Raiffeisenbank a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Raiffeisenbank a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2051. Její identifikační číslo je 49240901

Výpis z obchodního rejstříku Raiffeisenbank a.s.

Datum zápisu: 25. 6. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2051

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: skzfs6u

Adresa společnosti

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
od 01. 11. 2008
Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021
od 03. 02. 2003 od 01. 11. 2008
Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 11121
od 17. 02. 1999 od 03. 02. 2003
Praha 1, Vodičkova 38
od 25. 06. 1993 od 17. 02. 1999

Skutečnosti

  Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vedeném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpného závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), poskytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslušného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016.
od 10. 05. 2016

  Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závodu Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnující provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu.
od 31. 03. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 05. 2014

  Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 86.840jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,--KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54337901/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 05. 05. 2014 od 22. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 20. 02. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 20. 02. 2014 od 16. 06. 2016

  Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 02. 05. 2013 od 28. 05. 2013

  Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.600 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnostiČástka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vkladyPočet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenovéforma: na jméno podoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 22. 05. 2012 od 27. 06. 2012

  Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 94.700jmenovitá hodnota: 10.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,- KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 04. 05. 2011 od 20. 05. 2011

  Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 167.500jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,--KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3023881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 10. 12. 2008 od 23. 12. 2008

  V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost.
od 07. 07. 2008

  V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost.
od 07. 07. 2008 od 07. 07. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované.Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč.Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740060/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 05. 11. 2007 od 26. 11. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč.Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 22. 01. 2007 od 27. 02. 2007

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkorunčeských) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc)kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých)na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná sjejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč(slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního právaakcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři vpoměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnempro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, kterýnásleduje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městskéhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta provýkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnemnásledujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městskéhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončíuplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkonpřednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionářebez zbytečného odkladu písemně.Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky,otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtuje 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s.Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnotyupsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. jekapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivitbanky.
od 07. 04. 2003 od 27. 02. 2007

  Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnostbylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capitaland Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavskénáměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze voddíle C, vložka 32355.
od 14. 10. 2002 od 27. 02. 2007

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč(slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti.Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie natři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budouupisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkonpřednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtaskončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejíhopočátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty provýkon přednostního práva k upsání nových akcií informovatakcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musíbýt splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelemspolečností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a jeveden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů odedne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitáluRaiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytnépro rozšíření aktivit banky.
od 26. 06. 2002 od 27. 02. 2007

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč(slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti.Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie natři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budouupisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkonpřednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtaskončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejíhopočátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty provýkon přednostního práva k upsání nových akcií informovatzvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností najejí jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden uRaiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procentjmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dneúpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbanka.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšířeníaktivit banky.
od 26. 06. 2002 od 26. 06. 2002

  Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitáluspolečnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč(jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitímpřednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohoudosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadníakcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářeje den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta provýkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dnejejího počátku.Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dnejejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkonpřednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionářebez zbytečného odkladu písemně.Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky,otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s.Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovitéhodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií.Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisuakcií na účet společnosti.Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s.Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. jekapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivitbanky.
od 12. 03. 2001 od 27. 02. 2007

  Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku.Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vkladyakcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií budeodpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydányv zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celézvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři svyužitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat vsídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisurozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku.Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nováakcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva je den zápisu usnesení do obchodníhorejstříku.
od 14. 11. 1997 od 26. 03. 1998

Akcie

Počet: 1 106 080 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 05. 2014

Počet: 1 019 240 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 05. 2013 od 22. 05. 2014

Počet: 935 700 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2012 od 28. 05. 2013

Počet: 751 100 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 05. 2011 od 27. 06. 2012

Počet: 656 400 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 12. 2008 od 20. 05. 2011

Počet: 488 900 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 11. 2007 od 23. 12. 2008

Počet: 361 400 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 02. 2007 od 26. 11. 2007

Počet: 250 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 05. 05. 2003 od 27. 02. 2007

Počet: 200 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2002 od 05. 05. 2003

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 28. 05. 2001 od 31. 07. 2002

Počet: 100 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 23. 06. 1999 od 28. 05. 2001

Počet: 1 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 26. 03. 1998 od 23. 06. 1999

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MATULA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2014


Název/Jméno: PUDIL JAN

IČO: 15312801

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2013


Název/Jméno: KREIDL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2013


Název/Jméno: RABIŇÁK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 2006 od 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 05. 2001 od 15. 12. 2006


Název/Jméno: JEŽEK FRANTIŠEK

IČO: 61650765

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2012 od 05. 03. 2016


Název/Jméno: HAIN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2013


Název/Jméno: GSCHWENTER ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2015


Název/Jméno: VIDA IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2015


Název/Jméno: GRÜLL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 11. 2014


Název/Jméno: SEVELDA KARL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2014 od 02. 09. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 10. 2012 od 13. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2012 od 29. 10. 2012


Název/Jméno: STROBL JOHANN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2014


Název/Jméno: BREUER KLEMENS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2014


Název/Jméno: LENNKH PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2013 od 20. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2005 od 23. 10. 2007


Název/Jméno: BOGDANERIS ARIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2013 od 29. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2007 od 29. 11. 2010


Název/Jméno: STEPIC HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2013 od 05. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 17. 02. 1999 od 13. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 25. 06. 1993 od 17. 02. 1999


Název/Jméno: DROSC MARIO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 2013 od 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 06. 2010 od 01. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2006 od 07. 06. 2010


Název/Jméno: SCHWENDTBAUER REINHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2013


Název/Jméno: KUBÍN JAN

IČO: 62539914

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2007 od 20. 02. 2014


Název/Jméno: JABŮREK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2012 od 27. 11. 2014


Název/Jméno: NOVÁK PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2012 od 05. 06. 2014


Název/Jméno: MUNTEANU RAZVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2012 od 13. 12. 2013


Název/Jméno: Dr. ROLAND VON FRANKENBERG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2012 od 01. 02. 2013


Název/Jméno: BORECKÝ ALEXANDR

IČO: 49135554

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2007 od 29. 10. 2012


Název/Jméno: KOLOUCH MARTIN

IČO: 72612584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2007 od 03. 07. 2012


Název/Jméno: PŘÁDKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2011 od 16. 06. 2016


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2011 od 04. 07. 2012


Název/Jméno: RŐGNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2011 od 16. 06. 2016


Název/Jméno: BRUCKNER KURT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2010 od 05. 06. 2014


Název/Jméno: HALLER KLEMENS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2010 od 03. 07. 2012


Název/Jméno: FRANZ RAINER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2006 od 03. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2001 od 04. 05. 2006


Název/Jméno: ŽALMAN LUBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2004 od 01. 02. 2013


Název/Jméno: KARL REINHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2009 od 03. 07. 2012


Název/Jméno: HUTTER KURT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1999 od 15. 07. 2013


Název/Jméno: BLÁHA MARTIN

IČO: 73706426

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2003 od 29. 01. 2010


Název/Jméno: GRUBER ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 2003 od 25. 05. 2009


Název/Jméno: MALÍŘ JOSEF

IČO: 69533261

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2006 od 06. 06. 2011


Název/Jméno: SYROVÁTKOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2006 od 06. 06. 2011


Název/Jméno: HORÁČEK JAN

IČO: 87965470

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2006 od 06. 06. 2011


Název/Jméno: HELEKAL IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 od 29. 08. 2007


Název/Jméno: ULIČNÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2006 od 29. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2001 od 04. 05. 2006


Název/Jméno: Willem Bertho Hueting

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 2002 od 22. 05. 2006


Název/Jméno: WIEDNER HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 2003 od 20. 07. 2005


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 05. 2001 od 30. 07. 2004


Název/Jméno: Willem Bertho Huenting

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 2002 od 04. 03. 2002


Název/Jméno: KOLÁŘOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2001 od 18. 08. 2006


Název/Jméno: FIALOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2001 od 18. 08. 2006


Název/Jméno: BÚTORA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2001 od 18. 08. 2006


Název/Jméno: ZIEGLER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 2001 od 30. 05. 2001


Název/Jméno: FRANZ REINER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2001 od 07. 03. 2001


Název/Jméno: Masser Christian

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 01. 2001 od 26. 05. 2001


Název/Jméno: Pierre Henri Raymond Brisse, nar. 27,12,1959

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 01. 2001 od 20. 03. 2007


Název/Jméno: BLANKA VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 02. 1999 od 10. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - bydliště člena předst.
od 23. 05. 1994 od 17. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 06. 1993 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: KATTINGER RENATE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2000 od 12. 03. 2003


Název/Jméno: Dr.Michael Hugo Grahammer

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 06. 1999 od 19. 01. 2001


Název/Jméno: VLACHÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 06. 1999 od 26. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 02. 1999 od 21. 06. 1999


Název/Jméno: GRÜN WALTER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1999 od 12. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 1996 od 17. 02. 1999


Název/Jméno: WINKELBAUER EBERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 1998 od 17. 02. 2000


Název/Jméno: DAVIS CHRISTOPHER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1999 od 07. 03. 2001


Název/Jméno: KESTEMONT CHARLES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - bydliště člena předst.
od 23. 05. 1994 od 17. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 06. 1993 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: STEGMÜLLER MICHAEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 11. 1997 od 26. 09. 2001


Název/Jméno: KRAJÍČEK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 04. 1997 od 21. 06. 1999


Název/Jméno: Pierre Henri Raymond Brisse

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 07. 1995 od 19. 01. 2001


Název/Jméno: LENNKH PETER

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 05. 1994 od 17. 02. 1999


Název/Jméno: STRNAD PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - bydliště předseda představ.
od 23. 05. 1994 od 03. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo předseda
od 25. 06. 1993 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: WEBER HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 1993 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: PÁLFY LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 06. 1993 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: SCHARINGER LUDWIG

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 1993 od 17. 02. 1999


Název/Jméno: TRCKA PAVEL

IČO: 40856968

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 06. 1993 od 11. 10. 2010


Název/Jméno: HANOUSEK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 06. 1993 od 21. 06. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49240901

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2012

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1094575AL INVEST Břidličná, a.s.27376184Bruntálská 167, 79351 Břidličná
450225ALGECO s.r.o.25520334Spytihněv, Olšík 586, PSČ 763 64
56595Antonín Šlesinger,spol. s r.o.42193249Kaprova 42/14, 11000 Praha
889575Azevedo Enterprises International Limited s.r.o.27643590Koněvova 1728/118, 13000 Praha
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
680017BAYOSAN ČR, spol. s r.o. v likvidaci62911996Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 25001, Stará Boleslav, Průmyslová, 1841
97079BoB Toys s.r.o.25102257Praha, 14200, Kamýk, Cholupická, 55
1151569BOCUS, a.s.64829707Jablonská 282, 56151 Letohrad
1157825BONUS PRAHA Investment a.s.28214374Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
1177635BPI Financial Advisory s.r.o.1560433Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
326590Britanika Holding a.s.3149013Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
682908Bytové družstvo BETA Nasavrky485217Školní 360, 53825 Nasavrky
882652Bytové družstvo Na Jízdárně 2525863843Na Jízdárně 2619/25, 70200 Ostrava
663245C.S.I, a.s. v likvidaci44795670Bakovská 885/3, 19700 Praha
221365CK HELLAS TOUR s.r.o.26252490náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
395852Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s., v likvidaci25055259Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Myslíkova, 31
349848CONTI dual s.r.o.1438263Na Kozačce 1103/5, 12000 Praha
702031COREST CZ a.s. "v likvidaci"25743252Slavníkova 2357/9, 16900 Praha
679539CS Brno s.r.o.29315841Řípská 1125/9, 62700 Brno
444477CSS property s.r.o.28106806Stanislava Maliny 464/12, 39701 Písek
584805Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group63998530Pobřežní 665/23, 18600 Praha
139496Dance Academy Prague s.r.o.27641929V jámě 1371/8, 11000 Praha
950699DINESIA a.s.63999579Střelničná 1680/8, 18200 Praha
939838DMB Group s.r.o.28915348Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
664290AHNE KAROLINA3344789Plzeňská 429/245, 15500 Praha
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
658665ALTERA JAROMÍR71697691Plzeňská 23, 27033 Jesenice
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
7972ANDRÉ VÁCLAV65641477Javorová 3037, 41501 Teplice
130284ARCHALOUS JINDŘICH64550869K Safině 776, 14900 Praha
88379ARON MICHAL68892241Hennerova 219/23, 15000 Praha
629775AUDRLICKÁ JANA66488117Jílovišťská 79, 15531 Praha
178533BAHULA MICHAL67536131252, 68764 Horní Němčí
283152BALCÁREK PAVEL73099601Jánského 41, 79081 Česká Ves
12728BALIHAR JAN60132230187, 53371 Dolní Roveň
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
10121BARTOŠ JAN66994110Luční 213/73, Mladá Boleslav, 29301 Mladá Boleslav 1
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
207473BATRLA JIŘÍ49585771Jiřiny Štěpničkové 1480, 15600 Praha
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
60027BENDA JIŘÍ12060046130, 41002 Křesín
182260Benetka Radomír74156438Františka Křížka 434/12, 17000 Praha
58178BERAN JIŘÍ44381999Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
390624BESPERÁT JAROSLAV44436955Čenovická 2142, 19016 Praha
126146BEZDĚK VLASTIMIL12733776Přerovská 135, 76861 Bystřice pod Hostýnem

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
4165531. Česká cukerní, a.s.25264770Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
31845191. ENERGO CZ, a.s.27397475Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
18276996D Academy, z.ú.5148618Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
11089356D Institut, s.r.o.4862317Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3438286D Services, s.r.o.5148570Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
38892ABRICON CZ, a.s.v likvidaci27117685Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1222459ACB Ponava, s.r.o.27571068Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1855786Accace BPO Holding a.s.2237172Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2820320Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář24210404Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
557299Accace Outsourcing s.r.o.28950321Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1129270Accace s.r.o.27923690Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2600716Accace Tax & Legal Holding a.s.4536291Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
583297ACCO Czech a.s., v likvidaci26047900Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
389752ACN Communications Czech Republic s.r.o.24765538Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1229172ACNielsen Czech Republic s.r.o.48028142Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1211542ADCO&DIXI spol.s r.o.60202262Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2643592Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.29414873Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1334839Afrodíté Property, s.r.o.3181634Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1158240ALEXA STUDIO s.r.o.64941353Hvězdova 1689/2a, 14000 Praha
2641920Alfa Inkaso s.r.o.29050910Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1928363ALT POHLEDY s.r.o.28807928Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3055307Amfión Property, s.r.o.3580679Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2900226ANEBODA a.s.27259617Hvězdova 1689/2a, 14000 Praha
2149920Apiraca Trade s.r.o.4530951Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1945443Mgr. Lucia Majlingová, advokátní kancelář1765671Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2465563Balážová Júlia1655086Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
848865Barnetová Dominika1233831Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
456714Bilej Marek71462147Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3092660BRAUNOVÁ EVA2275171Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
452637Cachová Martina71467611Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1180150Černý Lubor86626990Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2358429Doleček Martin71332987Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1702781DOLEŽAL MARTIN1823736Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
823620Hron Jiří73628662Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2033625Janák Jiří73733954Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3054032Ježková Lucie66248477Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
870727JUDr Zdeněk Češka66230004Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
591861Kasajová Patrícia73733521Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
216013Kindlová Ilona71331395Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2300706Kratochvílová Jana Rydlo88888452Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
91940Křížková Michaela65500318Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2722203Láníčková Petra73629821Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1344655M.E.S. Arséne Verny66240239Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1573878Machek Stanislav71325956Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2764886Majer Jiří66048516Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2646631Michal Petr68865988Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
420605Ptáček Jan73612715Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1636209Richter Jiří75392887Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
3375738Řeháček Oldřich71347658Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha