POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 983. Jeho identifikační číslo je 47905646

 
 

Výpis z obchodního rejstříku POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Datum zápisu: 25. 5. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 983

Identifikační číslo:47905646

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: esvws44

Adresa společnosti

Sídlo: Husova 594/6, Brno-město, 602 00 Brno
od 22. 06. 2015
Brno, Husova 6, PSČ 60200
od 27. 01. 2012 do 22. 06. 2015
Brno, Husova 6
od 18. 09. 1995 do 27. 01. 2012
Brno, Jeřábkova 5, PSČ 60200
od 25. 05. 1993 do 18. 09. 1995
Husova 594/6, 60200 Brno

Skutečnosti

  V případě upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění rozhodne představenstvo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.o konečné částce zvýšení.
od 25. 11. 1997

  Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě500.000,- Kč lze upsat 0,33 nové akcie.
od 25. 11. 1997

  Po tomto navýšení bude výše základního jmění společnosti činitKč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamilionůkorunčeských).
od 25. 11. 1997

  Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení(bez omezení).
od 25. 11. 1997

  Sídlem POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. je Husova 6, Brno, kde budouvšichni zájemci o úpis akcií zapsáni do upisovací listinyakcionářů.
od 25. 11. 1997

  Upisovatelé splácí hodnotu akcie v rozsahu 30 % na účet bankyGIROCREDIT, Sparkassen Banka Praha, a.s., č.ú. 941453001/4400do 30 dnů po uplynutí lhůty k úpisu a hodnotu akcie v rozsahu70 % do 30 dnů po uplynutí lhůty předchozí.
od 25. 11. 1997

  Výše uvedené údaje se týkají jak úpisu s využitím přednostníhopráva, tak i dalšího upisování na základě veřejné výzvy.
od 25. 11. 1997

  Důvodem navyšování základního jmění je zlepšení ekonomickésituace pojišťovny.
od 25. 11. 1997

  Nové akcie se budou upisovat tímto způsobem:a) V prvním pořadí budou všechny nové akcie nabídnuty stávajícímakcionářům dle přednostního práva na upisování akcií ke zvvýšenízákladního jmění a to v poměru, v jakém se svými akciemipodílejí na stávajícím základním jmění. Lhůta pro vykonánípřednostního práva bude činit čtrnáct dní a její běh se započnesedmým dnem po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. O termínu započetíupisování akcií budou akcionáři předem informování. Místemvýkonu přednostního práva je sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.,Husova 6, Brno.Lhůta na splacení 30% emisního kurzu všech upsaných akcií činí30 dnů po skončení čtrnáctidenní lhůty pro vykonání přednostníhopráva. V této lhůtě bude finanční částka složena na účetPOJIŠŤOVNY MORAVA,a.s. Lhůta na splacení zbylé části emisníhokurzu ve výši 70% činí 30 dnů po skončení lhůty předchozí.
od 25. 11. 1997

  b) Ve druhém pořadí budou nabídnuty k upsání akcie, které nebylyupsány v prvním pořadí. Tyto akcie budou upisovány na základěveřejné výzvy. Úpisu se mohou účastnit i stávající akcionáři,kteří v prvním pořadí upsali a splatili část nových akciíodpovídající poměru, v jakém se svými akciemi podíleli nastávajícím základním jmění před započetím upisování. Lhůta kupsání bude 30 dnů a její běh započne 5 dnů od ukončení lhůtypředchozí. Lhůta ke splacení zbylé části emisního kurzu všechupsaných akcií činí 6 měsíců po uplynutí lhůty předchozí.
od 25. 11. 1997

  Společnost se řídí stanovami upravenými mimořádnou valnouhromadou konanou dne 29.9.1997.
od 25. 11. 1997

  Poznamenává se usnesení mimořádné valné hromady konané dne29.9.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:Základní jmění společnosti bude zvýšeno peněžitým vkladem o100.000.000,- Kč vydáním nových akcií (slovy:jednostomilionůkorunčeských).
od 25. 11. 1997

  počet akcií................ 200 kusů- jmenovitá hodnota akcií.... 500.000,- Kč- druh akcií................. běžné- forma akcií................ na majitele- podoba akcií............... listinná- emisní kurz akcií.......... 500.000,- Kč/jedna akcie- místo upisování............ sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.
od 25. 11. 1997

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 15.8.1997.
od 25. 09. 1997

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 28.3.1997.
od 05. 05. 1997

  c) ve třetím pořadí budou akcie nabídnuty k upsání na základěveřejné výzvy k upisování akcií. Lhůta k upsání bude 3 dny ajejí běh počne dnem následujícím po ukončení lhůty přechozí.Lhůta na splacení celého emisního kurzu všech upsaných akciíčiní 3 dny po skončení třídenní lhůty pro upsání akcií nazákladě veřejné výzvy. V této lhůtě bude finanční částka složenana uvedený účet POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., případně bude v tétolhůtě převedena účelově vázaná finanční částka na bankovní účet,kde bude provedena vinkulace vkladu ve prospěch POJIŠŤOVNYMORAVA, a.s. Na adresu sídla POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. bude v tétotřídenní lhůtě doručeno potvrzení banky o vinkulaci.
od 05. 05. 1997 do 18. 09. 1997

  Základní jmění společnosti 200,000.000,- Kč bude zvýšenopeněžitým vkladem o 100,000.000,- Kč vydáním nových akcií.Základní jmění společnosti se navýší na 300,000.000,- Kč (slovy:třistamilionů korun českých).- počet akcií ................ 200 kusů- jmenovitá hodnota akcií .... 500.000,- Kč- druh akcií ................. běžné- forma akcií ................ na majitele- podoba akcií ............... listinná- emisní kurz akcií .......... 500.000,- Kč/jedna akcie- místo upisování ............ sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.Sídlem POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. je Husova 6, Brno, kde budouvšichni zájemci o úpis akcií zapsáni do upisovací listinyakcionářů.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akciíupisovaných s využitím přednostního práva bude totožný sejmenovitou hodnotou, druhem, formou, podobou a emisním kurzemakcií upisovaných ostatními zájemci.Upisovatelé splácí hodnotu akcie v plném rozsahu na účetPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. u Plzeňské banky, a.s., č.ú.019-15045017/4600.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě500.000,- Kč lze upsat 0,5 nové akcie společnosti.Připouští se další navyšování základního jmění nad částkunavrhovaného zvýšení, bez omezení.
od 05. 05. 1997 do 18. 09. 1997

  Nové akcie se budou upisovat tímto způsobem:a) v prvním pořadí budou všechny nové akcie nabídnutystávajícím akcionářům, dle předkupního práva na upisování akciíke zvýšení základního jmění, a to v poměru, v jakém se svýmiakciemi podílejí na stávajícím základním jmění. Lhůta provykonání přednostního práva bude činit 14 dnů a její běh sezapočne následujícím dnem po zápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta nasplacení celého emisního kurzu všech upsaných akcií činí 5 dnůpo skončení čtrnáctidenní lhůty pro vykonání přednostního práva.V této lhůtě bude finanční částka složena na uvedený účetPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., č.ú. 019-15045017/4600 u Plzeňskébanky, a.s., případně bude v této lhůtě převedena účelově vázanáfinanční částka na bankovní účet, kde bude provedena vinkulacevkladu ve prospěch POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Na adresu sídlaPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. bude v této pětidenní lhůtě doručenopotvrzení banky o vinkulaci.O termínů započetí upisování akcií budou akcionáři předeminformováni.
od 05. 05. 1997 do 18. 09. 1997

  b) ve druhém pořadí budou akcie stávajících akcionářů, kteřínevyužili přednostního práva na upisování akcií dle bodu a)nabídnuty k upsání ostatním stávajícím akcionářům. Lhůta ktomuto upsání činí 3 dny a její běh započne dnem následujícím poukončení lhůty předchozí.Lhůta na splacení celého emisního kurzu všech upsaných akciíčiní 3 dny po skončení třídenní lhůty pro další upisování akcií.V této lhůtě bude finanční částka složena na uvedený účetPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. u Plzeňské banky, a.s.,případně bude v této lhůtě převedena účelově vázaná finančníčástka na bankovní účet, kde bude provedena vinkulace vkladu veprospěch POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Na adresu sídla POJIŠŤOVNYMORAVA, a.s. bude v této třídenní lhůtě doručeno potvrzení bankyo vinkulaci. V případě převisu poptávky budou požadavkyupisovatelů kráceny dle poměru požadovaných upsaných částek.Přeplatek bude vrácen do 10 dnů od ukončení druhého pořadí naúčty jednotlivých upisovatelů.
od 05. 05. 1997 do 18. 09. 1997

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou dne29.10.1996 a mimořádnou valnou hromadou dne 30.12.1996.
od 23. 01. 1997

  Základní jmění splaceno.
od 23. 01. 1997 do 18. 09. 1997

  Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 29.10.1996 o záměruzvýšit základní jmění 200,000.000 Kč peněžitým vkladem100,000.000 Kč na 300,000.000 Kč, vydáním nových 200 ks akciíjmenovité hodnoty 500.000 Kč na majitele v listinné podobě vemisním kursu 500.000 Kč za l ks akcie.Místem upisování je sídlo společnosti.Upisovatelé splácí hodnotu akcií v plném rozsahu na účetspolečnosti u Komerční banky, č. 19-5174800297/0100.Zvýšení základního jmění o více než 100,000.000 Kč senepřipouští.Na jeden ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 500.000 Kč lzeupsat O,5 nové akcie společnosti.Akcie budou upisovány ve třech pořadích s využitím přednostníhopráva stávajících akcionářů.
od 06. 12. 1996 do 18. 09. 1997

Akcie

Počet: 600 ks v hodnotě: 500000 - akcie na majitele
od 18. 09. 1997

Počet: 400 ks v hodnotě: 500000 - akcie na majitele
od 23. 01. 1997 do 23. 01. 1997

Počet: 400 ks v hodnotě: 500000 - akcie na jméno
od 25. 05. 1993 do 25. 05. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FILČÁK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1997 do 22. 06. 2015

Adresa: Košice, Čsl. armády 21, Slovenská republika
od 25. 11. 1997 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: JANKOVIČ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 do 22. 06. 2015

Adresa: Bratislava, Varšavská 24, Slovenská republika
od 23. 01. 1997 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: PROCHÁZKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 01. 1998 do 22. 06. 2015
Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1997 do 22. 01. 1998

Adresa: Praha 4, Šumenská 3226
od 25. 11. 1997 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: MRÁZ ROMAN

IČO: 72519801

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 1998 do 22. 06. 2015

Adresa: Bratislava, Jelšová 3, Slovenská republika
od 30. 07. 1998 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: SVETÍK JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1997 do 22. 06. 2015

Adresa: Bratislava, Majerníkova 12, Slovenská republika
od 25. 11. 1997 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: TRUBELÍK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 22. 06. 2015

Adresa: Brno, Mikšíčkova 21, PSČ 61500
od 27. 01. 2012 do 22. 06. 2015
Brno, Mykšíčkova 21, okres Brno-město
od 04. 09. 1997 do 27. 01. 2012


Název/Jméno: ZEMAN ANDREJ

IČO: 66119928

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1998 do 22. 06. 2015

Adresa: Bratislava, Pod valkom 5, Slovenská republika
od 30. 07. 1998 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: VLČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 07. 1998 do 25. 01. 1999

Adresa: Praha 6, Mládeže 3, PSČ 16000
od 30. 07. 1998 do 25. 01. 1999


Název/Jméno: JŮZA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1998 do 30. 07. 1998

Adresa: Praha 4, Šumenská 3226
od 22. 01. 1998 do 30. 07. 1998


Název/Jméno: ŽÁK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 01. 1998 do 30. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 1997 do 22. 01. 1998

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2189/12
od 30. 04. 1997 do 30. 07. 1998


Název/Jméno: LAŇKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 22. 01. 1998 do 30. 07. 1998

Adresa: Litoměřice, 5. května 154/1
od 22. 01. 1998 do 30. 07. 1998


Název/Jméno: ZDRAŽILOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 01. 1998 do 25. 01. 1999

Adresa: Praha 7, Dukelských hrdinů 6
od 22. 01. 1998 do 25. 01. 1999


Název/Jméno: BARTOŇEK PETR

IČO: 87859688

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 01. 1998 do 25. 01. 1999

Adresa: Brno, Jemelkova 70, okres Brno-město
od 22. 01. 1998 do 25. 01. 1999


Název/Jméno: KOUTNÝ JIŘÍ

IČO: 18772471

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 do 22. 01. 1998
Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 do 04. 09. 1997

Adresa: Brno, Neumannova 24, okres Brno-město
od 07. 11. 1997 do 22. 01. 1998
Brno, Neumannova 24
od 26. 09. 1994 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: CHALUPA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 do 22. 01. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 1997 do 30. 04. 1997

Adresa: Brno, Bzenecká 6, okres Brno-město
od 07. 11. 1997 do 22. 01. 1998
Brno, Bzenecká 6, okres Brno-město
od 23. 01. 1997 do 30. 04. 1997


Název/Jméno: BECKEROVÁ JAROSLAVA

IČO: 49108263

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 07. 11. 1997 do 22. 01. 1998

Adresa: Liberec, Sněhurčina 683
od 07. 11. 1997 do 22. 01. 1998


Název/Jméno: BLAHUTA PETR

IČO: 48407844

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 do 25. 01. 1999

Adresa: Frýdek-Místek, K hájku 2969
od 07. 11. 1997 do 25. 01. 1999


Název/Jméno: ČERVINKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 25. 11. 1997

Adresa: Praha 7, Sládkova 4
od 04. 09. 1997 do 25. 11. 1997


Název/Jméno: KRČMÁŘ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 25. 11. 1997

Adresa: Liberec 8, Puškinova 439
od 04. 09. 1997 do 25. 11. 1997


Název/Jméno: TOČINA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 do 25. 11. 1997

Adresa: Libochovice, Fügnerova 674
od 04. 09. 1997 do 25. 11. 1997


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 do 22. 01. 1998

Adresa: Vavřinec-Žíšov 56, okres Kutná Hora
od 30. 04. 1997 do 22. 01. 1998


Název/Jméno: WEIKERT VLADKO

IČO: 49522680

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 1997 do 07. 11. 1997

Adresa: Mělník, Studentská 3279
od 30. 04. 1997 do 07. 11. 1997


Název/Jméno: TYLŠÁROVÁ RADANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 01. 04. 1997 do 30. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 23. 01. 1997 do 01. 04. 1997

Adresa: Šternberk, Hvězdné údolí 29, okres Olomouc
od 23. 01. 1997 do 30. 04. 1997


Název/Jméno: KUMSTÁT LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997

Adresa: Prostějov, Karlov 8
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: RYBÁR MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 do 25. 01. 1999

Adresa: Bratislava, Furdekova 4, Slovenská republika
od 23. 01. 1997 do 25. 01. 1999


Název/Jméno: SOKOLOVÁ VIERA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997

Adresa: Bratislava, Št. Králika 20, Slovenská republika
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: HERMAN VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997

Adresa: Přerov, Kozlovská 37
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: BIMKA VLADIMÍR

IČO: 67594263

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 1997 do 30. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: Brno, Husova 6, okres Brno-město
od 23. 01. 1997 do 30. 04. 1997
Brno, Jeřábkova 5
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: OKRUHLICA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997

Adresa: Bratislava, Fedinova 5, Slovenská republika
od 23. 01. 1997 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: ŠOUKAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1995 do 23. 01. 1997

Adresa: Brno, Kosmonautů 7
od 18. 09. 1995 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: FAUSEK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 do 04. 09. 1997

Adresa: Praha 8, Na Dlážděnce 30/352
od 26. 09. 1994 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: VRABKO MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 do 23. 01. 1997

Adresa: SR, Bratislava, Krásnohorská 13
od 26. 09. 1994 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: FEISTL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: Prostějov, Na hrázi 7
od 11. 11. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: MAZUCH IMRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: SR, Bratislava, nám. Hraničiarov 6A
od 11. 11. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: TOSECKÁ MÁRIA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 1993 do 11. 11. 1993

Adresa: Bratislava, Sibírská 35
od 25. 05. 1993 do 11. 11. 1993


Název/Jméno: KOREŇOVSKÝ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 do 26. 09. 1994

Adresa: Bratislava, Gessayova 10
od 25. 05. 1993 do 26. 09. 1994


Název/Jméno: BROTANOVÁ EMÍLIA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 1993 do 04. 09. 1997

Adresa: Brno, Bieblova 22
od 25. 05. 1993 do 04. 09. 1997


Název/Jméno: HANÁK EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 do 18. 09. 1995

Adresa: Brno, Slavíčkova 6
od 25. 05. 1993 do 18. 09. 1995


Název/Jméno: VANEK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: Borský Mikuláš
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: HORVÁTH JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: Bratislava, Ševčenkova 20
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: VYBÍHAL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: Boskovice, Lidická 19
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: POÓROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: Senec, Bernolákova 2
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: VLACHOVSKÝ VOJTECH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997

Adresa: Bratislava, Žehrianská 8
od 25. 05. 1993 do 23. 01. 1997


Název/Jméno: MITOŠINKOVÁ LÍVIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 25. 05. 1993 do 18. 09. 1995

Adresa: Bratislava, Šándorova 9
od 25. 05. 1993 do 18. 09. 1995


Název/Jméno: SEDLÁČEK JOSEF

IČO: 12138428

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 do 11. 11. 1993

Adresa: Prostějov, Sídl. svobody 12/41
od 25. 05. 1993 do 11. 11. 1993


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
2420624" O B A G spol. s r.o. "18622712Kpt. Jaroše 235/32, 277 11 Neratovice
2403312" RENSTAV spol. s r.o. " v likvidaci62742043Litoměřice, Českolipská 325, PSČ 41201
25091001. jihočeská zemědělská a.s.25162012Svébohy 49, PSČ 37401
285925AB Banka, a.s. v likvidaci14799731Mladá Boleslav, Pivovarská 113
3389720ACONTIS, s r.o.25020048Česká Lípa, Lada 4

Související osoby

#NázevICOAdresa
908899" RENSTAV spol. s r.o. " v likvidaci62742043Litoměřice, Českolipská 325, PSČ 41201
1231346"NB Europe" UABVilnius, Konstitucijos pr. 7, PSČ 09308, Litevská republika
4107861.jihočeská zemědělská a.s.25162012Třeboň, Sokolská 34, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37901
13871111 FITE, a.s.64949575Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ 14100
1219784ABAKUS Wirtschaftsprufung - und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.Salzburg - Rakousko, Schwarzenbergpromenade 39