Pražská plynárenská Holding a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Pražská plynárenská Holding a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7151. Jeho identifikační číslo je 26442272

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Pražská plynárenská Holding a.s.

Datum zápisu: 26. 3. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7151

Identifikační číslo:26442272

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 72zfskp

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4
od 30. 10. 2015
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000
od 26. 03. 2001 do 30. 10. 2015
U plynárny 500/44, 14000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 16. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 16. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2001rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliarda-pětsetčtrnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc) na částku ve výši1.515.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětset-patnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc). Upisování nad tuto částkuse nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedenoformou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitáluje naplnění účelu společnosti, a to získání podílu vespolečnosti Pražská plynárenská, a.s.2. Předmětem úpisu bude:1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány vzaknihované podobě.3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všechakcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters,v.o.s, 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdajípřednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů nazvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou.4. Veškeré akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručenísdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterýmbude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvoneprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebotelefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělenípředstavenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůtypro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedypočátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena přednabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu srozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; vtakovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářůpodle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podánínávrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům denpodání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesenío zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašlefaxem akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu2328613, společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1843260 a společnostiRWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-2011224540.Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům takéodesláním doporučeného dopisu. Oznámením o podání návrhu nazápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dnípro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.6. Úpis 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč budeproveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 233.122kmenových akciích na majitele, ISIN: CZ 0005084350, vzaknihované podobě, a 489.568 akciích na jméno, ISIN:770950001980, v zaknihované podobě, (celkem 722.690 akcií) vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské plynárenské, a.s., sesídlem 140 00 Praha 4, U Pynárny 500 IČ: 60193492, které bylyoceněněny:společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalcinezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o.se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podleustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavůkvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika astavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a pana Ing. VáclavaZvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedouMěstského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí,pod Č.z.D.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu vPraze pod č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabyloprávní moci dne 26.4.2001, na hodnotu 2.515,- Kč na jednu akciePražské plynárenské, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckéhoposudku po zaokrouhlení směrem dolů 1.817.565.000,- Kč (slovy:korun českých jednamiliardaosmsetsedmnáctmilionůpětsetšedesát-pěttisíc).7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšenízákladního kapitálu společnosti o 1.514.470.000, Kč (slovy:korun českých: jednamiliardapětsetčtrnáctmilionůčtyřista-sedmdesáttisíc) výši ocenění nepeněžitých vkladů, kteréspočívají v 233.122 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akcií na jméno,ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, všech ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00Praha 4, U Plynárny 500,- IČ: 60193492, na částku1.817.565.000,- Kč, která je určena společným posudkemzpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými naspolečnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, KMatěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných proznaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j.Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc.,bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu vPraze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obcorekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod. č.j. Nc4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne26.4.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 233.122 akcií namajitele a 489.568 akcií na jméno (celkem 722.690 akcií), pouvedeném zaokrouhlení směrem dolů, na 1.817.565.000,- Kč (slovy:korun českých jednamiliardaosmesetsedmnáctmilionůpětsetšedesát-pěttisíc).8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátníkanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19.9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všechakcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí býtnepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu meziupisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splacenypřevodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnostive Středisku cenných papísů. Lhůta pro splacení nepeněžitýchvkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive odnabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení §205 obchodního zákoníku.10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 1.514.470.000,-Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětsetčtrnáctmilionů-čtyřistasedmdesáttisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých: jednamiliardaosmset-sedmnáctmilionůpětsetšedesátpěttisíc) tvoří příplatek, který jeurčený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnotajednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí303.095.000,- Kč (slovy: korun českých: třistatřimiliony-devadesátpěttisíc).
od 10. 09. 2001 do 28. 12. 2001

Akcie

Počet: 1 515 470 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 06. 11. 2014

Počet: 1 515 470 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 09. 2014 do 10. 09. 2014

Počet: 1 515 470 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 27. 08. 2003 do 27. 08. 2003

Počet: 1 515 470 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 07. 11. 2001 do 07. 11. 2001

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 26. 03. 2001 do 26. 03. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

IČO:64581

Adresa: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 27. 06. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BORSKÁ IVETA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015 do 30. 10. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 02. 2013 do 16. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 2012 do 13. 02. 2013

Adresa: Zelená 943/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 13. 02. 2013
Praha 6, Zelená 943/7, PSČ 16000
od 26. 06. 2012 do 13. 02. 2013


Název/Jméno: WEINERT ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 04. 2015

Adresa: Na Třebešíně 599/24, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: DAVID PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015

Adresa: Ruská 707/74, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: NACHER PATRIK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015

Adresa: Vysočanská 552/73, Prosek, 190 00 Praha 9
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: FICHTNER MATĚJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015 do 30. 10. 2015

Adresa: Na stráži 1517/6, Libeň, 180 00 Praha 8
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: LUDVÍK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015

Adresa: Ordovická 1428/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: LACKO RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 04. 2015

Adresa: Na záhonech 1386/73, Michle, 141 00 Praha 4
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: PUSTĚJOVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2015

Adresa: Beskydská 1530, 757 01 Valašské Meziříčí
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: MIKESKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2015

Adresa: Na Parukářce 2771/1, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: MAREŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 04. 2015

Adresa: Sečská 1845/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 16. 04. 2015


Název/Jméno: NOSÁL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2015 do 16. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 10. 2013 do 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 2012 do 13. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2012 do 30. 08. 2012

Adresa: Řehořova 943/19, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 28. 01. 2015 do 16. 04. 2015
K lesu 895/48, Libuš, 142 00 Praha 4
od 16. 10. 2013 do 28. 01. 2015
Praha 4, K Lesu 895/48, PSČ 14200
od 30. 08. 2012 do 13. 02. 2013
14200 Praha 4, K Lesu 895/48, Slovenská republika
od 23. 07. 2012 do 30. 08. 2012


Název/Jméno: JANEČEK PAVEL

IČO: 62357174

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2015 do 16. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2014 do 28. 01. 2015

Adresa: Mánesova 569/22, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
od 27. 06. 2014 do 16. 04. 2015


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 70532729

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2014 do 16. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014 do 10. 09. 2014

Adresa: Na pozorce 1502/3, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
od 27. 06. 2014 do 16. 04. 2015


Název/Jméno: URBAN MILAN

IČO: 49987593

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2014 do 16. 04. 2015

Adresa: Karfíkova 925, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 10. 09. 2014 do 16. 04. 2015


Název/Jméno: RICHTER PAVEL

IČO: 76534570

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014 do 16. 04. 2015

Adresa: Na Zámyšli 26/4, Košíře, 150 00 Praha 5
od 27. 07. 2014 do 16. 04. 2015
V lipkách 705/9, Slivenec, 154 00 Praha 5
od 27. 06. 2014 do 27. 07. 2014


Název/Jméno: TĚŠITEL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2014 do 16. 04. 2015

Adresa: Jihovýchodní VI 929/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 27. 06. 2014 do 16. 04. 2015


Název/Jméno: MAGNUS ALEXANDER BRANDAU

Funkce: Dozorčí rada - člen představenstva
od 27. 06. 2014 do 02. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2010 do 27. 06. 2014

Adresa: Konecchlumského 643/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 27. 06. 2014 do 02. 07. 2014
Mnichov, Belfortstrasse 2, 81667, Spolková republika Německo
od 02. 04. 2010 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: HROMEK PETR

IČO: 42646758

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2014 do 16. 04. 2015

Adresa: Ondříčkova 1975/10, Vinohrady, 130 00 Praha 3
od 27. 06. 2014 do 16. 04. 2015


Název/Jméno: CHUDOMELOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2014 do 16. 04. 2015

Adresa: Pirinská 3245/8, Modřany, 143 00 Praha 4
od 31. 03. 2014 do 16. 04. 2015


Název/Jméno: BAUM ECKART

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 03. 2014 do 27. 06. 2014

Adresa: 94513 Schönberg, Xaver-Loibl-Strasse 29, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2014 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: FABRY SUSANNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2008 do 27. 06. 2014

Adresa: D-32425 Minden, Thorenkamp 27, Spolková republika Německo
od 04. 11. 2013 do 27. 06. 2014
Minden, Kläperstadt 4d, 32425, Spolková republika Německo
od 13. 10. 2008 do 04. 11. 2013


Název/Jméno: KOTULA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 01. 2010 do 31. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2009 do 21. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 2007 do 30. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2004 do 30. 08. 2007

Adresa: Krajníkova 397, 252 29 Dobřichovice
od 19. 09. 2013 do 31. 03. 2014
Dobřichovice, Krajníkova 397, PSČ 25229
od 21. 01. 2010 do 19. 09. 2013
Praha 1, Všehrdova 27, PSČ 11800
od 09. 07. 2004 do 21. 01. 2010


Název/Jméno: PRONNET LORENZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 27. 06. 2014

Adresa: 83083 Riedering , Oberputting 1A, Spolková republika Německo
od 25. 07. 2013 do 27. 06. 2014
83083 Riedering, Austrasse 1, Spolková republika Německo
od 31. 05. 2007 do 25. 07. 2013


Název/Jméno: BENEŠ IVAN

IČO: 12273465

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2013 do 16. 04. 2015

Adresa: Lipnice 32, 373 12 Jílovice
od 25. 07. 2013 do 16. 04. 2015


Název/Jméno: SLADKOVSKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2013 do 25. 07. 2013

Adresa: Chrudimská 2158/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3
od 13. 02. 2013 do 25. 07. 2013


Název/Jméno: TICHÝ TOMÁŠ

IČO: 68101074

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2013 do 27. 06. 2014

Adresa: Na rozdílu 477/2, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 13. 02. 2013 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: FEHN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2013 do 27. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 08. 2007 do 13. 02. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 do 30. 08. 2007

Adresa: D - 96317 Kronach (Oberfranken), Mangstraße 4, Spolková republika Německo
od 13. 02. 2013 do 27. 06. 2014
D - 96317, Kronach (Oberfranken), Mangstr. 4, Spolková republika Německo
od 26. 06. 2012 do 13. 02. 2013
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
od 13. 08. 2004 do 26. 06. 2012


Název/Jméno: ZÍTEK ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2013 do 16. 10. 2013

Adresa: Kunešova 2653/18, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 13. 02. 2013 do 16. 10. 2013


Název/Jméno: ŠTVÁNOVÁ LUDMILA

IČO: 60441691

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2012 do 31. 03. 2014

Adresa: Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 1755/116, PSČ 13000
od 26. 06. 2012 do 31. 03. 2014


Název/Jméno: KOUSALÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2011 do 26. 06. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2007 do 05. 10. 2011
Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 2003 do 30. 08. 2007

Adresa: Praha 6, U Petřin 1235/10, PSČ 16000
od 05. 10. 2011 do 26. 06. 2012
Praha 6, U Petřin 10/1235, PSČ 16000
od 09. 06. 2003 do 05. 10. 2011


Název/Jméno: JUDr. LENKA TESKA ARNOŠTOVÁ, PhD.

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2011 do 26. 06. 2012

Adresa: Praha 1, Lannova 1540/6, PSČ 11000
od 05. 10. 2011 do 26. 06. 2012


Název/Jméno: PECHA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2006 do 13. 02. 2013

Adresa: Praha 3, Pod Parukářkou 12/2760, PSČ 13000
od 09. 01. 2006 do 13. 02. 2013


Název/Jméno: SLEZÁK JAN

IČO: 49363409

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2005 do 05. 10. 2011

Adresa: Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 19016
od 09. 02. 2005 do 05. 10. 2011


Název/Jméno: FAFEJTA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 do 13. 02. 2013

Adresa: Praha 6, Hodčina 704, PSČ 16100
od 26. 03. 2001 do 13. 02. 2013


Název/Jméno: DVOŘÁK FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 2007 do 23. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2007 do 30. 08. 2007

Adresa: Praha 1, Hradební 767/16, PSČ 11000
od 31. 05. 2007 do 23. 07. 2012


Název/Jméno: FICHT PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 02. 04. 2010

Adresa: 81476 Mnichov, Bleicherhornstrasse 18a, Spolková republika Německo
od 31. 05. 2007 do 02. 04. 2010


Název/Jméno: LUCKÝ RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2007 do 13. 10. 2008

Adresa: Praha 4, Zvánovická 3, PSČ 14000
od 31. 05. 2007 do 13. 10. 2008


Název/Jméno: Thon-Jacobi Wolfgang

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2004 do 26. 01. 2007

Adresa: Markblick 6, 44267, Dortmund, Spolková republika Německo
od 13. 08. 2004 do 26. 01. 2007


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 do 26. 01. 2007

Adresa: Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242
od 13. 08. 2004 do 26. 01. 2007


Název/Jméno: JOBS ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 do 26. 01. 2007

Adresa: Praha 2 - Vinohrady, Kladská 5/1489, PSČ 12000
od 13. 08. 2004 do 26. 01. 2007


Název/Jméno: VISSER SYBE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 08. 2003 do 13. 08. 2004

Adresa: 44229 Dortmund, Heidekrugweg 4, Spolková republika Německo
od 01. 08. 2003 do 13. 08. 2004


Název/Jméno: TRNKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2001 do 09. 02. 2005

Adresa: Praha 5, Lamačova 826/13, PSČ 15000
od 09. 06. 2003 do 09. 02. 2005
Praha 5, V Remízku 1031/17, PSČ 15000
od 28. 12. 2001 do 09. 06. 2003


Název/Jméno: ČESKÝ MILAN

IČO: 12624721

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 06. 2003 do 31. 05. 2007

Adresa: Praha 3, Chvalova 4/1222, PSČ 13000
od 09. 06. 2003 do 31. 05. 2007


Název/Jméno: CHODĚRA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 2003 do 09. 02. 2005

Adresa: Praha 4, Doudova 9, PSČ 14700
od 09. 06. 2003 do 09. 02. 2005


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 11. 2002 do 13. 08. 2004

Adresa: 44141 Dortmund, Stangefolstraße 4, Spolková republika Německo
od 18. 11. 2002 do 13. 08. 2004


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 12. 2001 do 09. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 do 28. 12. 2001

Adresa: Praha 10, Herbenova 45, PSČ 10200
od 26. 03. 2001 do 09. 06. 2003


Název/Jméno: Bernstorff Volker

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2001 do 01. 08. 2003

Adresa: 49078 Osnabück, Vosskamp 45, Spolková republika Německo
od 28. 12. 2001 do 01. 08. 2003


Název/Jméno: SCHÖLER ULRICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 do 09. 07. 2004

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 29/397, okres Praha-západ, PSČ 25229
od 28. 12. 2001 do 09. 07. 2004
Říčany, Jordánská 828, PSČ 25101
od 26. 03. 2001 do 28. 12. 2001


Název/Jméno: WESTEN INGO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2001 do 13. 08. 2004

Adresa: Praha 6, Verdunská 711/5, PSČ 16000
od 26. 03. 2001 do 13. 08. 2004


Název/Jméno: GAUTIER FRITZ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 do 13. 08. 2004

Adresa: D-50858 Köln, Frankenstr. Ju 58, Spolková republika Německo
od 26. 03. 2001 do 13. 08. 2004


Název/Jméno: ŠVEC PETR

IČO: 48197386

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 do 09. 06. 2003

Adresa: Praha 8, Pod Čimickým hájem 7, PSČ 18100
od 26. 03. 2001 do 09. 06. 2003


Název/Jméno: BUSSFELD KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 do 18. 11. 2002

Adresa: D-45886 Gelsenkirchen, Bochumer Strasse 209, Spolková republika Německo
od 26. 03. 2001 do 18. 11. 2002


Název/Jméno: KECHNER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 2001 do 09. 06. 2003

Adresa: Praha 7, Veverkova 22, PSČ 17000
od 26. 03. 2001 do 09. 06. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2001

Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 16. 10. 2008
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 26. 03. 2001 do 16. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Fafejta


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Fafejta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
64163K Group, s.r.o.28874447Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 1138/50, PSČ 12000
1062177HAVELKA JAROSLAVPoříčí nad Sázavou 281
1062178NEUMANN PETRPraha 10, Na Šafránce 19
1144774KOČÍK ADAMVe Stráži 374, 252 44 Psáry
427560ČERVINKA ADOLF11361336Mezi poli 298, Šeberov, 149 00 Praha 4