Povodí Vltavy, státní podnik

Hlavní strana

Firma s názvem Povodí Vltavy, státní podnik, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: A 43594. Její identifikační číslo je 70889953

Výpis z obchodního rejstříku Povodí Vltavy, státní podnik

Datum zápisu: 18. 1. 2001

Právní forma:Státní podnik

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: A 43594

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: gg4t8hf

Předmět podnikání: Hostinská činnost
silniční motorová doprava osobní
silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
ubytovací služby
Truhlářství, podlahářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Práce s autojeřábem
Služby rozmnožovací techniky
Zemní práce
Inženýrská činnost ve výstavbě
Automatizované zpracování dat
Laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Skutečnosti

  U Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55,den zániku členství v dozorčí radě: 22.2.2016
od 23. 09. 2016 od 23. 09. 2016

  u RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt:Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00den zániku členství v dozorčí radě: 31. 1. 2016
od 23. 09. 2016 od 23. 09. 2016

  Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016
od 04. 03. 2016

  Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78,den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016
od 04. 03. 2016

  Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00,den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016
od 04. 03. 2016

  Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Kaprová 2539, Nymburk, PSČ 288 02den vzniku členství v dozorčí radě: 29. 1. 2015
od 07. 04. 2015

  u vymazávané osoby Ing. Miloše Petery:den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2014
od 07. 04. 2015 od 07. 04. 2015

  u vymazávané osoby Miroslava Drobného:den zániku členství v dozorčí radě: 9. 10. 2014
od 23. 01. 2015 od 23. 01. 2015

  Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00den vzniku členství vdozorčí radě: 25.9.2008den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015.
od 04. 01. 2012 od 04. 03. 2016

  Miroslav Drobný, r. č. 740525/3350bydliště: Růžová 107, 530 09 Pardubiceden vzniku členství vdozorčí radě: 27. 9. 2011
od 04. 01. 2012 od 23. 01. 2015

  JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010den ukončení členství v dozorčí radě: 21. 4. 2011
od 04. 01. 2012 od 04. 01. 2012

  Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55,den vzniku členství v dozročí radě: 23.2.2011
od 13. 05. 2011 od 23. 09. 2016

  Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00,den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2010den zániku členství v dozorčí radě 23.2.2011
od 13. 05. 2011 od 04. 03. 2016

  Určený majetek:Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit.Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč.Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku.
od 24. 03. 2011

  Hlavním předmětem činnosti je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v území působnosti státního podniku Povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen.- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,- pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni,- provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu,- vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku,- oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě,- spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody,- udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách,- řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících,- podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků,- předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena,- spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodí,- požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována,- dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace,- zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem,- zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Vltavy (dílčích povodí),- pořizovat plány dílčích povodí na území působnosti státního podniku Povodí Vltavy,- informovat příslušné úřady o nahlášené havárii,- spolupracovat na pořizování národních půánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí,- plnit úkoly při ochraně před povodněmi,- spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů,- přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami,- zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Vltavy a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem,- zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě,- stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí,- dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících,- provozovat vodohospodářský dispečink,- provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají,- provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru,- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně,- udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách,- osazovat plavební znaky na vodní cestě,- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu,- vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku,- poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a polupracovat s veřejností,- vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet,- spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím,- plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů,- spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav.
od 24. 03. 2011

  Ing. Vilém Žák, r.č.: 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ: 270 01den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010den zániku členství v dozorčí radě : 7.11.2013
od 28. 12. 2010 od 25. 01. 2014

  JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010
od 28. 12. 2010 od 04. 01. 2012

  Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003den zániku členství v dozorčí radě 11.10.2010
od 28. 12. 2010 od 28. 12. 2010

  Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010den zániku členství v dozorčí radě: 11.10.2010
od 28. 12. 2010 od 28. 12. 2010

  Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010
od 04. 08. 2010 od 28. 12. 2010

  Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06,den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006datum zániku členství v dozorčí radě: 3.6.2010
od 04. 08. 2010 od 04. 08. 2010

  Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00,den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010
od 14. 04. 2010 od 13. 05. 2011

  Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00,den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010
od 12. 04. 2010 od 14. 04. 2010

  Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Poděbradská 1780, Nymburk, PSČ 288 02den vzniku funkce: 1.12.2009
od 20. 01. 2010 od 07. 04. 2015

  Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008den zániku členství v dozorčí radě: 30.11.2009
od 31. 12. 2009 od 20. 01. 2010

  Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lányden vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006datum zániku členství v dozorčí radě: 19.1.2009
od 23. 12. 2009 od 23. 12. 2009

  Dozorčí rada:Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět.
od 30. 12. 2008

  Ing. Václav Král, r.č. 800325/1223, trvalý pobyt: Družstevní 205, Borek, PSČ 370 10den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008den zániku členství v dozorčí radě : 14.9.2013
od 30. 12. 2008 od 25. 01. 2014

  Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Hruškova 1, Plzeň, PSČ 301 00den vzniku členství v dozorčí radě: 25.9.2008
od 30. 12. 2008 od 04. 01. 2012

  Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008
od 30. 12. 2008 od 31. 12. 2009

  Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00,den vzniku členství vdozorčí radě: 1.3.2008den zániku členství v dozorčí radě : 31.12.2015.
od 18. 07. 2008 od 04. 03. 2016

  Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lányden vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006
od 14. 02. 2007 od 23. 12. 2009

  Ing. Petr Bendl, bytem: , r.č.: 660124/1834, Lesní 496, 270 61 Lányden vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006
od 14. 02. 2007 od 14. 02. 2007

  Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78,den vzniku členství vdozorčí radě: 1.1.2006den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015.
od 30. 06. 2006 od 04. 03. 2016

  Určený majetek:Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona.Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč.Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku.
od 30. 06. 2006 od 24. 03. 2011

  Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06,den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006
od 30. 06. 2006 od 04. 08. 2010

  Ing. Blanka Brožková, r.č. 655825/1711, trvalý pobyt: Praha 5, Petřínská 20, PSČ 150 00,den vzniku členství v dozorčí radě: 1.1.2006
od 30. 06. 2006 od 18. 07. 2008

  Ing. Daniel Pokorný, r.č. 750626/0080, trvalý pobyt: Praha 4-Michle, Magistrů 379/7, PSČ 140 00,den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2006
od 30. 06. 2006 od 14. 02. 2007

  Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003
od 06. 12. 2003 od 28. 12. 2010

  Ing. Jan Janda, r.č. 430109/065, trvalý pobyt: Plzeň, Bzenecká 22, PSČ 323 00den vzniku členství v dozorčí radě: 29.7.2003
od 06. 12. 2003 od 30. 06. 2006

  Ing. Karel Mach, r.č. 600617/0412, trvalý pobyt: Chotýčany 77, PSČ 373 62den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003
od 06. 12. 2003 od 30. 06. 2006

  členové dozorčí rady volení zaměstnanci:
od 06. 02. 2002

  Rezervní fond:- Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výší, činí:31 963 796,-Kč.
od 06. 02. 2002

  Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem:- veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku jezaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových apodzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrůvody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských ahydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládánís vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytvářenípodmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využíváníostatního hmotného a nehmotného majetku;- veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladumezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnémuvyužívání všech zdrojů;- v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisyuzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy ačiní jiné právní úkony při nakládání s majetkem státu, kekterému má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezenjen platnými zákony a dalšími právními předpisy;- s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, můžepodnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případnéhozřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státníhopodniku.
od 06. 02. 2002

  členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem:
od 06. 02. 2002

  RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt:Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00
od 06. 02. 2002 od 23. 09. 2016

  Dozorčí rada:Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest.
od 06. 02. 2002 od 30. 12. 2008

  Ing. Milada Šmejkalová, r.č.476231/013, trvalý pobyt:Praha 8-Libeň, Na Hájku 503, PSČ 180 00
od 06. 02. 2002 od 30. 06. 2006

  Účetní hodnota určeného majetku je 5 337 977 804,-Kč
od 06. 02. 2002 od 30. 06. 2006

  Určený majetek:Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsouurčeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl,k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výšecitovaného zákona.Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statutpodniku.
od 06. 02. 2002 od 30. 06. 2006

  Ing. Pavel Uher, r.č.420814/096, trvalý pobyt:Praha 10, U Slávie 2/1387, PSČ 100 00
od 06. 02. 2002 od 30. 06. 2006

  Ing. František Hladík, r.č.460128/074, trvalý pobyt:Český Krumlov, Železniční 197, PSČ 381 01
od 06. 02. 2002 od 06. 12. 2003

  Ing.Lubomír Petružela,CSc., r.č.530412/081, trvalý pobyt:Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00
od 06. 02. 2002 od 06. 12. 2003

  Ing. Karel Tureček, r.č.710201/1741, trvalý pobyt:Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55
od 06. 02. 2002 od 06. 12. 2003

  Povodí Vltavy, státní podnik je právním nástupcem společnostiPovodí Vltavy a.s., oddíl B, vložka 2365 vymazané dne 18.1.2001z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.
od 18. 01. 2001

  Skutečná účetní hodnota určeného majetku je 5 338 453 276,50 Kč
od 18. 01. 2001 od 06. 02. 2002

  Určený majetek:Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsouurčeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl,k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výšecitovaného zákona.
od 18. 01. 2001 od 06. 02. 2002

  Dozorčí rada státního podniku:-počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest.Jmenování a volba členů dozorčí rady bude provedena do 60 dnůode dne nabytí účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. (§ 5 odst. 2zákona).
od 18. 01. 2001 od 06. 02. 2002

  Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem:- užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právohospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezipotřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnémuvyužívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel vestatutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákonač. 305/2000 Sb.
od 18. 01. 2001 od 06. 02. 2002

  Rezervní fond:- Výše rezervního fondu činí 31 963 795,59 Kč.
od 18. 01. 2001 od 06. 02. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PUNČOCHÁŘ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2016


Název/Jméno: PEŠTOVÁ BERENIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2016


Název/Jméno: KENDÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - 2. zástupce generálního ředitele
od 12. 04. 2010


Název/Jméno: KOLENIČKOVÁ KATARÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2015


Název/Jméno: Ministerstvo zemědělství

IČO: 20478

Funkce: Zakladatel - zakladatel
od 18. 01. 2001


Název/Jméno: KUBALA PETR

Funkce: Statutární orgán - generální ředitel
od 12. 04. 2010
Statutární orgán - 1.zástupce generálního ředitele
od 05. 09. 2007 od 12. 04. 2010
Statutární orgán - 2.zástupce-ředitel pro správu povodí
od 18. 12. 2004 od 05. 09. 2007
Statutární orgán - zástupce-ředitel
od 18. 12. 2004 od 18. 12. 2004


Název/Jméno: HONOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2014 od 23. 09. 2016


Název/Jméno: MRVKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2014


Název/Jméno: MATĚJKA TOMÁŠ

IČO: 72502690

Funkce: Statutární orgán - 1. zástupce generálního ředitele
od 14. 04. 2010
Statutární orgán - 1. zástupce ředitele
od 12. 04. 2010 od 14. 04. 2010


Název/Jméno: MACH KAREL

IČO: 60641096

Funkce: Statutární orgán - 3. zástupce generálního ředitele
od 30. 12. 2008 od 13. 12. 2012


Název/Jméno: KYNKOROVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - 2.zástupkyně generálního ředitele
od 05. 09. 2007 od 12. 04. 2010


Název/Jméno: SLANEC JAN

Funkce: Statutární orgán - generální ředitel
od 31. 07. 2007 od 12. 04. 2010


Název/Jméno: BÁČA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - zástupce-technický ředitel
od 18. 12. 2004 od 18. 12. 2004
Statutární orgán - 3.zástupce-technický ředitel
od 18. 12. 2004 od 05. 09. 2007


Název/Jméno: NOVÁK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - 1.zástupce-finanční ředitel
od 18. 01. 2004 od 05. 09. 2007
Statutární orgán - 2.zástupce-finanční ředitel
od 06. 02. 2002 od 18. 01. 2004


Název/Jméno: HLADÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - generální ředitel
od 06. 12. 2003 od 31. 07. 2007


Název/Jméno: KULHÁNEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - 1.zástupce-technický ředitel
od 06. 02. 2002 od 18. 01. 2004


Název/Jméno: HUDLER PETR

Funkce: Statutární orgán - generální ředitel
od 18. 01. 2001 od 06. 12. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996

Odpovědní zástupci: 146979


silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 146974

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 146977


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 01. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 12. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 12. 2013


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 127583


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 12. 1995

Odpovědní zástupci:


Práce s autojeřábem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby rozmnožovací techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zemní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 146975

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 127583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 127583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Obory činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 20. 08. 2014
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 10. 06. 2014
Stavba a výroba plavidel
od 04. 12. 2013
Výroba strojů a zařízení
od 04. 12. 2013
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 04. 12. 2013
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 04. 12. 2013
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 04. 12. 2013
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 04. 12. 2013
Ubytovací služby
od 12. 01. 1996
ubytovací služby
od 10. 01. 1996 od 05. 11. 2008
Laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 01. 01. 1994
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 01. 1994
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 01. 01. 1994
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 01. 1994
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 01. 1994
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 01. 01. 1994
Služby rozmnožovací techniky
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 2008
Práce s autojeřábem
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 2008
Zemní práce
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 2008
Inženýrská činnost ve výstavbě
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 01. 1994

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ70889953

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
228947'KLOD' - Krejčí v.o.s.18385737Průmyslová 1831, 43201 Kadaň
746438" FOINIA, spol. s r.o. "14705257Hřímalého 2710/16, 30100 Plzeň
1036149"Bytové družstvo Varnsdorfská 350 v likvidaci"25650599Varnsdorfská 350/20, 19000 Praha
415012"T.R.S. - obchodní společnost s.r.o."48245330Náměstí 68, 37311 Ledenice
1020768AGRO-HELIOS, a.s.49975641Moravský Krumlov, 67175, Rakšice, Pod Leskounem, 1282
366111AIRWAYNET a.s.61058068Hládkov 920/12, 16900 Praha
234878ALPLA, spol. s r.o.480265908, 25751 Bystřice
728047ALTOL COMPANY CZ, a.s.24749273Ke Zdibsku 66, 25066 Zdiby
1108429ARTEMIS, s r.o.49827359Ke Hřišti 28, 28911 Pečky
558799AS-Real, a. s.2600465810, 53901 Mrákotín
961887Automobilová skla, s.r.o.25221922Karlovarská 158/32, 30100 Plzeň
1037104Autoprodej Šrámek s.r.o.26318407Nepomucká 784/120, 32600 Plzeň
543313AUTOSKLO-Šrámek s.r.o. - v likvidaci49197011Karlovarská 158/32, 30100 Plzeň
1161079BAUMANN - KANTON  s.r.o. v likvidaci47539992Praha, 12000, Nusle (Praha 2), Sekaninova, 42
238683BENTEX-Plast s.r.o.26023024Hlinská 579, 37001 České Budějovice
985187BIOGRAF, spol. s r.o.60700998Brno 15 - Brno-Židenice, Táborská 2370/189, PSČ 615 00
573037BIOSTER, a.s.49970623Tejny 621, 66471 Veverská Bítýška
582923BRUMACH,s.r.o.25115081Na Hutmance 300/7, 15800 Praha
234761BRUSTIMA, s.r.o.25686917Baarova 1472/19, 14000 Praha
1029550BUSINESS CZ s.r.o. v likvidaci26034191Lublaňská 653/51, 12000 Praha
274435BUZULUK8605Komárov, 26762, , Buzulucká, 108
134786BYTOVÉ DRUŽSTVO BARVY 14, družstvo25502875Barvy 764/14, 63800 Brno
571325Bytové družstvo Jasmínová 269525678370Jasmínová 2695/49, 10600 Praha
768882CLOUD.CZ a.s. v likvidaci24755401Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Jeseniova, 2829/20
313242CS DESIGN, spol. s r.o.45279578Královická 1646/81, 10000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: H + N veřejná obchodní společnost v likvidaci46507809Pardubice, 53002, Zelené Předměstí (Pardubice I), 17. listopadu, 342
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Paula Blahníková68467320Kunětická 106, 53009 Pardubice
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Adresa: Svornosti 2314/22, 70030 Ostrava
Firma: MUDr. Šuková Blanka spol. s r.o.5195101K Červenému vrchu 735/31, 16000 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Unicorn Technologies s.r.o.25639056V kapslovně 2767/2, 13000 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Moudrá volba s.r.o.5016398Hrnčířská 859/84, 47001 Česká Lípa
Fyzická osoba: Ngnia NGUYEN THI MINH48556548Korunní 954/77, 13000 Praha
Fyzická osoba: David Vacovský2559013M. Krásové 486/1, 39811 Protivín
Adresa: Ronešova 1136/3, 19800 Praha
Firma: Phoenix Construction s.r.o.28938852Italská 211/13, 12000 Praha
Fyzická osoba: Alois Juřica, soukromý rolník62183940Poteč, 76601, , ,
Adresa: Vítězná 1163/9, 78401 Litovel
Firma: Člověk, finance a budoucnost, o. s.22743618Budovcova 105/4, 39701 Písek
Firma: Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Věznice Světlá nad Sázavou75108372Světlá nad Sázavou, 58291, Světlá nad Sázavou, Rozkoš, 990

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1702010ANS INVEST a.s.25735608Praha 5, Holečkova 8
1170659B.K. GASTRO, spol. s r.o. v likvidaci46884050Holečkova 106/10, 15000 Praha
2812687BERBADER s.r.o.25688804Praha 5, Holečkova 8
1569905D - FORCE, spol. s r.o. v likvidaci25649183Holečkova 3178/8, 15000 Praha
351870DRACO CZECH, s.r.o. v likvidaci26695324Holečkova 106/10, 15000 Praha
2337300IMPRESS MARKETING,spol. s r.o. v likvidaci26164868Holečkova 106/10, 15000 Praha
1741168Klub detektivních a informačních služeb ČR69061220Praha 5, Holečkova 8
471339Komora logopedů1909801Holečkova 104/4, 15000 Praha
2583384Odborová organizace Státního statku hl.m.Prahy, s.p.43002536Praha 5, Holečkova 8
1034797OS ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB, ZO ČESKÁ POŠTA S.P.,ODŠTĚPNÝ 63112272Praha, 15000, , HOLEČKOVA, 10
1694567PHIMECO B.V. BONMART ORGANIZAČNÍ SLOŽKA47610816Praha, 15000, , HOLEČKOVA, 8
185120Povodí Vltavy, státní podnik70889953Holečkova 106/8, 15000 Praha
882717Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Gabriela Praha - Smíchov26520605Holečkova 106/10, 15000 Praha
2003795Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže60449985Holečkova 104/4, 15000 Praha
2101060SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., VÝPOČETNÍ A KONTROLNÍ ÚSTŘEDNA SPOJŮ PRAHA3565Praha, 15000, Smíchov, HOLEČKOVA, 10
2297221Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci"64092Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 00
1823603Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 448134368Holečkova 104/4, 15000 Praha
43244TAROKO - EXPORT spol. s r.o.43750184Praha 5, Holečkova 8
2211901ZAHOL26625911Praha, Holečkova 8, PSČ 150 00
3106155Základní organizace Povodí Vltavy Praha gen.ředitelství70929114Praha 5, Holečkova 8
1970344Základní organizace při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené4869915Holečkova 104/4, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí