Rolnická společnost Lesonice a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Rolnická společnost Lesonice a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1871. Jeho identifikační číslo je 63496348

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Rolnická společnost Lesonice a.s.

Datum zápisu: 29. 2. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1871

Identifikační číslo:63496348

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4kff4g7

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Nakládání s odpady - vyvážení septiků
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování...
Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Klempířství a oprava karoserií
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Opravy motorových vozidel
Hostinská činnost
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Přípravné práce pro stavby
Specializovaný maloobchod
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy pracovních strojů
Výroba a opravy zemědělských strojů
Práce zemními stroji
Práce autojeřábem
Zprostředkovatelská činnost
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a...
Výroba zemědělských strojů
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Realitní činnost
Velkoobchod
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Poskytování technických služeb
Skladování zboží a manipulace s nákladem

Adresa společnosti

Sídlo: č.p. 165, 675 44 Lesonice
od 14. 09. 2016
Lesonice č.p. 165, okres Třebíč, PSČ 67544
od 29. 02. 1996 do 14. 09. 2016
165, 67544 Lesonice

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 12. 08. 2014

  Převoditelnost a zastavitelnost akcií na jméno je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na jméno na jiného akcionáře či na třetí osobu je nutný předchozí souhlas valné hromady. K akciím na jméno je současně zřízeno předkupní právo ostatních akcionářů a to jako právo věcné ve smyslu § 2144 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ke zřízení zástavního práva k akciím najméno je nutný předchozí souhlas valné hromady. Ujednání o omezení převoditelnosti a zastavitelnosti akcií na jméno se nepoužijí v případě, kdy má společnost jediného akcionáře.
od 12. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 08. 2014

  Počet členů správní rady: 2
od 12. 08. 2014

  Společnost Rolnická společnost Lesonice, a.s., se sídlem Lesonice 165, PSČ 675 44, IČ: 634 96 348, je nástupnickou společností v rámci fúze sloučením pro zanikající společnost ADW, s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 607 53 307. Rozhodný den fúze je 01.01.2010.
od 01. 08. 2010

  Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., se sídlem Lesonice 165, PSČ 675 44, IČ: 63496348 (dále jen Rolnická společnost Lesonice a.s.), je společnost ADW, s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 60753307 (dále jen hlavní akcionář nebo ADW, s.r.o.), která je vlastníkem akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., a to:364 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,3.070 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,2.352 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 69.452.000,- Kč, což je 91,27 % základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že společnost ADW, s.r.o., je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,27 % základního kapitálu byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů společnosti ke dni konání valné hromady.Valná hromada rozhoduje v souladu s § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, o přechodu všech akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. na hlavního akcionáře - společnost ADW, s.r.o.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, které činí:za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 92.000,- Kč,za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 9.200,-Kč,za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 920,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 4668 soudního znalce Ing. Jana Janečka, Brtnice, Pátkova 774, PSČ 588 32, ze dne 10.5.2009.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci akcií emitovaných společností Rolnická společnost Lesonice a.s. mají právo na zaplacení protiplnění po předání listinných akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. ve smyslu ustanoveni § 1831 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé akcie byly zástavou, má právo na zaplacení protiplnění zástavní věřitel, který drží zastavené akcie, pokud je předloží společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. Dosavadní vlastníci akcií, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. akcie ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 60196297, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to do třiceti dnů po osobním předání akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány.
od 11. 08. 2009 do 19. 10. 2009

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.9.1998.
od 27. 10. 1998 do 12. 08. 2014

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zák.č.42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstvaLesonice - družstva se sídlem Lesonice 165, okr.Třebíč.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši jak byla oceněna posudkydvou znalců a to ing.Ivana Dvořáka, znalce z oboru ekonomikyznalecký posudek č.27/23/97 ze dne 25.11.1997 a znalceing.Josefa Chyty znalce z oboru ekonomiky, znalecký posudekč.116 ze dne 29.11.1997.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Lesonice- družstva se sídlem Lesonice 165, okr. Třebíč, IČO:00139564.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Poznamenává se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne12.12.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Základní jmění společnosti ve výši 71.932.000,- Kč, slovy:sedmdesátjednamiliónůdevětsettřicetdvatisíckorun českých sezvyšuje o 4.161.000,- Kč slovy:čtyřimiliónyjednostošedesátjednatisíckorun českých upsánímnových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Bude upisováno 4161 kusů akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč slovy: jedentisíckorun českých.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Doba upisování se stanoví na 30 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brněo zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Při úpisuse může upisovatel nechat zastupovat na základě plné moci, kterámusí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům,kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti, může být zaslánindividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis dosídla společnosti se tento považuje za platný.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 19. 01. 1998 do 20. 03. 1998

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 8.7.1997.
od 19. 12. 1997 do 12. 08. 2014

  Základní jmění je splaceno.
od 14. 03. 1997 do 20. 03. 1998

  Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasempředstavenstva.
od 14. 03. 1997 do 19. 12. 1997

Akcie

Počet: 62 ks v hodnotě: 1500 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 09. 2010

Počet: 38 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 09. 2010

Počet: 3 398 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 27. 10. 1998 do 27. 10. 1998

Počet: 2 913 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 27. 10. 1998 do 27. 10. 1998

Počet: 392 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 27. 10. 1998 do 27. 10. 1998

Počet: 7 393 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 20. 03. 1998 do 20. 03. 1998

Počet: 345 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 20. 03. 1998 do 20. 03. 1998

Počet: 3 420 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 20. 03. 1998 do 20. 03. 1998

Počet: 3 420 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 23. 08. 1996 do 23. 08. 1996

Počet: 3 232 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 23. 08. 1996 do 23. 08. 1996

Počet: 345 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 23. 08. 1996 do 23. 08. 1996

Počet: 2 470 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 29. 02. 1996 do 29. 02. 1996

Počet: 1 934 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 29. 02. 1996 do 29. 02. 1996

Počet: 274 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 29. 02. 1996 do 29. 02. 1996

Vlastníci

Název/Jméno: ADW HOLDING, a.s.

IČO:28265211

Adresa: Krahulov 76, PSČ 67521
od 22. 09. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 09. 2010


Název/Jméno: ADW, s.r.o.

IČO:60753307

Adresa: Krahulov 76, PSČ 67521
od 19. 10. 2009 do 22. 09. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 10. 2009 do 22. 09. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALA ALEŠ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 2008 do 12. 08. 2014

Adresa: č.p. 153, 674 01 Střítež
od 27. 06. 2013
Střítež 153, PSČ 67401
od 25. 02. 2008 do 27. 06. 2013


Název/Jméno: ANDĚL MIROSLAV

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 2008 do 12. 08. 2014

Adresa: č.p. 218, 674 01 Výčapy
od 27. 06. 2013
Výčapy 218, PSČ 67401
od 25. 02. 2008 do 27. 06. 2013


Název/Jméno: LIPUS VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2009 do 12. 08. 2014

Adresa: č.p. 110, 675 22 Chlístov
od 25. 07. 2014 do 12. 08. 2014
Havířov, Karvinská 23, PSČ 73601
od 11. 08. 2009 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: KUBA PETR

IČO: 64764664

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2009 do 12. 08. 2014

Adresa: č.p. 50, 675 52 Ostašov
od 27. 06. 2013 do 12. 08. 2014
Ostašov 50, PSČ 67552
od 11. 08. 2009 do 27. 06. 2013


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2009 do 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009

Adresa: Kojetice na Moravě 124, PSČ 67523
od 25. 02. 2008 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: BURŠÍKOVÁ EDITA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2009 do 22. 09. 2010

Adresa: Křižanov, Ořechovská 528, PSČ 59451
od 11. 08. 2009 do 22. 09. 2010


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

IČO: 48969087

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2009 do 22. 09. 2010

Adresa: Hrotovice, Krhov 24, PSČ 67555
od 11. 08. 2009 do 22. 09. 2010


Název/Jméno: ZACH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2009 do 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2000 do 25. 02. 2008

Adresa: Lesonice 71, PSČ 67544
od 11. 08. 2009 do 12. 08. 2014
Lesonice 71, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008
Lesonice 71
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005


Název/Jméno: VÁCLAVKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009

Adresa: Rokytnice nad Rokytnou 254, PSČ 67525
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009


Název/Jméno: CIENCIALA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009

Adresa: Jaroměřice nad Rokytnou, Boženy Němcové 1104, PSČ 75653
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009


Název/Jméno: SKLENÁŘ MIROSLAV

IČO: 49090437

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 12. 2000 do 25. 02. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Bolíkovice 7, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 11. 08. 2009
Bolíkovice 7
od 14. 03. 1997 do 14. 12. 2005
Bolíkovice 7
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: KUNDELIUS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009

Adresa: Jihlava, Náhorní 2, PSČ 58601
od 25. 02. 2008 do 11. 08. 2009


Název/Jméno: NEČASOVÁ DANUŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008

Adresa: Bolíkovice 13, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008


Název/Jméno: KROTKÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008
Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005

Adresa: Jakubov 158, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008
Jakubov 158
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005


Název/Jméno: HOCHMANOVÁ VLASTISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008

Adresa: Jakubov 164, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008


Název/Jméno: ROUPEC MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2005 do 11. 08. 2009
Dozorčí rada - člen
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005

Adresa: Lesonice 162, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 11. 08. 2009
Lesonice 162
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005


Název/Jméno: KOVÁŘ KAREL

IČO: 41387911

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005

Adresa: Babice 52, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008
Babice 52
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005


Název/Jméno: PRODĚLAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008
Dozorčí rada - místopředseda
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Lesonice 133, PSČ 67544
od 14. 12. 2005 do 25. 02. 2008
Lesonice 133
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Lesonice 133
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: ŘEPA BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005

Adresa: Martínkov 128
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005


Název/Jméno: VECHETA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Babice 39
od 14. 03. 1997 do 14. 12. 2005
Babice 39
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: POKORNÝ ANTONÍN

IČO: 13114735

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Martínkov 118
od 27. 12. 2000 do 14. 12. 2005
Martínkov 112
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Martínkov 112
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: ŠTĚPÁN VLASTIMIL

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 12. 1997 do 19. 06. 2008

Adresa: Budkov 84
od 19. 12. 1997 do 19. 06. 2008


Název/Jméno: NEUBAUER LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Lesonice 115
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Lesonice 115
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: SMETANA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Jakubov 148
od 14. 03. 1997 do 19. 12. 1997
Jakubov 148
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: TROJAN MIROSLAV

IČO: 61187241

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Cidlina 10
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Cidlina 10
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: BASTLOVÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Dozorčí rada - předsedkyně
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Horní Lažany 7
od 14. 03. 1997 do 27. 12. 2000
Horní Lažany 7
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: BÉM LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 27. 12. 2000

Adresa: Martínkov 107
od 29. 02. 1996 do 27. 12. 2000


Název/Jméno: VANÍČEK JOSEF

IČO: 15261239

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997

Adresa: Lesonice 26
od 29. 02. 1996 do 14. 03. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 8. 2014


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 8. 2014


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 7. 2001

Obory činnosti: - strojů a zařízení pro zemědělství
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zařízení kuchyně a kanceláří
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 7. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradní- ho nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ladislav Bém

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 5. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 1999

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady - vyvážení septiků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 1999

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Diviš


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Miluše Václavková

Zánik oprávnění:4. 1. 2000


Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní autobusová

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Bohumil Svoboda

Zánik oprávnění:11. 8. 2003


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Zbyněk Hanák

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Zbyněk Hanák

Zánik oprávnění:30. 7. 1999


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 3. 1997

Zánik oprávnění:30. 7. 1999


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - zemní práce a terénní úpravy
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - živými zvířaty pro hospodářské účely
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- výrobky zemědělské prvovýroby
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 13. 08. 2014 do 29. 04. 2015
Poskytování technických služeb
od 13. 08. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 08. 2014
Zprostředkování obchodu a služeb
od 13. 08. 2014
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 13. 08. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 13. 08. 2014
Výroba strojů a zařízení
od 13. 08. 2014
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 13. 08. 2014
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 24. 07. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 07. 2001 do 13. 08. 2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 05. 05. 1999 do 29. 04. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 05. 05. 1999
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 23. 02. 1999 do 13. 08. 2014
Zprostředkování obchodu
od 03. 03. 1997 do 13. 08. 2014
Specializovaný maloobchod
od 03. 03. 1997 do 26. 09. 2008
Velkoobchod
od 03. 03. 1997 do 26. 09. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 03. 03. 1997 do 13. 08. 2014
Poskytování technických služeb
od 03. 03. 1997 do 13. 08. 2014
Přípravné práce pro stavby
od 03. 03. 1997 do 13. 08. 2014
Realitní činnost
od 03. 03. 1997 do 13. 08. 2014
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 03. 03. 1997 do 13. 08. 2014
Zprostředkování služeb
od 03. 03. 1997 do 13. 08. 2014
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 03. 03. 1997 do 26. 09. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Pokorný


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Pokorný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Číhal

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Práce zemními stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Ladislav Bém

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Práce autojeřábem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - v dopravě
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - zemědělskou technikou
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- udržování sjízdnosti komunikací
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 19. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63496348

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 4. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
15036703 + S s.r.o.25116410Livornská 428, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
160968261minut s.r.o.27064913Praha 1, Konviktská 291, PSČ 11000
1199569AB Facility a.s.24172413U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
3051715ADIA v.o.s. "v likvidaci"25755099Úvaly, Boženy Němcové 228, okres Praha-východ, PSČ 25082
3597566ADW AGRO, a.s.28348982Krahulov 76, PSČ 67521

Související osoby

#NázevICOAdresa
224941A.D.R.F. spol. s r.o.46974296Slavkov u Brna, U Splavu 1419, PSČ 68401
541240AB Facility Group a.s.24738395Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
1141558ABB ALSTOM POWER N.V.Amsterdam, Burgemeester Haspelslaan 45 5/F 1181 NB Amstelveen, Nizozemské království
1141561Beteiligungs-und ABBVerwaltungsgesellschaft mbH, D-6800 Mannheim 31, SRN
1141559ABB Beteiligungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH,Kallsstadter str.1, D-6800 Mannheim 31, SRN