Raiffeisenbank a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Raiffeisenbank a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2051. Jeho identifikační číslo je 49240901

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Raiffeisenbank a.s.

Datum zápisu: 25. 6. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2051

Identifikační číslo:49240901

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: skzfs6u

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
od 01. 11. 2008
Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021
od 03. 02. 2003 do 01. 11. 2008
Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 11121
od 17. 02. 1999 do 03. 02. 2003
Praha 1, Vodičkova 38
od 25. 06. 1993 do 17. 02. 1999
Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha

Skutečnosti

  Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vedeném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpného závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), poskytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslušného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016.
od 10. 05. 2016

  Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závodu Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnující provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu.
od 31. 03. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 05. 2014

  Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 86.840jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,--KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54337901/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 05. 05. 2014 do 22. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 20. 02. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 20. 02. 2014 do 16. 06. 2016

  Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 02. 05. 2013 do 28. 05. 2013

  Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.600 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnostiČástka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vkladyPočet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenovéforma: na jméno podoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 22. 05. 2012 do 27. 06. 2012

  Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 94.700jmenovitá hodnota: 10.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,- KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 04. 05. 2011 do 20. 05. 2011

  Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 167.500jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,--KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3023881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 10. 12. 2008 do 23. 12. 2008

  V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost.
od 07. 07. 2008

  V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost.
od 07. 07. 2008 do 07. 07. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované.Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč.Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740060/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 05. 11. 2007 do 26. 11. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč.Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 22. 01. 2007 do 27. 02. 2007

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkorunčeských) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc)kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých)na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná sjejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč(slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního právaakcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři vpoměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnempro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, kterýnásleduje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městskéhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta provýkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnemnásledujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městskéhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončíuplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkonpřednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionářebez zbytečného odkladu písemně.Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky,otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtuje 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s.Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnotyupsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. jekapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivitbanky.
od 07. 04. 2003 do 27. 02. 2007

  Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnostbylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capitaland Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavskénáměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze voddíle C, vložka 32355.
od 14. 10. 2002 do 27. 02. 2007

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč(slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti.Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie natři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budouupisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkonpřednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtaskončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejíhopočátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty provýkon přednostního práva k upsání nových akcií informovatakcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musíbýt splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelemspolečností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a jeveden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů odedne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitáluRaiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytnépro rozšíření aktivit banky.
od 26. 06. 2002 do 27. 02. 2007

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč(slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti.Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie natři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budouupisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkonpřednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtaskončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejíhopočátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty provýkon přednostního práva k upsání nových akcií informovatzvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností najejí jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden uRaiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procentjmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dneúpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbanka.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšířeníaktivit banky.
od 26. 06. 2002 do 26. 06. 2002

  Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitáluspolečnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč(jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitímpřednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohoudosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadníakcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářeje den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta provýkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dnejejího počátku.Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dnejejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkonpřednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionářebez zbytečného odkladu písemně.Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky,otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s.Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovitéhodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií.Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisuakcií na účet společnosti.Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s.Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. jekapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivitbanky.
od 12. 03. 2001 do 27. 02. 2007

  Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku.Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vkladyakcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií budeodpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydányv zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celézvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři svyužitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat vsídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisurozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku.Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nováakcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva je den zápisu usnesení do obchodníhorejstříku.
od 14. 11. 1997 do 26. 03. 1998

Akcie

Počet: 1 106 080 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 05. 2014

Počet: 1 019 240 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 05. 2013 do 28. 05. 2013

Počet: 935 700 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2012 do 27. 06. 2012

Počet: 751 100 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 05. 2011 do 20. 05. 2011

Počet: 656 400 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 12. 2008 do 23. 12. 2008

Počet: 488 900 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 11. 2007 do 26. 11. 2007

Počet: 361 400 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 02. 2007 do 27. 02. 2007

Počet: 250 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 05. 05. 2003 do 05. 05. 2003

Počet: 200 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2002 do 31. 07. 2002

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 28. 05. 2001 do 28. 05. 2001

Počet: 100 000 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 23. 06. 1999 do 23. 06. 1999

Počet: 1 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 26. 03. 1998 do 26. 03. 1998

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 21. 11. 1994 do 21. 11. 1994

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 25. 06. 1993 do 25. 06. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RABIŇÁK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 2006 do 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 05. 2001 do 15. 12. 2006

Adresa: K Tuchoměřicům 146, Přední Kopanina, 164 00 Praha 6
od 28. 01. 2015
Praha 6 - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům 146, PSČ 16000
od 15. 12. 2006 do 28. 01. 2015
Praha 6 - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům 146
od 30. 05. 2001 do 15. 12. 2006


Název/Jméno: PUDIL JAN

IČO: 71729496

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2013

Adresa: Lucemburská 1599/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 29. 04. 2016
Kotorská 1579/36, Nusle, 140 00 Praha 4
od 31. 10. 2013 do 29. 04. 2016


Název/Jméno: JEŽEK FRANTIŠEK

IČO: 61650765

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2012 do 05. 03. 2016

Adresa: Česká 1135/5, Košíře, 158 00 Praha 5
od 05. 03. 2016
Praha 5 - Košíře, Česká 1135/5, PSČ 15800
od 29. 10. 2012 do 05. 03. 2016


Název/Jméno: HAIN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2013

Adresa: 83101 Bratislava, Suchá 1887/10, Slovenská republika
od 05. 03. 2016
83101 Bratislava , Suchá 1887/10, Slovenská republika
od 01. 02. 2013 do 05. 03. 2016


Název/Jméno: GSCHWENTER ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2015

Adresa: A-1130 Vienna, Wolkersbergenstrasse 14, Rakouská republika
od 06. 10. 2015


Název/Jméno: VIDA IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2015

Adresa: 81104 Bratislava, Gorazdova 1, Slovenská republika
od 24. 04. 2015


Název/Jméno: GRÜLL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 11. 2014

Adresa: 2340 Mödling, Dr. Hanns Schürff Gasse 21, Rakouská republika
od 27. 11. 2014


Název/Jméno: SEVELDA KARL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2014 do 02. 09. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 10. 2012 do 13. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2012 do 29. 10. 2012

Adresa: AT-1030 Vídeň, Am Heumarkt 39/1, Rakouská republika
od 05. 06. 2014
AT-1030 Vídeň, Am Heumarkt 39/1, Rakouská republika
od 03. 07. 2012 do 13. 12. 2013


Název/Jméno: STROBL JOHANN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2014

Adresa: AT-7210 Walbersdorf, Hauptstrasse 37, Rakouská republika
od 05. 06. 2014


Název/Jméno: BREUER KLEMENS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2014

Adresa: AT-1030 Vídeň, Am Stadtpark 9, Rakouská republika
od 05. 06. 2014


Název/Jméno: MATULA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2014

Adresa: Samoty 2895/18, Líšeň, 628 00 Brno
od 20. 02. 2014


Název/Jméno: LENNKH PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2013 do 20. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2005 do 23. 10. 2007

Adresa: AT-1140 Vídeň, Pierrongasse 5, Rakouská republika
od 13. 12. 2013
Testarellogasse 14/12, 1130 Vídeň, Rakouská republika
od 20. 07. 2005 do 23. 10. 2007


Název/Jméno: STEPIC HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2013 do 05. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 17. 02. 1999 do 13. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 25. 06. 1993 do 17. 02. 1999

Adresa: AT-1160 Wien, Hertlgasse 1, Rakouská republika
od 13. 12. 2013 do 05. 06. 2014
Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakouská republika
od 17. 02. 1999 do 13. 12. 2013
Wien, Hertlgasse 1
od 25. 06. 1993 do 17. 02. 1999


Název/Jméno: BOGDANERIS ARIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2013 do 29. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2007 do 29. 11. 2010

Adresa: AT-1130 Vídeň, Lainzer Strasse 77, Rakouská republika
od 13. 12. 2013 do 29. 12. 2015
1130 Vídeň, Lainzer Strasse 77, Rakouská republika
od 23. 10. 2007 do 29. 11. 2010


Název/Jméno: KREIDL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2013

Adresa: U starého židovského hřbitova 327/17, Radlice, 150 00 Praha 5
od 31. 10. 2013


Název/Jméno: DROSC MARIO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 2013 do 28. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 06. 2010 do 01. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2006 do 07. 06. 2010

Adresa: Irská 796/5, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 04. 08. 2013 do 28. 01. 2015
Irská 796/5, Vokovice, 160 00 Praha
od 01. 02. 2013 do 04. 08. 2013
Praha 6 - Vokovice, Irská 796/5, PSČ 16000
od 19. 10. 2006 do 01. 02. 2013


Název/Jméno: SCHWENDTBAUER REINHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2013

Adresa: AT-4060 Leonding, Lukasweg 23, Rakouská republika
od 15. 07. 2013


Název/Jméno: KUBÍN JAN

IČO: 62539914

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2007 do 20. 02. 2014

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Na rovnosti 2742/14a, PSČ 13000
od 29. 10. 2012 do 20. 02. 2014
Praha 3 - Žižkov, Na Rovnosti 14A/2742, PSČ 13000
od 29. 08. 2007 do 29. 10. 2012


Název/Jméno: JABŮREK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2012 do 27. 11. 2014

Adresa: Praha 4 - Hodkovičky, K Dubinám 372/17, PSČ 14700
od 04. 07. 2012 do 27. 11. 2014


Název/Jméno: MUNTEANU RAZVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2012 do 13. 12. 2013

Adresa: AT-1180 Vídeň, Leschetitzkygasse 4, Rakouská republika
od 03. 07. 2012 do 13. 12. 2013


Název/Jméno: Dr. ROLAND VON FRANKENBERG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2012 do 01. 02. 2013

Adresa: D-80802 Mnichov, Jungwirthstrasse 2, Spolková republika Německo
od 03. 07. 2012 do 01. 02. 2013


Název/Jméno: NOVÁK PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2012 do 05. 06. 2014

Adresa: 90023 Viničné, Brezová 27, Slovenská republika
od 03. 07. 2012 do 05. 06. 2014


Název/Jméno: BORECKÝ ALEXANDR

IČO: 49135554

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2007 do 29. 10. 2012

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Na Žvahově 400/26, PSČ 15200
od 07. 06. 2010 do 29. 10. 2012
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 15, PSČ 15200
od 20. 03. 2007 do 07. 06. 2010


Název/Jméno: KOLOUCH MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2007 do 03. 07. 2012

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Do Klukovic 1165/4b, PSČ 15200
od 26. 04. 2012 do 03. 07. 2012
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 15, PSČ 15200
od 20. 03. 2007 do 26. 04. 2012


Název/Jméno: PŘÁDKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2011 do 16. 06. 2016

Adresa: Krmelín, Starodvorská 525, PSČ 73924
od 06. 06. 2011 do 16. 06. 2016


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2011 do 04. 07. 2012

Adresa: Praha 10, Murmanská 1471/12, PSČ 10000
od 06. 06. 2011 do 04. 07. 2012


Název/Jméno: RŐGNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2011 do 16. 06. 2016

Adresa: Praha 3, Lucemburská /10, PSČ 13000
od 06. 06. 2011 do 16. 06. 2016


Název/Jméno: HALLER KLEMENS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2010 do 03. 07. 2012

Adresa: Vídeň, Castellezgasse 29/19, PSČ 1020, Rakouská republika
od 29. 11. 2010 do 03. 07. 2012


Název/Jméno: FRANZ RAINER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2006 do 03. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2001 do 04. 05. 2006

Adresa: Vídeň, Westbahnstrasse 21, PSČ 1130, Rakouská republika
od 29. 11. 2010 do 03. 07. 2012
83101 Bratislava, Stromová 40, Slovenská republika
od 04. 05. 2006 do 29. 11. 2010
Bratislava, Palackého 22, Slovenská republika
od 07. 03. 2001 do 04. 05. 2006


Název/Jméno: BRUCKNER KURT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2010 do 05. 06. 2014

Adresa: Vídeň, Pressgasse 31/31, PSČ 1040, Rakouská republika
od 29. 11. 2010 do 05. 06. 2014


Název/Jméno: ŽALMAN LUBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2004 do 01. 02. 2013

Adresa: Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, PSČ 25164
od 30. 07. 2004 do 01. 02. 2013


Název/Jméno: KARL REINHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2009 do 03. 07. 2012

Adresa: 1130 Vídeň, Steckhovengasse 7/2, Rakouská republika
od 25. 05. 2009 do 03. 07. 2012


Název/Jméno: HUTTER KURT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1999 do 15. 07. 2013

Adresa: Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen, Rakouská republika
od 17. 02. 1999 do 15. 07. 2013


Název/Jméno: BLÁHA MARTIN

IČO: 65985371

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2003 do 29. 01. 2010

Adresa: Praha 9, Domanovická 1741
od 10. 09. 2003 do 29. 01. 2010


Název/Jméno: GRUBER ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 2003 do 25. 05. 2009

Adresa: Promenadenweg 16, 2522 Oberwaltersdorf, Rakouská republika
od 29. 08. 2007 do 25. 05. 2009
Promenadenweg 16, A.2522 Oberwaltersdorf, Rakouská republika
od 12. 03. 2003 do 29. 08. 2007


Název/Jméno: SYROVÁTKOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2006 do 06. 06. 2011

Adresa: Brno, Tůmova 40, PSČ 61600
od 18. 08. 2006 do 06. 06. 2011


Název/Jméno: HORÁČEK JAN

IČO: 41697596

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2006 do 06. 06. 2011

Adresa: Praha 6, Bazovského 1128, PSČ 16000
od 18. 08. 2006 do 06. 06. 2011


Název/Jméno: MALÍŘ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2006 do 06. 06. 2011

Adresa: Všestary 32, PSČ 50312
od 18. 08. 2006 do 06. 06. 2011


Název/Jméno: HELEKAL IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 do 29. 08. 2007

Adresa: Praha 6, V středu 249/28, PSČ 16000
od 22. 05. 2006 do 29. 08. 2007


Název/Jméno: ULIČNÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2006 do 29. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2001 do 04. 05. 2006

Adresa: 84104 Bratislava, Pod Rovnicami 61, Slovenská republika
od 04. 05. 2006 do 29. 11. 2010
84104 Bratislava, Pod rovnicami 61, Slovenská republika
od 07. 03. 2001 do 04. 05. 2006


Název/Jméno: Willem Bertho Hueting

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 2002 do 22. 05. 2006

Adresa: Praha 6 - Střešovice, U Druhé baterie 3/791
od 30. 07. 2004 do 22. 05. 2006
Praha 5, Nad Výšinkou 17/1295
od 04. 03. 2002 do 30. 07. 2004


Název/Jméno: WIEDNER HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 2003 do 20. 07. 2005

Adresa: In den Siebnern 4, A-2102 Hagenbrunn, Rakouská republika
od 12. 03. 2003 do 20. 07. 2005


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 05. 2001 do 30. 07. 2004

Adresa: Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1185/112
od 03. 02. 2003 do 30. 07. 2004
Praha 10, Ukrajinská 10
od 30. 05. 2001 do 03. 02. 2003


Název/Jméno: Willem Bertho Huenting

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 2002 do 04. 03. 2002

Adresa: Praha 5, Na Výšinkou 17/1295
od 04. 03. 2002 do 04. 03. 2002


Název/Jméno: KOLÁŘOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2001 do 18. 08. 2006

Adresa: Říčany u Prahy, Rýdlova 1091
od 26. 09. 2001 do 18. 08. 2006


Název/Jméno: FIALOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2001 do 18. 08. 2006

Adresa: Praha 6, Vokovická 679
od 26. 09. 2001 do 18. 08. 2006


Název/Jméno: BÚTORA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2001 do 18. 08. 2006

Adresa: Bratislava, Novinarská 3
od 26. 09. 2001 do 18. 08. 2006


Název/Jméno: ZIEGLER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 2001 do 30. 05. 2001

Adresa: Praha 10, Ukrajinská 10
od 26. 05. 2001 do 30. 05. 2001


Název/Jméno: FRANZ REINER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2001 do 07. 03. 2001

Adresa: Bratislava, Palackého 22, Slovenská republika
od 07. 03. 2001 do 07. 03. 2001


Název/Jméno: Masser Christian

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 01. 2001 do 26. 05. 2001

Adresa: Bratislava - Karlova Ves, Kolískova 2995/12
od 19. 01. 2001 do 26. 05. 2001


Název/Jméno: Pierre Henri Raymond Brisse, nar. 27,12,1959

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 01. 2001 do 20. 03. 2007

Adresa: Praha 1, Vlašská 349/15
od 19. 01. 2001 do 20. 03. 2007


Název/Jméno: BLANKA VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 02. 1999 do 10. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - bydliště člena předst.
od 23. 05. 1994 do 17. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994

Adresa: Praha 6 - Nebušice, U Házů 825/5
od 22. 12. 2000 do 10. 09. 2003
Praha 4, Podolská 1140/3
od 11. 04. 2000 do 22. 12. 2000
Praha 1, Všehrdova 2
od 17. 02. 1999 do 11. 04. 2000
Hluboká nad Vltavou, Janáčkova 988, okres České Budějovice, PSČ 37341
od 14. 11. 1997 do 17. 02. 1999
České Budějovice, Kolářové 6
od 23. 05. 1994 do 14. 11. 1997
Linz - Rakousko, Langfeldstrasse 15
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: KATTINGER RENATE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2000 do 12. 03. 2003

Adresa: 1030 Wien, Hetzgasse 45, Rakouská republika
od 17. 02. 2000 do 12. 03. 2003


Název/Jméno: Dr.Michael Hugo Grahammer

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 06. 1999 do 19. 01. 2001

Adresa: Praha 4, Na Podkovce 6
od 05. 01. 2000 do 19. 01. 2001
Praha 5, Volutova 2523
od 21. 06. 1999 do 05. 01. 2000


Název/Jméno: VLACHÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 06. 1999 do 26. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 02. 1999 do 21. 06. 1999

Adresa: Praha 4, Točitá 44
od 17. 02. 1999 do 26. 05. 2001


Název/Jméno: DAVIS CHRISTOPHER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1999 do 07. 03. 2001

Adresa: Keylwerthgasse 13, 1190 Wien, Rakouská republika
od 17. 02. 1999 do 07. 03. 2001


Název/Jméno: GRÜN WALTER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1999 do 12. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 1996 do 17. 02. 1999

Adresa: Quellengasse 8, 2230 Gänserndorf, Rakouská republika
od 17. 02. 1999 do 12. 03. 2003
Gänserndorf, Quellengasse 2230, Rakouská republika
od 22. 08. 1996 do 17. 02. 1999


Název/Jméno: WINKELBAUER EBERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 1998 do 17. 02. 2000

Adresa: Salesianergasse 31, 1030 Wien, Rakouská republika
od 17. 02. 1999 do 17. 02. 2000
Vídeň, Salesianergasse 31/8, Rakouská republika
od 26. 03. 1998 do 17. 02. 1999


Název/Jméno: KESTEMONT CHARLES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - bydliště člena předst.
od 23. 05. 1994 do 17. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994

Adresa: Praha 4, M. Kudeříkové 1111/9
od 26. 03. 1998 do 17. 02. 1999
Praha 4, U háje 19
od 23. 05. 1994 do 26. 03. 1998
Wien - Rakousko, Schreiberweg 4/4
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: STEGMÜLLER MICHAEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 11. 1997 do 26. 09. 2001

Adresa: Praha 4, Pod Klaudiánkou 284/25, PSČ 14000
od 14. 11. 1997 do 26. 09. 2001


Název/Jméno: KRAJÍČEK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 04. 1997 do 21. 06. 1999

Adresa: Brno, Čoupkových 24, okres Brno-město, PSČ 62400
od 04. 04. 1997 do 21. 06. 1999


Název/Jméno: Pierre Henri Raymond Brisse

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 07. 1995 do 19. 01. 2001

Adresa: Praha 1, Vlašská 349/15
od 19. 07. 1995 do 19. 01. 2001


Název/Jméno: LENNKH PETER

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 05. 1994 do 17. 02. 1999

Adresa: Praha 4, U háje 19,
od 23. 05. 1994 do 17. 02. 1999


Název/Jméno: STRNAD PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - bydliště předseda představ.
od 23. 05. 1994 do 03. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo předseda
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994

Adresa: Praha 5, k Fialce 418
od 23. 05. 1994 do 03. 06. 1998
Konigstein - S.R.N., Hardtbergweg 16
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: HANOUSEK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 06. 1993 do 21. 06. 1999

Adresa: České Budějovice, ul.Josefy Kolářové 6
od 25. 06. 1993 do 21. 06. 1999


Název/Jméno: PÁLFY LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994

Adresa: Praha 6, Nad Alejí 14
od 25. 06. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: WEBER HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 1993 do 22. 08. 1996

Adresa: Langenzersdorf, Rebschulgasse 5
od 25. 06. 1993 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: TRCKA PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 06. 1993 do 11. 10. 2010

Adresa: Praha 8, Katovická 403
od 25. 06. 1993 do 11. 10. 2010


Název/Jméno: SCHARINGER LUDWIG

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 1993 do 17. 02. 1999

Adresa: Linz, Am Sonnenhang 4
od 25. 06. 1993 do 17. 02. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49240901

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
3043191"Bytové družstvo Na Vltavské"25033841Liberec 10, Vltavská 251, PSČ 46010
3454338A.C.G. Praha, a.s.45240582Janáčkovo nábřeží 139/57, Malá Strana, 150 00 Praha 5
3229850ACRALYS s.r.o.63075091Praha 3 - Žižkov, Husinecká 905/12, PSČ 13000
1607388ADE servis, spol. s r.o.553271Praha 6, Soborská 22, PSČ 16000
3336379Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci411850Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 11000

Související osoby

#NázevICOAdresa
246424"AUTO-MOTO STYL s.r.o."47974893Ostrava - Hrabová, Krmelínská 762/12, PSČ 72000
1044571A-SANGEO a.s.26746387Pečky, 5. května 166, PSČ 28911
691468Abbey Troyé MaddenLondon Colney, Perham Way 9, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
12046Aceur Investment S.A.Lucemburk, Rue de Neudorf 560 a L-2220, Lucemburské velkovévodství
110717BABIŠOVÁ ADÉLAPraha 6, Vondroušova 1197/53, PSČ 16300