PSG-International a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PSG-International a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 287. Její identifikační číslo je 13694341

Výpis z obchodního rejstříku PSG-International a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 287

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: igxfv2j

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Ostraha majetku a osob
Opravy silničních vozidel
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Klempířství a oprava karoserií
Zámečnictví, nástrojářství
Izolatérství
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Zednictví
Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací...
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vodoinstalatérství, topenářství
Skladovací služby.
Zprostředkovatelská činnost.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Drobná výroba z kovu.
Drobná dřevovýroba.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a výroba...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování elektrických zařízení
Projektová činnost v investiční výstavbě
Provádění dopravních staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb

Adresa společnosti

Sídlo: Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice

Adresy: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
od 22. 01. 2016
Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 76502
od 05. 05. 2008 od 22. 01. 2016
Zlín, Zarámí 4077
od 16. 02. 1994 od 05. 05. 2008
Zlín
od 29. 12. 1990 od 16. 02. 1994

Skutečnosti

  Zástupce jediného akcionáře společnosti rozhodl dne 14.10.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvody a účel snížení základního kapitálu: existující kumulovaná ztráta společnosti a úhrada ztráty společnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2015 ve výši 393.529.354,50 Kč (slovy tři sta devadesát tři milionů pět set dvacet devět tisíc tři sta padesát čtyři korun českých padesát haléřů). Úhrada ztráty snížením základního kapitálu by měla přinést ekonomickou stabilizaci společnosti do budoucna. Ztráta společnosti ve výši 393.528.000,- Kč (slovy tři sta devadesát tři milionů pět set dvacet osm tisíc korun českých) bude uhrazena v rámci snížení základního kapitálu a ztráta ve výši 1.354,50 Kč (slovy tisíc tři sta padesát čtyři korun českých padesát haléřů) zůstane neuhrazena.Základní kapitál se snižuje z částky 456.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát šest milionů korun českých) o částku 393.528.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tři milionů pět set dvacet osm tisíc korun českých) na částku 62.472.000,- Kč ( slovy: šedesát dva milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc korun českých).Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty jedné akcie z částky 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) na částku 137,-Kč (slovy: sto třicet sedm korun českých), a to za účelem úhrady ztráty společnosti .Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: tato částka bude v plném rozsahu použita na úhradu ztrát z minulých let. Akcionáři nebude z částky snížení základního kapitálu poskytnuto žádné plnění.Představenstvo společnosti podá návrh na snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti.
od 19. 10. 2016

  Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál poskytla společnost PSG-International a.s., se sídlemNapajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 136 94 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 287 (dále jen "PSG-International a.s.") s účinností ke dni 1.7.2016 nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti PSG Službya.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 050 70 881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 7541 (dále jen "PSG Služby a.s."), a to formou vkladu části závodu, divize služby (dále jen "Část závodu služby") do vlastního kapitálu společnosti PSG Služby a.s. Doklad o vkladu Části závodu služby byl uložen do sbírky listin společností PSG Služby a.s.
od 12. 07. 2016

  Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál poskytla společnost PSG-International a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 136 94 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 287 (dále jen "PSG-International a.s.") s účinností ke dni 1.7.2016 nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 050 42 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 7535 (dále jen "PSG Construction a.s."), a to formou vkladu části závodu, divize pozemní stavitelství Česká a Slovenská republika (dále jen "Část závodu pozemní stavitelství") do vlastního kapitálu společnosti PSG Construction a.s. Doklad o vkladu Části závodu pozemní stavitelství byl uložen do sbírky listin společností PSG Construction a.s.
od 12. 07. 2016

  Společnost PSG-International a.s. se podřídila z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.
od 09. 06. 2014

  Základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 396 000 000 Kč (slovy: tři sta devadesát šest milionů korun českých), se zvyšuje o částku 60 000 000 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) tak, že základní kapitál společnosti bude po navýšení činit 456 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát šest milionů korun českých), přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií bez veřejné nabídky s využitím přednostního práva jediného akcionáře, společnosti KUS a.s., a to 60 000 ks (slovy: šedesáti tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Akcie nebudou registrovány, budou veřejně neobchodovatelné; po účinném zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadat jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnostmi. Nové akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením pohledávky společnosti KUS a.s. vůči společnosti PSG-International a.s., ve výši 60 000 000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) z titulu poskytnutého úvěru ve výši 60 000 000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na základě Smlouvy o úvěru ze dne 24.1.2014 uzavřené mezi KUS a.s., jako úvěrujícím a PSG-International a.s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka odpovídá částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál.Částka ve výši 60 000 000 (slovy: šedesát milionů korun českých) byla připsána na účet společnosti PSG-International a.s. číslo účtu 8010-0303054583/0300 dne 28.1.2014.Jediný akcionář KUS a.s., jako upisovatel uzavře se společností PSG-International a.s. smlouvu o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve stejné lhůtě, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nesmí být však podán dříve než bude uzavřena dohoda o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs. ----------------Ke splacení vkladu jediného akcionáře dojde uzavřením Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek mezi KUS a.s. a PSG-International a.s., v souladu s ustanovením § 21 odst. 3, § 421 odst. 2 písm. c) a § 475 písm. l) zákona o obchodních korporacích, k čemuž jediný akcionář v působnosti valné hromady při zvýšení základního kapitálu společnosti uděluje výslovně souhlas.Dohoda o započtení bude uzavřena do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií a v ní obchodní společnost KUS a.s. započte ke dni podpisu Dohody o započtení v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích svoji pohledávku vůči obchodní společnosti PSG-International a.s., vzniklou na základě Smlouvy o úvěru ze dne 24.1.2014 uzavřené mezi KUS a.s., jako úvěrujícím, a PSG-International a.s., jako úvěrovaným, na svůj dluh splatit peněžitý vklad ve výši 60 000 000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) do základního kapitálu společnosti PSG-International a.s., a to z titulu nároku této společnosti na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti.---------------------------------------------------------
od 09. 06. 2014 od 09. 06. 2014

  Na společnost přešla část jmění společnosti PSG a.s. se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ: 765 02, IČ: 28302371 uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 4.4.2014.
od 31. 05. 2014

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 30.01.2014.
od 09. 04. 2014 od 13. 11. 2014

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 11.01.2011.
od 30. 04. 2012 od 09. 04. 2014

  Základní kapitál se snižuje z částky 158.324.000,- Kč ( slovy: sto padesát osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) o částku 8.324.000,- Kč( slovy: osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) na částku 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých) z důvodu a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Důvodem pro snížení základního kapitálu je vytvoření rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 8.324.000,- Kč ( slovy: osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých). Rozsah snížení je 8.324.000,- Kč ( slovy: osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) z částky 158.324.000,-Kč ( slovy: sto padesát osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) na částku 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých). Na snížení základního kapitálu bude použito 8 324 ks ( slovy: osm tisíc tři sta dvacet čtyři kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) v majetku společnosti, tedy akcie č. 141677 -150000. Toto snížení základního kapitálu nemá žádný vliv na dobytnost pohledávek věřitelů společnosti.
od 29. 09. 2011 od 29. 09. 2011

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.324.000,- Kč (osm milionů tři sta dvacet čtyři tisíce korun českých) z částky 150.000.000,- Kč na částku 158.324.000,- Kč takto:- na zvýšení základního kapitálu bude vydáno a upsáno 8324 nových kmenových akcií společnosti, a to na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromadyspolečnosti,- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 1.000,- Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie,- akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na úpis akcií,--- akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určenému zájemci - dosavadnímu akcionáři - společnosti KUS a.s. se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25583000,- místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2 (dvou) měsíců od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnouformou společnosti KUS a.s. se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25583000 začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve jej k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně, předloží společnosti KUS a.s. se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25583000, návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií,- emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií na účet č. 117327613/0300, zřízený společností
od 18. 07. 2011 od 18. 08. 2011

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 30.04.2008.
od 12. 12. 2008 od 09. 04. 2014

  Došlo k odštěpení části jmění na společnosri:- PSG a.s., se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 765 02- PSG Reality a.s., se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 765 02
od 01. 09. 2008

  Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti: - PSG, a.s. se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ: 765 02, IČ: 000 14 834.
od 31. 08. 2008

  Na společnost přešlo jmění společnosti ICE, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, IČ: 46977635.
od 01. 09. 2005

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 31.5.2001 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 31.3.2005.
od 22. 07. 2005 od 09. 06. 2014

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne31.5.2001.
od 27. 02. 2002 od 22. 07. 2005

  Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 27.5.1998.
od 17. 08. 1998 od 09. 06. 2014

  Valná hromada konaná dne 29.05.1997 rozhodla o změně stanov.
od 07. 11. 1997 od 09. 06. 2014

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 13.12.1996.
od 24. 02. 1997 od 09. 06. 2014

  Způsob podepisování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůjpodpis:a) předseda nebo místopředseda představenstva spolus ředitelem společnosti, nebob) předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta-venstva.
od 19. 02. 1993 od 16. 02. 1994

  Způsob zřízení: Rozhodnutím představenstva Průmyslových stavebZlín, a.s. č. 112/0900/1990 ze dne 31.12.1990 o zřízení akciovéspolečnosti PSG - International, a.s. Zlín a zakladatelskýmplánem téže a.s. ze dne 31.12.1990, kterým se s účinnostíod 1.1.1991 zakládá PSG-International, a.s. Zlín
od 29. 12. 1990

  Základní kapitál: 16,000.000,-- Kčsa je rozdělen na: 1.600 akcií o nominální hodnotě 10.000,-- Kčsznějících na jméno.
od 29. 12. 1990 od 16. 02. 1994

  Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva nebo - ředitel nebo - zástupce ředitele a 1 člen představenstva.
od 29. 12. 1990 od 19. 02. 1993

Akcie

Počet: 456 000 ks v hodnotě: 137 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 10. 2016

Počet: 456 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2016 od 19. 10. 2016

Počet: 456 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 06. 2014 od 19. 09. 2016

Počet: 396 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 05. 2014 od 09. 06. 2014

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 11. 2013 od 31. 05. 2014

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 09. 2011 od 11. 11. 2013

Počet: 158 324 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 08. 2011 od 29. 09. 2011

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 03. 2008 od 18. 08. 2011

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LIBORA PETR

IČO: 14923777

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 09. 2009


Název/Jméno: PETERKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2016 od 19. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2013 od 09. 04. 2014


Název/Jméno: SKAUNIC RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 2002 od 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopřed. předst.a výkonný ředitel
od 24. 02. 1997 od 25. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopřed. předst.a výkonný ředitel
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. a výkonný ředitel
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 19. 02. 1993


Název/Jméno: LÁN ONDŘEJ

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 09. 2009


Název/Jméno: ANDRLE MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 08. 2016


Název/Jméno: CHMELÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 04. 2015 od 03. 08. 2016


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2013 od 27. 04. 2015


Název/Jméno: Ing PAVEL PETERKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2014 od 27. 04. 2015


Název/Jméno: KRONES TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 2013 od 27. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2012 od 11. 11. 2013


Název/Jméno: VESELÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2013 od 30. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2005 od 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopřed.předst.a výkonný ředitel
od 25. 04. 2002 od 22. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2002 od 25. 04. 2002


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 03. 2014 od 27. 04. 2015


Název/Jméno: SUROVIČ JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 03. 2014 od 22. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 08. 2006 od 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 2006 od 31. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 2002 od 04. 08. 2006


Název/Jméno: VESELÁ VERONIKA

IČO: 75680629

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2013 od 11. 11. 2013


Název/Jméno: HÝBNER VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2010 od 10. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1997 od 17. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997


Název/Jméno: VESELÝ ZDENĚK

IČO: 64418871

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 od 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 2002 od 04. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 1998 od 25. 04. 2002


Název/Jméno: MELICHAR MATĚJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2011 od 11. 11. 2013


Název/Jméno: ČERNOUŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2011 od 30. 04. 2012


Název/Jméno: KOLISKO PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2011 od 11. 11. 2013


Název/Jméno: JAKUBEC ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2004 od 29. 09. 2011


Název/Jméno: PALACKÝ CHOTIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2002 od 30. 08. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 08. 1998 od 25. 04. 2002
Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: VÝSMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2002 od 30. 12. 2009


Název/Jméno: KOTÁSEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 1998 od 27. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1997 od 17. 08. 1998


Název/Jméno: TOPIČ KAREL

IČO: 40944310

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 1998 od 25. 04. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 24. 02. 1997 od 17. 08. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997


Název/Jméno: VOLAŘÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 1998 od 27. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 02. 1997 od 17. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: NOVÁK FRANTIŠEK

IČO: 14460041

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1997 od 17. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997


Název/Jméno: KNÍŽ MILAN

IČO: 45676143

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1997 od 17. 08. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997


Název/Jméno: POSOLDOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 24. 02. 1997 od 17. 08. 1998
Dozorčí rada - členka
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997


Název/Jméno: KOTÁSEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1996 od 24. 02. 1997


Název/Jméno: ŠLAJER VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: STRÝČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: CHMELA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: Ing. Viktor H ý b n e r

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 19. 02. 1993


Název/Jméno: Dočkal František

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: STANĚK MILOSLAV

IČO: 60422106

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: Ing. Václav K o u t s k ý

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: CHMELOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: ADÁMEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: OBADAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: ŠTANCL BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: KLOUDA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 02. 1993 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: MOKRÝŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 02. 1993 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: KRAMÁŘ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 19. 02. 1993


Název/Jméno: KLÍMA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 19. 02. 1993


Název/Jméno: HALAŠKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 19. 02. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 10. 2016

Odpovědní zástupci: 199701


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 10. 2016

Odpovědní zástupci: 806166


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 06. 2015

Odpovědní zástupci: 806166


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 06. 2014


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 06. 2014

Odpovědní zástupci: 199694


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 06. 2014


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 12. 2012


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 11. 2006

Odpovědní zástupci:


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 11. 2006

Odpovědní zástupci: 763298

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 11. 2006

Odpovědní zástupci: 110609


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 199697

Zánik oprávnění:31. 08. 2011


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 199697

Zánik oprávnění:31. 08. 2011


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 199693

Zánik oprávnění:31. 08. 2011


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 199698

Zánik oprávnění:31. 08. 2011


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 199698

Zánik oprávnění:31. 08. 2011


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 08. 2011


Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstranění

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Zánik oprávnění:12. 09. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 153155


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 260506

Zánik oprávnění:31. 08. 2011


Skladovací služby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 132219

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 941484

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 132219

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Drobná výroba z kovu.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 941484

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Drobná dřevovýroba.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 260506


Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 110609

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 16865

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 16865

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 230534

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 110609

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ13694341

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
679567BENJIRA s.r.o.63479338Leitnerova 682/9, 60200 Brno - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
114237A-B O N E T s.r.o. "v likvidaci"47155108Balbínova 364/15, 77900 Olomouc
349590Agentura Sluníčko s.r.o. v likvidaci25031694Českolipská 176, 40725 Verneřice
101113AGRORADOST s.r.o.64825990Smetanovo náměstí 3290, 58001 Havlíčkův Brod
439684AGS Prachatice a.s.48203564Těšovice, 38421, Těšovice, , 39
250782ALBERTINA Information Services, spol. s r.o.41194632Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), VODIČKOVA, 29
310772ALTAR s.r.o.25634941Gorkého 2085/7, 70200 Ostrava
495767ATIS Brno spol. s r.o. v likvidaci26238144Křížkovského 416/22, 60300 Brno
25880Banesa, s.r.o. v likvidaci27943879Praha, 10200, Hostivař, Nad Botičem, 593/8
372937BENAR a.s.49903420Českolipská 282, 40722 Benešov nad Ploučnicí
432814BESTA spol. s r.o.18811272Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice
212724BETON-UNI, s.r.o.60739304Bohuslava Martinů 803/11, 60200 Brno
180223Bižuterie Kozák s.r.o.28576756Hasičská 122/21, 70030 Ostrava
129113Consultare, a.s.60197285Ocelářská 1354/35, 19000 Praha
474990CONSUS, poradenské družstvo407593Jižní I 783/5, 14100 Praha
320675Contractual Digital Floor, a.s. v likvidaci25749714Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658/121
423510Česká lékárna,a.s.26230071Palackého třída 924/105, 61200 Brno
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
309488Česká vejce, spol. s r.o. v likvidaci64259285Velké Pavlovice, 69106, Velké Pavlovice, Tovární, 3
103434ČSAD autobusy Plzeň a.s.48362611V Malé Doubravce 1242/27, 31200 Plzeň
372669DITHERM BLANSKO, spol. s r.o. - v likvidaci49455982Brno, Údolí oddechu č.e. 1115, okres Brno-město, PSČ 635 00
133737DK OPEN, spol. s r.o.48200620Jarošovská 1336, 37701 Jindřichův Hradec
31754DM-Finanzkontor Brno, spol. s r.o.46977775Novoměstská 1477/3, 62100 Brno
281688DOMITA a.s.40615871Stránského 2291, 39002 Tábor
63475DP CONSULT s.r.o.24133558Pod Skalkou 1981, 25088 Čelákovice
117109DUNSET s.r.o. "v likvidaci"28146247Podskalská 1512/22, 12800 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
63461ADAM JAN11245590Antala Staška 1018/49, 14000 Praha
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
106992ALBRECHTOVÁ BARBORA88123138160, 26717 Mořina
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
6202BAJER PETR65383567Kobližná 30/9, 60200 Brno
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
106923BALCAR JAROSLAV11023911Akátová 174/22, 50009 Hradec Králové
141587BAMBULA STANISLAV62546970Budapešťská 2787/2, 39005 Tábor
273626BAROŠ JIŘÍ61718262202, 75611 Pozděchov
245843BÁRTA IVAN18688390Hlavní třída 228/86, 35301 Mariánské Lázně
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
315089BASTLOVÁ EVA45206571Poděbradova 3055/61A, 70200 Ostrava
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
41083BEDNÁŘÍK MARTIN60353708Bellova 359/6, 62300 Brno
93709BELINGER TOMÁŠ44542828Lesní 157, 43511 Lom
60027BENDA JIŘÍ12060046130, 41002 Křesín
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
25482BENEŠ MILAN44584334Šumná 50, 46312 Liberec
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
252281BENEŠOVÁ ZDEŇKA69627967458, 73961 Ropice
95157BENÍČKOVÁ KATEŘINA64462307třída Tomáše Bati 3119, 76001 Zlín
58178BERAN JIŘÍ44381999Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha
91859BERAN TOMÁŠ41565665Ukrajinská 542/13, 62500 Brno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí