Plzeňský Prazdroj, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem Plzeňský Prazdroj, a. s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 227. Její identifikační číslo je 45357366 a sídlo firmy je U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň.

Výpis z obchodního rejstříku Plzeňský Prazdroj, a. s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 227

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: db8cgqz

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zasilatelství
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Realitní činnost
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Výroba krmiv a krmných směsí
Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci
Činnost technických poradců v oblasti potravinářství
Výroba a servis výčepního zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Maloobchod použitým zbožím
Stáčení a plnění piva, alkoholických a nealkoholických nápojů a...
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní kanceláře
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Technické činnosti v dopravě
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování cestovní kanceláře
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Testování, měření a analýzy
Pronájem a půjčování věcí movitých
Půjčování dopravních, stavebních a zemních mechanizmů - drobné služby
Hostinská činnost
Směnárenská činnost
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Reklamní činnost a marketing
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Provozování kulturních a kulturně-vzdělavacích zařízení (muzeum,...
Zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb
Výroba potravinářských výrobků
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba nápojů - nealkoholických
Ubytovací služby
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Zpracování dat, služby databank, spáva sítí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Truhlářství, podlahářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu - pivem, potravinami, nápoji
Velkoobchod - pivem, potravinami, nápoji
Specializovaný maloobchod - pivem, vínem, alkoholickými a...
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví -...
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Adresa sídla pro účely doručování: Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 30497
od 04. 11. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 25. 06. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti vyhotoveného představenstvem společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 301 00, IČ 453 57 366, dne 10.2.2011 došlo k odštěpení části jmění společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost SABMiller Brands Europe a.s., se sídlem Plzeň, Východní předměstí, U Prazdroje 64/7, PSČ 304 97, IČ 291 15 779.
od 01. 07. 2011

  "Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. na společnost Pilsner Urquell Investments, B.V., se sídlem Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam, Nizozemí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Rotterdamu jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Pilsner Urquell Inwestments, B.V. je hlavním akcionářem společnosti je doložena a osvědčena výpisem z účtu emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, aktuálním seznamem akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 15. 7. 2005.Z těchto dokladů vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastníkem 213.442 kusů akcií společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a zároveň vlastníkem 1.686.873 kusů akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, což představuje 96,85 % všech akcií akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a zároveň hlasovacích práv v ní.Z těchto dokladů dále vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastník akcií společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.Společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněná osoba"), protiplnění za akcie společnosti:ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;ve výši 177 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10 Kč. Hlavní akcionář určil výši protiplnění zejména na základě očekávané výnosové kapacity podniku Společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 69/2005, vyhotoveným znalcem Ing. Petrem Šímou, se sídlem Fr. Křižíka 18, Praha 7 ve spolupráci s Deloitte Czech Republic B. V., organizační složka. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím poštovní poukázky či šekové poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů resp. v seznamu akcionářů společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě Oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcionáři. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy Oprávněná osoba požádá o výplatu protiplnění na bankovní účet, bude protiplnění poskytnuto Oprávněným osobám ve lhůtě 1 měsíce od sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění hlavnímu akcionáři, a to na adresu zmocněnce, kterým je společnost ADMINISTER , spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 425, PSČ: 384 03. Společnost ADMINISTER, spol. s r.o. v takovém případě písemně vyzve Oprávněnou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů.Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.
od 21. 09. 2005

  Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho:a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč,b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotějedné akcie 1000,- Kč.
od 07. 05. 2005 do 14. 03. 2006

  Usnesení valné hromady konané dne 17. 9. 2004 o snížení základního kapitálu:Důvod snížení základního kapitálu:naložení s vlastními akciemi v majetku společnosti v souladu s ustanovením § 161b obchodního zákoníku.Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávající výše 1.962.064.060,- Kč (slovy: jedné miliardy devět set šedesát dva milionů šedesát čtyři tisíc šedesát korun českých) na novou výši 1.960.847.680,- Kč (jednu miliardu devět set šedesát milionů osm set čtyřicet sedm tisíc šest set osmdesát korun českých).Způsob snížení základního kapitálu:zrušením 121.638 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydaných v zaknihované podobě), vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:O částku 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti.O částce 29.295.081,- Kč (slovy: dvacet devět milionů dvě stě devadesát pět tisíc osmdesát jedna korun českých) - představující rozdíl mezi úhrnnou pořizovací cenou zrušovaných akcií ve výši 30.511.461,- Kč (slovy: třicet milionů pět set jedenáct tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých), jak o ní účtuje společnost, a úhrnnou jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií bude v souladu s účetními předpisy účtováno tak, že o ni bude snížen rezervní fond společnosti.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 07. 05. 2005 do 25. 04. 2006

  Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., je nástupnickou společnostízrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlemVelké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ 45 14 77 36 aPivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ14 61 36 03.
od 15. 10. 2002

  Při sloučení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se společnostíPivovar Velké Popovice, a.s. a společností Pivovar RADEGAST,a.s., přešlo na společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. jměnízrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlemVelké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ: 45 14 77 36 aPivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ14 61 36 03.
od 15. 10. 2002

  Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění:a) Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 18.1.1999zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií vejmenovité hodnotě od 400.000.000,- Kč (slovy čtyřistamilionůkorun českých) do 1.000.000.000,- Kč (slovy jednamiliarda korunčeských), přičemž se nepřipouští úpis akcií nad navrhovanoumaximální částku zvýšení základního jmění. Výše základníhojmění společnosti dosud zapsaná v obchodním rejstříku činí1.939.020.000,- Kč, slovy:jednamiliardadevětsetřicetdevětmiliónůdvacettisíckorunčeských,přičemž po zvýšení bude základní jmění společnosti činit částkuodpovídající součtu nynější hodnoty základního jmění a částkyupsané dle tohoto usnesení. Důvodem navrženého zvýšenízákladního jmění je další posílení vlastních zdrojů společnosti. b) Valná hromada schvaluje upsání akcií za těchto podmínek:Základní charakteristika emiseDruh cenného papíru: Kmenová akcie ve smyslu § 155 anásl. Obch. zák.Emitent: Plzeňský Prazdroj, a.s.Forma cenného papíru: na majitele (doručitele)Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- KčPodoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papírDůvod zvýšení základníhojmění: posílení vlastních zdrojůspolečnostiPočet: 400.000 ks až 1.000.000 ksObchodovatelnost: veřejně obchodovatelné bez omezenípřevoditelnostiISIN: bude požádáno o převzetíCZ0008444254Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. ve smyslu stanovPlzeňského Prazdroje, a.s. aprávního řádu České republikyForma splacení: peněžní Způsob upisování akcií----------------------Úpis akcií bude probíhat v jednom kole podle přednostního právastávajících akcionářů vypočteného z maximálního objemu zvýšenízákladního jmění společnosti. Lhůta k upsání:---------------Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dní a počíná běžet 15.den ode dne zveřejnění výzvy představenstva PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. k upisování akcií. Představenstvo PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. zveřejní výzvu k upisování akcií nejpozději do14 dnů ode dne, kdy obdrží usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. Místo a čas upisování:----------------------Místem upisování bude sídlo společnosti Plzeň, U Prazdroje 7.Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech vkterýkoli pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod. Upisovatelé a rozhodný den:---------------------------Upisování se mohou zúčastnit výhradně osoby, které v den konánímimořádné valné hromady, tj. 18.1.1999 budou akcionářiPlzeňského Prazdroje, a.s. dle evidence Střediska cennýchpapírů. Maximální upisovací nárok:--------------------------Akcionář vlastnící dvě (2) akcie Plzeňského Prazdroje, a.s. vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč má nárok na upsání maximálně jedné(1) nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na každé dvě (2)stávající akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs:------------4.300,- Kč Náležitosti úpisu:------------------Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzickáosoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel -právnická osoba se prokáže platným výpisem z obchodního rejstřkune starším než 3 měsíce (u zahraniční osoby obdobným dokladem oexistenci právnické osoby a způsobu jednání jejím jménem).Členové statutárních orgánů upisovatele se prokazují platnýmprůkazem totožnosti.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciálníplné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osobynebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby. Plná mocmusí být vystavena v českém jazyce (nebo s úředně ověřenýmpřekladem) a určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisuakcií Plzeňského Prazdroje, a.s. a musí obsahovat úplné anezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce a rodné čísloupisovatele - fyzické osoby nebo IČ upisovatele - právnickéosoby.V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele aneborozsahu jeho předkupního práva je rozhodná evidence PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. dle výpisu z účtu emitenta ze Střediska cennýchpapírů ke dni mimořádné valné hromady.Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předložívýpis z tohoto účtu.V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu budeupisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné ipočet upsaných akcií.V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitentoprávněn upisovateli úpis odmítnout. Úhrada akcií:-------------Upisovatel musí uhradit cenu upsaných akcií takovým způsobem,aby úhrada byla připsána na účet Plzeňského Prazdroje, a.s čísloúčtu 3643757/5100 u IPB Plzeň s účetním datem nejpozdějiposledního dne upisovacího kola. Vydání akcií:-------------Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku azískání povolení k veřejnému obchodování budou akcie vydányformou jejich připsání na účet majitele ve Středisku cennýchpapírů. Podmínkou vydání akcií je existence účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů. Neplatnost úpisu:-----------------Minimální počet akcií, které musí být upsány, aby bylo upisováníúčinné, je 400.000 ks akcií s nominální hodnotou 400.000.000,-Kč. Upisování akcií bude neúčinné, jestliže do konce lhůty shorauvedené nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akciíuvedené částky 400.000.000,- Kč.Bude-li upisování akcií podle tohoto rozhodnutí neúčinné,zanikají práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií aspolečnost je povinna vrátit bez zbytečného odkladu do jednohoměsíce upisovatelům částky, zaplacené při upsání akcií spolu súrokem ve výši úroku obvykle poskytovaného bankou, u níž máspolečnost zřízen běžný účet, a to ke dni, kdy vznikla povinnostvrátit zaplacenou částku.
od 24. 08. 1999 do 22. 01. 2002

  Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho:a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč,b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotějedné akcie 1000,- Kč, z toho 1 ks akcie se zvláštními právy proFond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě1 000,- Kč.
od 13. 07. 1995 do 07. 05. 2005

  Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho:a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč,b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, z nichž je 120 429 ks akciízaměstnaneckých, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč adále pak 1 ks (slovy: jeden kus) akcie se zvláštními právy proFond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě1 000,- Kč.
od 19. 09. 1994 do 13. 07. 1995

  Základní jmění:základní jmění společnosti činí 1 819 020 000,- Kč představujícíhodnotu majetku dle privatizačního projektu č. 1959 schválenéhoMSNMP ČR pod č. j. 30/31/1392/92 ze dne 9. 4. 1992 a jehoaktualizace č. 50 109 schválené MSNMP ČR pod čj. 404/94-320ze dne 3. 5. 1994.
od 01. 09. 1994 do 19. 09. 1994

  Základní jmění: 1 204 285 000 Kčs, slovyjednamiliardadvěstěčtyřimilionydvěstěosmdesátpěttisíc korunčeskoslovenskýchSplaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánocenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuPlzeňské pivovary schváleném usnesením vlády ČR č. 322,v části 8 ze dne 23. 4. 1992.
od 01. 05. 1992 do 01. 09. 1994

Akcie

Počet: 2 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 06. 2014

Počet: 2 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 05. 2007 do 25. 06. 2014

Počet: 2 304 406 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 03. 2007 do 21. 05. 2007

Počet: 1 939 020 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 03. 2007 do 21. 05. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: Pilsner Urquell Investments B.V.

Adresa: 3012CL Rotterdam, Schouwburgplein 30-34, Nizozemské království
od 25. 02. 2009
Rotterdam, Hofplein 19, 3032 AC, Nizozemské království
od 11. 01. 2006 do 25. 02. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 01. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VERHAEGEN TOM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2016

Adresa: 1750 Gaasbeek, Onderstraat 21, Belgické království
od 28. 11. 2016


Název/Jméno: KRČIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2012

Adresa: Českobratrská 838/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 14. 10. 2016
Praha 3, Českobratrská 838/5, PSČ 13000
od 17. 04. 2012 do 14. 10. 2016


Název/Jméno: BERKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 28. 12. 2015
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1993 do 10. 11. 2010

Adresa: Studentská 2134/109, Bolevec, 323 00 Plzeň
od 08. 08. 2015
Plzeň, Studentská 2134/109, PSČ 32300
od 10. 11. 2010 do 08. 08. 2015
Plzeň, Goethova 2, okres Plzeň-město
od 04. 10. 1993 do 10. 11. 2010


Název/Jméno: UDAL DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 11. 2015

Adresa: Pod Císařkou 3257/15, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 20. 11. 2015


Název/Jméno: SCHULZE DIETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 2015

Adresa: CH-6300 Zug, Ackerstrasse 1, Švýcarská konfederace
od 27. 03. 2015


Název/Jméno: PAOLO ALBERTO FRANCESCO LANZAROTTI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 09. 2013

Adresa: K Noskovně 401, Nebušice, 164 00 Praha 6
od 20. 09. 2013


Název/Jméno: DIARMAID SEOSAMH DE BURCA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2012

Adresa: Švédská 1036/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 17. 12. 2012


Název/Jméno: SUSAN MICHELLE CLARK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2012 do 28. 11. 2016

Adresa: Chipperfield, Kings Langley, Heath End, The Common WD4 9BL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 19. 10. 2012 do 28. 11. 2016


Název/Jméno: MANDÍKOVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2012

Adresa: Bratislava, Jasovská 3126/13, Slovenská republika
od 19. 03. 2012


Název/Jméno: ANDREW DAVID BAILEY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 03. 2012 do 20. 11. 2015

Adresa: Praha 1, Veleslavínova /10, PSČ 11000
od 06. 03. 2012 do 20. 11. 2015


Název/Jméno: ŠOUREK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 17. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 14. 09. 2005 do 10. 11. 2010

Adresa: Zruč-Senec - Senec, V Luhu 496, PSČ 33008
od 21. 10. 2011 do 17. 04. 2012
Plzeň, Pecháčkova /25, PSČ 31800
od 10. 11. 2010 do 21. 10. 2011
Plzeň, Pecháčkova 25, PSČ 31800
od 14. 09. 2005 do 10. 11. 2010


Název/Jméno: MAURICIO ROBERTO RESTREPO PINTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2011 do 27. 03. 2015

Adresa: 6300 Zug, Bernnoldweg 14, Švýcarská konfederace
od 21. 10. 2011 do 27. 03. 2015


Název/Jméno: ALAN JON CLARK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2010 do 19. 10. 2012

Adresa: 6300 Zug, Oberwiler Kirchweg 24, Švýcarská konfederace
od 18. 11. 2010 do 19. 10. 2012


Název/Jméno: JAMES SIMPSON WILSON

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 21. 10. 2011

Adresa: 6318 Walchwil, Zugerstrasse 80b, Švýcarská konfederace
od 10. 11. 2010 do 21. 10. 2011


Název/Jméno: TIARNÁN Ó HAIMHIRGÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2010 do 19. 03. 2012

Adresa: Praha 6, Bělocká 391/25
od 12. 02. 2010 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: ARTHUR DOUGLAS BRODMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 01. 2010 do 20. 09. 2013

Adresa: 202,Unit 404, Barefoot Beach Boulevard, 34134 Bonita Springs, Florida, Spojené státy americké
od 21. 01. 2010 do 20. 09. 2013


Název/Jméno: HECTOR ENRIQUE GOROSABEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2009 do 18. 11. 2010

Adresa: 6312 Steinhausen, Keltenweg 13, Švýcarská konfederace
od 13. 08. 2009 do 18. 11. 2010


Název/Jméno: JULIAN DEERING PATTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2009 do 16. 08. 2012

Adresa: 3 Megarrystown Road, Moira, Craigavon, BT67 0SL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 13. 08. 2009 do 16. 08. 2012


Název/Jméno: MICHAEL STEPHEN WALSH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 2009 do 06. 03. 2012

Adresa: 1121 Budapešť, Ámor u. 5, Maďarská republika
od 25. 02. 2009 do 06. 03. 2012


Název/Jméno: ŽÁČEK JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 04. 2008 do 13. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 2008 do 21. 01. 2010

Adresa: Ochoz u Brna 420, okres Brno-venkov, PSČ 66402
od 28. 04. 2008 do 21. 01. 2010


Název/Jméno: Michael John Short

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 2005 do 21. 01. 2010

Adresa: 2 Hollins Drive, Middleton, Manchester, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 18. 05. 2005 do 21. 01. 2010


Název/Jméno: CHRISTOPHER DOUGLAS RITCHIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2007 do 25. 02. 2009

Adresa: 1204 Geneve, Rue Verdaine 11, Švýcarská konfederace
od 30. 10. 2007 do 25. 02. 2009


Název/Jméno: NIGEL GEOFFREY COX

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 10. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2003 do 30. 08. 2006

Adresa: The Ridings, Off Forest Rd. 4, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 30. 08. 2006 do 10. 11. 2010
The Ridings, Off Forest Rd. 4, East Horsley, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2003 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: GARY RICHARD NIEDERHEITMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 12. 2005 do 25. 02. 2009

Adresa: Kapské Město, Tokai 7945, Moorland Crescent 8, Jihoafrická republika
od 13. 12. 2005 do 25. 02. 2009


Název/Jméno: KOVACS TIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 09. 2005 do 13. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 do 13. 08. 2009

Adresa: Godollo, 24 Arpad utca 24, Maďarská republika
od 14. 09. 2005 do 13. 08. 2009


Název/Jméno: Roy Enzo Bagattini

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2005 do 30. 10. 2007

Adresa: 94D, Strada D, Olgiata, Roma, Italská republika
od 08. 07. 2005 do 30. 10. 2007


Název/Jméno: Dr. Alan Jon Clark

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2004 do 25. 02. 2009

Adresa: 1 Blesbuckridge, Irene, 0062, Jihoafrická republika
od 20. 10. 2004 do 25. 02. 2009


Název/Jméno: Andrew Ronald Thomas Walter

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2004 do 25. 02. 2009

Adresa: Flat 710 Fernkloof, Park Drive, Port Elizabeth, Jihoafrická republika
od 20. 10. 2004 do 25. 02. 2009


Název/Jméno: Steven James Woodward

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 2004 do 18. 05. 2005

Adresa: 65 Park Lane, Sandown, Sandton, 2146, Jihoafrická republika
od 29. 01. 2004 do 18. 05. 2005


Název/Jméno: Gavin Stuart Brockett

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 01. 2004 do 13. 12. 2005

Adresa: Victoria Ave. Mellrose 23, 2196 Johannesburg, Jihoafrická republika
od 29. 01. 2004 do 13. 12. 2005


Název/Jméno: ŽATECKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2003 do 14. 09. 2005

Adresa: Praha 2, Na Rybníčku 14
od 26. 03. 2003 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: BINDER OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2003 do 30. 10. 2007
Prokura - prokurista
od 07. 01. 2000 do 19. 12. 2007

Adresa: Brno - Pisárky, Preslova 291/5
od 26. 03. 2003 do 19. 12. 2007
Brno-střed - Pisárky, Preslova 291/5
od 26. 03. 2003 do 30. 10. 2007
Brno, Ovocná 12, PSČ 62100
od 07. 01. 2000 do 26. 03. 2003


Název/Jméno: FRIDRICH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2003 do 08. 07. 2005
Prokura - prokurista
od 07. 01. 2000 do 08. 07. 2005

Adresa: Nižní Lhoty 89, PSČ 73906
od 07. 01. 2000 do 08. 07. 2005


Název/Jméno: SACHR AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 2003 do 26. 03. 2003

Adresa: Praha 8, Třebenická 1292/20, PSČ 18200
od 19. 03. 2003 do 26. 03. 2003


Název/Jméno: PEŘINA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2002 do 19. 03. 2003
Prokura - prokurista
od 07. 01. 2000 do 13. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst.a generální ředitel
od 04. 10. 1993 do 07. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Zelená 17
od 05. 01. 1996 do 19. 03. 2003
Karlovy Vary, Šmeralova 19
od 01. 05. 1992 do 05. 01. 1996


Název/Jméno: DILLARD RANDALL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2002 do 16. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 01. 2000 do 20. 08. 2002

Adresa: 7 Sovereing Mews, Pearson Street, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 07. 01. 2000 do 16. 10. 2003


Název/Jméno: Gary Alexander Whitlie

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2002 do 28. 11. 2003

Adresa: Hunyad Lejtö 1/B, Maďarská republika
od 20. 08. 2002 do 28. 11. 2003


Název/Jméno: Richard Llewellyn Lloyd

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2002 do 28. 11. 2003

Adresa: Normafa utca 24, Budapešť XII, Maďarská republika
od 20. 08. 2002 do 28. 11. 2003


Název/Jméno: Cornelis Anton van Kralingen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2002 do 29. 01. 2004

Adresa: 112 West Road North, Morningside, Sandton, Jihoafrická republika
od 20. 08. 2002 do 29. 01. 2004


Název/Jméno: Garth Denis Saunders

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 08. 2002 do 29. 01. 2004

Adresa: 9 Tweenjongezellen Rd, 2010 Sandton, Jihoafrická republika
od 20. 08. 2002 do 29. 01. 2004


Název/Jméno: Mark Philip Luce

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 2002 do 20. 10. 2004

Adresa: státní příslušnost: Velká Británie, trvale bytem Maďarsko, Patak Setany 88, 2094 Nagykovacsi
od 22. 01. 2002 do 20. 10. 2004


Název/Jméno: DOBSA ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 01. 2000 do 20. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1999 do 07. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 1997 do 16. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1996 do 19. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 11
od 07. 10. 1996 do 20. 08. 2002


Název/Jméno: JUNEK MARIO

IČO: 73434175

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 01. 2000 do 14. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 02. 1999 do 07. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1996 do 16. 02. 1999

Adresa: Plzeň, Erbenova 6
od 07. 01. 2000 do 14. 06. 2004
Plzeň, Hálkova 18, okres Plzeň-město
od 05. 01. 1996 do 07. 01. 2000


Název/Jméno: 1964 listopadu

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 01. 2000 do 20. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1999 do 07. 01. 2000

Adresa: trvale bytem August-Pfänder Strasse 30, Nürtingen, D 72622, Spolková republika Německo
od 16. 02. 1999 do 20. 08. 2002


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 08. 1999 do 19. 03. 2003

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1104
od 24. 08. 1999 do 19. 03. 2003


Název/Jméno: STEHLÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 1999 do 20. 08. 2002

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Do vršku 92
od 16. 02. 1999 do 20. 08. 2002


Název/Jméno: SIDÓ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 02. 1999 do 07. 01. 2000

Adresa: Praha 4, Chodov, Láskova 1813/12
od 16. 02. 1999 do 07. 01. 2000


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999

Adresa: Praha 1, Vladislavova ul. č. 13, PSČ 11000
od 19. 12. 1997 do 16. 02. 1999
Praha 10, Minská 15
od 04. 10. 1993 do 19. 12. 1997


Název/Jméno: KRÁL JOSEF

IČO: 14696401

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1996 do 16. 02. 1999

Adresa: Plzeň, Nad Beranovkou 6, okres Plzeň-město
od 07. 10. 1996 do 16. 02. 1999


Název/Jméno: ŽAMPA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1996 do 16. 02. 1999

Adresa: Kropáčova Vrutice, Krpy 77
od 07. 10. 1996 do 16. 02. 1999


Název/Jméno: PŘIBÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1996 do 24. 08. 1999

Adresa: Plzeň, Studentská 12, okres Plzeň-město
od 07. 10. 1996 do 24. 08. 1999


Název/Jméno: BRABEC JIŘÍ

IČO: 71319344

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1994 do 07. 10. 1996

Adresa: Praha 6, Bělohorská 144
od 01. 09. 1994 do 07. 10. 1996


Název/Jméno: ELIÁŠKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 07. 01. 2000

Adresa: Plzeň, Jetelová 31, okres Plzeň-město, PSČ 30160
od 01. 09. 1994 do 07. 01. 2000


Název/Jméno: JERMAN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 16. 02. 1999
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1993 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 10, Boloňská 302/28
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999
Praha, Hostivařská 33
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1993 do 07. 10. 1996

Adresa: Praha 6, Sartoriova 28
od 04. 10. 1993 do 07. 10. 1996


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

IČO: 70586128

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1993 do 05. 01. 1996

Adresa: Praha 4, Na Zvoničce 951/12
od 04. 10. 1993 do 05. 01. 1996


Název/Jméno: ZRALÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1993 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 2, Šumavská 11
od 04. 10. 1993 do 01. 09. 1994


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1993 do 07. 10. 1996

Adresa: Praha 8, Rosenbergových 16
od 04. 10. 1993 do 07. 10. 1996


Název/Jméno: VELEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1993 do 07. 10. 1996

Adresa: Praha 4, Bělčická 2844
od 04. 10. 1993 do 07. 10. 1996


Název/Jméno: ŠILHÁNEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999

Adresa: Plzeň, Tachovská 87, okres Plzeň-město
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999


Název/Jméno: SLÁDKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999

Adresa: Dírná, okr. Tábor, Závsí č. 12
od 04. 10. 1993 do 16. 02. 1999


Název/Jméno: SYLLA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Praha 9, Měšínská 1637
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993


Název/Jméno: KALOUSEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Praha 10, Pod altánem 48
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993


Název/Jméno: MUDRA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Plzeň, Nýřanská 36, okres Plzeň-město
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993


Název/Jméno: TLUSTÝ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Slaný, Rabasova č. 1437
od 03. 08. 1992 do 04. 10. 1993


Název/Jméno: JEŘÁBEK MILOSLAV

IČO: 15933059

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1992

Adresa: Plzeň, U Prazdroje 29, okres Plzeň-město
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1992


Název/Jméno: HLAVÁČEK JAN

IČO: 69737339

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1992

Adresa: Plzeň, Dvořákova 40, okres Plzeň-město
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1992


Název/Jméno: PESLER JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1992

Adresa: Štěnovice 77, okres Plzeň-jih
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1992


Název/Jméno: SMUTEK LIBOR

IČO: 49784765

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Plzeň, Hankova 8, okres Plzeň-město
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993


Název/Jméno: MATAS BOHUMÍR

IČO: 67080782

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Rokycany, Sedláčkova 622
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993


Název/Jméno: BEČVÁŘ VÁCLAV

IČO: 74920669

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993

Adresa: Plzeň, Pod vrchem 47, okres Plzeň-město
od 01. 05. 1992 do 04. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Doc.PhDr. Jindřiška Eliášková


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 7. 2003


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Alexandr Štrunc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 4. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Šajtar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 3. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 3. 2003


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 3. 2003


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 3. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Mudra


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 2. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Šik

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2000

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Činnost technických poradců v oblasti potravinářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a servis výčepního zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2000

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Meduna


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 7. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kofroň

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 7. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stáčení a plnění piva, alkoholických a nealkoholických nápojů a jiných tekutin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 7. 1996

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 7. 1995

Zánik oprávnění:1. 4. 2001


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 7. 1995

Zánik oprávnění:4. 1. 2001


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Šik

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Bc. Miloš Nováček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 6. 1995

Zánik oprávnění:28. 3. 1996


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 6. 1995

Zánik oprávnění:10. 4. 1996


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Zdeňka Fastová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 5. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Půjčování dopravních, stavebních a zemních mechanizmů - drobné služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Pavlína Papcunová

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 9. 1993


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mario Junek

Zánik oprávnění:17. 6. 2004


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Prát

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Bulák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vyroubal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Provozování kulturních a kulturně-vzdělavacích zařízení (muzeum, výstavy, galerie)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Mudra

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Meduna

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Kačena

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nápojů - nealkoholických

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Mudra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Meduna

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Mudra

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Zpracování dat, služby databank, spáva sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Meduna

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Mudra


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Meduna


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu - pivem, potravinami, nápoji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod - pivem, potravinami, nápoji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod - pivem, vínem, alkoholickými a nealkoholickými nápoji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - potravinářské

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Doc.PhDr. Jindřiška Eliášková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná autobusy - mezinárodní příležitostná autobusy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45357366

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1066757" VAN DER HAM VEEVOEDER CZ, S.R.O."65277520Brno, Vinohrady 26, PSČ 63900
1698248"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."64255611Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
1212468"Společenství vlastníků jednotek Buchenwaldská 834/39, Karlovy Vary"70980578Buchenwaldská 834/39, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary
1321696"Staviště" zemědělské obchodní družstvo48530867Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou
804803100 Real Estate s.r.o.27903966Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 642/30, PSČ 10100
2002046100čes s.r.o.24663727Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000
1559740A Z  E L E K T R O N I K A, společnost s ručením omezeným v likvidaci45022631České Budějovice, Ledenická 63/1531
2434200AC-ROZKOŠ, s.r.o.62061500Znojemská 5641/94a, 586 01 Jihlava
235281Adelovka s.r.o.29159865Goethova 356/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1113651ADEX, a.s.669202Lom u Tachova 20, okres Tachov
1217083ADIMEX, s.r.o.49976541třída Míru 97, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
3237913ADLER TRADE s.r.o.29189314Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007/2, PSČ 59101
448352ADLERBERG, a.s.26157446Praha 2, Chodská 1366/9, PSČ 12000
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
119910AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 332 03 Šťáhlavy
240070AGGER, s.r.o.62576844Příbram IV, Hornických učňů 293, PSČ 26101
2061085AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani49060686č.p. 190, 394 12 Obrataň
1336024Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci411850Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 11000
1970302AGROBEL, v.o.s. v likvidaci654469Švermova 230, 563 01 Lanškroun
2720698AGRODRUŽSTVO Kačice47048620Kačice, K farmě 28, okres Kladno
1323755Agrodružstvo Žimutice60825928č.p. 44, 373 66 Žimutice
509175Agrochem a.s. Lanškroun47452811Dvořákova 87, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
2399287Agrochov Dynín družstvo49018442č.p. 48, 373 64 Dynín
565297AGROPROJEKT Pardubice a.s. v likvidaci46504907Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 2

Související osoby

#NázevICOAdresa
186103ABRAHAM JIŘÍ67746586Zahradní 366, 26751 Zdice
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
661788ADAM JAN62822624Jižní 932, 68605 Uherské Hradiště
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
61309ADAM ZDENĚK67993494Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), K lučinám, 8/2488
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
43680ADAMEC RADEK1406400Sjednocení 759, 74213 Studénka
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
113030ADÁMEK RADEK72468301Husova 1667/23, 68001 Boskovice
482256ADÁMEK ROMAN68303955Údolní 414, 73562 Český Těšín
558898ADLER EMIL10116290Jihlavská 1007/2, 59101 Žďár nad Sázavou
774457ADLEROVÁ VANDA60673460Studniční 339/25, 59102 Žďár nad Sázavou
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
277199ALEXANDRIDIS MICHALIS75690012Dunajská 160/41, 62500 Brno
409951ALEXANDROVÁ JIŘINA47036915Ke Střelnici 174, 25162 Svojetice
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
626779AMBROZEK ZDENĚK46318399Šatovská 2954/26, 67181 Znojmo
469430AMBROŽOVÁ LEONA72573210Budyšínská 2540, 47006 Česká Lípa
50774ANDĚL JAN49110543Dobiášova 861/16, 46006 Liberec
508088ANDĚL PETR74395718Zahradní 713, 39102 Sezimovo Ústí
537337ANDERLE VÁCLAV46619682Slámova 86, 38301 Prachatice
161209ANDRES JAN88926095Pešlova 94/6, 19000 Praha
379669ANDRLE ANTONÍN12985511Kpt. Poplera 365, 56601 Vysoké Mýto

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: CON INVEST STAVEBNÍ, s.r.o. v likvidaci25704877Dobříš, Za Pivovarem 3, PSČ 26301
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Fyzická osoba: Martin Kříž40961044Šumická 393, 66407 Pozořice
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: František Švábík5644861323, 69633 Archlebov
Osoba: Ing. FRANTIŠEK PETRÁŠEK, CSc.
Fyzická osoba: Pavlína Vorreiterová65646762Pražská 13, 43983 Lubenec
Fyzická osoba: Luděk Rajnyš47773251318, 46845 Velké Hamry
Fyzická osoba: Luděk Konšel15241211Hybešova 702/120, 68201 Vyškov
Fyzická osoba: Petr Melichar530132729, 36225 Božičany
Fyzická osoba: Bc. Tomáš Dvořák5452996Vrablovecká 579/61, 74714 Ludgeřovice
Fyzická osoba: Gerža Zdeněk48411931Liptál, 75631, , ,

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí