POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 983. Její identifikační číslo je 47905646

Výpis z obchodního rejstříku POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Datum zápisu: 25. 5. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 983

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: esvws44

Adresa společnosti

Sídlo: Husova 594/6, 60200 Brno

Adresy: Husova 594/6, Brno-město, 602 00 Brno
od 22. 06. 2015
Brno, Husova 6, PSČ 60200
od 27. 01. 2012 od 22. 06. 2015
Brno, Husova 6
od 18. 09. 1995 od 27. 01. 2012
Brno, Jeřábkova 5, PSČ 60200
od 25. 05. 1993 od 18. 09. 1995

Skutečnosti

  V případě upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění rozhodne představenstvo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.o konečné částce zvýšení.
od 25. 11. 1997

  Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě500.000,- Kč lze upsat 0,33 nové akcie.
od 25. 11. 1997

  Po tomto navýšení bude výše základního jmění společnosti činitKč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamilionůkorunčeských).
od 25. 11. 1997

  Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení(bez omezení).
od 25. 11. 1997

  Sídlem POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. je Husova 6, Brno, kde budouvšichni zájemci o úpis akcií zapsáni do upisovací listinyakcionářů.
od 25. 11. 1997

  Upisovatelé splácí hodnotu akcie v rozsahu 30 % na účet bankyGIROCREDIT, Sparkassen Banka Praha, a.s., č.ú. 941453001/4400do 30 dnů po uplynutí lhůty k úpisu a hodnotu akcie v rozsahu70 % do 30 dnů po uplynutí lhůty předchozí.
od 25. 11. 1997

  Výše uvedené údaje se týkají jak úpisu s využitím přednostníhopráva, tak i dalšího upisování na základě veřejné výzvy.
od 25. 11. 1997

  Důvodem navyšování základního jmění je zlepšení ekonomickésituace pojišťovny.
od 25. 11. 1997

  Nové akcie se budou upisovat tímto způsobem:a) V prvním pořadí budou všechny nové akcie nabídnuty stávajícímakcionářům dle přednostního práva na upisování akcií ke zvvýšenízákladního jmění a to v poměru, v jakém se svými akciemipodílejí na stávajícím základním jmění. Lhůta pro vykonánípřednostního práva bude činit čtrnáct dní a její běh se započnesedmým dnem po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. O termínu započetíupisování akcií budou akcionáři předem informování. Místemvýkonu přednostního práva je sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.,Husova 6, Brno.Lhůta na splacení 30% emisního kurzu všech upsaných akcií činí30 dnů po skončení čtrnáctidenní lhůty pro vykonání přednostníhopráva. V této lhůtě bude finanční částka složena na účetPOJIŠŤOVNY MORAVA,a.s. Lhůta na splacení zbylé části emisníhokurzu ve výši 70% činí 30 dnů po skončení lhůty předchozí.
od 25. 11. 1997

  b) Ve druhém pořadí budou nabídnuty k upsání akcie, které nebylyupsány v prvním pořadí. Tyto akcie budou upisovány na základěveřejné výzvy. Úpisu se mohou účastnit i stávající akcionáři,kteří v prvním pořadí upsali a splatili část nových akciíodpovídající poměru, v jakém se svými akciemi podíleli nastávajícím základním jmění před započetím upisování. Lhůta kupsání bude 30 dnů a její běh započne 5 dnů od ukončení lhůtypředchozí. Lhůta ke splacení zbylé části emisního kurzu všechupsaných akcií činí 6 měsíců po uplynutí lhůty předchozí.
od 25. 11. 1997

  Společnost se řídí stanovami upravenými mimořádnou valnouhromadou konanou dne 29.9.1997.
od 25. 11. 1997

  Poznamenává se usnesení mimořádné valné hromady konané dne29.9.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:Základní jmění společnosti bude zvýšeno peněžitým vkladem o100.000.000,- Kč vydáním nových akcií (slovy:jednostomilionůkorunčeských).
od 25. 11. 1997

  počet akcií................ 200 kusů- jmenovitá hodnota akcií.... 500.000,- Kč- druh akcií................. běžné- forma akcií................ na majitele- podoba akcií............... listinná- emisní kurz akcií.......... 500.000,- Kč/jedna akcie- místo upisování............ sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.
od 25. 11. 1997

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 15.8.1997.
od 25. 09. 1997

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 28.3.1997.
od 05. 05. 1997

  c) ve třetím pořadí budou akcie nabídnuty k upsání na základěveřejné výzvy k upisování akcií. Lhůta k upsání bude 3 dny ajejí běh počne dnem následujícím po ukončení lhůty přechozí.Lhůta na splacení celého emisního kurzu všech upsaných akciíčiní 3 dny po skončení třídenní lhůty pro upsání akcií nazákladě veřejné výzvy. V této lhůtě bude finanční částka složenana uvedený účet POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., případně bude v tétolhůtě převedena účelově vázaná finanční částka na bankovní účet,kde bude provedena vinkulace vkladu ve prospěch POJIŠŤOVNYMORAVA, a.s. Na adresu sídla POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. bude v tétotřídenní lhůtě doručeno potvrzení banky o vinkulaci.
od 05. 05. 1997 od 18. 09. 1997

  Základní jmění společnosti 200,000.000,- Kč bude zvýšenopeněžitým vkladem o 100,000.000,- Kč vydáním nových akcií.Základní jmění společnosti se navýší na 300,000.000,- Kč (slovy:třistamilionů korun českých).- počet akcií ................ 200 kusů- jmenovitá hodnota akcií .... 500.000,- Kč- druh akcií ................. běžné- forma akcií ................ na majitele- podoba akcií ............... listinná- emisní kurz akcií .......... 500.000,- Kč/jedna akcie- místo upisování ............ sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s.Sídlem POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. je Husova 6, Brno, kde budouvšichni zájemci o úpis akcií zapsáni do upisovací listinyakcionářů.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akciíupisovaných s využitím přednostního práva bude totožný sejmenovitou hodnotou, druhem, formou, podobou a emisním kurzemakcií upisovaných ostatními zájemci.Upisovatelé splácí hodnotu akcie v plném rozsahu na účetPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. u Plzeňské banky, a.s., č.ú.019-15045017/4600.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě500.000,- Kč lze upsat 0,5 nové akcie společnosti.Připouští se další navyšování základního jmění nad částkunavrhovaného zvýšení, bez omezení.
od 05. 05. 1997 od 18. 09. 1997

  Nové akcie se budou upisovat tímto způsobem:a) v prvním pořadí budou všechny nové akcie nabídnutystávajícím akcionářům, dle předkupního práva na upisování akciíke zvýšení základního jmění, a to v poměru, v jakém se svýmiakciemi podílejí na stávajícím základním jmění. Lhůta provykonání přednostního práva bude činit 14 dnů a její běh sezapočne následujícím dnem po zápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta nasplacení celého emisního kurzu všech upsaných akcií činí 5 dnůpo skončení čtrnáctidenní lhůty pro vykonání přednostního práva.V této lhůtě bude finanční částka složena na uvedený účetPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., č.ú. 019-15045017/4600 u Plzeňskébanky, a.s., případně bude v této lhůtě převedena účelově vázanáfinanční částka na bankovní účet, kde bude provedena vinkulacevkladu ve prospěch POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Na adresu sídlaPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. bude v této pětidenní lhůtě doručenopotvrzení banky o vinkulaci.O termínů započetí upisování akcií budou akcionáři předeminformováni.
od 05. 05. 1997 od 18. 09. 1997

  b) ve druhém pořadí budou akcie stávajících akcionářů, kteřínevyužili přednostního práva na upisování akcií dle bodu a)nabídnuty k upsání ostatním stávajícím akcionářům. Lhůta ktomuto upsání činí 3 dny a její běh započne dnem následujícím poukončení lhůty předchozí.Lhůta na splacení celého emisního kurzu všech upsaných akciíčiní 3 dny po skončení třídenní lhůty pro další upisování akcií.V této lhůtě bude finanční částka složena na uvedený účetPOJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. u Plzeňské banky, a.s.,případně bude v této lhůtě převedena účelově vázaná finančníčástka na bankovní účet, kde bude provedena vinkulace vkladu veprospěch POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Na adresu sídla POJIŠŤOVNYMORAVA, a.s. bude v této třídenní lhůtě doručeno potvrzení bankyo vinkulaci. V případě převisu poptávky budou požadavkyupisovatelů kráceny dle poměru požadovaných upsaných částek.Přeplatek bude vrácen do 10 dnů od ukončení druhého pořadí naúčty jednotlivých upisovatelů.
od 05. 05. 1997 od 18. 09. 1997

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou dne29.10.1996 a mimořádnou valnou hromadou dne 30.12.1996.
od 23. 01. 1997

  Základní jmění splaceno.
od 23. 01. 1997 od 18. 09. 1997

  Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 29.10.1996 o záměruzvýšit základní jmění 200,000.000 Kč peněžitým vkladem100,000.000 Kč na 300,000.000 Kč, vydáním nových 200 ks akciíjmenovité hodnoty 500.000 Kč na majitele v listinné podobě vemisním kursu 500.000 Kč za l ks akcie.Místem upisování je sídlo společnosti.Upisovatelé splácí hodnotu akcií v plném rozsahu na účetspolečnosti u Komerční banky, č. 19-5174800297/0100.Zvýšení základního jmění o více než 100,000.000 Kč senepřipouští.Na jeden ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 500.000 Kč lzeupsat O,5 nové akcie společnosti.Akcie budou upisovány ve třech pořadích s využitím přednostníhopráva stávajících akcionářů.
od 06. 12. 1996 od 18. 09. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FILČÁK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1997 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: JANKOVIČ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: PROCHÁZKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 01. 1998 od 22. 06. 2015
Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1997 od 22. 01. 1998


Název/Jméno: MRÁZ ROMAN

IČO: 13170708

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 1998 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: SVETÍK JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1997 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: TRUBELÍK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: ZEMAN ANDREJ

IČO: 66119928

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 1998 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: VLČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 07. 1998 od 25. 01. 1999


Název/Jméno: JŮZA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1998 od 30. 07. 1998


Název/Jméno: ŽÁK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 01. 1998 od 30. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 1997 od 22. 01. 1998


Název/Jméno: LAŇKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 22. 01. 1998 od 30. 07. 1998


Název/Jméno: ZDRAŽILOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 01. 1998 od 25. 01. 1999


Název/Jméno: BARTONĚK PETR

IČO: 87859688

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 01. 1998 od 25. 01. 1999


Název/Jméno: KOUTNÝ JIŘÍ

IČO: 74347675

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 22. 01. 1998
Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 od 04. 09. 1997


Název/Jméno: CHALUPA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 od 22. 01. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 1997 od 30. 04. 1997


Název/Jméno: BECKEROVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 07. 11. 1997 od 22. 01. 1998


Název/Jméno: BLAHUTA PETR

IČO: 48407844

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 25. 01. 1999


Název/Jméno: ČERVINKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 25. 11. 1997


Název/Jméno: KRČMÁŘ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 25. 11. 1997


Název/Jméno: TOČINA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 1997 od 25. 11. 1997


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 od 22. 01. 1998


Název/Jméno: WEIKERT VLADKO

IČO: 49522680

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 1997 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: TYLŠÁROVÁ RADANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 01. 04. 1997 od 30. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 23. 01. 1997 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: KUMSTÁT LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 od 04. 09. 1997


Název/Jméno: RYBÁR MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 od 25. 01. 1999


Název/Jméno: SOKOLOVÁ VIERA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 23. 01. 1997 od 04. 09. 1997


Název/Jméno: HERMAN VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 od 04. 09. 1997


Název/Jméno: BIMKA VLADIMÍR

IČO: 67594263

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 1997 od 30. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: OKRUHLICA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 od 04. 09. 1997


Název/Jméno: ŠOUKAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1995 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: FAUSEK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 od 04. 09. 1997


Název/Jméno: VRABKO MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: FEISTL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: MAZUCH IMRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: TOSECKÁ MÁRIA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 1993 od 11. 11. 1993


Název/Jméno: KOREŇOVSKÝ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 od 26. 09. 1994


Název/Jméno: BROTANOVÁ EMÍLIA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 1993 od 04. 09. 1997


Název/Jméno: HANÁK EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 od 18. 09. 1995


Název/Jméno: VANEK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: HORVÁTH JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: VYBÍHAL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: POÓROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: VLACHOVSKÝ VOJTECH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1993 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: MITOŠINKOVÁ LÍVIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 25. 05. 1993 od 18. 09. 1995


Název/Jméno: SEDLÁČEK JOSEF

IČO: 76108091

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1993 od 11. 11. 1993


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
829270" RENSTAV spol. s r.o. " v likvidaci62742043Českolipská 325/20, 41201 Litoměřice
433732ADARKON a.s.27418782Italská 1583/24, 12000 Praha
580352AG družstvo Kružberk25821954105, 74901 Nové Lublice
1197473Agentura Domácí Péče OPORA, s.r.o.29461570Jana Švermy 459, 73801 Frýdek-Místek
1235141Anemis s.r.o.63677164Spálená 108/51, 11000 Praha
476781APATOR METRA s.r.o.26834073Havlíčkova 919/24, 78701 Šumperk
1182356Autocentrum Libouchec a.s. v likvidaci49101269Libouchec, Teplická 257, PSČ 403 35
407621AUTOPARK a.s.47116919Milevská 922/2, 14000 Praha
948690Barter and Financial Trust, a.s. v likvidaci26115581Praha, 11000, Staré Město, Dlouhá, 704/16
420301BASK a.s. v likvidaci44569874Roudnice nad Labem, 41301, , Sladkovského, 1357
21121BG Constructions s.r.o. "v likvidaci"15891593Brno, 60200, Zábrdovice (Brno-sever), Spolková, 298/10
1111129BH Securities a.s.60192941Na příkopě 848/6, 11000 Praha
353289BH Sport a.s. v likvidaci63475812Prostějov, 79601, Prostějov, Ke stadionu, 1
884676BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.25080954Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
83506Bohemian Bussines Center a.s. v likvidaci23051Praha, 15000, Smíchov, nám. 14. října, 1307/2
93611BST spol. s r.o.40522491Koterovská 212/8, 32600 Plzeň
202166Bublava - Lesní správa, s.r.o. v likvidaci26183897Liborova 462/11, 16900 Praha
852800BUSINESS MANAGING SERVICES CZ a.s.26949989Bořivojova 878/35, 13000 Praha
193558Bytové družstvo Ke Kateřinkám 1393 - 1394 v likvidaci25726099Ke Kateřinkám 1393/10, 14900 Praha
436753Bytové družstvo TROJKA61463761Čínská 765/3, 16000 Praha
907613CIC plus, a.s.26212641Čimická 557/52, 18200 Praha
1236414CIS GROUP a.s. v likvidaci61058165Praha, 16300, Řepy, Makovského, 1177
269180CRASSUS, s.r.o. v likvidaci45789827Třebenice, Medvědice 18, PSČ 411 13
878293Česko - ruská společnost, spol. s r.o. - v likvidaci45273189Hrdličkova 2189/12, 14800 Praha
108163Českomoravský průmysl kamene a.s. "v likvidaci"47468122Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové

Související osoby

#NázevICOAdresa
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
182997AGLER MARTIN62193953687, 25164 Mnichovice
62850AIŠMANN JAROSLAV62193783Fügnerova 635/5, 40004 Trmice
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
57164AMBROŽ JIŘÍ47145285Újezd 415/15, 15000 Praha
86551BAČÍK PAVEL67000932Mírová 206, 68501 Bučovice
19915BALÁK PAVEL15912230Višňová 1344/23, 14000 Praha
11285BALCAR PETR66097801Kateřinská 73, 46014 Liberec
32119BÁRTA JINDŘICH66404118Štefánikova 647, 27801 Kralupy nad Vltavou
218955BARTOŇ MIROSLAV46157514Za Drahou 1424, 75701 Valašské Meziříčí
221985BARTONĚK PETR87859688Hodakova 576/20, 66441 Troubsko
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
116087BARTOŠ PAVEL71908382Kostelní vrch 662, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
80971BÁRTOVÁ LENKA8768850615, 28201 Mrzky
64816BARTŮNĚK PAVEL46061452Týnská 58/2, 39843 Bernartice
304829BAŘINA LUKÁŠ71525807U břehu 665/13, 10200 Praha
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
1075BAYER JIŘÍ48874647Bochořákova 2535/7, 61600 Brno
90979BEČVÁŘ PETR41121031Klánova 487/26, 14700 Praha
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Body Dynamic, spol. s r.o. v likvidaci49615491Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Fyzická osoba: Blanka Švadlenková45969990Přípotoční 830/3, 10100 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
71919ADMAN spol. s r.o.46980300Brno, 60200, Brno-město, Husova, 8a
2531458AQUASEP s.r.o.3728226Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno
2297351ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.27755690Dominikánská 342/19, 60200 Brno
3187324ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.27755860Dominikánská 342/19, 60200 Brno
419369collection Blue club, s.r.o.26975904Šilingrovo náměstí 343/7, 60200 Brno
2628034Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice - občanské sdružení70104808Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno
1117703EDILINVEST s.r.o.27707989Dominikánská 342/19, 60200 Brno
2669462FBC KOMETA BRNO o.s.48429961Husova 165/5, 60200 Brno
2197808FREINAL, s.r.o. v likvidaci60702052Brno, 60200, Brno-město, Husova, 8a
1289593Globus Morava s.r.o.44963050Brno, 60200, Brno-město, Husova, 8a
805695IBK KOMETA BRNO o.s.68334231Husova 165/5, 60200 Brno
2739451INSIDE INN, s.r.o. - v likvidaci60704161Šilingrovo náměstí 343/7, 60200 Brno
838988INVENT HR Consulting, s.r.o.28327217Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno
76086KVART VARIA spol. s r.o., v likvidaci18824218Brno, 60200, Brno-město, Dominikánská, 342/15
1579351Lux Restaurants, s.r.o. v likvidaci27661806Dominikánská 342/19, 60200 Brno
2558655MAX & Partner, s.r.o.60732334Šilingrovo náměstí 343/7, 60200 Brno
2963641NÁBYTEK - MORAVA spol. s r.o.- v likvidaci41605888Brno, 60200, Brno-město, Husova, 8a
1846449PORADEX s.r.o.26310431Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno
3201433RD Trading, s.r.o. v likvidaci25340409Brno, 60200, Brno-město, Husova, 8a
114367STARMAX s.r.o.60749644Šilingrovo náměstí 343/7, 60200 Brno
2587047Super Panda Circus s.r.o.2650126Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno
69643WASO Consulting, s.r.o. v likvidaci60752645Dominikánská 342/19, 60200 Brno

Fyzické osoby v okolí