Rolnická společnost Lesonice a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Rolnická společnost Lesonice a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1871. Její identifikační číslo je 63496348

Výpis z obchodního rejstříku Rolnická společnost Lesonice a.s.

Datum zápisu: 29. 2. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1871

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4kff4g7

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pronájem a půjčování věcí movitých
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Nakládání s odpady - vyvážení septiků
Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní...
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Hostinská činnost
Opravy motorových vozidel
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Klempířství a oprava karoserií
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Přípravné práce pro stavby
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Realitní činnost
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba zemědělských strojů
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a...
Zprostředkovatelská činnost
Práce autojeřábem
Práce zemními stroji
Výroba a opravy zemědělských strojů
Opravy pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 165, 67544 Lesonice

Adresy: č.p. 165, 675 44 Lesonice
od 14. 09. 2016
Lesonice č.p. 165, okres Třebíč, PSČ 67544
od 29. 02. 1996 od 14. 09. 2016

Skutečnosti

  Převoditelnost a zastavitelnost akcií na jméno je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na jméno na jiného akcionáře či na třetí osobu je nutný předchozí souhlas valné hromady. K akciím na jméno je současně zřízeno předkupní právo ostatních akcionářů a to jako právo věcné ve smyslu § 2144 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ke zřízení zástavního práva k akciím najméno je nutný předchozí souhlas valné hromady. Ujednání o omezení převoditelnosti a zastavitelnosti akcií na jméno se nepoužijí v případě, kdy má společnost jediného akcionáře.
od 12. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 08. 2014

  Počet členů správní rady: 2
od 12. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 12. 08. 2014

  Společnost Rolnická společnost Lesonice, a.s., se sídlem Lesonice 165, PSČ 675 44, IČ: 634 96 348, je nástupnickou společností v rámci fúze sloučením pro zanikající společnost ADW, s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 607 53 307. Rozhodný den fúze je 01.01.2010.
od 01. 08. 2010

  Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., se sídlem Lesonice 165, PSČ 675 44, IČ: 63496348 (dále jen Rolnická společnost Lesonice a.s.), je společnost ADW, s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 60753307 (dále jen hlavní akcionář nebo ADW, s.r.o.), která je vlastníkem akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., a to:364 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,3.070 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,2.352 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 69.452.000,- Kč, což je 91,27 % základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že společnost ADW, s.r.o., je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,27 % základního kapitálu byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů společnosti ke dni konání valné hromady.Valná hromada rozhoduje v souladu s § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, o přechodu všech akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. na hlavního akcionáře - společnost ADW, s.r.o.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, které činí:za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 92.000,- Kč,za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 9.200,-Kč,za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 920,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 4668 soudního znalce Ing. Jana Janečka, Brtnice, Pátkova 774, PSČ 588 32, ze dne 10.5.2009.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci akcií emitovaných společností Rolnická společnost Lesonice a.s. mají právo na zaplacení protiplnění po předání listinných akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. ve smyslu ustanoveni § 1831 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé akcie byly zástavou, má právo na zaplacení protiplnění zástavní věřitel, který drží zastavené akcie, pokud je předloží společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. Dosavadní vlastníci akcií, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. akcie ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 60196297, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to do třiceti dnů po osobním předání akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány.
od 11. 08. 2009 od 19. 10. 2009

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.9.1998.
od 27. 10. 1998 od 12. 08. 2014

  Doba upisování se stanoví na 30 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brněo zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Při úpisuse může upisovatel nechat zastupovat na základě plné moci, kterámusí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům,kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti, může být zaslánindividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis dosídla společnosti se tento považuje za platný.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Lesonice- družstva se sídlem Lesonice 165, okr. Třebíč, IČO:00139564.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zák.č.42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstvaLesonice - družstva se sídlem Lesonice 165, okr.Třebíč.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši jak byla oceněna posudkydvou znalců a to ing.Ivana Dvořáka, znalce z oboru ekonomikyznalecký posudek č.27/23/97 ze dne 25.11.1997 a znalceing.Josefa Chyty znalce z oboru ekonomiky, znalecký posudekč.116 ze dne 29.11.1997.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Základní jmění společnosti ve výši 71.932.000,- Kč, slovy:sedmdesátjednamiliónůdevětsettřicetdvatisíckorun českých sezvyšuje o 4.161.000,- Kč slovy:čtyřimiliónyjednostošedesátjednatisíckorun českých upsánímnových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Poznamenává se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne12.12.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Bude upisováno 4161 kusů akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč slovy: jedentisíckorun českých.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
od 19. 01. 1998 od 20. 03. 1998

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 8.7.1997.
od 19. 12. 1997 od 12. 08. 2014

  Základní jmění je splaceno.
od 14. 03. 1997 od 20. 03. 1998

  Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasempředstavenstva.
od 14. 03. 1997 od 19. 12. 1997

Akcie

Počet: 62 ks v hodnotě: 1500 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 09. 2010

Počet: 38 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 09. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: ADW HOLDING, a.s.

IČO: 28265211

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 09. 2010


Název/Jméno: ADW, s.r.o.

IČO: 60753307

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 10. 2009 od 22. 09. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ANDĚL MIROSLAV

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 2008 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: VALA ALEŠ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 2008 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: LIPUS VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2009 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: KUBA PETR

IČO: 66003504

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2009 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: ZACH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2009 od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2000 od 25. 02. 2008


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

IČO: 48969087

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2009 od 22. 09. 2010


Název/Jméno: BURŠÍKOVÁ EDITA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2009 od 22. 09. 2010


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAREL

IČO: 41545125

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2009 od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 od 11. 08. 2009


Název/Jméno: VÁCLAVKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 od 11. 08. 2009


Název/Jméno: CIENCIALA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2008 od 11. 08. 2009


Název/Jméno: KUNDELIUS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 02. 2008 od 11. 08. 2009


Název/Jméno: SKLENÁŘ MIROSLAV

IČO: 49090437

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 od 11. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 12. 2000 od 25. 02. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1997 od 27. 12. 2000
Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: PRODĚLAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 12. 2005 od 25. 02. 2008
Dozorčí rada - místopředseda
od 14. 03. 1997 od 27. 12. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: HOCHMANOVÁ VLASTISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 2005 od 25. 02. 2008


Název/Jméno: NEČASOVÁ DANUŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 2005 od 25. 02. 2008


Název/Jméno: KOVÁŘ KAREL

IČO: 69041016

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 12. 2005 od 25. 02. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 27. 12. 2000 od 14. 12. 2005


Název/Jméno: KROTKÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 12. 2005 od 25. 02. 2008
Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 12. 2000 od 14. 12. 2005


Název/Jméno: ROUPEC MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2005 od 11. 08. 2009
Dozorčí rada - člen
od 27. 12. 2000 od 14. 12. 2005


Název/Jméno: VECHETA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2000 od 14. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1997 od 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: POKORNÝ ANTONÍN

IČO: 13114735

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 12. 2000 od 14. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 1997 od 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: ŘEPA BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2000 od 14. 12. 2005


Název/Jméno: ŠTĚPÁN VLASTIMIL

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 12. 1997 od 19. 06. 2008


Název/Jméno: TROJAN MIROSLAV

IČO: 61187241

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 od 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: BASTLOVÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 14. 03. 1997 od 27. 12. 2000
Dozorčí rada - předsedkyně
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: SMETANA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 od 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: NEUBAUER LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 od 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: VANÍČEK JOSEF

IČO: 40674444

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: BÉM LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 27. 12. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 08. 2014

Odpovědní zástupci: 1122492


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 08. 2014


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 07. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 1215284

Zánik oprávnění:30. 06. 2012


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 05. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradní- ho nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 05. 1999

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady - vyvážení septiků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 1999

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní autobusová

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Zánik oprávnění:11. 08. 2003


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 01. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 07. 1999


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 1215284

Zánik oprávnění:30. 07. 1999


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 822500


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Odpovědní zástupci:


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 309920


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Práce autojeřábem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Práce zemními stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 822500


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63496348

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 04. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
126717961minut s.r.o.27064913Konviktská 291/24, 11000 Praha
1167701ADW AGRO, a.s.2834898276, 67521 Krahulov
1263607ADW Bio,a.s.63078911Krahulov, 67521, Krahulov, , 76
654450ADW GROUP, k.s. v likvidaci25535145Třebíč, 67401, Podklášteří, U Obůrky, 953
484262ADW HOLDING, a.s.2826521176, 67521 Krahulov
353641ADW plus, s.r.o.25305638Krahulov, 67521, Krahulov, , 76
835269AGRO ZVOLE, a.s.63479605112, 59256 Zvole
800575Agrodružstvo Staré Místo, v likvidaci6091405070, 50601 Staré Místo
433048Agroma, a.s.45234523Krahulov, 67521, Krahulov, , 76
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
1148396AGW, spol. s r.o.49454951Moravské Budějovice, 67602, Moravské Budějovice, Mánesova, 1505
765232Alfa agency Prague s.r.o.25117696Na Hrázce 69, 25087 Mochov
1148405AMG spol. s r.o.62916785Hajní 1360, 19800 Praha
1228398ANVE production s.r.o.27078329Harmonická 1384/11, 15800 Praha
145935AQUASTAV - s.r.o.6206219118, 53002 Pardubice
467598AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.2751572918, 53002 Pardubice
864843Arvin Praha , a.s. "v likvidaci"25628372Neklanova 80/3, 12800 Praha
330317AT Production s.r.o.63471604Úvoz 507/4, 60200 Brno
642773AUTO Paneš - Svoboda, s.r.o.48291854Roudnice nad Labem, 41301, , HORNICKÁ, 2500
526700AZ Delta a.s.2517201844, 38481 Čkyně
12649Betania, spol. s r.o.27740501U Větrníku 860/13, 58601 Jihlava
170321BRNO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o.26905817Hudcova 539/78D, 61200 Brno
992933Bytové družstvo "K lukám 644"61464414K lukám 644/20, 14200 Praha
356591Bytové družstvo Augustinova 205961861472Augustinova 2059/24, 14800 Praha
249067Bytové družstvo V olšinách 13403932524V olšinách 1340/23, 10000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Ludovít Horváth6643252971, 25241 Libeř
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Adresa: Radovesnice II 259, 281 28 Radovesnice II
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Střelice u Brna, Na hrázi 125/5, PSČ 66447
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Jan Tolasz10030107264, 73572 Petrovice u Karviné
Firma: RODINNÁ ŠKOLA194221Polička, 57221, , ČS.ARMÁDY, 485
Fyzická osoba: Šťastný Josef rostlinná a živočišná výroba46216316Žádovice, 69649, , ,
Adresa: Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9
Fyzická osoba: Michalec44469543Nasavrky, 56501, , , 35
Fyzická osoba: Vladimír Obezin45139938Krátká 214, 26703 Nový Jáchymov

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí