kč),7) lhůta pro upisování akcií:do dvou měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku,8) místo pro splacení nepeněžitého vkladu:sídlo společnosti Praha 4, Jívenská 1273/1,9) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:den účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, který nenastanedříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku a nastane před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 17. 07. 2000 do 30. 10. 2001

  Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílova 3308/27, Praha 4
od 07. 03. 2000 do 09. 09. 2003

  Údaje o zřízení: bylo splaceno 100% základního kapitálu.
od 07. 05. 1998 do 16. 06. 2015

  Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, Jordana Jovkova 3262, Praha 4
od 10. 07. 1992 do 24. 04. 2001

  Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílkova 3308/27, Praha 4
od 10. 07. 1992 do 07. 03. 2000

  Údaje o zřízení:akciová společnost byla zřízena jednorázově byly přijaty stanovy,zvoleno představenstvo, dozorčí rada, bylo spalceno více než30% základního akciového kapitálu.
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1998

Akcie

Počet: 90 ks v hodnotě: 160000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 06. 2015

Počet: 6 000 ks v hodnotě: 1600 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 10. 2001 do 03. 03. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Alicante PATENTSERVIS

Adresa: 03001 Alicante, Španělské království, Plaza Montaneta 4, Španělské království
od 16. 06. 2015
03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2,, Španělské království
od 14. 01. 2004 do 16. 06. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 01. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠKVOR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2001

Adresa: Kloboukova 2225/26, Chodov, 148 00 Praha 4
od 13. 03. 2016
Praha 4, Kloboukova 2225/26, PSČ 14900
od 30. 10. 2001 do 13. 03. 2016


Název/Jméno: POSPÍŠIL MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 2010 do 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2005 do 15. 08. 2007

Adresa: Vodnická 397/53, Újezd, 149 00 Praha 4
od 27. 02. 2016
Praha 4 - Újezd u Průhonic, Vodnická 397/53, PSČ 14900
od 28. 07. 2010 do 27. 02. 2016
Praha 4 - Újezd, Vodnická 397/53, PSČ 14900
od 20. 05. 2005 do 15. 08. 2007


Název/Jméno: VOKÁLEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2001 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Petržílova 3308/27, Modřany, 143 00 Praha 4
od 10. 08. 2015
Praha 4, Petržílova 3308/27, PSČ 14300
od 17. 01. 2011 do 10. 08. 2015
Praha 4, Petržílkova 3308/27, PSČ 14300
od 30. 10. 2001 do 30. 10. 2001
Praha 4, Petržílova 3308/27
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
Praha 4, Petržilkova 3308/27
od 10. 07. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: HÁK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2001 do 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1992 do 30. 10. 2001

Adresa: Lísková 516, 252 42 Jesenice
od 06. 08. 2015
Jesenice, Lísková 516, PSČ 25242
od 24. 04. 2001 do 06. 08. 2015
Praha 4, Jordana Jovkova 3262
od 10. 07. 1992 do 24. 04. 2001


Název/Jméno: RYCHLÍKOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 17. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 2, Bělehradská 440/59, PSČ 12000
od 20. 01. 2011
Praha 2, Bělehradská 59, PSČ 12000
od 30. 10. 2001 do 20. 01. 2011
Praha 2, Bělehradská 59
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: VOKÁLEK ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2007 do 17. 01. 2011

Adresa: Praha 4 - Modřany, Petržílova 3308/27, PSČ 14300
od 15. 08. 2007


Název/Jméno: SOBOTKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2001 do 28. 07. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 05. 1998 do 30. 10. 2001
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 5, Seydlerova 2150/5, PSČ 15800
od 30. 10. 2001 do 28. 07. 2010
Praha 5, Seydlerova 2150
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: BRYCHTA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 do 20. 05. 2005

Adresa: Praha 4, Jordana Jovkova 3251/1, PSČ 14300
od 30. 10. 2001 do 20. 05. 2005
Praha 4, Jordana Jovkova 3251
od 03. 02. 2000 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: KOTHERA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 10. 2001 do 15. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001
Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1993 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 10, Tichonická 1060/29, PSČ 10400
od 30. 10. 2001 do 15. 08. 2007
Praha 10 - Uhříněves, Tichonická 1060/29, PSČ 10400
od 24. 04. 2001 do 30. 10. 2001
Praha 4, Tererova 11
od 21. 12. 1995 do 24. 04. 2001
Praha 4, Terrerova 11
od 07. 05. 1993 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: JAKL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2000 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 do 03. 02. 2000

Adresa: Praha 1, Žatecká 8, PSČ 11000
od 03. 02. 2000 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1992 do 03. 02. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Vavřinec, Žíšov 56
od 07. 05. 1998 do 03. 02. 2000
Praha 4, Jordana Jovkova 3255/9
od 10. 07. 1992 do 07. 05. 1998
Praha 4, J.Jovkova 3255/9
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: POSTLOVÁ MILUŠE

IČO: 47126043

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1998 do 30. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998

Adresa: Praha 9, Vratimovská 485
od 21. 12. 1995 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: LANGOVÁ JIŘINA

IČO: 61165051

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 1997 do 30. 10. 2001

Adresa: Praha 10, Přistoupimská 10/395
od 12. 09. 1997 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: HLOUŽEK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 10, Veronské nám. 334
od 21. 12. 1995 do 07. 05. 1998
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: HOUŠKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 12. 09. 1997

Adresa: Praha 2, Římská 27
od 21. 12. 1995 do 12. 09. 1997
,
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: STEHLÍK ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1993 do 07. 05. 1998

Adresa: Plzeň, Tachovská 49
od 07. 05. 1993 do 07. 05. 1998


Název/Jméno: KRIŠTOUFEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993

Adresa: Pečky, V Horkách 956
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993


Název/Jméno: NAGY PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993

Adresa: ,
od 11. 02. 1992 do 07. 05. 1993


Název/Jméno: KUNCE JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Baráškova 1592
od 11. 02. 1992 do 21. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1997

Odpovědní zástupci: JUDr. Jan Hák, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1997

Odpovědní zástupci: JUDr. Jan Hák, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorsko- právní ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Odpovědní zástupci: JUDr. Jan Hák, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Odpovědní zástupci: JUDr. Jan Hák, Ph.D.


Počádání kurzů a školení v oblasti průmyslového vlastnictví, licenční a autorsko-právní proble- matiky a nekalé soutěže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Odpovědní zástupci: JUDr. Jan Hák, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti poskytování odborné pomoci v licenční problematice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Odpovědní zástupci: JUDr. Jan Hák, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Odpovědní zástupci: JUDr. Jan Hák, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45314411

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2773642AB Banka, a.s. v likvidaci14799731Pivovarská 113/1, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
1579760AC SPORT,s.r.o. v likvidaci62579932Praha 4, Pod Višňovkou 18
2878257ACONTIS, s r.o.25020048Česká Lípa, Lada 4
510053ACTIVA, spol. s r.o. AKTIVA, G.m.b.H. v jazyce německém. AKTIVA, Ltd. v jazyce anglickém.49621548Praha 4, Mikuleckého 1314/14
1057858AČ - STOM s.r.o. v likvidaci25704761Hornopočernická 286/2, Kbely, 197 00 Praha 9
1341580Advokátní kancelář JUDr. Aleš Vokálek, s.r.o.4666933Na Podkovce 281/10, Podolí, 147 00 Praha 4
2120122AHV, s.r.o.49973762Pražská 684/49, 674 01 Třebíč
104129AIR - IM.EX world cargo, s.r.o. v likvidaci25063006Kladno, Finská 2260, PSČ 27200
1301988ALFA - MOBIL s.r.o. v likvidaci25719211Malá Štěpánská 542/14, Nové Město, 120 00 Praha 2
666325Alfa-Invest, akciová společnost45306010České Budějovice, Rudolfovská 202, PSČ 37136
811906ALPEX spol. s r.o. v likvidaci18188681Křižíkova 1590, 256 01 Benešov
986714Atlas System s.r.o.25643762Praha lO, Dieselova č.p. 348, PSČ 10900
2634723Avrora Praha s.r.o., v likvidaci28183681Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 13000
2669910AXON, spol. s r.o.48170780Pod Harfou 938/60, Vysočany, 190 00 Praha 9
886661B o h e m i a G r a n i t , spol. s r.o.62024213Třebotov E 698, 252 26 Roblín
1094167BEL-INVEST, s.r.o., v likvidaci45279675Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1
3264723BERO + K s.r.o. v likvidaci25725581Praha 8, Lublinská 577/13
83506Bohemian Bussines Center a.s. v likvidaci23051nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha
2169717Bowling Club S, s.r.o. v likvidaci25708210Rubensova 2238/4, Strašnice, 100 00 Praha 10
468480BURGERSDIJK HOLIDAY CENTER s.r.o. v likvidaci27190862Praha 4 - Háje, Štichova 648/40, PSČ 14900
1073838Bytové družstvo 2068 - 206925478451Louny, 17.listopadu čp. 2068, PSČ 44001
84768Bytové družstvo Kloboukova 2225 a 222627064573Praha 4, Kloboukova ulice 2225/26, PSČ 14800
3302327Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.29128218Masečín 119, 252 07 Štěchovice
3288439CETOS s.r.o.44269536Hnězdenská 767/2c, Troja, 181 00 Praha 8
2471721Clean water s.r.o. v likvidaci25798081Králův Dvůr u Berouna, Na Poříčí 80, PSČ 26701

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
87803ADAM VLASTIMIL12578151Písnická 753/46, 14200 Praha
457326ANDER JAN18424678Volutová 2524/12, 15800 Praha
325974BAČOVÁ EVA63002809Sklářská 600/12, 75701 Valašské Meziříčí
357889BADMAEV NARN24731081Janského 2437/15, 15500 Praha
1317938BAHNÍKOVÁ MARCELA74600796Košnarova 1040, 28911 Pečky
278496BAIER MARTIN49728211U Slavie 1389/6, 10000 Praha
6800BAJER MIROSLAV88867641náměstí Svobody 93/22, 60200 Brno
19915BALÁK PAVEL15912230Višňová 1344/23, 14000 Praha
201411BALVÍN JAROSLAV64159850Novodvorská 175, 28401 Kutná Hora
1153977BARBOŘÁK VLASTIMIL43826601Linecká 350, 38241 Kaplice
638550BARTÁSEK VÁCLAV424869215. května 798/62, 14000 Praha
221985BARTONĚK PETR87859688Hodakova 576/20, 66441 Troubsko
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
14739BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
84470BAŠTOVÁ JAROSLAVA15267342Nad Plovárnou 3739/14, 58601 Jihlava
193632BEDNÁŘ JOSEF74226924123, 67905 Křtiny
67025BĚLOCH JOSEF10168516Thomayerova 751/3, 14000 Praha
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
54748BERÁNEK JIŘÍ71516247Svatopluka Čecha 413/7, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
234094BIMKA VLADIMÍR67594263Újezd u Brna, 66453, Újezd u Brna, Hybešova, 964
933323BITAROVEC PAVEL2354497Nad Petruskou 2531/8A, 12000 Praha
187309BLAHOUT PETR75415640Hroznatova 483/7, 35301 Mariánské Lázně
319040BLÁHOVÁ VLASTA45970777U Bažantnice 788, 53803 Heřmanův Městec
288353BLAHUTA PETR48407844513, 73901 Baška

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Adresa: Praha 9, Dobratická 523
Fyzická osoba: Eduard Lázok75416671Neštěmická 723/31, 40007 Ústí nad Labem
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Jaroslava Kubalová87658364120, 79827 Vrchoslavice
Fyzická osoba: Petr Valíček66184487Okružní 417, 75501 Vsetín
Firma: CON INVEST STAVEBNÍ, s.r.o. v likvidaci25704877Dobříš, Za Pivovarem 3, PSČ 26301
Fyzická osoba: Juraj Vrábel60923440Chrudim, 53701, Chrudim IV, Strojařů, 1151
Fyzická osoba: EDIC12232971Vrchlického 564, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: Bytové družstvo Karla IV. "v likvidaci"27525309Karla IV. 44, 530 02 Pardubice 2
Firma: Národní centrum sociálních studií, o.p.s.26698455Praha 2, Na Moráni 4, PSČ 12000
Firma: APOLMONT JOBS s.r.o.2674424Potoční 1091, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Fyzická osoba: Jiří Walder5423864Bezručova 345, 73552 Bohumín
Fyzická osoba: Lenka Uhrová74695533Josefa Kotase 188/7A, 73601 Havířov
Fyzická osoba: Thai Vu Duc66460441Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Hošťálkova, 1095/36

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
875483ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.26462141Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1329013ALTVATER SULO Praha s.r.o. v likvidaci62414071Pod Klaudiánkou 285/23, 14700 Praha
1509017ART 42 s.r.o.24163651Na Podkovce 270/4, 14700 Praha
3168186AUSTRODŮM spol. s r.o.45311978Levá 291/4, 14700 Praha
490029Advance Health Economic Solutions s.r.o.5324718Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
2876441Advance Healthcare Management Consulting s.r.o.24125229Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
3322142Advance Healthcare Management Institute s.r.o.28986024Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
3328334Advance Hospital Analytics s.r.o.1702513Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
1341580Advokátní kancelář JUDr. Aleš Vokálek, s.r.o.4666933Na Podkovce 281/10, 14700 Praha
3431205Aeroclub Loop & Roll, o.s.22679596Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
325888Alba a.s.63998165Praha 4 - Podolí, Levá 6/311, PSČ 14700
1587760Alleyway frame s.r.o.5607001Levá 375/5, 14700 Praha
1886192BEROX Machine Tool Co Ltd41186311Pod Klaudiánkou 285/23, 14700 Praha
2755428BYLANDER, spol. s r.o.49357433Na Zlatnici 265/3, 14700 Praha
3232108BluePost Ventures, s.r.o.27147142Levá 375/5, 14700 Praha
2903610C.I.S. consulting, s.r.o.24139190Levá 375/5, 14700 Praha
230800CENTURION flyers, z.s.1463781Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1887224CONVIST s.r.o. v likvidaci26176726Pod Klaudiánkou 271/4A, 14700 Praha
2323291DM Communication,s.r.o.25058797Levá 602/8, 14700 Praha
1221737Dentální centrum Podkovka, s.r.o.28992946Na Podkovce 270/4, 14700 Praha
2611295EMGE, spol. s r.o.27731685Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1766925Eva Fischmann s.r.o.2732165Pravá 287/18, 14700 Praha
1134033Festival Sporťáček, z.s.22839186Levá 29/3, 14700 Praha
2516140GANESH Enterprise s.r.o.3075192Pravá 287/18, 14700 Praha
989084IPS - Integrated Power Solutions, s.r.o.2364450Levá 29/3, 14700 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
989312Amy Love Van Dyke4330978Levá 29/3, 14700 Praha
2804941D´Souza Savio Peter Dominic71901825Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1412887Peter Jurčišin - Speed49346679Pravá 287/18, 14700 Praha
1855401Magdaléna Losová - LOS16066707Na Podkovce 268/2, 14700 Praha
314434Láska Josef, JUDr.AK - Vítek a Mrázek18403824Pod Klaudiánkou 271/4A, 14700 Praha
69994Anděl Petr72727608Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
550665Atabaev Dilshodbek28720202Na Zlatnici 938/7, 14700 Praha
2789396Bakhtina Svetlana26496798Praha, 14700, Podolí, Na Podkovce, 80/5
2425214Belskyi Andrii5098297Levá 375/5, 14700 Praha
2770755Bennett Antony71282904Levá 375/5, 14700 Praha
781496Beringerová Vanda66254094Pod Klaudiánkou 271/4A, 14700 Praha
895239Beňa Lukáš5138515Levá 375/5, 14700 Praha
2764100Boudný Miroslav73392197Levá 311/6, 14700 Praha
2521121CORMORAN LOS -41844904Na Podkovce 268/2, 14700 Praha
2283718Chang Carrie Yetreen5398134Na Podkovce 282/12, 14700 Praha
1985880Chladová Veronika1635603Levá 29/3, 14700 Praha
1676762Chvojková Veronika1862405Levá 29/3, 14700 Praha
1060435DUBA Jan72022051Na Podkovce 270/4, 14700 Praha
1114767Duhan Peter87416549Levá 375/5, 14700 Praha
417916Dvorský Jakub42506450Levá 375/5, 14700 Praha
754915Folbrechtová Marcela71480382Levá 311/6, 14700 Praha
1723224Fraher Hannah Elisabeth3976891Levá 29/3, 14700 Praha
74994Freiberg Lucie87050579Levá 375/5, 14700 Praha
90391GELATKOVÁ Sabina72551356Na Podkovce 270/4, 14700 Praha
2368890Gemza Petr87568071Levá 375/5, 14700 Praha