Pražská plynárenská Holding a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Pražská plynárenská Holding a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7151. Její identifikační číslo je 26442272

Výpis z obchodního rejstříku Pražská plynárenská Holding a.s.

Datum zápisu: 26. 3. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7151

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 72zfskp

Předmět podnikání: Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 16. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 16. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2001rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliarda-pětsetčtrnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc) na částku ve výši1.515.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětset-patnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc). Upisování nad tuto částkuse nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedenoformou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitáluje naplnění účelu společnosti, a to získání podílu vespolečnosti Pražská plynárenská, a.s.2. Předmětem úpisu bude:1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány vzaknihované podobě.3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všechakcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters,v.o.s, 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdajípřednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů nazvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou.4. Veškeré akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručenísdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterýmbude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvoneprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebotelefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělenípředstavenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůtypro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedypočátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena přednabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu srozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; vtakovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářůpodle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podánínávrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům denpodání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesenío zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašlefaxem akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu2328613, společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1843260 a společnostiRWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-2011224540.Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům takéodesláním doporučeného dopisu. Oznámením o podání návrhu nazápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dnípro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.6. Úpis 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč budeproveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 233.122kmenových akciích na majitele, ISIN: CZ 0005084350, vzaknihované podobě, a 489.568 akciích na jméno, ISIN:770950001980, v zaknihované podobě, (celkem 722.690 akcií) vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské plynárenské, a.s., sesídlem 140 00 Praha 4, U Pynárny 500 IČ: 60193492, které bylyoceněněny:společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalcinezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o.se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podleustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavůkvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika astavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a pana Ing. VáclavaZvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedouMěstského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí,pod Č.z.D.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu vPraze pod č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabyloprávní moci dne 26.4.2001, na hodnotu 2.515,- Kč na jednu akciePražské plynárenské, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckéhoposudku po zaokrouhlení směrem dolů 1.817.565.000,- Kč (slovy:korun českých jednamiliardaosmsetsedmnáctmilionůpětsetšedesát-pěttisíc).7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšenízákladního kapitálu společnosti o 1.514.470.000, Kč (slovy:korun českých: jednamiliardapětsetčtrnáctmilionůčtyřista-sedmdesáttisíc) výši ocenění nepeněžitých vkladů, kteréspočívají v 233.122 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akcií na jméno,ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, všech ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00Praha 4, U Plynárny 500,- IČ: 60193492, na částku1.817.565.000,- Kč, která je určena společným posudkemzpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými naspolečnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, KMatěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných proznaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j.Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc.,bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu vPraze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obcorekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod. č.j. Nc4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne26.4.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 233.122 akcií namajitele a 489.568 akcií na jméno (celkem 722.690 akcií), pouvedeném zaokrouhlení směrem dolů, na 1.817.565.000,- Kč (slovy:korun českých jednamiliardaosmesetsedmnáctmilionůpětsetšedesát-pěttisíc).8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátníkanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19.9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všechakcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí býtnepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu meziupisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splacenypřevodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnostive Středisku cenných papísů. Lhůta pro splacení nepeněžitýchvkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive odnabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení §205 obchodního zákoníku.10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 1.514.470.000,-Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětsetčtrnáctmilionů-čtyřistasedmdesáttisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých: jednamiliardaosmset-sedmnáctmilionůpětsetšedesátpěttisíc) tvoří příplatek, který jeurčený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnotajednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí303.095.000,- Kč (slovy: korun českých: třistatřimiliony-devadesátpěttisíc).
od 10. 09. 2001 od 28. 12. 2001

Akcie

Počet: 1 515 470 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 09. 2014 od 06. 11. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

IČO: 64581

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Ing. KAREL GRABEIN PROCHÁZKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 12. 2016


Název/Jméno: MAREŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: BORSKÁ IVETA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015 od 30. 10. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 02. 2013 od 16. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 2012 od 13. 02. 2013


Název/Jméno: FICHTNER MATĚJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015 od 30. 10. 2015


Název/Jméno: DAVID PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: NACHER PATRIK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: PUSTĚJOVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: LACKO RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 04. 2015 od 07. 12. 2016


Název/Jméno: WEINERT ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: MIKESKA TOMÁŠ

IČO: 40674568

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: LUDVÍK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: NOSÁL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2015 od 16. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 10. 2013 od 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 2012 od 13. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2012 od 30. 08. 2012


Název/Jméno: JANEČEK PAVEL

IČO: 62357174

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2015 od 16. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2014 od 28. 01. 2015


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 75174464

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2014 od 16. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014 od 10. 09. 2014


Název/Jméno: URBAN MILAN

IČO: 49152025

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2014 od 16. 04. 2015


Název/Jméno: RICHTER PAVEL

IČO: 61436992

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014 od 16. 04. 2015


Název/Jméno: HROMEK PETR

IČO: 62179977

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2014 od 16. 04. 2015


Název/Jméno: TĚŠITEL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2014 od 16. 04. 2015


Název/Jméno: MAGNUS ALEXANDER BRANDAU

Funkce: Dozorčí rada - člen představenstva
od 27. 06. 2014 od 02. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2010 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: BAUM ECKART

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 03. 2014 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: CHUDOMELOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2014 od 16. 04. 2015


Název/Jméno: FABRY SUSANNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2008 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: KOTULA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 01. 2010 od 31. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2009 od 21. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 2007 od 30. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2004 od 30. 08. 2007


Název/Jméno: BENEŠ IVAN

IČO: 16073614

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2013 od 16. 04. 2015


Název/Jméno: PRONNET LORENZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: SLADKOVSKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2013 od 25. 07. 2013


Název/Jméno: FEHN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2013 od 27. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 08. 2007 od 13. 02. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 od 30. 08. 2007


Název/Jméno: TICHÝ TOMÁŠ

IČO: 63070928

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2013 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: ZÍTEK ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2013 od 16. 10. 2013


Název/Jméno: ŠTVÁNOVÁ LUDMILA

IČO: 60441691

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2012 od 31. 03. 2014


Název/Jméno: JUDr. LENKA TESKA ARNOŠTOVÁ, PhD.

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2011 od 26. 06. 2012


Název/Jméno: KOUSALÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2011 od 26. 06. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2007 od 05. 10. 2011
Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 2003 od 30. 08. 2007


Název/Jméno: PECHA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2006 od 13. 02. 2013


Název/Jméno: SLEZÁK JAN

IČO: 49363409

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2005 od 05. 10. 2011


Název/Jméno: FAFEJTA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 od 13. 02. 2013


Název/Jméno: DVOŘÁK FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 2007 od 23. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2007 od 30. 08. 2007


Název/Jméno: LUCKÝ RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2007 od 13. 10. 2008


Název/Jméno: FICHT PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 02. 04. 2010


Název/Jméno: Thon-Jacobi Wolfgang

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2004 od 26. 01. 2007


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 od 26. 01. 2007


Název/Jméno: JOBS ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 od 26. 01. 2007


Název/Jméno: VISSER SYBE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 08. 2003 od 13. 08. 2004


Název/Jméno: TRNKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2001 od 09. 02. 2005


Název/Jméno: CHODĚRA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 2003 od 09. 02. 2005


Název/Jméno: ČESKÝ MILAN

IČO: 12624721

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 06. 2003 od 31. 05. 2007


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 11. 2002 od 13. 08. 2004


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 12. 2001 od 09. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 od 28. 12. 2001


Název/Jméno: SCHÖLER ULRICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 od 09. 07. 2004


Název/Jméno: Bernstorff Volker

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2001 od 01. 08. 2003


Název/Jméno: ŠVEC PETR

IČO: 48197386

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 od 09. 06. 2003


Název/Jméno: BUSSFELD KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 od 18. 11. 2002


Název/Jméno: GAUTIER FRITZ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 od 13. 08. 2004


Název/Jméno: WESTEN INGO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 od 13. 08. 2004


Název/Jméno: KECHNER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 od 09. 06. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2001

Odpovědní zástupci: 703091

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2001

Odpovědní zástupci: 703091


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
210229"Maloobchodní komisionářská s.r.o. v likvidaci"64617718Šumperk, 78701, Šumperk, Lidická, 56
479188ABSOLUT BOHEMIA spol. s r.o.25296175Dašická 146, 53701 Chrudim
801740AD MEDIA s.r.o.27593258Michalská 432/12, 11000 Praha
722317AGENCY FOR INTERNATIONAL INVESTMENT s.r.o.28485459Opletalova 958/27, 11000 Praha
227044AIDEM s.r.o. v likvidaci25214632Bendova 1225/28, 30100 Plzeň
774727AK2H insolvence, v.o.s.1885073Pařížská 1218/7, 40001 Ústí nad Labem
777782ALASKA s.r.o. "v likvidaci"25852621Šumperk, 78701, Šumperk, Hlavní třída, 5
716986Alpstyl, s.r.o.26337657Plzeňská 542, 34901 Stříbro
716187ATACAMA, a.s.25088114Obrovského 402/11, 14100 Praha
631802ATYPO - truhlářská spol. s r. o. v likvidaci15769984České Budějovice, 37001, České Budějovice 6, Novohradská, 810/52
765021Benest CZ, s.r.o.65228383U Lipek 616, 56164 Jablonné nad Orlicí
406111BETON - Těšovice, spol. s r.o.41878451Těšovice - Běleč 59, PSČ 383 01
560827BITUNOVA spol. s r.o.49433601Havlíčkova 4923/60A, 58601 Jihlava
530032Black & Decker (Czech) s.r.o.25445022873, 40004 Trmice
546399BLOWER DOOR s.r.o.3786421Dr. E. Beneše 1034, 56501 Choceň
88234BTP Equilibrum s.r.o.27632075Sokolovská 27/93, 18600 Praha
133503Bytové družstvo Nučická 5 a 726463229Nučická 1744/5, 10000 Praha
638230Bytové družstvo Průmstav, v likvidaci42192188Hradec Králové 2, Sedláčkova 1357 a 1358, PSČ 500 02
329466CARAVAN CLUB Plzeň v AČR72535385Barákova 204/36, 32600 Plzeň
11663CARGET s.r.o.v likvidaci25915312116, 56125 Rudoltice
257849CAT 2 a.s.60196343Počátecká 1101/8, 14000 Praha
137950Centrum zobrazovacích metod, spol. s r.o.24829030Jabloňová 2992/8, 10600 Praha
242739CITIFIN a.s.25138219Kubelíkova 1548/27, 13000 Praha
794146Collegium R investment, a.s.63079577Partyzánská 207, 25163 Strančice
540370Consul Millenium s.r.o. v likvidaci25249941Plzeň, 30100, Severní Předměstí, Luční, 32

Související osoby

#NázevICOAdresa
448278ALEXA ŠTĚPÁN2654377Školní náměstí 5, 25164 Struhařov
114559ANDĚL JOSEF87585251171, 79065 Skorošice
460724ANTONÍN JAROSLAV5096049Taussigova 1169/7, 18200 Praha
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
5873BALAŠ JAN41046412Příborská 472, 73801 Frýdek-Místek
193820BALATKA ONDŘEJ71046895Zikova 701/15, 16000 Praha
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
206495BARTÁK MILAN16092317Jabloňová 2866/1, 10600 Praha
223739BARTÓK JÁN88227511Lukavecká 2670/29, 19300 Praha
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
460725BAUMRUK TOMÁŠ49920642Národního odboje 628/11, 40003 Ústí nad Labem
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
93709BELINGER TOMÁŠ44542828Lesní 157, 43511 Lom
354411BENÁK DAVID66819695Sedláčkova 94/4, 50002 Hradec Králové
13575BENDA JIŘÍ16173040Střešovická 750/52, 16200 Praha
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
65565BENEŠ IVAN16073614Okořská 343/2, 18100 Praha
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
432582BENEŠOVÁ DENISA1511939Dukelská 889, 44101 Podbořany
380570BENLATRECHE MERCEDES4043723Kubelíkova 35/5, 13000 Praha
216676BERAN JOSEF69709131Ol. Blažka 292, 67902 Rájec-Jestřebí
54748BERÁNEK JIŘÍ71516247Svatopluka Čecha 413/7, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí