RWE Česká republika a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem RWE Česká republika a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18556. Jeho identifikační číslo je 24275051

 
 

Výpis z obchodního rejstříku RWE Česká republika a.s.

Datum zápisu: 25. 9. 2012

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18556

Identifikační číslo:24275051

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iwakk62

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 10098
od 25. 09. 2012
Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98

Skutečnosti

  RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí toto ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 47.094.432.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliard devadesát čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíce korun českých) o částku 1.766.814.000,- Kč (jedna miliarda sedm set šedesát šest milionů osm set čtrnáct tisíc korun českých) na částku 48.861.246.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm miliard osm set šedesát jedna milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.766.814 (jeden milion sedm set šedesát šest tisíc osm set čtrnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); - Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož za veškeré nové akcie bude vnesen nepeněžitý vklad; - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s- Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen Určený zájemce); - Určený zájemce - jediný akcionář - upíše akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se Společností s úředně ověřenými podpisy; - Lhůta pro upisování akcií (upisovací lhůta) činí 30 (třicet) dnů od přijetí tohoto usnesení. - Schvaluje se nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu. Popis nepeněžitého vkladu: Určený zájemce za celý emisní kurz upsaných akcií vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je 100 % podíl Určeného zájemce na společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, Identifikační číslo: 499 03 209, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220583. - Částka ocenění nepeněžitého vkladu cena nepeněžitého vkladu je určena na základě znaleckého posudku číslo 2014/907/59, vyhotoveného dne 13.8.2014 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ: 130 00, IČ: 25109197, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, znalcem z oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, závod a finanční majetek, je 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých); - Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.766.814 (jeden milion sedm set šedesát šest tisíc osm set čtrnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie, s celkovým emisním kurzem upisovaných akcií 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých); - Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio v souladu s § 249 zákona o obchodních korporacích; - Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti na adrese Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98; - Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis nové výše do obchodního rejstříku činí 10 (deset) pracovních dnů od upsání akcií.
od 06. 10. 2014

  Společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051 se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209 a jeho přechodu na nástupnickou společnost. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13.3.2014.
od 01. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 08. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 08. 04. 2014 do 18. 11. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 08. 04. 2014 do 18. 11. 2014

  RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí totoROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ- Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 22.002.000.000 Kč (dvacet dvě miliardy dva miliony korun českých) o částku 25.092.432.000 Kč (dvacet pět miliard devadesát dva miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) na částku 47.094.432.000 Kč (čtyřicet sedm miliard devadesát čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 25.092.432 (dvacet pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta třicet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 25.092.432.000 Kč (dvacet pět miliard devadesát dva miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých);- Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem;- Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“).Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 2 písm. c) stanov Společnosti není vyžadována;- Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce:Předmět nepeněžitého vkladu:Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým jsou akcie, to je 25 092 432 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 25 092 432, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (tisíc korun českých), emitovaných společností RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, IČ: 24310573, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18283, představovaných hromadnou listinou (akcií) číslo 1, nahrazující kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 25 092 432, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (tisíc korun českých) a představující podíl 65,04 % na základním kapitálu společnosti RWE Grid Holding, a.s.- Hodnota nepeněžitého vkladu – výše jeho ocenění, určeného znaleckým posudkem číslo 2013/772/43 vyhotoveným dne 2.5.2013 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ: 130 00, IČ: 25109197, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, je 26.558.468.000 Kč (dvacet šest miliard pět set padesát osm milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých);- Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25.092.432 (dvacet pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta třicet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie;- Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku;- Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu je Sídlo Společnosti;- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií.
od 22. 05. 2013 do 31. 05. 2013

  RWE Gas International N.V., jako jediný akcionář společnosti RWE Česká republika a.s. činí v působnosti valné hromady společnosti RWE Česká republika a.s. toto rozhodnutí:ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ- Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých), na částku 22.002.000.000,- Kč (dvacet dvě miliardy dva miliony korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 22.000.000 (dvacet dva milionů) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie;- Emisní kurz upisovaných akcií činí 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých);- Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem;- Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s – Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“).Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“);- Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 2 písm. c) stanov Společnosti není vyžadována;- Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce:Předmět nepeněžitého vkladu:Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým je peněžitá pohledávka společnosti RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu v Essenu pod HRB 14525 (dále jen „RWE AG“).Jedná se o pohledávku skládající se z jistiny a úroků na základě:Úvěrové smlouvy, uzavřené dne 1.11.2012 mezi společností RWE Gas International N.V., jako „Půjčovatelem“ a společností RWE AG, jako „Vypůjčitelem“, (dále jen „Úvěrová smlouva“),na základě které má k 28.11.2012 (dvacátému osmému listopadu roku dva tisíce dvanáct) společnost RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE AG pohledávku na vrácení jistiny a výplatu úroků ve výši jistiny 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých) a úroků ve výši podle Úvěrové smlouvy.- Hodnota nepeněžitého vkladu – výše jeho ocenění, určeného na základě znaleckého posudku č. 2012/709/129 vypracovaného dne 21.11.2012 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Strážní 1420/13, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, je 22.000.000.000,- Kč (dvacet dvě miliardy korun českých);- Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 22.000.000 (dvacet dva milionů) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie;- Jmenovitá hodnota akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, se v tomto případě rovná hodnotě nepeněžitého vkladu;- Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky je Sídlo Společnosti;- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií.
od 30. 11. 2012 do 10. 12. 2012

Akcie

Počet: 48 861 246 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2014

Počet: 47 094 432 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2013 do 31. 05. 2013

Počet: 22 002 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2012 do 10. 12. 2012

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 09. 2012 do 25. 09. 2012

Vlastníci

Název/Jméno: RWE Gas International N.V.

Adresa: 5211 AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království
od 25. 09. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 09. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Dr. MARIA-THERESIA ELISABETH THIELL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 05. 2016

Adresa: 59368 Werne, Weberstraße 32 A, Spolková republika Německo
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 11. 2012

Adresa: Pod rozvodnou 242, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 30. 11. 2012


Název/Jméno: VARCOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2012

Adresa: Riegrova 812, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 30. 11. 2012


Název/Jméno: GERHARDY AXEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 11. 2012

Adresa: 44879 Bochum, Willi Geldmacher Strasse 144, Spolková republika Německo
od 30. 11. 2012


Název/Jméno: THON FILIP

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2013

Adresa: U Zvonařky 2536/1c, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 11. 12. 2014
Záhřebská 558/6, Vinohrady, 120 00 Praha
od 07. 02. 2013 do 11. 12. 2014


Název/Jméno: BAUER PATRIK

IČO: 64401804

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2012 do 18. 11. 2014

Adresa: č.p. 78, 370 01 Vráto
od 03. 09. 2014 do 18. 11. 2014
Jiřího Macháčka 1892, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
od 07. 02. 2013 do 03. 09. 2014
Brandýs nad Labem, Jiřího Macháčka 1892, PSČ 25001
od 25. 09. 2012 do 07. 02. 2013


Název/Jméno: KOLÁTOR FRANTIŠEK

IČO: 3326292

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2013 do 08. 07. 2014

Adresa: Zahradní 1171/25, 748 01 Hlučín
od 21. 10. 2013 do 08. 07. 2014


Název/Jméno: ŠIMAROVÁ LENKA

IČO: 64071944

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2013

Adresa: Bellova 377/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 21. 10. 2013


Název/Jméno: HAAS GABRIELE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2013 do 18. 11. 2014

Adresa: 45131 Essen, Hektorstrasse 14, Spolková republika Německo
od 05. 08. 2013 do 18. 11. 2014


Název/Jméno: HASS GABRIELE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2013 do 05. 08. 2013

Adresa: 45131 Essen, Hektorstrasse 14, Spolková republika Německo
od 05. 08. 2013 do 05. 08. 2013


Název/Jméno: KRAUS KARL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2013 do 23. 05. 2016

Adresa: 50997 Köln, Kapellenstrasse 28, Spolková republika Německo
od 07. 02. 2013 do 23. 05. 2016


Název/Jméno: Thomas Jan Hejcman

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2013 do 05. 08. 2013

Adresa: 83278 Traunstein, Schlossstrasse 5, Spolková republika Německo
od 07. 02. 2013 do 05. 08. 2013


Název/Jméno: CESTR IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 09. 2012 do 30. 11. 2012

Adresa: Nad Panskou zahradou 553, 252 62 Horoměřice
od 25. 09. 2012 do 30. 11. 2012


Název/Jméno: ČECH FRANTIŠEK

IČO: 41418174

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2012 do 21. 10. 2013

Adresa: Praha 5 - Jinonice, U Kříže 612/5, PSČ 15800
od 25. 09. 2012 do 21. 10. 2013


Název/Jméno: DUB PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2012 do 21. 10. 2013

Adresa: Bartoškova 1368/4, Nusle, 140 00 Praha 4
od 25. 09. 2012 do 21. 10. 2013


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 5. 2014


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2012

Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 19. 11. 2012
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 19. 11. 2012
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 19. 11. 2012
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 19. 11. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 19. 11. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 11. 2012
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 19. 11. 2012
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 19. 11. 2012
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 19. 11. 2012
Velkoobchod a maloobchod
od 19. 11. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 11. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 19. 11. 2012
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 19. 11. 2012

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Kaňka


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 2012

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Kaňka


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 2012


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24275051

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 11. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
13167521st Century Resorts a. s.64358275Česká Kubice 64, PSČ 34532
1427924Agrární regionální komora Domažlicka18230008Domažlice, Haltravská 438
534332AHOLD Czech Republic, a.s.44012373Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5
1992074AmRest s.r.o.26476215Praha 6, Evropská 2591/33E, PSČ 16000
457715B2 STAR s.r.o. v likvidaci27265650Kleneč 161, PSČ 41301

Související osoby

#NázevICOAdresa
4496252.3.1967 TIMOTHY JAMESON SHAWPraha 1, Široká 9, PSČ 11000
101106621st Century Resorts a. s.64358275Česká Kubice 64, PSČ 34532
67986ZÍTEK ADAMKunešova 2653/18, Žižkov, 130 00 Praha 3
971346ŘÍHA ADOLFVrchotovy Janovice 142
281553Adriaan Frank RijksenPraha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000