Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2738. Její identifikační číslo je 61858692

Výpis z obchodního rejstříku Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Datum zápisu: 19. 9. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2738

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v48fm3u

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21

Adresy: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4
od 08. 02. 2013 od 08. 02. 2013
Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 11000
od 03. 04. 2002 od 08. 02. 2013
Praha 1, Truhlářská 9
od 31. 01. 1997 od 03. 04. 2002
Praha 1, Školská 3
od 11. 09. 1995 od 31. 01. 1997
Praha 1, Spálená 16
od 19. 09. 1994 od 11. 09. 1995

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 16. 07. 2014

  Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013.
od 30. 06. 2013

  1. Valná hromada společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 11.8.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 194.742.752 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši cca 91,13% na základním kapitálu společnosti.2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 13,40 Kč (slovy: třináct korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16 19 05 81, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 18/12425932/05, ze dne 29.7.2005 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 28.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 13,40 Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcionářům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnostia zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 14. 09. 2005 od 15. 01. 2007

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539.
od 01. 10. 2004

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730.
od 01. 08. 2003

  a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku100.000.000,- Kč ze stávající částky 110.000.000,- Kč na částku210.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusůnových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši100.000,- Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisníkurs každé z upisovaných akcií činí 150.000,- Kč, přičemž z tétočástky emisního kursu tvoří jmenovitá hodnota každé z akciíčástku 100.000,- Kč a emisní ážio každé z upisovaných akciíčástku 50.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí150.000.000,- Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážiovšech upisovaných akcií částka 50.000.000,- Kč.c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnostiještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svéhopřednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. §203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vplatném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšenízákladního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je Jediný akcionář Společnosti.d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsáníakcií mezi Jediným akcionářem (t.j. společností Česká pojišťovnaa.s.) a Společností ( Penzijní fond České pojišťvny, a.s.),podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platnémznění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovnaa.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč každá v zaknihované podobě.Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslánJedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnostidoručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst.4 obchodního zákoníku v platném znění.Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akciíJedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti jeoprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylozapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátektéto lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisemdo jeho sídla.Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímtorozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno vsouladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsanýchakcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěchzvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelemSpolečnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300,vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, t.j. ve lhůtě 14 dnů odedne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií.
od 06. 02. 2002 od 10. 04. 2002

  Základní jmění ve výši 110 000 00,- Kč bylo splaceno.
od 13. 02. 1997 od 13. 11. 2002

  Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlemv Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45 27 29 56
od 13. 02. 1997 od 13. 11. 2002

  Česká pojišťovna a.s. jako jediný akcionář Penzijního fonduČeské pojišťovny, akciové společnosti, rozhodl dne 3.1.1997ve smyslu § 190 a 202 odst. 5 - § 205 obchodního zákoníkuo zvýšení základního jmění společnosti Penzijní fond Česképojišťovny, akciová společnost, z dosavadních 50 000 000,-Kč na 110 000 000,- Kč, tedy o 60 000 000,- Kč upsánímnových akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění byloučiněno formou notářského zápisu a jeho obsah je uvedenv bodech 1.- 5. tohoto notářského zápisu.
od 31. 01. 1997 od 13. 02. 1997

Akcie

Počet: 300 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 07. 2012

Počet: 213 699 560 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2004 od 11. 07. 2012

Počet: 2 100 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 04. 2002 od 01. 10. 2004

Počet: 1 100 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 02. 2002 od 10. 04. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: CP Strategic Investments N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 03. 2013


Název/Jméno: Česká pojišťovna a.s.

IČO: 45272956

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 11. 2005 od 13. 03. 2013
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 11. 2002 od 01. 10. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

IČO: 15922341

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2015 od 26. 01. 2016


Název/Jméno: CHROMČÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 2015 od 08. 01. 2016


Název/Jméno: VYSOUDIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: HOMOLKA MARCEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 06. 2015


Název/Jméno: PŠAIDL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 03. 2015 od 08. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2014 od 27. 03. 2015


Název/Jméno: ŽBEL MIROSLAV

IČO: 72369639

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2015


Název/Jméno: BOHUMSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 2015


Název/Jméno: COLOCCI GIANLUCA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2014 od 26. 01. 2016


Název/Jméno: FIALKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2014 od 20. 07. 2015
Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 1997 od 06. 02. 2002


Název/Jméno: HLAVA ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2010 od 11. 11. 2013


Název/Jméno: TILLINGER ŠTEFAN

IČO: 65146298

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2012 od 12. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2009 od 08. 11. 2010


Název/Jméno: BEZDĚK VLADIMÍR

IČO: 18450423

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 08. 2013 od 12. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2013 od 15. 08. 2013


Název/Jméno: MAFFIOLI MARCO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2013 od 03. 09. 2014


Název/Jméno: MLYNÁŘ JAROSLAV

IČO: 66890802

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2013 od 27. 03. 2015


Název/Jméno: ROMÁNEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2012 od 02. 08. 2013


Název/Jméno: MATOUŠEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 2009 od 02. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 2002 od 16. 12. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2002 od 03. 04. 2002


Název/Jméno: ŘEHÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 12. 2010 od 09. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2010 od 28. 12. 2010


Název/Jméno: KOPECKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2010 od 07. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 12. 2004 od 24. 11. 2009


Název/Jméno: ŠOUKAL PAVEL

IČO: 65331770

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2010 od 27. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2009 od 19. 03. 2010


Název/Jméno: VODIČKA IVAN

IČO: 15290581

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2010 od 03. 09. 2010


Název/Jméno: Kravina Lorenzo

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2010 od 09. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2008 od 19. 03. 2010


Název/Jméno: PERGL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2009 od 27. 03. 2015


Název/Jméno: CITTERBERGOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2008 od 16. 12. 2009


Název/Jméno: DOLANSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2008 od 16. 12. 2009


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 2008 od 24. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 09. 1997 od 18. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 1997 od 23. 09. 1997


Název/Jméno: LAZOSOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 od 08. 09. 2008


Název/Jméno: KOCSISOVÁ DARINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 11. 2002 od 16. 12. 2009


Název/Jméno: STŘEDOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2007 od 16. 12. 2009


Název/Jméno: ŠROLLER VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 od 08. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 od 31. 01. 1997


Název/Jméno: FILIP VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2006 od 19. 03. 2010


Název/Jméno: MASTNÍK MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2006 od 08. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 06. 02. 2002 od 08. 06. 2006


Název/Jméno: ŠRAJER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2006 od 07. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2002 od 27. 06. 2005


Název/Jméno: BRŮHA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 2005 od 07. 09. 2006


Název/Jméno: VRBA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 2005 od 23. 03. 2009


Název/Jméno: OBST PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 2004 od 03. 11. 2008


Název/Jméno: HLAVÁČ PAVEL

IČO: 44365756

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 2004 od 23. 03. 2009


Název/Jméno: MACHANEC TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 12. 2004 od 24. 11. 2009


Název/Jméno: KESSLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 09. 1997 od 06. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 od 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 od 31. 01. 1997
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 od 26. 09. 1995


Název/Jméno: VOHRADSKÁ BOHUSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 od 06. 12. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2002 od 13. 11. 2002
Dozorčí rada - člen-předseda dozorčí rady
od 29. 12. 1998 od 06. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 1997 od 29. 12. 1998


Název/Jméno: PEŘINA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 1998 od 06. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1997 od 29. 12. 1998


Název/Jméno: STUPKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2002 od 06. 12. 2004


Název/Jméno: PONCAR PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 02. 2002 od 13. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 1997 od 06. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 01. 1997 od 23. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 1995 od 31. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 1994 od 26. 09. 1995


Název/Jméno: GISTR PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1999 od 13. 11. 2002


Název/Jméno: SEDLÁČEK PETR

IČO: 72384646

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1998 od 06. 02. 2002


Název/Jméno: MARTINEC IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 1997 od 01. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 od 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 od 31. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 od 26. 09. 1995


Název/Jméno: TROJAN JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 od 18. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 od 31. 01. 1997


Název/Jméno: MAZÁNEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 od 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 od 31. 01. 1997


Název/Jméno: SEGER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 od 01. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 od 31. 01. 1997


Název/Jméno: BOČINSKÝ VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 od 06. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 od 31. 01. 1997


Název/Jméno: VOSTRUHA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 od 23. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1995 od 31. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 od 26. 09. 1995


Název/Jméno: ŠKOPOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 od 18. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 od 31. 01. 1997


Název/Jméno: BURDA MILOSLAV

IČO: 5217440

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1995 od 31. 01. 1997


Název/Jméno: ŠEDINA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 1994 od 26. 09. 1995


Název/Jméno: DOLEJŠÍ BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 od 26. 09. 1995


Název/Jméno: ŠVEC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 od 11. 09. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61858692

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
1405031. moravskoslezská elektromontážní společnost s.r.o. - v likvidaci60704403Šámalova 743/101, 61500 Brno
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
212976Agrokomplex Šumava s.r.o.63910390Pivovarská 197, 38301 Prachatice
729611AGROMERAN a.s.2554956157, 59242 Jimramov
57382ALCOMA a.s.60472405Vinšova 3276/11, 10600 Praha
698255Alkona Invest a.s.63999986Praha, 11000, , Klimentská, 22
857463ANC COMPONENTS s.r.o.27699218Nábřeží 737, 76001 Zlín
209813ANC real, a.s.5593026Nábřeží 737, 76001 Zlín
656575AUTOREPARIN a.s.46708693Kladenská 287/4, 46007 Liberec
382487AVIAREPS, s.r.o.25503936Na Rybníčku 1329/5, 12000 Praha
929958BENX s.r.o.63906082Sídliště 385, 38422 Vlachovo Březí
115332Bytové družstvo Třebenická25609149Praha 8 - Kobylisy, Třebenická 1289
80506Bytové družstvo U Kapslovny 188126722054U zásobní zahrady 1881/1, 13000 Praha
251742C V Z spol. s r.o.472167011, 38473 Vacov
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram
390668CORIS Praha a. s.41693001Praha 4, Sdružení 2
396869Česká asociace pojišťoven49624024Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha
238859ČESKÁ KUCHYNĚ s.r.o.45801894Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
874668ČP Distribuce s.r.o.44795084Bělehradská 299/132, 12000 Praha
658817ČP finanční služby a.s.26117193Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
494629ČP INVEST investiční společnost, a.s.43873766Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
767326ČP PARTNER, a.s. v likvidaci25670344Praha, 14800, Chodov, Kaplanova, 2252/8
298857ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB45534306Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice
930322DOSTA Dopravní stavby Brno, spol. s r.o.44015771Brno, 60106, , Bohunická, 50

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Fyzická osoba: Jan Tolasz10030107264, 73572 Petrovice u Karviné
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Ludovít Horváth6643252971, 25241 Libeř
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1384364"České národní fórum pro eHealth z.s."28556712Hvězdova 1073/33, 14000 Praha
344030210.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71490965Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
166687011.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a. s. otevřený podílový fond ČP IN71490973Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
50334112.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71490850Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
77138513.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71491023Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
17460914.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71491031Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
294311915.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71491040Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
282394516.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71507914Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
14008672.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.71491058Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
1460404420PEOPLE z.ú.22833731Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
2394018BALEHA s.r.o.289321455. května 1142/10, 14000 Praha
2084350BIG BLOCK s.r.o. v likvidaci26124858Hvězdova 1282/31, 14000 Praha
2743934Bytové družstvo Hvězdova 35/125961464511Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
3036471Bytové družstvo Květen 3256013425. května 1007/3, 14000 Praha
493788C.S.CARGO Management a.s.27942121Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
2677896CAZAR s.r.o.288804985. května 1142/10, 14000 Praha
361996Coluber s.r.o.24829889Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
2241094ComDeck, s.r.o.272554415. května 1188/6, 14000 Praha
2395625CS CARGO Holding a.s.24290211Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
3006908Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.49240749Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
1895513Český sportovní klub jogy1549014Hvězdova 870/39, 14000 Praha
494629ČP INVEST investiční společnost, a.s.43873766Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
3260590DALSTAV CZ s.r.o.246683205. května 1142/10, 14000 Praha
3143553DATTEL Consultancy, a.s.26160358Praha, 14021, , Hvězdova, 1073/33
2879998DEADLINE s.r.o.246931205. května 1188/6, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2395223STARMANS122676865. května 1173/1, 14000 Praha
266540A.s. A4B Investment24182389Hvězdova 1073/33, 14000 Praha
898703Barilla Josef74370871Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
2869171Barták Vladimír48101494Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
367635BECHYŇSKÁ Lenka678063765. května 1173/1, 14000 Praha
341512Bílík Lubomír160827455. května 1188/6, 14000 Praha
208580Dejlová Kateřina755313305. května 1662/4, 14000 Praha
1638583Dužda Ivan66473535Praha, 14000, Nusle (Praha 2), 5.KVĚTNA, 853/29
3377053Eichler Romana18395058Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
722248Farkovets Vasyl666727085. května 1142/10, 14000 Praha
2081824Farský Jiří149231315. května 1662/4, 14000 Praha
2128557Farský Viktor703932315. května 1662/4, 14000 Praha
920690Fedoriv Mykola875262985. května 1007/3, 14000 Praha
330002Fürstová Jana87289521Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
865687Görschel Josef623731535. května 1662/4, 14000 Praha
2692312Gőrschel Josef673977945. května 1662/4, 14000 Praha
819272Görschelová Ludmila703926925. května 1662/4, 14000 Praha
517340Grafková Lucie Žárská645519715. května 1330/8, 14000 Praha
1983405Gumiński Jan476211925. května 1173/1, 14000 Praha
1939587Hach Petr476082515. května 1188/6, 14000 Praha
2170484Hangurbadžo Dušan152923475. května 1142/10, 14000 Praha
644342Horák Martin101843505. května 1662/4, 14000 Praha
881570Husen Jarmila Faruk733893745. května 1330/8, 14000 Praha
3280431Chládek David71835334Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
707703Chlumová Andrea660560125. května 1330/8, 14000 Praha