innogy Česká republika a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem innogy Česká republika a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18556. Její identifikační číslo je 24275051

Výpis z obchodního rejstříku innogy Česká republika a.s.

Datum zápisu: 25. 9. 2012

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 18556

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iwakk62

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí toto ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 47.094.432.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliard devadesát čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíce korun českých) o částku 1.766.814.000,- Kč (jedna miliarda sedm set šedesát šest milionů osm set čtrnáct tisíc korun českých) na částku 48.861.246.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm miliard osm set šedesát jedna milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.766.814 (jeden milion sedm set šedesát šest tisíc osm set čtrnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); - Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož za veškeré nové akcie bude vnesen nepeněžitý vklad; - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s- Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen Určený zájemce); - Určený zájemce - jediný akcionář - upíše akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se Společností s úředně ověřenými podpisy; - Lhůta pro upisování akcií (upisovací lhůta) činí 30 (třicet) dnů od přijetí tohoto usnesení. - Schvaluje se nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu. Popis nepeněžitého vkladu: Určený zájemce za celý emisní kurz upsaných akcií vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je 100 % podíl Určeného zájemce na společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, Identifikační číslo: 499 03 209, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220583. - Částka ocenění nepeněžitého vkladu cena nepeněžitého vkladu je určena na základě znaleckého posudku číslo 2014/907/59, vyhotoveného dne 13.8.2014 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ: 130 00, IČ: 25109197, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, znalcem z oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, závod a finanční majetek, je 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých); - Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.766.814 (jeden milion sedm set šedesát šest tisíc osm set čtrnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie, s celkovým emisním kurzem upisovaných akcií 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých); - Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio v souladu s § 249 zákona o obchodních korporacích; - Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti na adrese Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98; - Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis nové výše do obchodního rejstříku činí 10 (deset) pracovních dnů od upsání akcií.
od 06. 10. 2014

  Společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051 se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209 a jeho přechodu na nástupnickou společnost. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13.3.2014.
od 01. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 08. 04. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 08. 04. 2014 od 18. 11. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 08. 04. 2014 od 18. 11. 2014

  RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí totoROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ- Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 22.002.000.000 Kč (dvacet dvě miliardy dva miliony korun českých) o částku 25.092.432.000 Kč (dvacet pět miliard devadesát dva miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) na částku 47.094.432.000 Kč (čtyřicet sedm miliard devadesát čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 25.092.432 (dvacet pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta třicet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 25.092.432.000 Kč (dvacet pět miliard devadesát dva miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých);- Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem;- Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“).Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 2 písm. c) stanov Společnosti není vyžadována;- Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce:Předmět nepeněžitého vkladu:Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým jsou akcie, to je 25 092 432 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 25 092 432, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (tisíc korun českých), emitovaných společností RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, IČ: 24310573, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18283, představovaných hromadnou listinou (akcií) číslo 1, nahrazující kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 25 092 432, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (tisíc korun českých) a představující podíl 65,04 % na základním kapitálu společnosti RWE Grid Holding, a.s.- Hodnota nepeněžitého vkladu – výše jeho ocenění, určeného znaleckým posudkem číslo 2013/772/43 vyhotoveným dne 2.5.2013 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ: 130 00, IČ: 25109197, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, je 26.558.468.000 Kč (dvacet šest miliard pět set padesát osm milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých);- Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25.092.432 (dvacet pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta třicet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie;- Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku;- Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu je Sídlo Společnosti;- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií.
od 22. 05. 2013 od 31. 05. 2013

  RWE Gas International N.V., jako jediný akcionář společnosti RWE Česká republika a.s. činí v působnosti valné hromady společnosti RWE Česká republika a.s. toto rozhodnutí:ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ- Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých), na částku 22.002.000.000,- Kč (dvacet dvě miliardy dva miliony korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 22.000.000 (dvacet dva milionů) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie;- Emisní kurz upisovaných akcií činí 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých);- Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem;- Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s – Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“).Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“);- Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 2 písm. c) stanov Společnosti není vyžadována;- Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce:Předmět nepeněžitého vkladu:Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým je peněžitá pohledávka společnosti RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu v Essenu pod HRB 14525 (dále jen „RWE AG“).Jedná se o pohledávku skládající se z jistiny a úroků na základě:Úvěrové smlouvy, uzavřené dne 1.11.2012 mezi společností RWE Gas International N.V., jako „Půjčovatelem“ a společností RWE AG, jako „Vypůjčitelem“, (dále jen „Úvěrová smlouva“),na základě které má k 28.11.2012 (dvacátému osmému listopadu roku dva tisíce dvanáct) společnost RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE AG pohledávku na vrácení jistiny a výplatu úroků ve výši jistiny 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých) a úroků ve výši podle Úvěrové smlouvy.- Hodnota nepeněžitého vkladu – výše jeho ocenění, určeného na základě znaleckého posudku č. 2012/709/129 vypracovaného dne 21.11.2012 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Strážní 1420/13, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, je 22.000.000.000,- Kč (dvacet dvě miliardy korun českých);- Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 22.000.000 (dvacet dva milionů) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie;- Jmenovitá hodnota akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, se v tomto případě rovná hodnotě nepeněžitého vkladu;- Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky je Sídlo Společnosti;- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií.
od 30. 11. 2012 od 10. 12. 2012

Akcie

Počet: 48 861 246 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2014

Počet: 47 094 432 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2013 od 06. 10. 2014

Počet: 22 002 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2012 od 31. 05. 2013

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 09. 2012 od 10. 12. 2012

Vlastníci

Název/Jméno: innogy International Participations N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: RWE Gas International N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 09. 2012 od 08. 11. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENDA JOSEF

IČO: 69073180

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: MERKER THOMAS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: CHALUPSKÝ MARTIN

IČO: 72169729

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: KRTIČKA JIŘÍ

IČO: 49985159

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: ČECH FRANTIŠEK

IČO: 18305474

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2012 od 21. 10. 2013


Název/Jméno: VORLOVÁ ERIKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: RICHTER KAI

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: Dr. MARIA-THERESIA ELISABETH THIELL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 11. 2012


Název/Jméno: GERHARDY AXEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 11. 2012 od 08. 11. 2016


Název/Jméno: VARCOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2012 od 08. 11. 2016


Název/Jméno: THON FILIP

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2013


Název/Jméno: BAUER PATRIK

IČO: 5223725

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2012 od 18. 11. 2014


Název/Jméno: KOLÁTOR FRANTIŠEK

IČO: 3326292

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2013 od 08. 07. 2014


Název/Jméno: ŠIMAROVÁ LENKA

IČO: 64071944

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2013


Název/Jméno: HASS GABRIELE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2013 od 05. 08. 2013


Název/Jméno: HAAS GABRIELE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2013 od 18. 11. 2014


Název/Jméno: KRAUS KARL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2013 od 23. 05. 2016


Název/Jméno: THOMAS JAN HEJCMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2013 od 05. 08. 2013


Název/Jméno: CESTR IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 09. 2012 od 30. 11. 2012


Název/Jméno: DUB PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2012 od 21. 10. 2013


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 05. 2014


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 2012

Odpovědní zástupci: 866649


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 2012

Odpovědní zástupci: 510780


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2012


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24275051

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 11. 2012

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
155336921st Century Resorts a. s.6435827564, 34532 Česká Kubice
1826673ACRH, a.s.516236Brno, 63800, Lesná, Slavíčkova, 1a
1664676AF POWER agency a.s.28459873Thámova 166/18, 18600 Praha
1842046Agrární regionální komora Domažlicka18230008Haltravská 438, 34401 Domažlice
1098848AmRest s.r.o.26476215Evropská 2591/33E, 16000 Praha
1745650BACAYA CZ a.s.26505258Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
1868270Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.64939294292, 33002 Dýšina
1053022Benda autodoprava s.r.o.3146154Milíčova 471/25, 13000 Praha
384007Besta Zápy s.r.o.25611879Zápská 1872, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
1169019BETTAC s.r.o.25328204Radlická 608/2, 15000 Praha
1284030BRAWA, a.s.24757926Praha - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21
1593495Bugatis auto s.r.o.2891867Bořivojova 878/35, 13000 Praha
202941Bugatis Praha s.r.o.24308421Bořivojova 878/35, 13000 Praha
755340Bytové družstvo Rozkoš25280937Rozkošská 2775, 58001 Havlíčkův Brod
1691769Bytové družstvo Žlutice18226612Obránců míru 399, 36452 Žlutice
1450295C.T.S.-PALM,spol. s r.o.63076772Novákových 380/18, 18000 Praha
1329776CENCO, s.r.o., v likvidaci25685333Praha, 11000, Staré Město, Staroměstské nám., 15
1446784City Reach International Czech Republic, s.r.o. v likvidaci26170221Praha, 11000, Staré Město, Karoliny Světlé, 6-8
2005042CLEAN MANAGEMENT a.s.28341473Příkop 843/4, 60200 Brno
1938809COMPLEX TRAINING OSTRAVA z.s.2842297Slavíkova 6168/18A, 70800 Ostrava
532140COMPONENT LOGISTICS, s.r.o., v likvidaci26691337Türkova 2319/5b, 14900 Praha
1669776Czechires s.r.o.v likvidaci25729179Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské nám., 47
1236618Česká zdravotnická a.s.4203593Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
118393Dřevařská lesní spol. s r.o. v likvidaci25401050Loučovice, 38276, Loučovice, , 90

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
88096ADAMCOVÁ NADĚŽDA88599655Svobodova 1312, 76502 Otrokovice
338441ADÁŠEK JAROSLAV46742620Jáchymovská 281/6, 46010 Liberec
114651AKRMAN LIBOR1658886068, 27714 Dřísy
28803AMBROŽ JAROMÍR60978180Sokolská 577/22, 78983 Loštice
52743ANDERS JAN4342691Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov
142506ANTOŠ OTO61706701Ant. Dvořáka 1248, 68801 Uherský Brod
70502AUGUSTINOVÁ ALENA60176971Novodvorská 1078/86, 14200 Praha
375148BABOROVSKÁ EDUARDA46845216Pod lipami 2514/70, 13000 Praha
578789BABOVEC PETR18960511Bratří Hlaviců 95, 75501 Vsetín
79961BAČOVSKÝ JOSEF40320375U Rybníků 678/17, 78983 Loštice
498570BAJEROVÁ EVA13350609Na Výšině 2615, 41301 Roudnice nad Labem
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
589998BALETKA JAN13633589nám. Svobody 1321, 75501 Vsetín
6355BALÍKOVÁ PETRA71363718U Hostína 1777, 25082 Úvaly
504944BALOUŠEK VOJTĚCH68578377Mělník, 27601, Mělník, Slovany, 2754
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
594279BÁRTA IVO15810321U Nových domovů 11, 38101 Český Krumlov
414723BARTOŇ MIROSLAV41002059Jámy, 59232, Jámy, , 158
668898BAUER PATRIK5223725677, 73951 Dobrá
188082BAUER VÁCLAV63585227Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod
52750BAYER JAKUB73832987Plavecká 404/4, 12800 Praha
394455BAŽANTOVÁ ZDENKA1621980526, 50601 Zámostí-Blata
9470BEDNÁŘ KAREL62890808Sněženková 2583/17, 10600 Praha
166523BĚLÁK PAVEL49129872110, 66471 Chudčice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3083242ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ PODNIK, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD TRANSGAS211320Praha, 10000, , LIMUZSKÁ, 12/3135
1201296EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci28428234Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3159691HVVM spol. s r.o.25699253Kounická 1952/67, 10000 Praha
3191474innogy Česká republika a.s.24275051Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
166366innogy Energie, s.r.o.49903209Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3214475KLEMPOMONT s.r.o.29025010Tejnická 1949/20, 10000 Praha
3001686Quick Tec CZ s.r.o.27094863Tejnická 977/19, 10000 Praha
3327296RWE East, s.r.o., v likvidaci24774375Limuzská 3135/12, 10800 Praha
562101RWE Energy Czech Republic, s.r.o. v likvidaci26760274Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Limuzská, 12
1025758RWE Gas Storage, s.r.o.27892077Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1120008RWE Gas Transit, s.r.o., v likvidaci24197823Limuzská 3135/12, 10800 Praha
529272RWE Grid Holding, a.s.24310573Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
700141RWE Group Business Services CZ, s.r.o.24310964Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
27607RWE Key Account CZ, s.r.o.28416163Limuzská 3135/12, 10800 Praha
2921538RWE Supply & Trading CZ, a.s.26460815Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1832535RWE Supply & Trading GmbH, organizační složka Praha27163008Limuzská 3135/12, 10800 Praha
2017098Společenství vlastníků Tejnická 1946 - 194926764199Tejnická 1949/20, 10000 Praha
3090278Spolek historického šermu Bohemica Sanguis22858911Kounická 1952/67, 10000 Praha
2460465Svaz odborových sdružení (spolků) Energie67360297Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1530735TAKR spol. s r.o.25096788Kounická 1952/67, 10000 Praha
1813892Východočeská plynárenská, a.s.60108789Limuzská 3135/12, 10800 Praha

Fyzické osoby v okolí