Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2738. Jeho identifikační číslo je 61858692

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Datum zápisu: 19. 9. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2738

Identifikační číslo:61858692

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v48fm3u

Adresa společnosti

Sídlo: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4
od 08. 02. 2013 do 08. 02. 2013
Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 11000
od 03. 04. 2002 do 08. 02. 2013
Praha 1, Truhlářská 9
od 31. 01. 1997 do 03. 04. 2002
Praha 1, Školská 3
od 11. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Praha 1, Spálená 16
od 19. 09. 1994 do 11. 09. 1995
Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 16. 07. 2014

  Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013.
od 30. 06. 2013

  1. Valná hromada společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 11.8.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 194.742.752 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši cca 91,13% na základním kapitálu společnosti.2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 13,40 Kč (slovy: třináct korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16 19 05 81, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 18/12425932/05, ze dne 29.7.2005 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 28.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 13,40 Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcionářům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnostia zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 14. 09. 2005 do 15. 01. 2007

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539.
od 01. 10. 2004

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730.
od 01. 08. 2003

  a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku100.000.000,- Kč ze stávající částky 110.000.000,- Kč na částku210.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusůnových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši100.000,- Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisníkurs každé z upisovaných akcií činí 150.000,- Kč, přičemž z tétočástky emisního kursu tvoří jmenovitá hodnota každé z akciíčástku 100.000,- Kč a emisní ážio každé z upisovaných akciíčástku 50.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí150.000.000,- Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážiovšech upisovaných akcií částka 50.000.000,- Kč.c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnostiještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svéhopřednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. §203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vplatném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšenízákladního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je Jediný akcionář Společnosti.d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsáníakcií mezi Jediným akcionářem (t.j. společností Česká pojišťovnaa.s.) a Společností ( Penzijní fond České pojišťvny, a.s.),podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platnémznění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovnaa.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč každá v zaknihované podobě.Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslánJedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnostidoručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst.4 obchodního zákoníku v platném znění.Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akciíJedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti jeoprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylozapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátektéto lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisemdo jeho sídla.Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímtorozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno vsouladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsanýchakcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěchzvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelemSpolečnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300,vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, t.j. ve lhůtě 14 dnů odedne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií.
od 06. 02. 2002 do 10. 04. 2002

  Základní jmění ve výši 110 000 00,- Kč bylo splaceno.
od 13. 02. 1997 do 13. 11. 2002

  Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlemv Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45 27 29 56
od 13. 02. 1997 do 13. 11. 2002

  Česká pojišťovna a.s. jako jediný akcionář Penzijního fonduČeské pojišťovny, akciové společnosti, rozhodl dne 3.1.1997ve smyslu § 190 a 202 odst. 5 - § 205 obchodního zákoníkuo zvýšení základního jmění společnosti Penzijní fond Česképojišťovny, akciová společnost, z dosavadních 50 000 000,-Kč na 110 000 000,- Kč, tedy o 60 000 000,- Kč upsánímnových akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění byloučiněno formou notářského zápisu a jeho obsah je uvedenv bodech 1.- 5. tohoto notářského zápisu.
od 31. 01. 1997 do 13. 02. 1997

Akcie

Počet: 300 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 07. 2012

Počet: 213 699 560 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2004 do 01. 10. 2004

Počet: 2 100 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 04. 2002 do 10. 04. 2002

Počet: 1 100 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 02. 2002 do 06. 02. 2002

Počet: 1 100 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 13. 02. 1997 do 13. 02. 1997

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 19. 09. 1994 do 19. 09. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: CP Strategic Investments N.V.

Adresa: 1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království
od 16. 07. 2014
1112XN Diemen, Diemerhof 32 933, Nizozemské království
od 27. 02. 2014 do 16. 07. 2014
1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 13. 03. 2013 do 27. 02. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 03. 2013


Název/Jméno: Česká pojišťovna a.s.

IČO:45272956

Adresa: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
od 25. 11. 2005 do 13. 03. 2013
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
od 13. 11. 2002 do 01. 10. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 11. 2005 do 13. 03. 2013
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 11. 2002 do 01. 10. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

IČO: 65438515

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2015 do 26. 01. 2016

Adresa: U kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 27. 03. 2015


Název/Jméno: CHROMČÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 2015 do 08. 01. 2016

Adresa: Českolipská 385/17, Střížkov, 190 00 Praha 9
od 12. 06. 2015


Název/Jméno: VYSOUDIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015

Adresa: Březská 533/24, Radošovice, 251 01 Říčany
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: HOMOLKA MARCEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 06. 2015

Adresa: Kryšpínova 527/2, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
od 12. 06. 2015


Název/Jméno: PŠAIDL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 03. 2015 do 08. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2014 do 27. 03. 2015

Adresa: č.p. 139, 285 02 Suchdol
od 27. 02. 2014 do 08. 01. 2016


Název/Jméno: ŽBEL MIROSLAV

IČO: 72369639

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2015

Adresa: Cajthamlova 199, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun
od 27. 03. 2015


Název/Jméno: BOHUMSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 2015

Adresa: Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4
od 27. 03. 2015


Název/Jméno: COLOCCI GIANLUCA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2014 do 26. 01. 2016

Adresa: Terst, Piazza Hortis 7, Italská republika
od 03. 09. 2014 do 26. 01. 2016


Název/Jméno: FIALKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2014 do 20. 07. 2015
Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 1997 do 06. 02. 2002

Adresa: U Parku 516, 252 41 Dolní Břežany
od 27. 02. 2014 do 20. 07. 2015
Praha 4 - Libuš, Zbudovská 767
od 18. 08. 1997 do 06. 02. 2002


Název/Jméno: HLAVA ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2010 do 11. 11. 2013

Adresa: Jindřichova 2393/19, Žabovřesky, 616 00 Brno
od 09. 10. 2013 do 11. 11. 2013
Brno, Jindřichova /19, PSČ 61600
od 28. 12. 2010 do 09. 10. 2013


Název/Jméno: TILLINGER ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2012 do 12. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2009 do 08. 11. 2010

Adresa: V mokřinách 515/18, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
od 03. 10. 2013 do 12. 06. 2015
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 515/18, PSČ 14700
od 04. 01. 2012 do 03. 10. 2013
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 515/8, PSČ 14700
od 24. 11. 2009 do 08. 11. 2010


Název/Jméno: BEZDĚK VLADIMÍR

IČO: 18450423

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 08. 2013 do 12. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2013 do 15. 08. 2013

Adresa: Krátká 811, 252 29 Dobřichovice
od 02. 08. 2013 do 12. 06. 2015


Název/Jméno: MAFFIOLI MARCO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2013 do 03. 09. 2014

Adresa: 34100 Terst, Via San Zaccaria 3, Italská republika
od 09. 07. 2013 do 03. 09. 2014


Název/Jméno: MLYNÁŘ JAROSLAV

IČO: 66890802

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2013 do 27. 03. 2015

Adresa: Píškova 1956/32, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 09. 07. 2013 do 27. 03. 2015


Název/Jméno: ROMÁNEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2012 do 02. 08. 2013

Adresa: Praha 5, Naskové 1231/1, PSČ 15000
od 22. 02. 2012 do 02. 08. 2013


Název/Jméno: MATOUŠEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 2009 do 02. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 2002 do 16. 12. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2002 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2291/5, PSČ 18200
od 08. 06. 2006 do 02. 08. 2013
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2291/5
od 24. 05. 2005 do 08. 06. 2006
Praha 4 - Chodov, V průčelí 1653/8
od 06. 02. 2002 do 24. 05. 2005


Název/Jméno: ŘEHÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 12. 2010 do 09. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2010 do 28. 12. 2010

Adresa: Praha 6, Ke Kulišce 2618/1g, PSČ 16400
od 03. 09. 2010 do 09. 07. 2013


Název/Jméno: KOPECKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2010 do 07. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 12. 2004 do 24. 11. 2009

Adresa: Horoměřice - Statenice, Ke Kulnám 237, PSČ 25262
od 19. 03. 2010 do 07. 07. 2011
Horoměřice, Statenice 237, okres Praha-východ
od 06. 12. 2004 do 24. 11. 2009


Název/Jméno: VODIČKA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2010 do 03. 09. 2010

Adresa: Praha 5 - Košíře, Na pomezí 1228/17, PSČ 15000
od 19. 03. 2010 do 03. 09. 2010


Název/Jméno: ŠOUKAL PAVEL

IČO: 65331770

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2010 do 27. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2009 do 19. 03. 2010

Adresa: Úvaly, Moravská 1767, PSČ 25082
od 24. 11. 2009 do 27. 03. 2015


Název/Jméno: KRAVINA LORENZO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2010 do 09. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2008 do 19. 03. 2010

Adresa: Via Ruggero Timeus 1, Trieste, 34125, Italská republika
od 08. 09. 2008 do 09. 07. 2013


Název/Jméno: PERGL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2009 do 27. 03. 2015

Adresa: Lety, Sokolská 224, PSČ 25229
od 24. 11. 2009 do 27. 03. 2015


Název/Jméno: CITTERBERGOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2008 do 16. 12. 2009

Adresa: Praha 9, Bechlínská 705/2, PSČ 19000
od 03. 11. 2008 do 16. 12. 2009


Název/Jméno: DOLANSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2008 do 16. 12. 2009

Adresa: Praha 3, Jilmová 3, PSČ 13000
od 08. 09. 2008 do 16. 12. 2009


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 2008 do 24. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 09. 1997 do 18. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 1997 do 23. 09. 1997

Adresa: Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 18400
od 29. 07. 2008 do 24. 11. 2009
Praha 9, Trytova 1123
od 18. 08. 1997 do 18. 12. 2007


Název/Jméno: KOCSISOVÁ DARINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 11. 2002 do 16. 12. 2009

Adresa: Přerov nad Labem 318, okres Nymburk, PSČ 28916
od 13. 11. 2002 do 16. 12. 2009


Název/Jméno: LAZOSOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 do 08. 09. 2008

Adresa: Praha 4, Zbudovská 768, PSČ 14200
od 13. 11. 2002 do 08. 09. 2008


Název/Jméno: ŠROLLER VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 do 08. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997

Adresa: Praha 6, Na Petřinách 29/1897, PSČ 16200
od 18. 12. 2007 do 08. 09. 2008
Praha 6, Na Petřinách 29/1897
od 31. 01. 1997 do 18. 12. 2007
Praha 6, Na Petřinách 29/1897
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: STŘEDOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2007 do 16. 12. 2009

Adresa: Praha 5, Tachovská 1439/14, PSČ 15300
od 18. 12. 2007 do 16. 12. 2009


Název/Jméno: MASTNÍK MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2006 do 08. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 06. 02. 2002 do 08. 06. 2006

Adresa: Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1136, okres Semily
od 06. 02. 2002 do 08. 09. 2008


Název/Jméno: FILIP VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2006 do 19. 03. 2010

Adresa: Rudná, V Aleji 1006, PSČ 25219
od 08. 06. 2006 do 19. 03. 2010


Název/Jméno: ŠRAJER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2006 do 07. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2002 do 27. 06. 2005

Adresa: Olomouc, Dvořákova 6, PSČ 77900
od 08. 06. 2006 do 07. 07. 2011
Olomouc, Dvořákova 6
od 06. 02. 2002 do 27. 06. 2005


Název/Jméno: BRŮHA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 2005 do 07. 09. 2006

Adresa: Ústí nad Labem, Šrámkova 67/3071, PSČ 40011
od 24. 05. 2005 do 07. 09. 2006


Název/Jméno: VRBA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 2005 do 23. 03. 2009

Adresa: Pardubice, Marie Pujmanové 631, PSČ 53351
od 24. 05. 2005 do 23. 03. 2009


Název/Jméno: OBST PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 2004 do 03. 11. 2008

Adresa: Brno, Hroznová 84/16b, PSČ 60300
od 06. 12. 2004 do 03. 11. 2008


Název/Jméno: HLAVÁČ PAVEL

IČO: 44365756

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 2004 do 23. 03. 2009

Adresa: Bradlec-Kosmonosy, U hřiště 111, PSČ 29306
od 06. 12. 2004 do 23. 03. 2009


Název/Jméno: MACHANEC TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 12. 2004 do 24. 11. 2009

Adresa: Praha 9, Bošilecká 1509, PSČ 19800
od 06. 12. 2004 do 24. 11. 2009


Název/Jméno: KESSLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 09. 1997 do 06. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Klobouková 2
od 23. 09. 1997 do 06. 12. 2004
Praha 4, Kloboukova 2
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Praha 4, Kloboukova 2
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: PEŘINA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 1998 do 06. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1997 do 29. 12. 1998

Adresa: Kladno, Budapešťská 2132
od 18. 08. 1997 do 06. 12. 2004


Název/Jméno: VOHRADSKÁ BOHUSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 do 06. 12. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2002 do 13. 11. 2002
Dozorčí rada - člen-předseda dozorčí rady
od 29. 12. 1998 do 06. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 1997 do 29. 12. 1998

Adresa: Loděnice, Palackého 125, PSČ 26712
od 06. 02. 2002 do 06. 12. 2004
Loděnice, Školní 275
od 18. 08. 1997 do 06. 02. 2002


Název/Jméno: PONCAR PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 02. 2002 do 13. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 1997 do 06. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 01. 1997 do 23. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995

Adresa: Stará Boleslav, Zahradníčkova 381/5
od 06. 02. 2002 do 13. 11. 2002
Brandýs nad Labem, Plantáž 402
od 31. 01. 1997 do 06. 02. 2002
Brandýs nad Labem, Plantáž 402
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Brandýs nad Labem, Plantáž 402
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995


Název/Jméno: STUPKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2002 do 06. 12. 2004

Adresa: Praha 4, Korandova 2
od 06. 02. 2002 do 06. 12. 2004


Název/Jméno: GISTR PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1999 do 13. 11. 2002

Adresa: Zlín, Štípa 350, PSČ 76314
od 20. 01. 1999 do 13. 11. 2002


Název/Jméno: SEDLÁČEK PETR

IČO: 72384646

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1998 do 06. 02. 2002

Adresa: Praha 8 - Bohnice, Dolákova 551/20, PSČ 18100
od 01. 12. 1998 do 06. 02. 2002


Název/Jméno: MARTINEC IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 1997 do 01. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Láskova 1815/14
od 31. 01. 1997 do 01. 12. 1998
Praha 4, Láskova 1815/14
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Praha 4, Láskova 1815/14
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995


Název/Jméno: TROJAN JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Dačického 2
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Praha 4, Dačického 2
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: MAZÁNEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997

Adresa: Praha 8, Šaldova 22
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Praha 8, Šaldova 22
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: SEGER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 do 01. 12. 1998
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997

Adresa: Praha 10, U zdravotního ústavu 1
od 31. 01. 1997 do 01. 12. 1998
Praha 10, U zdravotního ústavu 1
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: BOČINSKÝ VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1997 do 06. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Mezivrší 33
od 31. 01. 1997 do 06. 02. 2002
Praha 4, Mezivrší 33
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: VOSTRUHA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 do 23. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1314/15
od 31. 01. 1997 do 23. 09. 1997
Praha 8, Frýdlantská 1314/15
od 26. 09. 1995 do 31. 01. 1997
Praha 8, Frýdlantská 1314/15
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995


Název/Jméno: ŠKOPOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Na cihelně 361
od 31. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Praha 5, Na cihelně 361
od 19. 09. 1994 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: BURDA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1995 do 31. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Renoirova 619, PSČ 15000
od 11. 09. 1995 do 31. 01. 1997


Název/Jméno: ŠEDINA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995

Adresa: Praha 8, Žalovská 434/28
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995


Název/Jméno: DOLEJŠÍ BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995

Adresa: Praha 10, Gutova 2403
od 19. 09. 1994 do 26. 09. 1995


Název/Jméno: ŠVEC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1994 do 11. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Hanusova 1173/26
od 19. 09. 1994 do 11. 09. 1995


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
1293519"Společenství Majakovského 3"26797402Havířov - Město, Majakovského 898/3, PSČ 73601
14433391. moravskoslezská elektromontážní společnost s.r.o. - v likvidaci60704403Šámalova 743/101, Zábrdovice, 615 00 Brno
14756663develop, s.r.o.25522311Jemelkova 371/34, Starý Lískovec, 625 00 Brno
5379437 days Energy, SE2386551Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
2148458AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
741893(A.T.C.I.) Air Trade Centre International N.V.Hoogeveenenweg 17, 2913 LV, Nieuwerkerk A/D Ijssel, Nizozemské království
1023305100 Mega leasing, spol. s r.o.42228476Hradec Králové, Gočárova 748, PSČ 50002
1114206GALATÍK LUBOMÍRPlzeň, Tachovská 55, PSČ 30100
1114205ŠEDIVÝ ZBYNĚKBrno, Vychodilova 9
15466A and B consulting company a.s.27967590Plzeň, Klicperova 9, PSČ 30100

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí