Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Pivovary Lobkowicz Group, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10035. Její identifikační číslo je 27258611

Výpis z obchodního rejstříku Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Datum zápisu: 20. 7. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10035

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 29hep5y

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Řádná valná hromada společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČ: 27258611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035 (dále jen Společnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), konaná dne 22.6.2016: (1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LAPASAN s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 11 384 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 15. dubna 2016) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 12. dubna 2016 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK;(2) rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů; (3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 208,- Kč (slovy: dvě stě osm korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po zápisu přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 393 ZOK a rovná se výši nabídkové ceny (dále jen Nabídková cena), za kterou Hlavní akcionář nabyl akcie Společnosti v rámci povinné nabídky převzetí, jejíž doba závaznosti skončila dne 15. ledna 2016, a která byla schválena Českou národní bankou rozhodnutím č.j. 2015/128227/CNB/570 ze dne 25. listopadu 2015 (dále jen Nabídka převzetí). V důsledku této Nabídky převzetí se Hlavní akcionář stal hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK. Výše protiplnění byla přezkoumána a schválena Českou národní bankou v rozhodnutí o udělení souhlasu k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů č.j. 2016/044420/CNB/570 ze dne 14. dubna 2016. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Společnosti pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a(4) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu.
od 27. 06. 2016

  Dne 23.12.2015 byla mezi společností Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ 27258611, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035, jako kupujícím a společností Pivovary Lobkowicz, a.s., se sídlem Praha 4 , Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 28489411, zapsané v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 14838, jako prodávajícím, uzavřena smlouva o koupi závodu dle ust. § 2175 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. dne 23.12.2015 uložila do sbírky listin rejstříkového soudu Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10035, doklad o koupi závodu a dne 31.12.2015 došlo dle ust. § 2180 zák.č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. nabyla vlastnické právo k závodu společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. ke dni 31.12.2015.
od 26. 01. 2016

  1.Valná hromada přijala toto usnesení:1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých).Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých).O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie).Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akciíAkcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek:(a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.187.415.614,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a(b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti:-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1.900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 100.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014,-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12.2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 243.352.023,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společností jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na základě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úplaty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje:(a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a(b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu.Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce).1c. Úpis akcií bez využití přednostního právaBez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společnosti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií.Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akcií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014.1d. Účinky zvýšení základního kapitáluÚčinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:(a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a(b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu.
od 06. 05. 2014 od 29. 05. 2014

  1.Valná hromada přijala toto usnesení:1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých).Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých).O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie).Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akciíAkcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek:(a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.200.931.352,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a(b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti:-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1.900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 100.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014,-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12.2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společností jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na základě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a-pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úplaty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje:(a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a(b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu.Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce).1c. Úpis akcií bez využití přednostního právaBez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společnosti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií.Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akcií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014.1d. Účinky zvýšení základního kapitáluÚčinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:(a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a(b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu.
od 05. 05. 2014 od 06. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 27. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 03. 2014 od 11. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 03. 2014 od 11. 05. 2015

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.12.2013, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2988/2013, rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 18.11.2013 a o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 25.11.2013, takto:1. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2817/2013 takto:a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých). b) Čtvrtý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 20.000.000 (dvacet milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií, nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné.c) Osmý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní:Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. d) Devátý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní:Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. e) Třináctý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše a dále případně jiných existujících peněžitých pohledávek, které předem určení zájemci budou vlastnit vůči společnosti ke dni podpisu smlouvy o úpisu akcií (existence těchto pohledávek musí být potvrzena představenstvem společnosti), a to proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák. 2. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2818/2013 takto:a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). b) Třetí odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní:Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 15.000.000 (patnáct milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné.
od 12. 12. 2013 od 27. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11.11.2013 v 11,00 hod, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2818/2013 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: Tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových kmenových listinných akcií na majitele, které budou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. imobilizovány - dematerializovány, o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české), které budou spláceny výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií bude provedeno bez využití přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu dle § 204a obch.zák., když akcionáři se tohoto přednostního práva vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 kusů akcií nebo nebude zcela splacen jejich emisní kurz, je upsání akcií neúčinné.Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírány pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímuvystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení – úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 150 osobám dle ust. § 35 odst. 2 písm. b) zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 31.1.2014. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na českém kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možností růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splácen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upisovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 5786882/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od úpisu akcií upisovatelem dle § 204 odst. 5 obch. zák.Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je platné a účinné okamžikem jeho schválení valnou hromadou s tím, že jeho platnost a účinnost je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné. Zápisem zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, do obchodního rejstříku, se toto rozhodnutí stává nepodmíněným. Naopak v případě, že dojde ke splnění rozvazovací podmínky definované výše v tomto rozhodnutí, pozbývá platnost a účinnost toto rozhodnutí a pokud na základě tohoto rozhodnutí dojde k upsání akcií, považuje se upisování za neúčinné. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bude podán až po zápisu zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí předcházející mimořádné valné hromady (kapitalizace pohledávek vůči společnosti), o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, Platnost a účinnost tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné.
od 25. 11. 2013 od 27. 03. 2014

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se všichni akcionáři výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje.Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě, s tím, že tyto akcie budou dematerializovány dle zák. č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Emisní kurz akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu bude určen představenstvem. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií, který musí být pro všechny upisovatele stejný a jeho výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz bude upisovatelům oznámen představenstvem současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné.Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to společnosti Palace Capital, a.s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, IČ 63474948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1682 a společnosti FOSSTON a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČ 28218914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13620, které mají pohledávky vůči společnosti. Předem určený zájemce Palace Capital, a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 1.185.495.217 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto osmdesát pět milionů čtyři sta devadesát pět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ze dne 12.12.2012.Předem určený zájemce FOSSTON a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 47.671.086 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů šest set sedmdesát jeden tisíc osmdesát šest korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ze dne 9.1.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012 a dále smlouva o úvěru ze dne 26.9.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011.Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 3.172.422 ks (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce čtyři sta dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 127.578 ks (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc pět set sedmdesát osm kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Skutečný počet akcií, které budou nabídnuty k úpisu, určí představenstvo.Předem určení zájemci se mohou dohodnout na tom, že si mezi sebou převedou zcela nebo z části právo na úpis akcií, které jim byly nabídnuty k úpisu.Akcie budou upisovány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dní, která začíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít i před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že pak platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi upisovatelem a společností s úředně ověřenými podpisy.Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše, proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák.
od 18. 11. 2013 od 27. 03. 2014

Akcie

Počet: 11 687 501 ks v hodnotě: 160 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 05. 2014

Počet: 12 500 ks v hodnotě: 160 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 03. 2014 od 29. 05. 2014

Počet: 1 000 000 ks v hodnotě: 2 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 18. 11. 2013 od 27. 03. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 12. 2008 od 18. 11. 2013

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 07. 2005 od 01. 12. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: LAPASAN s.r.o.

IČO: 3311384

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 10. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LI XIAOKUN

IČO: 3473945

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2016


Název/Jméno: CHARVÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2016


Název/Jméno: ŠPENDLA KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2016


Název/Jméno: HRDÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2016 od 21. 11. 2016


Název/Jméno: JIRÁSKOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2016


Název/Jméno: BŮZEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2016


Název/Jméno: RADIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2016 od 12. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2005 od 08. 09. 2016


Název/Jméno: HEHEJÍK JOSEF

IČO: 75578379

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 2016


Název/Jméno: KLIMEŠ JAN

IČO: 64288170

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 2016 od 01. 02. 2017


Název/Jméno: TVRDÍK JAROSLAV

IČO: 12799254

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 01. 2016 od 08. 09. 2016


Název/Jméno: PLACANDA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 01. 2016 od 09. 11. 2016


Název/Jméno: BADIDA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 01. 2016


Název/Jméno: HERMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2016 od 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 05. 2015 od 24. 09. 2015


Název/Jméno: UVÍRA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2015 od 26. 01. 2016


Název/Jméno: KROPOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2015 od 26. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 11. 2008 od 11. 05. 2015


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 46921630

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 2015 od 24. 09. 2015


Název/Jméno: BIČ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2013 od 11. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 11. 11. 2013


Název/Jméno: HÓTA GRZEGORZ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2013 od 26. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 11. 11. 2013


Název/Jméno: BURDA MARTIN

IČO: 46134701

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 11. 2008 od 26. 01. 2016


Název/Jméno: BINDER OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008 od 11. 05. 2015


Název/Jméno: VYSLOUŽILOVÁ HANA

IČO: 60359579

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2005 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: RADIL ALEŠ

IČO: 45953520

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 07. 2005 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: RADILOVÁ JINDRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2005 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ JIŘÍ

IČO: 12769991

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2005 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: KOLÁŘ MARTIN

IČO: 68672047

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2005 od 24. 11. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 12. 2015

Odpovědní zástupci: 606959


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 11. 2008

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 14. 11. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 14. 11. 2008
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 14. 11. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 14. 11. 2008
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 14. 11. 2008
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 14. 11. 2008
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 14. 11. 2008
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 14. 11. 2008
Stavba a výroba plavidel
od 14. 11. 2008
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 14. 11. 2008
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 14. 11. 2008
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 14. 11. 2008
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 14. 11. 2008
Výroba zdravotnických prostředků
od 14. 11. 2008
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 14. 11. 2008
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 14. 11. 2008
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 14. 11. 2008
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 14. 11. 2008
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 14. 11. 2008
Broušení technického a šperkového kamene
od 14. 11. 2008
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 14. 11. 2008
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 14. 11. 2008
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 14. 11. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 14. 11. 2008
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 14. 11. 2008
Pěstitelské pálení
od 14. 11. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 14. 11. 2008
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 14. 11. 2008
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 14. 11. 2008
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 14. 11. 2008
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 14. 11. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 14. 11. 2008
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 14. 11. 2008
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 14. 11. 2008
Výroba hnojiv
od 14. 11. 2008
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 14. 11. 2008
Výroba a zpracování skla
od 14. 11. 2008
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 14. 11. 2008
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 14. 11. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 14. 11. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 14. 11. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 14. 11. 2008
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 14. 11. 2008
Fotografické služby
od 14. 11. 2008
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 14. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 11. 2008
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 14. 11. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 11. 2008
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 14. 11. 2008
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 14. 11. 2008
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 14. 11. 2008
Poskytování technických služeb
od 14. 11. 2008
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 14. 11. 2008
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 14. 11. 2008
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 14. 11. 2008
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 14. 11. 2008 od 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 14. 11. 2008 od 30. 06. 2012
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 14. 11. 2008 od 30. 04. 2013
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 14. 11. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 14. 11. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 14. 11. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 14. 11. 2008
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 14. 11. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 11. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 11. 2008
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 14. 11. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 14. 11. 2008
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 14. 11. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 14. 11. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 14. 11. 2008
Ubytovací služby
od 14. 11. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 14. 11. 2008
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 14. 11. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 14. 11. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 11. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 11. 2008
Projektování pozemkových úprav
od 14. 11. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 14. 11. 2008
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 14. 11. 2008 od 31. 12. 2014


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27258611

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2016

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2934114 P & P, spol. s r.o.25618768Za kovárnou 422/23, 10900 Praha
609476A and C PLAN, spol. s r.o.44792930Libušská 313/104, 14200 Praha
693304A5 a.s.27690920Elgartova 497/12, 61400 Brno
31292AESPB Konsult s.r.o.29310091Prostřední 2240, 76001 Zlín
505596AGROSPOL POČÁTKY s. r. o.46508520Chotěboř, 58301, Příjemky, ,
529237Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.41191200Poděbradská 206/57, 19800 Praha
267476ARANIEL, a.s.27759911Revoluční 1082/8, 11000 Praha
171251ARDONA, s.r.o.26243776Brno, 60200, Zábrdovice (Brno-střed), Bratislavská, 207/22
544807ATLAS, a.s.46350195Rudná, 25219, Rudná, Za Panskou zahradou, 1018
652768BARKO CZ s.r.o.25722514Boleslavská 199/3, 29306 Kosmonosy
533633BC - Aura, a.s.27371921Jemnická 345/5, 14000 Praha
333420BGS Biogas, a.s.2783351854, 58291 Světlá nad Sázavou
174645BGS Solar s.r.o.28787030Zámecká 7, 58291 Světlá nad Sázavou
922964Brandýs Logistic, a.s.28192397Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
781477Braník pivovar a.s.24191116Údolní 212/1, 14700 Praha
519086C.C.C. Czech - China Consulting Group s.r.o.3385035Staropramenná 3117/17, 15000 Praha
493076Car Centrum Liberec s.r.o.5482241Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
731426Climbing CZ s.r.o.2733830456, 46346 Příšovice
379209CONSTRUCT HOLDING, a.s.25304950Bezručova 81/17A, 60200 Brno
466910CZECH - OLBI a.s.61859923Ve struhách 1076/27, 16000 Praha
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov
575350Český Aeroholding, a.s.24821993Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
122139ČS - živnostenská obchodní, s.r.o.25582101Helfertova 335/17, 61300 Brno
756585Daňová, auditorská a účetní kancelář, spol. s r.o.1550409364, 73994 Třinec
788926DELVITA a.s.16190955Rudná, 25219, Rudná, Za Panskou zahradou, 1018

Související osoby

#NázevICOAdresa
28752ADAMEC ČESTMÍR13040731Sady 721/12, 61400 Brno
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
181715AMBROŽ PETR415891491, 67505 Oslavička
271909AMBROŽOVÁ IVETA60669225Malá stránka 318/1, 59401 Velké Meziříčí
279046ANDRES LUBOŠ47105046Pavlišovská 2298/2, 19300 Praha
150453ARSLANIAN DANIEL15284301Sportovní 242, 25244 Psáry
6355BALÍKOVÁ PETRA71363718U Hostína 1777, 25082 Úvaly
94970BARDA JIŘÍ182819663, 39853 Chyšky
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
114105BÁRTEK KAREL73222577Na krejnici 530/22, 77900 Olomouc
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
398138BARUZZI PETR65257570Petra Hrubého 1439/4, 27401 Slaný
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
101579BÁŠOVÁ MARIE15608646Hradec Králové, 50008, Nový Hradec Králové, U Myslivny, 1569
207473BATRLA JIŘÍ49585771Jiřiny Štěpničkové 1480, 15600 Praha
130679BĚHOUNKOVÁ JANA86663879Šumavská 1083/6, 12000 Praha
426344BĚLKA VÁCLAV4317585661, 29301 Dolní Stakory
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
125041BENEŠOVÁ ANNA45007632Sídliště Plešivec 375, 38101 Český Krumlov
204538BERÁNEK LIBOR44208448Palackého 266, 41155 Terezín
18174BERKA JOSEF64874117Nad Dalmatinkou 894/18, 31200 Plzeň
105413BÍZA KVĚTOSLAV62845357Dukelských bojovníků 3298/130, 67181 Znojmo
7981BLAŽEK JIŘÍ86756133Vilová 329/43, 46010 Liberec
322819BLAŽEK PETR8751208418, 53821 Mladoňovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
4165531. Česká cukerní, a.s.25264770Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
31845191. ENERGO CZ, a.s.27397475Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
18276996D Academy, z.ú.5148618Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
11089356D Institut, s.r.o.4862317Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3438286D Services, s.r.o.5148570Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
38892ABRICON CZ, a.s.v likvidaci27117685Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1222459ACB Ponava, s.r.o.27571068Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1855786Accace BPO Holding a.s.2237172Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2820320Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář24210404Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
557299Accace Outsourcing s.r.o.28950321Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1129270Accace s.r.o.27923690Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2600716Accace Tax & Legal Holding a.s.4536291Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
583297ACCO Czech a.s., v likvidaci26047900Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
389752ACN Communications Czech Republic s.r.o.24765538Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1229172ACNielsen Czech Republic s.r.o.48028142Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1211542ADCO&DIXI spol.s r.o.60202262Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2643592Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.29414873Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1334839Afrodíté Property, s.r.o.3181634Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1158240ALEXA STUDIO s.r.o.64941353Hvězdova 1689/2a, 14000 Praha
2641920Alfa Inkaso s.r.o.29050910Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1928363ALT POHLEDY s.r.o.28807928Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3055307Amfión Property, s.r.o.3580679Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2900226ANEBODA a.s.27259617Hvězdova 1689/2a, 14000 Praha
2149920Apiraca Trade s.r.o.4530951Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1945443Mgr. Lucia Majlingová, advokátní kancelář1765671Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2465563Balážová Júlia1655086Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
848865Barnetová Dominika1233831Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
456714Bilej Marek71462147Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3092660BRAUNOVÁ EVA2275171Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
452637Cachová Martina71467611Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1180150Černý Lubor86626990Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2358429Doleček Martin71332987Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1702781DOLEŽAL MARTIN1823736Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
823620Hron Jiří73628662Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2033625Janák Jiří73733954Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3054032Ježková Lucie66248477Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
870727JUDr Zdeněk Češka66230004Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
591861Kasajová Patrícia73733521Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
216013Kindlová Ilona71331395Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2300706Kratochvílová Jana Rydlo88888452Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
91940Křížková Michaela65500318Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2722203Láníčková Petra73629821Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1344655M.E.S. Arséne Verny66240239Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1573878Machek Stanislav71325956Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2764886Majer Jiří66048516Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2646631Michal Petr68865988Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
420605Ptáček Jan73612715Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1636209Richter Jiří75392887Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3375738Řeháček Oldřich71347658Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha